Sunteți pe pagina 1din 20

BF511 (HBF-511T-E/HBF-511B-E)

Monitor pentru determinarea


compoziţiei corporale
• Manual de instrucţiuni RO

Vă mulţumim pentru achiziţionarea monitorului OMRON pentru determinarea


compoziţiei corporale.
Înainte de prima utilizare a acestei unităţi, vă rugăm să citiţi cu atenţie acest Manual de
instrucţiuni şi să utilizaţi unitatea în mod corespunzător şi în deplină siguranţă.
Vă rugăm să păstraţi acest Manual de instrucţiuni la îndemână pentru consultări
viitoare.
IM-HBF-511-E-05-02/2017
Înainte de utilizarea aparatului

BF511(HBF-511T-E/HBF-511B-E)
Monitor pentru determinarea
compoziĠiei corporale
Stimate client,

Vă mulĠumim că aĠi achiziĠionat acest monitor de înaltă calitate pentru determinarea compoziĠiei corporale
OMRON. Cu acest dispozitiv medical, veĠi avea posibilitatea de a măsura cu precizie următorii parametri ai
compoziĠiei corporale úi de a interpreta imediat rezultatele:

• ğesut adipos (în %)


• ğesut adipos visceral (până la 30 de niveluri)
• Indice de masă corporală (IMC)
• Muúchi scheletici (în %)

În plus, calcularea ratei metabolismului bazal (în kcal) determină necesarul zilnic de calorii úi poate fi utilizată ca
referinĠă în cadrul unui program de scădere în greutate.

Tehnologia unică OMRON cu 8 senzori cu utilizarea ambelor mâini úi picioare reprezintă una dintre cele mai
precise metode de măsurare la nivelul întregului corp.

Monitorul pentru determinarea compoziĠiei corporale OMRON BF511 este adecvat pentru copiii de vârste
începând de la 6 ani úi peste úi pentru adulĠi úi poate cântări persoane cu greutatea de până la 150 kg.
Acest aparat este destinat utilizării de către adulĠii care pot înĠelege acest manual de instrucĠiuni.

CitiĠi cu atenĠie acest manual de instrucĠiuni înainte de utilizare, precum úi pentru informaĠii suplimentare
privind fiecare funcĠie în parte.

Vă rugăm să păstraĠi acest manual în vederea consultării ulterioare. Nu utilizaĠi acest aparat în alte scopuri decât
cele specificate în acest manual.

Cuprins

Înainte de utilizarea aparatului


Note referitoare la siguranĠă .................................................................................2
InformaĠii privind compoziĠia corporală ..............................................................3

InstrucĠiuni de utilizare RO
1. Cunoaúterea aparatului ..................................................................................5
2. Introducerea úi înlocuirea bateriilor..............................................................5
3. Setarea úi stocarea în memorie a datelor personale ...................................6
4. Efectuarea unei măsurători ...........................................................................8
5. Măsurarea exclusivă a greutăĠii ..................................................................12

ÎntreĠinerea
6. Afiúarea erorilor ............................................................................................13
7. Identificarea úi rezolvarea problemelor ......................................................13
8. ÎntreĠinerea úi depozitarea aparatului .........................................................14
9. Date tehnice ..................................................................................................15

1
Note referitoare la siguranĠă
Simbolurile utilizate úi definiĠiile aferente sunt următoarele:
Utilizarea incorectă poate cauza situaĠii periculoase, ducând la leziuni corporale grave
Pericol: sau chiar la deces.

Avertisment: Utilizarea incorectă poate cauza leziuni corporale grave sau chiar decesul.

AtenĠie: Utilizarea incorectă cauza leziuni corporale sau pagube materiale.

• În timpul măsurării, asiguraĠi-vă că nu se află niciun


Pericol: telefon mobil sau orice alt tip de dispozitiv electric,
• Nu utilizaĠi niciodată acest aparat în combinaĠie cu care emite câmpuri electromagnetice, la 30 de cm
aparate medicale electronice precum: de acest aparat. Acest lucru poate avea drept
(1) Implanturile electronice medicale cum rezultat funcĠionarea incorectă a dispozitivului úi/
ar fi stimulatoarele cardiace. sau poate determina citirea unor valori inexacte.
(2) Echipamentele electronice pentru • ProcedaĠi cu atenĠie atunci când manipulaĠi
menĠinerea funcĠiilor vitale, cum ar fi unitatea de afiúare. Dacă apăsaĠi prea tare
inima artificială sau plămânii artificiali. aparatul, vă puteĠi prinde degetele între mânerul
(3) Dispozitive medicale electronice portabile, cum acesteia úi aparat.
ar fi un electrocardiograf. • Nu utilizaĠi baterii care nu sunt recomandate pentru
Acest aparat poate cauza funcĠionarea defectuoasă acest aparat. Nu montaĠi bateriile cu polarităĠile
a aparatelor úi echipamentelor menĠionate, generând inversate.
riscuri considerabile privind sănătatea utilizatorilor. • ÎnlocuiĠi imediat bateriile uzate cu baterii noi.
• Nu aruncaĠi bateriile în foc.
• Dacă electrolitul din baterii intră în contact cu pielea
Avertisment: sau cu îmbrăcămintea, clătiĠi imediat cu multă apă
• Nu începeĠi niciodată o cură de slăbire sau o curată.
terapie bazată pe exerciĠii fizice fără a beneficia de • ÎndepărtaĠi bateriile atunci când aparatul nu va fi
asistenĠa unui medic sau a unui specialist. utilizat pe o perioadă mai lungă de timp mai
• Nu utilizaĠi aparatul pe suprafeĠe alunecoase, cum îndelungată (aproximativ trei luni sau mai mult).
ar fi o podea umedă. • Nu combinaĠi baterii care nu sunt de acelaúi tip.
• Nu lăsaĠi aparatul la îndemâna copiilor. Acesta • Nu combinaĠi baterii vechi cu baterii noi.
conĠine piese mici care pot reprezenta un pericol de • Înainte de a păúi pe aparat, îndepărtaĠi unitatea de
asfixiere dacă sunt înghiĠite de copii. afiúare de pe acesta. În cazul în care încercaĠi să
• Cablul unităĠii de afiúare ar putea cauza ridicaĠi unitatea de afiúare în timp ce păúiĠi pe
‫܈‬trangularea accidentală în cazul sugarilor. aparat, vă puteĠi pierde echilibrul.
• Nu faceĠi miúcări bruúte atunci când vă urcaĠi pe
aparat sau când vă aflaĠi pe acesta. Recomandare generală:
• Nu utilizaĠi aparatul atunci când aveĠi corpul úi/sau • Nu amplasaĠi acest aparat pe o suprafaĠă de
picioarele umede, de exemplu, nu utilizaĠi aparatul pardoseală capitonată, de exemplu, cu un covor
după ce faceĠi baie. sau preú. Este posibil ca măsurătorile corecte să fie
• StaĠi în picioare, cu tălpile goale, pe aparat. Nu imposibile în acest caz.
purtaĠi úosete atunci când utilizaĠi aparatul; în caz • Nu aúezaĠi acest aparat în medii cu un grad de
contrar, puteĠi aluneca. umiditate ridicat úi protejaĠi-l împotriva împroúcării
• Nu păúiĠi pe marginea aparatului sau pe zona de cu apă.
afiúare. • Nu amplasaĠi acest aparat în apropierea surselor
• Persoanele invalide sau cu debilitate fizică trebuie de căldură sau dedesubtul aparatelor de aer
să beneficieze de ajutorul altei persoane la fiecare condiĠionat úi evitaĠi expunerea acestuia la lumina
utilizare a aparatului. Când păúiĠi pe aparat, utilizaĠi directă a soarelui.
o bară de sprijin sau un obiect asemănător. • Nu utilizaĠi acest aparat în alte scopuri decât cele
• Dacă electrolitul bateriei intră în contact cu ochii, specificate în acest manual.
clătiĠi imediat cu multă apă curată. ConsultaĠi • Nu trageĠi cu forĠă de cablul unităĠii de afiúare
imediat un medic. ataúate la aparat.
• În cazul funcĠionării defectuoase, aparatul se poate • Deoarece acest aparat este un instrument de
înfierbânta. precizie, nu îl scăpaĠi, nu îl supuneĠi la vibraĠii sau
Zonele în care temperatura ar putea să crească: la úocuri puternice.
(1) Zona din jurul compartimentului pentru baterii: • Îndepărtarea bateriilor uzate trebuie efectuată în
105 °C (max.) conformitate cu reglementările naĠionale privind
(2) Electrozii úi butoanele de acĠionare: 48 °C îndepărtarea bateriilor.
(max.) • Nu spălaĠi cu apă unitatea de afiúare sau aparatul.
Dacă dispozitivul se defectează úi nu mai • Nu útergeĠi aparatul utilizând benzen, gazolină,
funcĠionează, încetaĠi imediat utilizarea acestuia. diluant, alcool sau alĠi solvenĠi volatili.
Nu aplicaĠi electrozii úi nu mai atingeĠi butoanele de • Nu amplasaĠi acest aparat în locuri în care poate fi
acĠionare timp de cel puĠin 10 minute. expus la substanĠe chimice sau vapori corozivi.
• UtilizaĠi bateria în cadrul perioadei recomandate
specificate pe aceasta.
AtenĠie:
• Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.
Aparatul nu este destinat uzului profesional în CitiĠi úi respectaĠi indicaĠiile din cadrul capitolului
spitale sau alte unităĠi medicale. „InformaĠii importante cu privire la compatibilitatea
• Nu demontaĠi, nu reparaĠi úi nu modificaĠi unitatea electromagnetică (CEM)“ din secĠiunea Date tehnice.
de afiúare sau aparatul.

2
InformaĠii privind compoziĠia corporală

Principiul de calcul al compoziĠiei corporale


ğesutul adipos are o conductibilitate electrică mică
Aparatul BF511 măsoară procentul de Ġesut adipos prin metoda analizei impedanĠei bioelectrice (IB). Muúchii, vasele
sanguine úi oasele sunt Ġesuturi ale corpului cu un conĠinut ridicat de apă care conduc cu uúurinĠă electricitatea.
ğesutul adipos are o conductibilitate electrică mică. Aparatul BF511 trimite prin corpul dumneavoastră un curent
electric extrem de slab, de 50 kHz úi mai puĠin de 500 μA, pentru a determina cantitatea de Ġesut adipos. Acest curent
electric slab nu este simĠit în timp ce utilizaĠi aparatul BF511.
În vederea determinării compoziĠiei corporale, aparatul utilizează impedanĠa electrică, împreună cu informaĠiile
despre înălĠimea, greutatea, vârsta úi sexul dumneavoastră pentru a genera rezultate pe baza datelor introduse de
OMRON privitoare la compoziĠia corporală.

Aparatul efectuează măsurătorile la nivelul întregului corp pentru a evita influenĠa


fluctuaĠiilor
Pe parcursul unei zile, cantitatea de apă din corp are tendinĠa de a se deplasa treptat către membrele inferioare.
Acesta este motivul pentru care seara úi noaptea se manifestă tendinĠa de umflare a picioarelor úi gleznelor.
CantităĠile de apă din partea superioară úi inferioară a corpului au valori diferite dimineaĠa úi seara, ceea ce
înseamnă că impedanĠa electrică a corpului variază úi ea. Deoarece, pentru efectuarea măsurătorilor, BF511
utilizează atât electrozi pentru mâini, cât úi electrozi pentru picioare, aparatul poate reduce influenĠa acestor
fluctuaĠii asupra rezultatelor măsurătorilor.

Perioadele recomandate pentru efectuarea măsurătorilor


ÎnĠelegerea modificărilor normale ale procentului de Ġesut adipos din corpul dumneavoastră vă poate ajuta la prevenirea
sau reducerea obezităĠii. Conútientizarea perioadelor în care procentul de Ġesut adipos se modifică în cadrul programului
dumneavoastră zilnic vă va ajuta la stabilirea cu precizie a tendinĠei de evoluĠie a acestui tip de Ġesut. Se recomandă uti-
lizarea acestui aparat în acelaúi mediu úi în aceleaúi circumstanĠe zilnice. (ConsultaĠi diagrama)
Activităţi zilnice
Trezirea
Interval de timp recomandat După trezire
Micul dejun
2 ore

Înainte de prânz sau cu mai mult de


Interval de timp recomandat 2 ore după micul dejun

Prânzul
2 ore
După amiaza, cu mai mult de 2 ore
Interval de timp recomandat după prânz şi înainte de a face o
baie sau de a lua cina
RO
Baia sau cina Evitaţi măsurarea imediat după ce aţi
mâncat sau după ce aţi făcut baie.
2 ore

Interval de timp recomandat Înainte de a merge la culcare şi la


mai mult de 2 ore după cină sau
Mersul la culcare baie

EvitaĠi efectuarea de măsurători în următoarele condiĠii:


- Imediat după exerciĠii fizice intense, după baie sau saună.
- După ce aĠi băut alcool sau o cantitate mare de apă, după masă (aúteptaĠi circa 2 ore).
În cazul în care o măsurătoare este efectuată în aceste condiĠii fizice, compoziĠia corporală calculată poate diferi în
mod semnificativ de procentul real, din cauza modificării conĠinutului de apă din corp.

Ce este IMC (indicele de masă corporală)?


IMC (afiúat pe aparat ca BMI – body mass index) utilizează următoarea formulă simplă pentru a indica raportul
dintre greutatea úi înălĠimea unei persoane.
IMC = greutate (kg) / înĆlĦime (m) / înĆlĦime (m)
Aparatul OMRON BF511 utilizează informaĠiile despre înălĠime stocate la numărul alocat profilului dumneavoastră
personal sau informaĠiile introduse de dumneavoastră în modul Guest (Vizitator) pentru a calcula clasificarea
indicelui dumneavoastră de masă corporală.
În cazul în care nivelul de Ġesut adipos indicat de IMC este mai mare decât standardul internaĠional, există un risc
sporit de îmbolnăvire în cazul bolilor curente. Cu toate acestea, nu toate tipurile de Ġesut adipos pot fi semnalate de
indicele de masă corporală.

3
InformaĠii privind compoziĠia corporală

Ce înseamnă procentul de Ġesut adipos?


Procentul de Ġesut adipos se referă la cantitatea de Ġesut adipos în raport cu greutatea corporală totală, exprimată
în procente.
Procentul de Ħesut adipos (%) =
{Masa de Ħesut adipos (kg) / Greutatea corporalĆ (kg)} × 100
Aparatul utilizează metoda IB pentru a estima procentul de Ġesut adipos din corpul dumneavoastră.
În funcĠie de zonele corpului în care este distribuit Ġesutul adipos, acesta este clasificat ca Ġesut adipos visceral úi
Ġesut adipos subcutanat.

Ce este nivelul de Ġesut adipos visceral?


ğesut adipos visceral = Ġesutul adipos care înconjoară ğesut adipos visceral
organele interne ğesut adipos subcutanat
Se consideră că o cantitate prea mare de Ġesut adipos visceral este strâns legată de
nivelul crescut de lipide din sânge, ceea ce poate duce la apariĠia unor boli curente,
precum hiperlipidemia úi diabetul, fapt care afectează capacitatea insulinei de a
transfera energie din circuitul sanguin în celule pentru a fi utilizată în procesele
celulare. Pentru a preveni apariĠia bolilor curente sau pentru a ameliora starea de
sănătate a pacienĠilor afectaĠi de aceste boli, este important ca nivelul de Ġesut
adipos visceral să fie redus la o valoare acceptabilă. Persoanele cu nivel ridicat de
Ġesut adipos visceral prezintă tendinĠa de a avea o circumferinĠă abdominală mare. Coloană vertebrală
Totuúi, această tendinĠă nu se manifestă întotdeauna, iar nivelul ridicat de Ġesut Mostră de Ġesut adipos
adipos visceral pot conduce la o obezitate metabolică (fără creútere excesivă a visceral (imagine RMN)
greutăĠii, dar cu o creútere a nivelului insulinei úi al glicemiei). Obezitatea
metabolică (obezitatea viscerală în condiĠiile unei greutăĠi corporale normale) se
caracterizează prin niveluri de Ġesut adipos mai ridicate faĠă de medie, chiar dacă greutatea corporală a persoanei
respective se încadrează în standardul pentru înălĠimea sa.

Ce este Ġesutul adipos subcutanat?


ğesut adipos subcutanat = Ġesutul adipos situat sub piele ğesut adipos visceral
ğesutul adipos subcutanat nu se acumulează numai în jurul abdomenului, ci úi în ğesut adipos subcutanat
jurul părĠii superioare a braĠelor, al úoldurilor úi al coapselor, putând provoca
deformarea proporĠiilor corpului. Cu toate că nu este direct legat de un risc crescut
de îmbolnăvire, se consideră că acest tip de Ġesut duce la creúterea presiunii
suportate de inimă, precum úi la alte complicaĠii. ğesutul adipos subcutanat nu este
afiúat de acest aparat, dar este inclus în procentul de Ġesut adipos.

Coloană vertebrală
Mostră de Ġesut adipos
subcutanat (imagine IRM)

Ce sunt muúchii scheletici?


Muúchii sunt de două tipuri: muúchi ai organelor interne (muúchi involuntari), cum ar fi muúchiul cardiac, úi muúchii
scheletici, care fixaĠi pe oase úi sunt utilizaĠi pentru miúcarea corpului. Muúchii scheletici se pot dezvolta prin
intermediul exerciĠiilor fizice úi al altor activităĠi.
Creúterea masei musculare scheletice înseamnă o capacitate sporită a corpului de a arde mai uúor energia,
reducându-se probabilitatea de acumulare de Ġesut adipos úi facilitându-se păstrarea unui stil de viaĠă energic.

Ce este metabolismul bazal?


Indiferent de nivelul dumneavoastră de activitate, este necesar un nivel minim de aport caloric pentru a susĠine
funcĠiile vitale ale corpului. Fiind cunoscut úi sub denumirea de metabolism bazal, acesta indică aportul de calorii
de care aveĠi nevoie
pentru a avea suficientă energie pentru asigurarea funcĠionării corpului dumneavoastră.

Motivul pentru care rezultatele calculate ar putea să difere de procentul de Ġesut


adipos efectiv
Procentul de Ġesut adipos măsurat de acest aparat poate diferi semnificativ de cel efectiv în situaĠiile următoare:
Persoane în vârstă (peste 81 de ani) / Persoane cu febră / Culturiúti sau atleĠi antrenaĠi / PacienĠi supuúi dializei
/ PacienĠi cu osteoporoză, care au o densitate foarte redusă a oaselor / Femei însărcinate / Persoane care
prezintă edeme
Aceste diferenĠe pot fi legate de raporturile schimbătoare ale lichidelor corporale úi/sau a compoziĠiei corporale.
4
InstrucĠiuni de utilizare

1. Cunoaúterea aparatului
Unitatea de afiúare
Electrozi pentru mâini
Afişaj

Butonul Personal Butonul Personal


Profile Number Butoane
Profile Number Butonul SET
(Numărul alocat (Numărul alocat
profilului profilului personal) Butonul Down/MEMORY Butonul Up/GUEST
personal)
Butonul WEIGHT/BMI Butonul Resting Metabolism
(Rată metabolică)
Butonul VISCERAL FAT
Butonul BODY FAT/MUSCLE
Cablu
Suportul unităţii de afişare

Vedere din faĠă

Electrozi pentru picioare

Întrerupătorul de alimentare

Aparatul (platforma de măsurare)

2. Introducerea úi înlocuirea bateriilor


1. DeschideĠi capacul compartimentului 3. ÎnchideĠi capacul compartimentului
pentru baterii aflat în partea din spate pentru baterii.
a aparatului.
1) ApăsaĠi siguranĠa compartimentului Durata de viaĠă a bateriilor úi RO
pentru baterii pentru a debloca capacul înlocuirea acestora
acestuia.
La afiúarea indicatorului de nivel scăzut de
2) TrageĠi în sus capacul, în modul indicat în
imagine. încărcare a bateriilor ( ), înlocuiĠi toate cele
SiguranĠă patru baterii cu baterii noi.
Datele stocate în memorie se păstrează chiar
dacă bateriile sunt îndepărtate.
• ÎnlocuiĠi bateriile numai după oprirea alimentării
cu energie a aparatului.
• Îndepărtarea bateriilor uzate trebuie efectuată
în conformitate cu reglementările naĠionale
privind îndepărtarea bateriilor.
• Patru baterii AA au o durată de viaĠă de
aproximativ 1 an (în cazul în care se efectuează
2. IntroduceĠi bateriile respectând măsurători de patru ori pe zi).
• Deoarece bateriile livrate împreună cu aparatul
polaritatea corectă indicată de
servesc numai pentru a testa funcĠionarea
marcajul din interiorul aparatului, acestea pot avea o durată de viaĠă
compartimentului pentru baterii. mai scurtă.

5
3. Setarea úi stocarea în memorie a datelor personale
Pentru măsurarea compoziĠiei corporale, este necesar să vă înregistraĠi datele personale (vârsta, sexul,
înălĠimea).

1. PorniĠi 3. [TO SET THE AGE] (pentru a seta


alimentarea cu vârsta)
energie a Intervalul disponibil pentru setare: de la 6 la
aparatului. 80 de ani
IndicaĠia „CAL“ este 1) ApăsaĠi butonul
afiúată intermitent pe afiúaj, apoi afiúajul sau
comută la „0.0 kg“. pentru a modifica
vârsta.
* AúteptaĠi afiúarea valorii „0.0 kg“.

2. ApăsaĠi butonul 2) ApăsaĠi butonul


SET pentru
Număr profil confirmare.
personal pentru a Apoi,
selecta numărul pictogramele
pentru sex vor fi
profilului afiúate
dumneavoastră personal. intermitent.

1) Numărul selectat
este afiúat
intermitent. 4. [TO SET THE GENDER AND
HEIGHT] (pentru a seta sexul úi
înălĠimea)
2) ApăsaĠi butonul În acelaúi mod, setaĠi sexul (MALE –
SET pentru masculin) sau (FEMALE – feminin) úi
confirmare.
înălĠimea.
Apoi, setarea
implicită pentru
vârstă va fi
afiúată
intermitent.
După afiúarea tuturor setărilor în vederea
confirmării, pe afiúaj apare indicaĠia „0.0 kg“.
Acest pas finalizează operaĠiunea de setare.

Selectarea unităĠii de măsură


PuteĠi modifica unităĠile de măsură utilizate pentru setările de înălĠime úi greutate.

1. PorniĠi alimentarea cu energie a 3. ApăsaĠi butonul / pentru a


aparatului. selecta „kg“ sau „lb“.
IndicaĠia „CAL“ este afiúată intermitent pe Această acĠiune va determina, de asemenea,
afiúaj, apoi afiúajul comută la „0.0 kg“. comutarea automată între „cm“ úi „in“.
AúteptaĠi prezentarea valorii „0.0 kg“ pe afiúaj.
4. ApăsaĠi butonul SET pentru
2. MenĠineĠi apăsat butonul până la confirmare.
afiúarea intermitentă a opĠiunilor „lb“
Toate rezultatele măsurătorilor înălĠimii úi greutăĠii
úi „kg“. vor fi afiúate utilizând noile unităĠi de măsură.
Modificarea rămâne valabilă până în momentul în
care efectuaĠi o nouă schimbare.

6
3.Setarea úi stocarea în memorie a datelor personale

Modificarea datelor personale


1. PorniĠi alimentarea cu energie a 3. Cu ajutorul butonului sau ,
aparatului. modificaĠi elementul selectat, apoi
IndicaĠia „CAL“ este afiúată intermitent pe apăsaĠi butonul SET. Afiúajul va
afiúaj, apoi afiúajul comută la „0.0 kg“. modifica pe rând vârsta, sexul úi
AúteptaĠi prezentarea valorii „0.0 kg“ pe afiúaj. înălĠimea.
2. ApăsaĠi butonul Număr profil
personal pentru a selecta numărul
profilului dumneavoastră personal.
1) Numărul dumneavoastră va fi afiúat
scurt, o singură dată.
2) ApăsaĠi butonul
SET pentru
confirmare.
Apoi, setarea
selectată pentru
vârstă va fi
afiúată
intermitent.

ùtergerea datelor personale


1. PorniĠi alimentarea cu energie a 3. ùtergeĠi datele personale.
aparatului. MenĠineĠi apăsat
IndicaĠia „CAL“ este afiúată intermitent pe butonul Număr profil
afiúaj, apoi afiúajul comută la „0.0 kg“. personal timp de
AúteptaĠi prezentarea valorii „0.0 kg“ pe afiúaj. peste două secunde.
Pe afiúaj apare
2. ApăsaĠi butonul Număr profil indicaĠia „Clr“ (útergere), iar datele personale
personal pentru a selecta numărul sunt úterse din memorie.
profilului dumneavoastră personal.
1) Numărul dumneavoastră va fi afiúat
scurt, o singură dată.
2) ApăsaĠi butonul
SET pentru
confirmare. RO
Apoi, setarea
selectată pentru
vârstă va fi
afiúată
intermitent.

Întrerupătorul de alimentare
Alimentarea cu energie a aparatului se va întrerupe automat în oricare dintre următoarele situaĠii:
1. În cazul în care monitorul nu este utilizat în interval de un minut din momentul în care pe afiúaj apare
indicaĠia „0.0 kg“.
2. În cazul în care nicio informaĠie nu este introdusă timp de 5 minute în timpul introducerii datelor personale.
3. În cazul în care monitorul nu este utilizat timp de 5 minute după afiúarea rezultatelor măsurătorii.
4. După cinci (5) minute de la afiúarea rezultatului măsurătorii, în cazul în care se măsoară numai greutatea.

7
4. Efectuarea unei măsurători
Măsurătorile trebuie efectuate pe o suprafaĠă orizontală solidă.

1. PorniĠi alimentarea cu energie a 4. ÎncepeĠi măsurătoarea.


aparatului.
1) PăúiĠi pe aparat úi amplasaĠi tălpile pe
IndicaĠia „CAL“ este electrozii pentru picioare, cu greutatea
corpului distribuită uniform pe platforma
afiúată intermitent pe de măsurare.
afiúaj, apoi afiúajul
comută la „0.0 kg“.

* Dacă păúiĠi pe aparat înainte de afiúarea


valorii „0.0 kg“, va fi afiúat un mesaj de Afiúajul va indica greutatea dumneavoastră;
eroare („Err“). valoarea măsurată va fi afiúată scurt de două ori.
Aparatul va iniĠia măsurarea procentului de Ġesut
adipos, a nivelului de Ġesut adipos visceral, a
2. ÎndepărtaĠi unitatea de afiúare după procentului de muúchi scheletici, IMC úi a
metabolismului bazal.
afiúarea valorii „0.0 kg“.
2) Atunci când pe afiúaj apare indicaĠia
Notă: Nu îndepărtaĠi unitatea de afiúare „START“, întindeĠi braĠele drept, la un
înainte de afiúarea valorii „0.0 kg“. În unghi de 90° faĠă de corp.
caz contrar, greutatea unităĠii de
afiúare va fi adăugată la greutatea
dumneavoastră corporală, generând
un rezultat incorect.

3. SelectaĠi numărul alocat profilului


dumneavoastră personal.
ApăsaĠi butonul Număr profil personal în timp
ce menĠineĠi în poziĠie unitatea de afiúare.
Numărul selectat va fi afiúat după ce se va În partea de jos a afiúajului vor apărea treptat, de la
aprinde scurt o singură dată. stânga la dreapta, indicatorii barei care indică
progresul măsurătorii.
În cazul în care este prezentat următorul
afiúaj:
3) După finalizarea
măsurătorii, este
afiúată din nou
greutatea
dumneavoastră. În
acest moment, puteĠi
coborî de pe aparat.
Datele dumneavoastră personale nu sunt
stocate la numărul selectat pentru profilul
dumneavoastră personal. Pentru informaĠii
privind stocarea în memorie a datelor
personale, consultaĠi secĠiunea 3.

Dacă datele dumneavoastră


personale nu sunt stocate în
memoria aparatului (modul
GUEST – vizitator):
1) ApăsaĠi butonul GUEST în timp ce
ĠineĠi unitatea de afiúare.
2) Pe afiúaj apare indicaĠia „G“ pentru
GUEST (VIZITATOR).
3) SetaĠi datele dumneavoastră
personale (vârsta, sexul úi
înălĠimea). CitiĠi indicaĠiile de la
pasul 3 la pasul 4 în secĠiunea 3,
Setarea úi stocarea în memorie a
datelor personale.

8
4.Efectuarea unei măsurători

PoziĠia corectă a corpului pentru efectuarea măsurătorii

(2)
BraĠele sunt ridicate orizontal, cu
coatele întinse.
După măsurarea
greutăĠii. ÎntindeĠi braĠele înainte, la un unghi
de 90° faĠă de corpul dumneavoastră.

90°

(3)

ğineĠi unitatea de afiúare astfel încât


(1) să puteĠi vedea afiúajul.
StaĠi în picioare, cu genunchii
drepĠi, spatele drept úi priviĠi
drept înainte.

ApăsaĠi ferm palmele pe electrozii


PăúiĠi cu tălpile goale pe aparat. pentru mâini.

AmplasaĠi degetele Cu degetul mare úi Cu degetul inelar úi


mijlocii în adâncitura degetul arătător, degetul mic, prindeĠi
de pe partea din prindeĠi ferm partea partea exterioară a
spate a electrozilor interioară a electrozilor electrozilor pentru
pentru mâini. pentru mâini. mâini.
RO
Călcâie

• AsiguraĠi-vă că fiecare călcâi este


poziĠionat după cum este indicat. StaĠi
în picioare, cu greutatea corpului
distribuită uniform pe platforma de
măsurare.

PoziĠii ale corpului care trebuie evitate în timpul măsurătorii


Miúcarea în timpul BraĠele îndoite BraĠele prea Afiúajul orientat în Genunchii îndoiĠi Statul pe
efectuării coborâte sau prea sus marginea
măsurătorii ridicate aparatului

9
4.Efectuarea unei măsurători

5. Verificarea rezultatelor măsurătorii


ApăsaĠi butonul corespunzător pentru a vizualiza rezultatele măsurătorii dorite. Ultimele valori ale măsurătorii
anterioare sunt prezentate în secĠiunea Last Value (Ultima valoare) de pe afiúaj.

[GREUTATE] [IMC]

Greutate IMC

Clasificarea IMC

Ultima valoare Ultima valoare

[PROCENTUL DE ĥESUT [PROCENTUL DE MUûCHI


ADIPOS] SCHELETICI]

Procentul de muúchi
Procentul de Ġesut scheletici
adipos
Clasificarea procentului Clasificarea procentului de
de Ġesut adipos muúchi scheletici
Ultima valoare Ultima valoare

[METABOLISM BAZAL]

Metabolism bazal

Ultima valoare

[NIVEL DE ĥESUT ADIPOS VISCERAL]

Nivelul de Ġesut adipos visceral

Clasificarea Ġesutului adipos


visceral

Ultima valoare

Notă: Pentru copii (cu vârsta de la 6 până la 17 ani), acest aparat afiúează greutatea, clasificarea
procentului de Ġesut adipos, procentul de muúchi scheletici, IMC, clasificarea IMC úi metabolismul
bazal.

10
4.Efectuarea unei măsurători

Interpretarea rezultatului pentru procentul de Ġesut adipos


Tabelul de mai jos se bazează pe cercetările efectuate úi publicate de HD McCarthy úi alĠii, în „International
Journal of Obesity“, vol. 30, 2006, úi de Gallagher úi alĠii., în „American Journal of Clinical Nutrition“, vol. 72,
sept. 2000, úi clasificat pe patru niveluri de Omron Healthcare.
Sex Vârstă – (Scăzut) 0 (Normal) + (Ridicat) ++ (Foarte ridicat)
6 < 13,8% 13,8 - 24,9% 25,0 - 27,0% _ 27,1%
>
7 < 14,4% 14,4 - 27,0% 27,1 - 29,6% _ 29,7%
>
8 < 15,1% 15,1 - 29,1% 29,2 - 31,9% _ 32,0%
>
9 < 15,8% 15,8 - 30,8% 30,9 - 33,8% _ 33,9%
>
10 < 16,1% 16,1 - 32,2% 32,3 - 35,2% _ 35,3%
>
11 < 16,3% 16,3 - 33,1% 33,2 - 36,0% _ 36,1%
>
12 < 16,4% 16,4 - 33,5% 33,6 - 36,3% _ 36,4%
>
Feminin 13 < 16,4% 16,4 - 33,8% 33,9 - 36,5% _ 36,6%
>
14 < 16,3% 16,3 - 34,0% 34,1 - 36,7% _ 36,8%
>
15 < 16,1% 16,1 - 34,2% 34,3 - 36,9% _ 37,0%
>
16 < 15,8% 15,8 - 34,5% 34,6 - 37,1% _ 37,2%
>
17 < 15,4% 15,4 - 34,7% 34,8 - 37,3% _ 37,4%
>
18 - 39 < 21,0% 21,0 - 32,9% 33,0 - 38,9% _ 39,0%
>
40 - 59 < 23,0% 23,0 - 33,9% 34,0 - 39,9% _ 40,0%
>
60 - 80 < 24,0% 24,0 - 35,9% 36,0 - 41,9% _ 42,0%
>
6 < 11,8% 11,8 - 21,7% 21,8 - 23,7% _ 23,8%
>
7 < 12,1% 12,1 - 23,2% 23,3 - 25,5% _ 25,6%
>
8 < 12,4% 12,4 - 24,8% 24,9 - 27,7% _ 27,8%
>
9 < 12,6% 12,6 - 26,5% 26,6 - 30,0% _ 30,1%
>
10 < 12,8% 12,8 - 27,9% 28,0 - 31,8% _ 31,9%
>
11 < 12,6% 12,6 - 28,5% 28,6 - 32,6% _ 32,7%
>
12 < 12,3% 12,3 - 28,2% 28,3 - 32,4% _ 32,5%
>
Masculin 13 < 11,6% 11,6 - 27,5% 27,6 - 31,3% _ 31,4%
>
14 < 11,1% 11,1 - 26,4% 26,5 - 30,0% _ 30,1%
>
15 < 10,8% 10,8 - 25,4% 25,5 - 28,7% _ 28,8%
>
16 < 10,4% 10,4 - 24,7% 24,8 - 27,7% _ 27,8%
>
17 < 10,1% 10,1 - 24,2% 24,3 - 26,8% _ 26,9%
>
RO
18 - 39 < 8,0% 8,0 - 19,9% 20,0 - 24,9% _ 25,0%
>
40 - 59 < 11,0% 11,0 - 21,9% 22,0 - 27,9% _ 28,0%
>
60 - 80 < 13,0% 13,0 - 24,9% 25,0 - 29,9% _ 30,0%
>

Interpretarea rezultatului pentru nivelul de Ġesut adipos visceral


Nivelul de Ġesut adipos visceral Clasificarea nivelului
1-9 0 (Normal)
10 - 14 + (Ridicat)
15 - 30 ++ (Foarte ridicat)
Conform cifrelor furnizate de Omron Healthcare

11
5.Măsurarea exclusivă a greutăĠii

Interpretarea rezultatelor pentru IMC

IMC IMC (Stabilit de OMS) Bara de clasificare a IMC Valoarea IMC

7,0 - 10,7
IMC < 18,5 - (Sub greutatea normală) 10,8 - 14,5
14,6 - 18,4

18,5 - 20,5
<_ IMC < 25
18,5 > 0 (Normal) 20,6 - 22,7
22,8 - 24,9

25,0 - 26,5
<_ IMC < 30
25 > + (Peste greutatea normală) 26,6 - 28,2
28,3 - 29,9

30,0 - 34,9
<_ IMC
30 > ++ (Obez) 35,0 - 39,9
40,0 - 90,0
Indicii mai sus menĠionaĠi se referă la valorile pentru evaluarea obezităĠii propuse de OrganizaĠia Mondială a SănătăĠii.

Interpretarea rezultatului pentru procentul de muúchi scheletici (pentru


persoanele adulte)
Sex Vârstă – (Scăzut) 0 (Normal) + (Ridicat) ++ (Foarte ridicat)
18-39 < 24,3% 24,3 - 30,3% 30,4 - 35,3% _ 35,4%
>

Feminin 40-59 < 24,1% 24,1 - 30,1% 30,2 - 35,1% _ 35,2%


>

60-80 < 23,9% 23,9 - 29,9% 30,0 - 34,9% _ 35,0%


>

18-39 < 33,3% 33,3 - 39,3% 39,4 - 44,0% _ 44,1%


>

Masculin 40-59 < 33,1% 33,1 - 39,1% 39,2 - 43,8% _ 43,9%


>

60-80 < 32,9% 32,9 - 38,9% 39,0 - 43,6% _ 43,7%


>

Conform cifrelor furnizate de Omron Healthcare

6. După confirmarea rezultatelor, opriĠi alimentarea cu energie a aparatului.


Notă: Dacă uitaĠi să opriĠi alimentarea, aparatul se va opri automat după 5 minute.
AúezaĠi din nou unitatea de afiúare pe suportul de pe aparat conform ilustraĠiei din secĠiunea 8.

5. Măsurarea exclusivă a greutăĠii

1. PorniĠi 3. VerificaĠi rezultatul măsurătorii.


alimentarea cu Greutatea dumneavoastră este afiúată
energie a intermitent de două ori pentru a indica
aparatului. finalizarea măsurătorii.
IndicaĠia „CAL“ este Notă: În această etapă, puteĠi verifica
afiúată intermitent pe rezultatul măsurătorii úi prin scoaterea
afiúaj, apoi afiúajul comută la „0.0 kg“. unităĠii de afiúare din suportul
acesteia.
Notă: Dacă păúiĠi pe aparat înainte de
afiúarea valorii „0.0 kg“, va fi prezentat
un mesaj de eroare („Err“). 4. După finalizarea măsurătorii, coborâĠi
de pe aparat úi opriĠi alimentarea cu
2. PăúiĠi pe aparat după ce apare energie a aparatului.
indicaĠia „0.0 kg“ pe afiúaj.
Notă: LăsaĠi unitatea de afiúare în suportul
acesteia.

12
ÎntreĠinerea

6. Afiúarea erorilor
Eroare afiúată Cauză Rezolvare

ApăsaĠi ferm palmele sau tălpile pe electrozi,


Palmele sau tălpile dumneavoastră nu
apoi repetaĠi măsurătoarea. (ConsultaĠi
realizează un contact ferm cu electrozii. secĠiunea 4.)

PoziĠia corpului pentru efectuarea


măsurătorii este incorectă sau palmele/ EfectuaĠi măsurătoarea fără a vă miúca
tălpile dumneavoastră nu realizează un palmele sau tălpile. (ConsultaĠi secĠiunea 4.)
contact ferm cu electrozii.

UmeziĠi palmele sau tălpile cu un prosop


Palmele sau tălpile sunt prea uscate. umed, apoi repetaĠi măsurătoarea.

• Vă rugăm să vă asiguraĠi că setările pentru


vârstă, sex úi înălĠime stocate în memorie ca
date personale, sunt corecte. (ConsultaĠi
Valorile compoziĠiei corporale se află în paragraful OpĠiuni de setare din secĠiunea 9.)
afara intervalului măsurabil. • Aparatul nu poate măsura compoziĠia
corporală în afara intervalului său de
măsurare, chiar dacă setările pentru vârstă,
sex úi înălĠime sunt corecte.
IntroduceĠi din nou bateriile úi repetaĠi
măsurătoarea.
FuncĠionare anormală.
Dacă această eroare persistă, consultaĠi
reprezentantul de service OMRON.
AĠi păúit pe aparat înainte ca afiúajul să PăúiĠi pe aparat numai după ce afiúajul indică
indice „0.0 kg“. „0.0 kg“.
AĠi miúcat aparatul înainte ca afiúajul să Nu miúcaĠi aparatul înainte ca afiúajul să indice
indice „0.0 kg“. „0.0 kg“.
V-aĠi miúcat corpul în timpul efectuării Nu vă miúcaĠi corpul în timpul efectuării
măsurătorii greutăĠii corporale. măsurătorii greutăĠii corporale.
Greutatea corporală de 150 kg (330,0 lb) sau
Greutatea dumneavoastră este de mai mare se află în afara intervalului de
150 kg (330,0 lb) sau mai mare. măsurare al acestui aparat. Nu puteĠi utiliza
acest aparat.

7. Identificarea úi rezolvarea problemelor


În cazul în care, în timpul măsurătorii, apar oricare dintre problemele prezentate mai jos, asiguraĠi-vă mai întâi că
nu există niciun dispozitiv electric la o distanĠă de 30 de cm. RO
Dacă problema persistă, vă rugăm să consultaĠi tabelul de mai jos.

Problemă Cauză Rezolvare


Valoarea afiúată pentru compoziĠia
corporală este anormal de mare sau ConsultaĠi „InformaĠii privind compoziĠia corporală“.
de mică.
Alimentarea cu energie a aparatului
se opreúte după aproximativ Nu aĠi selectat numărul corect al
5 minute de la confirmarea greutăĠii profilului personal sau modul SelectaĠi numărul corect de profil
corporale úi înainte de a se măsura GUEST (vizitator). (Unitatea de personal sau modul GUEST.
procentul de Ġesut adipos, nivelul de afiúare nu afiúează numărul
(ConsultaĠi secĠiunea 4.)
Ġesut adipos visceral, procentul de profilului dumneavoastră personal
muúchi scheletici, IMC úi sau indicaĠia „G“.)
metabolismul bazal.
Nu sunt introduse bateriile. IntroduceĠi bateriile.
Polaritatea bateriilor nu a fost IntroduceĠi bateriile respectând
respectată. polaritatea.
La pornirea alimentării cu energie a ÎnlocuiĠi toate cele patru baterii cu
aparatului, pe afiúaj nu apare nimic. Bateriile existente sunt uzate.
baterii noi. (ConsultaĠi secĠiunea 2.)
Cablul care conectează aparatul úi
unitatea de afiúare este uzat sau ContactaĠi cel mai apropiat
reprezentant de service OMRON.
deteriorat.

13
8. ÎntreĠinerea úi depozitarea aparatului

CurăĠarea aparatului
• Aparatul trebuie să fie întotdeauna curat înainte de utilizare.
• ùtergeĠi aparatul utilizând o lavetă moale úi uscată.
Dacă este necesar, utilizaĠi o lavetă umezită cu apă sau detergent úi stoarceĠi-o bine înainte de a curăĠa aparatul,
apoi útergeĠi-l cu o lavetă uscată.
• PuteĠi utiliza alcool denaturat pentru a curăĠa electrozii, dar este interzisă utilizarea acestuia pentru curăĠarea
altor componente ale aparatului.
• Nu utilizaĠi benzen sau diluant pentru curăĠarea aparatului.

ÎntreĠinerea úi depozitarea
• DepozitaĠi unitatea de afiúare în aparat, în modul indicat în imagine.
• Atunci când depozitaĠi unitatea de afiúare, aveĠi grijă să nu îndoiĠi cablul acesteia.

• Nu depozitaĠi aparatul în:


- CondiĠii de umiditate în care umezeala sau apa pot pătrunde în aparat.
- CondiĠii de temperaturi ridicate, în locaĠii expuse direct la radiaĠiile solare sau în locuri cu mult praf.
- LocaĠii expuse úocurilor sau vibraĠiilor.
- LocaĠii în care sunt depozitate produse chimice sau unde sunt prezente gaze corozive.

• Nu efectuaĠi personal reparaĠiile. Acest produs este calibrat din fabricaĠie. Dacă nu sunteĠi sigur de precizia
măsurătorilor, vă rugăm să contactaĠi distribuitorul autorizat OMRON. În general, se recomandă să efectuaĠi
inspectarea dispozitivului la fiecare 2 ani, pentru a vă asigura că acesta funcĠionează corect úi că oferă rezultate
exacte.

14
9. Date tehnice
Categorie produs Aparate pentru analizarea compoziĠiei corporale
Descriere produs Monitor pentru determinarea compoziĠiei corporale
Model (cod) BF511 (HBF-511T-E/HBF-511B-E)
Afiúaj Greutate corporală: 0 – 150 kg, cu un increment de 0,1 kg
(0,0 – 330,0 lb, cu un increment de 0,2 lb)
Procent de Ġesut adipos: 5,0 – 60,0% cu increment de 0,1%
Procent de muúchi scheletici: 5,0 – 50,0% cu increment de 0,1%
IMC: 7,0 – 90,0 în increment de 0,1
Metabolism bazal: 385 – 3.999 kcal, cu un increment de 1 kcal
Nivel de Ġesut adipos visceral: 30 de niveluri cu increment de 1 nivel
Clasificarea IMC:
– (subponderal) / 0 (normal) / + (supraponderal) / ++ (obez) 4 niveluri cu câte 3 subniveluri
fiecare
Clasificarea procentului de Ġesut adipos úi a procentului de musculatură scheletică:
– (scăzut) / 0 (normal) / + (ridicat) / ++ (foarte ridicat) 4 niveluri cu câte 3 subniveluri fiecare
Clasificarea nivelului de Ġesut adipos visceral:
0 (normal) / + (ridicat) / ++ (foarte ridicat) 3 niveluri cu câte 3 subniveluri fiecare
OpĠiuni de setare ÎnălĠime: 100,0 – 199,5 cm (3' 4" – 6' 6 3/4")
Vârstă: de la 6 la 80 de ani
Sex: Masculin/Feminin
* UnităĠi de măsurare: kg (cm) / lb (picioare•inci)
* Intervalul de vârstă pentru procentul de Ġesut adipos, clasificarea procentului de
Ġesut adipos, procentul de musculatură scheletică, IMC, clasificarea IMC úi rata
metabolismului bazal se încadrează între 6 úi 80 de ani.
* Intervalul de vârstă pentru nivelul de Ġesut adipos visceral, clasificarea nivelului
de Ġesut adipos visceral úi clasificarea procentului de musculatură scheletică se
încadrează între 18 úi 80 de ani.
Precizia de măsurare a 0,0 kg – 40,0 kg: ± 0,4 kg
greutăĠii
(0,0 lb – 88,2 lb: ± 0,88 lb)
40,0 kg –150,0 kg: ± 1%
(88,2 lb – 330,0 lb: ± 1%)
Precizie (S.E.E. – eroare Procent de Ġesut adipos: 3,5%
de estimare standard) Procent de muúchi scheletici: 3,5%
Nivel de Ġesut adipos visceral: 3 niveluri
Durată de viaĠă 5 ani
Sursa de alimentare cu 4 baterii AA (R6) (PuteĠi utiliza úi baterii alcaline AA [LR6].)
energie
Durata de viaĠă a Aproximativ 1 an (în cazul în care efectuaĠi patru măsurători pe zi utilizând baterii cu
bateriilor mangan)
Temperatura/Umiditatea/ +10 – 40 °C / 30 – 85% RH (fără condensare) / 700 – 1.060 hPa
Presiunea atmosferică
de funcĠionare
Temperatura/Umiditatea/ -20 – 60 °C/10 – 95% RH (fără condensare)/700 – 1.060 hPa RO
Presiunea atmosferică
pentru depozitare úi
transport
ProtecĠia împotriva Echipament EM cu alimentare electrică internă
electrocutării
Parte aplicată Tip BF (electrozi pentru mâini, electrozi pentru picioare)
Clasificare IP IP21
*Clasificarea IP reprezintă gradele de protecĠie conform standardului IEC 60529.
Acest aparat este protejat împotriva obiectelor solide străine cu diametrul de 12,5 mm precum un deget sau
mai mari. Acest aparat este protejat împotriva pătrunderii picăturilor de apă cu cădere verticală.
Greutate Aproximativ 2,2 kg (4,85 lb) (inclusiv bateriile)
Dimensiuni exterioare Unitatea de afiúare: Aproximativ 300 (l) × 35 (Î) × 147 mm (A)
(Aproximativ 11 3/4" (l) x 1 3/8" (Î) x 5 3/4" (A))
Aparatul: Aproximativ 303 (l) × 55 (Î) × 327 mm (A)
(Aproximativ 11 7/8" (l) × 2 1/8" (Î) × 12 7/8" (A))
ConĠinutul ambalajului Monitor pentru determinarea compoziĠiei corporale, 4 baterii AA cu mangan (R6),
manual de instrucĠiuni, card de garanĠie

Notă: SpecificaĠiile tehnice pot fi modificate fără aviz prealabil.

Acest dispozitiv îndeplineúte prevederile directivei CE 93/42/CEE (Directiva privind dispozitivele medicale).

15
9.Date tehnice

Descrierea simbolurilor care, în funcĠie de model, pot fi găsite pe produs, pe ambalajul de vânzare al
produsului sau în manualul de instrucĠiuni
Parte aplicată - Tip BF
Grad de protecĠie împotriva Limită de temperatură
electrocutării (pierdere de curent)
Indice de protecĠie împotriva
IP XX factorilor externi asigurat de IEC
60529
Limită de umiditate

Marcaj CE Limită de presiune atmosferică

Număr de serie Curent continuu

Acest produs nu trebuie utilizat de


persoane cu implanturi medicale,
Necesitatea ca utilizatorul să de ex. stimulatoare cardiace, inimă
consulte instrucĠiunile de utilizare artificială sau plămâni artificiali, sau
alte echipamente electronice pentru
menĠinerea funcĠiilor vitale.
Data de fabricaĠie a produsului este integrată în numărul de serie, care este specificat pe ambalajul de
vânzare: primele 4 cifre indică anul producĠiei, următoarele 2 cifre indică luna producĠiei.

16
9.Date tehnice

Eliminarea corectă a acestui aparat


(deúeurile de echipamente electrice úi electronice)

Acest marcaj prezent pe produs sau documentele asociate acestuia indică faptul că produsul nu trebuie
eliminat împreună cu deúeurile menajere la sfârúitul duratei sale de viaĠă. Pentru a preveni potenĠiala afectare
a mediului sau a sănătăĠii umane ca urmare a eliminării necontrolate a deúeurilor, separaĠi acest produs de alte
tipuri de deúeuri úi reciclaĠi-l în mod responsabil pentru a promova utilizarea sustenabilă a resurselor de
materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să ia legătura cu distribuitorul de la care au achiziĠionat produsul sau cu autorităĠile
locale pentru detalii cu privire la locurile úi modalităĠile în care acest produs poate fi returnat, în vederea unei
reciclări ecologice.

Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul úi să verifice termenii úi condiĠiile contractului de


cumpărare. Acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deúeuri comerciale.

Acest produs nu conĠine substanĠe periculoase.


Îndepărtarea bateriilor uzate trebuie efectuată în conformitate cu reglementările naĠionale privind îndepărtarea
bateriilor

InformaĠii importante cu privire la compatibilitatea electromagnetică (CEM)

Acest dispozitiv produs de OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. este în conformitate cu standardul EN60601-1-
2:2015 privind compatibilitatea electromagnetică (CEM).
DocumentaĠia suplimentară în conformitate cu acest standard CEM este disponibilă la OMRON HEALTHCARE
EUROPE, la adresa menĠionată în acest manual de instrucĠiuni sau pe www.omron-healthcare.com

RO

17
9.Date tehnice

Producător OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.


53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO,
617-0002 JAPONIA

Reprezentant pentru UE OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.


Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp,
EC REP OLANDA
www.omron-healthcare.com
Krell Precision (Yangzhou) Co., Ltd.
Unitate de producĠie No.28, Xingyang Road, Economic Development Zone, Yangzhou, Jiangsu
225009, China
OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK
www.omron-healthcare.com
OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH
Subsidiare Gottlieb-Daimler-Strasse 10, 68165 Mannheim, GERMANIA
www.omron-healthcare.com
OMRON SANTÉ FRANCE SAS
14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, FRANğA
www.omron-healthcare.com

Fabricat în China

18