Sunteți pe pagina 1din 1

1. CARTEI NTERNAŢIONALĂDEASI GURAREPENTRU 2. EMISĂSUBAUTORI TATEA: 9.

Numeleşiadresaasi gur atul


ui( sauaut i
li
z ator
uluivehi culului)
AUTOVEHICULE ISSUED UNDER THE AUTHORITY OF: Name and Address of the Policyholder (or User of the vehicle)
1. INTERNATIONAL MOTOR INSURANCE CARD POPESCU VASILICA
1. CARTE INTERNATIONALE D'ASSURANCE AUTOMOBILE BI
ROULUIASI GURĂTORI
LORDE 907211 DOROBANTU CT, Murelor NR 15 ET 0
AUTOVEHICULE DIN ROMÂNIA
(B.A.A.R.)

4. VALABILITATE - V A L I D 5. Codulţ
ări
i
/Codulasi
gur
ător
ului
/
Număr
ulpol
i
ţei 10. Aceast
ăcar
teaf
ostel
i
ber
atăde/Thi
sCar
dhasbeeni
ssuedby
: 11. Semnăt
uraasi
gur
ător
ului
DE LA - FROM PÂNĂLA-TO Country Code/Insurer’
s Code / Number GRAWE România Asigurare SA Signature of Insurer
Ziua - Day Luna - Month Anul - Year Ziua - Day Luna - Month Anul - Year St
r.Vul
tur
il
or98A,S3,Bucur
eşt
iRO-
030857

22 12 2018 21 1 2019 RO/26/J26/JA Tel.:+40 (21) 312 60 03


Fax.:+40 (21) 312 50 44
(
Acest
edouădat
eincl
usi
v/Bot
hDat
esI
ncl
usi
ve) 090198674 office@grawe.ro
www.grawe.ro
5. Nr.deci rculaţi
esau,î nli
psă,nr.i
dent i
ficaresaunr .mot
or 6. Categoria vehiculului / 7. Marca vehiculului
Registration No. (or if none) Chassis or Engine No. Category of Vehicle* Make of Vehicle

CT28VYP VW
A
WVWZZZ3BZ1P103557 PASSAT
8. VALABI
LITATEATERI
TORI
ALĂ

Aceast
ăcarteest
evalabi
lăî
nţăril
eîncarecăsuţacor
espunzăt
oaredemaij osnuest
ebar
ată
(
pentruinf
ormaţi
isupl
iment
are,vărugăm accesaţ
isi
te-
ulwww.cobx.org ).

Î
nf i
ecareţar
ăvizi
tat
ă,Bir
oulaceleiţăr
igarant
eazăacoper
ireapr
inasi
gurar
epent
ru
prej
udici
ulcauzatpr
inuti
li
zar
eavehi culul
uimenţi
onatmaisus,î
nconfor
mitat
eculegeadi
n
aceaţarăpri
vindasi
gurar
eaobligatori
e.

Pent
rui
dent
if
icar
eaBi
roul
uir
elevant
,var
ugăm săver
ifi
caţ
iver
so-
ulcăr
ţii
.

*CODUL CATEGORIILOR DE VEHICULE


A AUTOTURISM/CAR C AUTOCAMION SAU TRACTOR/LORRY OR TRACTOR E AUTOBUS SAU AUTOCAR/BUS G ALTELE/OTHERS
(**) Răspundereaasigurăt
orul
ui,pr
ev ăz utăî ndocument eledeasi gurare,eli
berat
epentr
uAzerbai
j
an,Cipr
u,Ser
biaest
e B MOTOCICLU/MOTORCYCLE DBI
CICLETĂCUMOTOR/
CYCLEFI
TTEDWI
THAUXI
LIARYENGI
NE FREMORCĂ/
TRAI
LER
l
imit
atăl
aar i
ageografi
căaacest orst ate,car eest esubcont r
olulr espect
ivel
orguv
erneal
eacestor
a.Pent
rumaimulte
i
nfor
maţii
,vărugăm consult
aţihttp://gc-territorial-validity.cobx.org

CONTRACTDEASI GURAREDERĂSPUNDERECI VI
LĂAUTO RCA Seria RO/26/J26/JA Nr. 090198674
GRAWE România Asigurare SA R.C. J40/263/2001 C.U.I. RO8398697
Tel.: +40 (21) 312 60 03 E-mail: office@grawe.ro
Denumire Broker / Agent PINTILIE BROKER Tel.: E-Mail: contact@pint.ro
Sucur
sal
a/Agenț
i
a GRAWE BROKER Cod Broker / Agent RBK569

Nume/Denumire Asigurat: POPESCU VASILICA Fel


,Tip,Mar că, A, VW, PASSAT
PROPRIETAR Model Vehicul:
C.U.I. / C.N.P. Proprietar: 1980928134161 Nr. înmatriculare/înregistrare: CT28VYP
Nume/Denumire Asigurat: POPESCU VASILICA Nr. identificare - Serie CIV / WVWZZZ3BZ1P103557
UTILIZATOR nr. de inventar E397467
C.U.I. / C.N.P. utilizator: 1980928134161 Capaci tateci l
indr i
că/Put ere: 1896 cm3 / 96,00 KW
Adr esăAsi gur at/Uti
l
izat
or/ 907211 DOROBANTU CT, Murelor NR 15 ET 0 Nr
.locur
i/masăt
otal
ă 5 / 1960
Tel. maxi
măautori
zat
ă:
Conducăt or iAut o: Popescu Vasilica 1980928134161 KZ394087
Nume, Prenume
C.N.P.
Serie, Nr. B.I./C.I.
Valabilitate Contract de la 22.12.2018 pânăl
a 21.01.2019 Contract emis în data de 21.12.2018
Pri
mădeasi gurar
e 114,08 Lei ClasăBonus- Mal
us B0
Tar
ifdedecontaredi
rect
ă 0,00 Lei Nr. rate 1 Valoare rate 114,08 Lei Date scadente 21.12.2018
Î
ncasat
ăcu 1 în data de 21.12.2018

Li
mit
adedespăgubi
repent
ruvăt
ămăr
icor
por
aleșideces: 6.070.000 EUR
Li
mitadedespăgubir
epent
rudaunemat
eri
ale: 1.220.000 EUR
Acoper
ir
ișiser
vici
isupl
i
mentar
e Poliț
adeasi gurar
enucupr
indeCl
auzapr
ivi
nddecont
areadi
rect
ă.
Versiunea 1 din 21.12.2018.Cont r
actulcontinuăpever so.
Contractul dumneavoast răde asigurare expir
ăla data de 21.01.2019. Pentru a încheia un nou contract de asigurare RCA vărugăm să
contact aț
iagent ulsaubr okeruldumneavoast ră,sauconsul t aț
ipagi
nanoast rădewebwww. grawe. r
o.
Obser
vaț
ii
: Schimbuldei nfor
mațiiînceeacepr i
veșteex pirar
eașir eînnoi reacontract
uluiRCAsef acepr i
nPI NTILIEBROKER.
GraweRomâni aAsigur areS.A.colecteazășipr oceseazădat el
epersonaleî nconf
ormitat
ecupr eveder il
el egaleînmat er
ie.
Ofiț
er pentru Pr ot
ecția Datelor – contact: poșt ă: Str. Vulturilor 98A, sector 3, Bucur ești (cu specificarea "DPO"); e-mail:
protectiadatelor@grawe.ro; www.grawe.ro/protectia-datelor.