Sunteți pe pagina 1din 34

Misiune de audit

Masterandă :

Specializare : Administrație publică

An II zi
Capitolul 1. PREZENTARE GENERALĂ

La primăria Botoșani, gestionarea resurselor umane ocupă o funcţie


importantă, este un domeniu de preferinţă al activităţii auditorului intern care se justificată în
mare măsură prin multitudinea de procese derulate şi în mod implicit de riscurile care le
însoţesc.
Un model practic de desfăşurare a unei misiuni de audit îl reprezintă Ghidul de
audit intern privind gestiunea resurselor umane, care arată fiecare pas important al derulării
misiunii, în detaliu, situațiile concret analizate fiind comentate pentru înţelegere în mod
explicit, pe înțelesul tuturor.
Scopul de a da asigurări managementului asupra modului de organizare a
activităţii de gestiune a resurselor umane din cadrul entităţii auditate, a funcţionalităţii
sistemului acesteia de control intern, respectiv a conformităţii cu cadrul legislativ normativ îl
are misiunea de audit intern.
Ghidului privind gestiunea resurselor umane s-a elaborat astfel încât sa
cuprindă procedurile şi documentele specifice structurate pe cele patru etape stabilite prin
normele generale.
În etapa de pregătire a misiunii de audit intern s-au întocmit documentele
standard şi s-au adus anumite clarificări cu privire la modul de iniţiere a procedurii de analiza
riscurilor, succesiunea documentelor, structura acestora şi modul în care au fost completate,
nivelul de apreciere şi împărţire a acestora în mari, medii şi mici, clasarea riscurilor şi
ierarhizarea acestora în vederea finalizării procedurii Analiza riscurilor şi obţinerea Tematicii
în detaliu a misiunii de audit, pe baza căreia se va concentra munca pe teren.
În etapa de intervenţie la faţa locului a fost realizată testarea efectivă pe baza
listelor de verificare pregătite în prima etapă, utilizându-se unele tehnici diferite de
eşantionare, teste de control, modele de interviuri, note de relaţii şi foi de lucru, elemente care
au stat la baza elaborării fişelor de identificare şi analiză a problemelor şi a formularelor de
constatare şi raportare a neregulilor.
În etapa de elaborare a Raportului de audit intern a fost urmărită redactarea
raportului într-un format standard prin prezentarea acestuia pe structura obiectelor auditabile
din Tematica în detaliu a misiunii de audit şi analiza constatărilor, consecinţelor şi
recomandărilor din formulare de constatare eliberate în etapa anterioară.
În etapa de urmărire a recomandărilor care ca fi realizată în perioada de la finalizarea
misiunii de audit intern până la viitoarea misiune planificată vor fi propuse unele modele de
documente necesare evaluarii interne şi externe a activităţii de audit intern.
Rolul Ghidului practic privind gestiunea resurselor umane este acela de a aduce
anumite contribuţii la teoria şi practica desfăşurării misiunilor de audit intern, acesta fiind un
model general şi totodată o invitaţie permanentă pentru dezvoltarea sa, atât de către
responsabilii ghidului, cât şi de practicienii din domeniul auditului.
 Forma juridica : Instituṭie bugetară
 Data constituirii: 02.11.1990 prin HG nr. 1176/1990.
 CIF : 326318
 Durata societatii : nelimitată
 Obiect activitate : coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor
copilului şi ale persoanelor adulte
 Telefon : 0231502200;
 Fax : 0231531595
 Capitaluri propii :
 Cifra de afaceri ( fara tva ) :
Organigrama Primăriei Botoșani

Organizarea interna( organigrama comentata)


