Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU din BUCUREŞTI

FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR


MASTER: CONTABILITATEA ŞI AUDITUL ENTITĂŢILOR ECONOMICE

GHID PRIVIND DESFĂŞURAREA PRACTICII DE


SPECIALITATE
I. Obiectivele Practicii de specialitate

Studenţii masterului Contabilitatea şi Auditul Entităţilor Economice au obligaţia de a efectua,


conform planului de învăţământ, practica de specialitate în semestrul III.

Disciplina „Practică de specialitate” face parte din categoria disiplinelor obligatorii prevăzute
în planul de învâţământ cu un număr total de 84 ore. Se poate efectua la locul de muncă (pentru cei
care își desfășoară activitatea în domeniul programului de masterat sau dacă organizația respectivă are
departamente în domeniul programului de masterat) sau, pentru cei care nu au un loc de muncă, în
organizații economice, instituții, organizații non-profit.
Numărul total de ore se repartizează astfel: 6 ore pe săptămână timp de 14 săptămâni.

Efectuarea celor 84 ore de practică le permite studenţilor masterului profesional dobândirea


următoarelor competenţe profesionale:
C1 Realizarea de analize şi interpretări ale realităţilor economiei româneşti din perspectiva
principalelor sisteme de contabilitate care operează la nivel naţional şi internaţional în mediul
de afaceri;
C4 Utilizarea unor judecăţi de valoare în aplicarea tehnicilor specifice pentru realizarea misiunilor
de audit intern şi audit financiar;
C6 Realizarea unor misiuni de cercetare ştiinţifică în domeniul contabilităţii, auditului şi
informaticii de gestiune
şi a competenţei transversale:
CT1 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de
muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă.

Obiectivele practicii de specialitate sunt:


• recunoaşterea și înțelegerea de către studenţi a diferitelor tipuri de informații precum:
modul de organizare al entităţilor economice/instituţiilor, domeniul de activitate, viziunea și
strategia, obiectivele activităților;
• identificarea categoriilor de utilizatori ai informaţiilor furnizate de documentele
contabile, respectiv rapoartele de audit şi expertiză;
• stabilirea modului de structurare a informaţiei în funcţie de categoriile de utilizatori;
• stabilirea legăturilor între cunoștințele dobândite și cerințele practice ale profesiei.

II. Modul şi locul de desfăşurare a practicii de specialitate

Practica de specialitate se desfaşoară pe propria răspundere a studentului, sub îndrumarea


cadrului didactic desemnat de Departamentul de Ştiinte Economice și se va finaliza cu elaborarea unui
dosar de practică.

În ceea ce priveşte locul de desfăşurare, studentul va efectua practica în societatea/instituţia


unde este angajat sau alte entităţi care pot furniza informaţii referitoare la tema aleasă pentru
elaborarea lucrării practice.

III. Conţinutul dosarului de practică

Ca urmare a parcurgerii celor 84 ore de practică, pe baza experienţei profesionale şi a


informaţiilor dobândite, studenţii vor elabora o lucrare (un dosar) pe o temă aleasă din domeniul
auditului / contabilităţii / expertizei contabile / fiscalităţii.

Tema lucrării de practică poate fi aleasă din propunerile de teme pentru disertaţie ce se află pe
site-ul universităţii: www.univnt.ro.

Lucrarea trebuie să aibă maxim 20 de pagini care să cuprindă:


 prezentarea entităţii economice sau instituţiei studiate : maxim 2 pagini;

1
 prezentarea politicilor contabile şi/sau procedurilor referitoare la tema aleasă pentru proiect;
 studiul de caz sau monografia pe tema aleasă, reprezentat(ă) de aplicaţii sau exemple
practice însoţite de documente justificative şi/sau declaraţii, dacă tema aleasă este din
domeniul contabilităţii / fiscalităţii / evaluării, respectiv raportul de audit / raportul de
expertiză contabilă, dacă domeniul temei este audit / expertiză contabilă.

Raportul final de audit intern trebuie însoţit de ordinul de serviciu, declaraţia de independenţă,
notificarea privind declanşarea misiunii de audit, programul de audit, minuta şedinţei de deschidere,
chestionarele, formularele constatărilor de audit, nota centralizatoare a documentelor de lucru, minuta
sedinţei de închidere, proiectul de raport, minuta reuniunii de reconciliere.

Raportul de audit financiar trebuie însoţit de scrisoarea misiunii, programul de audit, evaluarea
riscurilor, pragul de semnificaţie şi stabilirea eşantioanelor, centralizatorul aspectelor semnificative
constatate şi alte documente necesare susţinerii temei.

Raportul de expertiză contabilă poate fi raport de expertiză contabilă extrajudiciară sau judiciară
şi trebuie însoţit de contract/încheierea de şedinţă/ordonanţa de numire a expertului contabil,
declaraţia de independenţă, adresele de convocare a părţilor, dacă este cazul, nota de justificare a
onorariului (decont), acte adiţionale la contract, programul de lucru, anexe.

IV. Finalizarea practicii

Practica se finalizează cu o probă de verificare la care studenţii vor prezenta lucrarea practică
elaborată pe parcursul semestrului conform cerinţelor menţionate mai sus.

Promovarea probei de verificare permite studenţilor obţinerea a 3 credite.

V. Evaluarea

Evaluarea studenţilor la disciplina „Practică de specialitate” se realizează de către cadul


didactic desemnat pentru coordonare, iar la stabilirea notei finale vor fi luate în considerare
următoarele:
 conţinutul şi forma lucrării. Lucrarea trebuie să cuprindă prezentarea entităţii studiate,
politicile contabile sau procedurile aferente temei, studiul de caz, documentele justificative,
respectiv alte documente ce au legătură cu tema.
 modul de susţinere a lucrării;
 răspunsurile la întrebările referitoare la lucrarea de practică.

Bibliografie recomandată:

1. Benţa, M. Benţa, D. Pătroi, ”Tratat de fiscalitate practică. Optimizare fiscală”, Editura


C.H. Beck, Bucureşti, 2015 336.1/.6/B45
2. M.Z. Grigore, M. Gurău, Fiscalitate. Notiuni teoretice si lucrari aplicative, Cartea
Studenteasca, Bucuresti, 2009 336.1/.6/G83
3. M. Gurău, Politici, opțiuni și proceduri contabile pentru entitățile economice ale căror
valori mobiliare nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, Editura
Prouniversitaria, Bucureşti, 2015 657/G96
4. N.C. Matei, Expertiza contabilă: aspecte teoretice, studii de caz, teste grila, Editura
Prouniversitaria, Bucureşti, 2016 657/M47
5. Vascu, Adrian, Despre evaluare și verificarea evaluării, Editura Hamangiu, Bucuresti,
2015, 657/V31

2
6. Codul etic naţional al profesioniştilor contabili, ediţia a V-a, revizuită şi adăugită, Editura
CECCAR, Bucureşti, 2011, Secţiunile 100-150 şi Secţiunile 210-291 657/C60
7. Ghid privind Implementarea Standardelor Internationale de Audit Intern: 2015, CAFR,
Bucureşti, 2015 657/G49
8. Ghid privind unele reglementari ale profesiei de auditor. Editia a 5-a, CAFR, Bucureşti,
2014, 657/G49
9. Standardul profesional nr. 35: Expertizele contabile, ediția a VI-a, revizuită și actualizată,
Editura CECCAR, Bucureşti, 2014. 657/S76
10. Standardele Internationale de Raportare Financiara emise la 1 ianuarie 2015. Părțile A și
B: Textul consolidat al documentelor care insotesc Cadrul general conceptual de raportare
financiara si Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), inclusiv
Standardele Internationale de Contabilitate (IAS) si Interpretarile emise la 1 ianuarie 2015,
impreuna cu Declaratia practica IFRS si documentele privind procedura Fundatiei IFRS,
CECCAR, Bucureşti, 2017 657/S76
11. ANEVAR 2017- Standardele de evaluare a bunurilor
https://nou.anevar.ro/sites/default/files/page-files/standarde_2017_pt_site_0.pdf

Legislaţie
1. Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a
contabililor autorizaţi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 08
ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare. SINTACT
2. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică
judiciară şi extrajudiciară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 25
ianuarie 2000, aprobată prin Legea nr. 156/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
SINTACT
3. OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare
individuale și situațiile financiare consolidate, cu modificările şi completările ulterioare,
SINTACT
4. Noul cod de procedură penală, respectiv Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură
penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu
modificările şi completările ulterioare 343.1C/N89 , şi Noul cod de procedură civilă,
respectiv Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 3 august 2012, cu modificările şi completările
ulterioare, capitolele referitoare la expertiză. 347.91/.95C/N89
5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O. 688 / 10.09.2015), cu modificările ulterioare
SINTACT
6. Legea Societăţilor Comerciale nr. 31/1990, revizuită şi actualizată SINTACT
7. Legea Contabilităţii nr. 82/1991, revizuită şi actualizată SINTACT

S-ar putea să vă placă și