Sunteți pe pagina 1din 26

Universitatea din Craiova

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Portofoliu de Practică pedagogică

Student (numele şi prenumele)......................................................................................


........................................................................................................................................
Specializarea...................................................................................................................
Anul universitar............................................................................................................
Forma de învăţământ: zi
Nivelul ...............
CUPRINS:

1. Fişa de evidenţă a practicii psihopedagogice .............................................................p.

2.Plan cadru de învăţământ (model)..............................................................................p.

3.Programa şcolară a specialităţii (model).....................................................................p.

4.Planificare calendaristică (anuală, semestrială, pe unităţi de învăţare) (model).........p.

5.Fişele de asistenţă ale lecţiilor model din practica observativă..................................p.

6.Proiectele de lecţie ale lecţiilor susţinute şi proiecte de lecţie reprezentative ale lecţiilor
asistate ............................................................................................................................................p.

7.Fişele de evaluare a lecţiilor susţinute ......................................................................p.

8.Fişa psihopedagogică a unui elev..............................................................................p.

9.Chestionar de apreciere a relaţiei cu mentorul de practică psihopedagogică ..........p.


FIŞA DE EVIDENŢĂ A ACTIVITĂŢILOR
DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

Numele şi prenumele studentului:........................................................................................


..............................................................................................................................................
Facultatea: ...........................................................................................................................
Şcoala/Instituţia în care s-a realizat practica pedagogică:...................................................
..............................................................................................................................................
Tutore/mentor de practică:...................................................................................................
..............................................................................................................................................

A) Activităţi asistate (susţinute de profesorul tutore sau de colegi)


Nr. crt. Data Clasa Disciplina/ Subiectul/
Obiectul Tema

B) Activităţi susţinute
Nr. crt. Data Clasa Disciplina/ Subiectul/
Obiectul Tema

Alte activităţi în care s-a implicat studentul:

Aprecieri, recomandări sau observaţii privind participarea studentului:Nota propusă pentru întreaga activitate desfăşurată la practica pedagogică:......................
Profesor – tutore/mentor de practică (Nume şi prenume): .................................................
..............................................................................................................................................
Semnătura tutorelui/mentorului de practică.........................................................................
FIŞĂ DE ASISTENŢĂ
A LECŢIEI
Numele şi prenumele studentului..................................................................................................
Data...............................................................................................................................................
Clasa..............................................................................................................................................
Unitatea şcolară.............................................................................................................................
Obiectul (Disciplina).....................................................................................................................
Subiectul lecţiei.............................................................................................................................
Scopul lecţiei (obiectivul central/fundamental)............................................................................
......................................................................................................................................................
Tipul lecţiei...................................................................................................................................
Competenţe specifice:
....................................................................................................................................................... .........
..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Obiective operaţionale:
O1:...........................................................................................................................................................
.............................................................................................
O2:................................................................................................................................................ ..........
.............................................................................................
O3:...........................................................................................................................................................
..............................................................................................
O4:...........................................................................................................................................................
..............................................................................................
Strategii didactice: ........................................................................................................................
a) Metode şi procedee didactice:...................................................................................................
.................................................................................................................................................................
...........................................
b) Mijloace didactice:....................................................................................................................
c) Forme de organizare:....................................................................................
Forme de evaluare:...............................................................................................
Durata: .................................................................................................................
Loc de desfăşurare:.................................................................................................
Desfăşurarea lecţiei

Nr. Etapele lecţiei/ Ob.


Acţiuni ale profesorului Acţiuni ale elevilor Observaţii
crt. unitate de timp Op.
PROIECT DE LECŢIE

Data:
Şcoala:
Clasa: Profesor:
Aria curriculară: Disciplina:

Unitatea de învăţare:

Tema lecţiei:

Scopul/scopurile lecţiei:

Nivelul iniţial al elevilor:

Competenţe specifice:

Obiective operaţionale:
Tipul lecţiei:

Conţinut informativ esenţializat:

Strategii didactice:

Resurse procedurale (metode şi procedee):

Mijloace de învăţământ şi materiale didactice:

Moduri de organizare a elevilor:

Evaluare (iniţială, continuă sau finală):

Locul de desfăşurare:

Durata:

Bibliografie consultată:
Desfăşurarea lecţiei

Strategii didactice

Acţiuni ale
Ob. profesorului
Etapele lecţiei Timp Acţiuni ale Evaluare
Op. Forme
Metode Mijloace
elevilor
de organizare
Strategii didactice

Acţiuni ale
Ob. profesorului
Etapele lecţiei Timp Acţiuni ale Evaluare
Op. Forme
Metode Mijloace
elevilor
de organizare
PROIECT DE LECŢIE

Data:
Şcoala:
Clasa: Profesor:
Aria curriculară: Disciplina:

Unitatea de învăţare:

Tema lecţiei:

Scopul/scopurile lecţiei:

Nivelul iniţial al elevilor:

Competenţe specifice:

Obiective operaţionale:

Tipul lecţiei:

Conţinut informativ esenţializat:


Strategii didactice:

Resurse procedurale (metode şi procedee):

Mijloace de învăţământ şi materiale didactice:

Moduri de organizare a elevilor:

Evaluare (iniţială, continuă sau finală):

Locul de desfăşurare:

Durata:

Bibliografie consultată:
Desfăşurarea lecţiei

Strategii didactice

Acţiuni ale
Ob. profesorului
Etapele lecţiei Timp Acţiuni ale Evaluare
Op. Forme
Metode Mijloace
elevilor
de organizare
Strategii didactice

Acţiuni ale
Ob. profesorului
Etapele lecţiei Timp Acţiuni ale Evaluare
Op. Forme
Metode Mijloace
elevilor
de organizare
FIŞĂ DE ANALZĂ ŞI EVALUARE A LECŢIEI

Şcoala:
Numele şi prenumele studentului asistat la lecţie:
Disicplina:
Tema:
Tipul lecţiei:
Indicatori Calificativul acordat

1. Proiectarea lecţiei F. bine Bine Suficient Insuficient


1.1. Relevanţa şi coerenţa proiectului de
lecţie
1.2. Documentarea ştiinţifică şi metodică
1.3. Selectarea corectă a competenţelor
specifice
1.4. Operaţionalizarea obiectivelor
1.5. Structurarea conţinuturilor
1.6. Alegerea strategiilor didactice
1.7. Asigurarea mijloacelor de învăţământ
1.8. Specificarea modului de evaluare
2. Desfăşurarea lecţiei
2.1. Claritate în formularea şi enunţarea
obiectivelor
2.2. Structurarea lecţiei în funcţie de
obiectivele enunţate; eficienţa secvenţierii
lecţiei
2.3. Dinamismul lecţiei
2.4. Rigurozitatea ştiinţifică a abordării
conţinuturilor
2.5. Accesibilizarea conţinuturilor, corelaţii
intra, inter şi transdisciplinare
2.6. Asigurarea caracterului practic-
aplicativ al conţinuturilor
2.7. Utilizarea unor strategii de activizare a
elevilor
2.8. Tratarea diferenţiată şi individualizată
a elevilor
2.9. Metode şi procedee cu caracter
formativ
2.10. Mijloace de învăţământ adecvate şi
diversificate
2.11.Stimularea motivaţiei şi participării
elevilor
2.12. Forme de organizare variate
2.13. Asigurarea feedbackului în instruire,
încurajarea progresului
2.14. Încadrarea în timpul disponibil
3. Comportamentul în calitate de cadru
didactic
3.1. Confort emoţional şi încurajarea
cooperării profesor-elev, elev-profesor şi
elev-elev
3.2.Stăpânire de sine, consecvenţă
3.3. Ţinuta, atitudinea
3.4. Calitatea limbajului
3.5. Elemente de creativitate educaţională
4. Autoanaliză şi autoevaluare
4.1. Autoapreciere realistă, propunerea
unor măsuri

Apreciere generală (pot fi menţionate aspecte/situaţii/atitudini de evidenţiat,


aspecte/situaţii/atitudini de ameliorat/de corectat, recomandări şi termene):

Nota:

Numele şi prenumele profesorului asistent:


Semnătura: Data:

FIŞA DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ A ELEVULUI

I. Date personale:
1. Numele şi prenumele elevului...................................................................................................
2. Locul şi data naşterii..................................................................................................................
3. Domiciliul.....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
4. Atmosfera şi climatul educativ
a) raporturi armonioase şi de înţelegere între părinţi şi între părinţi şi elev
b) conflicte mici şi trecătoare în familie
c) dezacorduri puternice în familie, conflicte frecvente
d) familie dezorganizată sau în curs de disociere
5. Condiţii de viaţă şi de studiu ale elevului:......................................................................................
6. Influenţele extrafamiliale (vecinătatea, cercul de prieteni
etc.) ...............................................................................................................................................
........

II. Dezvoltarea fizică şi starea sănătăţii:


.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
III. Rezultate în învăţare:
1. Grafic global pe ani de studiu
Anul de studiu Disciplina Note

1. Date selective
Anul de studiu Disciplinele cu rezultatele

Cele mai bune Cele mai slabe

3. Activitatea independentă desfăşurată de elev


3.1. Lectura: 3.2. Rezolvă probleme de: 3.3. Alte activităţi:
3.1.1. în domeniul a) Matematică a) arte plastice
............................... b)..................... b) muzică, sport
a) neselectivă c) Alte domenii c) formaţii artistice
b) selectivă ..................... .................

IV. Procese, activităţi şi fenomene psihice:


1. Acuitate perceptivă
Foarte crescută Crescută Medie Scăzută Foarte scăzută
2. Nivelul de inteligenţă
Foarte crescut Crescut Mediu Scăzut Foarte scăzut

3. Memoria
Foarte bună Bună Medie Slabă Foarte slabă

4. Limbajul
Vocabular Exprimare uşoară şi Vocabular redus, Vocabular sărac,
bogat, corectă exprimare greoaie exprimare incorectă
exprimare
frumoasă

5. Motivaţia învăţării:
- intrinsecă - extrinsecă

6. Voinţa...............................................................................................................................
..............................................................................................................................................
7. Atenţia .............................................................................................................................
...............................................................................................................................................

V. Stilul de învăţare:
5.1. Cum învaţă:
5.1.1. sistematic, ritmic şi organizat
5.1.2. inegal, cu fluctuaţii, în salturi
5.1.3. neglijent, improvizează răspunsurile, copiază temele, speculează nota
5.1.4. învaţă în salturi, numai pentru a obţine nota de trecere
5.1.5. alte menţiuni...........................
5.2. Perseverenţă în învăţare:
Foarte mult Mult Puţin Foarte puţin Deloc
VI. Creativitate, autonomie:
1. inventiv, cu manifestări de creativitate
2. ocazional are iniţiativă, manifestă independenţă
3. lucrează mai mult stereotip
4. dependent, fără iniţiativă
5. alte menţiuni

VII. Conduita la activităţile didactice


a) atent, participă activ, cu interes, solicită şi oferă răspunsuri
b) manifestă interes inegal, fluctuant, oferă răspunsuri
c) pasiv, aşteaptă să fie solicitat
d) prezent numai fizic
e) alte menţiuni

