Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Iulia Boanta


Data: 18. 03. 2016
Obiectul: Dirigenţie
Clasa: a V-a
Tema: „Să fim mai toleranţi!”
Scopul: Formarea atitudinilor şi comportamentului tolerant pentru un stil de viaţă de calitate.
Competenţe specifice: Să analizeze influenţa stereotipurilor şi a prejudecăţilor asupra comunicării interpersonale.
Obiective operaţionale:
a) cognitive: La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili:
1. Să definească noţiunea de toleranţă;
2. Să demonstreze respect de sine şi faţă de ceilalţi;
3. Să identifice caracteristicile care descriu comportamentul tolerant;
4. Să lucreze în echipă în mod constructiv;
5. Să realizeze diferenţa între o persoană tolerantă şi intolerantă;
6. Să analizeze şi să identifice diverse situaţii de toleranţă/intoleranţă;

b) afective: - respect şi încredere în sine şi în ceilalţi


- aprecierea diversităţii personalităţii fiecăruia dintre noi
Strategia didactică:
Principii didactice: principiul participarii active;
Metode şi procedee: conversaţia euristică, brainstorming, dezbaterea, realizarea unui poster.
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.
Mijloace de învăţământ: film intitulat „Poveste despre toleranţă”, prezentare Power Point, chestionare, poster, laptop,
videoproiector.
Bibliografie:
1. Andrei Barna (coordonator): „Îndrumar metodic pentru practică pedagogică”, Editura Europlus, Galaţi, 2006;
2. Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX), Editura UNIVERS ENCICLOPEDIC, Ediţia a II-a, Bucureşti, 1998;
3. http://www.didactic.ro
4. http://humanityhealing.net/2009/05/a-tale-of-tolerance/
PROIECT DIDACTIC

STRUCTURA ŞI DESFĂŞURAREA LECŢIEI:


ETAPELE
LECŢIEI Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode Evaluare
(TIMP)
Moment Creează condiţiile necesare desfăşurării lecţiei. Verifică Se pregătesc cu cele Observaţia
organizatoric prezenţa elevilor. necesare pentru lecţie.
(2 min) Se asigură ordinea şi
disciplina.
Anunţarea temei şi Este anunţată tema: „Să fim mai toleranţi!”
a obiectivelor
(3 min)
Dirijarea activităţii Fiindu-le cunoscută tematica orelor de dirigenţie elevii Elevii prezintă Conversaţia Frontală
(30 min) s-au documentat şi şi-au notat în caiete definiţia definiţia toleranţei.
toleranţei.

Profesorul invită elevii să vizioneze un film, intitulat Elevii sunt invitaţi să Dezbatere
„Poveste despre toleranţă”. discute pe marginea Dialog dirijat Frontală
acestuia, implicându-
se activ în dezbatere.

Elevii ascultă cu
Prezentarea realizată în PowerPoint conţine câteva date atenţie.
despre Ziua Internaţională a Toleranţei, pe care
profesorul le va enunţa.
Elevii citesc şi
În prezentare sunt amintite personalităţi precum Maica analizează citatele, în
Tereza, Prinţesa Diana şi Mahatma Ghandi, care au dat grupe, extrăgând Frontală
dovadă de-a lungul timpului de toleranţă. câteva caracteristici Lucrul în grupe
Totodată, la fiecare personalitate a fost ales un citat, pe despre ce înseamnă a Conversaţia
tema toleranţei, pe care elevii sunt invitaţi să-l dezbată. fi tolerant.
Elevii vor identifica caracteristici ale atitudinii tolerante.
PROIECT DIDACTIC

Caracteristicile extrase de elevi, cuvintele cheie ce


conduc spre toleranţă, vor fi scrise pe flori (realizate din
hârtie). Studiu de caz Frontală
Elevii scriu câte un
Florile create vor fi asezate, momentan, pe un panou. Lucrul în grupe
cuvânt pe câte o
floare.
Elevii sunt solicitaţi să prezinte momente din viaţa lor,
în care au dat dovadă de toleranţă/intoleranţă.

Este subliniat faptul că atitudinea tolerantă implică


Elevii sunt stimulaţi să
Frontală
acceptarea diferenţelor individuale existente între oameni. îşi exprime opiniile.
Dezbatere
Elevilor le este solicitat să realizeze pe scurt un portret al
persoanei tolerante/intolerante.
Asigurarea feed- Împart fiecărui elev din clasă un chestionar care Elevii vor citi fiecare Conversaţie Individual
back-ului (7min) cuprinde un set de întrebări cu privire la ce reprezintă set de sarcini şi vor Explicaţie Frontală
toleranţa în viziunea unor persoane intervievate prin răspunde în mod
sondaj, unde vor trebui să răspundă cu „adevărat” sau corespunzător.
„fals” (A/F).
Pe acelaşi chestionar sunt redate câteva situaţii de
toleranţă şi respectiv de intoleranţă pentru care elevii
vor indica prin „T” sau „I” după cum situaţia respectivă
este de toleranţă sau de intoleranţă.
Evaluarea La finalul activităţii vom realiza un poster intitulat Fiecare elev va fi Realizarea unui Frontală
performanţei „POMUL TOLERANŢEI”, unde fiecare elev va pune o invitat să participe la poster
(8min) mâna pictată pe crengile unui pom, iar florile realizate în realizarea posterului.
timpul activităţii, vor fi lipite între acestea.
Se va face precizarea că plantele au nevoie de atenţie,
iubire, grijă, respect, toleranţă, pentru a se dezvolta,
precum şi noi oamenii.