Organigrama Primăriei Municipiului Iaşi este una piramidală, specifică unei structuri
organizatorice de tip ierarhic - funcţional. Organizarea este evidenţiată în documentele de
formalizare a structurii organizatorice, respectiv Regulamentul de organizare şi funcţionare,
organigrama şi fişele de post.
Rol si Atributiuni
Aflat în nord-estul României, Botoşaniul se remarcă prin diversitatea culturală marcată
îndeosebi de cele 4 mari genii care s-au ridicat pe aceste meleaguri: Mihai Eminescu (n.
Botosani 1850 - 1889), George Enescu (n. Liveni 1881 - 1955), Nicolae Iorga (n. Botosani
1871 - 1940) şi Ştefan Luchian (n. Stefanesti 1868 - 1916). „Oraşul domniţelor”, aşa cum mai
este numit Botoşaniul, a dat culturii române cele mai multe personalităţi devenind astfel un fel
de brand al culturii naţionale. Cochet şi şarmant deopotrivă, Botoşaniul surprinde plăcut
turistul prin oaza de verdeaţă şi bogăţia de flori care îl îmbracă, prin arhitectura veche a
clădirilor existente, dar şi prin modestia sa tipic moldovenească.
Municipiul Botoşani este reşedinţa şi cel mai mare oraş al judeţului Botoşani. Are o
populaţie de circa 115.070 locuitori şi este aşezat în partea de sud-vest a judeţului pe
interfluviul dintre râurile Sitna şi Dresleuca, spre vest între Dresleuca şi Siret, apoi coboară
între dealurile Crivăţ, Agafton, Baisa, în adâncuri sprijinindu-se pe platforma Moldovei.
Puţini ştiu probabil că Botoşaniul este şi numit „Oraşul domniţelor” ca apanaj al
Doamnelor Moldovei.
Oraşul Botoşani a avut timp de câteva secole (XVI-XIX) un statut special, acela de
apanaj al Doamnelor Moldovei. Cel care i l-a conferit a fost domnitorul Petru Rareş (1538-
1542) care, în virtutea dreptului său de stăpân peste întreg teritoriul ţării, dăruieşte Botoşanii
soţiei, Elena Despot Doamna, cu dreptul ca aceasta să reţină pentru sine toate dările pe care
locuitorii le plăteau. Cu o parte din aceşti bani, după moartea soţului său, Doamna a construit
la Botoşani în chiar centrul târgului bisericile Sfântul Gheorghe (1541) şi Uspenia (1552).
Statutul de apanaj domnesc de care s-a bucurat Botoşaniul a dăinuit până în timpul lui
Alexandru Ioan Cuza, beneficiarele fiind toate doamnele Ţării, care i-au urmat Doamnei
Elena Rareş.
Acest statut este dovedit şi de plasarea pe stema Botoşanilor a simbolului acestuia –
păunul-
În momentul de faţă municipiul Botoşani realizează 70% din PIBul judeţului, deşi
populaţia acestuia reprezintă doar 25% din populaţia judeţului. În Botoşani îşi desfăşoară
activitatea peste 7000 de societăţi.
Municipiul Botoşani beneficiază astăzi de străzi asfaltate, lungimea acestora fiind de 137
km din care 75 km sunt modernizaţi, iar restul pietruiţi.
Zilele oraşului Botoşani se sărbătoresc în fiecare an la data de 23 aprilie, ziua patronului
spiritual al municipiului, Sfântul Gheorghe.
Municipalitatea acordă în fiecare an Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” cu
ocazia Zilelor „Mihai Eminescu” care au loc la 15 ianuarie şi Premiul Naţional „Nicolae
Iorga” care se acordă in luna noiembrie

1.1.Obiect de activitate

Primăria municipiului Botoşani, autoritate a Administraţiei publice locale, în îndeplinirea


atribuţiilor stabilite prin Legea Administraţiei publice locale nr. 215 / 2001, cu modificările şi
completările ulterioare, este o structură funcţională cu activitate permanentă constituită din
Primar, Viceprimari, Secretarul unităţii administrativ teritoriale şi aparatul de specialitate al
Primarului. Ea duce la îndeplinire efectivă hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile
Primarului, exercită prerogativele conferite prin Legea administraţiei publice locale nr. 215 /
2001 şi alte acte normative speciale şi soluţionează, în condiţiile legii, probleme curente ale
colectivităţii locale. Întreaga activitate a Primăriei este organizată şi condusă de către primar.
Funcţia de primar este o funcţie tradiţională în administraţia locală. Primarul este autoritatea
executivă aleasă potrivit legii pe o perioadă de 4 ani care poate fi prelungit în condiţii de
război sau de catastrofă prin lege organică.
Structura organizatorică şi numărul de posturi se stabileşte prin hotărâri ale consiliului
Local, cu respectarea prevederilor legale. Aparatul propriu de specialitate al Consiliului
Local, este organizat pe direcţii, compartimente, servicii şi birouri (vezi anexa 1 ).
Conducerea direcţiilor, serviciilor, birourilor se realizează prin directori executivi, respectiv
şefi de servicii şi birouri, care reprezintă instituţia în rapotul cu terţii numai pe baza
împuternicirilor acordate de primar prin fişa postului. În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin,
compartimentele întocmesc rapoarte, studii, referate, programe de prognoză, pe care le supun
spre aprobare executivului Primăriei. Directorii şi şefii de compartimente asigură conducerea
operativă şi răspund de sarcinile pe care le transmit personalului din subordine. Între
compartimentele din cadrul primăriei există relaţii de colaborare în vederea soluţionării
problemelor curente ale colectivităţii.
Autorităţile administraţiei publice locale au iniţiativă şi hotărăsc, cu respectarea legii în
probleme de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor
autorităţi publice. În acest sens, autorităţile locale au responsabilităţi în următoarele domenii
de activitate:
 Respectarea drepturilor şi libertaţilor fundamentale ale cetăţenilor;
 Organizarea şi dezvoltarea localităţii: economico-socială, urbanistică şi de
amenajare a teritoriului, protecţia mediului;
 Gestiunea financiară şi patrimonială în baza principiilor de autonomie locală
conform legii;
 Servicii publice locale;
 Asistenţă, ajutor social şi protecţie a drepturilor copilului;
 Liberă iniţiativă şi concurenţă loială asigurând libertatea comerţului;
 Funcţionarea instituţiilor de învaţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport potrivit
legii;
 Organizarea internă a Primăriei;
 Asigurarea ordinii publice prin colaborarea cu personalul Ministerului de Interne
conform noii organizări a Ministerului Administraţiei Publice;
 Asigurarea desfaşurarii activităţilor ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi de
agrement;
 Prevenirea şi limitarea urmărilor calamitaţilor, catastrofelor, incendiilor,
epidemiilor sau epizootiilor;
 Alte domenii de activitate în care autorităţile administraţiei publice locale au
competente, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
În concluzie, direcţiile serviciile şi birourile sunt subordonate direct primarului,
viceprimarilor sau secretarului care asigură şi răspund de realizarea atribuţiilor ce revin
acestora în condiţii de legalitate şi eficienţa.
Direcţiile, serviciile şi birourile nu au capacitate juridică administrativă distinctă
de cea a autoritaţilor în numele cărora acţionează fiind subordonate primarului care le
organizează, conduce şi controlează.
Capitolul 2.PROCEDURI UTILIZATE IN DERULAREA MISIUNII DE
EVALUARE
2.1 Procedura-P01:ORDINUL DE SERVICIU

Procedura-P01: INIŢIEREA AUDITULUI

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

Compartimentul Audit Public Intern

Nr. 575 din 15.03.2012

ORDIN DE SERVICIU

In conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, a O.M.F.P.
nr. 38/2003 de aprobare a normelor metodologice generale privind exercitarea activităţii de audit
intern, a Ordinului managerului general nr. 12345/2003 prin care s-au aprobat Normele proprii de
exercitare a auditului intern în cadrul entităţii publice şi a Planului de audit intern pentru anul 2012,
se va efectua misiunea de audit intern la Direcţia Resurselor Umane în perioada 01.04.2012 -
15.05.2012.

Scopul misiunii de audit este de a asigura managementul de corectitudinea modului de


organizare a activităţii de gestiune a resurselor umane din entitatea publică şi a conformităţii cu
cadrul legislativ şi normativ aplicabil.

Domeniile auditabile sunt:

 Organizarea recrutării personalului cuprinzând:


- Proiectul Planului de ocupare a funcţiilor publice, anexă la Planul
naţional de ocupare a funcţiilor publice;

- organizarea concursurilor;
- susţinerea concursurilor;
- emiterea deciziilor de numire.
 Stabilirea drepturilor salariale cuvenite personalului cuprinzând:
- stabilirea elementelor de natură salarială;
- modificarea drepturilor salariale;

- salarizarea muncii peste programul normal de lucru.

 Evidenţierea prezenţei, învoirilor şi concediilor;


 Evoluţia carierei personalului;
 Pregătirea profesională continuă a personalului
 Gestionarea dosarelor profesionale;
 Gestionarea carnetelor de muncă;
 Funcţionalitatea sistemului informatic utilizat pentru gestiunea resurselor umane cuprinde:
- evaluarea sistemului informatic;

- siguranţa în exploatare a sistemului informatic;

- securitatea bazelor de date.


 Arhivarea documentelor.

Menţionăm că se va efectua un audit de conformitate al modului de organizare a activităţii


de gestiune a resurselor umane din entitatea publică .

Echipa de auditori interni este formată din următorii:

1. Miron Miruna
2. Dănilă Valeria
3. Stroescu Irina
4. Catană Victor
5. Pricop Narcis
6. Cucuzel Șerban
2.2 Procedura-P02:DECLARAŢIA DE INDEPENDENTĂ

