Sunteți pe pagina 1din 16

PAg. 2 AdMInIsTRAţIE PAg. 5 fonduRI PAg.

16 TIMP LIBER
Primăria comunei Luncoiu România a pierdut banii O tabără unicat va fi ridica-
de Jos s-a înfrăţit cu cea din pentru integrarea tă în acest week-end în
comuna Grebleşti, din profesională a tinerilor staţiunea Parâng, unde se
Republica Moldova. şomeri. Dispută între vor construi câteva zeci de
Vor fi dezvoltate programe comisarul european iglu-uri, după o metodă tes-
educative, sociale şi Corina Creţu şi ministrul tată pe viu de un fost luptă-
culturale. Rovana Plumb. tor în Legiunea Străină.

Fondat de Cornel POENAR

Pârtiile de schi sunt optime pentru


iubitorii sporturilor de iarnă. Zăpada
depăşeşte un metru. /pag.16

Anul XIV • nr. 595 • Apare 11 - 17 ianuarie 2019 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

Violenţa în familie, potolită Pag. 4 - CONCURS


Farmacia TACOMI
cu ordine de restricţie te face mai frumoasă!
Câştigătoarele din această
săptămână sunt:
• HOLDA GHERASIMA din Crişcior
• MAROLEANU ILEANA din Deva

/p.3

Ofertă unică!
Salvăm timp și bani! Anunţuri
de mare şi mică
Orice comandă la Tipografia
”Accent Media” aduce cele mai mari
avantaje din publicitate:
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare,
prin ediția tipărită a ziarului
publicitate
”Accent Media”.
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci în ziare
locale
de mii de persoane, în cotidianul
on-line ”Accent Media”.
Investești puțin, ești cunoscut
în întreaga lume! şi centrale
Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, Deva, 22 Decembrie, 37A •
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din Tel. 0726 871 728
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16.
www.accentmedia.ro www.accentmedia.ro
2 - aCTuaLiTaTe 11 - 17 ianuarie 2019

Comunele Luncoiu de Jos şi


Grebleşti (Moldova) s-au înfrăţit spus primarul Călin Dud.
La festivitatea de semnare
a protocolului de înfrăţire din-
tre cele două comune au luat
parte oficialităţi judeţene din
cele două ţări, între care şi
preşedintele Raionului Stră-
şeni, din Republica Moldova,
Mihail Popa.
Localitatea Grebleşti se află
la distanța de 16 km de orașul
Strășeni și la 42 km de
Chișinău. Satul Greblești a fost
menționat documentar la 25
iunie 1603. Este o veche
așezare în valea râului Ichel, în
zona Codrilor. Satul este în-
conjurat de grădini, vii și livezi.
În secolul al XVII-lea mai mulți
locuitori ai satului sunt
menționați în documentele
cancelariei domnești: diacul
Ionaşcu Russo din Grebleşti
(1622), Bosiu din Greblești
(1639) etc.
La 1754 la Greblești aveau
moșie boierii Russo. În secolul
al XIX-lea și familia Rosetti
ajunge să stăpânească moșii la
Greblești.

E
ste cel de-al doilea multiple rezonanţe, deoarece economic şi administrativ. Un dar şi edilul şef al acesteia, Biserica din lemn din loca-
protocol de înfraţire el va permite un schimb de eveniment ce personal îmi sunt apreciate de presa din litate a fost sfințită în 1812. În
cu o comună din Re- idei şi bune practici între două aduce satisfacție sufletească şi Republica Moldova. 1870 satul avea 26 de
publica Moldova, semnat în aşezări care au valenţe co- mândrie pentru cetățenii „Emoții, bucurie, înfăp- gospodării și 2 mori de vînt.
judeţul Hunedoara. mune, în condiţiile în care am- noştri, pentru omenie, cum- tuire! Apoi atmosferă relaxată La începutul secolului XX Gre-
Luncoiu de Jos – Un proto- bele sunt atestate documentar secădenie şi tradiții. Doamne alături de oameni de aleasă blești avea 35 de case și o
col de înfrăţire a fost semnat, din cele mai vechi timpuri. De ajută la lucruri frumoase!”, omenie din Republica populație de 282 de locuitori.
la începutul acestui an, între altfel, comuna Luncoiu de Jos spunea primarul comunei Moldova și România. Vă În perioada interbelică în sat
comunele Luncoiu de Jos şi va marca, în acest an, 580 de Grebleşti, Aliona Chircu. mulțumesc tuturor pentru a fost deschisă o bancă
Grebleşti, din Republica ani de atestare documentară. La rândul său, primarul co- susținerea realizării eveni- populară, o şcoală primară şi...
Moldova, cele două aşezări ur- „Comune surori sunt astăzi munei Luncoiu de Jos, Călin mentului! Vorba colegei mele trei cârciumi.
mând să dezvolte o colaborare - comuna Grebleşti şi Luncoiu Dud, s-a arătat extrem de de peste Prut, Aliona: ,, simt o În perioada sovietică la
reciproc-avantajoasă în mai de Jos! 04.01.2019 este o zi ce încântat de relaţia care se va stare de confort sufletesc’’! Greblești a ființat o brigadă a
multe domenii de interes pen- a clădit în istoria noastră o dezvolta cu omologii săi de Dumnezeu să binecuvânteze gospodăriei "Drumul leninist"
tru comunităţile locale. punte pentru oameni buni, peste Prut, mai ales că comunele noastre surori! din Recea, se arată pe site-ul
Evenimentul este unul cu schimb de experiență cultural, aşezarea din Raionul Străşeni, Doamne, ai grija de noi toți!”, a comunei.

