Sunteți pe pagina 1din 28

IMPLEMENTAREA DIRECTIVEI

SEVESO III ÎN ROMÂNIA

Inspecția amplasamentelor care se


încadrează sub incidența Directivei Seveso și
interzicerea utilizării. Notificarea
incidentelor/accidentelor și raportarea
acestora
LEGISLAȚIA SEVESO ÎN ROMÂNIA

 Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de


accident major în care sunt implicate substanţe periculoase
care transpune Directiva 2012/18/UE (Seveso III);

 Ordinul MMGA nr. 1299/2005 privind aprobarea procedurii de inspecţie


pentru obiectivele care prezintă pericole de producere a accidentelor
majore în care sunt implicate substanţe periculoase;

 Ordinul MAPAM nr. 1084/2003 privind aprobarea procedurilor de


notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a
accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi,
respectiv, a accidentelor majore produse;

 Ordinul comun MMGA / MAI nr. 520/1318/2006 privind aprobarea


Procedurii de investigare a accidentelor majore în care sunt implicate
substanţe periculoase.

2
LEGISLAȚIA SEVESO ÎN
ROMÂNIA

 Ordinul MMGA nr. 251/2005 modificat și completat cu Ordinul MMP


nr. 3968/2012 pentru organizarea şi funcţionarea secretariatelor de
risc privind controlul activităţilor care prezintă pericole de producere
a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase;

 Ordinul MAI nr. 647/2005 pentru aprobarea normelor metodologice


privind elaborarea planurilor de urgenţă în caz de accidente în care
sunt implicate substanţe periculoase;

 Ordinul MAPAM nr. 142/2004 pentru aprobarea procedurii de


evaluare a raportului de securitate privind activităţile care prezintă
pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate
substanţe periculoase;

3
LEGISLAŢIE CONEXĂ DIRECTIVEI SEVESO

 HG nr. 1005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale


de Mediu;

 Ordinul MMSC nr. 256/2014 privind modificarea anexei la Ordinului


MM nr.464/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
organizarea şi desfăşurarea activităţilor de control şi inspecţie în
domeniul protecţiei mediului;

 Legea nr. 211/2011 modificată şi completată cu OUG nr. 68/2016


privind regimul deşeurilor;

 HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru


aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

 Nota 5 din L 59/2016 - În situaţia substanţelor periculoase care nu


intră sub incidenţa Regulamentului (CE) nr. 1272/2008, inclusiv
deşeuri, dar care totuşi sunt prezente sau sunt susceptibile de a fi
prezente într-un amplasament şi care au ori ar putea avea, în
condiţiile constatate în amplasament, proprietăţi echivalente în ceea
ce priveşte potenţialul de accidente majore, acestea sunt, în mod
provizoriu, atribuite categoriei sau substanţei periculoase nominalizate
similare, care intră în domeniul de aplicare a prezentei legi. ( De Ex.
operaţiunile de prelucrare chimică şi termică şi depozitarea aferentă acestor operaţiuni )
4
LEGISLAŢIE CONEXĂ DIRECTIVEI SEVESO

 REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 privind


înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi
restricţionarea substanţelor chimice (REACH) cu
Anexele I - XVII
- vezi: Anexa II ref.la Ghidul de întocmire a FDS și
Anexa XVII ref la Restricţiile la producerea,
introducerea pe piaţă şi utilizarea anumitor
substanţe, preparate şi articole periculoase.

 HG nr. 477/2009 privind stabilirea sancţiunilor


aplicabile pentru încălcarea prevederilor
Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului
European şi al Consiliului privind înregistrarea,
evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor
chimice (REACH).
5
LEGISLAȚIE CONEXĂ DIRECTIVEI SEVESO

 REGULAMENTUL (CE) nr. 1272/2008 privind


clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor
şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a
Directivelor 67/548/CCE şi 1999/45/CE, precum şi de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.
- Anexa I - clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi
a amestecurilor
- Anexa II - Reguli speciale privind etichetarea şi ambalarea
anumitor substanţe şi amestecuri
- Anexa III – Lista frazelor de pericol
- Anexa IV – Lista frazelor de precauţie
- Anexa V – Pictograme de pericol
- Anexa VI – Clasificarea şi etichetarea armonizată a anumitor
substanţe periculoase
- Anexa VII - Tabel de corespondenţă între clasificarea în
temeiul Directivei 67/548/CEE şi clasificarea în temeiul
prezentului regulament

6
LEGISLAȚIA ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

 Ordinul nr. 89/2013 privind aprobarea Regulamentului de planificare,


organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a
situațiilor de urgență executate de IGSU și structurile subordonate;

 OUG nr. 21/2004 – privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor


de Urgenţă;
 HG nr. 1490/2004 – pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de
Urgenţă;
 HG nr. 1491/2004 – pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi
centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;
 HG nr. 1492/2004 – privind principiile de organizare, funcţionarea şi
atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste;
 Legea nr. 481/2004 – privind protecţia civilă;
 H.G. nr. 2288/2004 – pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de
sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile
neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;

7
IMPLEMENTAREA CERINŢELOR LEGALE

OPERATOR
PUBLICUL

NOTIFICARE ACTIVITATE
CONSULTARE NOTIFICARE
ACCIDENT PPAM / RS
PLAN DE PUI
URGENŢĂ
EXTERNĂ

ISUJ SR APM CJ GNM

AUTORIZAŢIA DEZBATERE
PUBLICUL
PUBLICĂ
DE MEDIU 8
INSPECȚIA AMPLASAMENTELOR SEVESO
 Conform Art.20 , autorităţile competente cu atribuţii de inspecţie, respectiv
CJGNM şi ISUJ organizează un sistem de inspecţii adaptat tipului de
amplasament în cauză, indiferent de primirea raportului de securitate sau a
oricărei altei documentaţii înaintate de operator.
 La inspecții participă și reprezentanți ai SR al APM județean, conform
Ordinul MMGA nr. 251/2005 modificat și completat cu Ordinul MMP nr.
3968/2012, Anexa 2 alin (A) pct.3, în baza planurilor și programelor de
inspecții întocmite de autoritațile competente de la nivel județean .

 Fiecare Plan de inspecţii include următoarele elemente:


a) o evaluare generală a problemelor de securitate relevante;
b) zona geografică acoperită de planul de inspecţii;
c) o listă a amplasamentelor incluse în plan;
d) o listă a grupurilor de amplasamente, cu posibile efecte domino
e) o listă a amplasamentelor, în cazul în care anumite surse externe de risc sau de
pericol ar putea creşte riscul ori consecinţele unui accident major;
f) procedurile pentru inspecţiile planificate, specifice fiecărei autorități competente ;
g) procedurile aplicabile inspecţiilor excepţionale pentru identificarea deficiențelor
grave;
h) dispoziţii privind cooperarea între diferitele autorităţi cu atribuţii de inspecţie.

 Pe baza planurilor de inspecţie , autorităţile competente județene întocmesc în mod


sistematic programe de inspecţii planificate pentru toate amplasamentele, inclusiv
frecvenţa vizitelor la faţa locului pentru diversele tipuri de amplasamente. 9
INSPECȚIA PLANIFICATĂ A
AMPLASAMENTELOR SEVESO

 Numărul inspecţiilor efectuate trebuie să asigure o examinare


planificată şi sistematică a sistemelor tehnice, organizaţionale sau
manageriale utilizate în cadrul amplasamentului, complexitatea acestuia
şi cantităţile de substanţe existente, astfel încât să se asigure în special
că:
a)operatorul poate demonstra că a luat măsuri adecvate, în legătură cu diversele
activităţi din cadrul amplasamentului, pentru a preveni accidentele majore;
b)operatorul poate demonstra că a asigurat mijloacele adecvate pentru limitarea
consecinţelor accidentelor majore, în interiorul amplasamentului şi în afara
acestuia;
c)datele şi informaţiile cuprinse în raportul de securitate sau în orice alt document
înaintat reflectă în mod corespunzător condiţiile din cadrul amplasamentului;
d)informaţiile sunt puse la dispoziţia publicului

 Pentru stabilirea frecvenţei inspecţiilor se realizează o evaluare


sistematică a pericolelor din amplasamentele în cauză care se bazează,
cel puţin, pe următoarele criterii:
a)impactul potenţial al amplasamentelor în cauză asupra sănătăţii umane şi a
mediului;
b)măsura în care cerinţele prezentei legi au fost respectate;
c)numărul de incidente/accidente înregistrate anterior pe amplasament.

 Momentan toate amplasamentele Seveso sunt verificate o data la 12 luni 10


INSPECȚIA NEPLANIFICATĂ A
AMPLASAMENTELOR SEVESO
 Inspecţii neplanificate, au rolul de a verifica punctual unul
sau mai multe aspecte prevăzute de Lege, într-una din
următoarele situaţii:
a) la încadrarea/scoaterea unui amplasament din inventarul judeţean
al obiectivelor Seveso sau la trecerea acestuia de la un nivel de
clasificare la altul, ca urmare a notificării primite de la operator;
b) din proprie iniţiativă sau la ordinul/dispoziţia structurilor ierarhic
superioare, pentru verificarea anumitor aspecte privind
respectarea prevederilor legale;
c) pentru verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor;
d) pentru verificarea modului în care operatorii economici au dus la
îndeplinire măsurile stabilite în rapoartele de inspecţie
precedente;
e) la ordinul Prefectului, în colaborare cu alte instituţii ale statului;
f) după producerea unui accident major.

 Acestea pot fi desfăşurate de către CJGNM sau ISUJ


independent sau în comun, cu excepţia situaţiei prevăzute la
lit. a) şi f), când inspecţia se va desfăşura obligatoriu în
comun de către CJGNM şi ISUJ, cu participarea unuia sau a 11
mai multor reprezentanţi ai SRAPM.
PROCEDURA DE INSPECȚIE A
AMPLASAMENTELOR SEVESO
 Modul de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a inspecţiilor pe
amplasamentele care se supun prevederilor prezentei legi se aprobă prin ordin
comun al MMAP şi al MAI – Proiect in derulare.
 Momentan inspecţiile pe amplasamentele Seveso se desfășoarăin baza Ord.
MMSC 256/2014, Ordinului MMGA nr. 1299/2005, Ord. MAI nr.89/2013
și a normelor/regulamentelor specifice autorităților competente, pentru a verifica
dacă titularul de activitate menţine şi exploatează obiectivul într-o manieră sigură şi
corespunzătoare nivelului tehnicii privind securitatea, respectând următoarele
principii de prevenire a accidentelor majore:
a) prevenirea şi combaterea la sursă a avariilor/ incidentelor şi accidentelor majore în care sunt
implicate substanţe periculoase;
b) a luat în considerare a factorul uman și adaptarea la progresul tehnic;
c) înlocuirea substanţelor periculoase cu unele mai puţin periculoase sau nepericuloase;
d) adoptarea prioritară a măsurilor de protecţie colectivă faţă de cele de protecţie individuală;
e) adoptarea de instrucţiuni adecvate pentru personalul obiectivului.

Autoritațile competente responsabile cu inspecția :


 verifică fiecare obiectiv cu risc de producere a unor accidente majore pe teren și dpdv
al respectării legislației specifice;
 la încheierea fiecărei inspecţii se întocmește un raport, concluzile acestuia urmând să
fie aduse la cunoștința publicului, cu respectarea principiului confidențialității;
 monitorizează realizarea măsurilor dispuse în urma fiecărei inspecţii.

 La inspecțiile Seveso pot participa și experți pe diferite domenii de activitate,


autorități competente pe alte domenii (DSP, ITM, ISCIR, etc ), în baza protocoalelor 12
încheiate cu aceștia sau în baza unei invitații scrise adresată acestora.
ETAPELE INSPECŢIILOR PLANIFICATE SEVESO

13
PROCEDURA DE INSPECȚIE A AMPLASAMENTELOR
SEVESO – PREGĂTIREA INSPECȚIEI
- stabilirea temei de inspecție pentru întregul amplasament sau doar pentru o
instalație, de verificare a anumitor documente depuse la SR sau deja validate
(notificări, documentele referitoare la PPAM, RS, planul de prevenire a poluării
accidentale, proceduri, de management implementat sistemul ISO 9000, ISO
14000, ISO 18000);
- formarea echipei de inspecție, de stabilire a cheltuielilor și echipamentele
necesare și eventual întâlnirea echipei pentru stabilireaatributiilor fiecăruia;
- studierea dosarului operatorului,a documentelor primite de la operator sau de
la alte autorități, analiza măsurilor și a rapoartelor anterioare întocmite între cele
două inspecții consecutive;

- pregătirea listei de verificare (chestionarul de verificare) alcătuită din domenii


de analiză privind sistemul de management al securităţii şi subiectele relevante
privind verificarea sistemelor tehnologice. Se pot folosi modelele chestionarelor
pentru: rafinării, depozitare GPL, activitățile de producție ingrășăminte și
minerit sau chiar lista din partea I a RI (anexe la procedură) ;

- elaborarea și trimiterea scrisorii de notificare cu 5 zile înainte de data


inspecției astfel încât operatorul să găsască personalul care pot furniza toate
informațiile și răspunsurile la setul de întrebări cu privire la tema propusă
pentru inspecție, care apoi vor fi verificate la fața locului.

14
INSPECȚIA ÎN TEREN
 Verificarea veridicităților datelor din documente cu situația din teren și
răspunsurile date în chestionarele transmise, a modificărilor apărute,
identificarea riscurilor, a scenariilor cele mai defavorabile, a zonelor de
planificare la urgenta (z.letala,de vatamare si de atentie) și a funcționării
sistemului de management al securității;
 Consultarea documentelor care trebuie să le întocmească operatorul
privind conţinutul minim obligatoriu, prevăzut în anexele Legii, actualizarea
acestora funcție de managementul schimbării apărut pe amplasament,
revizuirea sau testarea acestora la termenele prevazute în lege, procedurile
privind sistemul de management al securităţii, registre etc). Se va specifica în
actul de control și stadiul în care se află documentele dpdv al elaborării,
avizării, aprobării şi, după caz, acceptării de către autorităţi ;
 Verificarea respectării prevederilor normelor legale şi reglementărilor
tehnice specifice la exploatarea construcţiilor, amenajărilor şi instalaţiilor de
pe amplasament, a modului în care se asigură respectarea normelor legale în
domeniul protecţiei mediului şi al sănătăţii şi securităţii în muncă ;
 Verificarea stocului de substanțe periculoase și a capacităților de stocare
 Verificarea clădirilor privind asigurarea căilor de acces, evacuare și
intervenţie precum și existenţa, funcţionarea şi exploatarea corespunzătoare
a materialelor, sistemelor şi instalaţiilor cu rol de protecţie;
 Verificarea cu privire la echipamente: existenţa şi
exploatarea/funcţionarea corespunzătoare a reactoarelor, rezervoarelor,
conductelor, instalaţiilor de ventilaţie, senzorilor, instalaţiilor de protecţie etc.;
15
INSPECȚIA ÎN TEREN
 Verificarea condițiilor în zonele de depozitare: claritatea marcajelor, locurile de
descărcare a rezervoarelor, prezenţa eventualelor scurgeri, existenţa câmpurilor
electrostatice, distanţele de securitate între rezervoare şi clădiri;
 Verificarea monitorizării şi controlul accesului în obiectiv: controlul accesului
persoanelor şi vehiculelor pe amplasament, marcarea rutelor/controlul fluxului traficului,
limite de viteză, existența și funcționarea sistemelor de securitate: control video, garduri,
porţi, controlul accesului în zonele cu risc;
 Verificarea cu privire la camera de control şi comandă: existenţa manualelor de
operare, panourilor de alarmare, sistemelor de notificare a alarmei;

 Pe timpul verificării în teren pot fi efectuate teste, cum ar fi: testarea detectorilor,
teste de protecţie împotriva incendiilor, testarea izolaţiilor etc.

 Personalul ISUJ va verifica în mod inopinat modul în care se asigură intervenţia în


situaţii de urgenţă pe amplasament, pe baza a cel puţin unul dintre scenariile incluse în
PUI sau a unei ipoteze din planul de intervenţie în caz de incendiu.

 Pe parcursul desfăşurării inspecţiei se pot realiza întrevederi profesionale cu personalul


operatorului sau contractorilor de pe amplasament, informaţiile obţinute în timpul
interviurilor comparându-se cu cele consemnate în documentele şi registrele
operatorului. Declaraţiile care nu se verifică se vor identifica şi consemna ca atare
 Pe timpul discuţiilor cu personalul muncitor şi de supraveghere se va verifica dacă
principiile de operare sunt clare pentru tot personalul şi dacă acestea sunt aplicate.
16
FINALIZAREA INSPECȚIEI SEVESO
 Întocmirea Raportului de inspecție (RI) - echipa de inspecţie se reuneşte, de
preferință, în absenţa reprezentanţilor operatorului, în scopul analizării şi
identificării constatărilor rezultate în urma inspecţiei, compararea obiectivelor
stabilite pentru inspecţie cu cele realizate în urma verificărilor efectuate,
evidenţiându-se, după caz, aspectele nerealizate. Pot fi anexate copii ale
documentelor de control întocmite de alte autorităţi şi listele de verificare
completate. RI cuprinde constatările, măsurile și eventualele sancțiuni;
 Sancţiunile contravenţionale se aplică numai de către personalul ISUJ, pentru
faptele contravenţionale care decurg din nerespectarea prevederilor art. 12 şi 16
din Lege și de către GNM CJ pentru celelalte articole.
 Faptele de natură penală constatate pe timpul inspecţiei vor fi aduse de urgenţă
la cunoştinţa organelor judiciare de către cei în drept, potrivit dispoziţiilor legale
aplicabile fiecărui domeniu în parte.
 Măsura constând în interzicerea utilizării sau punerii în funcţiune a oricărui
amplasament, instalaţii sau zone de depozitare sau a oricărei părţi din acestea se
dispune în condiţiile prevăzute de art. 19 din Lege, cu respectarea procedurii
specifice aprobată prin ordin comun al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al
ministrului afacerilor interne.
 Concluziile inspecţiei, atunci când se mai iau alte măsuri, se aplică sancțiuni
complementare sau alte notificări, vor fi comunicate operatorului în termen de cel
mult 4 luni de la data realizării fiecărei inspecţii, de către CJGNM şi ISUJ, cu
înştiinţarea SRAPM.
 În termen de 6 luni de la data finalizării inspecţiei, CJGNM şi ISUJ pot stabili să
efectueze o inspecţie parţială pe amplasament, în scopul verificării modului în
care au fost realizate măsurile dispuse. 17
INTERZICEREA UTILIZĂRII
 Interzicerea utilizării (pentru amplasamentele existente) sau a punerii în
funcţiune(pentru amplasamentele noi)– e o măsură administrativă care se
dispune în mod obligatoriu atunci când se constată că măsurile luate de
operator pentru prevenirea sau atenuarea accidentelor majore prezintă
deficienţe grave. Se poate aplica pentru întregul amplasament, pt una sau
mai multe instalaţii ori zone de depozitare sau pt anumite părţi din instalație,
de către autorităţile competente judetene, conform Art. 19 din Lege.
(Procedura e în curs de finalizare și se aprobă prin ordin comun al
MMAP şi al MAI).
 Conform Ord.251/2005 Anexa 2 alin. (A) pct.13 SR APM întocmeşte
documentele de interzicere a utilizării sau punerii în funcţiune a
oricărui amplasament, a oricărei instalaţii ori unităţi de stocare sau a
oricărei părţi din aceasta, dacă titularul activităţii nu a înaintat în termenele
legale notificarea, raportul de securitate, planul de urgenţă internă,
informaţiile necesare întocmirii planului de urgenţă externă sau alte informaţii
solicitate, după caz.
 Deficienţele grave pot fi date de criterii de natură organizatorică, criterii de
natură tehnică şi criterii privind amplasarea instalaţiilor cu pericol de accident
major.
Acestea se constată printr-un proces verbal întocmit de autoritățile
competente județene, la o inspecție planificată sau neplanificată, după care
se notifică operatorul privind decizia de interzicere, stabilindu-se un
termen de punere în siguranță a instalațiilor (de comun acord cu operatorul)
și un termen de remediere a deficiențelor grave.
18
INTERZICEREA UTILIZĂRII
 Decizia de interzicere a utilizării elaborată de către SRAPM în 4
exemplare se comunică operatorului și autorităților competente, în
termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii, toate notificările
urmând să fie înregistrate la SRAPM în SIM și în Registrul de
decizii.
 Aplicarea acestei decizii se face cu respectarea principiul
siguranţei și fără afectarea nejustificată a activităţii economice a
operatorului.

 Operatorul are dreptul să conteste decizia de interdicţie în


condiţiile stabilite de legea contenciosului administrativ iar măsura
de interzicere a utilizării/punerii în funcţiune se suspendă în
condiţiile stabilite de legea contenciosului administrativ.

 Decizia de interzicere a utilizării se suspendă și în cazul


realizării măsurilor de remediere a deficiențelor grave, după
realizarea unei inspecții neplanificate de verificare a îndeplinirii
acestor măsuri.

19
NOTIFICAREA ACCIDENTELOR/INCIDENTELOR
MAJORE
Accident major - un eveniment, cum ar fi o emisie majoră, un incendiu sau o
explozie ce rezultă din evoluţii necontrolate în cursul exploatării oricărui
amplasament care intră sub incidenţa prevederilor prezentei legi şi care conduce
la pericole grave, imediate sau întârziate, pentru sănătatea umană sau pentru
mediu, în interiorul sau în exteriorul amplasamentului, şi care implică una ori mai
multe substanţe periculoase;

20
CARACTERISTICILE UNUI ACCIDENT MAJOR
CARE SE RAPORTEAZĂ CE
 Conform Art.18 in cazul producerii unui accident major, IGSU informează
Comisia Europeană asupra accidentelor majore produse pe teritoriul naţional, care
îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa nr. 7:
 Orice accident major care intră sub incidenţa prevederilor de la pct. 1 sau care are cel puţin
una dintre consecinţele descrise la pct. 2-5
1.Substanţele periculoase implicate:
- orice incendiu sau explozie ori evacuare accidentală a unei substanţe periculoase care implică o
cantitate de cel puţin 5% din cantitatea relevantă pentru încadrare stabilită în coloana 3 din
partea 1 sau în coloana 3 din partea 2 a anexei nr. 1.
2.Vătămarea persoanelor sau daune asupra proprietăţii imobiliare:
a)un deces;
b)rănirea a şase persoane din interiorul amplasamentului şi spitalizarea acestora pentru cel puţin
24 de ore;
c)spitalizarea unei persoane din afara amplasamentului pentru cel puţin 24 de ore;
d) locuinţă(e) din afara amplasamentului deteriorată(e) şi inutilizabilă(e) ca urmare a accidentului;
e) evacuarea sau izolarea unor persoane pentru mai mult de 2 ore (persoane x ore): valoarea
trebuie să fie de minimum 500;
f)întreruperea serviciilor de furnizare a apei potabile, electricităţii, gazului sau telecomunicaţiilor
pentru mai mult de 2 ore (persoane x ore): valoarea trebuie să fie de minimum 1.000.
3.Efecte dăunătoare imediate asupra mediului:
4.Daune asupra proprietăţii:
5.Daune transfrontaliere:
 II.Accidentele sau "evenimentele la limita de producere a unui accident" pe care
statele membre le consideră ca prezentând un interes tehnic special pentru
prevenirea accidentelor majore şi pentru limitarea consecinţelor acestora şi care nu
îndeplinesc criteriile cantitative de mai sus ar trebui să fie notificate Comisiei
Europene.(Vezi si Anexa 6 a Ord. MMSC nr.464/2009) 21
NOTIFICAREA AUTORITĂȚILOR ÎN CAZ DE
ACCIDENT MAJOR Conform Art.16 al Legii 59/2016
 OPERATORUL are obligaţia să ia următoarele măsuri:
a)să informeze imediat ISUJ privind producerea accidentului;
b)să ofere ISUJ, imediat ce acestea devin disponibile, dar nu mai târziu
de două ore de la producerea accidentului, următoarele informaţii
referitoare la: circumstanţele accidentului, substanţele periculoase
implicate, datele disponibile pentru evaluarea efectelor accidentului asupra
sănătăţii umane, asupra mediului şi proprietăţii şi măsurile de urgenţă
adoptate;
c)să informeze autorităţile competente judetene cu privire la măsurile
avute în vedere pentru atenuarea efectelor pe termen mediu şi lung ale
accidentului, precum şi pentru prevenirea repetării unui astfel de accident;
d)să actualizeze informaţiile furnizate dacă cercetările ulterioare fac
cunoscute date suplimentare care modifică informaţiile iniţiale sau
concluziile stabilite.
(2)ISUJ, la primirea informaţiilor furnizate de către operator în temeiul
alin. (1) lit. a) şi b), informează toate celelalte autorităţi competente
județene).

 (3)Procedura de notificare a accidentelor majore în care sunt implicate


substanţe periculoase, produse inclusiv în context transfrontalier, se
aprobă prin ordin comun al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al
ministrului afacerilor interne. 22
NOTIFICAREA AUTORITĂȚILOR ÎN CAZ DE
ACCIDENT MAJOR conform Ordin MAPAM nr.
1084/2003

 TITULARUL ACTIVITĂŢII trebuie să informeze imediat autorităţile


publice teritoriale cu responsabilităţi în domeniile protecţiei civile,
protecţiei mediului, protecţiei muncii, administraţiei publice şi
sănătăţii.
Informarea se va face imediat, atât telefonic, cât şi prin
elaborarea imediată sau cel târziu în timpul săptămânii ce urmează
accidentului a unui document denumit în continuare notificare. Acest
document trebuie să cuprindă cel puţin datele şi informaţiile
structurate conform formularului prezentat în anexa nr. 2.1.
Se notifică orice accident sau avarie considerată ca prezentând
un interes tehnic special pentru prevenirea accidentelor majore şi
pentru limitarea consecinţelor acestora, chiar dacă nu îndeplineşte
consecinţele accidentului major ce trebuie raportat CE.

Titularul activităţii are obligaţia de a elabora notificarea


accidentului/incidentului, pe care o va transmite autorităţilor publice
teritoriale de protecţie civilă şi pentru protecţia mediului și apoi să o
actualizeze în cazul în care cercetările ulterioare dezvăluie date
suplimentare care modifică informaţiile iniţiale sau concluziile
referitoare la accidentul major produs.

23
CONȚINUTUL NOTIFICĂRII DE ACCIDEN MAJOR
 NOTIFICARE
a accidentului major produs la data de ....
1. Elemente de identificare a unităţii economice:
a) denumirea unităţii economice;
b) adresa completă a unităţii economice;
c) numele sau denumirea comercială a titularului activităţii;
d) sediul social al titularului activităţii, inclusiv adresa completă a acestuia;
e) numele, prenumele şi funcţia persoanei care administrează unitatea economică;
f) profilul de activitate.
2. Caracterizarea accidentului în funcţie de criteriile prevăzute la pct. 4.2 din procedură
3. Circumstanţele accidentului:
▪ locul în care s-a produs accidentul (instalaţie, echipament de proces, sistem de stocare, sistem de compresie, conducte etc.);
▪ modul de operare în momentul producerii accidentului;
▪ condiţiile meteorologice în timpul producerii accidentului (viteza şi direcţia vântului, clasa de stabilitate, temperatura şi
umiditatea aerului, presiunea atmosferică);
▪ tipul accidentului (incendiu, explozie, evacuare toxică etc.);
▪ cauza accidentului (cauza imediată);
▪ substanţele periculoase implicate;
▪ cantităţile de substanţe periculoase implicate în accident; dacă nu sunt disponibile informaţii precise, pot fi inserate estimări
de tipul:
- mai puţin de X tone;
- între X şi Y tone;
- mai mult de Y tone.
4. Felul notificării:
▪ prima notificare;
▪ completări şi corectări;
▪ notificare finală.
5. Consecinţele accidentului
Evaluarea efectelor asupra:
▪ persoanelor din interiorul şi exteriorul obiectivului;
▪ bunurilor imobiliare din interiorul şi exteriorul obiectivului;
▪ factorilor de mediu: apa de suprafaţă, apa subterană, aer şi sol.
6. Măsuri de atenuare a efectelor accidentului major în interiorul amplasamentului:
▪ măsuri de intervenţie şi de remediere de primă urgenţă adoptate;
▪ măsuri de minimizare a efectelor asupra activităţilor care nu au fost direct afectate;
▪ măsuri de intervenţie şi/sau de remediere necesare pe termen mediu şi lung (măsuri necesare în scopul asigurării unei
restaurări rapide şi corespunzătoare a zonelor afectate, o dată cu terminarea urgenţei);
▪ măsuri de prevenire a producerii unor accidente similare;
▪ planificarea timpului pentru implementarea măsurilor.
7. Data întocmirii notificării
▪ Notificarea a fost întocmită la data de ....
8. Datele de identificare a persoanei care a întocmit notificarea:
▪ numele, prenumele şi funcţia persoanei care a întocmit notificarea;
▪ semnătura persoanei care a întocmit notificarea;
▪ ştampila unităţii economice.
24
ACȚIUNILE AUTORITĂȚILOR ÎN CAZ DE
ACCIDENT MAJOR
 Conform Art.17 din Lege, in cazul producerii unui accident
major,autorităţile competente judetene au următoarele obligaţii:
a)să se asigure că s-au luat toate măsurile urgente, care s-ar putea dovedi
necesare, pe termen mediu şi lung;
b)să colecteze, prin inspecţie, investigaţie sau prin alte mijloace
adecvate, informaţiile necesare pentru o analiză completă a aspectelor
tehnice, organizaţionale şi manageriale ale accidentului;
c)să se asigure că operatorul a luat toate măsurile necesare de remediere;
d)să facă recomandări cu privire la măsurile preventive viitoare;
e)să informeze persoanele care ar putea fi afectate cu privire la accidentul
care a avut loc şi, atunci când este cazul, cu privire la măsurile luate pentru
atenuarea consecinţelor acestuia;
f)să informeze în cel mai scurt timp autorităţile competente de la nivel
central cu privire la producerea accidentului.

 (2)Procedura de investigare a accidentelor majore în care sunt implicate


substanţe periculoase se aprobă prin ordin comun al MMAP şi al MAI –
momentan se desfasoara conform Ordinului comun MMGA / MAI nr.
520/29.05.2006

25
INVESTIGAREA ACCIDENTELOR MAJORE
conform Ord. MMGA și MAI nr.520/1318/2006
 În urma producerii unui accident major, în timpul cel mai scurt după
finalizarea intervenţiei echipelor de răspuns la situaţii de urgenţă, SR
comisiei locale pentru investigarea accidentelor majore planifică şi invită
membrii şi participanţii acesteia pentru o întâlnire în scopul analizării
aspectelor tehnice, organizatorice şi manageriale ale accidentului.
Obiectivul investigaţiei este determinarea cauzelor care au dus la
declanşarea accidentului, precum şi a condiţiilor care au contribuit la
producerea evenimentului, şi nu de stabilire a vinovăţiei sau a răspunderii.
Investigarea este realizată independent de orice anchetă judiciară,
se desfăşoară transparent şi imparţial, astfel încât toate părţile să poată fi
ascultate şi să aibă acces la rezultate.
Investigarea cauzelor producerii unui accident dă dreptul membrilor comisiei:
- să aibă acces la locul accidentului, precum şi la obiectivele, instalaţiile,
echipamentele şi utilajele implicate;
- să aibă acces la vizitarea aparatelor de înregistrare a funcţionării;
- să solicite probe şi să dispună îndepărtarea controlată a (componentelor)
instalaţiilor în vederea examinării sau analizei;
- să aibă acces la rezultatele declaraţiilor personalului implicat şi ale altor
martori;
- să aibă acces la orice informaţii relevante sau înregistrări deţinute de
titularul de activitate, operatorii şi/sau terţe persoane fizice ori juridice.
Raportul final al investigării are statut de act administrativ,
permiţând organismelor abilitate să-şi îndeplinească atribuţiile legale. În
acesta se vor menţiona obligatoriu acţiunile şi măsurile necesare pentru 26
evitarea repetării unui accident similar.
PROPUNERI PENTU O MAI BUNA
IMPLEMENTARE A DIRECTIVEI SEVESO
 Îmbunătăţirea cooperării şi colaborării între autorităţile
responsabile de implementarea directivei, UAT si operatori;
 Clarificarea competenţelor concrete ale fiecărei autorităţi şi a
modului de aplicare a sancţiunilor contravenţionale, prevăzute de
Legea nrr.59/2016,în cadrul inspecţiilor organizate în comun;
 Identificarea şi inventarierea problemelor întâmpinate de către
structurile teritoriale privind punerea în practică a legislaţiei, în
scopul îmbunătăţirii cadrului legal;
 Stabilirea unor întâlniri periodice între autorităţile competente,
operatori economici şi patronate pentru clarificarea aspectelor
legate de modul de implementare a legislaţiei specifice şi
acordarea de asistenţă tehnică;
 Iniţierea unor demersuri la nivelul autorităţilor competente şi
operatorilor economici pentru creşterea nivelului de informare a
publicului privind expunerea la risc, în zonele de planificare la
urgenţă prin campanii de informare, distribuirea de pliante,
broşuri, organizarea de conferinţe şi seminarii de informare, „ziua
porţilor deschise”, paginii web, etc cu implicarea mass-media;
 Necesitatea dotării cu soft-uri de evaluare a rapoartelor de
securitate, planurilor de urgenţă internă şi efectelor
accidentelor majore. 27
Vă mulţumesc pentru atenţie!

28

S-ar putea să vă placă și