Procedura-P02:INIṬIEREA AUDITULUI

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

Compartimentul Audit Public Intern

DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ

Nume și prenume: Miron Miruna

Misiunea de audit: Gestiunea resurselor umane Data: 15.03.2018


Incompatibilităţi în legătură cu entitatea/structura auditată I >N
Da Nu
Aţi avut/aveţi vreo relaţie oficială, financiară sau personală cu cineva care
ar putea să vă limiteze măsura în care puteţi să vă interesaţi, să descoperiţi sau să
- X
constataţi slăbiciuni de audit în orice fel?
Aveţi idei preconcepute faţă de persoane, grupuri, organizaţii sau
obiective care ar putea să vă influenţeze în misiunea de audit? X
-
Aţi avut/aveţi funcţii sau aţi fost/sunteţi implicat(ă) în ultimii 3 ani într-un
alt mod în activitatea entităţii/structurii ce va fi auditată? X
-
Aveţi responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor privind
gestiunea resurselor umane? X
-
Aţi fost implicat în elaborarea şi implementarea sistemelor de control ale
entităţii/structurii ce urmează a fi auditată? X
-
Sunteţi soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu X
conducătorul entităţii/structurii ce va fi auditată sau cu membrii organului de
-
conducere colectivă?
Aveţi vreo legătură politică, socială care ar rezulta dintr-o fostă angajare X
sau primirea de redevenţe de la vreun grup anume, sau organizaţie sau nivel
-
guvernamental?
Aţi aprobat înainte facturi, ordine de plată şi alte instrumente de plată X
pentru entitatea/structura ce va fi auditată?
-
Aţi ţinut anterior contabilitatea la entitatea/structura ce va fi auditată?
X
-
Aveţi vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la
entitatea/structura ce va fi auditată? X
-
Dacă în timpul misiunii de audit, apare orice incompatibilitate personală,
externă sau organizaţională care ar putea să vă afecteze abilitatea dvs. de a lucra
X -
şi a face rapoartele de audit imparţiale, notificaţi şeful Serviciului Audit Public
Intern de urgenţă?

Șef serviciu și auditor intern,

Miron Miruna

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

Compartimentul Audit Public Intern


DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ

Nume şi prenume: Dănilă Valeria

Misiunea de audit: Gestiunea resurselor umane Data: 15.03.2018

Incompatibilităţi în legătură cu entitatea/structura auditată I >N


Da Nu
Aţi avut/aveţi vreo relaţie oficială, financiară sau personală cu cineva care ar putea să vă
limiteze măsura în care puteţi să vă interesaţi, să descoperiţi sau să constataţi slăbiciuni de audit X
-
în orice fel?
Aveţi idei preconcepute faţă de persoane, grupuri, organizaţii sau obiective care ar
putea să vă influenţeze în misiunea de audit? X
-
Aţi avut/aveţi funcţii sau aţi fost/sunteţi implicat(ă) în ultimii 3 ani într-un alt mod în
activitatea entităţii/structurii ce va fi auditată? X
-
Aveţi responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor privind gestiunea
resurselor umane? X
-
Aţi fost implicat în elaborarea şi implementarea sistemelor de control ale
entităţii/structurii ce urmează a fi auditată? X
-
Sunteţi soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul X
entităţii/structurii ce va fi auditată sau cu membrii organului de conducere colectivă?
-

Aveţi vreo legătură politică, socială care ar rezulta dintr-o fostă angajare sau primirea de
redevenţe de la vreun grup anume, sau organizaţie sau nivel guvernamental? X
-

Aţi aprobat înainte facturi, ordine de plată şi alte instrumente de plată pentru X
entitatea/structura ce va fi auditată?
-
Aţi ţinut anterior contabilitatea la entitatea/structura ce va fi auditată? X
-
Aveţi vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la entitatea/structura ce va X
fi auditată?
-
Dacă în timpul misiunii de audit, apare orice incompatibilitate personală, externă sau
organizaţională care ar putea să vă afecteze abilitatea dvs. de a lucra şi a face rapoartele de
X -
audit imparţiale, notificaţi şeful Serviciului Audit Public Intern de urgenţă?

Auditor, Șef serviciu,


Dănilă Valeria Miron Miruna

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

Compartimentul Audit Public Intern


DECLARAŢIA DE INDEPENDENȚĂ

Nume şi prenume: Stroescu Irina

Misiunea de audit: Gestiunea resurselor umane Data: 15.03.2018

Incompatibilităţi în legătură cu entitatea/structura auditată I >N


Da Nu
Aţi avut/aveţi vreo relaţie oficială, financiară sau personală cu cineva care ar putea să vă
limiteze măsura în care puteţi să vă interesaţi, să descoperiţi sau să constataţi slăbiciuni de audit X
-
în orice fel?
Aveţi idei preconcepute faţă de persoane, grupuri, organizaţii sau obiective care ar X
putea să vă influenţeze în misiunea de audit?
-
Aţi avut/aveţi funcţii sau aţi fost/sunteţi implicat(ă) în ultimii 3 ani într-un alt mod în X
activitatea entităţii/structurii ce va fi auditată?
-
Aveţi responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor privind gestiunea X
resurselor umane?
-
Aţi fost implicat în elaborarea şi implementarea sistemelor de control ale X
entităţii/structurii ce urmează a fi auditată?
-
Sunteţi soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul X
entităţii/structurii ce va fi auditată sau cu membrii organului de conducere colectivă?
-
Aveţi vreo legătură politică, socială care ar rezulta dintr-o fostă angajare sau primirea de X
redevenţe de la vreun grup anume, sau organizaţie sau nivel guvernamental?
-

Aţi aprobat înainte facturi, ordine de plată şi alte instrumente de plată pentru X
entitatea/structura ce va fi auditată?
-
Aţi ţinut anterior contabilitatea la entitatea/structura ce va fi auditată? X
-
Aveţi vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la entitatea/structura ce va X
fi auditată?
-
Dacă în timpul misiunii de audit, apare orice incompatibilitate personală, externă sau
organizaţională care ar putea să vă afecteze abilitatea dvs. de a lucra şi a face rapoartele de
X -
audit imparţiale, notificaţi şeful Serviciului Audit Public Intern de urgenţă?

Auditor, Șef serviciu,


Stroescu Irina Miron Miruna
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

Compartimentul Audit Public Intern

DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ

Nume şi prenume: Catană Victor

Misiunea de audit: Gestiunea resurselor umane Data: 15.03.2018


Incompatibilităţi în legătură cu entitatea/structura auditată I >N
Da Nu
Aţi avut/aveţi vreo relaţie oficială, financiară sau personală cu cineva care ar putea să vă
limiteze măsura în care puteţi să vă interesaţi, să descoperiţi sau să constataţi slăbiciuni de audit X
-
în orice fel?
Aveţi idei preconcepute faţă de persoane, grupuri, organizaţii sau obiective care ar
putea să vă influenţeze în misiunea de audit? X
-
Aţi avut/aveţi funcţii sau aţi fost/sunteţi implicat(ă) în ultimii 3 ani într-un alt mod în X
activitatea entităţii/structurii ce va fi auditată?
-
Aveţi responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor privind gestiunea X
resurselor umane?
-
Aţi fost implicat în elaborarea şi implementarea sistemelor de control ale X
entităţii/structurii ce urmează a fi auditată?
-
Sunteţi soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul X
entităţii/structurii ce va fi auditată sau cu membrii organului de conducere colectivă?
-

Aveţi vreo legătură politică, socială care ar rezulta dintr-o fostă angajare sau primirea de X
redevenţe de la vreun grup anume, sau organizaţie sau nivel guvernamental?
-
Aţi aprobat înainte facturi, ordine de plată şi alte instrumente de plată pentru X
entitatea/structura ce va fi auditată?
-
Aţi ţinut anterior contabilitatea la entitatea/structura ce va fi auditată? X
-
Aveţi vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la entitatea/structura ce va X
fi auditată?
-
Dacă în timpul misiunii de audit, apare orice incompatibilitate personală, externă sau
organizaţională care ar putea să vă afecteze abilitatea dvs. de a lucra şi a face rapoartele de
X -
audit imparţiale, notificaţi şeful Serviciului Audit Public Intern de urgenţă?

Auditor, Șef serviciu,


Catană Victor Miron Miruna

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

Compartimentul Audit Public Intern


DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ

Nume şi prenume: Pricop Narcis

Misiunea de audit: Gestiunea resurselor umane Data: 15.03.2018

Incompatibilităţi în legătură cu entitatea/structura auditată I >N


Da Nu
Aţi avut/aveţi vreo relaţie oficială, financiară sau personală cu cineva care ar putea să vă - X
limiteze măsura în care puteţi să vă interesaţi, să descoperiţi sau să constataţi slăbiciuni de audit
în orice fel?
Aveţi idei preconcepute faţă de persoane, grupuri, organizaţii sau obiective care ar X
putea să vă influenţeze în misiunea de audit?
-
Aţi avut/aveţi funcţii sau aţi fost/sunteţi implicat(ă) în ultimii 3 ani într-un alt mod în X
activitatea entităţii/structurii ce va fi auditată?
-
Aveţi responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor privind gestiunea X
resurselor umane?
-
Aţi fost implicat în elaborarea şi implementarea sistemelor de control ale X
entităţii/structurii ce urmează a fi auditată?
-
Sunteţi soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul X
entităţii/structurii ce va fi auditată sau cu membrii organului de conducere colectivă?
-

Aveţi vreo legătură politică, socială care ar rezulta dintr-o fostă angajare sau primirea de X
redevenţe de la vreun grup anume, sau organizaţie sau nivel guvernamental?
-

Aţi aprobat înainte facturi, ordine de plată şi alte instrumente de plată pentru X
entitatea/structura ce va fi auditată?
-
Aţi ţinut anterior contabilitatea la entitatea/structura ce va fi auditată? X
-
Aveţi vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la entitatea/structura ce va X
fi auditată?
-
Dacă în timpul misiunii de audit, apare orice incompatibilitate personală, externă sau
organizaţională care ar putea să vă afecteze abilitatea dvs. de a lucra şi a face rapoartele de
X -
audit imparţiale, notificaţi şeful Serviciului Audit Public Intern de urgenţă?

Auditor, Șef serviciu,


Pricop Narcis Miron Miruna
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

Compartimentul Audit Public Intern

DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ

Nume şi prenume: Cucuzel Șerban

Misiunea de audit: Gestiunea resurselor umane Data: 15.03.2018


Incompatibilităţi în legătură cu entitatea/structura auditată I >N
Da Nu
Aţi avut/aveţi vreo relaţie oficială, financiară sau personală cu cineva care ar putea să vă
limiteze măsura în care puteţi să vă interesaţi, să descoperiţi sau să constataţi slăbiciuni de audit
- X
în orice fel?
Aveţi idei preconcepute faţă de persoane, grupuri, organizaţii sau obiective care ar
putea să vă influenţeze în misiunea de audit?
- X
Aţi avut/aveţi funcţii sau aţi fost/sunteţi implicat(ă) în ultimii 3 ani într-un alt mod în
activitatea entităţii/structurii ce va fi auditată?
- X
Aveţi responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor privind gestiunea
resurselor umane?
- X
Aţi fost implicat în elaborarea şi implementarea sistemelor de control ale
entităţii/structurii ce urmează a fi auditată?
- X
Sunteţi soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul
entităţii/structurii ce va fi auditată sau cu membrii organului de conducere colectivă?
- X
Aveţi vreo legătură politică, socială care ar rezulta dintr-o fostă angajare sau primirea de
redevenţe de la vreun grup anume, sau organizaţie sau nivel guvernamental?
- X
Aţi aprobat înainte facturi, ordine de plată şi alte instrumente de plată pentru
entitatea/structura ce va fi auditată?
- X
Aţi ţinut anterior contabilitatea la entitatea/structura ce va fi auditată?
- X
Aveţi vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la entitatea/structura ce va
fi auditată?
- X
Dacă în timpul misiunii de audit, apare orice incompatibilitate personală, externă sau
organizaţională care ar putea să vă afecteze abilitatea dvs. de a lucra şi a face rapoartele de
X -
audit imparţiale, notificaţi şeful Serviciului Audit Public Intern de urgenţă?

Auditor, Șef serviciu,


Cucuzel Șerban Miron Miruna
2.3 Procedura-P03:NOTIFICAREA DECLANŞĂRII MISIUNII DE AUDIT

Procedura-P03:INIṬIEREA AUDITULUI

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

Compartimentul Audit Public Intern


Nr. 575 din 15.03.2018

NOTIFICAREA PRIVIND DECLANŞAREA MISIUNII DE AUDIT


PUBLIC INTERN

Către: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

De la: Şef Serviciu Audit Public Intern

Referitor la misiunea de audit intern “Modul de organizare a activităţii de gestiune a


resurselor umane ”

Stimate domnule Popescu Dumitru,

În conformitate cu Planul de audit intern pe anul 2012 urmează ca în perioada 01.04.2012-


15.05.2012 vom efectua o misiune de audit intern, având ca obiectiv principal Gestiunea
resurselor umane.

Vă aducem la cunoștință că veți fi contactați ulterior, pentru a stabili de comun acord


şedinţa de deschidere, în cadrul căreia se vor discuta aspectele ale misiunii de audit, cuprinzând:

- prezentarea auditorilor;
- scopul misiunii de audit intern;
- prezentarea principalelor obiective ale misiunii de audit intern;
- programul intervenţiei la faţa locului;
- alte aspecte.

Pentru a putea înţelegere mai bine activitatea dumneavoastră, venim cu rugămintea de a


ne pune la dispoziţie documentaţia necesară privind activitatea de gestiune a resurselor umane,
si anume: legile şi reglementările care sunt aplicabile în activitățile dumneavoastră, organigrama
direcţiei dumneavoastră, Regulamentul de organizare şi funcţionare, fişele posturilor,
procedurile scrise care descriu sarcinile ce trebuie realizate pe linia organizării activităţii, un
exemplar al rapoartelor de activitate, notelor, misiunilor de audit anterioare care se referă la
aceast obiectiv.

Pentru întrebări referitoare la desfăşurarea misiunii, vă rugăm să contactaţi pe doamnul


Pricop Eduard - auditor, coordonatorul misiunii sau pe şeful structurii de audit intern, doamna
Miron Maria Magdalena.

Cu stimă,

Data: 15.03.2012

Şef Serviciu Audit Public Intern

Miron Miruna
2.4 Procedura-P04:COLECTAREA SI PRELUCRAREA INFORMAŢIILOR
PRELIMINARE

Procedura-P04:COLECTAREA SI PRELUCRAREA INFORMAŢIILOR

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

Compartimentul Audit Public Intern

COLECTAREA INFORMAŢIILOR

Misiunea de audit: Gestiunea resurselor umane

Perioada auditată: 01.01.2011 - 31.12.2011

Întocmit: Dănilă Carmen, Stroescu Gabriela, Catană Cristina, Pricop Eduard, Cucuzel BiȘerban

Avizat: Miron Miruna

Data: 01.04.2018
COLECTAREA INFORMAŢIILOR

DIRECŢIA RESURSE UMANE DA —NU Observaţii


Identificarea legilor şi regulamentelor aplicabile structurii X
auditate
-
Obţinerea organigramei X
-
Obţinerea Regulamentului de organizare şi funcţionare X

- -
Obţinerea fişelor posturilor -
X
Obţinerea procedurilor scrise Există doar parţial
-
X
-
Identificarea personalului responsabil X

-
Anterior nu au fost
realizate misiuni de
Obţinerea exemplarului de Raport de audit intern anterior X audit intern
2.5 Procedura-P05:ANALIZA RISCURILOR

Procedura-P05:ANALIZA RISCURILOR

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

Compartimentul Audit Public Intern

LISTA CENTRALIZATOARE A OBIECTELOR AUDITABILE

Misiunea de audit: Gestiunea resurselor umane

Perioada auditată: 01.01.2018- 31.12.2018

Întocmit: Dănilă Valeria, Stroescu Irina, Catană Victor, Pricop Narcis, Cucuzel Șerban

Avizat: Miron Miruna

Data: 01.04.2018
Nr.crt
DOMENIUL OBIECTE AUDITABILE Obs
Proiectul Planului de
ocupare a funcţiilor
I. Organizarea publice, anexă la 1. Fundamentarea proiectului Planului de ocupare a
recrutării Planul naţional de funcţiilor publice
personalului
ocupare a funcţiilor
publice

2. Statul de funcţii
Organizarea 3. Corespondenţa pentru solicitarea organizării
concursurilor concursurilor
4. Constituirea comisiilor de concurs
5. Anunţul de concurs
6. Publicarea anunţului de concurs
7. Dosarele candidaţilor pentru ocuparea posturilor

8. Procesul verbal privind analiza dosarelor


Nr.
crt
DOMENIUL OBIECTE AUDITABILE Obs.

9. Contestaţii privind respingerea dosarelor

Susţinerea concursurilor 10. Stabilirea subiectelor

11. Susţinerea probei scrise

12. Susţinerea probei interviu

13. Verificarea şi notarea lucrărilor şi interviului

14. Procesul verbal privind rezultatele concursurilor

15. Comunicarea rezultatelor

16. Contestaţii privitoare la rezultatele concursului

Deciziile de numire 17. Emiterea deciziei de numire

18. Comunicarea deciziei de numire

II. Stabilirea Stabilirea elementelor 19. Procedurile scrise privind acordarea drepturilor
salariale
drepturilor de natură salarială
salariale 20. Salariul de bază
cuvenite
21. Indemnizaţii de conducere
personalului
c 22. Sporul pentru orele lucrate pe timp de noapte
Nr.crt DOMENIUL Obs.

OBIECTE AUDITABILE
Decizia de modificare a drepturilor salariale
Modificarea 23.
drepturilor
salariale 24.
Comunicarea deciziei de modificare a drepturilor salariale

25.
Salarizarea Fundamentarea timpului lucrat peste programul normal de
muncii peste lucru
programul 26.
normal de Aprobarea efectuării muncii peste programul normal de
lucru lucru
27.
Evidenţa timpului lucrat peste programul normal de lucru
si recuperarea acestuia
28.
Salarizarea timpului lucrat peste programul normal de
lucru
29.
III. Evidențierea Norme şi proceduri referitoare la modul de evidenţă a
prezenței,învoirilor,recuperărilo prezenţei, învoirilor şi concediilor
r și concediilor
30. Utilizarea foilor colective de prezenţă

31.
Evidenţa concediilor de odihnă
32.
Evidenţa concediilor de medicale
33.
Evidenţa concediilor de studii
34.
IV. Evoluția carierei personalului Concordanţa obiectivelor entităţii cu evoluţia carierei
personalului
35.
Promovarea în cadrul funcţiei pe categorii, clase şi
gradaţii strategice şi anuale de pregătire profesională
36. Planurile
V. Pregătirea profesională
continuă 37. Planurile individuale de pregătire profesională
a personalului
Realizarea programelor de pregătire profesională
Nr.crt DOMENIUL Obs.
Sistemul indicatorilor de performanţă privind pregătirea
38.
profesională
OBIECTE AUDITABILE

Norme şi proceduri referitoare la gestionarea dosarelor


profesionale
39.
40. Constituirea dosarelor profesionale
Gestionarea dosarelor
VI. 41. Accesarea dosarelor profesionale
profesionale

42. Actualizarea dosarelor profesionale

43.
Manuale de operare şi utilizare a sistemului informatic

Adaptabilitatea sistemului informatic la cerinţele


44.
utilizatorilor

Sistemul de asigurare pentru prelucrarea tranzacţiilor


45.
autorizate şi corecte

Funcțio – Integrarea subsistemului informatic aferent gestiunii


narea Evaluarea 46. resurselor umane în sistemul informatic general al
sistemului sistemului instituţiei
informatic informatic
VII. utilizat
Desemnarea personalului cu atribuţii privind utilizarea
pentru 47.
aplicaţiilor şi operarea în cadrul bazelor de date
gestiunea
resurselor
48. Sistemul de pregătire profesională a personalului
umane implicat în operarea în sistemul informatic
Instrucţiunile privind întreţinerea programelor
49.
informatice

Utilizarea echipamentelor de prevenire a fluctuaţiilor sau


50. întreruperilor curentului electric (UPS, modulatoare de
tensiune s.a.)
Nr.crt DOMENIUL Obs.
Siguranţa în Instruirea utilizatorilorOBIECTE
şi informarea sistematică asupra
AUDITABILE
exploatare a modificărilor operate în sistemul informatic
sistemului 51.
informatic Existenţa unui sistem de prevenire/detectare accesărilor şi
modificărilor neautorizate ale bazelor de date (parole,
52. programe antivirus ş.a.)

53. Sistemul modificării periodice a parolelor de acces


Securitatea
bazelor de date 54. Actualizarea programelor antivirus, antispyware, firewall

55. Înregistrările intrărilor şi ieşirilor din sistem a utilizatorilor

56. Norme şi proceduri privind arhivarea documentelor


rezultate din activitatea de gestiune a resurselor umane

57. Desemnarea personalului responsabil privind arhivarea


documentelor
VIII. Arhivarea documentelor 58. Stabilirea locaţiei pentru dosarele profesionale şi celelalte
documente arhivate

59. Predarea dosarelor la arhiva instituţiei


Capitolul 3. Concluzii

Echipa de auditori pe baza testărilor şi analizelor efectuate evaluează Activitatea


privind gestiunea resurselor umane din entitatea auditată conform grilei:

NR. OBIECTIVUL APRECIERE


FUNCŢIONAL DE CRITIC
CRT.
ÎMBUNĂTĂTIT
1. Organizarea recrutării personalului X

2. Stabilirea drepturilor salariale X


cuvenite personalului
3. Evidenţierea prezenţei, învoirilor şi X
concediilor
4. Evoluţia carierei personalului X

5. Pregătirea profesională continuă a X


personalului
6. Gestionarea dosarelor profesionale X

7. Funcţionalitatea sistemului X
informatic utilizat pentru gestiunea
resurselor
8. Arhivarea umane
documentelor X

Evaluările au la bază discuţiile care au avut loc cu privire la recomandările auditorilor în


şedinţele de închidere şi conciliere ale misiunii, apreciate de către participanţii la aceste
şedinţe, ca fiind realiste şi fezabile, şi materializate în minutele şedinţelor de închidere şi
conciliere.
Considerăm că rezultatele evaluării auditorilor interni privind Activitatea gestiunea
resurselor umane că se înscrie în parametri normali pentru această perioadă de introducere a
auditului intern în entităţi. De asemenea, prin implementarea recomandărilor echipei de
auditori sistemul de gestiune al resurselor umane va cunoaşte o ameliorare semnificativă.
Cuprins

Capitolul 1. .............................................................................................................................................. 2

Capitolul 2 ............................................................................................................................................... 9

2.1 Procedura-P01:ORDINUL DE SERVICIU .................................................................................. 9

2.2 Procedura-P02:DECLARAŢIA DE INDEPENDENTĂ ............................................................. 11

2.3 Procedura-P03:NOTIFICAREA DECLANŞĂRII MISIUNII DE AUDIT ................................ 20

2.4 Procedura-P04:COLECTAREA SI PRELUCRAREA INFORMAŢIILOR


PRELIMINARE ................................................................................................................................ 22

2.5 Procedura-P05:ANALIZA RISCURILOR .................................................................................. 24

Capitolul 3. Concluzii............................................................................................................................ 31

Capitolul 3. Bibliografie ........................................................................................................................ 34


Capitolul 3. Bibliografie

http://www.academia.edu/5664943/PROIECT_AUDIT_INTERN

https://www.primariabt.ro/

S-ar putea să vă placă și