Taxele şi impozitele locale rămân neschimbate la Râu de Mori


A
dministraţia locală le are de încasat la buget din
menţine vechile va- diverse surse. Una dintre
lori, actualizate cu acestea sunt taxele pe conce-
rata inflaţiei, conform siunea păşunilor alpine, des-
legii. pre care edilul local spune că
Râu de Mori – Taxele şi vor fi în atenţia autorităţilor
impozitele locale în comuna locale.
Râu de Mori vor rămâne, în „Cel mai probabil, plăţile
acest an, la un nivel ce va fi concesiunilor pentru păşu-
actualizat doar cu rata in- nile alpine au întârziat pen-
flaţiei, după cum prevede tru că oamenii nu au primit
legea, fără ca administraţia să încă subvenţiile de la APIA.
facă alte majorări, a anunţat Pe de altă parte, aceste taxe banii din subvenţii”, a spus
primarul Niculiţă Mang. vor trebui plătite pentru că primarul comunei Râu de
Potrivit acestuia, situaţia altfel administraţia locală nu Mori.
financiară cu care se con- va emite nicio adeverinţă În plus, administraţia lo-
fruntă cetăţenii comunei nu persoanelor care au datorii la cală va monitoriza, mult mai
permite o creştere a taxelor bugetul local. Eu cred că oa- atent, situaţia încasărilor, iar
locale, însă administraţia lo- menii îşi vor achita însă dacă va fi cazul va trimite so-
cală se va ocupa mai mult de aceste datorii către bugetul maţii de plată către
recuperarea sumelor pe care local imediat ce vor primi restanţieri.
11 - 17 ianuarie 2019 aCTuaLiTaTe - 3

Ordine de protecţie ŞTIRI LOCALE


Taxe şi impozite neschimbate

provizorie pentru
Deva - Taxele şi impozitele locale vor rămâne
neschimbate în anul 2019 în municipiul Deva. Primarul
Florin Oancea a menţionat că la bugetul local pot fi aduse
sume în plus din alte surse, prin dezvoltarea sectorului

violenţă domestică
economic şi atragerea de investitori. Potrivit unei
hotărâri votate de consilierii locali, persoanele fizice vor
achita anul acesta o cotă de impozit de 0,1% din valoarea
impozabilă a clădirilor, pentru cele rezidenţiale, şi de

D
e la data de 28 de- Totodată, poliţiştii au emis dura de intervenție a polițiș- 0,2% pentru cele nerezidenţiale. În cazul persoanelor ju-
cembrie 2018, un ordin de protecţie îm- tilor, de cooperare cu celelalte ridice, cota de impozit va fi de 0,2% pentru clădirile rezi-
polițiștii pot emite potriva bărbatului, pe o pe- instituții cu atribuții în pre- denţiale şi de 1,3 % pentru cele nerezidenţiale.
ordinul de protecție provi- rioadă de cinci zile. venirea și combaterea vio-
zoriu, prin care se dispun, lenței domestice, metodologia A scăpat de insolvenţă
pentru o perioadă de 5 Formular de evaluare de utilizare a formularului de
zile, una sau mai multe mă- a riscului evaluare a riscului și proce- Deva - Complexul Energetic Hunedoara a scăpat de in-
suri de protecție a vic- dura de emitere a ordinului de solvenţă. Curtea de Apel Alba Iulia a respins apelul de-
timelor. Începând cu data de 28 de- clarat de reprezentanţii societăţii energetice. Cererea de
protecție provizoriu, precum
Deva - Poliţiştii din judeţul cembrie 2018, poliţiştii care intrare în insolvenţă a fost înaintată de conducerea Com-
și cea de punere în executare
Hunedoara au emis în acest intervin la cazuri de violenţă plexului Energetic Hunedoara, anul trecut, în ideea de a
a acestuia.
an cinci ordine de protecţie domestică pot emite, după scăpa de creditorii care demarau procedurile de exe-
Intervenţiile poliţiştilor la
provizorie faţă de persoane analizarea situaţiei pe baza cutare silită. De cealaltă parte, sindicatele s-au opus in-
cazurile de violenţă domes-
din localităţile Vulcan, unui formular de evaluare a trării în insolvenţă prin trei cereri de intervenţie
tică se pot realiza din oficiu
Petroşani, Hunedoara, Uricani riscului, un ordin de protecţie voluntară. Una a venit din partea Sindicatului Solidari-
sau ca urmare a sesizărilor
şi Ilia, care s-au manifestat vi- provizoriu, valabil cinci zile, tatea Hunedoara. O a doua cerere a fost înaintată de
primite prin Sistemul naţional
olent în raport cu membrii astfel încât victima nu va mai Sindicatul „Muntele“, reprezentativ la nivelul CEH. Aces-
unic pentru apeluri de ur-
familiei. fi nevoită să aştepte unul încu- tea au considerat că o eventuală intrare în insolvenţă ar
genţă (112), formulate în scris
Ultimul caz este cel al unei viinţat de judecător. duce la falimentul companiei. A treia cerere de inter-
sau oral, direct ori telefonic la
femei de 32 de ani, din oraşul Ordinul de protecţie provi- venţie a venit din partea Sindicatului „Noroc Bun”.
sediul unităţilor de poliţie de
Uricani, care a sesizat poliţia zoriu se emite dacă se con-
către persoanele implicate în
după ce fostul său concubin, stată că există un risc iminent
actele de violenţă domestică,
în vârstă de 25 de ani, a ca viaţa, integritatea fizică ori
de către persoanele care au
ameninţat-o cu moartea şi a libertatea unei persoane să fie
asistat la producerea actelor
distrus o uşă cu securea. pusă în pericol printr-un act
de violenţă domestică sau de
„La faţa locului s-a deplasat de violenţă domestică.
către alte persoane.
un echipaj de poliţie care a Pentru a veni în sprijinul
În cadrul intervențiilor,
identificat reclamanta, aceas- victimelor, legislația privind
polițiștii pot lua măsuri pen-
ta declarând verbal că s-a violența domestică a fost
tru separarea victimei de
refugiat la o vecină de frica modificată și completată (prin
agresor și pot realiza orice
fostului său concubin, care a Legea nr. 174 din 13 iulie
alte demersuri necesare elim-
ameninţat-o cu acte de vio- 2018), fiind reglementată
inării riscurilor imediate. Ei
lenţă şi cu moartea. Acesta modalitatea de intervenție a
observă și adresează întrebări
avea asupra sa o secure, cu polițiștilor în cazurile de vio-
cu privire la starea fizică a
care a provocat distrugeri lență domestică și emiterea
persoanelor implicate și, dacă
unei uşi de la palierul etajului ordinului de protecție provi-
se impune, solicită intervenția Taxa de divorţ creşte
unde cei doi locuiesc, după zoriu de către aceștia. Astfel,
echipelor medicale. In- Vulcan - Primăria municipiului Vulcan va majora cu
care a plecat, însă a continuat la sfârșitul anului trecut, a fost
formează atât victima, cât și aproape 50%, din acest an, taxa pentru divorţul pe cale
să o ameninţe pe femeie prin aprobat și publicat în Moni-
agresorul, cu privire la drep- administrativă. Autorităţile speră că în acest fel vor în-
intermediul SMS-urilor”, a in- torul Oficial Ordinul ministru-
turile și obligațiile lor și mă- curaja familia tradiţională şi-i va determina pe soţi să nu
format purtătorul de cuvânt al lui afacerilor interne și al
surile ce vor fi dispuse în se despartă decât dacă situaţia prin care trec nu ar mai
IPJ Hunedoara, Bogdan Niţu. ministrului muncii și justiției
urma evaluării situației de putea avea cale de ieşire, a declarat primarul municipiu-
Bărbatul recalcitrant a fost sociale nr. 146/2578/2018
fapt. lui Vulcan, Gheorghe Ile. Noua taxă a fost stabilită la 700
identificat de către poliţişti la privind modalitatea de ges-
tionare a cazurilor de violență de lei.
domiciliul mamei sale şi con- Interdicţii
dus la sediul Poliţiei Uricani, domestică de către polițiști.
De asemenea, sesizează Plafonare a tarifului la gaze
pentru cercetări, pe numele
acestuia fiind întocmit un Intervenţia structurile specializate ale Bucureşti - Ministrul Finanţalor, Eugen Teodorovici,
dosar penal pentru tulburarea poliţiştilor Poliției Române sau ale altor a anunţat, începând de la 1 ianuarie, plafonarea preţului
ordinii şi liniştii publice. instituții în situația în care, în la gazele naturale la 68 lei/MWh. Este o măsură necesară
Ordinul stabilește proce-
urma verificării sesizării, sunt pentru că, spune ministrul, producătorii vând gazele na-
constatate și alte fapte in- turale extrase la un preţ de trei ori mai mare decât preţul
criminate, obținând probe, de producţie. Măsura se va aplica până în 28 februarie
după caz. Față de agresor, 2022, potrivit lui Eugen Teodorovici, şi va proteja atât
polițistul, prin ordinul de pro- consumatorii casnici, cât şi firmele.
tecție provizoriu, poate dis-
pune și alte obligații sau Scepticism european
interdicții, și anume: păs-
trarea unei distanțe minime Deva - România nu este pregătită din punct de vedere
determinate față de victimă, politic să valorifice perioada celor şase luni în care deţine
față de membrii familiei aces- Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene deoarece nu
teia, față de reședință, locul există un proiect de ţară definit în acest context, este de
de muncă sau unitatea de în- părere parlamentarul european Iuliu Winkler. În opinia
vățământ a persoanei prote- sa, summitul de la Sibiu, din luna mai, ar putea
jate sau, dacă este cazul, reprezenta una dintre soluţiile pentru un proiect euro-
predarea către poliție a pean, având în vedere că este prima reuniune la nivel
armelor deținute de acesta. înalt în absenţa Marii Britanii.
4 - FRUMUSEŢE 11 - 17 IANUARIE 2019

Şase trucuri pentru un creier puternic


P ână de curând, co- importanță acestor aspecte. - alimente prăjite (gogoşi, folosesc în industria alimen-
munitatea științi- Însă, dacă nu le băgăm în cartofi prăjiţi, bucăţi de pui tară? E simplu, pentru că
fică era convinsă că seamă, nu înseamnă că au un pane etc.); folosirea acestor grăsimi în
îmbătrânirea creierului impact mai mic asupra stării - snacksuri (chipsuri, prepararea alimentelor proce-
este un proces noastre de bine. Ba din contră, napolitane, bomboane, pop- sate ajuta la prelungirea pros-
ireversibil, care nu cu cât se studiază mai mult, cu corn preambalat pentru cup- peţimii acestora, a termenului
poate fi influențat. atât se descoperă noi și noi torul cu microunde); de garanţie şi a aspectului
Mai mult, viziunea asupra feluri în care aceste obiceiuri - semi-preparate congelate; atrăgător în rafturile maga-
bolilor degenerative ale cre- alimentare ne distrug corpul. Conf. dr. Nastasia Belc, di- zinelor.
ierului era una care implica Avem două case. Una este plan- rector general Institutul de 3. Fier și cupru: fierul și
într-o proporție foarte mare eta și cealaltă este corpul. Tre- Bioresurse Alimentara ne ex- cuprul oxidează înăuntrul cor-
factorul genetic. Cu alte cu- buie să avem grijă de ele. Ia să plică unde se găsesc cu precă- pului nostru. Acest proces de-
vinte, se credea că soarta vedem, ce trebuie să evităm? dere aceste grăsimi: “În arsuri, termină apariția radicalilor
noastră este o loterie genetic 1. Grăsimi saturate: Carnea în carne arsă, pâine arsă, bi- liberi care circulă cu ajutorul
și că nu putem face mare lucru grasă, smântână, caşcaval, unt, scuiţii dacă nu sunt bine sistemului sangvin și ajung în
decât să stăm și să ne aștep- untură, îngheţată, ulei de pal- trataţi termic, cartofii prăjiţi. cele din urmă în creier, unde
tăm declinul. Cât se poate de mier, ulei de cocos. Nu vom În principiu, unde vedem cu- acționează ca niște scântei, loare strugurilor negri, afine-
FALS. Astăzi am ales să vorbi foarte mult pe această loarea maro închis şi simţim disturbând legăturile dintre lor, coacăzelor. Da, te-ai prins,
vorbesc despre câteva obi- temă, deoarece acestea sunt gustul acela amărui înseamnă neuroni. Desigur că avem culoarea aceea indigo închis
ceiuri care să ne ajute să ne informații pe care le-am mai că e o substanţă toxică.″ nevoie de un aport de fier și care este semn de bogăție de
păstrăm sănătatea creierului discutat și cu alte ocazii, însă Utimele studii arată că cupru, dar dacă această canti- antioxidanți.
pentru cât mai mult timp. vom insista puțin pe subiectul numai în Uniunea Europeană tate depășește limitele nor- 6. Exercițiu fizic: Nu
În primul rând trebuie să grăsimilor trans. 50.000 de oameni mor anual male, ceea ce se întâmplă în vreau să vă alarmez, nu vă
discutăm despre elementele 2. Grăsimi trans: din cauza bolilor provocate de mod normal, efectul este trimit la jogging în fiecare
care accelerează degradarea - prajiturile, biscuiţii, furse- acizii graşi trans nesaturaţi dăunător. Trebuie să ne uităm dimineață. Studiile arată că
creierului. Da, ne place să curile, aluatul de placintă sau din alimente. Aşa că specia- la detalii din viața noastră. trei plimbări pe săptămână
mâncăm gras, prăjit, proteic și pizza, chiflele pentru ham- liştii încearcă să depisteze ali- Spre exemplu, prăjitul în tigaie timp de 40 de minute, au un
am auzit de atâtea ori că tre- burgeri; mentele care conţin aceste de tuci sau faptul că instalația impact considerabil asupra
buie să evităm chipsurile și - margarina şi smântâna grăsimi. de apă este făcută pe bază de sănătății creierului. Odată cu
produsele semi-preparate, vegetală pentru gătit; Dacă se cunoaște faptul că țevi de cupru. Nu ne imaginăm îmbătrânirea corpului, hipo-
încât ne intră pe o ureche și ne - amestecuri de prăjituri, aceste grăsimi sunt atât de no- că aceste detalii contează, nu- campusul, centrul memoriei,
iese pe cealaltă. Nu mai dăm plăcinte şi ciocolata instant; cive, atunci de ce încă se mai i așa? începe să se micșoreze. S-a ob-
Bun, dacă acești radicali servat că aceste plimbări săp-
liberi produc scântei, atunci tămânale, nu doar că opresc
haideți să găsim un extinctor procesul de micșorare a
pe măsură. Și l-am găsit! Vita- hipocampusului, ci ajută chiar
mina E. Am ajuns și la lista la îmbunătățirea memoriei.
pozitivă. Să vedem ce trebuie Este important să înțelegi
să facem ca să ne menținem că orice vârstă ai, NU este prea
creierul sănătos. târziu. Studiile pe care le-am
4. Vitamina E se găsește în urmărit ca să scriu acest arti-
spanac, în mango, avocado, în col au fost efectuate pe per-
special în nuci și semințe (care soane intre 75 și 80 de ani. Și
conțin de asemenea și grăsimi rezultatele lor s-au îmbună-
bune, Omega 3 și Omega 6). tățit după doar trei luni de
De ce spunem că este un ex- respectare a programului.
tinctor? Pentru că vitamina E Plasticitatea creierului este
este un antioxidant foarte efi- mult mai ridicată decât se cre-
cient. Natura are opt forme de dea până acum, ba chiar s-a
vitamina E, de aceea, cea mai descoperit că putem produce
bună sursă rămâne alimen- neuroni noi. Așa că prindem
tația. curaj, suntem perseverenți și
5. Antocianine: Te-am ză- ne ținem de program. Multă
păcit? Este mai simplu decât sănătate!
credem. Antocianinele dau cu- fB Talvescu Irina

Farmacia TACOMI
te face mai frumoasă
Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia, prin tragere la sorţi,
de un pachet de înfrumuseţare oferit de Laboratoarele
TACOMI. Săptămânal, se acordă două premii. Taloanele se depun la
sediul redacţiei Accent Media din Deva, str.22 Decembrie, nr.37 A, biroul
16, iar extragerile se fac în fiecare zi de joi a săptămânii. Câştigătorii vor
fi publicaţi în ziarul de vineri din săptămâna respectivă.

Nume ....................................................................................................................

prenume ...................................................... CI seria…….. nr….................…

Localitatea……….................................... Tel….................................................
11 - 17 ianUaRiE 2019 aCTUaLiTaTE - 5

România a pierdut toate cele


343 de milioane de euro alocate
de UE pentru tinerii şomeri
B
irocraţia şi lipsa de vine de la Bruxelles”, scrie Co-
viziune au blocat un rina Crețu.
program european În orice caz, continuă ea,
care putea ajuta tinerii să „am salvat cu siguranță 350 de
se califice sau să înceapă o milioane de euro din cei 830,
afacere. prin decizii stabilite împreună
Bucureşti - Comisarul eu- cu autoritățile române. Ea pre-
ropean Corina Crețu a atras cizează că între 15 și 31 de-
atenția, săptămâna aceasta, cembrie au fost depuse cereri
că România nu a atras niciun de plată pentru restul sumei,
ban din fondurile puse la dis- majoritare fiind proiectele pe
poziție de UE prin Garanția care inițial Guvernul spunea că
pentru tineri (Youth Employ- le va finanța prin PNDL.
ment Initiative). Banii puteau
fi accesați până la 30 iunie Replica
2018. Ministrul Fondurilor Eu-
„Întreaga sumă destinată ropene susține însă că sumele
tinerilor, Garanția pentru alocate de UE pentru tinerii
tineri - Youth Employment șomeri pot fi cheltuite până în
Initiative - pentru care ne-am 2023 și nu până în 2018, așa
luptat atât ca europarlamen- cum a anunțat comisarul euro-
tari, 343 milioane de euro s-a pean pentru Politici Regionale,
pierdut definitiv”, a postat Co- Corina Crețu.
rina Crețu pe Facebook.
„Acest instrument era des- Alţi bani pierduţi
tinat combaterii șomajului în Chiar dacă dezangajarea
rândul tinerilor între 18 și 25 care nu a atras niciun ban din se confruntă România”, scrie tre și ale specialiștilor noștri automată a fost evitată, nu este
de ani, fiind lansat la Bu- aceste fonduri, deși sunt și Corina Crețu. care au venit cu soluții. Eu sper sigur că toate aceste fonduri
curești în 8 aprilie 2015 de alte țări cu rezultate slabe. că populația înțelege”, a punc- vor intra în România. „De abia
către vicepreședintele Comi- Comisarul a vorbit și des- Contre între colege tat Corina Crețu. următoarele audituri vor
siei Europene Valdis Dom- pre eforturile făcute pentru de partid Comisarul european a vedea câte din aceste proiecte
brovski și Primul Ministru evitarea dezangajării de fon- Marți, ministrul fondurilor amintit și de declarațiile de la sunt eligibile sau nu”, mai
Victor Ponta, în prezența duri din Politica de coeziune. europene, Rovana Plumb, a finalul anului trecut, când gu- spune Crețu, subliniind că
miniștrilor săi de atunci, „Riscurile dezangajărilor mulțumit „tuturor Comisarilor vernul își aroga toate meritele România a pierdut totuși, în
Rovana Plumb și Eugen automate erau reale, 830 mil- şi Comisarelor” care au ajutat pentru absorbția fondurilor. 2018, 22 milioane de euro din
Teodorovici”, a amintit comi- ioane de euro la începutul an- la evitarea dezangajărilor au- „Apreciez că Dna Plumb a Fondul Social, „pierdere au-
sarul european pentru poli- ului. Am avut discuții asupra tomate pe POR (programul op- încercat să echilibreze situația tomată - nefiind proiecte de
tici regionale. acestui aspect aproape zil- erațional regional”, a remarcat creată la sfârșitul anului, când analizat”.
nice, am avut zeci de experți Crețu, subliniind însă că este toate înfăptuirile marețe s-au Ministrul Rovana Plumb a
Ultimii din Europa la București și în țară pentru singura responsabilă de acest datorat eforturilor guvernului. declarat, în repetate rânduri,
Corina Crețu a postat și un a ajuta autoritățile naționale program. Așa au început toate guvernele inclusiv cu doar câteva luni
grafic privind implementarea și locale. Numai eu personal „Probabil nu ați primit populiste, anti-europene: prof- înaine de finalul anului, că nu
programului în toate statele m-am întâlnit cu Dna Prim aprobare de la partid să vorbiți itând din plin de ajutorul fon- este niciun risc ca România să
UE, din care rezultă că Româ- Ministru de cinci ori pentru a despre eforturile noastre co- durilor europene, tot ce e bun piardă bani europeni prin
nia e singurul stat membru îi explica problemele cu care mune, despre întâlnirile noas- vine de la Guvern, tot ce e rău dezangajare.

Nu avem cazuri de gripă


Deva – Judeţul Hunedoara antigripal pe care le-am săptămână din acest an au
se numără printre puţinele primit de la Ministerul fost înregistrate 524 de per-
din ţară în care numărul per- Sănătăţii au fost administrate soane care au prezentat in-
soanelor care s-au îmbol- de medicii de familie din fecţii acute respiratorii,
năvit de infecţii acute judeţul Hunedoara. Faptul că dintre acestea 294 fiind
respiratorii este relativ con- populaţia a înţeles impor- pneumonii. Din cauza unor
stant, de la o săptămâna la tanţa vaccinării şi că dozele forme mai severe ale bolilor,
alta. De asemenea, în judeţ au venit la timp au avut ur- 137 de persoane au fost in-
nu a fost raportat încă niciun mări favorabile pentru că în ternate în spital.
caz de gripă, ceea ce ar putea judeţ nu a fost semnalat, încă, Numărul cazurilor con-
fi urmarea directă a faptului niciun caz de gripă”, spune statate este relativ similar cu
că foarte mulţi oameni din medicul şef al Direcţiei de cel din ultima săptămână a
grupele de risc au ales să se Sănătate Publică (DSP) anului 2018, când în evidenţe
imunezeze la timp. Hunedoara, dr. Cecilia Birău. se aflau 606 persoane diag-
„Aproape toate cele Datele oficiale ale DSP nosticate cu infecţii acute
22.500 de doze de vaccin Hunedoara arată că în prima respiratorii.
6 - SPOrT 11 - 17 ianuarie 2019

Autobergamo Deva- Gimnastică aerobică


noutăți pentru... noul sezon

E
chipa de fotbal în echipe naționale) dar și pe nilor, în acest sezon. Auto-
sală, liderul actual al Mimi Stoica, trecut la United bergamo a început pregătirile
primei ligi, Auto- Galați. Gruparea deveană a cu Cosmin Gherman, apoi l-a

D
bergamo Deva își reia de perfectat în perioada de va- numit pe spaniolul Luis Fon-
astăzi pregătirile cu o canță un contract cu tânărul ouă sportive de la rezultatelor obținute în anul
seca Cilleros, pentru ca ”se- CNS Cetate Deva competițional 2018, când
serie de noutăți în lotul cu și talentatul jucător spaniol cundul” Adrian Moț să
care a activat în prima convocate la lotul cele două au urcat pe podiu-
Toni Jodas Vives. asigure interimatul de-a lun- național
parte din campionatul mul de premiere la con-
Mai mult ,interimatul lui gul ultimelor patru săp- Noul an începe cu știri
2018-2018. cursurile de nivel național la
Adrian Moț ca tehnician prin- tămâni. dintre cele mai bune pentru
De menționat că echipa care au fost prezente.
cipal pe banca prim-di- Revenirea în lotul devean a clubul devean. Deși se află în
deveană ocupă primul loc în Cele două sportive în-
vizionarei de fotbal în sală portarul Vlad Iancu(care a re- vacanță , două gimnaste le- tregesc lista sportivilor care
clasamentul ligii naționale cu
Autobergamo Deva s-a înche- nunțat la colaborarea cu In- gitimate la secția de aerobică se află la lotul național, acolo
29 de puncte, cu un punct
iat după ce oficialii medaliatei formatica Timișoara) a dus și de la clubul Cetate au fost unde CNS Cetate Deva este
înaintea celor de la United
Galați. cu bronz la ediția trecută de la întreruperea colaborării convocate la lotul național de reprezentat acum de către
Portarul echipei naționale campionat au decis să-l nu- dintre Autobergamo și junioare care se află în Flavia Sentea și Mircea Popa
Vlad Iancu se va reîntoarce la mească la cârma formației pe Adrian Moț cel care a anunțat pregătire la Constanța. (ambii seniori).
Deva, acolo unde va evolua, Nelu Stancea, fost selectioner acest lucru pe o rețea de so- Mirela Frîncu și Daria- Componeții secției de
pentru restul sezonului, după al echipei naționale. cializare. Alexandra Mihaiu, ambele gimnastică aerobică de la
ce a renunțat la colaborarea Nelu Stancea a mai condus Vlad Iancu va fi unul dintre eleve în clasa a VIII, la CNS CNS Cetate Deva se vor de-
cu Informatica Timișoara, CSM Poli Iași și a dus națion- titularii postului de portari la Cetate Deva, pregătite de plasa în aceste zile pentru un
formație care îl pierde atît pe ala României în sferturile de echpa deveană dar el a primit antrenoarea Mădălina cantonament de pregătire
Robert Lupu(care a decis să finală ale Euro 2014, el fiind și sarcinile de antrenor se- Gogîțu, au primit convocarea de o săptămână, în stațiunea
rămână doar selecționerul al patrulea antrenor al deve- cund. la lotul național ca urmare a Arieșeni.

CS Hunedoara se reuneşte pe 14 ianuarie


S
taful de conducere al jocuri de pregătire, începând
clubului de pe malul cu cea de a doua săptămână.
Cernei, CS Hunedoara Nu e nimic bătut în cuie,
a făcut primele estimări acum definitivăm programul
pentru noul an și pregă- amicalelor. Ce vă pot spune e
teşte programul pentru că vom întâlni echipe de liga
perioada următoare. a treia din zonă şi de liga a
În ceea ce priveşte progra- patra de la noi din judeţ ”.
mul echipei care activează în În ceea ce priveşte obiec-
campionatul Ligii a III-a, în tivul echipei hunedorene
perioada imediat următoare, pentru retur, acesta a rămas
antrenorul principal, Mircea acelaşi ca şi la începutul cam-
Alic, a întocmit băieţilor un pionatului, adică menţinerea
program de reacomodare la în liga a treia.
efort, pe care trebuie să îl res- „Va fi un retur extrem de
pecte. dificil pentru toate echipele,
„Luni, 14 ianuarie, este atât pentru cele aflate în a
programată reunirea lotului. doua jumătate a clasamentu-
După două săptămâni de lui, cât şi pentru cele din vârf.
antrenamente, pe 1 februarie, Dacă ne uităm în seria noas-
vom efectua şi un cantona- tră, practic de la locul 8 în jos echipele din faţă, cele care se din rezultatele înregistrate gătite transferuri de jucători,
ment până pe 9 februarie. Pe- toate formaţiile luptă pentru bat la promovare, diferenţele până acum, orice poate dar dacă se va decide acest
rioada va coincide cu evitarea retrogradării, inclu- sunt recuperabile în a doua învinge pe oricine, aşa că lucru , schimbările de lot vor
minivacanţa şcolară, pentru siv FC Avrig, aflată la numai parte a campionatului. orice este posibil în retur” a fi aduse spre informarea su-
că juniorii pe care îi avem în şase puncte de primul loc re- Această serie a patra este precizat Mircea Alic. porterilor și a susținătorilor
lot sunt elevi. Vom avea trogradant. La fel e şi cu foarte echilibrată, vedeţi şi Deocamdată nu sunt pre- echipei.
11 - 17 ianuarie 2019 sport - 7

ACS Energeticianul pierde Echipa CNS


Cetate Deva
un nou jucător se va reuni la
21 ianuarie

F I
ormația care ac- eri staful de conduce-
tivează în Valea Jiului re și antrenorii din
, ACS Energeticianul cadrul CNS Cetate
face schimbări majore în Deva au avut o primă în-
lot în această iarnă, după tâlnire în aces an calen-
ce a încheiat prima parte daristic și au fost stabilite
a sezonului pe locul 8, sub prioritățile pentru pe-
aşteptările finanţatorului. rioada de pregătire a
Portarul Bogdan Miron şi- noului sezon.
a reziliat şi el contractul cu Echipele de la Centrul de
echipa de la Petroşani şi e cu copii și juniori se vor reuni
gândul la un transfer în pe data 14 ianuarie, iar
străinătate, el fiind cel de al echipa care evoluează în
13-lea jucător care se des- campionatul Ligii a III-a va
parte de echipa care acti- avea primul antrenament pe
vează în liga secundă de data de 21 ianuarie.
fotbal. În această perioadă con-
Portarul de 28 de ani şi-a ducerea clubului devean
reziliat contractul de comun face o serie de demersuri
acord cu conducerea clubului pentru stabilirea partidelor
din Petroșani, după ce fost amicale de pregătire și se
titular în majoritatea meciu- dorește perfectarea unor
rilor jucate de echipă de la meciuri cu echipe din ligile a
promovarea în Liga 2, însă, II-a și a III-a, cu formații din
pleca. Ofertele sunt din avut o relaţie bună cu toată mele echipe şi, de ce nu, să îşi județele limitrofe.
imediat după încheierea pri-
prima ligă din Ungaria. Mi-aş lumea de la magazioner până atingă obiectivul. În ceea ce De asemenea, așa cum a
mei părţi a sezonului, s-a de-
dori să joc în străinătate, pen- la patron. Consider că lupta mă priveşte, sper să aleg cea declarat președintele clubu-
spărţit de Energeticianul, iar
tru că e altceva. În ţară cea va fi strânsă pentru pro- mai bună opţiune pentru lui devean, Daniel Simina,
acum a primit oferte tentante
mai frumoasă perioadă am movare, unde le văd pe Chin- mine”. sunt tratative pentru adu-
din prima ligă a Ungariei.
petrecut-o la UTA Arad. De- dia, ”U” Cluj şi Petrolul”, Energeticianul se va reuni cerea unor jucatori la echipa
“Deocamdată sunt la Satu
spre fosta mea echipă, Ener- spune jucătorul care îi ţine pe data de 14 ianuarie la sta- deveană, transferurile fiind
Mare. Am câteva oferte dar
geticianul, consider că era loc pumnii fostei sale echipe: ”Eu dionul Jiul din Petroșani de la în curs și vor fi comunicate
nu m-am hotărât unde voi
de mai bine. La Petroşani am îi doresc multă baftă fostei ora 14:30. în timp util.

Anul 2018 în tenis. Simona Halep a scris istorie, Mihaela Buzărnescu a uimit
o lume întreagă. Federer, Nadal și Djokovic rămân titanii tenisului masculin
aproape tot anul pe locul 1 Halep a învins-o din nou pe
mondial, reușind să termine al Siniakova, de această dată
doilea sezon consecutiv în având-o alături pe Irina Begu.
postura de lider mondial. În aceeași lună, ianuarie, la
Românca s-a mai impus la Australian Open, Simona avea
Rogers Cup, în Montreal, dar și să fie învinsă în a treia finală
în China, la Shenzhen Open, de Grand Slam din carieră,
chiar la începutul anului. Li- după cele două pierdute la
derul WTA a mai jucat finale la Roland Garros, în 2014 în fața
turneul de la Roma (pierdută Mariei Șarapova şi în 2017, în
în fața Elinei Evitolina) și la fața Jelenei Ostapenko. De
Cincinnati (cu Kiki Bertens). această dată, Simona pierdea
Deși o accidentare la spate în fața danezei Caroline Woz-
i-a încheiat prematur sezonul niacki.
și a împiedicat-o să participe
la Turneul Campioanelor, Si- 2019 și noi provocări
mona a reușit să-și păstreze pentru Simona

A
nul 2018 a fost unul meci istoric cu Federer. după ce a fost aproape tot anul poziția de lider.
bogat în evenimente Rămasă fără antrenor prin-
Anul a marcat revenirea numărul 1 mondial, o acci- