Sunteți pe pagina 1din 9

ŞCOALA GIMNAZIALĂ COJOCNA

407240 COJOCNA , STR. M. EMINESCU , NR. 2


Tel. +(40) 264-234109 ; Fax. +(40) 264-234109; E-MAIL cojocnascoala@yahoo.com
WEB: scoalacojocna.ro
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ LA CLASA A I- A PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019
Scoala Gimnazială Cojocna Avizat, Şef catedră: Cornea Teodora
Profesor: Gal Iosif
Disciplina: Limba engleză Nr. ore săpt.:1 Aprobat, Director: Ivaşcu Ioan

Manual: Comunicare în limba modernă 1 – Engleză: manual pentru clasa I, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 2018

Nr. Unităţi de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii


Crt. ore
1. Unit 1: Hello! 1.1 Oferirea unei reacţii Vocabulary:
adecvate la o întrebare/ Numbers1-10
instrucţiune scurtă şi
simplă rostită clar şi foarte
Colours S1-S4
rar, adresată cu atenţie de The alphabet 10.09-
4
către interlocutor Structures: 05.10.2018
Hello!/ Hi!/ Hey! I’m
Jake. I’m a boy/girl.

1
Nr. Unităţi de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii
Crt. ore
1.2 Recunoaşterea localizării My favourite colour
elementare (stânga, is…
dreapta, aici, acolo) a unor
obiecte din universul
Greeting classmates/the
imediat, în mesaje teacher/ family members:
articulate clar şi rar Good morning!
2.1 Reproducerea unor Hey John! Have a good
cântece / poezii scurte şi day. / Thanks! You too.
simple
2.2 Formularea unor mesaje
Hello children! I’m your
scurte de prezentare teacher. Good afternoon,
personală (hobby-uri, teacher!
adresa), cu sprijin din Good evening mom, dad,
partea interlocutorului sister! / Hello son! Please
2.4 Exprimarea unei cereri
simple pentru a obţine un
pass me the salt. / Hello
obiect din universul imediat brother!
3.1 Manifestarea curiozităţii Good night!
pentru decodarea unor Skills:
mesaje scrise simple şi - listen and repeat
scurte din universul imediat
4.1 Participarea la proiecte de
- listen and point
grup/ la nivelul clasei în - listen and sing
care elaborează cu sprijin - identifying colours
scurte mesaje scrise - greeting people
- introducing himself /
herself in terms of age,
place of living, hobby
2. Unit 2: Animals 1.1 Oferirea unei reacţii Vocabulary: S5-S7+ S9
adecvate la o întrebare/ Farm animal names 08.10-
instrucţiune scurtă şi
4
simplă rostită clar şi foarte
Wild animal names 26.102018 +
rar, adresată cu atenţie de Structures:
către interlocutor

2
Nr. Unităţi de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii
Crt. ore
1.2 Recunoaşterea localizării The tree is green. 05.11- Vacanţa
elementare (stânga, The sheep is white. 09.11.2018 pentru ciclul
dreapta, aici, acolo) a unor primar în
obiecte din universul perioada
imediat, în mesaje
27.10-
articulate clar şi rar
1.3 Manifestarea curiozităţii 04.11.2018
faţă de sesizarea
semnificaţiei globale a
unor filme şi a unor cântece
pentru copii în limba
modernă respectivă
2.1 Reproducerea unor
cântece / poezii scurte şi
simple
3.1 Manifestarea curiozităţii Listen to the story of Red
pentru decodarea unor Riding Hood in order to
mesaje scrise simple şi answer true / false
scurte din universul imediat
questions
Skills:
- listen and point
- listen and match
- naming colours
- answer true / false Qs
- counting the animals
- matching colours with
animals / animals with
their names
3. Unit 3: Body Parts Vocabulary:
Parts of the body
Names of clothes

3
Nr. Unităţi de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii
Crt. ore
1.1 Oferirea unei reacţii Structures:
adecvate la o întrebare/ The boy / girl is wearing
instrucţiune scurtă şi
simplă rostită clar şi foarte
a T-shirt / overalls, etc.
rar, adresată cu atenţie de The boy / girl is wearing
către interlocutor a T-shirt / overalls, etc.
1.2 Recunoaşterea localizării on his / her body.
elementare (stânga,
dreapta, aici, acolo) a unor
obiecte din universul
Skills:
imediat, în mesaje - listen and point S10-S13
articulate clar şi rar - identifying parts of the 4 12.11-
2.1 Reproducerea unor body and what you can 07.12.2018
cântece / poezii scurte şi do with them
simple
3.1 Manifestarea curiozităţii
- naming parts of the
pentru decodarea unor body
mesaje scrise simple şi - naming cloth items
scurte din universul imediat - matching clothes with
body parts
- matching colours to
parts of the body
- answer true / false
questions about the
body

4. Unit 4: Hobbies 1.1 Oferirea unei reacţii Vocabulary:


adecvate la o întrebare/ Names of hobbies
instrucţiune scurtă şi
simplă rostită clar şi foarte
Spelling names of
rar, adresată cu atenţie de hobbies
către interlocutor

4
Nr. Unităţi de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii
Crt. ore
5. 1.2 Recunoaşterea localizării Structures:
elementare (stânga, I like football.
dreapta, aici, acolo) a unor
obiecte din universul
Anna’s hobby is painting.
imediat, în mesaje Skills:
articulate clar şi rar - listen and point
2.2 Formularea unor mesaje - matching colours with 4 S14-S17
scurte de prezentare the corresponding 10.12-
personală (hobby-uri, 21.12.2019
adresa), cu sprijin din
number from the colour
list +
partea interlocutorului
3.1 Manifestarea curiozităţii - matching pictures to the 14.01.2019-
pentru decodarea unor hobbies 25.01.2019
mesaje scrise simple şi - filling in the missing
scurte din universul imediat
4.1 Participarea la proiecte de letters
grup/ la nivelul clasei în
care elaborează cu sprijin - reorder letters from
scurte mesaje scrise
names of hobbies
Revision 1 S18
Unit 5: Sports 1.1 Oferirea unei reacţii Vocabulary: Vacanţă
adecvate la o întrebare/ Names of sports intersemestrială
instrucţiune scurtă şi
simplă rostită clar şi foarte
Structures: în perioada
rar, adresată cu atenţie de The boy / girl with the 02.02-
către interlocutor black T-shirt / with the 10.02.2019
1.2 Recunoaşterea localizării pink helmet is (playing) 3 S1-S3
elementare (stânga, tennis / biking. 11.02-
dreapta, aici, acolo) a unor 01.03.2019
obiecte din universul
The left boy’s T-shirt is
imediat, în mesaje green.
articulate clar şi rar Skills:
- listen and point

5
Nr. Unităţi de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii
Crt. Ore
- describe and colour a
2.3 Participarea la jocuri de picture
comunicare în care
reproduce sau creează
- matching pictures to the
rime / mesaje scurte words
3.1 Manifestarea curiozităţii - filling in the missing
pentru decodarea unor letters
mesaje scrise simple şi - answer true / false
scurte din universul imediat
questions about a
picture
- solve a maze to
discover the name of the
winter sport in the
image
6. Unit 6: Feelings 1.1 Oferirea unei reacţii Vocabulary:
adecvate la o întrebare/ Names of feelings
instrucţiune scurtă şi
simplă rostită clar şi foarte
Structures:
rar, adresată cu atenţie de The boy is sad because
către interlocutor his cat is not here.
1.2 Recunoaşterea localizării The children are happy
elementare (stânga, because they are playing
dreapta, aici, acolo) a unor
obiecte din 6niversal
together.
imediat, în mesaje How many angry 3 S4-S6
articulate clar şi rar children / sad girls / 04.03-
1.3 Manifestarea curiozităţii happy boys are there? 22.03.2019
faţă de sesizarea Skills:
semnificaţiei globale a
unor filme şi a unor cântece
- guess the feeling
pentru copii în limba - counting boys / girls
modernă respectivă

6
Nr. Unităţi de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii
Crt. ore
3.1 Manifestarea curiozităţii - answer true / false
pentru decodarea unor questions about a
mesaje scrise simple şi
scurte din universul imediat
story
- finding words
describing feelings in
the crossword
7. Unit 7: My home 1.1 Oferirea unei reacţii Vocabulary: S10-
adecvate la o întrebare/ Names of the rooms in a Săptămâna
instrucţiune scurtă şi
simplă rostită clar şi foarte
house “Şcoala
rar, adresată cu atenţie de Things found in rooms Altfel”
către interlocutor Household activities
1.2 Recunoaşterea localizării Structures:
elementare (stânga, Prepositions of place S7-S9
dreapta, aici, acolo) a unor
obiecte din universul
My bed is blue. 3 25.03-
imediat, în mesaje A plant freshens the air. 12.04.2019
articulate clar şi rar A lamp gives off light.
1.3 Manifestarea curiozităţii The family is cooking in
faţă de sesizarea the kitchen.
semnificaţiei globale a
unor filme şi a unor cântece
Skills:
pentru copii în limba - listen and repeat
modernă respectivă - listen and point
2.1 Reproducerea unor - colour and describe
cântece / poezii scurte şi one’s room
simple
2.2 Formularea unor mesaje
- matching rooms to the
scurte de prezentare appropriate activities
personală (hobby-uri, - getting the gist of a
adresa), cu sprijin din popular English lullaby
partea interlocutorului
scurte din universul imediat

7
Nr. Unităţi de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii
Crt. ore
3.1 Manifestarea curiozităţii - answer true / false
pentru decodarea unor questions about a
mesaje scrise simple şi
scurte din universul imediat
kitchen picture

8. Unit 8: Holidays 1.1 Oferirea unei reacţii Vocabulary: Vacanţa de


adecvate la o întrebare/ Holidays word list: rabbit, primăvară în
instrucţiune scurtă şi perioada în
simplă rostită clar şi foarte
eggs, Christmas carols,
Christmas tree, Christmas perioada
rar, adresată cu atenţie de
20.04-
către interlocutor bells, present, sleigh,
1.2 Recunoaşterea localizării 05.05.2019
snowman
elementare (stânga, Holiday activities: egg
dreapta, aici, acolo) a unor
obiecte din universul
painting, make a cake,
imediat, în mesaje write a letter to Santa,
articulate clar şi rar decorate the Christmas S11-S13
2.1 Reproducerea unor tree, open presents, sing
cântece / poezii scurte şi 3 06.05-
Christmas carols 24.05.2019
simple
2.2 Formularea unor mesaje
Structures:
scurte de prezentare Everyone loves Easter.
personală (hobby-uri, Grandma is baking
adresa), cu sprijin din cookies.
partea interlocutorului Skills:
scurte din universul imediat
3.1 Manifestarea curiozităţii
- listen and repeat
pentru decodarea unor - listen and point
mesaje scrise simple şi - counting holiday objects
scurte din universul imediat - filling in the words
4.1 Participarea la proiecte de - matching words with
grup/ la nivelul clasei în
care elaborează cu sprijin
numbers in the picture
scurte mesaje scrise - listening to and singing

8
Nr. Unităţi de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii
Crt. ore
a Christmas carol
- answer true / false
questions about the
Easter and the Christmas
holidays
9. Unit 9: My School 1.1 Oferirea unei reacţii Vocabulary:
adecvate la o întrebare/ Names of school objects
instrucţiune scurtă şi
simplă rostită clar şi foarte
Structures:
rar, adresată cu atenţie de Adverbs: here, there, up,
către interlocutor down, right, left
1.2 Recunoaşterea localizării Skills:
elementare (stânga, - listen and repeat S14-S16
dreapta, aici, acolo) a unor 27.05-
obiecte din universul
- listen and point 3
imediat, în mesaje - identify school objects in 14.06.2019
articulate clar şi rar the classroom
3.1 Manifestarea curiozităţii - counting school objects
pentru decodarea unor - matching names of
mesaje scrise simple şi
scurte din universul imediat
school objects with
numbers in the picture
- answer true / false
questions about pictures