VIII. Integrarea socială a elevului:

A) Participarea la viaţa de grup B) Cum este văzut de colegi

1) mai mult retras, izolat, puţin comunicativ 1) bun coleg, sensibil la


problemele colegilor
2) participă la activitatea de grup numai dacă 2) preocupat mai mult de sine,
este solicitat individualist, egoist
3) se integrează în grup, dar preferă sarcinile 3) preţuit pentru rezultatele la învăţătură
executive
4) sociabil, comunicativ, vine cu idei şi 4) preţuit pentru poziţia în clasă
propuneri
5) activ, bun organizator şi animator al 5) preţuit pentru performanţele
grupului extraşcolare

6) alte opinii 6) alte opinii

IX. Trăsături de personalitate:


1. Temperamentul
1.1. puternic, exteriorizat, impulsiv, nestăpânit, dominant, activ
1.2. extravertit, energic, vioi, mobil, echilibrat, uşor adaptabil
1.3. calm, controlat, reţinut, lent, uneori nepăsător
1.4. hipersensibil, interiorizat, retras, singur, nesigur, anxios
1.5. tip combinat
2. Emotivitate
2.1. foarte emotiv, timid, emoţiile îi perturbă activitatea
2.2. emotiv, dar fără reacţii dezadaptative
2.3. controlat, echilibrat, îndrăzneţ
3. Trăsături dominante de caracter
3.1. pozitive................................................................
3.2. negative.................................................................

X. Aprecieri diagnostice şi recomandări prognostice:


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

CHESTIONAR PENTRU STUDENTUL PRACTICANT

Vă rugăm să reflectaţi asupra perioadei de Practică Pedagogică (PP) şi să apreciaţi


relaţia dvs. cu mentorul (M), încercuind cifra care reflectă cel mai bine opinia dvs. pe o scară
de la 1 la 5, unde 5 este punctajul maxim. Aprecierea dvs. va folosi la optimizarea colaborării
mentorului cu viitoarele grupe de studenţi.

1. M mi-a oferit suficiente informaţii pe perioada derulării PP Punctaj


referitor la:
 elevi; 1 2 3 4 5

 documentele şcolare; 1 2 3 4 5

 şcoală; 1 2 3 4 5
 modul de desfăşurare a PP. 1 2 3 4 5

2. Am fost spijinit în alcătuirea unui bun proiect didactic:

 pentru predarea individuală; 1 2 3 4 5

 pentru anticiparea posibilelor dificultăţi. 1 2 3 4 5

3. Apreciez modul în care M m-a ajutat în implementarea 1 2 3 4 5


proiectului didactic.
4. M m-a ajutat să identific ariile în care am întâmpinat 1 2 3 4 5
dificultăţi în realizarea procesului de proiectare-predare şi m-
a sprijinit în găsirea celor mai bune soluţii.
5. Am fost incurajat în experimentarea de idei şi abordarea 1 2 3 4 5
în mod creativ a activităţii didactice.
6. M mi-a oferit feedback constructiv la sfârşitul orelor:

 observate; 1 2 3 4 5

 predate. 1 2 3 4 5

7. În ceea ce priveste evaluarea: Punctaj

 mi s-a comunicat standardul minim de competenţă pe care 1 2 3 4 5


trebuie să-l îndeplinesc;
 am fost ajutat să înţeleg şi să însuşesc criteriile după care 1 2 3 4 5
am fost evaluat;
 modul în care am fost evaluat m-a determinat să-mi 1 2 3 4 5
îmbunătăţesc performanţele;
 am fost ajutat să-mi dezvolt capacitatea de autoevaluare. 1 2 3 4 5

8. PP a fost determinantă pentru îmbrăţişarea profesiei de


cadru didactic.
 M m-a ajutat să-mi identific punctele tari în activitatea de 1 2 3 4 5
profesor.
 M m-a ajutat să reflectez asupra aspectelor mai puţin bune 1 2 3 4 5
din prestaţia mea.
Alte comentarii:

Concluzii, reflecţii:

Competenţe formate pe parcursul practicii pedagogice:

Sinteza materialelor din portofoliu:


Aşteptări, observaţii, critici, direcţii de acţiune în formarea ca profesor: