Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

„Călătorie în lumea
cărţilor”

Proiect de parteneriat educațional între


elevii clasei a II-a C şi Biblioteca școlară
Motto :
„nu este alta şi mai frumoasă şi mai de folos în toată viaţa omului zăbavă decât cetitul
cărţilor”
Miron Costin

I. ARGUMENT
Lectura are acum rivali redutabili care amăgesc cel mai mult pe cei mici.
Televizorul, calculatorul, internetul au devenit repere pereche pentru fiecare
generaţie din ultimii ani.
Viaţa noastră trăită la început de secol XXI este marcată de la mic la mare de
amprenta marilor descoperiri ştiinţifice care au făcut paşi uriaşi în timp foarte scurt.
Aceste trei mijloace de informare rapidă şi comodă care oferă elevilor meniul complet
în orice domeniu al cunoaşterii acoperă deja o plajă substanţială a timpului liber, care
rămâne din ce în ce mai puţin. Şi atunci se naşte întrebarea: mai este cartea „o
făgăduinţă, o bucurie, o călătorie prin suflete, gânduri şi frumuseţi” cum afirma
scriitorul român Tudor Arghezi?
Rămâne aşadar obligaţia părinţilor, dar mai ales a şcolii de a repune cartea în
drepturi. Se înţelege că gustul pentru lectură se formează mai timpuriu decât
interesul pentru cartea ştiinţifică. De aceea în clasele primare informaţiile sumare
legate de mediul înconjurător sau istorie se transmit prin intermediul povestioarelor.
Cu cât povestirea învăţătorului e mai atractiv şi afectiv realizată captând în proporţie
mare atenţia elevilor, cu atât ei se identifică cu eroii povestirilor, vor revenirea sau
continuarea povestirii, ba chiar lectura proprie pentru a o comenta cu alţi colegi sau
prieteni.
Dacă lectura elevilor este sistematic organizată şi îndrumată, ţinându-se seama
de particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor, interesul pentru lectură creşte.
Când lectura este neglijată, tratată superficial, formulându-se numai simple cerinţe,
această activitate nu-şi mai aduce contribuţia atât de necesară la formarea
personalităţii elevilor din punct de vedere al limbajului şi al îmbunătăţirii lor spirirtuale.
Lectura suplimentară ne devine familiară din anii de şcoală. Selectarea lecturii
suplimentare revine învăţătorului care cunoaşte cel mai bine afinităţile sufleteşti ale
elevilor precum şi conţinutul educativ necesar într-o anumită etapă a dezvoltării lor.
Dacă elevul începe a citi din curiozitate şi insistă motivat fiind şi de aprecierile
primite la clasă, el va realiza mari progrese prin informaţie, prin deprinderea cititului
coerent, conştient, prin implicare afectivă, prin însuşirea unui vocabular expresiv, prin
îmbogăţirea vocabularului.
Pornind de la această constatare am încercat prin acest proiect să găsesc
modalităţi şi tehnici care să contribuie la stimularea interesului elevilor pentru lectură.
Aceasta se poate realiza cu mai multă uşurinţă dacă activităţile desfăşurate în acest
sens depăşesc spaţiul sălii de clasă, bibliotecile sau unele case memoriale fiind
mediile cele mai potrivite ce oferă posibilitatea familiarizării cu ambientul ce
păstrează atmosfera de lucru şi parfumul celor care au aşternut pe hârtie creaţiile lor.
Copiii vor fi informaţi, îndrumaţi pentru a se informa, vor comunica - în cât mai
variate modalităţi - pe diverse teme , acesta fiind un excelent exerciţiu pentru
formarea lor ca viitori adulţi ...puternici !
II. DESCRIEREA PROIECTULUI

Scopul proiectului - cultivarea interesului pentru lectură și dirijarea şi controlul


lecturii în afara clasei

Obiective specifice:

a. privind elevii:
să facă cunoștință cu lumea fascinantă a cărților;
să-și dezvolte interesul, dragostea și grija față de cărți;
să înțeleagă importanța cărții în viața omului;
să pătrundă în tainele artei și literaturii;
să-și formeze abilitatea de a realiza și ei scurte creații literare;
să-și exerseze aptitudinile artistice în cadrul unor concursuri cultural –
artistice.

b. privind cadrele didactice:


să construiască un mediu educațional și ambiental care să stimuleze și să
îndrume copilul spre activitatea specifică artei și literaturii;
să găsească cele mai bune, dar și cele mai noi metode de desfășurare a
activităților cu caracter artistic-literar prin care să trezească copiilor
interesul pentru creație.

c. privind părintii și alți factori educaționali:


conștientizarea părinților de importanța cărții în viața copiilor;
consilierea părinților în ceea ce privește alegerea adecvată a paletei
literare specifice vârstei școlare;
implicarea unor persoane din cadrul Bibliotecii școlare în inițierea părinților
și copiilor în activități specifice lumii cărților.

Grupul ţintă: 32 de elevi din clasa a II-a C;

Durata proiectului: an școlar 2015-2016

Coordonatori de proiect:
 profesor învățământ primar, Iacob Anca Elena
 bibliotecar, Dupir Liliana

Parteneri: părinţii elevilor clasei clasa a II-a C

Resurse:
a. umane : elevi, părinţi;
b. materiale: fondul de carte și materiale informative şi formative
existente la bibliotecă, reviste, enciclopedii, dicţionare, desene ale
elevilor, imagini din poveşti şi tablouri ale scriitorilor, albume de artă,
calculator - internet, videoproiector, CD-uri, aparat foto;
c. financiare: autofinanţare;

Loc de desfășurare: sala de clasă, biblioteca, holul școlii;


III. PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR

Nr. Tema Locul și data Modalități de


Obiective Responsabili
crt. Strategii de realizare desfășurării evaluare

- să cunoască locul, programul și structura „Călătorie în lumea cărților” Biblioteca


Prof.
organizatorică a bibliotecii; școlii
-să se familiarizeze cu modul de lucru specific -prezentarea sălii şi a modului de aranjare a - expoziţie de
Bibliotecar,
1. unei biblioteci; cărţilor în rafturi (pe tematici sau pe scriitori în Sala de clasă desene „O zi în
- să înţeleagă de ce este important să se ordine alfabetică); lumea cărţilor”
Elevii,
păstreze cărţile -modul de înscriere la bibliotecă; 15.09.2015-
-explicarea normelor de comportare a unui 31.10.2015
cititor într-o bibliotecă;
Prof.
- să cunoască și să facă diferența între tipuri „Cărţile – prieteni dragi ai copiilor” Biblioteca
-monitorizarea
diferite cărţi pentru copii; școlii
2. Bibliotecar, permanentă a
-să realizeze o listă de „nevoi” în ceea ce -activități de donație de carte, realizate la
donațiilor
privește titlurile de carte din bibliotecă; nivelul clasei și al școlii; permanent
Elevii, efectuate;
- să-şi dorească amenajarea unei biblioteci
proprii (acasă sau în sala de clasă);
Prof.
- să afle dintr-o tipografie cum se tipăresc Tipografia RIA -realizarea unor
cărţile; „Cum se scriu carţile?” Sala de clasă compuneri în
Bibliotecar,
3. -să urmărească procesul tehnologic de tipărire care să prezinte
a cărților; -vizită la tipografia RIA; Noiembrie modul de tipărire
Elevii,
- să înveţe să respecte și să iubească cărţile; 2015 al cărților;

Prof.
- să prezinte un personaj (cunoscut și îndrăgit), „Eu pot, eu sunt ....” Sala de clasă
atât prin costumație cât și prin comportament Biblioteca
Bibliotecar, -realizarea unui
4. sau limbaj; -realizarea unui carnaval al personajelor școlii
carnaval;
-să-și exerseze aptitudinile artistice în cadrul literare;
Elevii,
unor concursuri cultural – artistice Decembrie
2015
Sala de clasă Prof. - expoziţii/
-să cunoască date biografice referitoare la „Mihai Eminescu- Luceafărul poeziei panouri tematice;
5.
Mihai Eminescu; românești” Biblioteca Bibliotecar, -concurs de
-să redea fragmente din poeziile lui Eminescu; școlii recitări ale
- să înţeleagă de ce Eminescu a fost un mare - recitare de poezii; Elevii, poeziilor
poet; - expoziţie de desene; Ianuarie 2016 eminesciene;
- prezentare de date inedite despre poet;
-omagiere prin depunere de flori la stauia
poetului;
Casa
„Un zugrav....” Prof. -desene în
memorială
-să cunoască date despre Ștefan Luchian; -prezentarea unei scurte biografii a pictorului acuarelă
Ștefan Luchian
-să identifice tema creațiilor sale; Ștefan Luchian; Bibliotecar, realizate de elevi
6.
-să se familiarizeze cu unele dintre tablourile -vizită la Casa memorială „Ștefan Luchian”; ulterior vizitării
Sala de clasă
artistului; -vizualizare expoziție virtuală; Elevii, casei memoriale;
Februarie 2016

-să organizeze ateliere de lucru în care să „Fantezie şi îndemânare” Sala de clasă Prof.
realizeze felicitări și mărțișoare (sala de clasă,
-realizarea unei
sala de lectură); -confecţionare de mărţişoare şi felicitări de Biblioteca Bibliotecar,
7. expoziții cu
-să colecționeze materiale din care să realizeze primăvară cu materiale ecologice; școlii
vânzare;
felicitări și mărțișoare (ațe, hârtie, flori presate, Elevii,
sârmă, paete, etc.) Martie 2016

Prof. -realizarea unor


-cultivarea respectului față de carte și a dorinței
Să păstrăm cărțile!” Sala de lectură materiale
de a păstra cartea în bună stare;
„Citește! Păstrează! Recondiționează! a bibliotecii Bibliotecar, educative de
8. -să înveţe să recondiţioneze cărţi;
genul „înainte” și
-să contribuie la recondiționarea fondului de
- atelier de lucru - activități de recondiționarea 2 Aprilie 2016 Elevii, „după”
carte existent în biblioteca școlii;
cărților/manualelor; recondiționare;

-să înțeleagă importanța cărții în viața Sala de clasă Prof.


omului; Evaluarea proiectului Biblioteca -prezentarea
9. -să-și exerseze aptitudinile artistice în școlii Bibliotecar, rezultatelor
cadrul unui moment cultural – artistic. activităților
Mai 2016 Elevii, proiectului;
DISEMINARE :
prezentarea proiectului în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor;
afişarea graficului de activităţi şi a unor produse realizate pe parcursul
derulării proiectului;
postare pe site-ul școlii și al cadrelor didactice „didactic.ro”.

MONITORIZARE,
afișarea programelor în locuri accesibile copiilor și părinților;
implicarea părinților în activitățile desfășurate;
realizarea unor expozitiți de carte;

METODE DE EVALUARE:
observarea sistematică a comportamentului elevilor;
proiectul;
portofoliul;
analiza produselor activităţii;
chestionarul;
interviul;
concursul.

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ:
Realizarea de expoziții cu lucrări ale copiilor rezultate din activitățile la
biblioteca județeană
Prezentarea unor momente/serbări cu recitari, scenete/dramatizări
Organizarea de concursuri pe diferite teme literare.

REZULTATE AȘTEPTATE:
frecventarea bibliotecii cu regularitate și participarea la activităţile specifice
desfăşurate la bibliotecă;
dezvoltarea sentimentelor de respect pentru carte;
dezvoltarea deprinderilor de citire, recitare şi analiză a unor teste literare;
îmbogăţirea experienţelor de învăţare;
rezultate mai bune la concursurile de cultură generală;
dezvoltarea deprinderilor de a lucra în echipă.

PRODUSE FINITE:
desfăşurarea unor concursuri pe teme literare;
realizarea unor programe artistice, album foto, casetă video cu activităţi ale
elevilor;
realizarea unor expoziţii de desene sau colaje cu scene din poveşti;
realizarea unor portofolii cu fişe de lectură şi curiozităţi despre scriitorii cu care
au luat contact;
publicarea în revista școlii a unor articole scrise de copii (poezii, compuneri,
curiozităţi din lumea scriitorilor).
Metode și procedee de implementare a lecturii pentru elevii de
vârstă școlară mică

Cărți
ilustrate
atractiv
Carnaval
Lectura
de
model
personaje

Desene IMPLEMENTAREA Citirea pe


LECTURII
sugestive roluri

Discuții Jocuri
libere didactice

Audiții