Sunteți pe pagina 1din 72

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GORJ


GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ROVINARI
STR.MUNCII, NR.1 CUI: 23029499: TEL./FAX. 0253/372072
E-mail : maria_pasarin@yahoo.com
Web: www.tara-povestilor.ro

Nr. /

AVIZUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,


APROBAT ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE,
ÎN DATA DE ________________________________

DIRECTOR,
PROF. PĂSĂRIN MARIA
În realizarea planificării manageriale s-au avut în vedere priorităţile politicii educaţionale ale ministerului educației naționale:
calitate, descentralizare, eficienţă, accesibilitatea la educaţie, învăţare continuă, oferte educaţionale, resurse umane, responsabilitate,
diversitate culturală, standarde europene, precum şi direcţiile şi priorităţile stabilite în planul de dezvoltare instituțională a grădiniţei.
Acest document oglindeşte direcţiile de acţiune ale ministerului şi inspectoratului şcolar adaptate la specificul unităţii, precum şi
a obiectivelor strategice ale planului de dezvoltare instituţională din anul şcolar respectiv.
I. BAZA CONCEPTUALĂ
Acest Plan este conceput în conformitate cu următoarele acte normative:
a. Constituţia României;
b. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
c. Art. 35 din Ordinul nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar;
d. Ordinul nr. 5550/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Etică din
învățământul preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;
e. Metodologa-cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată
prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4619/2014, cu modificările și completările uletrioare;
f. Regulamentul de organizarea şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preşcolar/2000;
g. Legea nr. 35/2007 privind asigurarea protecţiei unităţilor şcolare, siguranţei elevilor şi a personalului didactic din învăţământul
preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;
h. Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
i. Ordinul nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor;
j. O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calităţii în învăţământ, aprobată cu completări şi modificări, prin Legea nr. 87/2006;
k. Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
l. Codul muncii – Legea nr. 53/2003 cu modificările şi completările ulterioare;
m. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
n. Ordinul M.F.P. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial, cu modificările și completările ulterioare;
o. Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naştere şi 6/7 ani;
p. Ghidul pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naştere şi 3 ani;
q. Adrese I.S.J. Gorj, M.E.N., Primăria Tg-Jiu şi Direcţia Publică şi de Patrimoniu Tg-Jiu;
r. Scrisori metodice I.S.J. Gorj și M.E.N.;
2
s. Programul managerial al I.S.J. Gorj;
t. Regulamentul de ordine interioară – reactualizat;
u. Regulamentul de organizare și funcționare al grădiniței – reactualizat;
v. Proiectul de dezvoltare instituţională al grădiniţei 2017 – 2021 etc.

II. VIZIUNEA GRĂDINIŢEI


Grădiniţa noastră îsi propune să ofere copilului educaţie într-un mediu în care se simte iubit şi ocrotit , să formeze copii educaţi,
independenţi, sociabili ,uşor abaptabili pemanentelor tarnsformări ale societăţii. Este locul unde copilul îşi găseşte primii prieteni, unde
descoperă lumea în joacă, unde învaţă să învingă, unde se bucură că se întoarce în fiecare zi.

III. MISIUNEA GRĂDINIŢEI


Aplicarea în cadrul organizaţiei furnizoare de educaţie a unei politici a calităţii care vizează satisfacerea cerinţelor beneficiarilor, ale
angajaţilor şi ale partenerilor tradiţionali ai unităţii de învăţământ, atragerea părinţilor prin oferte educaţionale atractive precum şi prin
respectarea standardelor de calitate în toate domeniile de activitate, asigurarea şi optimizarea resurselor umane şi materiale, competenţa
şi motivaţia personalului, un bun management intern şi o preocupare permanentă pentru îmbunătăţirea eficacităţii sistemului
demanagement al calităţii educaţiei.
În acest sens, GRĂDINIŢA își propune:
 Acordarea tuturor preșcolarilor de șanse egale de dezvoltare în funcție de ritmul propriu , cu accent pe integrarea școlară și socială;
 Promovarea celor mai bune și mai sigure oportunități de educație, de dezvoltare fizică, psihică și intelectuală, în acord cu cerințele
școlii și comunității locale și ale societății;
 Dezvoltarea un învățământ centrat pe copil, înglobând cele mai noi idei și practice pedagogice, un învățământ deschis spre nou, spre
modernitate, în scopul valorizării potențialului, disponibilităților și nevoilor concrete ale copiilor;
 Promovarea performanţelor, a inovaţiilor, a valorilor şi dimensiunilor europene în practicile educaţionale, prin implicarea în proiecte
şi programe atât a copiilor care frecventează grădiniţa, cât şi a cadrelor didactice dormice de dobândirea de noi cunoştinţe;
 Încurajerea cooperării, a concurenței loaiale, a respectului pentru profesie, atașamentului față de copil, receptivitate la nou;
 Crearea unui mediu favorabil învățării, unui climat de siguranță fizică și psihică și de servicii sociale pentru copii – îngrijire,
supraveghere, asistență medicală;
 Construirea identităţii şi a individualităţii grădinițelor prin promovare standardelor de calitate;
 Elaborarea unei oferte educaţionale conforme cu standardele naţionale şi cu

3
 idealurile școlii româneşti și ale comunității locale;
 Afirmarea și consolidarea imaginii grădinițelor prin integrarea în învățământul primar a unor copii pregătiți ;
 Formarea continuă a profesorilor, pentru aplicarea metodelor active de
 predare și a celor alternative de evaluare;
 Îmbunătățirea sistemului de management, pentru menținerea și ridicarea calității educației oferite;
 Monitorizarea progresului obținut în realizarea obiectivelor stabilite, conform strategiei de dezvoltare stabilite;
 Derularea unei eficiente politici de selecţie a personalului care să fie motivat în creşterea prestigiului grădinițelor.
IV. VALORI PROMOVATE
a. Profesionalismul – a avea cunoştinţe, abilităţi şi respect faţă de profesia aleasă, cu dorinţa de a fi cel mai bun în domeniul său de
activitate.
b. Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.
c. Cooperarea – a arăta grijă şi compasiune, empatie, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.
d. Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.
e. Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile
acţiuni.
f. Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei
situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.
g. Toleranţa – a accepta multiculturalismul şi diversitatea etnică şi de idei.

V. PRINCIPII
a. Asigurarea de şanse egale şi calitate în educaţie;
b. Adaptarea actului educaţional la nevoile de dezvoltare personală a preşcolarilor în vedere sprijinirii acestora în achiziţionarea de
cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini necesare la intrarea în şcoală, integrării lor în viaţa socială şi pe tot parcursul vieţii.
c. Promovarea învăţării permanente prin asigurarea complementarităţii educaţiei formale, nonformale şi informale;
d. Asigurarea unui sistem educaţional bazat pe onestitate, deschidere, integritate şi respect din partea tuturor participanţilor: cadre
didactice, personal didactic auxiliar şi auxiliar comun (nedidactic), preşcolari, părinţi şi autorităţi.
e. Toate cadrele didactice au obligaţia morală şi profesională să îşi organizeze activitatea didactică şi activităţile extraşcolare în aşa
fel încât să permită:
e.1. cultivarea unui mediu şcolar centrat pe valori şi relaţii democratice, responsabilitate şi profesionalism;
e.2. crearea unui climat socio-afectiv securizant în spaţiul unităţii de învăţământ;
4
e.3. realizarea cooperării reale în cadrul unităţii de învăţământ între: cadru didactic - cadru didactic, cadru didactic –
antepreşcolar/preşcolar etc. şi între grădiniţă şi comunitate (grădiniţă - familie, grădiniţă - instituţiile cu responsabilităţi
educaţionale/parteneri în educaţie), vizând calitatea actului educativ în beneficiul antepreşcolarilor/preşcolarilor;
e.4. promovarea ,,imaginii grădiniţei’’ prin încurajarea iniţiativelor extraşcolare comune antepreşcolari/preşcolari/părinţi/cadre
didactice.

VI. ANALIZA P.E.S.T.E.


a. CONTEXT POLITIC
Politica educaţională a MEN vizează dezvoltarea capitalului uman, creşterea competitivităţii în educaţie şi pe piaţa muncii prin formare iniţială şi
continuă; alocarea unui procent de 6% din PIB pentru finanţarea acestui domeniu, aplicarea strategiei „Educaţie şi cercetare pentru societatea
cunoaşterii”.
Principalele direcţii de acţiune sunt:
 realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient, relevant (evaluare după fiecare ciclu curricular, în vederea stabilirii planurilor
individualizate de învăţare; realizarea unui sistem naţional unitar de standarde în evaluarea performanţelor la clasă; politici specifice pentru
reducerea abandonului şcolar în învăţământul obligatoriu; racordarea sistemului naţional unitar de evaluare la standardele internaţionale;
alocarea de fonduri pentru investiţii)
 transformarea educaţiei timpurii în bun public (elaborarea unui nou curriculum pentru educaţie timpurie, centrat pe competenţe cognitive,
emoţionale şi sociale şi pe remediere precoce a deficienţelor de dezvoltare: cuprinderea copiilor între 2-5 ani în acest tip de educaţie ~80%)
 descentralizarea învăţământului preuniversitar şi creşterea autonomiei şcolilor (descentralizare financiară, descentralizare administrativă şi a
resursei umane)
 introducerea unui curriculum şcolar bazat pe competenţe (centrarea pe 8 competenţe cheie, agreate şi utilizate în U.E., care determină profilul
de formare al elevului din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii; flexibilizarea curriculumului prin creşterea ponderii CDS şi prin
libertate sporită a profesorului în implementarea curriculumului în interiorul fiecărei discipline; individualizarea învăţării)
 stimularea educaţiei permanente
 generalizarea programului „Şcoala după şcoală”
 digitalizarea conţinuturilor curriculare. Toţi copiii vor avea acces la toate resursele de învăţare în format digital
 constituirea consorţiilor şcolare
 dezvoltarea de campusuri şcolare integrate pentru educaţia de bază, complementară, continuă.
Strategia MEN privind dezvoltarea învăţământului preuniversitar favorizează atingerea ţintelor strategice.
Această strategie creează cadru necesar îmbunătăţirii activităţii didactice la Grădinița cu Program Prelungit Rovinari care are drept finalitate
formarea unor copii ce posedă competenţele cheie necesare integrării cu succes în învățământul preșcolar.

5
Constatăm implicarea comunităţii locale (Primărie, Consiliu Local) în problematica finanţării şi cea a resurselor materiale. Subliniem şi faptul că
ne bucurăm de o libertate aproape deplină, comunitatea locală sprijinindu-ne iniţiativele manageriale.
Reprezentanţii Consiliului Local şi Primăriei în Consiliul de Administraţie se manifestă de fiecare dată ca parteneri eficienţi.
Instituţia cu cea mai mare influenţă este Primăria Rovinari, iar persoana cea mai influentă este Primarul. De fiecare dată am găsit totală
solicitudine pentru cererile noastre la Primar, Consiliul Local, Direcţia de Patrimoniu. Cu ajutorul lor am realizat lucrări de reparaţii, igienizări, dotări
etc.
b. CONTEXT ECONOMIC
a) Situaţia economică este într-o vizibilă transformare. În total există aproximativ 350 de firme cu sediu sau punct de lucru
în Rovinari, majoritatea desfăşurând activităţi de producţie, servicii şi comerţ.
b) Mediu de afaceri este slab dezvoltat, existând puţine iniţiative private, iar numărul de IMM fiind sub media naţională.
d) Agricultura (producţia agricolă şi creşterea vitelor). Majoritatea producţiei agricole este obţinută în gospodăriile
individuale şi este destinată, în mare parte consumului propriu.
c. CONTEXT SOCIAL
În condiţiile reculului mineritului, a numărului mare de societăţi comerciale care şi-au restrâns producţia, a falimentului sau
încetării activităţii a numeroase I.M.M.-uri, a lipsei investiţiilor de capital străin, a disponibilizărilor, şomajul tinde să devină un
fenomen îngrijorător, aproximativ 7,6% din totalul populaţiei active sunt şomeri, mai ales în rândul tinerilor şi al populaţiei feminine.
Această situaţie afectează starea materială şi financiară a locuitorilororașului Rovinari. Numărul familiilor nevoiaşe a crescut în
ultimii ani. Sărăcia şi excluziunea socială s-au accentuat de la an la an.
În situaţia în care societatea, judeţul şi comunitatea locală sunt marcate de transformări şi bulversări în toate domeniile de
activitate sistemul de valori şi comportamentul adulţilor dar şi al tinerilor şi copiilor este perturbat.
La nivelul orașuui Rovinari , lipsa de supraveghere, lipsa de interes sau lipsa suportului financiar a dus la sporirea fenomenului
infracţional în rândul copiilor şi tinerilor. Cu toate că există manifestări de violenţă şi infracţiuni, în special furturi şi tâlhării, aceste
fenomene nu au fost scăpate de sub control de către autorităţi, oraşul intrând în rândul localităţilor liniştite şi paşnice. Cu toate
acestea educaţia este şi trebuie să fie, din ce în ce mai mult, modalitatea de prevenire a unor comportamente marginale şi
infracţionale.
Prin activităţile de colaborare pe care unitățile de învățământ le realizează cu segmente importante ale comunităţii locale se
urmăreşte diminuarea unor asemenea comportamente sau prevenirea lor. Asemenea parteneriate funcţionează cu PrimăriaRovinari,
Serviciul de Reintegrare a Infractorilor de pe lângă Tribunalul Gorj, Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică, Inspectoratul
Judeţean de Poliţie, Direcţia de Sănătate Publică, Asociaţia pentru Siguranţa Comunitară şi Antidrog etc.

6
Grădiniţele din oraşul Rovinari desfăşoară o serie de proiecte educaţionela de prevenire a abandonului şcolar, de integrare a
copiilor în grădiniţă şi de consiliere a părinţilor copiilor:„Primii paşi în viaţă împreună cu noi”,”Fiecare copil în grădiniţă”, „Ia-mă de
mână să creştem împreună”, „Voluntarii schimbării”, Şcoala părinţilor”.
d. CONTEXT TEHNOLOGIC
În orașul Rovinari există televiziune prin cablu, reţea de telefonie fixă şi mobilă, internet prin fibră optică . Există, de asemenea,
mijloace moderne de comunicare, atât la nivelul instituţiilor , societăţilor comerciale, de transport, telecomunicaţii, etc., cât şi la nivelul
familiilor/persoanelor din orașul Rovinari. Un număr important de familii au calculator şi posedă acces la Internet. Posibilităţile de
comunicare rapidă generează un aflux de informaţii consistent, de la care comunitatea se alimentează constant.
Grădinița are telefon, fax, este conectată la internet și televiziune prin cablu, existând astfel posibilitatea unei comunicări rapide și
eficiente și a unei circulații informaționale mai bună. La nivelul grădiniței, există aparatură de multiplicat anumite materiale
informaționale, cât și fișe de lucru pentru copii.
Fiecare grupă de preșcolari are în dotare aspiratoare pentru efectuarea operațiilor de curățenie în aproape toate spațiile din
grădiniță – săli de grupă, cabinete, holuri.Majoritatea grupelor de preșcolari au televizor, calculator, imprimantă, sisteme audio.
Lenjeriile de pat, fețele de masă, halatele unor categorii de salariați – bucătari, asistente, îngrijitoare – sunt spălate cu ajutorul
mașinilor automate.
Bucătăria este dotată cu plite pentru gătit, cuptor electric, aragaz, frigidere, ladă frigorifică, mixere, hotă etc.
e. CONTEXT ECOLOGIC
Dezvoltarea societăţii de consum consideră necesară implicarea comunităţilor, a şcolilor şi grădiniţelor, ca parte a acestora, în
adoptarea şi promovarea unor politici educaţionale în domeniul ecologic. Cadrele didactice din unitatea noastră de învățământ sunt
preocupate de grija față de sănătatea mediului înconjurător, de protejarea plantelor și animalelor și din acest motiv, ele acordă o mare
atenție formării la copii și de ce nu, și la părinți, a unei atitudini civice față de mediul înconjurător, prin planificarea și desfășurarea unor
acțiuni și activități cu caracter ecologic, în scopul protecției mediului înconjurător.

7
VII. ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 pentru fiecare an școlar, grădinița dispune de întregul material curricular  insuficienta diversitate a abilităților de comunicare,
(plan de învățământ, Curriculum pentru învățământul preșcolar, de raportare la problemele psihoemoţionale ale
auxiliare didactice pe nivele de vârstă, ghiduri și îndrumătoare metodice, copiilor, a unor cadre didactice, în raport cu
diverse materiale didactice și informaționale, etc.); solicitările beneficiarilor – copii și părinți;
 existenţa unui Cabinet de consiliere/logopedie;  lipsa abilităţilor de folosire a calculatorului în
 existența unui Centru pentru Educație și Dezvoltare; procesul de predare-învăţare-evaluare a unor cadre
 colaborarea permanenta cu Școala Incluzivă și C.J.R.A.E. și normarea în didactice;
grădinițele din orașul Rovinari a două posturi de profesor de sprijin și un  conservatorismul și rezistența la schimbare a unor
post de consilier psiho-pedagogic; cadre didactice;
 oferta grădiniţei satisface nevoile preşcolarilor;  conservatorismul unor cadre didactice privind
 în procesul de predare-învăţare cadrele didactice folosesc metode activ- modul de organizare și desfășurare a activităților,
participative, softuri educaţionale; centrarea actului didactic pe nevoile copilului;
 Comisia metodică are o activitate de calitate, abordând teme săptămânale  insuficiente inovaţii în activitatea didactică;
de interes, pentru toate cadrele didactice din grădiniţă;  insuficienta implicare a unor cadre didactice în
 sunt asigurate şanse egale la educaţie tuturor preşcolarilor care ne activităţile educative, desfăşurate în grădiniţă;
frecventează unitatea de învăţământ;  criza de timp a părinților, datorată actualei situații
 activitatea educativă satisface aşteptările beneficiarilor direcţi şi indirecţi economice, care poate reduce implicarea familiei în
(copii şi părinţi); viața grădiniței;
 preocuparea unor cadre didactice pentru perfecţionare, pentru cercetare  lipsa unui spațiu special amenajat pentru
și elaborare de auxiliare didactice, îndrumătore metodice, ghiduri desfășurarea activităților de educație – fizică și a
metodice, culegeri de poezii și cântece; unor programe educative – programe artistice și
 personalul didactic este calificat în proporție de 100% serbări;
 preocuparea unor cadre didactice pentru perfecţionare, pentru cercetare  aspectul neplăcut al holurilor şi a unor săli de grupă,
și elaborare de auxiliare didactice, îndrumătore metodice, ghiduri în ceea a ce priveşte zugrăveala acestora şi
metodice, culegeri de poezii și cântece amenajarea (în special în spaţiul unde funcţionează
 din 19 cadre didactice ale grădiniței: 16 - titulare,1 educatoare detaşată, 2 grupe cu program normal);
– suplinitoare calificate;  slabe legături de parteneriat cu O.N.G. – uri;

8
 ponderea cadrelor didactice cu grade didactice: 12 grad did. I, 1 –
debutantă, 1-grad definitiv şi 5 grad did. II;
 dintre cadrele didactice titulare ale grădiniţe:13 - cursuri universitare, 8 -
cursuri postuniversitare – 7 masterat în Management educațional;
 unitatea de învățământ are o încadrare bună cu personal didactic auxiliar
şi personal administrativ;
 relațiile interpersonale existente, favorizează crearea unui climat
educațional deschis, stimulativ;
 există o bună delimitare a responsabilității cadrelor didactice (există
comisii de lucru constituite pe diverse probleme), precum și o bună
coordonare a acestora;
 existența unui cadru de evaluare a personalului didactic în funcție de
performanțele obținute în procesul instructiv-educativ;
 o bună colaborare cu familiile preșcolarilor din grădiniță;
 grădinițele dispun de o bază materială bogată;
 sălile de grupă, dispun de mobilier corespunzător particularităților de
vârstă ale preșcolarilor;
 starea fizică bună a spațiilor școlare;
 încadrarea în normele de igienă corespunzătoare;
 există televiziune prin cablu, în toate grupele din grădiniță;
 există aparatură electrică și electronică,în toate sălile de clasă;
 unitățile de învățământ sunt conectate la internet;
 există material informațional suficient și de calitate;
 existenţa Cabinetului de consiliere şcolară şi logopedie;
 existența Cabinetului de Resurse pentru Educație și Dezvoltare;
 grădinițele dispun de venituri extrabugetare provenite din donații și
sponsorizări;
 participarea și implicarea reprezentanților comunității locale la acțiunile
organizate de grădiniță;
 mediatizarea periodică a activităților importante din grădiniță, prin mass-
9
media locală;
 contactele cu diverse instituții pentru realizarea unor activități
extracurriculare : excursii, schimburi de experiență, vizite la muzeu,
vizite la bibliotecă, vizionări de spectacole, acțiuni caritabile, etc.;
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
 grădiniţa beneficiază de desfăşurarea a două proiecte europene atât  numărul mare de copii la grupe.
pentru dotare,renovare, reabilitare cât şi pentru formarea personalului  atractivitatea scăzută pentru cursurile de formare
didactic şi nedidactic pentru activitatea cu antepreşcolarii şi preşcolarii; continuă şi perfecționare atât din partea unor cadre
 competența instituției de învățământ de a adapta oferta educațională în didactice, cât și din partea personalului didactic
funcție de nevoile beneficiarului și a evoluției mediului social, legal și auxiliar și cel administrativ, datorită afectării
operativ; drepturile bănești;
 posibilitatea satisfacerii dorinței de informare și cunoaștere, prin Centrul  eficiența scăzută a sistemului de recompensare a
de Resurse pentru Educație și Dezvoltare (C.R.E.D.); performanței didactice;
 existenţa un permanent schimb de informații cu personalul didactic din
unități de învățământ similare, din județ și din țară;
 varietatea cursurilor de formare continuă și perfecționare, organizate de
I.S.J. și C.C.D. Gorj;
 întâlnirile frecvente (ședințe) între cadrele didactice și părinții
preșcolarilor care frecventează grădinița;
 schimburile de experiență existente în cadrul unor parteneriate
educaționale;
 descentralizare și autonomie instituțională;
 parteneriat cu părinții și comunitatea locală;
 disponibilitatea unor instituții similare pentru organizarea de schimburi
de experiență;
 interesul unor instituții educaționale, pentru derularea unor acțiuni
commune;

10
VIII. NEVOI IDENTIFICATE
Ţinând seama de perspectivele generale ale dezvoltării societăţii româneşti, de rolul învăţământului ca ,,prioritate naţională’’, de
necesitatea unei formări continue şi perfecţionări a tuturor cadrelor didactice şi având în vedere realitatea prezentată în spaţiul nostru
educaţional, ne propunem următoarele :
1. planificarea şi organizarea eficientă a întregii activităţi instructiv-educative şi administrative din unitatea de învăţământ;
2. studierea şi aplicarea corectă a Curriculum-ului naţional pentru toate nivele de vârstă;
3. parcurgerea ritmică şi integrală a proiectării didactice;
4. cuprinderea la cursuri a tuturor copiilor de vârstă preşcolară înscrişi;
5. organizarea optimă a activităţii educative: educaţie rutieră, sanitară, ecologică, moral-civică, P.S.I., religioasă, protecţia muncii, la
toate grupele;
6. îmbunătăţirea activităţilor de consiliere informală şi educaţională a părinţilor;
7. îmbunătăţirea activităţilor de incluziune a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale;
8. optimizarea comunicării cu familiile preşcolarilor care frecventează grădiniţa;
9. popularizarea acţiunilor deosebite la nivel de unitate şi a activităţii desfăşurate de unele cadre didactice, în presă, reviste de
specialitate site-ul grădiniței sau prin anunţuri la avizierul grădiniţei;
10. promovarea unei exigenţe sporite, în cazul de neasumare de responsabilităţi de către personalul unităţii de învăţământ, în exercitarea
sarcinilor şi atribuților care le revin din fişa postului şi din Regulamentul de ordine interioară al grădiniţei;
11. îmbunătăţirea calităţii modului de organizare şi desfăşurare a activităţilor planificate, în cadrul unor programe, proiecte, parteneriate,
existente la nivelul unităţii de învăţământ;
12. eliminarea formalismului şi conservatorismului în toate sectoarele de activitate existente în grădiniţă;
13. creşterea responsabilităţii întregului personal faţă de activitatea ce se desfăşoară în grădiniţă;
14. valorificarea de către toate cadrele didactice a competenţelor dobândite la diverse cursuri de formare absolvite, astfel încât demersul
didactic să fie mai flexibil şi permanent adaptat nevoilor reale ale copiilor care frecventează unitatea noastră de învăţământ.

IX. PLAN DE ACŢIUNE


IX.1. PROGRAM DE OFERTĂ CURRICULARĂ (CURRICULUM)
OBIECTIVUL GENERAL: Realizarea unor servicii educaţionale de calitate în vederea formării unor comportamente valoroase, civice, europene.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE
a. cunoaşterea legislaţiei şcolare şi aplicarea corespunzătoare a documentelor de politică educaţională;
11
b. adaptarea curriculumu-lui la nevoile de dezvoltare personală a copiilor de vârstă preşcolară;
c. utilizarea de softuri educaţionale adecvate Curriculum-ului pentru învăţământul preşcolar;
d. creşterea eficienţei demersului educaţional;
e. alegerea şi urmărirea unor indicatori sintetici şi obiectivi pentru întreaga activitate ce se desfăşoară în grădiniţă;
f. creşterea gradului de implicare a părinţilor în alegerea disciplinelor opţionale;
g. creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice/părinţilor în popularizarea rezultatelor/acţiunilor grădiniţei;
h. stabiliarea ofertei educaţionale a grădiniţei în funcţie de solicitările părinţilor şi abilităţile preşcolarilor;
i. dezvoltarea sistemului de evaluare internă şi externă;
j. asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea programelor de educaţie care să satisfacă aşteptările beneficiarilor, precum şi respecatrea
standardelor de calitate.

12
NR. RESURSE DE RESURSE UMANE/ RESPONSABILITĂ INDICATORI DE
CRT. FUNCȚII ACTIVITĂŢI TIMP/ TERMENE MATERIALE/ ŢI PERFORMANŢĂ
FINANCIARE
1. PROIECTARE Elaborarea Raportului privind Septembrie Membrii Comisiei Coordonmator Respectarea legislaţiei în
starea şi calitate C.E.A.C. C.E.A.C. vigoare
învăţământului în unitatea de Legislaţia în Întocmirea Raportului
învăţământ pentru anul şcolar vigoare privind starea şi calitate
2017-2018 învăţământului în unitatea
de învăţământ
Evaluarea reală, corectă a
activităţii desfăşurate în
anul şcolar 2017-2018
Proces-verbal şedinţă C.P.
și C.A.,Publicare pe site-ul
grădiniței
Elaborarea rapoartelor de Semestrial Membrii comisiilor Director Respectarea legislaţiei în
analiză privind activitatea de lucru din Responsabili vigoare
comisiilor de lucru pentru anul grădiniţă comisii de lucru din Întocmirea Rapoartelor pe
şcolar 2018-2019 Legislaţia în grădiniţă comisii de lucru
vigoare Evaluarea reală, corectă a
activităţii desfăşurate în
anul şcolar 2018-2019
Proces-verbal şedinţă C.P.
ŞI C.A.
Elaborarea documentelor de Septembrie Cadre didactice Director Planificări calendaristice
proiectare şi planificare: Pe parcursul Legislaţia în Responsabil conforme cu legislaţia în
 Planificări calendaristice anului şcolar vigoare Comisie Metodică vigoare
anuale, semestriale şi Modele de teste de Coordonator Portofolii evaluări la
săptămânale evaluare C.E.A.C. nivelul fiecărei grupe din
 Teste de evaluare a Fişa de evaluare grădiniţă
preşcolarilor (evaluare elaborată de
inițială, stadială, sumativă) M.E.N.

13
Elaborarea Portofoliului Pe parcursul Cadre didactice Director Portofoliul
profesional/personal al anului şcolar Legislaţia în Coordonator profesional/personal
fiecărui cadru diadactic din vigoare C.E.A.C.
grădiniţă Documente
specifice
Elaborarea documentelor de Octombrie Membrii comisiilor Director Diagnoza realistă care
proiectare şi de organizare a de lucru din Responsabili constituie punct de plecare
activităţii pentru anul şcolar grădiniţă Comisii de lucru a Planurilor manageriale
2018-2019: Cadre didactice din grădiniţă Planuri Manageriale
 Planul managerial Legislaţia în Administrator
 Planul managerial al vigoare financiar
Comisiei Metodice Administrator de
 Planul managerial al unor patrimoniu
comisii de lucru şi al Secretar
compartimentelor din
grădiniţă
 Planul managerial al
activităţilor extraşcolare
 Planurile operaţionale pe
domenii funcționale
Elaborarea proiectelor de Octombrie Cadre didactice Director Numărul mare de
activitate educativă şcolară şi Pe parcursul Legislaţia în Consilier educativ participare a preşcolarilor
extracurriculară anului şcolar vigoare Implicarea părinţilor şi a
partenerilor externi în
viaţa grădiniţei
Numărul
contractelor/acordurilor
de colaborare

14
Elaborarea şi avizarea Martie- iunie Cadre didactice ale Director Programe şcolare
programelor şcolare pentru grădinţei Responsabil Respectarea Procedurii
opţionalele grădiniţei – anul Comisie Metodică operaţionale privind
şcolar 2019-2020 Consiliul de organizarea şi
Administraţie desfăşurarea activităţilor
Părinţi de avizare a proiectelor de
programe pentru
curriculum la decizia
şcolii/grădiniţei
Proces-verbal şedinţă
Comisie Metodică, şedinţă
cu părinţii, şedinţă C.P. şi
şedinţă C.A.
2. ORGANIZAR Asigurarea cu toate Septembrie Cadre didactice Director Eficientizarea muncii în
E documentele privind planul Pe parcursul Legislaţia în echipe, bine organizate
cadru pentru învăţământul anului şcolar vigoare Respectarea legislaţiei în
preşcolar şi a bazei logistice vigoare
pentru toate activităţile şcolare
şi extraşcolare
Asigurarea documentelor Septembrie Cadre didactice Director Cataloage
şcolare şi completarea lor Pe parcursul Desfăşurarea optimă a
conform reglementărilor în anului şcolar procesului instructiv-
vigoare educativ la nivelul fiecărei
grupe din grădiniţă
Organizarea unor acţiuni Pe parcursul Cadre didactice Director Respectarea legislaţiei în
metodico-ştiinţifice, a unor anului şcolar Părinţi Responsabil vigoare, a termenelor
concursuri tematice (şcolare), Parteneri Comisie Metodică stabilite
expoziţii etc. Conform Consilier educativ Programe ale activităţilor
calendarului de Eficientizarea muncii în
15
acţiuni echipe, bine organizate
Respectarea legislaţiei în
vigoare
3. CONDUCERE Aplicarea documentelor Permanent Cadre didactice Director Respectarea documentelor
OPERAŢION curriculare aprobate (pentru Legislaţia în Responsabil curriculare aprobate
ALĂ disciplinele opţionale) vigoare Comisie Metodică
Raportarea periodică a Semestrial Membrii Comisiei Director Rapoarte de analiză
activităţilor şcolare şi Metodice Responsabil Numărul mare de
extraşcolare Membrii C.E.A.C. Comisie Metodică participare a copiilor la
Cadre didactice Coordonator activităţile extraşcolare
C.E.A.C. Proces-verbal şedinţă C.P.
Consilier educativ
Monitorizarea folosirii Periodic Cadre didactice Director Creşterea calităţii
calculatorului şi a softurilor Softuri Responsabil procesului instructiv-
educaţionale, de către cadrele educaţionale Comisie Metodică educativ la nivelul fiecărei
didactice ale grădiniţei, în Coordonator grupe
procesul de predare-învăţare- C.E.A.C. Desfăşurarea optimă a
evaluare procesului instructiv-
educativ la nivelul fiecărei
grupe din grădiniţă
Monitorizarea modului de Periodic Responsabil Director Raportări semestriale
desfăşurare a disciplinelor Comisie Metodică
opţionale Coordonator
C.E.A.C.
4. CONTROL/ Evaluarea anuală a activităţii Anual Director Director Portofolii de activitate bine
EVALUARE tuturor categoriilor de Membrii C.P. puse la punct
personal din grădiniţă Administrator de Fişe de evaluare anuală,
patrimoniu însoţite de Rapoarte
Membrii C.A. argumentative
16
Realizarea de asistenţe Conform Cadre didactice Director Fişe de asistenţe
planificărilor Planificarea Responsabil
semestriale semestrială a Comisie Metodică
asistenţelor
Urmărirea asigurării calităţii Periodic Cadre didactice Director Informări periodice
educaţiei, a modului cum se Responsabil Responsabil Respectarea legislaţiei în
realizează atribuţiile Comisie Metodică Comisie Metodică vigoare
manageriale la nivelul Coordonator Coordonator Eficientizarea activităţii
Comisiei Metodice şi fiecărui C.E.A.C. C.E.A.C. comisiilor
cadru didactic în parte: R.O.I. Existenţa unor portofolii
 Controlul parcurgerii Legislaţia în reprezentative la nivelul
ritmice a proiectării vigoare comisiilor de lucru
didactice Rapoarte de analiză
 Analiza obiectivă a Procese-verbale ședința
nivelului de cunoştinţe ale C.M. și C.P.
preşcolarilor, cu măsuri
concrete de ameliorare a
situaţiilor
necorespunzătoare
 Controlul documentelor de
lucru
 Respectarea R.O.I.
Monitorizarea activităţilor Periodic Cadre didactice Director Evidenţa activităţilor
extraşcolare Consilier educativ extraşcoalre
Centralizări semestriale
Arhivarea şi păstrarea Sfârșit de an Cadru didactic Responsabil Procese-verbale de
documentelor oficiale. școlar desemnat Comisie predare/primire
5. MOTIVARE Asigurarea unui climat de Permanent Toate categoriile Director Plan operaţional
muncă eficient, centrat pe de salariaţi din Climat adecvat
17
copil, pe nevoile educaţionale grădiniţă
ale acestuia, pe nevoile de Părinţi
formare ale cadrelor didactice Legislaţia în
în folosul beneficiarului direct, vigoare
prin sprijinirea iniţiativelor
didactice inovatoare
Recunoaşterea activităţii Periodic Cadre didactice Director Număr dosare depuse,
profesionale şi educative Conform Legislaţia în Consiliul de gradaţii şi distincţii
deosebite prin aprecierea, graficului vigoare Administraţie aprobate
încurajarea şi recomandarea Proces-verbal şedinţă C.A.
pentru acordarea gradaţiei de
merit pentru cadrele didactice
6. IMPLICARE/ Asigurarea prelucrării actelor Septembrie Cadre didactice Director Procese-verbale şedinţe
PARTICIPAR normative la nivelul fiecărei Pe parcursul Părinți Responsabil C.M. C.P. și C.M.
E grupe din grădiniţă anului şcolar Personal didactic Respectarea legislației în
auxiliar vigoare
Personal
nedidactic
Legislaţia în
vigoare
Popularizarea Ofertei Pe parcursul Cadre didactice Director Valorificarea permanentă a
educaţionale a grădiniţei şi anului şcolar Oferta Responsabil cu experienţei pozitive
asigurarea imaginii unităţii de educaţională imaginea grădiniţei Articole în presa locală
învăţmânt prin mass-media Emisiuni T.V. locală
locală Site-ul grădiniței
Afişarea Ofertei grădiniţei
7. FORMARE/ Popularizarea ofertelor de Pe parcursul Responsabil Director Numărul cadrelor
DEZVOLTAR formare continuă şi anului şcolar Comisia pentru Responsabil didactice participante la
E perfecţionare profesională dezvoltare Comisia pentru cursuri
18
PROFESIONA profesională și dezvoltare Numărul personalului
LĂ ŞI evoluție în cariera profesională și didactic auxiliar și
PERSONALĂ didactică evoluție în cariera personalului nedidactic
Oferte ale C.C.D. didactică participante la cursuri
Gorj şi ale altor
furnizori de
cursuri
Legislaţia în
vigoare
Sprijinirea cadrelor didactice Conform Responsabil Director Numărul de solicitări
pentru susţinerea examenelor graficelor emise Comisia pentru Responsabil (cereri)
de obţinere a gradelor de I.S.J. Gorj dezvoltare Comisia pentru Planificarea activității de
didactice profesională și dezvoltare consiliere a cadrelor
Sprijinirea cadrelor didactice evoluție în cariera profesională și didactice debutante
debutante didactică evoluție în cariera Programe de dezvoltare
Legislaţia în didactică profesională
vigoare
Organizarea şi susţinerea Conform Responsabil Director Fişe de asistenţe
inspecţiilor specifice graficelor emise Comisia pentru Inspector şcolar Rapoarte scrise ale
de I.S.J. Gorj dezvoltare Responsabil inspecţiilor efectuate
profesională și Comisia pentru
evoluție în cariera dezvoltare
didactică profesională și
Grafice I.S.J. Gorj evoluție în cariera
didactică
Perfecţionarea procedurilor de Permanent Responsabil Director Corelarea dintre
informare a personalului Comisia pentru Responsabil C.M. activităţile de
didactic asupra cursurilor dezvoltare Responsabil perfecţionare şi cerinţele
organizate de instituţiile profesională și Comisia pentru curriculare
19
abilitate evoluție în cariera dezvoltare Dosar C.E.A.C.
didactică profesională și
evoluție în cariera
didactică
Coordonator
C.E.A.C.
8. FORMAREA Organizarea comisiilor de Septembrie Cadre didactice Director Proces-verbal şedinţă C.P.
GRUPURILO lucru şi a echipelor de proiecte Legislaţia în Consilier educativ și C.A.
R/ educaţionale ale grădiniţei vigoare Parteneri Numărul proiectelor
DEZVOLTAR C. A.
EA Repartizarea Octombrie Cadre didactice Director Respectarea legislației în
ECHIPELOR responsabilităților în cadrul Legislația în Consiliul de vigoare
comisiilor de lucru (comisie, vigoare Administrație Procese-verbale ședință
responsabil comisie, membrii C.A.
comisie)
Promovarea colaborării în Permanent Cadre didactice Director Creşterea calităţii lucrului
cadrul comisiiilor de lucru, Responsabili în echipă
precum şi acordarea de atenţie comisii de lucru din Respectarea legislației în
membrilor acestora, ţinând grădiniţă vigoare
cont de observaţiile lor
Asigurarea unei bune şi Permanent Personal didactic Director Creşterea calităţii lucrului
permanente colaborări între Personal didactic Administrator în echipă
compartimentul didactic şi auxiliar financiar Codul de etică
celelalte compartimente de Personal Administrator de R.O.I.
activitate din grădiniţă nrdidactic patrimoniu
Secretar
9. NEGOCIERE Luarea de atitudine faţă de Ori de câte ori Cadre didactice Director Aplanarea conflictelor
A/ situaţiile negative, cu discreţie situaţia o Preşcolari Consiliul profesoral Proces-verbal şedinţă .C.P.
REZOLVARE şi profesionalism impune Părinţi Consiliul de ŞI C.A.
20
A Personalul Administraţie
CONFLICTEL grădiniţei
OR Legislaţia în
vigoare
Menţinerea unui climat de Permanent Întregul personal Director O bună comunicare între
muncă socio-afectiv şi moral în al grădiniţei toţi participanţii la viaţa
cadrul unităţii de învăţământ, Preşcolari grădiniţei
în folosul beneficiarilor direcţi Părinţi
Legislaţia în
vigoare
Monitorizarea, negocierea şi Permanent Cadre didactice Director Aplanarea conflictelor
rezolvarea disfuncţionalităţilor Preşcolari Coordonator O bună comunicare între
pentru evitarea şi Părinţi C.E.A.C. toţi participanţii la viaţa
preîntâmpinarea conflictelor Personalul grădiniţei
majore grădiniţei
Legislaţia în
vigoare
Rezolvarea conflictelor printr-o Când situaţia o Persoanele Director Aplanarea conflictelor
eficientă negociere şi multă impune implicate în Comisia de O bună comunicare între
tranparenţă conflicte cercetare toţi participanţii la viaţa
Legislaţia în disciplinară grădiniţei
vigoare Consiliul de
Administraţie
Sprijinirea iniţiativelor Permanent Cadre didactice Director Numărul cadrelor
cadrelor didactice şi aplanarea Părinţi didactice cu iniţiativă
eventualelor conflicte de Eliminarea conflictelor de
interese între cadre didactice, interese
între cadre didactice şi părinţi O bună comunicare între
toţi participanţii la viaţa
21
grădiniţei

IX.2. PROGRAM DE RECONSIDERARE A MANAGEMENTULUI INSTITUŢIONAL


OBIECTIV GENERAL: Modernizarea şi democratizarea actului managerial
OBIECTIVE OPERAȚIONALE
1. asigurarea managementului general şi de specialitate;
2. implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial și de management al calităţii;
3. revizuirea/elaborarea unor proceduri operaționale și de sistem;
4. asigurarea şi monitorizarea folosirii resurselor umane, materiale şi financiare în vederea atingerii scopurilor educaţionale;
5. asigurarea calităţii mediului educaţional al grădiniţei şi a serviciilor oferite tuturor copiilor care frecventează grădiniţa;
6. consilierea responsabililor comisiilor de lucru din grădiniţă în vederea implementării corecte a modificărilor legislative survenite;
7. elaborarea Proiectului planului de şcolarizare;
8. asigurarea şi monitorizarea resurselor umane, materiale şi financiare;
9. monitorizarea respectării prevederilor legale la toate compartimentele de activitate ale grădiniţei.

NR. FUNCŢII ACTIVITĂŢI RESURSE DE RESURSE RESPONSABILI INDICATORI DE


CR TIMP/ UMANE/ TĂŢI PERFORMANŢĂ
T. TERMENE MATERIALE/
FINANCIARE
1. PROIECTARE Actualizarea Organigramei Septembrie Stat de funcţii Director Organigrama grădiniţei
grădiniței
Elaborarea Planului Septembrie Legislaţia în Director Planul managerial
managerial vogoare
Prezentarea Planului Septembrie Planul Managerial Director Proces-verbal şedinţă C.P.
Managerial în C.P. şi C.A. şi Toate cadrele şi C.A.
aprobarea lui didactice
Elaborarea documentelor 10 Octombrie Legislaţia în Responsabili Dosarele comisiilor
Comisiei Metodice şi a vigoare comisii de lucru
22
celorlalte comisii de lucru Planuri din grădiniţă
din grădiniţă manageriale
Grafic de activităţi
Revizuirea şi elaborarea Permanent Legislaţia în Director Proceduri operaționale și
procedurilor pe baza cărora vigoare Coordonator de sistem
se desfăşoară activitatea în C.E.A.C
grădiniţă Administrator
financiar
Administrator de
patrimoniu
Secretar
Revizuirea/actualizarea 15 Octombrie Legislaţia în Director Regulamentul de ordine
regulamentelor grădiniţei vigoare interioară
Regulamentul de
organizare şi funcţionare al
grădiniţei
Regulamentul de
organizare şi funcţionare al
Consiliului de
Administraţie etc.
Elaborarea Proiectului Conform Legislaţia în Director Proiectul Planului de
Planului de şcolarizare termenelor vigoare Consiliul de şcolarizare
stabilite de I.S.J. Membrii Administraţie
Gorj Consiliului de
Administraţie
Elaborarea Proiectului de Conform Legislaţia în Director Respectarea termenelor
încadrare pentru anul termenelor vigoare Consililiul de
şcolar 2019-2020 stabilite Membrii Administraţie
Consiliului de
23
Administraţie
Elaborarea Planului Septembri Legislaţia în Director Planul managerial al
managerial al Consiliului vigoare Consiliului Profesoral
profesoral Membrii
Consiliului
profesoral
Elaborarea Planului Septembrie Membrii Director Planul mnagerial al
managerial al Consiliului Consiliului de Consililiul de Consiliului de
de Administraţie Administraţie Administraţie Administraţie
Elaborarea proiectului Conform Legislaţia în Director Centralizatoare
C.D.Ş. procedurii vigoare Responsabil Propuneri opţional
Cadre didactice Comisie Metodică
din grădiniţă şi de
specialitate
Părinţi
Elaborarea Planului de Semestrial Toate cadrele Director Graficul asistenţelor
asistenţe la activităţi Lunar didactice Respnsabil
Comisie Metodică
Elaborarea proiectelor de Conform Membrii Director Concordanţă cu
încadrare urmărind graficului emis de Consiliului de documentele M.E.N.
principiul continuităţii M.E.N. Administraţie
Asigurarea aplicării Permanent Toate cadrele Responsabil Întocmirea proiectării
Curriculum-ului pentru didactice Comisie Metodică didactice anuale,
învăţământul preşcolar semestriale şi săptămânale
Elaborarea instrumentelor Periodic Toate cadrele Responsabil Atingerea standardelor
de lucru utilizate în didactice Comisie Metodică
desfăşurarea activităţii
instructiv-educative

24
Elaborarea instrumentelor Conform Membrii Director Fişe de
de evaluare a întregii Calendarului emis Consiliului de autoevaluare/evaluare
activităţi desfăşurate în de M.E.N. Administraţie pentru întregul personal al
unitatea de învăţământ grădiniţei
Realizarea Proiectului de Conform Legislaţia în Director Proiectul de buget
buget pentru anul 2019 termenelor vigoare Administrator
stabilite financiar
Realizarea Planului de Conform Referate Director Planul de achiziţii dotări,
achiziţii, dotări, investiții şi termenelor Administrator investiții şi reparaţii
reparaţii pentru anul 2019 stabilite financiar
2. ORGANIZARE Pregătirea grădiniţei pentru 10 Septembrie Cadre didactice Director Condiţiile asigurate
începerea semestrului I Personal Administrator de
nedidactic patrimoniu
Normative
igienico-sanitare în
vigoare
Asigurarea resurselor Permanent Decizii I.S.J. Gorj Director Încadrarea cu personal
umane, materiale şi Decizii interne Consiliul de didactic calificat
financiare necesare Toate cadrele Administraţie Îmbunătăţirea bazei
desfăşurării activităţii din didactice materiale a grădiniţei
grădiniţă Personal Stat de funcţii
administrativ Bugetul grădiniţei
Proces-verbal şedinţă C.A.
Organizarea Consiliului de Septembrie Personal didactic Director Respectarea legislaţiei în
Administraţie conform Reprezentanţi vigoare
legislaţiei în vigoare Primărie şi Proces-verbal şedinţă C.P.
Consiliul Local
Reprezentant
părinţi
25
Numirea secretarilor C.P. şi Septembrie Personal didactic Director Respectarea legislaţiei în
C.A. vigoare
Proces-verbal şedinţă C.P.
şi C.A.
Decizii de numire
Stabilirea tematicii C.P./ Septembrie Membrii Director Proces-verbal şedinţă C.P.
C.A. și a graficului Consiliului de Consiliul de şi C.A.
şedinţelor Administraţie Administraţie
Membrii
Consiliului
profesoral
Stabilirea atribuţiilor Septembrie Membrii Director Responsabilizarea
membrilor C.A. Consiliului de Consiliul de membrilor C.A. şi
Administraţie Administraţie eficientizarea activităţii în
unitatea de învăţământ
Proces-verbal şedinţă C.A.
Constituirea structurii Septembrie Personal didactic Director Asigurarea calităţii întregii
responsabile cu Legislaţia în Consiliul activităţi din grădiniţă
implementarea sistemului vigoare profesoral Proces-verbal şedinţă C.P.
de control intern Consiliul de şi C.A.
managerial Administraţie Decizie de numire
Constituirea structurii Septembrie Personal didactic Director Asigurarea calităţii întregii
responsabile cu Legislaţia în Consiliul activităţi din grădiniţă
implementarea vigoare Profesoral Proces-verbal şedinţă C.P.
managementului calităţii Consiliul de şi C.A.
Administraţie Decizie de numire
Întocmirea Fişei Septembrie Legislaţia în Director Respectarea legislaţiei în
individuale a postului vigoare Consiliul de vigoare
pentru fiecare salariat al Personal didactic Administraţie Fişe ale posturilor
26
grădiniţei Personal didactic Lider de sindicat personalizate
auxiliar
Personal
administrativ
Încheierea Contractelor Ori de câte ori Legislaţia în Director Respectarea legislaţie în
individuale de muncă situaţia o impune vigoare Lider de sindicat vigoare
Personal implicat Contracte individuale de
muncă
Stabilirea Comisiilor de Septembrie Personal didactic, Director Proces-verbal şedinţă C.A.
lucru didactic auxiliar și Consiliul de Decizii de numire
nedidactic Administraţie Creşterea calităţii activităţii
comisiilor
Organizarea asistenţelor Conform Personal didactic Director Creşterea calităţii actului
Planificării lunare Planificarea Responsabil didactic
asistenţelor Comisie Metodică Fişe de asistenţe
Stabilirea Comitetelor de Anual – la Personal didactic Director Procese-verbale de la
părinţi pe grupe şi al începutul anului Părinţi Educatoare şedinţele pe grupe
Consiliului Reprezentativ şcolar Legislaţia în Proces-verbal de la şedinţa
al Părinţilor la nivel de vigoare Consiliului Reprezentativ
grădiniţă al părinţilor
Gradul de implicare a
părinţilor în viaţa
grădiniţei
Organizarea Septembrie Personal didactic Director Planuri manageriale ale
compartimentelor auxiliar compartimentelor
secretariat, financiar, Rapoarte de analiză
administraţie Eficientizarea activităţii din
grădiniţă
Dezbatere/reactulizare/ 15 Octombrie Personal didactic Director Respectarea legislaţie în
27
validare R.O.I. Personal didactic Consiliul de vigoare
auxiliar Administrație R.O.I.
Personal Proces-verbal ședință C.A.
administrativ
Consiliului
Reprezentativ al
Părinţilor la nivel
de grădiniţă
Finalizarea încadrării Anual – la Personal didactic Director Respectarea legislației în
unității de învățământ cu începutul anului Legislația în Secretar vigoare
personal didactic școlar vigoare Încadrarea personalului
didactic
Aprobarea Planului de Semestrul I Reprezentanți ai Director Gradul de realizare
achiziţii, dotări, investiții şi Primăriei Administrator Proces-verbal şedinţă C.A.
reparaţii Legislaţia în financiar
vigoare Administrator de
Planul de achiziţii, patrimoniu
dotări, investiții şi Consiliul de
reparaţii Administraţie
Aprobarea Proiectului Anual-sfârșitul Cadre didactice Director Respectarea legislației în
Planului de școlarizare semestrului I Legilația în Secretar vigoare
pentru anul școlar următor vigoare Planul de Școlarizare
Emiterea deciziilor în Conform Regulemente, Director Respectarea termenelor
vederea realizării termenelor logistică Consiliul de
obiectivelor politicii stabilite Administraţie
educaţionale şi de
dezvoltare a grădiniţei
Efectuarea asistenţelor Conform Planificarea Director Fişe de asistenţe
Planificării asistenţelor Responsabil
28
asistenţelor Comisie Metodică

Monitorizarea activităţii de Permanent Mijloace specifice Responsabil Număr mare de cadre


formare continuă Comisia pentru didactice participante la
dezvoltare cursuri de fomare
profesională și
evoluție în carieră
Completarea cataloagelor şi Conform Legislaţia în Director Întocmirea Portofoliului
a documentelor şcolare termenelor vigoare Toate cadrele profesional al cadrelor
stabilite didactice didactice
Demararea procedurilor Semestrul I și Părinţi Director Anunţ depunere propuneri
pentru stabilirea C.D.Ş. semestrul al II-lea Toate cadrele Responsabil opţionale
didactice Comisie Metodică Centralizare opţiuni
Legislaţia în Consiliul de Cerere opţional -
vigoare Administraţie exprimarea opţiunii
Procedura părinţilor
specifică Programe opţionale
Aprobarea perioadei de Conform Legislaţia în Director Anunţuri părinţi
reîscriere şi înscriere a termenelor vigoare Consiliul de Proces-verbal şedinţă C.A.
copiilor stabilite Membrii Administraţie
Consiliului de
Administraţie
Elaborarea şi transmiterea Conform Legislaţia în Director Dosar adrese şi situaţii
la timp a situaţiilor, termenelor cerute vigoare Scretar întocmite
informărilor, rapoartelor de I.S.J. Gorj Procedura privind Respectarea termenelor şi a
circuitului legislaţiei
documentelor
Asigurarea siguranţei Permanent Legislaţia în Director Regulamentul de asigurare
copiilor şi a întregului vigoare Responsabil a protecţiei grădiniţei

29
personal al grădiniţei Întregul personal comisie
al grădiniţei

Programarea concediilor de Octombrie Legislaţia în Director Cereri concediu


odihnă pentru întregul vigoare Consiliul de Grafic acodare concediu
personal al grădiniţei Membrii Administraţie Decizie
Consiliului de
Administraţie
Predarea pentru arhivare a Sfărșitul anului Legislaţia în Responsabil Respectare legislație în
cataloagelor şi a școlar vigoare – Legea comisie vigoare
Planificărilor calendaristice 16/1996 privind Secretar Proces-verbal de predare-
arhivarea primire
documentelor
3. CONDUCERE Prelucrarea în cadrul Semestrial Cadre didactice Director Respectare legislație în
OPERAŢIONAL ședințelor Comisiei Legislația în Responsabil vigoare
Ă Metodice a principiilor vigoare Comisie Metodică Procese-verbale ședițe
calității / standardelor de Coordonator Comisie Metodică
performanță C.E.A.C.
Avizarea Proiectului Conform Legislaţia în Director Respectarea legislației în
Planului de şcolarizare termenelor vigoare Consiliul vigoare
pentru anul şcolar 2019 - stabilite Toate cadrele Profesoral Proces-verbal şedinţă C.P.
2020 didactice
Aprobarea Proiectului Conform Legislaţia în Consiliul de Respectarea legislației în
Planului de şcolarizare termenelor vigoare Administraţie vigoare
pentru anul şcolar 2019 - stabilite Membrii Proces-verbal şedinţă C.A.
2020 Consiliului de
Administraţie
Avizarea Proiectului Conform Legislaţia în Director Respectarea legislației în
Planului de încadrare termenelor vigoare – Consiliul vigoare
30
pentru anul şcolar 2019- stabilite Metodologie Profesoral Proces-verbal şedinţă C.P.
2020 mişcare personal
didactic
Toate cadrele
didactice
Aprobarea Proiectului Conform Legislaţia în Consiliul de Respectarea legislației în
Planului de încadrare termenelor vigoare Administraţie vigoare
pentru anul şcolar 2019- stabilite Metodologie Proces-verbal şedinţă C.A.
2020 mişcare personal
didactic
Membrii
Consiliului de
Administraţie
Îndrumarea şi coordonarea Semestrul I Părinţi Director Respectarea Procedurii
elaborării C.D.Ş. Semestrul al II-lea Toate cadrele Responsabil operaţionale privind
didactice Comisie Metodică organizarea şi desfăşurarea
Legislaţia în Consiliul de activităţilor de avizare a
vigoare Administraţie proiectelor de programe
pentru curriculum la
decizia şcolii/grădiniţei
Întocmirea documentelor Semestrul I Legislaţie în Director Respectarea legislaţiei
manageriale Semestrul al II-lea vigoare Consiliul de
Regulamente Administraţie
Metodologii
Elaborarea unor Semestrul I Mijloace specifice Director Aplicarea chestionarelor şi
chestionare pentru întregul Semestrul al II-lea Chestionare Coordonator interpretarea lor
personal al grădiniţei şi C.E.A.C.
părinţii copiilor care Responsabil
frecventează grădiniţa Comisie Metodică
31
pentru asigurarea feed- Responsabili
back-ului necesar reglării comisii de lucru
unor disfuncţionalităţi
Valorificarea rezultatelor Periodic Legislaţia în Director Procese-verbale de
controalelor efectuate de vigoare Administrator de constatare
organele în drept (I.S.J. Rapoarte patrimoniu Programe de remediere
Gorj, D.S.V. Gorj, O.P.C. Registrul unic de
Gorj, I.T.M. Gorj etc.) în control
scopul realizării unor Registrul de
programe, demersuri de inspecţii persoane
remediere a unor aspecte autorizate
negative
Revizuirea/elaborarea unor Semestrul I Toate cadrele Director Existenţa procedurilor
proceduri operaţionale Semestrul al II-lea didactice Responsabil operaţionale
Şefi de Comisie Metodică
compartimente Coordonator
Legislaţie în C.E.A.C.
vigoare Administrator
financiar
Administrator de
patrimoniu
Secretar
4. CONTROL/ Evaluarea activităţii Conform Fişe de Director Fişe de
EVALUARE întregului personal al termenelor autoevaluare/ Administrator de autoevaluare/evaluare
grădiniţei, pentru stabilite de evaluare patrimoniu Rapoarte de autoevaluare
acordarea calificativelor lgislaţia în vigoare Comisia metodică pentru acordarea
anuale Consiliul de calificativelor
Administraţie
Urmărirea modului în care Permanent Toate cadrele Director Fişe de asistenţă
32
se realizează atribuţiile didactice Responsabil Proiectarea activităţilor
manageriale ale fiecărui Legislaţia în Comisie Metodică instructiv-educative
cadru didactic: vigoare Coordonator Portofoliul profesional
 modul de aplicare a Planul de asistenţe C.E.A.C. Eficientizarea actului
documentelor educațional prin utilizarea
curriculare la fiecare metodelor activ-
grupă participative
 modul de întocmire a
Portofoliului
profesional
 controlul parcurgerii
ritmice a proiectării
didactice
 analiza obiectivă a
nivelului de cunoştinţe
ale preşcolarilor cu
măsuri concrete de
ameliorare a situaţiilor
corespunzătoare
Monitorizarea şi Conform Toate cadrele Director Cât mai multe
valorificarea rezultatelor termenelor didactice Responsabil comportamente dezvoltate,
copiilor de vârstă stabilite în Comisie Metodică pe nivele de vârstă
preşcolară la evaluarea proiectarea Coordonator Caietul de observații
iniţială, stadială şi sumativă semestrială C.E.A.C. psihopedagogice
Monitorizarea şi evaluarea Permanent Întregul personal Director Respectarea Planurilor
activităţii tuturor comisiilor al grădiniţei Responsabili manageriale
de lucru şi a comisii de lucru Respectarea
comparimentelor din Administrator Regulamentului de ordine
grădiniţă financiar interioară al grădiniţei
33
Administrator de
patrimoniu
Secretar
Monitorizarea şi evaluarea Permanent Toate cadrele Consilier educativ Liste cu evidenţa
rezultatelor obţinute de didactice Responsabil rezultatelor copiilor
către preşcolari la Comisie Metodică
concursuri
Urmărirea asigurării unor Permanent Întregul personal Director Creşterea calităţii tuturor
servicii de calitate de al grădiniţei Responsabil serviciilor oferite copiilor
întregul personal al Comisie Metodică care frecventază grădiniţa
grădiniţei Coordonator
C.E.A.C.
Monitorizarea activităţii Permanent Întregul personal Director Respectarea Planurilor
tuturor comisiilor de lucru al grădiniţei Responsabili manageriale
şi a comparimentelor din comisii de lucru Respectarea
grădiniţă Administrator Regulamentului de ordine
financiar interioară al grădiniţei
Secretar
Administrator de
patrimoniu
Coordonator
C.E.A.C.
Arhivarea şi păstrarea Sfârșitul anului Persoanele Director Respectarea legislaţiei
documentelor şcolare școlar desemnate Cadru didactic Proces-verbal de predare-
oficiale Legislaţia în desemnat primire
vigoare – Legea Secretar
16/1996 privind
arhivarea
documentelor
34
5. MOTIVARE Sprijinirea inițiativelor prin Permanent Legislația în Director Climat propice de lucru
flexibilitate și deschidere vigoare Îmbunătățirea lucrului în
spre nou Întregul personal echipă
al grădiniței Procese-verbale ședințe
Părinți C.P. și C.A.
Creşterea calităţii mediului Permanent Întregul personal Director Raport privind starea
educaţional şi a tuturor al grădiniţei Coordonator învăţământului în unitatea
serviciilor oferite de C.E.A.C. de învăţământ
grădiniţă
Prezentarea exemplelor de Conform Planului Toate cadrele Director Fişă de asistenţă
bună-practică – managerial al didactice Responsabil Dosar Comisie Metodică
desfăşurarea unor activităţi Comisiei Curriculum pentru Comisie Metodică
demonstrative, folosirea Metodice învăţământul Coordonator
metodelor activ- Permanent preşcolar C.E.A.C.
participative în activităţile
desfăşurate la grupe,
folosirea softurilor
educaţionale în procesul de
predare-învăţare-evaluare
6. IMPLICARE/ Asigurarea documentelor Permanent Toate cadrele Director Respectarea legislației în
PARTICIPARE școlare pentru anul școlar didactice Administrator vigoare
în curs și completarea lor Legislația în financiar Desfășurarea optimă a
conform reglementărilor în vigoare procesului instructiv-
vigoare Venituri educativ
extrabugetare Documente școlare –
Venituri bugetare cataloage, planificări,
condici de prezență,
registre etc.

35
Asigurarea prelucrării Semestrial Întregul personal Director Respectarea
actelor normative la nivelul al grădiniţei Administrator Regulamentului de ordine
fiecărui compartiment Legislația în financiar interioară al grădiniţei
vigoare Administrator de
parimoniu
Secretar
Combaterea excluderii Permanent Întregul personal Director Respectarea
sociale prin integrarea al grădiniţei Responsabil Regulamentului de ordine
copiilor cu cerinţe Legislația în comisie interioară al
educaţionale speciale în vigoare grădiniţei/Codului de etică
învăţământul de masă al grădiniţei
Eliminarea discriminării de
orice natură
Valorificarea rezultatelor Semestrial Întregul personal Director Creşterea calităţii întregii
evaluărilor semestriale şi al grădiniţei Responsabili activităţi din grădiniţă
anuale ale activităţii tuturor Chestionare compartimente
comparimentelor şi Responsabil
comisiilor de lucru din Comisie Metodică
grădiniţă şi elaborarea unor Consiliul de
strategii adecvate Administraţie
dezvoltării unităţii de
învăţământ
Realizarea Planului de Anual Întregul personal Director Plan de acțiune
acțiune/de îmbunătățire în al grădiniței Consiliul de Analiza SOWT
urma analizei punctelor Părinți Administrație Baze de date
tari/slabe Parteneri Coordonator Rapoarte de activitate
comunitate locală C.E.A.C. Menținerea grădiniței în
Chestionare rândul unităților de
învățământ care
36
promovează calitatea și
performanța
7. FORMARE / Asigurarea cadrului Permanent În tregul personal Director Optimizarea gradului de
DEZVOLTARE specific în vederea al grădiniței Responsabil formare continuă/
PROFESIONALĂ participării la cursurile de Legislația în Comisie pentru perfecționare
ŞI PERSONALĂ formare promovate de vigoare dezvoltarea Afișarea ofertelor
C.C.D. Gorj și alte instituții Oferte profesională și educaționale/ programelor
abilitate educaționale evoluție în cariera de formare
didactică Procese-verbale ședințe
C.P.
Participarea cadrelor Conform Legislaţia în Director Numărul mare al cadrelor
didactice şi didactic auxiliar graficului emis de vigoare Responsabil didactice care sunt
la cursuri de formare M.E.N. Oferta C.C.D. Gorj Comisie pentru interesate de formarea
continuă şi perfecţionare Oferte ale altor dezvoltarea continuă şi perfecţionarea
(grade didactice) instituţii profesională și profesională
furnizoare de evoluție în cariera Îmbunătăţire calităţii
cursuri de formare didactică procesului instructiv-
şi perfecţionare educativ
Cadre didactice Certificate
Personal didactic Adeverinţe
auxiliar Atestate
Participarea cadrelor Conform Fişe de prezenţă Director Programul acţiunii
didactice la activităţi Programului Toate cadrele Responsabil metodico-ştiinţifice
desfăşurate în cadrul managerial al I.S.J. didactice Comisie Metodică
cercurilor pedagogice Gorj Responsabil
Comisie pentru
dezvoltarea
profesională și
evoluție în cariera
37
didactică
Participarea cadrelor Conform Planului Toate cadrele Director Procesul-verbal al Comisiei
didactice la activităţi managerial al didactice Responsabil Metodice
desfăşurate în cadrul Comisiei Comisie Metodică
Comisiei Metodice Metodice
Participarea cu lucrări la Pe parcursul Toate cadrele Director Diplome
alte acţiuni metodico- anului şcolar didactice Consilier educativ Adeverinţe
ştiinţifice (simpozioane, Responsabil Certificate
conferinţe, concursuri, Comisie pentru
mese rotunde, schimburi de dezvoltarea
experienţă etc.) profesională și
evoluție în cariera
didactică
Responsabil
Comisie Metodică
Publicarea unor articole şi Pe parcursul Cărţi Director Cărţi
lucrări de specialitate, anului şcolar Reviste Consilier educativ Copii ale articoleleor
lucrări de cercetare etc. Ziare Responsabil
Toate cadrele Comisie pentru
didactice dezvoltarea
profesională și
evoluție în cariera
didactică
Responsabil
Comisie Metodică
8. FORMAREA Constituirea Comisiilor de Septembrie Legislaţia în Director Respectarea legislaţiei în
GRUPURILOR/ lucru la nivel de grădiniţă, vigoare Consiliul de vigoare
DEZVOLTAREA în funcţie de necesităţile Oferta C.C.D. Gorj Administraţie Eficientizarea lucrului în
ECHIPELOR grădiniţei şi de activităţile Oferte ale altor echipă
38
planificate instituţii Rapoarte de activitate
furnizoare de
cursuri de formare
şi perfecţionare
Dezvoltarea lucrului în Permanent Regulamente, Responsabili Îmbunătăţirea calităţii
echipă, în cadrul comisiilor metodologii comisii de lucru lucrului în echipă
de lucru la nivelul unităţii
de învăţământ
9. NEGOCIEREA / Asigurarea unui climat de Permanent Toate cadrele Director Respectarea legislaţiei în
REZOLVAREA muncă eficient în folosul didactice Coordonator vigoare
CONFLICTELOR preşcolarilor C.E.A.C. Atmosferă de lucru bazată
pe comunicare
interpersonală
Sprijinirea iniţiativelor Permanent Tot personalul Director Respectarea legislaţie în
cadrelor didactice şi grădiniţei vigoare
aplanarea eventualelor
conflicte de interes
Luarea de atitudine faţă de Conform Responsabili de Director Respectarea legislaţiei în
situaţii negative, cu solicitărilor compartimente/ Responsabil vigoare
discreţie şi profesionalism comisii Comisie Metodică
Coordonator
C.E.A.C.
Monitorizarea, negocierea Permanent Responsabili de Director Respectarea legislaţiei în
şi rezolvarea compartimente/ Coordonator vigoare
disfuncţionalităţilor pentru comisii C.E.A.C.
preîntâmpinarea
conflictelor majore

IX.3. PROGRAM DE DEZVOLTARE A RESURSEI UMANE


39
NR. FUNCŢII ACTIVITĂŢI RESURSE RESURSE RESPONSABILI INDICATORI DE
CRT. DE TIMP/ UMANE/ TĂŢI PERFORMANŢĂ

OBIECTIV GENERAL: Modificarea atitudinii beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai educaţiei faţă de grădiniţă
OBIECTIVE OPERAȚIONALE
10. eficientizarea activității manageriale din perpectiva descentralizării sistemului de învățământ preuniversitar;
11. promovarea unui management al resurselor umane care să asigure creșterea calității și eficientizarea activității;
12. evaluarea nevoii de formare a personalului;
13. asigurarea accesului la formarea continuă și perfecționarea cadrelor didactice: grade didactice, formare continuă, perfecționarea
obligatorie (o data la 5 ani – 90 de credite) prin C.C.D. Gorj, programe P.O.S.D.R.U. etc.;
14. asigurarea accesului la formarea continuă a personalului didactic auxiliar și a personalului nedidactic;
15. stimularea perfecţionării cadrelor didactice pentru cunoaşterea noilor tehnologii, pentru promovarea didacticii moderne cu accent pe
dezvoltarea de competenţe;
16. adaptarea metodelor didactice la noile tehnologii informaţionale;
17. promovarea şi încurajarea activităţilor în echipă;
18. iniţierea tuturor cadrelor didactice în utilizarea calculatorului în activitatea didactică;
19. participarea a cât mai multe cadre didactice la cursuri de iniţiere în managementul calităţii;
20. creşterea calităţii resurselor umane în vederea îndeplinirii scopurilor educaţionale propuse şi asigurarea calităţii;
21. cunoaşterea legilor, ordinelor, metodologiilor şi a celorlalte acte normative privind încadrarea, perfecţionarea şi evaluarea întregului
personal;
22. gestionarea eficientă a resurselor materiale;
23. creşterea implicării părinţilor în actul educaţional şi decizional.

40
TERMENE MATERIALE/
FINANCIARE
1. PROIECTARE Elaborarea Proiectului de Septembrie Personal grădiniță Director Respectarea legislației în
dezvoltare a resurselor umane 2 Legislația în Secretar vigoare
- recrutare, selecție, utilizare, vigoare Întocmirea corectă și la
motivare, disponibilizare – Statul de funcții termen a Statului de funcții
privind toate categoriile de Statul de funcții
salariați ai grădiniței
Elaborarea criteriilor proprii de Septembrie Membrii C.M. Director Respectarea legislației în
evaluare a personalului Decembrie Membrii C.E.A.C. C.A. vigoare
grădiniței, actualizarea și Legislația în Fișa de evaluare pentru
întocmirea fișei individuale a vigoare fiecare salariat al grădiniței
postului și anexelor acesteia, a Fișa individuală a postului
fișei de autoevaluare/evaluare pentru fiecare salariat al
grădiniței
Proces-verbal C.A.
Proiectarea strategiei de Septembrie Personal grădiniță Director Baza de date
dezvoltare a resusei umane Legislația în Responsabil C.M. Proces-verbal ședință C.M.
vigoare Responsabil cu Respectarea legislației în
Chestionare formarea continuă vigoare
și perfecționarea Fișe individuale de
formare/perfecționare
Completare chestionare
C.C.D. Gorj
Atestate
Certificate etc.
2. ORGANIZARE Realizarea și afișarea Când este Cadre didactice Director Personal bine pregătit,
procedurilor de ocupare a cazul - Personal didactic Comisia de selectat pe baza
posturilor vacante, conform Conform auxiliar și mobilitate competențelor și pregătirii
41
criteriilor naționale și locale Graficului personal Comisia de profesionale
Organizarea concursurilor de administrativ concurs Dosare cu documente
mobilitate Membrii Comisie Secretar specifice
emis de de mobilitate Concurs de ocupare a
M.E.N. Comisia de posturilor
concurs Decizii de numire
Legislația în Contracte individuale de
vigoare muncă
Respectarea legislației în
vigoare
Realizarea cuprinderii copiilor Anual Secretar Director Realizarea Planului de
de vârstă preșcolară înscriși în Legislația în Secretar școlarizare
grădiniță vigoare Respectarea legislației în
vigoare
Realizarea unor programe de Anual Personal didactic Director Respectarea legislației în
instruire diferențiată pentru Preșcolari Logoped vigoare
copiii cu C.E.S. Legislația în Consilier școlar Înregistrarea ueni curbe
vigoare evolutive a progresului
copiilor
Programe de instruire
diferențiată
Asigurarea asistenței sanitare și Zilnic Întregul personal Director Respectarea legislației în
a protecției muncii: Periodic al grădiniței Inspector SSM vigoare
 Triajul zilnic al copiilor Preșcolari Cadru tehnic Fișe medicale ale copiilor
 Control anual efectuat de Legislația în specialist Carnete SSM
personalul Cabinetului de vigoare Asistenta Carnete SU/PSI
medicină a muncii medicală Fișe medicale ale
 Instruirea periodică a personalului
întregului personal al Procese-verbale privind
42
grădiniței instructajul
Colaborarea cu organizația Permanent Personalul Director Respectarea legislației în
sindicală în vederea respectării grădiniței Lider de sindicat vigoare
legislației în vigoare Legislația în Procese-verbale ședințe CP,
vigoare CA
Reprezentant
sindical
Întocmirea bazei de date Semestrial Personalul Director Respectarea legislației în
privind formarea continuă și grădiniței Responsabil C.M. vigoare
perfecționarea întregului Legislațiaîn Responsabil Bază de date
personal al grădiniței vigoare Comisie pentru Fișe individuale de
Identificarea nevoilor de Chestionare dezvoltare perfecționare
formare a întregului personal al profesională și Completare chestionare
grădiniței evoluție în carieră C.C.D. Gorj
Popularizarea ofertelor de Atestate
formare Certificate
Informarea cadrelor didactice Periodic Cadre didactice Director Respectarea legislației în
în scopul aplicării legislației în Legislația în Responsabil C.M. vigoare
vigoare, pentru a cunoaște vigoare Procese-verbale ședințe
documentele manageriale în C.P. și C.M.
specialitate
3. CONDUCERE Încheierea Contractelor Când Personal didactic, Director Respectarea legislației în
OPERAŢIONA individuale de muncă pe situația o personal didactic Reprezentant vigoare
LĂ perioadă nedeterminată sau impune auxiliar sau sindical Contracte individuale de
determinată pentru personalul personal Secretar muncă
nou angajat nedidactic
Legislația în
vigoare
Normarea întregului personal Septembrie Personalul Director Repectarea legislației în
43
al grădiniței, conform Fișei grădiniței C.A. vigoare
individuale a postului Legislația în Document Normare
vigoare aprobat de IS.J. Gorj
Reactualizarea Fișei individuale Septembrie Responsabili de Director Respectarea legislației în
a postului pentru fiecare Decembrie compartimente C.A. vigoare
categorie de salariat al Membri C.A. Lider de sindicat Fișele individuale ale
grădiniței Legislația în posturilor
vigoare R.O.I.
Proceduri specifice
Proces-verbal C.A.
Semnarea Fișei individuale a Septembrie Personal didactic Director Respectarea legislației în
postului de către întregul Ianuarie Personal didactic C.A. vigoare
personal al grădiniței auxiliar Lider de sindicat Fișe individuale ale
Personal postului pentru fiecare
nedidactic salariat al grădiniței
Legislația în
vigoare
Stabilirea procedurilor de Când Personal didactic Director Respectarea legislației în
sancționare a abaterilor situația o Personal didactic Comisia de vigoare
disciplinare ale personalului impune auxiliar cercetare Proceduri specifice
didactic/didactic Personal disciplinară
auxiliar/nedidactic din nedidactic C.A.
grădiniță Legislația în
vigoare
Asigurarea securității Permanent Cadre didactice Director Respectarea legislației în
preșcolarilor și a tuturor Legislația în vigoare
salariaților grădiniței vigoare Regulament
R.O.I.
Monitorizarea activității Permanent Personal didactic Director Respectarea legislației în
44
întregului personal al grădiniței Personal didactic Coordonator vigoare
auxiliar C.E.A.C. Gradul de satisfacție a
Personal Comisia (de beneficiarilor direcți și
nedidactic monitorizare) indirecți
Legislația în pentru control R.O.I.
vigoarea intern managerial
Fișa individuală a
postului
Realizarea procedurilor de Când Membrii C.A. Director Respectarea legislației în
disponibilizare situația o Legislația în C.A. vigoare
(concediere/pensionare) impune vigoare Dosare specifice
Conform
Calendarulu
i mișcării
personalulu
i didactic -
emis de
M.E.N.
4. CONTROL/ Evaluarea periodică/anuală a Semestrial/ Membrii C.A. Director Respectarea legislației în
EVALUARE întregului personal al grădiniței Anual Responsabili Responsabil C.M. vigoare
compartimente Coordonator Corelarea activității cu
Legislația în C.E.A.C. atribuțiile prevăzute în Fișa
vigoare C.A. individuală a postului
Fișe de Rapoarte de activitate
autoevaluare/ individuale
evaluare Calificative obținute
Adeverințe cu calificative
obținute
Proecese-verbale ședințe

45
C.A.

Evaluarea periodică a activității Semestrial/ Personal didactic Director Respectarea legislației în


Comisiilor de lucru ale Anual Personal didactic Responsabili vigoare
grădiniței auxiliar comisii Dosare specifice (pe
Personal C.A. comisii)
nedidactic Rapoarte privind
Membrii C.A. activitatea comisiilor
Legislația în Procese-verbale ședințe
vigoare C.A.
Evaluarea funcționării Periodic Membrii a Director Respectarea legislației în
Sistemului de control intern Comisiei (de Administrator vigoare
managerial monitorizare) financiar Proceduri operaționale
pentru control Rapoarte
intern managerial Procese-verbale
Legislația în
vigoare
Întocmirea Când Personal didactic Director Respectarea legislației în
documentelor/rapoartelor situația o Personal didactic Resposabili vigoare
specifice solicitate de I.S.J. impune auxiliar Comisii de lucru Creșterea calității activității
Gorj/Primăria Municipiului Legislația în Administrator din grădiniță
Tg-Jiu etc. vigoare financiar Rapoarte de activititate
Administrator de întocmite obiectiv – să
partimoniu reflecte realitatea
Secretar
Arhivarea și păstrarea Permanent Membrii Comisiei Director Respectarea legislației în
documentelor oficiale privind de arhivare Responsabil vigoare
personalul unității de Legislația în comisie Respectarea
46
învățământ vigoare Secretar Nomenclatorului arhivistic
Proces-verbal de predare -
primire
5. MOTIVARE Încadrarea corectă pe post a Când Personal didactic Director Respectarea legislației în
cadrelor didactice și a celorlalte situația o Personal didactic Secretar vigoare
categorii de salariați ai impune auxiliar Consiliu de Procese-verbale ședințe de
grădiniței Personal auxiliar Administrație lucru
nedidactic Contracte individuale de
Legislația în muncă
vigoare
Stimularea morală a formării, Permanent Perosnal didactic Director Respectarea legislației în
autoformării și dezvoltării Personal didactic Responsabil vigoare
profesionale/personale, în auxiliar Comisie pentru Creșterea calității activității
vederea creșterii prestigiului Personal auxiliar dezvoltarea din grădiniță
unității de învățământ nedidactic profesională și Corelarea cu obiectivele
Legislația în evoluție în carieră strategice de dezvoltare a
vigoare unității de învățământ
Procese-verbale ședințe de
lucru
Rapoarte de activitate
Întocmirea programului de Septembrie Personal didactic Director Respectarea legislației în
funcționare a grădiniței și a Personal didactic Responsabil C.M. vigoare
schemelor orarr, în concordanță auxiliar Responsabili Scheme orare pe nivele de
cu specificul și nevoile unității Personal compartimente vârstă
de învățământ nedidactic Consiliu de Programul de funcționare
Legislația în Administrație al grădiniței
vigoare Creșterea siguranței și
securității întregii activități
a grădiniței
47
Proces-verbal ședință C.A.

6. IMPLICARE/ Participarea personalului Permanent Personal didactic Director Respectarea legislației în


PARTICIPARE grădiniței la procesul Personal didactic Responsabili/ vigoare
decizional prin colectivele şi auxiliar coordonatori Coerența între nevoile și
organele de conducere colectivă Personal comisii realitățile unității de
existente: Comisia Metodică, nedidactic învățământ
Consiliul de Administraţie, Părinți Implicarea în luarea
Consiliul Profesoral, C.E.A.C., Reprezentanți ai deciziilor
Comisia (de monitorizare) autorităților locale Decizii corecte, în
pentru control intern Legislația în conformitate cu nevoile și
managerial, etc. vigoare realitățile grădiniței
Procese-verbale ședințe de
lucru ale comisiilor
Realizarea unui sistem intern Permanent Personal didactic Director Respectarea legislației în
de comunicare rapid, eficient și Personal didactic Responsabili vigoare
transparent auxiliar compartimente Respectarea termenelor
Personal Responsabili impuse
nedidactic comisii Îmbunătățirea sistemului
Legislația în Comisia (de de comunicare
vigoare monitorizare)
pentru control
intern managerial
Menținerea unei strânse Permanent Reprezentant Director Respectarea legislației în
colaborări prin consultarea sindical Organizația de vigoare
permanentă a organizației de Legislația în sindicat – lider de Un cadru stimulativ de
sindicat în procesul decizional vigoare sindicat comunicare și cooperare cu
de soluționare a unor probleme sindicatul în scopul
menținerii unui climat

48
socio-afectiv

Încurajarea și asigurarea unei Permanent Personal didactic Director Respectarea legislației în


bune și permanente colaborării Personal didactic Responsabili vigoare
între compartimente, în scopul auxiliar compartimente Intensă colaborare
menținerii unui climat socio- Personal Responsabili Creșterea calității serviciilor
afectiv și moral în cadrul nedidactic comisii oferitede unitatea de
colectivului de salariați ai Legislația în învățământ
grădiniței (spirit de cooperare, vigoare Îmbunătățirea relațiilor
consultare, relații echilibrate și interpersonale
armonioase) R.O.I.
Eficientizarea parteneriatului Permanent Cadre didactice Director Respectarea legislației în
cu comunitatea locală Parteneri Consilier educativ vigoare
Legislația în Numărul de parteneriate
vigoare
7. FORMARE/ Asigurarea cunoașterii de către Permanent Cadre didactice Director Respectarea legislației în
DEZVOLTARE cadrele didactice a Oferte formare Responsabil C.M. vigoare
PROFESIONA reglementărilor în vigoare Legislația în Responsabil Creșterea calității actului
LĂ ŞI privind cariera didactică și vigoare Comisie pentru didactic
PERSONALĂ etapele formării profesionale: dezvoltarea Dosarul Responsabil
stagiatură, definitivat, grad profesională și Comisie pentru dezvoltarea
didactic II, I, doctorat, evoluție în carieră profesională și evoluție în
perfecționare periodică carieră
obligatorie (90 credite), evoluție
în ierarhie etc.
Asigurarea consilierii generale Permanent Personal didactic Director Respectarea legislației în
și specifice pentru întregul Personal didactic Resposabili vigoare
personal al grădiniței auxiliar compartimente Existența în grădiniță a
Personal Responsabili unei atmosfere de lucru
49
nedidactic comisii eficiente
Legislația în Procese-verbale ședințe de
vigoare lucru
Participarea la programe de Periodic Personal didactic Director Respectarea legislației în
formare continuă/perfecționare Personal didactic Responsabil vigoare
a tuturor salariaților grădiniței auxiliar Comisie pentru Creșterea calității tuturor
Personal dezvoltarea serviciilor oferite de
nedidactic profesională și personalul grădiniței
Legislația în evoluție în carieră Adeverințe
vigoare Certificate
Oferte formare
8. FORMAREA Organizarea de activități de Periodic Personal didactic Director Respectarea legislației în
GRUPURILOR/ ,,loisir" pentru personalul Personal didactic Responsabil vigoare
DEZVOLTARE grădiniței (folosire optimă a auxiliar Comisie pentru Implicarea salariaților în
A ECHIPELOR timpului liber, potrivit Personal dezvoltarea activitatea unității de
dorinţelor şi înclinaţiilor nedidactic profesională și învățământ
fiecărui salariat) Legislația în evoluție în carieră Creșterea calității relațiilor
vigoare Consilier educativ interpersonale
Responsabili Participarea la activități de
compartimente „loisir”
Responsabili
proiecte/program
e
Încurajarea, eficientizarea și Permanent Personal didactic Director Respectarea legislației în
dezvoltarea unei culturi Personal didactic Resposabili vigoare
organizaționale care să auxiliar compartimente Implicarea personalului
stimuleze participarea la viața Personal Responsabili grădiniței, a părinților, în
grădiniței, comunicarea nedidactic comisii luarea deciziilor
deschisă/constructivă, precum Legislația în Procese-verbale ședințe de
50
și inovația vigoare lucru ale comisiilor
9. NEGOCIEREA Rezolvarea rapidă, Permanent Personal didactic Director Respectarea legislației în
/ transparentă și eficientă a Personal didactic Resposabili vigoare
REZOLVAREA conflictelor din interiorul auxiliar compartimente Existența în grădiniță a
CONFLICTEL unității de învățământ Personal Responsabili unei etmosfere eficiente de
OR nedidactic comisii lucru
Legislația în Procese-verbale ședințe de
vigoare lucru
Rezolvarea rapidă, Permanent Personal didactic Director Respectarea legislației în
transparentă și eficientă a Personal didactic Resposabili vigoare
conflictelor între cadre auxiliar compartimente Existența în grădiniță a
didactice/personalul didactic Personal Responsabili unei etmosfere eficiente de
auxiliar/personalul nedidactic/ nedidactic comisii lucru
părinți/copii etc. (rezolvarea Părinți Procese-verbale ședințe de
cu abilitate și discreție a Copii lucru
situațiilor conflictuale) Legislația în
vigoare
Diminuarea conflictelor de Permanent Personal didactic Director Respectarea legislației în
muncă între angajații aceluiași Personal didactic Resposabili vigoare
compartiment sau între auxiliar compartimente Existența în grădiniță a
compartimente Personal Responsabili unei etmosfere eficiente de
nedidactic comisii lucru
Legislația în Cadru relaxat, atmosferă
vigoare plăcută de lucru
Procese-verbale ședințe de
lucru
Rezolvarea plângerilor, Permanent Personal didactic Director Respectarea legislației în
sesizărilor prin receptare, Personal didactic Resposabili vigoare
cercetare și soluționare conform auxiliar compartimente Existența în grădiniță a
51
legislației Personal Responsabili unei atmosfere eficiente de
nedidactic comisii lucru
Legislația în Creșterea gradului de
vigoare satisfacție în ceea ce
privește atmosfera de lucru
Cereri, sesizări, plângeri
soluționate

IX.4. PROGRAM DE DEZVOLTARE A BAZEI MATERIALE (RESURSELOR MATERIALE) ŞI DE ATRAGERE A RESURSELOR


FINANCIARE
OBIECTIV GENERAL: Îmbunătăţirea generală a spaţiului educaţional al grădiniţei
OBIECTIVE OPERAȚIONALE
1. accesarea de fonduri prin participarea la proiecte de finanţare;
2. achiziţionarea de televizoare;
3. achiziţionarea de covoare, pavele de cauciuc, perdele, balustrade inox, mașină de spălat vase profesională, scăunele copii, măsuțe,
robot bucătărie, veselă, fețe de masă, dulapuri vestiar pentru copii, etajare;
4. încurajarea iniţiativelor de tip anteprenorial ale cadrelor didactice, părinţilor şi preşcolarilor şi antrenarea lor în activităţi
aducătoare de venituri extrabugetare;
5. atragerea de fonduri extrabugetare (donații, sponsorizări);
6. asigurarea fondurilor necesare achiziționării de noi mijloace de învățământ/materiale didactice;
7. modernizarea și dezvoltarea bazei materiale a grădiniței;
8. gestionarea și folosirea eficientă a resurselor/dotărilor existente;
9. dezvoltarea parteneriatului grădiniță-autoritate locală în vederea extinderii grădiniței și amenajării spațiului educațional al
grădiniței (curtea grădiniței – spațiul de joacă și spațiul din interiorul grădiniței).

NR. FUNCŢII ACTIVITĂŢI RESURSE DE RESURSE RESPONSABILIT INDICATORI DE


CRT. TIMP/ UMANE/ ĂŢI PERFORMANŢĂ
TERMENE MATERIALE/
FINANCIARE

52
1. PROIECTARE Elaborarea Proiectului de Conform Personal didactic Director Respectarea legislației în
buget și al Proiectului de termenelor Personal didactic Administrator vigoare
dotări, investiții și reparații al impuse auxiliar financiar Corelarea proiectului cu
unității de învățământ Legislația în Administrator de analiza de nevoi
vigoare patrimoniu Proiectul de buget și
Proiectul de dotări,
investiții și reparații
Identificarea unor resurse Permanent Personal didactic Director Respectarea legislației în
financiare extrabugetare – Personal didactic Asociația de părinți vigoare
donații, sponsorizări auxiliar „Viitorul copiilor, Nivelul veniturilor
Părinți prioritatea extrabugetare
Parteneri noastră!” Veniturile nete realizate
Legislația în Contracte de sponsorizare
vigoare
Întocmirea documentației Semestrial Personal didactic Director Respectarea legislației în
pentru reparațiile ce se Personal didactic Administrator vigoare
impun auxiliar financiar Reparații efectuate în timp
Legislația în Administrator de util
vigoare patrimoniu
Identificarea furnizorilor Septembrie Personal didactic Director Respectarea legislației în
pentru cantina grădiniței auxiliar Administrator vigoare
Reprezentanți financiar Selecția ofertelor
firme furnizoare Administrator de convenabile ca preț, dar și
de produse patrimoniu în ceea ce privește calitatea
alimentare Strategia anuală de
Legislația în achiziții directe și PAAP
vigoare
Venituri
extrabugetare
53
2. ORGANIZARE Achiziționarea materialelor Când situația Personal didactic Director Respectarea legislației în
conform bugetului alocat o impune auxiliar Administrator vigoare
pentru dotare, conform legii, Legislația în financiar Corelarea repartiției
pe capitole și articole vigoare bugetare cu prioritățile
bugetare Venituri bugetare grădiniței
Materiale achiziționate
Dezvoltarea fondurilor Când situația Personal didactic Director Respectarea legislației în
extrabugetare și repartizarea o impune Parteneri externi Administrator vigoare
veniturilor proprii conform Legislația în financiar Corelarea veniturilor
priorităților unității de vigoare C.A. grădiniței cu prioritățile
învățământ Venituri acesteia
extrabugetare Venituri nete
realizate/inventarul
achizițiilor
Repartizarea mijloacelor Când situația Personal didactic Director Respectarea legislației în
fixe/obiectelor de inventar, o impune Personal didactic Administrator vigoare
conform destinației auxiliar financiar Respectarea prorităților
planificate Personal Administrator de Dotarea cu materiale
nedidactic patrimoniu necesare
Legislația în Creșterea calității
vigoare serviciilor oferite
Venituri bugetare beneficiarilor grădiniței
Reamenajarea spațiului Când situația Personal didactic Director Respectarea legislației în
grădiniței o impune Personal didactic Administrator vigoare
auxiliar financiar Climat adecvat, funcțional
Personal Administrator de Spații adecvate desfășurării
nedidactic patrimoniu activității specifice
Personal firme grădiniței
Legislația în
54
vigoare
Venituri bugetare
Realizarea inventarieirii Anual Personal didactic Director Respectarea legislației în
patrimoniului instituției Personal didactic Administrator vigoare
auxiliar financiar Identificarea nevoilor
Legislația în Administrator de unității de învățământ
vigoare parimoniu Raportul inventarului
Comisia de grădiniței
inventariere
Arhivarea și păstrarea Trimestrial Personal didactic Director Respectarea legislației în
documentelor școlare auxiliar Administrator vigoare
financiare Legislația în financiar Arhivarea documentelor
vigoare Proces-verbal de predare-
primire
Obținerea Autorizației Când situația Personal didactic Director Respectarea legislației în
sanitar-veterinară de o impune auxiliar Administrator de vigoare
funcționare a unității de Organe abilitate patrimoniu Funcționare curentă
învățământ Legislația în
vigoare
3. CONDUCERE Realizarea execuției bugetare Trimestrial Personal didactic Director Respectarea legislației în
OPERAŢIONA auxiliar Administrator vigoare
LĂ Legislația în financiar Execuție bugetară
vigoare
Realizarea Planului de de Anual Personal didactic Director Respectarea legislației în
dotări, investiții și reparații auxiliar Administrator vigoare
Legislația în financiar Dotări, investiții și reparații
vigoare Administrator de
Venituri bugetare patrimoniu
Utilizarea fondurilor Când situația Personal didactic Director Respectarea legislației în
55
extrabugetare conform o impune auxiliar Administrator vigoare
priorităților stabilite Legislația în financiar Venituri extrabugetare
vigoare C.A.
Venituri Asociația de părinți
extrabugetare „Viitorul copiilor,
prioritatea
noastră!”
Asigurarea condițiilor Permanent Personal didactic Director Respectarea legislației în
necesare privind iluminatul, Personal didactic Administrator vigoare
alimentarea cu apă, auxiliar financiar Plata la termen a facturilor
alimentarea cu gaze Personal Administrator de pentru utilități
nedidactic parimoniu
Legislația în
vigoare
Venituri bugetare
4. CONTROL/ Încheierea exercițiului Anual Personal didactic Director Respectarea legislației
EVALUARE financiar auxiliar Administrator financiar-contabile în
Legislația în financiar vigoare
vigoare Încheiarea exercițiului
financiar
Evaluarea realizării Planului Trimestrial Personal didactic Director Respectarea legislației
de achiziții și a utilizării auxiliar Administrator financiar-contabile, în
fondurilor extrabugatare Membrii C.A. financiar vigoare
Legislația în C.A. Corelarea cu lista de
vigoare priorități
Rapoarte de analiză
Întocmirea documentelor și a Când situația Responsabili de Director Respectarea legislației în
rapoartelor tematice curente o impune compartimente Administrator vigoare
și speciale, cerute de I.S.J. Legislația în financiar Documente înregistrate
56
Gorj, C.C.D. Gorj, M.E.N., vigoare Secretar Rapoarte
autorități locale etc.
Întocmirea documentelor Permanent Personal didactic Director Respectarea legislației în
privind managementul auxiliar Administrator vigoare
financiar Legislația în financiar
vigoare
Arhivarea și păstrarea Anual Membrii Comisiei Director Respectarea legislației în
documentelor financiare de arhivare Administrator vigoare
oficiale Legislația în financiar Respectarea
vigoare Secretar Nomenclatorului arhivistic
Responsabil Proces-verbal de predare -
comisie primire
5. MOTIVARE Asigurarea bazei logistice Permanent Personal didactic Director Respectarea legislației în
pentru desfășurarea Personal didactic Administrator vigoare
activităților educative și auxiliar financiar Creșterea calității tuturor
administrative Personal Administrator de serviciilor oferite de
nedidactic patrimoniu grădiniță
Legislația în Baza logistică
vigoare
6. IMPLICARE/ Asigurarea transparenței Permanent Personal didactic Administrator Respectarea legislației în
PARTICIPARE elaborării/execuției bugetare auxiliar financiar vigoare
Legislația în Buget performant și
vigoare echilibrat
Asigurarea circulației
informațiilor
Inițierea unor activități în Semestrial Personal didactic Director Respectarea legislației în
spiritul colaborării și Personal didactic Administrator vigoare
eficientizării activității de auxiliar financiar Contracte de sponsorizare
obținere a veniturilor Personal Administrator de
57
extrabugetare nedidactic patrimoniu
Părinți Asociația de părinți
Legislația în „Viitorul copiilor,
vigoare prioritatea
noastră!”
7. FORMARE/ Asigurarea participării la Permanent Personal didactic Director Respectarea legislației în
DEZVOLTARE cursuri de formare specifică auxiliar Responsabil vigoare
PROFESIONA și a consultanței pentru Personal Comisie pentru Respectarea Fișei
LĂ ŞI personalul didactic auxiliar și nedidactic dezvoltare individuale a postului
PERSONALĂ personalului nedidactic Oferta de formare profesională și
Legislația în evoluție în carieră
vigoare Administrator
financiar
Administrator de
patrimoniu
Secretar
8. FORMAREA Formarea echipei Anual Personal didactic Director Respectarea legislației în
GRUPURILOR personalului financiar - auxiliar vigoare
/ administrativ Personal Stat de funcții aprobat
DEZVOLTARE nedidactic
A ECHIPELOR Legislația în
vigoare
Dezvoltarea spiritului de Permanent Personal didactic Director Respectarea legislației în
echipă Personal didactic vigoare
auxiliar Codul de etică
Personal
nedidactic
Legislația în
vigoare
58
9. NEGOCIEREA Negocierea celor mai bune Permanent Personal didactic Director Respectarea legislației în
/ condiții financiare pentru auxiliar Administrator vigoare
REZOLVAREA execuția bugetară Oferte de preț financiar Execuție bugatară
CONFLICTEL Legislația în Parteneri
OR vigoare Oferte de preț
Negocierea celor mai Când situația Personal didactic Director Respectarea legislației în
avantajoase contracte de o impune auxiliar Administrator vigoare
sponsorizare și condiții Parteneri locali financiar Transparență și
pentru obținerea fondurilor Legislația în Parteneri corectitudine
extrabugatare vigoare C.A. Corelarea cu lista de
priorități
Argumentarea utilizării În funcție de Personal didactic Director Respectarea legislației în
fondurilor astfel încât să se oferte Personal didactic Administrator vigoare
evite crearea unor conflicte la auxiliar financiar Transparență și
nivelul unității de învățământ Părinți corectitudine
Legislația în
vigoare

IX.5. PROGRAM DE DIVERSIFICARE A RELAȚIEI DE PARTENERIAT


OBIECTIV GENERAL: Dezvoltarea parteneriatelor/programelor/proiectelor cu instituţii partenere în educaţie
OBIECTIVE OPERAȚIONALE
1. coordonarea şi organizarea proiectelor de parteneriat care sunt în curs de derulare;
2. colaborarea cu instituţii abilitate în derularea de proiecte şi programe comune (ONG-uri, agenți economici etc);
3. încheierea/reînoirea de parteneriate cu comunitatea locală;
4. menţinerea punctelor de informare şi documentare pentru uzul părinţilor şi al persoanelor interesate;
5. dezvoltarea unor parteneriate între instituţii de acelaşi profil din ţară şi din străinătate;
6. inventarierea, gestionarea eficientă şi transmiterea informaţiilor de interes public conform prevederilor Legii nr. 544/12.10.2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public.

59
NR. FUNCŢII ACTIVITĂŢI RESURSE RESURSE RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE
CRT DE TIMP/ UMANE/ PERFORMANŢĂ
. TERMENE MATERIALE/
FINANCIARE
1. PROIECTARE Organizarea de întâlniri, Semestrial Personal didactic Director Respectarea legislației în
elaborarea și aplicarea Parteneri Consilier educativ vigoare
sondajelor de opinie și a Chestionare Contracte de parteneriat
chestionarelor pentru Legislația în
stabilirea priorităților vigoare
Planificarea colaborării Semestrul I Personal didactic Director Respectarea legislației în
grădiniței cu biserica, Parteneri Consilier educativ vigoare
Biblioteca Județeană, Muzeul Legislația în Responsabili/ Contracte de parteneriat
Județean, Poliția Mun. Tg- vigoare coordonatori proiecte/ Protocoale de colaborare
Jiu, cu I.S.U. Gorj etc. programe Procese-verbale
Stabilirea și utilizarea Pe parcursul Personal didactic Director Respectarea legislației în
sistemului informațional în anul școlar Parteneri Consilier educativ vigoare
toate sensurile, pe orizontală Legislația în Responsabili/ Contracte de parteneriat
și verticală vigoare coordonatori proiecte/ Protocoale de colaborare
programe
Realizarea proiectelor în Pe parcursul Personal didactic Director Respectarea legislației în
parteneriat în folosul anului Parteneri Consilier educativ vigoare
ambilor parteneri școlar, Calendarul Responsabili/ Programe ale
conform activităților coordonatori proiecte/ activităților desfășurate
calendarului Legislația în programe Adeverințe
de acțiuni vigoare Certificate
stabilit Diplome
2. ORGANIZARE Colaborarea cu alte instituții, Pe parcursul Personal didactic Director Respectarea legislației în
asociații, organizații non- anului Parteneri Consilier educativ vigoare
60
guvernamentale în domeniul școlar, Calendarul Responsabili/ Contracte de parteneriat
activității educative și conform activităților coordonatori proiecte/ Protocoale de colaborare
extrașcolare calendarului Legislația în programe
de acțiuni vigoare
stabilit
Elaborarea de materiale Când Personal didactic Director Respectarea legislației în
informative privind situația o Parteneri Consilier educativ vigoare
oportunitățile încheierii de impune Calendarul Responsabili/ Contracte de parteneriat
diverse parteneriate activităților coordonatori proiecte/ Protocoale de colaborare
Legislația în programe
vigoare
Coordonarea programelor Conform Personal didactic Director Respectarea legislației în
specifice din domeniul calendarului Parteneri Consilier educativ vigoare
integrării europene, de acțiuni Calendarul Responsabili/ Contracte de parteneriat
realizarea de parteneriate activităților coordonatori proiecte/ Protocoale de colaborare
specifice: eTwinning, Leaf, Legislația în programe Certificate
Erasmus+, etc. vigoare
3. CONDUCERE Coordonarea, diseminarea Pe parcursul Personal didactic Director Respectarea legislației în
OPERAŢIONAL informațiilor și evaluarea anului Parteneri Consilier educativ vigoare
Ă derulării proiectelor școlar Mass media locală Responsabili/ Programe activități
și internet coordonatori proiecte/ Rapoarte
Calendarul programe
activităților
Legislația în
vigoare
Colaborarea cu M.E.N./ I.S.J. Pe parcursul Personal didactic Director Respectarea legislației în
Gorj în inițierea, derularea și anului Parteneri Consilier educativ vigoare
monitorizarea proiectelor școlar Oferte de activități Responsabili/ Contracte de parteneriat
școlare, a activităților educative și coordonatori proiecte/ Protocoale de colaborare
61
educative și extrașcolare extracurriculare programe
Calendarul
activităților
Legislația în
vigoare
Stabilirea de legături cu Pe parcursul Personal didactic Director Respectarea legislației în
autoritățile locale, agenți anului Parteneri Consilier educativ vigoare
economici, organe de poliție, școlar Legislația în Responsabili/ Contracte de parteneriat
instituții de cultură etc. vigoare coordonatori proiecte/ Protocoale de colaborare
programe Diplome
Colaborarea cu sindicatul în Pe parcursul Personal didactic Director Respectarea legislației în
vederea respectării legislației anului Reprezentanți Consilier educativ vigoare
muncii școlar sindicali
Legislația în
vigoare
4. CONTROL / Elaborarea rapoartelor Semestrial Personal didactic Director Respectarea legislației în
EVALUARE privind activitatea Legislația în Consiler educativ vigoare
extracurriculară/ vigoare Rapoarte
extrașcolară
Evaluarea programelor și Pe parcursul Personal didactic Director Respectarea legislației în
proiectelor derulate pe tot anului Legislația în Consilier educativ vigoare
parcursul desfășurării lor școlar vigoare Responsabili/ Rapoarte
coordonatori proiecte/
programe
5. MOTIVARE Motivarea copiilor pentru a Pe parcursul Personal didactic Director Respectarea legislației în
participa la competiții anului Legislația în Consilier educativ vigoare
școlar vigoare Premii, diplome
Colectarea feed-back-ului de Pe parcursul Personal didactic Director Respectarea legislației în
la părinți în legătură cu anului Părinți Consilier educativ vigoare
62
concursurile la care participă școlar Chestionare Interpretarea
copiii Legislația în chestionarelor aplicate
vigoare
Atragerea de sponsori Pe parcursul Personal didactic Director Respectarea legislației în
anului Părinți Asociația de părinți a vigoare
școlar Parteneri grădiniței Contracte de
Legislația în sponsorizare/donații
vigoare
6. IMPLICARE / Participarea la activitățile Pe parcursul Personal didactic Director Respectarea legislației în
PARTICIPARE extracurriculare și anului Preșcolari Consilier educativ vigoare
programe/proiecte școlar Părinți Responsabili/ Activități desfășurate
naționale/ internaționale Parteneri coordonatori proiecte/ Rapoarte
înscrise în Calendarul Calendar acțiuni programe
M.E.N. și Scrisoarea Legislația în
metodică vigoare
Organizarea și participarea Pe parcursul Personal didactic Director Respectarea legislației în
la întâlniri, mese rotunde etc. anului Părinți Consilier educativ vigoare
cu diverși factori interesați în școlar Parteneri Responsabili/ Activități desfășurate
stabilirea de parteneriate și Calendar acțiuni coordonatori proiecte/ Programe acțiuni
programe comune Legislația în programe Rapoarte
vigoare
7. FORMARE/ Colaborarea cu Consiliul Pe parcursul Personal didactic Director Respectarea legislației în
DEZVOLTARE Reprezentativ al anului Părinți Președinții vigoare
PROFESIONALĂ Părinților/Asociația de școlar Parteneri Comitetelor de părinți Contracte de
ŞI PERSONALĂ părinți „Viitorul copiilor, Legislația în Consilieri locali sponsorizare/donații
prioritatea noastră!” pentru vigoare Reprezentantul
obținerea de sponsorizări Primarului
din partea unor membrii ai Președinte Asociație
comunității locale de părinți
63
Participarea cadrelor Pe parcursul Personal didactic Director Respectarea legislației în
didactice la cursuri de anului Oferta de cursuri Responsabil Comisie vigoare
formare școlar Legislația în pentru dezvoltarea Numărul cadrelor
continuă/perfecționare, vigoare profesională și didactice participante la
specifice proiectelor sau evoluție în carieră cursurile de formare
programelor aflate în continuă/perfecționarea
derulare
8. FORMAREA Organizarea activităților Pe parcursul Personal didactic Director Respectarea legislației în
GRUPURILOR / dedicate unor zile anului Părinți Consilier educativ vigoare
DEZVOLTAREA semnificative școlar Preșcolari Responsabili activități Activități desfășurate
ECHIPELOR („Eminesciana”, „Zilele Parteneri Programe acțiuni
grădiniței”etc.) Legislația în Rapoarte
vigoare
Participarea în parteneriat Pe parcursul Personal didactic Director Respectarea legislației în
sau în grupuri de lucru la anului Părinți Consilier educativ vigoare
diversele programe și școlar Preșcolari Responsabili/ Activități desfășurate
proiecte județene, regionale, Parteneri coordonatori proiecte/ Programe acțiuni
naționale, internaționale Legislația în programe Rapoarte
vigoare
9. NEGOCIEREA/ Rezolvarea amiabilă a Când Personal didactic Director Respectarea legislației în
REZOLVAREA eventualelor conflicte între situația o Legislația în Manageri implicați vigoare
CONFLICTELOR grădiniță și comunitate impune vigoare

IX.6. PROGRAM DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ ŞI A RELAŢIILOR COMUNITARE


OBIECTIV GENERAL: Menţinerea imaginii pozitive a unităţii de învăţământ la nivel de comunitate locală etc.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE
1. consolidarea colaborării cu Primăria și Consiliul Local al Municpiului Tg-Jiu, Poliția, I.S.U. Gorj, sindicat, Asociația de părinți
„Viitorul copiilor, prioritatea noastră!” etc.;

64
2. dezvoltarea proiectelor educaționale prin promovarea unor activități educative formale și nonformale având ca scop dezvoltarea
educației interculturale, anteprenoriale, civice, pentru sănătate, promovarea desegregării și egalizării șanselor;
3. diversificarea şi extinderea relaţiilor cu parteneri educaţionali la nivel local, regional, naţional, internaţional;
4. fructificarea tuturor oportunităţilor oferite de proiectele de colaborare;
5. dezvoltarea unor parteneriate educaţionale cu factori educaţionali locali;
6. diversificarea modalităţilor de colaborare cu parteneri implicaţi în formarea continuă a întregului personal al grădiniţei;
7. promovarea imaginii unitățiide învățământ prin marketing.

NR. FUNCŢII ACTIVITĂŢI RESURSE RESURSE RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE


CRT. DE TIMP/ UMANE/ PERFORMANŢĂ
TERMENE MATERIALE/
FINANCIARE
1. PROIECTARE Identificarea nevoilor de Permanent Personal didactic Director Respectarea
educație ale comunității locale Legislația în legislației în vigoare
și a posibilităților de vigoare Racordarea Planului
satisfacere în cadrul normativ de școlarizare la
existent și cu resursele nevoile de educație
disponibile ale comunității
Elaborarea Pe parcursul Personal didactic Director Respectarea
planurilor/programelor de anului școlar Legislația în Consilier educativ legislației în vigoare
dezvoltare a unității de vigoare Planuri manageriale
învățământ pentru satisfacerea
nevoilor proprii și ale
comunității locale
Inițierea de parteneriate și Când situația Personal didactic Director Respectarea
programe cu instituții care să o impune Parteneri Consilier educativ legislației în vigoare
promoveze principiile non- Legislația în Corelarea cu analiza
discriminării vigoare de nevoi
Informarea tuturor celor Permanent Personal didactic Director Respectarea
65
interesați în legătură cu Parteneri Consilier educativ legislației în vigoare
întreaga activitate a unității de Legislația în Diseminarea
învățământ vigoare rezultatelor
2. ORGANIZARE Colaborarea cu autorităților Permanent Personal didactic Director Respectarea
locale, în ceea ce privește auxiliar Administrator financiar legislației în vigoare
repartizarea și utilizarea Proiect de buget Administrator de Corelarea cu lista de
fondurilor pentru Execuții bugetare patrimoniu priorități
funcționarea, întreținerea și Legislația în
repararea unității de vigoare
învățământ
Încheierea de contracte cu Când situația Personal didactic Director Respectarea
agenții economici, cu furnizorii o impune auxiliar Administrator financiar legislației în vigoare
de alimente, cu furnizorii de Reprezentanți Administrator de Selecție de oferte
servicii privind prestări firme patrimoniu Contracte prestări
reciproce de servicii Legislația în servicii
vigoare
3. CONDUCERE Aplicarea programelor Permanent Membrii Comisii Director Respectarea
OPERAŢIONA naționale de reformă și de lucru Consilier educativ legislației în vigoare
LĂ întocmirea documentelor de Legislația în
implementare vigoare
Stabilirea legăturilor cu Când situația Personal didactic Director Respectarea
autoritățile locale, agenți o impune Reprezentanți Consilier educativ legislației în vigoare
economici, instituții de cultură, comunitate locală
biserica și alte instituții Legislația în
interesate, pentru creșterea vigoare
adecvării Ofertei educaționale
a grădiniței la cererea concretă
a părinților, pentru realizarea
proiectelor și programelor
66
proprii în vederea creșterii
prestigiului unității de
învățământ
4. CONTROL/ Operaționalizarea/elaborarea Când situația Comisia C.E.A.C. Director Respectarea
EVALUARE criteriilor de monitorizare și o impune Legislația în Coordonator C.E.A.C. legislației în vigoare
evaluare a calității tuturor vigoare Motivarea
serviciilor oferite de grădiniță personalului unității
beneficiarilor direcți de învățământ
Aplicarea instrumentelor de Conform Personal didactic Director Respectarea
monitorizare și evaluare garficului de Antepreșcolari/ Responsabil Comisie legislației în vigoare
asistențe preșcolari Metodică Fișa de asistență
Legislația în Consilier educativ Tabele de
vigoare monitorizare

Elaborarea rapoartelor privind Semestrial/ Comisia C.E.A.C. Director Respectarea


activitatea de asigurare a Anual Legislația în Responsabil Comisie legislației în vigoare
calității Ofertei educaționale și vigoare Metodică Rapoarte de
a programelor de îmbunătățire Coordonator C.E.A.C. activitate ale
a calității în procesul comisiilor de lucru
instructiv-educativ Elaborarea Planului
managerial în acord
cu analiza de nevoi
Întocmirea Raportului anual Anual Membrii Director Respectarea
de activitate a unității școlare Consiliului de Consiliul de legislației în vigoare
Administrație Administrație Analiza tuturor
Legislația în sectoarelor de
vigoare activitate
alegrădiniței
5. MOTIVARE Oferirea cadrului logistic - Când situația Membrii C.R.E.D. Director Respectarea
67
spații, aparatură etc. – pentru o impune Legislația în legislației în vigoare
programe și activități vigoare
comunitare
6. IMPLICARE/ Implicarea organizației Când situația Lider de sindicat Director Respectarea
PARTICIPARE sindicale în procesul decizional o impune Legislația în legislației în vigoare
și în rezolvarea problemelor vigoare Participarea
unității de învățământ liderului de sindicat
la ședințele
Consiliului de
Administrație
Organizarea întâlnirii Conform Membrii Director Respectarea
periodice cu reprezentanții Planului Consiliului de Consiliul de legislației în vigoare
comunității locale: membrii în managerial al Administrație Administrație Procese-verbele
Consiliul de Administrație al Consiliului Legislația în
grădiniței - reprezentanții de vigoare
Consiliului local, Administrați
reprezentantul Primarului, e
reprezentanți părinți – pentru
creșterea calității mediului
educațional și al serviciilor
oferite copiilor de către
unitatea de învățământ
7. FORMARE/ Participarea personalului Când situația Personal didactic Director Respectarea
DEZVOLTARE grădiniței la diferite cursuri de o impune Personal didactic Responsabil Comisie legislației în vigoare
PROFESIONA formare/forme de pregătire – auxiliar pentru dezvoltarea Corelarea cu
LĂ ŞI cursuri de igienă, educație Personal profesională și evoluție solicitările de
PERSONALĂ pentru mediu, cursuri pentru nedidactic în carieră formare
contabilitate, cursuri pentru Legislația în profesională
funcția de secretar etc. vigoare Adecvarea la
68
cerințele comunitare
Atestate/Certificate
8. FORMAREA Organizarea unor echipe mixte Când situația Personal didactic Director Respectarea
GRUPURILOR sau participarea personalului o impune Parteneri Consilier educativ legislației în vigoare
/ din grădiniță la diferite Legislația în Dezvoltarea
DEZVOLTARE proiecte de dezvoltare vigoare parteneriatelor
A ECHIPELOR comunitară și la alte proiecte
locale, naționale și
internaționale
9. NEGOCIEREA Negocierea celor mai Când situația Personal didactic Director Respectarea
/ avantajoase condiții de sprijin o impune Parteneri Consilier educativ legislației în vigoare
REZOLVAREA comunitar pentru unitatea Legislația în Acțiuni comune
CONFLICTEL școlară vigoare grădiniță -
OR comunitate locală
Rezolvarea rapidă, Când situația Personal didactic Director Respectarea
transparentă și eficientă a o impune Parteneri Consilier educativ legislației în vigoare
conflictelor cu reprezentanții Legislația în
autorităților locale/comunității vigoare
locale, instituții culturale și
religioase

X. REZULTATE AȘTEPTATE/INDICATORI DE REALIZARE


CURRICULUM
 Creşterea satisfacţiei preșcolarilor şi părinţilor faţă de activitatea cadrelor didactice şi a directorului la peste 90%;
 Rezultate şcolare bune şi foarte bune: 95% comportament atins, 15% comportament în dezvoltare în anul 2019 faţă de 2018;
 Cunoaşterea legislaţiei şcolare şi aplicarea corespunzătoare a documentelor de politică educaţională de către 97% din cadrele
didactice;
 Utilizarea de softuri educaţionale adecvate Curriculum-ului pentru învăţământul preşcolar de către 98% din cadrele didactice;
 Creşterea gradului de implicare a părinţilor în alegerea disciplinelor opţionale cu 75%;
69
 Creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice/părinţilor în popularizarea rezultatelor/acţiunilor grădiniţei cu 75%;
 Asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea programelor de educaţie care să satisfacă aşteptările beneficiarilor, precum şi
respecatrea standardelor de calitate.
MANAGEMENT
 Implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial și de management al calităţii de către toți membrii
comisiilor și cadrele didactice;
 Elaborarea unor proceduri operaționale și de sistem de către 80% din cadrele didactice;
 Implementarea corectă a modificărilor legislative survenite de către toți responsabilii comisiilor de lucru din grădiniţă și
îndeplinirea la termen a atribuțiilor ce le revin;
 Monitorizarea respectării prevederilor legale la toate compartimentele de activitate ale grădiniţei.
RESURSE UMANE
 95% din cadrele didactice aplică metode interactive şi utilizează noile tehnologii în procesul de predare-învăţare-evaluare;
 98 % din cadrele didactice utilizează calculatorul și softuri educaționale în procesul de predare-învăţare-evaluare;
 95% din cadrele didactice participă la stagii de formare, acumulând cel puţin 90 de credite profesionale transferabile;
 Creșterea cu 50% a numărului de cadre didactice care elaborează publicații (lucrări înregistrate cu I.S.B.N., studii de speialitate,
articole publicate în mass-media locală și națională);
 Creșterea cu 50% a numărului de apariții în mass-media care prezintă activitățile derulate de preșcolarii și cadrele didactice din
grădiniță;
 Participarea a cel puțin 50% din cadrele didactice la cursuri de iniţiere în managementul calităţii;
 Cunoaşterea de către cel puțin 97% din cadrele didactice a legilor, ordinelor, metodologiilor şi a celorlalte acte normative privind
încadrarea, perfecţionarea şi evaluarea;
 Creşterea cu 50% a implicării părinţilor în actul educaţional şi decizional;
RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE
 Îmbogățirea anuală a patrimoniului grădiniței cu materiale curriculare în proporție de 10%;
 Reabiliarea unor spații școlare (holuri, grupuri sanitare, săli de grupă);
 Atragerea de fonduri extrabugetare anuale de cel puţin 15.000 lei (donații, sponsorizări);
 Accesarea de fonduri prin participarea la proiecte de finanţare cu 20% față de 2017-2018;
 Achiziţionarea a 2 televizoare, covoare, perdele, scaune, măsuțe, balustrade, etajere, dulapuri vestiar pentru copii, mașină de
spălat vase profesională, 1 aspirator, veselă inox, pavele cauciuc etc.;

70
 Creșterea cu 50% a iniţiativelor de tip anteprenorial ale cadrelor didactice, părinţilor şi preşcolarilor şi antrenarea lor în activităţi
aducătoare de venituri extrabugetare;
RELAŢII COMUNITARE ȘI DE PARTENERIAT
 Creşterea cu 30% a numărului de acorduri de parteneriat încheiate cu unităţi şcolare din țară și din Europa;
 Creşterea cu 20% a convenţiilor de parteneriat cu ONG-uri locale, pentru derularea de proiecte educaţionale;
 Creșterea cu 60% a numărului de cadre didactice care participă la simpozioane, concursuri, expoziții, festivaluri județene,
interjudețene, naționale, internaționale.

XI. MONITORIZARE. EVALUARE


Activitatea de monitorizare și evaluare presupune:
 Elaborarea graficului de monitorizare şi control managerial al directorului
 Elaborarea planului de asistenţe la activităţi
 Fişe tip de asistențe la grupa de preșcolari
 Rapoarte şi procese verbale
 Rapoarte semestriale şi anuale în cadrul Consiliului de Administraţie
 Existenţa şi aplicarea procedurilor în Grădinița cu Program Prelungit ,,Mihai Eminescu” Tg-Jiu
 Raport de evaluare internă a calităţii
 Baza de date a Grădiniței cu Program Prelungit ,,Mihai Eminescu” Tg-Jiu
 Planuri remediale, fişe de monitorizare a activităţii comisiilor de lucru
 Şedinţe de analiză privind impactul aplicării planului operațional în Comisia Metodică, în Consiliul profesoral, în Consiliul de
Administraţie, în ședinţele de lucru ale Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, chestionare
 Portofoliile educatoarelor/ profesori pentru învățământul preșcolar
 Chestionare iniţiale şi finale aplicate personalului angajat și părinților
 Diseminarea activității grădiniței prin intermediul mass-mediei locale – postul de radio ,,RADIO ACCENT”, ziarul local
,,Gorjeanul”, site-ului www.gradinitamihaieminescu.ro, revista grădiniței ,,Labirintul copilăriei”, pagina de facebook a grădiniței
https://www.facebook.com/Gradinita-Mihai-Eminescu-Tg-Jiu.

Monitorizrea implementării se va face pe baza procedurilor interne care vor determina condițiile de monitorizare, evaluare și
raportare. Informațiile vor fi procesate de director și analizate de Consiliul de Administrație. Raportul cu privire la progresul înregistrat

71
și sugestiile referitoare la îmbunătățirile necesare emise de Consiliul de Administrație vor fi prezentate Consiliului profesoral și
Consiliului Reprezentativ al Părinților.
Evaluarea internă a activităților și rezultatelor se realizează la nivel de echipă, în mod continuu, pe toată durata desfășurării
activităților prin:
 Utilizarea concretă și coordonarea (la nivel formal și informal) a resurselor umane și non-umane, în vederea realizării planificării
stabilite a activităților și obținerii rezultatelor scontate;
 Urmărirea consecventă a proceselor și relațiilor educaționale pe baza unor grile de monitorizare care să conțină indicatorii de
performanță stabiliți și clasificarea lor în raport cu criteriile de evaluare:
 progresul - gradul de avansare în raport cu obiectivele și termenele propuse;
 costurile – concordanța/neconcordanța dintre planificat și înregistrat (finanțe, timp, dotare);
 calitatea – gradul de atingere a obiectivelor generale propuse;
 gradul de satisfacere al formabililor,
 performanțele – repere observabile ale nivelului de realizare a obiectivelor operaționale/specifice.
 Oferirea de feed-back către toate grupurile țintă și către toți partenerii în privința ,,valorii adăugate” prin proces.
 Analiza impactului planului la nivel local, regional asupra:
 Comunității țintă a programelor la nivelul cunoașterii, al atitudinilor și al comportamentelor individuale și de grup;
 Instituțiilor implicate;
 Cooperării cu alte instituții similare.
La nivel managerial, activitatea de monitorizare este cuprinsă în planul de acțiune al conducerii, inclusiv Consiliul de
Administrație, plan structurat în conformitate cu acțiunile prevăzute pentru prioritățile, obiectivele și țintele proiectate.

72

S-ar putea să vă placă și