Sunteți pe pagina 1din 4

Expunerea tovarăşului Nicolae Ceauşescu

la şedinţa de lucru de la C.C. al P.C.R.


din 23 noiembrie 1970
ELOCVENTĂ DOVADĂ A GRIJII L A nd III N r. 8 6 2 Mărfi 1 decembrie 1970 4 pagini 3 0 bani

La Uzina de ţevi Roman


PENTRU DE2V0L TAREA Curier
AGRICULTURII SOCIALISTE I JOCUL TERMENELOR Forme eficiente
de culturalizare
Ş l RIDICAREA NIVELULUI împiedică pregătirea a femeilor
In perioada acestei ierni -
ne Informează A. Palade,

DE TRAI AL ŢĂRĂNIMII REPARAŢIEI CAPITALE (


preşedinta Comitetului mu­
nicipal al femeilor Roman—
In localitatea de la apa Moi*
dovei vor îl organizata şap­
te lectorate cu femeile. In
urma consultări a peste 600

16 ţoii
Un proqram amplu, cuprlnză- propus drept scop cunoaşterea nificăril sl conducerii aqricul- de gospodine, a fost stabili­

a laminorului de
1 fer si realist menit să conţii* amănunţită a indicaţiilor turli clarifică Intr-un mod mal tă tematica expunerilor şl
| bule la realizarea importante* partidului privind reorganiza­ obiectiv ca oricînd problemele recrutaţi lectorii din rlndul
. lor sarcini trasate aqriculturli rea Întreprinderilor de mecani­ ridicate de viată la sate. cadrelor de specialitate. •Fe­
» de către cei de-el X-lea zare. crearea consiliilor inter- Reorqanlzarea Întreprinderi­ meia — partener egal cu
) Conqres al P.C.R. — astfel este cooperatiste si îmbunătăţirea lor pentru mecanizarea agri­ bărbatul In viaţa economică,
I apreciată. In mod unanim. formelor de retribuire a muncii culturii corespunde cerinţelor politică şi socială”, -Răs­
’ expunerea tovarăşului Nicolae criterii care vizează activita­ îndeplinirii sarcinilor In acest punderea ambilor părinţi
| Ceauşescu la recenta şedinţă tea imediată si de perspec­ sector, permite introducerea De mal bine de zece ani, de care am amintit, prevăzute a ală, nu s-au făcut prea multe ¡pentru creşterea şi educarea
I de lucru de la C C . al P.G.R. tivă a tuturor oamenilor unul qrad mai mare de meca­ cind laminorul de 16 ţoii din se executa In anul viitor, ne­ pentru realizarea dezideratelov copiilor", „Dezvoltarea per­
* Lucrătorii oqoarelor, ne in­ muncii de la sate. nizare In special In comunele cadrul Uzinei de ţevi Roman cesită o perioadă de timp rela­ arătate mai Înainte. Iată ce ne sonalităţii femeii", „Familia
formează Uniunea tudeteanâ La G.A.P. Bodeşti, Dobreni. de deal, cum e si comuna funcţionează ia capacitatea tiv îndelungată pentru pregă­ declară inginerul Edu Schăch- — celulă de bază a socie­
a cooperativelor aqricole de CIndeştL Horii* Urechenl, noastră, care pînă acum nu maximă, au fost înregistrate tirea lor minuţioasă. De fapt, tăţii", „Instruirea şi educa­
ter, şeful serviciului energe­
producţie. încă din ziua In care Secueni. Bahna şl în multe puteau primi un sprijin eficient succese remarcabile, care au această perioadă a Început
presa le-a făcut cunoscut alte unităţi aqricole, sute şi tic i rea copiilor preşcolari" sînt
în actuala structură organiza­ dus faima produselor romaş- !n?ă de prin luna februarie a
textul respectivei cu vinţâri, au sule de cooperatori au apreciat torică. Am convingerea — Din reparaţia capitală a clteva din expunerile plani­
cane nu numai In întreaga anului curent. Nc-am intere­
studiat-o cu atenţie şi si-au că respectiva expunere mar­ că obiectivul de bază tară, dar şi peste hotare. A - sat recent, la faţa locului, laminorului de 16 ţoii, servi­ ficate In cadrul acestei tor- ,
exprimat satisfacţia fată de chează un moment deosebit tratat In cuvlntarea tovarăşu­ pare Insă după această perioa­ care este stadiul pregătirilor me de culturalizare a fe­
măsurile preconizate. încă de In viata satelor, un sprijin ciului nostru Ii revine sarcina
lui Ceauşescu şi anume stimu­ dă fructuoasă de producţie, pentru reparaţia capitală la
slmbătă după amiază apoi pe substantial pentru dezvoltarea de a înlocui o parte din apa- meilor din Roman".
larea fiecărui lucrător al ogoa­ necesitatea înlocuirii unor a- acest complex agregat.
parcursul zilelor de duminică multilaterală De calea socialis­ relor pe baza rezultatelor ob­ parate, utilaje şi dispozitive, ratajul electric, în bună mă­
O primă constatare este a-
si luni. in cadrul cooperative­ mului a patriei noastre. ţinute In producţie constituie
lor aqricole s-au
şedinţe de consiliu
organizat
lârqite,
•Cuvlntarea tovarăşului un miiloc eficient pentru ca
care şi-au încheiat ciclul de
folosire, acuimiHnd un înalt
ceea că factorii Însărcinaţi cu
crearea premiselor favorabile
sură provenit din import Dată
fiind perioada scurtă (circa 30
|Concurs pe temei
Nicolae Ceauşescu. ne-a decla­

!
unităţile cooperatiste din grad de uzură fizică şi chiar pentru executarea in bune
adunări pe faune de producţie
st brigăzi, adunări în cadrul
rat Vasile Tomescu, preşedin­
tele Consiliului popular al
comuna noastră să rezolve
problema deficitului de braţe
morală, a efectuării unor lu­
crări de remedieri, gresări sau
condiţiuni şi Intr-un timp cit
mai scurt a lucrărilor sînt
de zile) In care trebuie termi­
nată toată reparaţia capitală,
de circulaţie
i căminelor culturale. Aceste comunei Bodeşti. cu privire la de muncă, să obţină venituri
v şedinţa si adunări largi şi-au reglări, care, toate la un loc, conştienţi de importanţa ma­ JDupă cum ne informează
Îmbunătăţirea organizării, pla- mai mari". Petre TOFAN
presupun efectuarea unei re­ prof. Ioan (Srăiţan de la Şcoa­
joră a acestei acţiuni, dar,
paraţii capitale. la de şoferi profesionişti din
Amploarea lucrărilor de din pătate, pînă la ora actu- (Continuare in pag. a ll-a) Bicaz, sala clubului „CEN-
ITR AL" din această locali­
tate a găzduit duminică di­
mineaţa faza finală a con-
N o i p re fu ri ursului pe teme de circu­
laţie organizat intre cele 21
de clase ale şcolii dm iniţia­
, In întlmpinarea tiva comitetului U.T.C.
şcolii şi in colaborare cu co-
ai

îm b u n ă t ă ţ it e ; semicentenarului
|mitetul orăşenesc U.T.C.
In urma disputării etapelor
[eliminatorii, se calificaseră
pentru „finală" clasele nr. I,
7, 12, şi 20.

d e c o n tra c ta re partidului Pasionanta întrecere a ce­


lor mai huni elevi i-a desem­
nat ctştlqfitori al concursu­
lui teoretic pe teme profe­
sionale pe elevii clasei nr.

şi a c h iz iţ io n a r e Tovarăşul Alex. Mocanu, 1


f În cooperaţia meşteşugărească
12, care au acumulat 278
[puncte. Pe polei al te locuri i
clasa nr. 20 (2G8p), clasa nr.
preşedintele C.A.P. Horii şi-a t 7 (229 p) şi clasa nr. 1 (228 p).
exprimat părerea că aceste 1 La individual, locul I i-a re­

a c a r t o f ilo r
măsuri au fost primite cu 4
satisfacţie şi interes de coope- i
retorii din comuna respectivă, /
Reperu ale unui amplu venit lui Iosif Cziillner (cla­
sa nr. 20—61 p), secondat
fiind de Vasile Huian (co­
în truc! t creează perspectiva 4 leg de clasă — 60 p). „Pre­
obţinerii unor producţii mal i miul junului" a fost acordat
Prinlr-d secantă Hotărire a
Consiliului de Miniştri, au fost
contravaloarea cheltuielilor.
De asemenea, pentru cartofii
mari, unei rentabilităţi sporite J
a activităţii şi, In mod sigur, Ţ
contribuie la Îmbunătăţirea 4
program de manifestări lui Vasile Bulgaru (clasa nr.
13), care a dovedit pe par­
aprobate noi preţuri de con­ păstraţi de producători in tim­ cursul întrecerii cea mal
condiţiilor de viaţă a celor ce < Tn această atmosferă en­ bună pregătire teoretică.
tractare şl achiziţionare a car­ pul iernii, aceştia primesc, pes­ işi sporesc eforturile produc­
lucrează pe ogoare. tuziastă, mobilizatoare, care L-a urmat Viorel Arsenie,
tofilor de toamnă. Hotărlrea te preţurile prevăzute prin ho­ Deşi la Horia datorită modu- 4 tive. Paralel, viaţa spiritu­
prevede ca preturile de cumpă­ tărire cheltuielile de păstrare. animă întreaga ţară in ală, largile dezbateri politi­ din clasa nr. 10. Tuturor
lui în care este organizată şl i preajma marii sărbători a cîştigătirilor le-au fost atri­
rare a cartofilor care se preiau In limita a 900 lei pentru o ce, elico-sociale capătă In
retribuită munca nu a existat 7 partidului, cooperatorii meş­ buite premii In obiecte.
In vrac să fie stabilite pe trei tonă. această perioadă dimensiuni
clase de calităţi, faţă de o sin­ Toate aceste prevederi se U.M.T.F. Piatra Neamţ. Atenţieniciodată lipsă a de
concentrată braţe deVasile
muncitorului \ Topliceanu este îndrep­ teşugari din judeţul nos­ superioare, stimullnd astfel
gură clasă Dină acum, ţinto- aplică Încă din această toam­ tată asupra obţinerii unor piesemuncă,
si repereaplicarea noilorcalitativi
cu parametri pre- l superiori. tru işi intensifică activitatea. activitatea productivă, înţe­
vederi va determina un elan ;
du-se seama de însuşirile lor.
nă pentru cantităţile de car­ mai mare, o exigentă sporită ] legerea şi aprofundarea în­ P o s t-s e rip tu m te a tro !
calitative, determinate de soi şi altelor 'Comandamente ale
mărimc. tofi ce se vor livra de aici îna­ In efectuarea lucrărilor. Per- t
timpului.
Pentru a primi noile preţuri
Îmbunătăţite, producătorii tre­
inte. spectivele
cooperare,
mai
In
largi
special
de i
cu /
Mai mult ca oricfnd. acti­
ASIA-I CIUDAT'
In vederea stimulării produ­
J vitatea cultural-artistică se
buie să sorteze cartofii, astfel
incit ei să corespundă condi­
ţiilor de calitate prevăzute. In
cazurile în care se preiau şi
cartofi nesortaţi, aceştia se vor
cătorilor în sporirea recoltei
de cartofi şi pentru speciali­
zarea unor zone şi unităţi In
această cultură, Incepînd cu
recolta anului viitor, cooperati­
Borca şi Farcaşa la ora împlinirilor
I.A.S., constituie căi stabile de
ridicare a eficientei activităţii, 1

(Continuare in paq. a ll-a) l


integrează organic celei pro­
fesionale. In întlmpinarea
semicentenarului partidului,
vor căpăta amploare acţiu­
nile propuse pe plan jude­
ţean, dar centrul de greu­
între numeroasele turnee
teatrale din ultima vreme,
multe din ele mediocre ca
valoare, spectacolul cu piesa
„Asta-i ciudat“ de M. R. Pa-
plăti !n f un ţie de cantităţile
Sînt acolo, la hotarele de setarea din nou a satelor. La gajamentele. Comuna, greu patriotice, diplomele de co­ tate 11 va constitui totuşi rasei»ivescu, în interpretarea
determinate pe soiuri şi sub vele agricole, membrii acestora
sus ale judeţului nostru, două Borca, primarul Mir cea Sava încercată, a renăscut parcă mune fruntaşe pe /ude/; pe cooperativa, acolo unde se unui colectiv al Teatrului
STAS, scăzfndu-se cîteo sută şi producătorii individuali din mat Inimoasă. Iar pe lingă hotărăşte toarta producţiei. municipal „Maria Filotti"
comune care. In primăvară rememora realizările In lata locul al doilea comuna Bor­
lei la tonă pentru cheltuielile regiunile In care nu se produce şI vară. au primit, cele dinţii, adunării cetăţeneşti : 7 km refacerea de drumuri (pe 14 ca. pe locul al treilea Far­ Unele forme ale activităţii din Brăila, ocupă un loc a-
porumb vor putea cumpăra, drept In fată, turta apelor de drumuri construite şi re­ km), poduri, punţi, apărători, caşa. E un frumos succes a- politice şi culturale de masă parte. In primul rind, pen­
de sortare necesare a se efec­
din fondul de stat, la preţul dezlănţuite de ploile înde- făcute, 5 poduri şt 73 de po­ flntlnl avariate, locuitorii, cum cind se sărbătotesc au căpătat o formă institu­ tru descoperirea unul text
tua ulterior. dramatic cu reale virtuţi,
/ung/. Bistriţa căpătase puteri deţe. lucrări de îndiguiri, uniU ca niciodată, şl-au cons­ două decenii de activitate ţional izată. Astfel, pentru
Unităţile agricole şi produ­ de vînzare cu amănuntul, a- plantări de arbori şl arbuşti, truit o sală de festivităţi, un a consiliilor populare. dezvoltarea conştiinţei poli­ pierdut printre neizblnzile
de uriaş, plraiele de munte
cătorii pot obţine venituri su­ numite cantităţi de porumb deveniseră Bistriţe. A lost luerdri de curăţire şi refa­ teren de sport, bănci publi­ Premiile tn valoare de tice a cooperatorilor, a ce­ de public din urmă cu mai
plimentare prin livrarea car­ pentru cartofii vînduţi statu­ o luptă adevărată Intre oa­ cere a pajiştilor naturale, a- ce ş.a.m.d. 50.000 lei şl respectiv 35.000 lorlalte forme ale conştiin­ bine de două decenii. In al
lui pe bază de contract meni $1 forţele oarbe ale na­ menajarea a două baie spor­ In numele Comitetu­ lei vor ii utilizate pentru do­ ţei sociale — juridică, mo­ doilea rind. pentru că am a»
tofilor în saci puşi la dispoziţie
turii. Braţele, piepturile, min­ tive, In total 3.250.000 lei lui e x e o u t l v al Consiliu­ tări gospodăreşti şt soolal- rală, estetică — In afara for­ vut prilejul să recitim, prin­
de întreprinderile valoriflcstoa­ La nivelul cantităţilor de valoarea muncii patriotice. lui populat judeţean, tova­ culturale. tre repliri, insolitele Io li­
ţile oamenilor s-au opus, melor de Invătămtnt politio
re. Pentru aceşti cartofi se vor cartofi prevăzute a se prelua Acelaşi lucru II făcea celă­ răşul vicepreşedinte Dumitru tn cuvinte simple şl calde, la care participă membrii teratura noastră «Clotice
unite, acelor forte. $1 au în­
primi In Plus 25 lei Îs tonă la fondul de stat din recolta vins. Dar asta a cerut efor­ lalt primar, V. lltimioaia din Blrlădeanu, a felicitat căldu­ pornite din tntmt, oamenii a- ţigăneşti". In el treilea rind.
de partid şi uteciştl. pen­
peste preturile prevăzute în ho­ anului viitor, producătorii vor turi mart. Farcaşa, In faţa sesiunii con­ ros pe locuitorii acestor două cestor locuri s-au angajat la tru ceilalţi cooperatori pentru că am asistat la un
siliului popular comunal la comune. Iar losii Clubotaru, treburi şl mal mari In viitor. au fost organizate un număr spectacol agreabil, nduclnd
tărire. In cazurile In care pro­ primi In plus, datorită Îmbu­ Acum, apele curg liniştite In care participau şl numeroşi arhitectul şei al Judeţului,
ducătorii transportă singuri Sînt angajamente bazate pe de 4 secţii ale universită­
nătăţirii preţurilor de contrac­ albiile lor. Iar oamenii au săr­ invitaţi. Şt acolo valoarea le-a decernat — din partea fapte. (Continuarea curierului
ţilor populare cuprinzînd
cartofii, cu mijloace proprii tare şi achiziţie a cartofilor de bătorii alaltăieri victoria lor realizărilor depăşeşte eu o Comisiei judeţene de urmă­ In pagina a lll-a)
«au Închiriate, ei vor primi toamnă, circa 100 milioane lei. In gospodărirea şl înfrumu- Jumătate de milion lei an- rire şl îndrumare a întrecerii T. CERCHEZ (Continuare In pag. a (l-a )

La un an de la crearea Institutului judeţean de proiectare

O amplă activitate de
concepţie şi realizare
Astăzi, 1 decembrie, 1970 se director, să „creionaţi" proiectanţi. In care ponderea aşteptările. Elanul tineresc, ca o completare a acestei
împlineşte un an de cind la un scurt istoric al tinerei o are tineretul. Sînt Ingineri puterea de muncă, grija afirmaţii — că pînă la 30
Piatra Neamţ a luat fiinţă instituţii pe care o con­ cu maximum 8— 4 ani de pentru documentare — la cere octombrie 1970, noi am a-
Institutul judeţean de proiec­ duceţi. experienţă, inclusiv stagiari contribuie asistenţa tehnică sigurat constructorului —
tare. Convorbirea noastră cu — Creat acum un an, veniţi prin distribuire de la din partea specialiştilor întreprinderea judeţeană de
arhitect Liviu Niculiu, direc­ institutul nostru __ căruia i institutele centrale din Bucu­ oriclnd se simte nevoie — au
torul Institutului, are In construct î I- mon taJ toate docu­
se rezervă un loc important reşti şi Iaşi. Grija noastră, a condus la nişte rezultate bune
vedere acest moment de bilanţ In dezvoltarea de viitor a conducerii, s-a îndreptat spre mentaţiile cere să-i permită
şi foarte bune. Io sensul că,
pentru o trecere In revistă a judeţului Neamţ — şi-a putui compensarea lipsei de expe­ fnceplnd cu trimestrul I «| o bună desfăşurare a activită­
realizărilor colectivului de în scurt timp. chiar in cursul rienţă a acestor tinere cadre acestui an. Institutul judeţean ţii de executare pentru lucră*
proiectanţi nemţeni şi pentru trimestrului I 1970, întregi prin recrutarea unora dintre de proiectare şi-a realizat
o primă privire In viitorul schema funcţională. La ora cei mei buni studenţi proaspăt sarcinile da plan — atit pro-j JVL AS.MAKANDKI
apropiat aceasta dispunem de un ieşiţi de pe băncile facultăţii. ducţla globală cit şi cea
— Am dori, tovarăşe colectiv bine închegat, de 72 de Şi ei nu ne-au dezminţit fizică. Aş vrea să menţionez • (Continuare I a pag. a H*af
Pag. 2 CEAHLĂUL Marţi, 1 decembrie 1970

Locul si rolul Fabricii de nîndu-le „judecăţii“ colective. ologice, întărirea numerică şi şi au transmis apoi tovarăşi­ turi de celelalte colective w a
ciment de îs Bl caz In viaţa ju­ Totodată, s-au supus dezbaterii calitativă a rindurilor parti­ lor de muncă aprecierile, în­ muncă din judeţul nostru — A
deţului nostru, ca şt realtzl- conferinţei deficienţe existente dului, îndrumarea organiza­ drumările, sfaturile pentru v ii­ la îndeplinirea şl depăşirea an- a
rils remarcabile De rare colec­ tor date de tovarăşul Ştefan gajameritelor asumate pentru 1

CUVINTUL
la nivelul comitetului de direc­ ţiilor de masă şi obşteşti etc.
tivul său de munca şi le-a în­ ţie al fabricii d t şi a l secţiilor, S-a scos cu tărie In evidenţă Doboş, prim secretar al Comi­ anul 1970, — tovarăşul Ştefan ’

j
scris an de an In cartea de critici însuşite, de cei vizaţi, că mai sint multiple posibili­ tetului judeţean de partid. Boboş a subliniat acuitatea ]
vizită, sini bine cunoscute. Pe cu multă răspundere. Faptul a- tăţi tn îmbunătăţirea calităţii In cuvlntui său, tovarăşul pregătirii exemplare a produc­
fundalul acestora, ca şi al vii­ cesta a fost de bun augur, gcne­ produselor, reducerea consu- Ştefan Boboş a evidenţiat sti- ţiei anului viitor, primul an
toarelor sercinl — care na al noului cincinal şi al realiză­
vor fi nici mici şi nici uşoare rii directivelor trasate pentru
— conferinţa de partid pe fa­ acesta de cel de-al 96-lea Con­

OPINIEI PUBLICE
brică e analizat activitatea co­ gres al P.C.R.
mitetului. a comuniştilor de Îs Vorbitorul a accentuat asu­

CERUTUDINEA
precedentele alegeri sl ptnă pra datoriei ce o au comitetul
azi. flxlnd şi Jaloanele celei de partid al fabricii şi organi­
viitoare. zaţiile de bază in studierea şi
Conferinţe, departe de a fi rezolvarea operativă a nume­
fost doar un prilej de vorbe roaselor propuneri făcute de
frumoase, de laude reciproce, participanţii la adunările de

Propuneri Io schiţa de sistematizare î INDEPIUNIRII


a constituit cadrul propice al dări de seamă şi alegeri, ne­
unor dezbateri fructuoase des­ cesitatea desfăşurării cu mal
făşurate Intr-un deplin spi­ multă putere de influenţă a
rit partinic, exigent, cu puter­ muncii politice de masă pentru
nice accente critice şi autocriti­ întărirea disciplinei de partid
ce, cadrul de lansare a unor va­ şi de stat. folosirea unor me­

a municipiului Piotra Neamţ ! VIITOAREK)R SARCINI


loroase propuneri şl iniţiative. tode variate, eficiente în acti­
Astfel, s-au criticat comitetul vitatea de educaţie politică şl
de partid şi birourile organiza­ cetăţenească, cit şi cuprinde­
ţiilor de bază intrudt preve­ rea !n sfera acesteia a tuturor
deri ale unor hotârîri proprii salariaţilor fabricii.
— de mare Însemnătate pentru
Conferinţa de partid a co­
Expoziţia schiţei de siste­
matizare a municipiului P ia ­
tra Neamţ, deschisă ptnâ
consideraţii fn legătură cu
buna Întocmire a schiţei de
sistematizare privind etapa
bacurile create lingă oraş e-
feră mari posibilităţi — dacă
se vor face amenajările ne­
bunul mers al fabricii — nu
au fost îndeplinite In timp sau
chiar deloc, că nu s-a mun­
I Adunări de alegeri tn organizaţiile de partid | muniştilor de la Fabrica de ci­
ment din Bicaz a adoptat tn
urma dezbaterilor pe marginea
cit cu suficientă răbdare şl
Ieri In sala de festivităţi a 1970 — 1980, adaugă t „ar fi cesare — pentru antrena­ dării de seamă o amplă hotă-
tact In explicarea unor hotâ-
municipalităţii, a suscitat un de dorit ca in locul unor lo­ mente şl concursuri naţiona­ rîre, în care îşi găsesc Io îu I
rlri şl legi adoptate de condu­
real şi Îndreptăţit interes in cuinţe neaspectuoase din le şi internaţionale*. sarcini precise, cu termene şi
cerea superioară de partid şi
rindurile locuitorilor oraşu- zona de peste Cuejdi — Pie­ A lţi cetăţeni care locuiesc rlnd acel climatt prrielnic dis- murilor specifice, prelungirea ma de care se bucură In în­ responsabilităţi bine chibzuite.
de stat pentru a asigura în a-
[ lui şi ale altor vizitatori. tricica, sa apară clădiri for­ pe străzile Fundul M orii 14 î. In acest con-
cuţiilor creatoare, duratei de funcţionare a utila­ tregul judeţ şl chiar In afara Participanţii la conferinţă au
! cest mod Însuşirea şi aplicarea
L Numeroşi c e tă ţe n i au mat vilă, spaţii verzi şi, poa­ şi Măcinului 2 propun ca jelor, cit şi faptul că la ora ac­ lui — datorită modului in care
lor In cele mai bune condi- text au fost numeroase luările plecat cu certitudinea — care
\ urmărit cu atenţie pe plan- te, un teatru de vară“ . blocurile din cartierul Dăr­
ţiunl de către fiecare comunist, de cuvînt care s-au ocupat a tuală organizaţia de partid a înţelege sâ-şi facă datoria —
expuse F. Lconte — constructor i de altfel prin activitatea la­
1 şele şi nlachetele măneşti să aibă o linie mo­
de către fiecare salariat tit de răspunderea organizaţiei fabricii a atins acea maturi­ organizaţiile de partid, între­
s dezvoltare a viitoare a Intre- „Frumos va arăta peste 10 dernă, să fie mai bine şi mai
Este de remarcat că tonul de partid privind realizarea tate care-i permite să abor­ gul colectiv al fabricii. borioasă a organizaţiilor de
f guliii ansi o b lu urban, a zo- ani cartierul Dărmăneşti şi frumos construite decît cele
spre analiza principială a mun sarcinilor economice, cît şi de deze cu competenţi pe un FellcÎtînd din partea Comite, partid domneşte peste tot in
i nei înconjurătoare şi au pus întregul oraş. Sarcina noas­ din complexul „benin". In a-
cii — In conferinţă — a fost munca desfăşurată în dezvol­ plan larg cele mai dificile pro­ fabrică — că deşi sarcinile de
s întrebări organizatorilor în tră, a constructorilor — este celaşl sens, un alt vizitator tulul judeţean de partid pe
dat de Însăşi comitetul de par­ tarea conştiinţei socialiste o bleme şi să le rezolve cu bune viitor, aşa cum este şi normai,
s legătură cu perspectiva car­ de a construi repede, mult al cărui nume este indesci­ muncitorii, inginerii, tehnicie­
tid in darea de seamă. Acesta maselor, conducerea de către rezultate.
I tierului îr eare locuiesc, cu şi bine". frabil, după ce afirmă că ex ­
nu a ezitat să arate minusurile comitetul de partid şi organi­ Delegaţii la conferinţă au nii cimentişti de la Bicaz pen­ sporesc, există posibilitatea de
y construcţi lc şi dotările pre- Un salariat de la l.M.S. poziţia a fost Interesantă, că . a fi îndeplinite exemplar.
din propria activitate, supu- zaţiile de bază a activităţii ide- ascultat cu un deosebit interes tru contribuţia adusă — ală­
S văzute. Ceahlău“ : „Şi noi vom pu­ schiţele de sistematizare ţin
i Mulţi şi- au exprim at în scris tea să ne dăm contribuţia la cont de lărgirea spaţiului in •
/ — In caietul deschis la In- dezvoltarea urbanistică a o- dustrial, de creşterea numă­
I domina vizitatorilor — apre- raşului“. rului de muncitori, de cu­
i ciorile pozitive pentru ini- V. Timar, str. Chimiei, bloc prinderea In planul de urba­
ţierea unei astfel de expozi- B5 ap. 34 : „A m fost înetntat nizare a unor comune înve­
1 ţii. A lţii eu făcut recomandări, cind — studiind schiţele — cinate oraşului, propune să
i propuneri, sugestii de care
i proiectanţii, constructorii şi
J edilii să ţină seama In vii-
am aflat că In perspectivă
este vorba şi de construirea
se studieze mal profund ce­
rinţele mar! de spaţii de lo­
SaîSSÉ
Prnqram de manifestări
unul helloport. După cîte cuit, nevoia de Îmbunătăţiri
i tor ; unele sint angajamente (Urmare din pagina l) ţean Neamţ al P.C.R.) şi, la
de a contribui la gospodări­ Îmi dau seama oraşul va a- la blocurile cu apartamente
Piatra Neamţ, Roman, Tlrgu
rea şi înfrumuseţarea ora­ răta In viitor excepţional. 'confort 3, să se manifeste peste 300 de cooperatori. Au Neamţ, conferinţe privind
şului. Spicuim dintre aces­ Cred că ar fi posibilă cons­ mal multă grijă pentru gos­ fost organizate, de asemenea, „Politica externă a Româ­
tea : truirea In Piatra Neamţ a podărirea materialelor de cicluri de conferinţe („M o­ niei“ (expune Eugen Mândrie)
Gheorghe llic (bd. Dacia, unui patinoar artificial, a u- mente din istoria P.C.R."), însoţite de fotoexpoziţii şi
construcţie şi reducerea pre­
lectorate cu cîte 12— 14 te­ film e documentare ; &e vor
bloc 5 ap. 5), după ce face nor pirtii de bob, schi etc. ţului de cost pe apartament me, la care sint antrenaţi evoca momente ale mişcării
meşteşugari din cele 9 coo muncitoreşti conduse de par­
perative, ucenici, elevi, cei tid (montaj pe bandă de
mai noi absolvenţi. Vor fi magnetofon, expoziţii de

S c r i s o a t e c u m a i m u lt e organizate astfel, ample in


cursiuni în istoria luptei
pentru progres, pentru con*
carte social-politică), figuri
de eroine ale clasei munci­
toare (întilniri cu Sanda
struirea noii societăţi socia­ Ranqheţ. Mia G rozaj; se

d e s tin a ţii Instantaneu la Tlrgu Ne


liste („Crez şi împliniri“ —
tov. Constantin Potingă, se­
cretar al Comitetului jude -
va deschide o expoziţie de
grafică militantă, vor fi o r ­
ganizate excursii la Muzeul
de istorie al partidului, la
Muzeul Doftana, precum şi
încă de la înfiinţarea aso­ toare ale centralei, funcţio­ cipal, am vrea să-l amintim întilniri cu autori ai unor
ciaţiilor de locatari, comite­ nează doar două, iar asocia­ că buna intenţie de a cons­ lucrări dedicate luptei par­
tul nostru s-a străduit să a- ţia este nevoită să le plă­ trui un gunoier modern n-a tidului în cei 50 de ani, con­
sigure o bună gospodărire a tească pe toate după sistemul iost dusă plnă Ia capăt, ast­ cursuri de recenzii ale unor
imobilelor şi a centralei ter­ pauşal, cedlnd astfel sume fel aă acesta, aşa cum se gă­

Elocventă dovadă
cărţi apărute în Editura po­
mice, să colaboreze continuu importante In plus. seşte In prezent, nu poate li litică.
cu întreprinderile lurnizoare O altă problemă pe care altceva decît un veritabil
pentru o exploatare chib­ am vrea t-o lămurim tine de locar de Infecţie, Simpozioanele „Legalitatea
zuită şl economicoasă a pâr­ întreprinderea comunală. în încheiere, adresăm şi socialistă", „Din istoria meş­
tilor şi m ijloacelor de iolo- Aceasta a înzestrat centrala pe această cale un apel că­ teşugului", ultimul însoţit de
sinfă comună. Am reuşit cu o diagramă pentru înre­ tre conducerea Scolii gene­ spectacolul muzical „Brăţara
să determinăm conducerea gistrarea consumului de gaz, rale r\r, 3 şl către Inspecto­ (Urmare din dagtna I) de cooperative (în funcţie, Cooperatorul Ion Năileseu Cooperativa noastră, ce-l dc aur“ , montajul’ Uterur-
bineînţeles, de opţiunea şi de din comuna. Cindgşti a primit drept, nu prea se poate lăuda muzlcal „Frumoasă eşti pa­
întreprinderii de locuinţe şi care pentru noi este Insă in­ ratul şcolar—- cărora le-am
care vor fi folostte în viitor. In " interesele' fiecărei UnităTMn cu deosebită bucurie amintita cu rezultatele obţinute. Dar a- trie liberă- , recitalul de poezia
localuri din Piatra Neamţ accesibilă, aşa că slntem mat Înaintat numeroase sesi­
ansamblul lor, măsurile preco­ parte) constituie o măsură expunere a tovarăşului Nicolae siqurarea unui venit minim lu­ „Poeţii cintă partidul", spec­
să depisteze şi să repare o- nevoiţi să credem ce ni se zări scrise şi orale — pen­
nizate vorbesc — opinează tov. deosebit de eficientă. Zo­ Ceauşescu. „Am virsta de 70 nar de 300 de lei pentru cel în tacolele pe care le vor pre­
ricc scurgere de apă pc ca­ spune că avem de plată, fără tru a determina elevii să-şi Mocanu — despre grija par­ narea culturilor, organizarea ani si existenta mea depinde putere, care participă la muncă, zenta brigăzile artistice de
nalele termice, ostiei că în a putea cerceta. Cerem să
iacă recreaţia In curtea şco­ tidului pentru viaţa şi activi­ de ferm e Intercooperatiste, şi de pensia pe care o primesc mărirea pensiilor şl achitarea agitaţie în cinstea marii săr­
momentul de lată avem o se găsească o soluţie pentru
lii, nu pe spatiile noastre tatea ţăranilor cooperatori care fo lo s ir e a judicioasă a la fel ca alte mii şi mii de coo­ lor cu regularitate, precum şi bători, întilnirile cu perso­
centrală care luncţionează reglementarea acestei pro­
participă alături de toţi oamenii parcului de maşini şi trac­ peratori ajunşi la adinei bătri- celelalte măsuri vor duce, cred nalităţi ale vieţii noastre po­
ireproşabil. Nu ne putem bleme, care desigur Inte­ verzi.
Insă împăca cu atitudinea resează şi alte asociaţii de muncii la ridicarea patriei toare . din cadrul întreprin­ neţe litice şi culturale — sint alte
eu. Ia schimbarea în bine a
sectorului IRE Piatra Neamţ locatari. Constantin RĂDULESCU, noastre. derii de mecanizare care va de­ Majorarea pensiilor vine tn cîte va repere ale unui am­
Tovarăşul Constantin Oancea servi asociaţia respectivă vor ajutorul nostru, dindu-ne posi­ situaţiei, la obţinerea unor re­ plu program de manifestări
care tărăgănează de ailla In ceea ce priveşte servi­ preşedintele Asociaţiei
ciul de gospodărie comunală inqinev şef la C.A.P. Bahna, duce în mod sigur la exploa­ bilitatea să ne acoperim mai colte mai mari pe aceste pl* consacrate semicentenarului
vreme introducerea contoa­ de locatari nr. 17
al Consiliului popular muni­ este de părere că organizarea tarea mai raţională şi eficien­ bine nevoile de trai. mînturi*. Partidului Comunist Român.
relor aici. Din cele 9 mo- Piatra Neamţ
de consilii intercooperatiste, ca tă a pâmintului, la obţinerea
orqane de coordonare şi pla­ unor producţii net superioare
nificare a activităţii unui grup celor de plnă acum. In acest
mod, veniturile obţinute vor fi
mai mari, interesul oamenilor
de a participa la muncă va
creşte întrucit munca constituie
baza tuturor succeselor, avem
certitudinea unui
belşuqat.
•Măsurile
viitor îm-

preconizate de
C O N C E P Ţ IE
către conducerea partidului —

Ş l R E A L IZ A R E
îşi exprimă părerea coopera*
torul fruntaş Mihal Ciobanu de
la C.A.P. Secueni — sint
necesare şl au fost aşteptate
de către cooperatori. Ele vor
duce la o mobilizare mal in­
tensă la muncă, la grijă mai
multă pentru calitatea lucrări­ (Urmare din pagina O ' canalizării zonei industriale complex comercial la Tîrgil
lor, pentru ca sarcinile să fie .din Piatra Neamţ. N eam ţ; în fine o serie de
îndeplinite exemplar. Prin rile prevăzute în planul anu­ — N-am vrea să lăsăm detalii de sistematizare ca i
aplicarea noilor prevederi, se lui viitor. pe cititori să creadă că nodul de circulaţie din zona
creează condiţii ca nivelul — Probabil că începu­ obligaţiile institutului se Carpaţi — Piatra Neamţ,
atins pînă acum să fie depă­ tul de care nemţi vorbit termină odată cu preda­ centrul oraşului Tlrgu Neamţ,
şit, aceasta fiind In folosul n-a fost lipsit de greutăţi. rea către beneficiar sau complexul Durău.
nostru personal, aii cooperativei — A m fi avut nevoie — constructor a proiecte­ — Aţi putea să cilaţi
A fost semnalat un caz urgent lucrătorii care deservesc Staţia judeţeană de salvare din Piatra Neamţ intervin cu promptitudine. şi al ţării întregi. pentru asigurarea unei bune şi citeva dintre obiective­
lor.
desfăşurări a activităţii de — N-ar fi drept. Căci dacă le anului' viitor ?
proiectare — să fi putut proiectarea e în primul rînd o — Pe prim planul atenţiei
extinde actuala clădire. E o activitate de concepţie, de noastre va sta satisfacerea
necesitate pentru satisfacerea creaţie, noi avem obligaţia să necesarului de proiecte pentru
căreia sper să obţinem in asigurăm pe şantiere asistenţă locuinţe ce se vor construi Io

JOCUL TERMENELOR
1971 fondurile solicitate. Pe de tehnică ori de cîte ori cons­ municipiile şi oraşele judeţu­
altă parte, cum activitatea tructorul o cere. De altfel, in lui şi pentru platforma indus­
noastră a început spre sfirşi- cadrul actualului sistem de trială Roznov — Săvineşti. De
tul anului trecut, n-am avut salarizare, legiuitorul a Pre* asemenea, obiective foarte
posibilitatea programării de văzut ca pentru cointeresarea importante în 1971 sint cele
utilaje şi materiale necesare la realizarea calitativă a două mari complexe zooteh­
procesului de producţie. Dar

împiedică reparaţia capitală


lucrărilor, calificativele să se nice de la Piatra Neamţ şl
prin grija forului tutelar — acorde numai după realizarea Tirgu Neamţ. Mai c ite z : o
Consiliul popular ¡judeţean — integrală a investiţiei, darea ei şcoală specială in comuna
prin colaborarea cu alte In folosinţă şi atingerea tutu­ Ştefan ce-l Mare, o tabără de
institute, am satisfăcut necesi­ ror parametrilor proiectaţi. Stă copii — cu 500 locuri — la
tăţile de moment urmind ca o- în atenţia noastră permanentă Bicaz. o pistă de atletism a-
dată cu 1971 să intrăm ca să eficienţa economică a lucrări­ coperită. la Roman, o şcoală
spun aşa pe făgaşul normal. lor, grija pentru reducerea cu 16 săli de clasă şi o grădi­
__ Spre care mari consumului de metal, ciment, niţă de 200 locuri la Piatră
(Urmare din pagina l ) nic şef. Despre stadiul pregă­ — Din utilajele şi piesele de nare, şl cu aparatajele elec­ inginerul Ioan Penta şeful a- obiective a fost concen­ material lemnos, prin adopta­ Neamţ, un cămin de copii,
tirii lucrărilor ne vorbeşte in­ bază, arăta tovarăşul Alfonso trice de ¡joasă tensiune, pentru cestei secţii, este o lucrare trată activitatea proiec­ rea celor mai potrivite soluţii. la Roman, o piaţă agroalimen-
este necesar ca noi a l montăm ginerul Petre Enea, adjunctul Ghiuzan, de la serviciul apro­ care am făsut comenzile nece­ foarte importantă, vitală pen­ tanţilor In 1970 ? Acum, cind pînă la tară la Bicaz, o întreprindere
şefu lui de serviciu i vizionare, nu am prim it repar­ sare către uzina Electroapara- tru Uzina de ţevi. — Două sint obiectivele care sfirşitul anului 1970 mai de deshidratat furaje verzi la
aparatura electrică pe nişte tiţii din partea ministerului
— Reparaţia capitală la laj Bucureşti, încă din luna Intrucît piesele de schimb şi ne-au cerut un mare volum este doar o lună, cum Oherâeşti. 4 microcomplexe co­
panouri electroizolante, încă nostru (Ministerul Industriei august, dar nu am încheiaţ de muncă i proiectele de calificaţi aportul institu­
care ne referim presupune în­ utilajele necesare trebuie adu­ merciale, proiecte pentru ex­
in zilele premergătoare opri­ Metalurgice) pentru cea mai plnă acum nici un contract. execuţie în cadrul ansam­ tului la realizarea pla­
locuirea unui volum de piese se în uzină în următoarele tinderea reţelei de apă şi ca­
rii agregatelor, iar In peri­ Mal mult decît atîţ, din cele blului de locuinţe Dărmăneşti nului de investiţii al ju­
de s:himb şi utilaje de peste mare parte din cele necesare şase luni, este necesar să-şi deţului ? nalizare în cadrul ansa ruble­
oada reparaţiei să procedăm 2000 kg (pertinax) de 2 mm ne­ (Piatra Neamţ), a cărui cons­
590 tone. Plnă tn momentul de la agregatul Duo, iar pentru unească eforturile toţi factorii trucţie a început de curind, şi lor de locuit deja construite
numai la montarea panourilor cesare pentru confecţionarea — Repet: am obţinut reali­
faţă, s-au contractat do abia „calibrorul la cald“ nu avem interesaţi i Ministerul Indus­ complexul zootehnic, de la zarea şi depăşirea substanţială în cele două municipii, deta­
deja confecţionate 'finind panourilor electrice, nu am Cotu — Vameş (Roman) —
200 tone din cele necesare, la nici o repartiţie. Un alt incon­ triei Metalurgice, Centrala In­ a planului atribuit Adaug că lii de sistematizare cum sint i
cont de faptul că echiparea prim it repartiţie decît pentru construit ptnâ acum în pro­ plnă la finele acestui an mai
care sc mai adaugă alte 70 venient se referă la termenele dustrială de ţevi, trefilate şl zona de intrare în Piatra
panourilor durează circa trei 400 kg deşi este un produs in­ porţie de 80 la sută. Dar la predăm o serie de lucrări
tone construite tn uzină. Bîn- fixate în contractele de l'ivrare. cabluri Bucureşti şi Uzina de a vestea se adaugă o serie Neamţ dinspre Bacău şi cea
luni dc zile, apare ca o nece­ digen. pentru O.N.T., a căror simplă
tem însă descoperiţi cu aproa­ Iată un exemplu tipic I Direc­ ţevi Roman. In această im ­ Întreagă de alte lucrări prin­ enumerare chiar va interesa care leagă centrul acestui oraş
sitato stringentă terminarea a- — Stadiul pregătirilor pen­ tre care: un laborator veterinar
pe 300 tone piese de schimb ţia pentru piese do schimb din portantă acţiune, organizaţia pe cititor i o cabană de 100 cu cartierul Dărmăneşti : apoi
provizionării uzinei cu cele tru reparaţia capitală fiind atit şi de seminţe în Piatra Neamţ, locuri in cadrul complexului
şi utilaje, cu toate că timpul Ministerul Industriei Metalur­ de partid şi comitetul de di­ un pavilion pentru bolnavii la Izvorul Muntelui, la Bitea
trebuitoare, încă dc la începu­ de întirziat, arăta inginerul turistic Durău : un motel da
este înaintat. Menţionez de gice, deşi cunoştea perioada tn contagioşi la spitalul judeţean Doamnei.
tul lunii iun io a anului viitor. Constantin Popa, şeful servi­ recţie, trebuie să intensifice 80 locuri la Tlrgu Neamţ. Casa
asemenea, că pentru o parte
sare urmează s& se execute re­ eforturile în vederea dirijării (ambele construcţii fiind In arcaşului de ]a poalele Cetăţii —- Se anunţă deci un
Dar cum vor putea fi realizate din piesele contractata colabo­ ciului mecamc-şcf, se întrevăd
paraţia capitală a laminorului ou mai mare promptitudine a prezent gata), două şcoli In Neamţului; un sat de vacanţă an şi mai bogat in viaţa
aceste deziderate, din moment ratorii uzinei noastre s-au în­ de 16 ţoii, a fixat Uzinei de mari greutăţi pentru respecta­
operaţiilor de încheiere a con­ Roman şi Piatra Neamţ, o sală U Vâra tec ; refacerea Casei Institutului ludeţean ie
ce foarte multe dintre piesele voit să execute numai anumite construcţii-montaje Reşiţa ca rea termenului planificat, iar
tractelor economice şi pentru de gimnastică , o şcoală specia­ paharnicului din Piatra Neamţ proiectare, a colectivului
de schimb şi pparataje ia nece- operaţii, cum ar fi turnarea termen de livrare pentru o dacă aprovizionarea cu cele
aducerea la timp a pieselor de lă, o cantină de 900 locuri, care face parte din patrimoniul său căruia*' dorim noi
»4 re mei nu sint contractate, sau forjarea etc., urmind ca cantitate de piese de schimb necesare va mai fi tergiversată,
schimb, utilajelor şi celorlalte proiecte de execuţie pentru monumentelor de istorie şi şi importante succese,
iar <vj ¡<¿ntmetate au terme- pentru realizarea pieselor şi tn valoare de 434 mii Lei data ar putea să apară s! imposibili­
ne de rare ce depăşea: mo­ materiale necesare reparaţiei locuinţele proprietate persona­ arhitectură din ţara noastră : un rol tot mai activ in
utilajelor în faza în care avem de 30 decembrie 1971 1 tatea efectuării lucrărilor pre­
rnentu' neeperii liberărilor de capitale. In actualul stadiu al lă şi de stat în microraionul 8 o piscină acoperită, la dimen­ ampla dezvoltare. pe
repara noi nevoie f l căutăm alţi co­ — Cam la fel stau lucrurile, văzute.
— Reparaţia capitală a la­ pregătirilor nu mai este per­ Roman, proiecte pentru rezol­ siuni olimpice, care va de­ toate planurile, a me­
laboratori cu care l| încheiem arăta tovarăşul Adulfo Fetrea-
Sarc­ i doosebtii do ârupor- misă nici o zi de întlrziere. varea alimentării cu apă şi a servi hotelul „Ceahlău“ : un leagurilor nemţene.
'Vip serviciului meca- contractele respective. nu, de la serviciul aprovizio­ minorului de 16 ţoii, intervine
lante
Marţi, 1 decembrie 1970 CEAHLĂUL Pag. 3

curier
Fotbal d ivizia B

A lt e r e z u lta te : A.S.A. *— Spor­


in m m [ im a (Wrmaree earleratai din pagino t)

tul studenţesc 8—0 (1—0) i Poli­


tehnica — Progresul 0—0 ; Meta­ Ceahlăul — Portul Constanta 1-0 (0 0) ASTA-I CIUDAT“
lul Bucureşti — ¡Flacăra (4—O (2—0) >
Ş.N.O. — Metalul Tîrgovişte 1—0 La fluierul arbitrului ieşean V. Popa, cele în finalul meciului), dar, dincolo de banala dintr-o lovitură liberă do către acelaşi aminte de acele farse argo­ „păcatul* esenţial al?reuşitei
două echipe au trimis în teren următoarele ţesătură a paselor, nu se realizează nimic no­ Negustoru. tice atit de populare în tea­ numai pe jum ătate 'a trans­
f 1—0) i Ştiinţa — C.F.R. Paşcani qarnituri : CEAHLĂUL i Matachc — Mihalache, tabil. iar tribunele „veqetează" liniştite la Mustaţă şi apoi Pătraşcu consumă o foarte trele franceze. De obicei, ar­ punerii sale. De aici, apar
1—1 (1—0) ? Dunărea Oţelul 2_1 leneşi, Gheorghe, Zaharia — Niţă, Contardo — soare, aşteptînd să vină bădiţa Ncculai, cel bună ocazie (măcar da şut dacă nu $1 de gol) goul mahalalelor a fost oco­ stratificări sesizabile în rîn-
(1—1) i Metrom — Poiana 0—0. Şteiănescu, Mustaţă, Pătraşcu, Negustorii ; cu refrenul „Olecuţ-o mai ră m a ş i...* P lo i în min. 59, cînd primul se încurcă cu balonul lit de dramaturgia noastră dul interpreţilor. In năbâ-
PORTUL: Stanca — Bolea, Stntimbreanu, Mi* la sfîrşilul primei reprize înregistrăm totuşi în marginea careului da 16 m, iar cal de-al sau, cînd a fost folosit, i s-a dăioasa Mang< Bodica
C L A S A M E N T hai. Hulă — Fă tu, Manea, Strimbeanu — Girlp, clteva motive de alertă la cele două porţi, gaz­ doilea luftează I . . . Două minuta mai tîrziu conferit o simplă sem nifica­ ÎMandachc face un rol plin
Cojocarii, BUiboacă. Timp excelent pentru fot­ dele fiind în min. 29, 30 şi 35 (datorită ace­ Mustaţă (cel mai insistent jucător din atacul ţie de coloratură. „Asta-i de farmec şi naturaleţe. O
1. A.S.A. 15 10 2 3 33— 12 22 bal. spectatori mal puţini dectt ar fi presu­ luiaşi Mustaţă) pe punctul de a înscrie, iar pietrean) este oprit la semnalizarea eronată a ciudat" e o comedie de at­ secondează N ae N i col ao (O-
2. Sportul 15 9 2 4 22— 16 20 pus o partidă .de despărţire* şi punctul ob­ constănţenil .bătînd* mai Insistent la poarta Iul Mircaa Rotara, pentru un ofsaid Imaginar mosferă, Inspirată do vechea rruil Broască) şi Ion Roxrn
3. Ceahlăul 15 8 2 5 18— 15 18 ţinut Ia Paşcani, acalmie în tribune ca într-o lui Matache spre finalul primei părţi a jocului (de altfel, n-a fost singura sa semnalizare „ciu­ periferie bucureşteană. In (Omul Şarpe) — care intu­
sală de concert si un apetit caracteristic pen­ (min. 36 şi 39). dată" şi nici unica situaţie In care V. Popa a care mişună hoţii do buzu­ iesc corect comportamentul
4 Progresul 15 7 3 5 21— 14 17 tru spart seminţe — iată datele principale ale fluierat cu glodul la sărbătorile Anului Nou).
După reluare, jocul cîştlaă în frecvenţa fa­ nare, fem eile uşoare, flaş­ mahalagesc al haimanalelor.
5. Met. Tîrg. 15 8 1 6 17— 17 17 cadrului în care s-a desfăşurat în ultima dumi­ zelor de poartă, dar. jocul de ansamblu al e- Minutul 74 aduce, tn sfîrşit, euforic în tri­ netarii, haimanalele. Restul personajelor formea­
6. Dunărea 15 8 1 6 15— 16 17 nică de noiembrie. . . ultima partidă a celor chlpef pietrene este sl mai nemulţumitor: se bune. făcindu-i să salute evenimentul chiar şl Regizorul Yamnis Veakis ză un fundal confuz, departe
7. Ştiinţa 15 ■7 2 6 16 două formaţii, în cadrul. . . ultimei etape a tu­ greşesc multe pase şt mai ales la mijlocul te­ pe cei care începuseră să „cobească" : ia ca­ s-a concentrat asupra recree-
17— 15 rului . . . •• pătul unei faze in care mingea este transmisă
de pitorescul necesar. Astfel,
8. Ş.N.O. 15 6 4 5 16 renului, unde Nlţă se află într-o eclipsă rii atmosferei, dar a neglijat reprezentaţia brăileană re­
16—17 Partida a început cu pase .elegante* la penibilă f linia de atac plimbă lateral balo­ de la Ştefănescii. infiltrat tn marginea careu­ ritmul spectacolului. în lo­
9. Met. Buc. zistă doar prin cele trei sur­
15 6 3 6 20—12 15 mijlocul terenului, adversarii studiindu-se re­ nul, iar centrările nu-şl fac efectul în faţa lui de 10 m. la Mustaţă şl de la acesta la Con­ cul unei posibile repeziciuni prize enunţate Ia începutul
10. Oţelul 15 6 3 6 20— 16 15 ciproc şi suspectîndu-se ca atare. în min. 6 se fundaşilor centrali de talia celor constănţeni, tardo, ultimul şutaetă printre picioarele constăn- debordante, ol redescoperă rîndurilor noastre.
11. Portul net avantajat! de statura lor în duelurile cu ţeniior masaţi în faţa porţii şi balonul poposeş­
15 7 1 7 11— 17 15 produce primul şoc în tribune i Mustaţă este argoul, accerrtulnd aproape
lansat pe contraatac din apropierea liniei de Pătraşcu. Mustaţă sau Nequstoru (ultimul, de­ te tn colţul de ios lingă buclucaşa bară din fiecare replică. Aceasta ar fi
12. CFR Paş. 15 4 6 5 21—21 14 C. I.IVESCU
centru, urmărit fiind de fundaşul central Mlhai plasat şl el de clteva ori pe mijlocul terenului). dreapta.
13. Metrom 15 5 3 7 13— 18 13 ş i . . . privirile spectatorilor ; .virful pietrean* După ce, la 5 minute după reînceperea osti­ Corelată cu înfrlnqerea Metalului Tîrgovlşle
14. Poiana 15 4 4 7 11— 16 12 se joacă însă cu această rarisimă ocazie lităţilor, Contardo. aflat In careul advers la la Olteniţa şl .nulul* brăilenllor Ia Galaţi vic­
15. Politeh. 15 3 2 10 7— 18 8 şi cu inimile persoanelor pasibile de infarct, executarea celui de-al 7-lea corner acordat gaz­ toria aceasta no aduce la sfîrşilul turului un
chi cântece p op u lare; 14.30
expediind spectaculos, peste bara transversală, delor, expediază din întoarcere, de puţin pe onorabil loc III. Avem toate motivele să fim
16. Flacăra 15 1 3 11 12—34 5 lînqă bara transversală, un balon parvenit de fericiţi ? Iată o întrebare Ia care vom căuta să
Cartea ştiin ţifică ; 14.40
un balon destinat (In bunele sale intenţii) vin­ Lucrări pentru vioară şi pian
ciului. Apoi, cele două echipe şl-au reluat la Nequstoru, în min. 54 este imitat de Mus­ răspundem In curind, încercînd un bilanţ al
î n prim a e t a p ă a r e t u r u l u i : Por- M A R Ţ I, | DECEMBRIE de Tudor Ciortea.
«jocul de ctrap*. mentlnîndu-se undeva la dis­ taţă, care trimite, pe lingă aceeaşi bară verti­ sezonului.
tul — Sportul; A.S.A Oţelul i tantă de cele două porţi: qazdele datorită fap­ cală din dreapta lui Stancu, mingea expediată Constantin BOSTAN
IA Ş I
80—11 Teleşcoală.
Flacăra — Ştiinţa ; Met. Tîrg. — tului că se incăpăţînează să aglomereze Jocul pe
aripa stînqă şi greşesc de requlS pasele deci­ 18 Deschiderea emisiunii
CFR t Progresul — Ceahlăul; , Po­ sive, oaspeţii fiindcă erau direct interesaţi să de după-amlază. Ateneu t
M A R Ţ I, 1 DECEMBRIE
iana — Dunărea ţ Politehnica — menţină ostilităţile în perimetrul .zonelor, 18.30 Emisiune pentru tine­
Program do scară
Metrom j M et Buc. — Ş.N.O. neutre“ , docul e curat din punct de vedere al ret ; 19.20 1001 de seri |
sportivităţii (caracteristică ce se va păstra plnă 19.30 Telejurnalul de seară ;
20 Reflector ; 20.19 Seară de 17 Buletin de ştiri ; 37.05
teatru. „Fii cuminte Cristo? Estrada zilei ; 17.30 P e teme
cetăţeneşti ; 17.45 La micro­
Fotbal divizia C for* de A u rel Baranga ; 22
P rim plan ; 22.30 Telejurna­ fon i solişti şi form aţii de
lul do n o a p te ; 22.45 P ro ­ a m a to ri; 18 Satul românesc
gram de. canţonete; 23 În­ contemporan ; 18.20 Cintecul

Joc frumos - victorie meritată chidere^ emisiunii.

Radio
care mi-e drag : 19 Radiojur­
nal ; 19.19 Solişti români de
operă i Elena Patrichi şi Ion
Piso ; 19.30 Teatru la micro­
fon i Povestea Iui Stan Pă­

Cimentul Bicaz — Minerul Gura M A R Ţ I, I DECEMBRIE


ţitul, de Ion Creangă ; 21
Buletin de ştiri ; 21.09 Lu­
ceferi al poeziei româneşti |

Humorului 2 - 0 ( 1 - 0 )
PRO G RAM U L I George Bacovia ; 21.20 Jazz...
concert i 21.30 Cinemoridlan.
15.09 Miniaturi instrumen­ Educaţia cinematografică şi
(un adevărat spiriduş al oaspeţilor) este oprit tale ; 15.20 Melodii dedicate tinărui spectator; 21.40 Jazz.«
întjvo zl splendidă de toamnă tîrzie, cu cer tinereţii ; 16 Radiojurnal ; concert (continuare).
azuriu şl soare qeneros, jucătorii de la Cimentul în extremis de Enăchiuc si tot el iroseşte patru
minute mai tfrziu cea mai clară ocazie a meciu­ 16.15 Medalion Ion Vasiles-
au ţinut să prefaţeze apropiata »lună a cadouri­ cu ; 16.90 Publicitate radio ; M IERCU RI, 2 DECEMBRIE
lor* oferind entuziaştilor Iov suporteri un dar lui reluînd milimetric pe llnqă bară o mlnge-qol
servită idea! de fundaşul stîng (Sanea, care 17 Ra/lioenciclopedie pentru
frumos şi substanţial: 2—0 cu destul de in­ tineret; 17.30 Muzică popu­
driblase !n prealabil aproape toată apărarea bi- Program de dimineaţă
comoda echipă a minerilor din Gura Humorului. lară ; 18 Orele serii ; 20 Ta­
încă de la primul fluier al arbitrului N. căzenilor. Adăugind şi ratarea lui Andronic
(min. 69) putem conchide că • existat între bleta de seară ; 20.05 Zece 6 Buletin de ştiri ; 6.09
Prusac din Dorohoi, gazdele asaltează poarta melodii preferate ; 20.40 Bi­ matineu muzical ; 6.30 Emi­
excelentului Botez, dorind parcă să demonstreze min. 45— 70 o inexplicabilă perioadă de cădere
a localnicilor. Oaspeţii n-au ştiut însă să profite juterii muzicale ; 20.55 Ştiin­ siune pentru sate ; 6.40 Drag j
că penibila lor evoluţie din etapa trecută nu a ţa la zi ; 21 Romanţe ; 21.30
şi, spre final, bicăzenii se relansează in atac mi-e jocul românesc j 7 In for- |
fost declt un accident pasager. Gel care im­ Revista şlagărelor; 22 Ra­
realizind in min. 74 cea mai frumoasă fază a maţii şi muzică.
pulsionează aproape toate atacurile echipei sale diojurnal ; 22.20 Sport ; 22.30
este rapidul si bătăiosul Iurea, care se află partidei: Calancea îl serveşte impecabil pe
foarte aproape de qol în min. 9 (şut năpraznic
din volé peste bară la o excelentă centrare a
Voinischi, acesta traqe splendid din volé, dar
fundaşul central Monu (Minerul) se interpune
Cavalcada ritmurilor ; 22.50
Moment poetic de seară ; 23 Cinema
salvator pe traiectoria balonului şi respinge din Cavalcada ritm urilor ; 0.03-6
lui Strîmbu) şi In min. 14 (pătrundere irezistibi­ Estrada nocturnă.
lă pe extrema dreaptă şi şut extrem de puter­ plonjon, cu capul, în corner în timp ce Botez se P IA T R A N E A M Ţ — Pa­
nic blocat ca prin minune de Botez}. Oaspeţii, afla pe undeva in mijlocul careului. noramic : „100 de carabine"
P R O G R A M U L II — film realizat de studiou­
vădit timoraţi In primul sfert de oră al partidei, Din acest moment si pini la sfîrşilul jocu­
zuicnesc în atac cu totul neaşteptat în min. 15, lui. qazdele presează insistent pentru a-si mări rile americane, după un ro­
debilul avantaj de un qol, dar Calancea îşi face 15 Melodii de Sile Dinicu ţ man de Roberi Mac Leod.
. cînd losub scapă singur, dar se pripeşte şi
şutea7ă de la marginea careului in. braţeie Iul .norma* de ratări irosind în min. 80, şi 82 şi 86 45.20 — 365 de cintece : 15.30 In distribuţie i Jim B row n 1
Enăchiuc. Gazdele revin în atac şi cinci minu­ ocaziile de a rotunji victoria echipei sale. In Radio-şcoală ; 16 Radiojur­ („R io Conchos“ ), Raquel
Postolache fReîonuţj încearcă „să păcă­
nal | 16.15 Qîntece de Gheor­
te mai tlrzhi Voinischi are o execuţie de mare
efect şutind cu boltă de la 20 m, dar portarul
ultimele secunde ale meciului, fundaşul sting al
gazdelor. Dărăban. exasperat de ratările Minibaschet lească* blocajul adversarilor; Notam,
Corman şi Aman (tn tricouri închise) 11
ghe Bazavan ; 16.25 Studioul
tlnărului in te rp re t: violo­
Welch („Loana“ ) şi Burt Rey­
nolds (10, 15. 17, 19. 21).
Botez scoate o minge pe care toţi o văzuseră coechipierilor săi din atac, pătrunde pe extremă,
urmăresa încordaţi tentativa. nista Mar ia Masai ic i; 16.55 — Pietricica : „Frunza de
deja în plasă. In min. 24 are loc o fază electri­ centrează la firul ierbii, Calancea preia scurt şi
viţă* — producţie a studiou­
zantă. de astă dată în careul gazdelor, balonul
circulă rapid pe la toţi atacanţii oaspeţi şi îl gă­
seşte pe Nae excelent plasat la 7 m de poartă;
îl serveşte cu călciiul pe Iurea, care, venit
lansat din urmă, expediază un şut-bombă la
vinciul porţii Iul Botez: 2—0 şi fluier final
„CUPA t
Sfatul medicului; 22 Virtuozi
ai jazz-ului ţ 22.30 Fonoteca
de aur; 22.50 Cintă Serqiu
rilor m agh iare; comedie
satirică regizată de. Felix
Cioiu ; 23.05 Sînt compozi­ Mariassy ; In distribuţie t
şutul acestuia este insă blocat excepţional de
Enăchiuc.
Scăpaţi .cu fata curată* din această fază-
Intr-un joc alert, plăcut, care a satisfăcut şl
prin nota sa de perfect fair-play. Brigada de
arbitri formată din N. Prusac (la centru) şl G.
DE T O A M N A “ 1
! V o le i d iv iz ia B tor i Serghei Prokofiev »
23.49 Piese corale ; 24— 1
Ferenc Bessenyei („Sentin­
ţa", „Stelele din Eger“), Las-
soc. bicăzenii atacă din nou $1 în min. 27 Prusac, T. Groşan (ambii din Botoşani) la tuşe a Muzica apelor de HaendeL zio Sinko <10.30, 14.30, 16.30,
A luat sflrşit . Cupa de toamnă* — 38.30, 20.30).
fundaşul central Marc răzbună ocaziile ratate prestat un arbitraj bun în ansamblu, dar nu
de înaintaşii echipei sale executînd formidabil o
lovitură liberă de ia 35 m. direct în colţul stîng
scutit de clteva mici scăpări în aprecierea
poziţiilor de ofsaid. Formaţia gazdelor i Enăchiuc
competiţia minibaschetbalislelor de
Şcoala generală nr. 4. Pentru ultima oară
tn această toamnă, sala de sport a şcolii a
Ia
Relonul — Universitatea M IERCURI, 2 DECEMBRIE
S A V IN EŞTI — Arta : „Ca­
davrul viu* (seria I— II ) —
de sus al porţii lui Botez: 1—0 pentru Cimentul. Vîrlan (min. 53 Dănălache), Pintilie, Marc, răsunat de aplauze. La „scenă deschisă*, PROGRAM UL I
ecranizare a piesei lui L ev
Mulţumiţi de gol, jucătorii echipei gazdă opresc
motoarele permiţind oaspeţilor să echilibreze
Dărăban — Niculescu, Strîmbu- — Voinischi,
Calancea, Iurea, Ghelaru.
talentele sportive au cules aprecierile pu­
blicului. Echipele şi suporterii şi-au tăcut Bucureşti 3 - 0 6 De la 6 la 9.30 Muzică
şl actualităţi | 9.30 Viaţa căr­
Tolstoi avînd in distribuţie
pe A le le i Batalov, Ala De-
jocul şi, după pauză, să devină mult mai datoria: unii lucind frumos, ceilalţi Incu• m ido va, Inokenti Smoktu-
r ajind cu ardoare. Meciurile, echilibrate, ţilor ; 30.05 Muzică popu­
periculoşi pe contraatac. Astfel, în min. 51, Nae Radu 1RIMESCU, (corespondent) La capătul unei dispute care pentru voleiba­ lară ; 10.30 Vreau să ştiu ; novski (15. 17, 19. 21).
au prilejuit e m o ţii; cupa a fost disputată
plnă la ultimul joc, trei echipe aiiindu-se liştii săvineşteni a avut mai mult caracterul 11.05 Muzică u şoară; 11.35 R O M AN — 23 August t
fa egalitate de puncte. Este vorba de echi­ unei partide de antrenament, permiţlndu-le să ac­ Cintece ; 11.50 Cotele apelor „De şapte ori şapte* —
pele claselor a V ll-a A, a V lll-a B şi a ţioneze foarte relaxat (aşa se explică şi evolu­ Dunării | 12 Muzică uşoară : studiourile italiene vă o-
V il-a C, victoria decizlndu-se In această ţia mai strinsă a scorului în unele momente ale 12.10 Recital de operă Ze- feră — cu oarecare umor,
întilnirii), studenţii bucureşteni au cedat cu un naida P ally ; 12.30 Intilnire

întreprinderea mecanică Roman


ordine, după coşaveraf. Cu unele scăpări, dar şi foarte multă „im agi­
perfect explicabil 3— 0 (12, 8. 3) care reflectă cu melodia populară şi In­ naţie“ — poveste unei eva­
tn general tn sistemul de apărare, echipa
fidel (cu excepţia acelui 15— 12 din primul set) terpretul p re fe ra t; 13 Radio­ dări In scopul unei escroche­
clasei a V II-a A s-a comportat meritoriu.
diferenţa de valoare dintre garniturile celor jurnal ; 13.10 Avanpremieră rii fabuloase (15, 17, 29, 21).
Clasa a V lll-a B, cu jucătoare atlete, înalte
două formaţii. Siguri de victorie, reloniştii şi-au cotidiană ţ 13.22 Muzică u-
şi bine pregătite fizic, a luptat cu toată — V ic to ria : Fraţii Saro-
energia, fiind Insă handicapată de rezulta­ permis .să se joace* cu adversarul, alternlnd şoară i 14 Compozitorul tip -
execuţiile tehnice reuşite şi momentele de con­ tămfnlL Claude Debussy; ian* — producţie a studiou­
tele clasei a V II-a A 1n prima etpă. Cocu-
centrare cu minute de .odihnă activă* în teren, 14.40 Pagini alese din mu­ rilor „Armenia — film**, pe­
leana Bucătaru şl Lenuta Chirilă, realiza­
angajează prin concurs toarele acestei echipe, se înscriu Intre cele
mal bune aruncătoare la coş ale campio­
complicîndu-se inutil şi încercînd parcă să
lungească timpul de joc plnă la limitele unei ore.
Aşa se face că meciul a durat totuşi.. .40 de
zică de estradă. licula reconstituie un mo­
ment .din luptele premergă­
toare instaurării puterii so­
natului. O comportare surprinzătoare a P R O G R A M U L II
avut insă echipa vlcecampioană in nCupa minute, iar diferenţele de scor au prezentat vietice, punind (n centrul
de primăvară“, clasa a V lll-a A, care se oarecare interes în primele două seturi. Dar, 8.10 T o t înainte ; 8.25 Mari acţiunii destinele a doi fraţi
să derulăm secvenţele întîlnlrii. (14 ; 16 ; 18 : 20).
2 M A IŞ T R I situează acum pe locul al IV-lea.
Lista numelor celor mal bune jucătoare
este lungă. Nu vom aminti declt clteva :
Setul întîi (cel mat lung ca durată — 20
min.) a debutat cu un lung şir de schimbări de ser­
viciu (12), pe fondul cărora gazdele punctează
Interpreţi. Dinu L ip a tti; •
Corul de copii al Radîotele-
v iz iu n li; 9.10 Curs de lim­
TIRG U N E A M Ţ — Victo­
ria : „H e lg i* — film reali­
A. Crăciun, M. Mancaş, L. Malasă, L. Chi­ ba germană ; 9.30 Muzică
totuşi o dată, apoi se detaşează lejer : 3— 0. zat de studiourile vesfc-ger-
rilă, L. Popa, E. lonaşcu, I. Marin. In populară ; 10 Simfonia nr.
— 1 maistru electrician 3— 1, 8— 1. Plnă in finalul setului vom înregistra 40 In sol minor de Mozart : mane, fâctnd parte dintr-un
mod deosebit s-au remarcat ca evoluţie In şl perioade de „Telaxare* a pletrenilor, oglindite ciclu dedicat educaţiei sexu­
10.30 Muzică de estradă ; 11
— 1 maistru în specialitatea lăcătuş montator teren b. Vaslliu. M . Morarlu, 1. Chirilă, de altfel şi de evoluţia scorului i 8— 4, I I —-4, Muzică populari ; 11.20 As­
ale a tineretului (16 ; 18 ; 20).
M. Cavalcru, L, Toricâ. Jucătoarelor evi­ f I—8, 14—8, 14— 12 şi după cinci .schimburi",
— posturi vacante de tehnicieni, absolvenţi ai şcolilor denţiate li s-au Inmlnnţ diplome şi insigne. 15—12. Voleibaliştii bucureşteni au mai multă
cultaţi şi recunoaşteţi — mu­ B IC A Z — Central : „Mica
tehnice economice cu studii post liceale. zica uşoară i 11.55 Ştiinţa la romanţă .de vară" — produc­
Iniţiativă în startul setului următor conduc de ţie a studiourilor ceho­
A. PETREANU trei ori la un punct diferenţă, setul dlsputlndu-se zi i 12.03 Avanpremieră coti­
diană ; 12.15 Melodii de A* slovace (16. 18, 20).
echilibrat ca rezultat ptnă la 7— 7, urmează
Concursul va avea Ioc pe data de 20. XII. 1970 la sediul uzinei. PS i Nu nl se para lipsită de Interes clteva minute în care pletrenll se ambiţionează lexandru Mandy : 12.30 Din Ţ A R C A l): „Vrăjitorul*
Ideea ca în municipiul Piatra Neamţ să se şi scorul devine destul de rapid 15—8, pe „via* — producţie a studiourilor
orqanizeze In cursul iernii jocuri de baschet operetele lui Kalman ; 13
11—7, 11—8. Trecuseră Încă 10 m inu te... Ulti­ din R.P. Ungară (16. 18, 20).
Relaţii se pot lua de Ia serviciul personal la orice oră telefon 1701 ) Intre echipele liceelor şi talentatele Jucă­ mul set devine o formalitate. Vlad, Aman şl
Concert de prins ; 14.08 Ve­
şi 1702. toare de baschet de la Şcoala generală Postolache exersînd cu maxim de eficacitate
nr. 4. procedeele de atac preferate i 7—0, 7—3, 15—3.

C B.

A D A S
M u z e u l d e is to rie I. L. L. ROMAN DE LA AD M IN ISTRAŢIA ASIGURĂRILOR
DE STAT — Direcţia judeţeană A. D. A. S.
Neamţ serviciul asigurări
Cetăţenii care-şi procură mărfuri de folo­
a M o ld o v e i d in laşi prin oficiul său de locuinţe sinţă îndelungată prin magazinele OCL pot în­
cheia asigurări de bunuri casnice plătind o pri­
str. Palat nr. Í; mă de asigurare de 0,20 lei la sută pentru va­
contractează pe anul 1971 loarea bunurilor asigurate. In acest sens se vor
achiziţionează materiale de interes muzeis­ adresa responsabililor de magazine care au fost
instruiţi şi au imprimate ADAS asupra lor.
tic pentru secţiile de istorie modernă locuinţe proprietate personala jj
(1821-1918) şi contemporană (1919-1970).
Documente originale, acte aparţinind unor organizaţii politice, g ra d c o n f o r t I c o n f o r m H.C.M. 1735 1968
economice şi social-cultumle, fotografii, albume, manifeste, afişe, pu­
blicaţii, presă şi diverse imprimate, carnete, insigne, arme, steaguri, Doritorii se pot adresa pentru informaţii la sediul întreprinderii MÍCÁ PUBLICITATE
precum şi însemnări şi scrisori sau obiecte care pot ilustra momente
ale istoriei noastre naţionale sau locale din perioada amintită. din Roman str. Petru Aron nr. 15 telefon 1927, VIND apartament 2 camere bloc liber construit li 1970
str. Tătirâll Iaşi. Adresaţi telefon 2372 Roman.

| A *A « * A A i **
Pag. 4 CEAHLĂUL Marţi» 1 decembrie l f î l

0 declaraţie
a preşedin­
telui Guineei
Reuniunea departamentelor
economice poiono-franceze
r
»noi
C O N A K R Y 30 (Agerpres). — VAR ŞO VIA 30 (Aqerpres). — După cum relatează aqenţla colaborarea cu întreprinderi

DţVIBS
Seku Ture, preşedintele Gui­ La Varşovia a avut loc o reu­ P.A.P.. cu prilejul reuniunii a franceze în construcţia de ma­
neei, a făcut duminică o de­ niune de lucru a reprezentan­ fost semnat un protocol privind şini industria electrotehnică
claraţie, difuzată de postul de ţilor departamentelor econo­ dezvoltarea colaborării econo­ şl în alte domenii, colaborare
radio „Vocea revoluţiei", In mice din Polonia st Franţa pen­ mice, industriale $1 tehnice în­ căreia îl acordă importanţă $1
care a cerut tuturor ţărilor tru studierea oosibilitătilor dez­ tre cele două ţări. Protocolul partea franceză. Părţile au
africane 'să-şi intensifice ac­ voltării. oe bază reciproc a relevă că părţile acordă o im­ subliniat necesitatea activizări!
ţiunile în vederea eliberării vantaloasă. a schimbului bila­ portantă deosebită cooperării fn continuare a Comisiei mixte
teritoriilor aflate încă sub ţu­ teral de mărfuri. Reuniunea • industriale, sporirii schimbului poiono-franceze pentru colabo­

PI «
gui colonialiştilor sau regi­ fost organizată în conformitate reciproc de mărfuri, îndeosebi rare economică. în vederea
murilor rasiste. Preşedintele cu botărîrUe adoptate de şefii creşterii exportului polonez de dezvoltării cooperării în pro­
Seku Ture a subliniat că eve­ guvernelor Poloniei $i Fran­
ţei în cursul recentei vizite la maşini şl instalaţii în Franţa. ducţie, precum şl a livrărilor
nimentele care au loc pe teri­
Varşovia a premierului francez, Partea poloneză a manifestat şl activităţii de producţie pe
toriul guineez constituie o ade­
vărată lecţie de care trebuie Jacques Chaban-Delmas. un Interes deosebit pentru tarte pieţe.
să ţină seama celelalte ţări. El
a arătat în continuare că îm­ Nicoletta
potriva Guineei sînt perma­
nent organizate comploturi din
momentul doblndirlî indepen­
denţei, în anul 1958.
Danemarca s-a pronunţat în culpă !
Nicoletta, cunoscuta
R.F.G. Demonstraţie.
Sute de cetăţeni ai oraşului K ö ln au demonstrat împo­
Preşedintele Seku Ture a a-
rătat că e l a denunţat In ne­ pentru ieşirea din N.A.T.O. etntăreaţă de muzică u-
şoară (pe adevăratul ei
Activitate triva fundării "„Acţiunii de rezistenţă" organizaţie neofascis­
tă Înfiinţată la WUrzburg, şi care se opune oricărei reconci­
lieri cu ţările din răsăritul Europei. Demonstranţii cer rati­
numărate rinduri, atît în de­
claraţiile făcute In ţară cit şi
in faţa instanţelor internaţio­
COPENHAGA 30 (Aqerpres).
Lucrările Conferinţei anuale a
tului Unităţii Socialiste din
România. tovarăşul Roman
demiei da ştiinţe sociala şl po­
litica, care a adresat confe­
lume Nicole GritoaiV
a fost condamnată
tribunalul din Tbonon
de
nale, existenţa unor centre de Partidului Socialist Popular Moldovan. membru al GC. al rinţei un mesei al Consiliului
ficarea Tratatului sovieto-vest-qerman. In marşurile lor de­ -les-Bains să plătească
antrenament In diferite regi­
diplomatiră monstranţii s-au oprit Ie locul unde In 1944, au fost ucişi de
fascişti 13 tineri din K öln şi 11 persoane dm U.R.S.S.
Polonia. , *v •
şi uni ale continentului african,
care pregătesc grupuri pentru
a provoca tulburări în ţările
din Danemarca, desfăşurata la
Copenhaga, s-au încheiat prin
adoptarea în unanimitate a u-
P.C.R.. vicepreşedinta al Aca­ National al P.U S. despăgubiri de 10.000
frand lut 3. P. Portier
pe care l-a rănit la ochiul
I
!
|
nei rezoluţii In care se men-, drept cu un pahar, la 1
care şi-au dobîndlt recent In­ tlonează că P.S.P. se pronunţă
in
20 august 1969, Intr-un a
dependenţa. Seku Ture a re­
u< Rezoluţie privind
OfRIEItlTUL
pentru ieşirea tării din NATO, cabaret din regiune.
levat, totodată, larga solidari­
E V E N IM E N T E L E tate a ţărilor africane şl din
alte regiuni ale lumii cu Gui­
neea şi aspra lor condamnare
pentru adoptarea unul statut
de neutralitate şl împotriva a-
derărll la Plata comună.
încetarea cursei
Lulnd In consideraţie
faptul că provocarea a
înfăptuit-o ttnârul, pa- a
în funcţia da preşedinta al gubele au fost repartiza­
a actelor de încălcare a suve­

D IN L A O S ... ranităţii acestei ţări. In spri­


jinul Guineei s-au pronunţat
popoarele din Africa, Orientul
Partidului Socialist Popular din
Danemarca a fost reales Sigurd
Omann.
înarmărilor te trei părţi tul Porţiar şl
o parte Nicolettel, care
mai plăteşte astfel şi o
|
I
I

APROPIAT K IE N G Q U AN G 30 (Ager­
pres). — Comisia de anchetă
ale L a osului peste 800 de tone
de bombe. De asemenea, pe
Mijlociu, Europa, Asia, Am e­
rica, precum şi organizaţii sin­
dicale de tineret şi de femei
La lucrările Conferinţei a
participat, ca invitat din partea
NEW YO R K 30 (Agerpres).
— Comitetul Politic al ONU a
adoptat luni o rezoluţie prin
facţia faţă de desfăşurarea ne­
gocierilor sovieto-ameri cane
privind -limitarea înarmărilor
amendă de 800 franci.

asupra crimelor de război a- teritoriul laoţian. In zonele din aproape toate ţările lumii. Consiliului Naţional al Fron­ care cere statelor posesoare de Longevitate după |
T U N IS 30 (Agerpres). — Du­ arme nucleare să pună capăt strategice. Toate puterile nu­
minică, Bahi Ladgham, preşe­ mencane din L a os a dat pu­ controlate de Frontul Patrlotlo
blicităţii o declaraţie In care din Laos, au pătruns trupe tuturor experienţelor nucleare cleare slnt chemate să „înce­ transplantul de
dintele Comitetului superior şi producerii de noi sisteme de teze imediat curta înarmări­
condamnă extinderea agresi­ saigoneze, tailandeze şi ale
arab, care are misiunea de a-
plicare a acordurilor iordani- unii S.U.A. in această ţari. regimului Lon N oi de la Pnom astfel de arme. Rezoluţia, In lor nucleare, să pună capăt tu­ inimă

Prezente româneşti
ano-palestiniene, a In m l nat Agenţia Khaosan Pathet Lao, Penh, provoclnd mari distru­ favoarea căreia au votat 80 de turor experienţelor f i produce­
care difuzează această decla­ geri populaţiei civile.
preşedintelui Tunisiei, Habib state, nici unul contra f i 14 rii de noi sisteme de arme nu­ Marcel Vitria, in I
Bourqhiba, un mesaj perso­ raţie, arată că numai In cinci Toate aceste acte, subliniază vîrstâ de 80 de ani, a
declaraţia, confirmă faptul că, s-au abţinut, exp rim i satis­ cleare defensive sau ofensive".
nal din partea regelui Hussein zile, Intre 8 şi 13 octombrie sărbătorit vineri doi ani
al Iordaniei. El a menţionat, prin acţiunile lor ilegale, de cînd 1 a-a transplan­
a.c., avioane americane de S.U.A. Încalcă prevederile A-
totodată, că situaţia din Iorda­ bombardament „B-52" au lan­ tat o nouă Inimă. El este
nia este pe cale de normaliza­ cordului de la Geneva din 1962 ceastă expoziţie, mijloc de singurul francez care a ■
V1ENA 30. — Coresponden­
re şi că urmează să se reîn­ sat asupra regiunilor sudice cu p rivire la Laos.
tul Aqerpres, Petre Stăn- adlndre a cunoaşterii reci­ atins o asemenea longe­
toarcă la Amman la mijlocul
lunii decembrie, cînd v a de­
finitiva raportul asupra mi­
cescu, transmite : Eisenstadt,
capitala provinciei Burgen­
land, oraşul lui Haydn, găz­
proce. Vorbitorii au subli­
niat interesul pe care locui­
torii din acest land 11 mani­
Congresul mişcării vitate după operaţie.
El a declarat ziarişti­
lor care l-au vizitat la
siunii sale, care va fi trans­
mis şefilor de stat arabi, sem­ ...Ş l V I E T N A M duieşte In această săptămlnă
„Zilele culturii româneşti".
festă faţă de dezvoltarea Ro­
mâniei şi a politicii ei de
Marsilia că, după opera­
natari ai acordurilor iordama-
no-palestiniene.
Pe de altă parte, ministrul SA I (SON 80 {Aqerpres). —■ de Salqon. în cursul aceleiaşi
Luni după-amiază, In pre­
zenta reprezentanţilor autori­
tăţilor locala s-a deschis la
pace.
Mulţumind călduros gazde­
lor pentru concursul dat la
pentru pace ţie,
conduce
înoată, fumează,
automobilul,
merge pe bicicletă şl nu
1

respectă nic! un regim


tunisian al afacerilor externe, Forţele patriotice din Vietna­ nopţi, o unitate de puşcaşi ma­ „Stadthalle" expoziţia de realizarea expoziţiei, amba­ alimentar. întrebat dacă I
Mohamed Masmodi, a
duminică la Tunis după o vi­
sosit mul de aud au lansat. In cursul rini a trupelor americane a
fost dlacată d4 Pâttlftţl la siid
artă populară românească şi
pei«tt*><4ta România»,
sadorul României la Viena,
Dumitru Aninoiu, a arătat că
PARIS 30. — Corespondentul
Aqerpres, Georqes- Dascal,
rlcane din Indochlna. pentru
intărjrtf-,1solidarităţii cu toate
ar. sfătui alte persoane J
nopţii de duminică spre luni, să se supuril ifnu trans­
zită efectuată In Iordania, A - zece bombardamente cu mor- de Dă Nanq. suferind pierderi în cuvlntfitile rostite la această manifestare este o transmite t La Champlqny a popoarele care luptă bentru plant de lntmft. Vitria. I
rabla Saudită şi Kuweit. El a tiere şi rachete asupra unor. In oameni ş) materiale. Pe de deschidere, . primarii 1 oraşu­ expresie a. bunelor , reJatijL luat şfÎTŞlt Conqresul Mişcării independenta lor. a declarat t „Nn pot I
Inminat mesaje personale din obiective militare ale trupe­ lui Eisenstadt, Hans Tfnhof, dintre Austria f i România. ffattceze pentru pace. Congre­ I ~Cohqfesul Mişcării franceze sfătui pa nimeni, al
altă parte, duminică au fost
partea şefilor de stat din aces­ lor americano-salqoneze. Cel şi consilierul cultural F. Programul „Zilelor culturii sul- a lansat un apel întregii pentru pace se pronunţă, tot­ facă aşa ceva, dar m ce I
te trei ţări preşedintelui Habib Inreqistrate ciocniri între de­ opinii publice franceze pre­ odată, pentru Intensificarea co­
mal Important dintre acestea a Ohrhammer, membru al gu­ româneşti", cuprinde, de a- mă priveşte aş fi gata,
Bourqhiba. De asemenea, M o­ fost îndreptat împotriva bazei taşamente ale forţelor 'patrio­ cum şl conducătorilor tutun» operării intre toate naţiunile, la nevoie, s-o iau de la I
hamed Masmoudi a vizitat ca­ vernului regional, au expri­ semenea, prezentarea de Til- organizaţiilor politice şi socia­
aeriene americane de la tica şl mal multe companii ale respectarea suveranităţii şl capăt".
pitalele Libanului şi R.A.U., mat bucuria da a găzdui •- me şi conferinţe. le certndu-le să acţioneze cu
Phanq Rana. din provincia de trupelor saigoneze, în apropie­ Independenţei naţionale a fie­
unde a avut convorbiri cu con­ enerqie pentru retraqerea ne­
coastă Ninh Thuan, la 260 km rea capitalei aud-vietnameze.
ducători al acestor ţări. In condiţionată a trupelor ame- cărei ţări. Furtul soneriei
cursul vizitei sale la Caire,
Masmoudi a făcut cunoscut că de alarmă !
ţara sa consideră că „situaţia mm
actuală impune consultări in­

Scurte ş tiri
tre ţările arabe cu scopul de Diapozitivul de alarmă
a stabili „o nouă strategie" al unul magaaln din
datorită împrejurărilor exis­ Portola Valley (Califor­
tente care ar putea fi hotărl- nia) fiind defect, hoţii
toare pe plan internaţional. au scos din local îmbră­
Şeful diplomaţiei tunisiene a căminte valorind 9.000
adăugat că In cursul întreve­ dolari şl o maşină de
LUtND CUVlNTUL CU PRI­ te organizeze înttlnirl preli­ PREŞED INTELE R E P U B LI­ acrit. La plecare; au luat
derii pe care a avut-o cu pre­ LEJUL CENTENARULUI naşte­ minare multilaterale între re­ C II A R A B E U N ITE , A N W A R
şedintele An w ar El Sadat, a- cu el ş l . . . soneria de
rii fostului şef al statului fin­ prezentanţii quvernelor. Inte­ S A D A T, a ordonat eliberarea
resate. alarmă I
cesta s-a declarat de acord a- landez, Kustl duho Paasikivi, a 21 de membri ai partidului
supra necesităţii stabilirii de actualul preşedinte al Finlan­ Baas din Irak, acuzaţi de ac­
contracte permanente Intre dei, Urbo Kekonen, s-a referit tivităţi subversive Împotriva „Maxi“ in balotaj
şi la problema pregătirii confe­ autorităţilor de la Cairo, anun­
conducătorii ţărilor arabe. Mo­ rinţei qeneral-europene pentru L U N I S-AU DESCHIS L A ţă agenţia MEN. Referindu-se
hamed Masmoudi a menţionat securitate. El şl-a exprimat spe­ T O K IO lucrările celui de-al la această hotărîre, ziarul e-
defavorabil
efl ţara sa se opune ideii de a ranţa că recenta iniţiativă fin­ 34-lea Congres al Partidului giptean „ A l Ahram " scrie că
landeză privind crearea la Socialist din Japonia. Cei a- ea a fost adoptată In scopul Bărbaţii germani sini
se crea un stat palestinian in proximativ 400 de delegaţi ia
Helsinki a unul centru de pre­ menţinerii legăturilor dintre şi mal ostili modei
teritoriul situat la vest de gătire a preconizatei reuniuni congres urmează să examineze poporul R.A.U. f i poporul ira­ „m axi" dccît femeile
Iordan. europene va da posibilitatea să orientarea activităţii partidu­ kian, legături care prevalează germane, cere totuşi nu
lu i In perioada următoare f i asupra divergenţelor. o îndrăgesc prea mult
să aleagă organele de condu­ Informaţia se verifică ci- I
cere ale partidului. fric datorită unui sondat ■
a! ziarului berline/ 1
„13. Z." r alnt favorabil' '
IN R E PU B LIC A C O A S TA model „mini“ : 77.8 Is I
p r e ş e d in t e l e u g a n d f .i , DE FILD EŞ au avut loc dumi­ sută bărbaţi şi 46.81 la ■
M IL T O N OBOTE, a declarat nică alegeri prezidenţiale şi tută femei ; sînt favora f
PAKISTAN. — Urmele catastrofale ale ciclonului.
că A frica nu a scăpat încă de bili model «midi" s 14.1
legislative. Preşedintele Felix Autorităţile pakistaneze afirmă că uraganul care a devastat coasta Pakistanului de
manevrele unor fo rţe străine. la sută bărbaţi şl 42.1? I
Houpohouet-Boigny a fost ales Est pe o lungime de 400 km, „este oea mai mare catastrofă naturală a timpurilor moder­ la sută fem ei: slnt tavo I
El a relevat că evenimentele ne”.
din Guineea demonstrează că pentru a treia oară consecutiv rabili modei -m axi" : 8.1 I
Numărul victim elor oscilează, după cura afirmă presa locală. Intre unu şi două mi­ la sută bărbaţi şi 11.6
aceste forţe încearcă „să ştir­ In funcţia de şef al statuluL lioane. Plnă acum s-au găsit cadavrele a 780.000 Lipsa mijloacelor de transport îngreu­
bească independenţa africani­ A u fost desemnaţi, de aseme­ la sută femei.
nează In mod considerabil aprovizionarea populaţiei cu alimente, îmbrăcăminte şi medi­
lor, să oprească tnaintarea In­ camente.
nea, 100 de deputaţi pentru
dependentă a A fric ii spre o
viaţă m ai bună". Adunarea Naţională. In foto i Supravieţuitori In regiunea Charjabber, pe apă pluteşte un cadavru.

i A[ [
Da mai multă vreme, dar mal alea în preajma alegerilor Deşi o asemenea cifră se mal înregistrase în economia care nu eu reuşit să se anqejeze a crescut cu 11 la sulă. cUifc
legislative de la 6 noiembrie, experţii (Sasel A lb e au încercat americană, observatorii au remarcat unele particularităţi noi considerată drept cea mal mare din ultimii 11 ani
ala şomajului actual dar mai ales perspectiva ca el să depă­ Mulţi economişti slnt de părere că situaţia se va îniăutâli
să demonstreze că lucrurile eu început să se îmbunătăţească
pe frontul economiei americane. Deşi preturii# au continuat să şească această limită. S-a observat în primul rlnd, potrivit re­ si mal mult Un pronostic caracteristic în acest sens A furni­
vistei „Time", că „şomajul de astăzi diferă de cel înreqistrat cu zează cunoscutul economist Alan (Sreenspan. Duoă părerea sa.
crească Intr-un ritm de 2—8 la sută lunar, s-a considerat că
această sporire este un Indiciu ferm al încetinirii tendinţei ani în urmă". Deşi membrii qrupărllor minoritare (neqril, por- proporţia somatului în SUA va creşte treptat io lunile ce vin,
y galopante a spiralei inflaţioniste, cave anul trecut situase la torlcanll e tc l precum şl muncitorii (aşa-nurniţii „blue-collar
alungind în vara anului 1971 la 6 la sută din loialul forţei de
6 la sută creşterea costului vieţii. Gataloqul guvernamental al workers") vămln în continuare cel mal vulnerabili în fata con­ muncă. Dincolo de această dată. el prevede o descreştere
cedierilor, un număr surprinzător de şomeri se înregistrează foarte înceată, astfel îneît la sfîrşltul anului viitor nivelul şo­
principalilor indici economici, care marchează de obicei ten­
dinţa afacerilor, a înregistrat o creştere’ da 1.8 la sută în cursul acum şl în vîndul populaţiei albe cu venit mediu. Aproape în­ majului va fi 8e circa 5.7 I# sută.
verii şl de aproape 2 la sută lş această toamnă. Acest lucru a treaga sporire a şomajului s-a făcut anul acesta în daune Deşi nu împărtăşeşte opinia Iul Greenspan în ceea ce
fost Interpretat ca o dovadă sigură a redresării la aceasta populaţiei albe. în timp ce procentul şomerilor de culoare a ră­ priveşte cifrele, Herbert Steln. membru al Crupului de consi­
adăugîndu-st o anumită sporire a profiturilor, o creştere a pretu­ mas neschimbat (8,5 la sută), numărul celor fără lucru din lieri economici al preşedintelui, acceptă şi el idee# unor noi
rilor acţiunilor şt o atenuare a temerilor privitoare la o criză a vîndul albilor e crescut de 1,7 ori. Acest lucru se explică prin creşteri ale nivelului şomajului.
lichidităţilor. Punctul d# vedere general, exprimat de experţii depresiunea ce a lovit Industria aerosp&tlală americană, care, Aceste păreri au fost întărite miercuri de comunicatul Bi­
oficiali, era că recesiunea este de domeniul trecutului St că, da obicei, foloseşte mîna de lucru albă, considerată a fl mal cali­ roului federal de rezerve privind evoluţia Industriei ameri­
ficată. Dar concedierile nu au Iertat nici pe funcţionari (aşa- cane. care. după cum se exprimă agenţia U.P.l., „a put din nou
plnă la sfîrşltul anului, dacă nu chiar plnă în trimestrul IV-
numiţii „whlte-collar workers"). în această caieqorle, numărul gaz pa focul dezbaterilor privind situaţia economiei americane
economla va începe din nou să se fortifice. <8 singură problemă
celor fără lucru e crescut de la 932 000 la I 258 000. Cel mal ş l Implicit, perspectivele şomajului" Este vorba de o scădere
rămlne la ordinea zilei, tntunecîod acest tablou general, volt
favorabil a economiei americane. Este vorba de şomalul care caracteristic aspect priveşte însă concedierile toreqlstrate în a producţiei Industriale cu 2.3 la sută. cea mal Importantă de­
a crescut şt, în opinia specialiştilor, va continua să crească. rîndurlle Inginerilor, şl tehnicienilor cu înaltă calificare. presiune înregistrată fntr-o singură lună în ultimii 11 aol fn
K. P. PO LO N A . Uzina da maşini electr!oe. aceste condiţii experţii exprimă opinia că promisiunile preşe­
Uzina „Doim ei" din Silezta Superioară produce turbo-ge- Potrivit cifrelor publicate de Ministerul Muncii. In tuna Ministerul Muncii e anunţat că numărul şomerilor din această
neretoare electrice sincrone, motoare pentru locomotivele categorie a sporit de la 270000 la 409 000. Păstrînd caracter istl- dintelui Nlzon. potrivit cărora la mijlocul anului 1972 şomalul
octombrie şomajul a atins 5.6 l a sută din totalul forţai de
electrice ele. Noul turbo-generatov de 200 M W va fi folo­ clle şomajului din anii trecuţi concedierii# au agravat sl va înceta să mai fie o problemă naţională, nu stnţ _ tocmai
muncă, ceea ce reprezintă, după cum subliniază „The W all
sit la Staţiunea electrică iugoslavă din Tulza. Uzinala „Doi­ Street Journal," „cel mai ridicat nivel înregistrat, din anul situaţia tinerilor absolvenţi al diferitelor forme de învăţămlnt întemeiata.
m e!" produc de asemenea şi iurbo-generaloara şi motoare ion SOCAC1U
1984, pe parcursul unei luni". In octombrie,. procentul tinerilor în vlrstă de 20—24 de ani
de 1800— 2250 M W după o licenţă franceză*
In foto i Hala de asamblare a turbogeneratoarelor de te
Uzina „Dolm el" din Wroclaw,

Redacţia şi a 'ministraría i Piatra Neamţ, etr. Alexandru cel Bun, nr. 69. ¡Telefoane! .12582 ; 11980 | 12886 \ 136011 13802 ( 12561 1 13455. Tiparul i Întreprinderea poligrafic* Bacău

S-ar putea să vă placă și