Sunteți pe pagina 1din 16

FORMAREA PROFESIONALA CONTINUA

CURSURI DE CALIFICARE/RECALIFICARE
INITIEREA IN UTILIZAREA CALCULATORULUI

CUPRINS
A. Elaborarea proiectului;

1. Initierea proiectului;

1.1 .Rezumat;

1.2 .Necesitatea proiectului;

1.3 .Surse de finantare;

1.4 .Obiective.

2. Analiza proiectului;

2.1. Analiza SWOT;

2.2. Grupuri de interese;

2.3. Resurse disponibile si necesare;

2.4. Identificarea obstacolelor;

2.5. Limitari/constringeri;

2.6. Planificarea preliminara a timpului necesar pentru realizarea proiectului;

2.7. Aprecierea atitudinii si implicarii pertilor interesate.

3. Planificarea proiectului;

3.1 Previziuni;

3.2 Obiective;

3.3 Structura de activitati;

3.4 Durata proiectului;

3.5 Rezultatele si cuantificarea lor;


3.5.1.Impactul estimat asupra grupurilor tinta;

3.5.2.Impactul asupra SC-----SRL;

3.5.3.Efecte multiplicatoare;

3.5.4.Durabilitatea.

3.6 Bugetul proiectului;

3.7 Sursele de finantare preconizate;

3.8 Analiza riscurilor;

3.8.1 Identificarea si analiza riscurilor;

3.8.2 Managementul riscurilor;

3.9 Metodologia proiectului;

3.10 Echipa de proiect.

B. Implementarea proiectului;

4. Implementarea propriu-zisa;

5. Monitorizarea si controlul proiectului;

6. Evaluarea proiectului;

7. Raportarea proiectului;

8. Concluzii;

9. Anexe:

- diagrama Gantt;

- buget de cheltuieli;

- date despre solicitant ;

- date despre partener ;

- matricea cadru logic.


A.Elaborarea proiectului
1.Iniţierea proiectului

1.1. Rezumat

Titlul proiectului Formare profesionala continua-cursuri de calificare/recalificare


Personal
Solicitantul S.C. Mănoiu Mădălina-Elena S.R.L.
Partener Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca ( AJOFM )
Localizare proiect Târgu-Jiu, Jud. Gorj
Costuri eligibile totale -
Costuri totale
Scopul proiectului Dezvoltarea resurselor umane din zona Leleşti prin organizarea de cursuri de
calificare/recalificare pentru initierea in utilizarea calculatorului
Grupurile tinta 1. Someri din Leleşti si zonele limitrofe-pentru a-si gasi mai usor un loc de munca-20
persoane;
2. Resurse umane din mediul rural din vecinatatea orasului-pentru a putea face fata,
in viitorul apropiat, cerintelor de pe piata de munca zonala, extinderii limitelor
orasului prin crearea de zone rezidentiale, precum si pentru a-si putea deschide
afaceri proprii-20 persoane;
3. Salariati diversi care nu au cunostinte despre calculator-20 persoane
Activitati principale 1. Autorizarea centrului de formare profesionala continua ( FPC ), in cadrul S.C.
Mănoiu Mădălina-Elena S.R.L. cu scopul de a realiza diverse cursuri de
calificare/recalificare pentru FPC;
2. Realizarea suportului de curs si elaborarea programei;
3. Realizarea cursurilor de calificare/recalificare pentru initierea in utilizarea
calculatorului;
4. Certificarea cursantilor.
Durata proiectului 12 luni
Planificarea actiunilor si 1. Lansarea proiectului – 6 zile
durata stadiilor proiectului 2. Atorizarea centrului – 90 zile
3. Ralizarea suportului de curs – 52 zile
Durata totala – 259 zile 4. Realizarea cursurilor de calificare / recalificare – 55 zile
5. Certificarea cursantilor – 60 zile
6. Mangamenetul proiectului – 241 zile
7. Inchidere proiect – 1 zi
Rezultate si impact 1. Calificarea / recalificarea ca operator calculatoare a tuturor categoriilor de
participanti / cu impact direct in gasirea unui loc de munca nou sau o evaluare mai
buna pentru postul existent
2. Competente si abilitati in domeniul calculatoarelor
3. Diploma obtinuta
4. Autorizarea centrului de formare cu impact pe piata FPC;
5. Suport de curs si programa
Experienta in proiecte Echipa de proiect este formata din 2 persoane de la S.C. Mănoiu Mădălina-Elena S.R.L. si 1
similare si capacitatea de persoana de la AJOFM Gorj
management Experienta noua pentru cei din firma, dar experienta bogata a celor de la AJOFM
Capacitatea de management ridicata datorita pozitiilor ocupate de cei 2 din S.C.Mănoiu
Mădălina-Elena S.R.L., anterior (director de societate, respectiv sef serviciu)

1.2.Necesitatea proiectului

Investiţia în resursele umane este investiţia cea mai profitabilă pe termen lung. Acumularea de
cunoştinţe şi abilităţi permite îmbunătăţirea poziţiei pe piaţa muncii, ducând în acelaşi timp şi la creşterea
productivităţii. Schimbările rapide în toate domeniile determină nevoi noi de competenţe, intr-un mod
dinamic, adaptate pieţei libere, determinând şi o creştere a calităţii şi a cantităţii de ofertă de formare
profesională continuă (FPC). Este ştiut faptul că deja calculatorul ne-a invadat casele, locurile de muncă
şi aproape că nu mai există loc în care să nu ne lovim de el, de aici şi necesitatea de a şti să-l folosim la
maxim, prin exploatarea programelor lui şi a internetului.
Guvernul României prin intermediul Agenţiilor Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă
(AJOFM), a transpus strategia naţională (HG nr 875/07 2005) în programe anuale de formare
profesională, care vor avea măsuri active finanţate din bugetul asigurări lor pentru şomaj.
Necesitatea este dată şi de rezolvarea problemelor interne ale firmei S.C. Mănoiu Mădălina-
Elena S.R.L. referitoare la dorinţa administraţiei acesteia de a crea un centru important şi autorizat, în
zonă, pentru formare profesională, de a deveni un furnizor autorizat de FPC , fapt ce va conduce la
orientarea unor surse interne de finanţare spre acest domeniu (certificarea va costa cea. 2 salarii minime
pe economia naţională-800 lei).
Apropiata integrare a României în Comunitatea Europeană va determina cerinţe noi pe piaţa forţei
de muncă, cerinţe care vor trebui satisfăcute şi care se vor bucura de finanţări externe, pe diverse
programe.

1.3.Sursele de finanţare

Finanţarea proiectului se va face combinând sursele: bugetul asigurărilor de şomaj, programe


externe (PHARE, SAP ARD, etc.) şi programe interne ale S.C. Mănoiu Mădălina-Elena S.R.L.

1.4. Obiective

1. Autorizare centrului de FPC Obiectivul prevede înfiinţarea centrului pentru FPC ,în cadrul
firmei DEC şi autorizarea acestuia în conformitate cu Ordinul 353/2003. Centru va avea la început un
formator pentru cursuri de calificare/recalificare- operator introducere, validare şi prelucrare date, pe
calculatoare (OIVPD-COR 411301) şi un administrator al cursurilor (secretar, contabil, operator pe
calculator, ş a . ) -certificat de autorizare
2 Elaborarea materialului de curs şi a metodologiei de desfăşurare a cursului de
calificare/recalificare-operator introducere, validare şi prelucrare date (OIVPD),pe calculatoare -
suport de curs pe hârtie şi pe CD, programa.
3 Realizarea cursului de calificare/recalificare- operator introducere, validare şi
prelucrare date, pe calculatoare (OIVPD), pe calculatoare pentru cele 3 grupuri ţintă (60 pers),
cursul având componentă teoretică şi mai ales componentă practică, de lucru efectiv pe
calculator-participarea la cursuri 90%.
4.Obţinerea certificatului de calificare/recalificare prin susţinerea unui examen scris şi a unei probe
practice, de către cele 3 grupe de cursanţi -cel puţin 54 de absolvenţi.

2.Analiza proiectului
2.1. Analiză SWOT

Pentru a identifica mai bine necesităţile proiectului se face o analiză SWOT pornind de la analiza
mediului intern, continuând cu analiza mediului extern folosindu-ne de factorii STEEP (sociali,
tehnologici, economici, ecologici şi politici).

mediul intern mediul extern


Puncte tari (S) Oportunităţi (O)
- persoanal calificat, cu comperenţe în domenii - şomeri mulţi în zonă care ar trebui prinşi într-un
noi-IT- pentru a susţine formarea profesională program de formare profesională continuă (FPC)
(cursurile); -factor social:
- experienţa persoanei în domeniul- formare - există programe externe (PHARE-2003, PHARE-
profesională continuă (FPC); 2004-2006. Leonardo da Vinci 2000-2006. SAP
- costuri mici cu resursele umane; ARD) şi interne (Ministerul Muncii), care
- exista 2 calculatoare complet echipate; finanţează FPC şi care au componente
-societatea este şi furnizor de echipamente nerambursabile
specifice informaticii: - factor economic;
- parteneriat cu Agenţia Judeţeană de Ocupare a - creditele în lei cu dobândă în scădere -factor
Forţei de Muncă (AJOFM) Gorj care are o reţea economic;
de informare, consiliere şi orientare profesională, - cerinţele pieţei forţei de muncă-iniţiere în
bine structurală şi infrastructura necesară: calculatoare;
- societatea are profit; - legislaţie care încurajează formarea profesională
- obiectul principal de activitate al firmei continuă (HG 875/2005-strategie 2005-2010) şi
-consultanţă în management: angajarea şomerilor
- membrii echipei de proiect au experienţă - factor politic;
managerială bogată; - tehnologie avansată în domeniu IT -factor
- spaţiu pentru curs; tehnologic;
- creşterea cu 10% pe an a sumelor alocate FPC.
din bugetul asigurărilor de şomaj;
- furnizori de FPC puţini la ora actuală (aprox. 900
în toată ţara);
- populaţia rurală din jurul oraşului Târgu-Jiu
destul de numeroasă, fără acces la FPC
(necunoaştere);
Puncte slabe ( W ) Ameninţări (T)
- resurse financiare limitate, chiar mici; - legislaţie instabilă -factor politic;
- lipsa spaţiu dotat pentru cursuri; - fiscalitate ridicată şi instabilă - factor economic;
- personal insuficient pentru FPC de calitate (2 - inflaţie încă mare -factor economic;
pers.); - concurenţă mare la accesarea programelor;
- lipsă dotare tehnică corespunzătoare acestui - mulţi şomeri lucrează la "negru" şi nu pot
tip de activităţi; participa la cursuri -factor social;
- manager de proiect, începător; - modificări în statutul IMM-urilor -factor politic şi
- nu există autorizare pentru FPC; economic;
- firmă care este înfiinţată din 2001, dar care a - implicarea politicului în AJOFM;
început să funcţioneze începând cu 07.2004; - piaţă imatură:

2.2 Grupuri de interese

Persoană/grup cu Descriere
interese în realizarea
proiectului
Sponsorul Este contabilul din firma S.C. Mănoiu Mădălina-Elena S.R.L.
(membru în echipa de proiect) care va debloca resursele
interne şi va păstra legătura cu ceilalţi parteneri
AJOFM Partener şi utilizator al rezultatelor proiectului
Autoritatea Ministerul Muncii prin AJOFM Gorj/Ministerul Integrării
contractantă Europene/S.C. Mănoiu Mădălina-Elena S.R.L.
Beneficiarii -20 şomeri participanţi la cursuri,
proiectului -20 persoane din mediul rural participanţi Ia cursuri,
beneficiari indirecţi -20 salariaţi diverşi;
-firma S.C. Mănoiu Mădălina-Elena S.R.L;
-AJOFM;
-familiile cursanţilor, societăţile în care lucrează sau vor
lucra aceştia, comunitatea locală, etc.
Personalul implicat în -cele 2 pers. din firma S.C. Mănoiu Mădălina-Elena S.R.L. ,
realizarea proiectului pesoana din partea AJOFM vor fi implicate direct în
realizarea activităţilor planificate, un formator;
Furnizori Furnizori de echipamente IT, de mobilier, de servicii în
construcţii, băncile prin care se vor transfera banii (eventual
împrumuturi), furnizorul de internet în sala de curs, ş.a.
Clienţi externi -eventuali achizitori de suport de curs;
Autorităţi publice şi Ministerele muncii, finanţelor, integrării europene.
de control Consiliul naţional de formare profesională a adulţilor;
Garda financiară, Curtea de conturi, ş.a.

2.3.Resurse disponibile şi necesare

Resursele care intră în procesul proiectului sunt:


- resurse de timp-12 luni, 01.11 2017-27 10.2018,
- resurse umane -2 persoane din firma S.C. Mănoiu Mădălina-Elena S.R.L. , unul formator şi manager
proiect, celălalt
contabil,administrator, şa. curs,
-l persoană din AJOFM;
-l persoană fizică formator,
-resurse financiare -80% nerambursabile-
-20% resurse proprii din activitatea de bază şi din credite-
-cheltuieli neeligibile din aceleaşi surse ca mai sus-de la solicitant-
- resurse materiale -spaţiu de 50 m2 existent, de amenajat;
-cele 2 buc.calculatoare AMD SEMPRON 2800 existente;
-8 buc.calculatoare (hard şi soft) tip AMD SEMPRON 2200 care se vor achiziţiona prin program;
-lbuc. imprimantă A3-laser -de achiziţionat;
-l buc retroproiector 3500 lumeni-3M-de achiziţionat,
-l buc ecran de proiecţie 3M cu trepied 15O/15Ocm-de achiziţionat ,
-l buc. FLIPCHART MEETING 105x74 cm (tablă de scris) -de achiziţionat,
-l buc. ecran TOUCH SCREEN-de achiziţionat,
-l buc. laptop-de achiziţionat;
-l buc copiator A3-laser-de achiziţionat,
-12 mese pentru calculator, de 2 persoane-de achiziţionat,
-25 scaune ergonomice-de achiziţionat;
-l fişet metalic-de achiziţionat,
-1 masă retroproiector, 2 cuiere pom, 2 dulapuri cu rafturi, -de achiziţionat
-2 perdele-jaluzea -12m2-de achiziţionat,
-l aspirator-de achiziţionat.

- resurse informaţionale -internet existent la sediul firmei ca linie închiriată cu acces nelimitat;
-legislaţie specifică-se va achiziţiona prin proiect soft-ul LEX EXPERT,

2.4.Identificarea obstacolelor şi a riscurilor potenţiale

1 Renunţarea partenerului (AJOFM Gorj) la participarea la realizarea proiectului;


2 Intârzierea autorizării centrului de către Comisia de autorizare judeţeană;
3 Costuri mai mari la elaborarea suportului de curs;
4.Prea puţini cursanţi în grupa persoanelor din mediul rural;
5.Lipsa timbrelor seci pentru certificatele de calificare/ recalificare.
2.5.Limitări/constrângeri

Limitările sunt date de numărul redus de formatori (1, eventual 2), de asigurarea cu resurse materiale
(2pers /calculator x 10 calculatoare = 20 cursanţi), de perioada de închiriere a spaţiului pentru cursuri
(1x80 ore x 4ore/zi =20 zile pentru grupa de şomeri între 8°° şi 12°°, 1x80orex4ore/zi=20zile pentru grupa
de persoane din mediu rural între 17°° şi 21 ooşi 1x80orex4ore/zi=20zile pentru grupa de salariaţi între
17°° şi 2100, deci un total de 240 ore în 40 de zile).

2.6. Planificarea preliminară a timpului necesar pentru realizarea proiectului

1.Autorizare 90zile lucrătoare începând cu 02.11 2005


2.Elaborare curs şi proceduri -52 zile lucrătoare începând cu 08 03.2006.
3.Cursuri propriu-zise -55zile lucrătoare începând cu 19.05.2006
4.Evaluare cursanţi, completarea certificatelor şa -60 zile lucrătoare începând cu 14.08 2006

2.7. Aprecierea atitudinii şi implicării părţilor interesate

Atitudine/ Sponsor Beneficiari Echipa de proiect


implicare
Interese venituri mai mari servicii gratuite-cursanţi îmbunătăţirea
competenţelor
imaginea firmei dotarea cu echipamente. recunoaşterea meritelor
S.C. Mănoiu Mădălina-
Elena S.R.L.
Autorizare realizarea programului
zonal-AJOFM
Reacţii în încurajare iniţiative necunoaşterea nevoilor necunoscute
trecut reale
Comportament cerinţe suplimentare reticienţă faţă de frica de schimbare
probabil rezultatele proiectului
sprijin activ
Schimbare +/- + + -
Reacţii solicitări suplimentare neacceptarea evaluării implicarea reală în
previzibile cursurilor atingerea obietivelor
proiectelor
Idei privind calea implicarea în contact permanent pentru şedinţe săptămânale de
de urmat evaluarea realizării planificarea activităţilor de analiză a progresului
proiectului evaluare cursanţi proiectului
cursuri interactive cu
componentă practică
mantă

3.Planificarea proiectului

3.1.Previziuni

Pornind de la strategia naţională, pe termen scurt şi mediu pentru formare profesională continuă,
2005-2010 (HG 875/2005), care are în vedere îndeplinirea obiectivului strategic Lisabona: Uniunea
Europeană să devină până în 2010 "cea mai competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere, din
lume, capabilă de o creştere economică durabilă, cu locuri de muncă mai bune şi mai multe şi o mai mare
coeziune socială", vom ajunge ca în viitor şi românii să se integreze în contextul european, context în
care învăţarea pe tot parcursul vieţii va trebui abordată ca o necesitate obiectivă impusă de tranziţia către
o economie şi o societate bazate pe cunoaştere.
Sistemul de formare profesională continuă se va dezvolta atât prin grija guvernelor, prin grija
companiilor, care vor avea o evoluţie crescătoare a cerinţelor de forţă de muncă calificată cât şi prin grija
angajaţilor, care vor investi în proria formare profesională pentru a căpăta noi abilităţi şi competenţe.

3.2.Obiective

Obiectivul general: Formarea profesională continuă-cursuri de calificare


/recalificare personal-iniţierea în utilizarea calculatorului.
Obiective secundare specifice care vor trebui sâ fie SMART (sensibile, măsurabile, aria de
acoperire, relevante, tangibile):
1 Autorizare centrului de FPC. Obiectivul prevede înfiinţarea centrului pentru FPC ,in
cadrul firmei S.C. Mănoiu Mădălina-Elena S.R.L., dotarea acestuia cu aparatura necesară -8
buc.calculatoare (hard şi soft), 1buc. imprimantă A3-laser, 1 buc retroproiector, 1 buc. ecran de
proiecţie cu trepied, 1 buc FLIPCHART MEETING (tablă de scris), 1 buc. ecran TOUCH
SCREEN 1 buc. laptop, 1 buc copiator A3-laser şi mobilier, internet, legislaţie, şi autorizarea
acestuia în conformitate cu Ordinul 353/2003. Centru va avea la început un formator pentru
cursuri de calificare/recalificare-operator calculatoare şi un administrator al cursurilor (secretar,
contabil, operator pe calculator, şa )-certificat de autorizare.
2. Elaborarea materialului de curs şi a metodologiei de desfăşurare a cursului de
calificare/recalificare-operator pe calculatoare. Acest obiectiv se va materializa prin suportul de
curs care va fi atât în format scris pe hârtie, cât şi pe CD, şi prin programa întocmită.
3.Realizarea cursului de calificare/recalificare-operator pe calculatoare pentru cele 3
grupuri ţintă-1.Şomeri din Târgu-Jiu şi zonele limitrofe -20 persoane, 2.Resurse umane din
mediul rural din vecinătatea oraşului -20 persoane,3.Salariaţi diverşi -20 persoane, cursul
având componentă teoretică -30%şi mai ales componentă practică -70%, de lucru efectiv pe
calculator.
4.Obţinerea certificatului de calificare/recalificare prin susţinerea unui examen scris şi a
unei probe practice, de către cele 3 grupe de cursanţi -cel puţin 90% din numărul total de cursanţi
(60) să obţină certificatul.

3.3.Structura de activităţi

Cod Nr. Denumire activitate Dep. Dur. Cine? Unde? Rezultate


(zile) costuri
1. Lansarea proiectului -conditii optime pt.
desfăşurarea activ, pro
1 1.1. Creare echipă proiect l ZZZ sediu iectului
2 1 6zilexl0 E/zi=60E
1.2. Parteneriat cu AJOFM e.p. sediu
2. Autorizare centru FPC 1 -idem;
-dotarea centrului cu
3 2.1. Amenajare spaţiu pt. curs 1 30 e.p.+P centru echipamente şi mobilier,
(igienizare, parchelare. sistem de ZZZ -autorizarea centrului;
4 2.2. Procurare echipamente şi 1 30 F+e.p. sediu -amenajare spatiu=1000E
5 2.3. Instalare echipamente şi
mobilier 3,4 5 idem centru -echipamenle= 13000E
mobilier, internet. LEX -mobilier=1500E
EXPERT, transporturi -internet, legislatie=640E
6 2.4. Autorizarea efectivă -documentaţie 3,5 55 e.p. sediu -autorizare=250E
la comisia de autorizare judeţeană ca. -instalări,
şi evaluare transporturi=1000E
TOTAL=17390E
Cod Nr. Denumire activitate Dep. Dur. Cine? Unde? Rezultate
(zile) costuri
3. Elaborarea programei cursului 6 32 -suport de curs pe hârtie:
-suport de curs CD:
şi a suportului de curs -autorizarea cursului;
7 3.1. Elaborarea programei cursului 6 10 e.p. sediu -SITE;
8 3.2. Elaborarea şi editarea 7 30 e.p. sediu -programa: l0zile x lpers
xl5E./zi=150E ;
suportului de curs pe hârtie -suport curs hârtie:
9 3.3 Elaborarea şi editarea 7,8 10 e.p sediu -elaborare: 20zile x 2pers.x
suportului magnetic (CD) de 15E/zi=600E:
-editare în 65 exemplare
curs x7E/ex.=455E
10 3.4. Prezentarea la Comisia de 7,8, 2 e.p. sediu -suport cursCD.-editare în 65
autorizare FPC a programei de 9 exemplare x4E/ ex.=260E;
curs -site: =300E
TOTAL=1765E
11 3.5. Deschiderea unui SITE pe 7 10 e.p. sediu
internet unde anunţ cursurile

4. Realizarea cursurilor de 10 55 - dezvoltarea abilităţilor şi


calificare/ recalificare-OIVPD competenţelor necesare in
iniţierea utilizării calculatorului:
12 4.1. Anunţarea cursului.înscrierea 10 15 e.p. sediu şi -resurse umane:
cursanţilor, completarea presa -80h x 3 grupe xl0E/h=2400E
cataloagelor şi semnarea locală -l0zilexl5E/zi x2 pers-300E
-anunţuri=700E
13 4.2. Curs pentru grupa de şomeri 12 20 forma- centru TOTAL= 3400E
6/14 tor
14 4.3. Curs pentru grupa de persoane 12 20 forma- centru
din mediul rural cu venituri mici 6/14 tor
15 4.4 Curs pentru grupa de salariaţi 13, 20 forma- centru
diverşi 14 6/14 tor
5. Susţinerea examenelor şi 4 60 -cel puţin 54 cursanţi din 60,
obţinerea certificatelor de cu certificat ;
-documentaţii:
calificare/recalificare OIVPD 10zilex10E/zi=100E
51 Pregătirea examenului 4 11 -comisia examinare;
21 zile x 20E/zi x3pers.
16 5.1.1. Documentaţia cursurilor se 4 1 e.p. comisia =1260E
depune la Comisia de autorizare anton/ -certificate:
judeţeană (liste.şa) 60buc. x3E/buc=180E
TOTAL=1440E
17 5.1.2. Comisia de examinare 16 10 comisia centru
stabilită (2 pers. de la furnizorul de
FPC şi 1 pers. numită de CA)va examen
pregăti catalogul de examen,
foile de notare, procesul
verbal.subiecte examen, şa
5.2. Examinarea propriu-zisă 17 11
19 5.2.1. Examen sens pentru 17 3 CE- centru
fiecare grupă cursanti
20 5.2.2. Examen practic pentru 19 3 CE- centru
fiecare grupa cursanti
21 5.3 Evaluare 19, 5 CE centru
20
54 Certificate de calificare/recalificare 21 38
22 5 4.1. Tabel cu cei care au absolvit 21 5 DEC comisia
cursul registru de evidenţă nominală a autoriz.
eliberării certificatelor, achiziţionarea
certificatelor cu anexele de la CA
23 5.4.2. Completarea certificatelor, 22 3 e.p. sediu
aplicarea timbrului sec CA CA
24 5.4.3. Eliberarea certificatelor 23 30 e.p. centru

Cod Nr. Denumire activitate dep. dur. cine unde Rezultate


costuri
6. Managementul proiectului 1 258 -dezvoltarea abilităţilor şi
competenjelor echipei de
25 6.1. Monitorizarea realizării 1,2,3, 240 e.p. sediu proiect:
proiectului 4,5 centru -multiplicarea rezultatelor:
-resurse umane: 3pers. x
26 6.2. Evaluarea proiectului idem 218 e.p. sediu 200E/ lună xl21uni -7200F
centru -publicitate- 1000E
TOTAL=8200E
27 6.3. Raportarea realizării proiectului idem 219 e.p sediu
centru
28 6.4. Publicitate: ziare. SITE. 26 196 e.p. sediu
pe echipamente. TV centru
locale, ş.a.
29 7. închiderea proiectului 5,6 I e-p. centru TOTAL
PROIECT=
32355E

3.4.Durata proiectului şi planul de acţiune

Durata proiectului este de 12 luni, începând cu 01.11.2018 şi terminând cu 30.10.2019 .


Atât durata proiectului, pe activităţi, cât şi planul de acţiune sunt prezentate în diagrama Gantt anexa nr.

3.5.Rezultatele şi cuantificarea lor

3.5.1.Impactul estimat asupra grupurilor ţintă


-accesul efectiv a celor 60 cursanţi, din cele 3 grupuri ţintă, la cursurile de calificare/ recalificare
pentru iniţierea în utilizarea calculatorului, le va dezvolta acestora abilităţi de operare pe
calculator, cât şi competenţe de înţelegere a diverselor echipamente folosite, soft-uri, ş.a.ducând la
dezvoltarea lor profesională pentru sine şi pentru firmele în care lucrează sau vor lucra;-cel puţin
54 cursanţi din 60, cu certificat; găsirea mai facilă a unui loc de muncă;
3.5.2.Impactul asupra S.C. Mănoiu Mădălina-Elena S.R.L.
-înfiinţarea şi autorizarea centrului, inclusiv dotarea acestuia cu echipamente şi mobilier,-centrul
cu echipamentele si mobilierul ;alte cursuri pe acelaşi sau alt specific;
-programa de curs;-programa de curs aprobată de comisia de autorizare judeţeană;
-suportul de curs omologat atât pe suport de hârtie cât şi pe CD;-manual si CD;
-imaginea firmei se va îmbunătăţi pe piaţa FPC,-publicitate în presa locală, TV locale, SITE,
pliante, etc;

3.5.3.Efecte multiplicatoare
-organizarea în viitor a altor cursuri de acelaş tip, dar pentru grupuri ţintă diferite (disponibilizaţi
din armată spre ex.),
- organizarea în viitor a altor cursuri, dar de alt tip (contabilitate spre ex.),
-colaborarea cu alte centre de FPC din judeţ şi din ţară;-.S77'AV
-colaborarea cu AJOFM Gorj,-SITE;

3.5.4.Durabilitatea
a.-durabilitatea financiară va fi asigurată prin organizarea de cursuri diverse cu plată, închirierea
. centrului,cât şi prin accesarea de noi programe cu fonduri externe,

b.-durabilitatea organizaţiorialâ va fi asigurată prin structura existentă cât şi prin extinderea


acesteia cu formatori colaboratori în diverse domenii, existând şi autorizarea centrului,
c.-durabilitatea la nivel de politică va fi realizată prin schimbarea de optică asupra FPC a
cursanţilor, a formatorilor, a reprezentanţilor AJOFM Neamţ, ANJOFM, Ministerul Muncii,
Ministerul Educaţiei, realizându-se astfel îmbunătăţirea continuă a calităţii FPC, precum şi a
strategiei şi legislaţiei în domeniu.
3.6. Bugetul proiectului

Bugetul este prezentat în anexa 2

3.7. Sursele de finanţare preconizate

Nr. Contribuţia Suma Procent din


crt (euro) total (%)
1 Contribuţia solicitantului 5116 15
2. Contribuţia Ministerului Muncii 10232 30
3. Contribuţia din partea Comisiei PHARE (sau alta) 17052 50
4 Contribuţii de la alte organizaţii - -
Total contribuţii 32400 95
5. Venituri directe generate de proiect (închirierea sălii 1705 5
de curs)
Total 34105
6 Cheltuieli neeligibile suportate de solicitant 250 0,7
(autorizarea centrului, TVA) 6480 19
Total cheltuieli neeligibile 6730
TOTAL 40835

3.8.Analiza riscurilor

3.8.1.Identificarea şi analiza riscurilor

Act. Risc identificat Expunere la risc Grad de Sensibili Modalitate Tip de


Probabil Impact expunere -tate a de risc
itate abordare
2 Renunţarea partenerului scăzută acceptarea P.E
(.AJOFM Gorj)la riscului
participarea la realizarea 2 1 2
proiectului
6 întârzierea autorizării ridicată plan de T.E
centrului de către Comisia 3 5 15 contingenţă
de autorizare judeţeană
8 Costuri mai mari la medie acceptarea E
elaborarea suportului de 3 3 9 riscului
curs
12 Prea puţini cursanţi în ridicată -reducerea S.P
i grupa persoanelor din riscului
mediul rural 4 5 20 (reducerea
impactul)
23 Lipsa timbrelor seci scăzută - T
pentru certificatele de transferarea
calificare/ recalificare nscului
2 l 2 către
comisia de
autorizare

Factorii de cuantificare a riscului:

-indicele de probabilitate: scală de la 1 Ia 5, l-probabilitate mică, 5-probabilitate mare,


-indice de impact: scală de la l la 5, l-impact mic, 5-impact mare;
-tip de risc: T-tehnic. E-economic, S-social, P-politic.

3.8.2.Managementul riscului

Risc identificat Metoda de abordare Măsuri specifice


Intârzierea autorizării Plan de contingenţă -întocmirea documentaţiei de autorizare cu
centrului de către respectarea tuturor cerinţelor legale (O
Comisia de autorizare 353/2003)
judeţeană -colaborare cu centrul de FPC al AJOFM
Gorj, până la autorizare;
-modificări ale costurilor cu organizarea
cursurilor funcţiede durata întârzierii;
Prea puţini cursanţi în Reducerea riscului -publicitate la primăriile învecinate oraşului
grupa persoanelor din (reducerea impactului) Târgu-Jiu;
mediul rural -închirierea unui microbuz pentru
transportul acelora cu probleme;

3.9.Metodologia proiectului

1. Lansarea programului se va face prin întâlnirea celor 3 membri ai echipei de proiect, prin
stabilirea sarcinilor pentru fiecare membru (fişă post) şi prin realizarea parteneriatului.

2.Autorizarea centrului FPC se va desface în 4 subactivitati:


a) Amenajare spaţiu pt. curs (igienizare, parchetare, sistem de protecţie,etc.)
b) Procurare echipamente şi mobilier
c) Instalare echipamente şi mobilier, internet, LEX EXPERT, transporturi
d) Autorizarea efectivă -documentaţie la comisia de autorizare judeţeană şi evaluare

3. Elaborarea programei cursului şi a suportului de curs ca şi activitate va fi împărţită în 5 subactivitati:


a) Elaborarea programei cursului
b) Elaborarea şi editarea suportului de curs pe hârtie Elaborarea
si editarea suportului magnetic (CD) de curs
c) Elaborarea şi editarea suportului magnetic (CD) de curs
d) Prezentarea la Comisia de autorizare FPC a programei de curs
e) Deschiderea unui SITE pe internet unde se anunţă şi cursurile

4. Realizarea cursurilor de calificare/ recalificare-QIVPD este împărţită în 4 subactivităţi:


a) Anunţarea cursului,înscrierea cursanţilor, completarea cataloagelor şi semnarea contractelor
b) Curs pentru grupa de şomeri
c) Curs pentru grupa de persoane din mediul rural cu venituri mici
d) Curs pentru grupa de salariaţi diverşi
*

5. Susţinerea examenelor şi obţinerea certificatelor de calificare/recalificare OIVPD are 4


subactivităţi:
1. Pregătirea examenului
- Documentaţia cursurilor se depune la Comisia de autorizare judeţeană (liste,ş.a)
- Comisia de examinare stabilită (2 pers. de la furnizorul FPC şi 1 pers. numită de CA)va
pregăti catalogul de examen, foile de notare, procesul verbal,subiecte examen, şa.
2.Examinarea propriu-zisă
- Examen scris pentru fiecare grupa;
- Examen practic pentru fiecare grupa.
3 Evaluare
4.Certificate de calificare/recalificare
a. Tabel cu cei care au absolvit cursul, registru de evidenţă nominală a eliberării
certificatelor, achiziţionarea certificatelor cu anexele de la CA;
b. Completarea certificatelor, aplicarea timbrului sec;
c. Eliberarea certificatelor.

3.10.Echipa de proiect
Organigrama va arăta astfel:
Echipa se va constitui din 4 membri cu tot cu managerul de proiect.

PARTENERI

Manager S.C. Mănoiu Manager AJOPM Gorj


Mădălina-Elena S.R.L.

Manager
Proiect
Formator 1

Contabil si etc. Formator 2 Consultant


B. Implementarea proiectului
4.1mplementarea propriu-zisă
Incepe prin contractarea finanţării cu reprezentanţii Comisiilor Europene, ai Ministerului
Muncii, confirmându-se dacă resursele asigurate de aceştia şi necesităţile proiectului sunt
aceleaşi, cu semnarea contractului de finanţare.
1. Lansarea programului se va face prin întâlnirea celor 3 membri ai echipei de proiect, prin
stabilirea sarcinilor pentru fiecare membru (fişă post) şi prin realizarea parteneriatului. Lansarea
proiectului se face pe plan intern şi extern.
2. Pentru amenajarea spaţiului pentru curs va trebui să se creeze un caiet de sarcini prin care să
se solicite toate elementele necesare: igienizare, vopsitorii la tâmplărie, pardoseală din parchet
stratificat de trafic mediu, refacerea instalaţiilor electrice, inclusiv a ceîor de iluminat, înlocuirea
corpurilor de iluminat, instalarea unei centrale termice, instalarea unui sistem de protecţie, etc,
să se organizeze o licitaţie pentru furnizorii de astfel de servicii; să se execute efectiv toate
lucrările solicitate furnizorului şi să se facă recepţia finală a lucrărilor. Monitorizarea şi controlul
acestei subactivităţi se va face verificându-se atât devizul de lucrări, cât şi calitatea lucrărilor
conform planului calităţii solicitat furnizorului
Procurarea echipamentelor (8 buc.calculatoare (hard şi soft), lbuc. imprimantă A3-laser,
1 buc. retroproiector, 1 buc. ecran de proiecţie cu trepied, 1 buc. FLIPCHART MEETING (tablă
de scris), 1 buc. ecran TOUCH SCREEN,1 buc. laptop, 1 buc. copiator A3-laser) a mobilierului
(12 mese calculator, 25 scaune ergonomice. fişet,dulap,2cuiere, 2 perdele), a internetului şi a
legislaţiei pentru calculator, se va face tot organizând o licitaţie de oferte pentru furnizori,
selectând pe unul din aceştia şi achiziţionând aceste elemente. Monitorizarea şi controlul acestei
subactivităţi se va face verificându-se atât devizul de lucrări, cât şi calitatea lucrărilor conform
planului calităţii solicitat furnizorului.
Instalarea propriu-zisă a celor menţionate la subactivitatea precedentă se va face în
spaţiul amenajat pentru cursuri, practic în centrul FPC, monitorizarea şi controlul facându-se la
sfârşitul subactivităţii.
Autorizarea centrului deja amenajat, de fapt autorizarea furnizorului de formare se va
putea face respectând Ordinul 353/2003,la terminarea subactivităţilor anterioare: spaţiu,
echipamente, mobilier, etc,prin completarea unei documentaţii specifice care se va depune la
Comisia judeţeanăde autorizare a FPC, păstrând în permanenţă legătura cu aceasta pentru
eventuale completări ale documentaţiei, sau modificări ale condiţiilor furnizorului -monitorizarea
şi controlul-până la obţinerea autorizaţiei. Costurile acestei subactivităţi vor fi neeligibile.
3. Elaborarea programei şi a suportului de curs se va face de către formator împreună cu
echipa de proiect folosind echipamentul achiziţionat. Editarea se va face pe suport de hârtie (65
buc )folosind imprimanta laser, iar editarea pe CD (65 CD-uri) se va face folosind un calculator
cu unitate CD-RW.
Programa de curs şi cu suportul de curs se înaintează Comisiei de autorizare pentru
avizare.
SITE-ul se va realiza prin colaborarea dintre o firmă specializată şi echipa de proiect şi va
fi folosit şi pentru publicitatea proiectului, cât şi pentru diversele anunţuri, colaborări etc
4. Anunţarea cursurilor se poate face pe SITE, în presa locală, cât şi prin afişe lipite la AJOFM
Neamţ şi la primăriile localităţilor din arealul proiectului, folosind anunţuri clare în care să se
precizeze toate datele necesare, cât mai simplu.
Cursurile de calificare/recalificare OIVPD se vor desfăşura pe parcursul a 20 zile pentru
fiecare grupă, după cum urmează:
-grupa şomeri: în fiecare zi lucrătoare, câte 4 ore/zi în intervalul de timp 8-12;
-grupa de pers din mediul rural: în fiecare zi lucrătoare, câte 4 ore/zi în intervalul 17-21;
-grupa de pers. salariaţi diverşi: în fiecare zi lucrătoare, câte 4 ore/zi în intervalul 8-12,
Primele două grupe vor face cursurile în acelaşi timp
5. Documentaţia completată după terminarea cursurilor se va depune la CAJ pentru ca aceasta
să-şi numească un expert în comisia de examinare.
Comisia de examinare stabilită legal va pregăti catalogul de examen, foile de notare,
listele cu participanţii la examen, subiectele de examen şi procesul verbal aferent.
Examinarea se va face atât scris cât şi practic pe calculator. S-a prevăzut câte o zi (cca
8ore) pentru fiecare grupă şi pentru fiecare tip de examinare.
Evaluarea lucrărilor de examen se va face de către CE, prin acordarea de punctaje
individuale, sau prin alt sistem asemănător.
Pentru cursanţii care au absolvit cursul se va elibera certificat de calificare/recalificare
OIVPD, certificate care vor trebui să respecte cerinţele Ordinului 501/2003.

5.Monitorizarea şi controlul proiectului

Se vor avea în vedere tendinţele rezultatelor obţinute pentru a se putea interveni, procedurile de
feed-back (întâlniri săptămânale ale echipei de proiect, spre ex.), raportarea stadiului proiectului
(lunară), rezultate parţiale, corecţia abaterilor, schimbările exterioare.
Monitorizarea proiectului se va face prin supravegherea permanentă a activităţilor,
planurilor, costurilor şi rezultatelor pentai a putea preveni, accepta sau reduce riscurile
eventuale.
Controlul proiectului se va realiza şi prin urmărirea sistemului de management al calităţii
proiectului, cu măsurarea indicatorilor de eficienţă şi eficacitate.

6.Evaluarea proiectului

Evaluarea se va face pe parcursul proiectului cu scopul de a controla proiectului,


urmărindu-se:
a.Obiectivele
1. Autorizare centrului de FPC în 5 luni-Certificat de Autorizare, achiziţionarea
echipamentelor, mobilierului,şa.
2. Elaborarea materialului de curs şi a metodologiei de desfăşurare a cursului de
calificare/recalificare-operator introducere, validare şi prelucrare date, pe calculatoare (OIVPD)
-suport de curs pe hârtie, suport de curs pe CD şi programa.
3.Realizarea cursului de calificare/recalificare- operator introducere, validare şi
prelucrare date, pe calculatoare (OIVPD), pe calculatoare -prezenţa la curs de 90%, nr. celor
prezenţi din totalul celor înscrişi.
4.Obţinerea certificatului de calificare/recalificare -cel puţin 54 cursanţi cu certificate de
calificare/recalificare

7. Raportarea proiectului

Raportările se vor face conform cerinţelor contractului de finanţare. Se pot face rapoarte
intermediare, finale, de evaluare, speciale. Conţin o parte tehnică şi una economică, o parte
narativă şi una formată din anexe (tabele, grafice Gantt de realizare, bugete,ş a.)
Raportarea se va face şi după fiecare audit de proiect sau audit de calitate, din cadrul
planului de calitate al proiectului. Fiecare raport aprobat de finanţator înseamnă de obicei şi o
tranşă de bani pentru solicitant şi implicit şi pentru echipa de proiect.

8. Concluzii

Proiectul se adresează resurselor umane ca fiind cea mai valoroasă investiţie a societăţii
în care trăim.
Am încercat în acest proiect să ating toate aspectele ce ţin de managemntul de proiect şi
anume:
- planificare, organizare, monitorizare şi control al tuturor aspectelor legate de proiect.
Dacă am reuşit acesta va fi evaluat pozitiv de comisie, dacă nu voi mai încerca ...
Anexa 2. Bugetul proiectului Anul
Cheltuieli Unitate Nr.de Rata Costuri
unităţi unităţii (în (în euro)
euro)
1. Resurse umane
1.1 Salarii
1. Tehnici E/zi 6 10 60
2. Tehnic 2 E/zi 10 15 150
3. Tehnic 3 E/zi 40 15 600
4. Tehnic 4 site 1 300 300
5. Tehnic5 E/H 240 10 2400
6. Tehnic 6 E/zi 20 15 300
7. Tehnic 7 E/zi 10 10 100
8. Tehnic 8 E/zi 63 20 1260
9. Tehnic 9 E/iuna 36 20 7200
Subtotal resurse umane E 12370
2. Transport E 500
Subtotal transport E 500
3. Echipamente şi bunuri'
3.1 Achiziţionarea sau închirierea de autoturisme 0
3.2 Mobilă, echipamente şi tehnică de calcul E 14500
3.3 Piese de schimb/echipamente de 0
schimb pentru maşini, utilaje
3.4 Altele (vă rugăm, specificaţi) 0
Subtotal Echipamente şi bunuri E 14500
4. Sediu local / Costuri direct legate de proiect
4.1 Costuri pentru autoturisme E 500
4.2 Chiria pentru spaţiul alocat proiectului 0
4.3 Consumabile - bunuri de birou E 180
4.4 Alte servicii (tel/fax, electricitate/încălzire, E 640
Subtotal Sediu local/ Costuri direct legate de proiect E 1320

5. Alte costuri, servicii


5.1 Publicaţii E 1000
5.2 Studii, cercetări 0
5.3 Costuri de audit 0
5.4 Costuri de evaluare 0
5.5 Traducere, interpretariat 0
5.6 Servicii financiare (costuri pentru garanţii 0
bancare, etc.)
5.7 Costuri pentru conferinţe/seminarii 0
5.8 Acţiuni de vizibilitate E 700
Subtotal Alte costuri, servicii 1700
6. Altele-îgienizare, parchet,suport curs.etc 1715
Subtotal Altele E 1715
7. Subtotal costuri directe ale proiectului(1-6) E 32105
8. Costuri administrative (maximum 7,00% din costurile totale eligibile ale 2000
Acţiunii indicate la pct. 7)
9. Costuri totale eligibile ale proiectului (7+ 8) 34105
10-Costuri neeligibile autorizări E 250
11.Costuri neeligibile TVA E 6.480
12. total costuri neeligibile E 6.730
TOTAL PROIECT E 40.835

S-ar putea să vă placă și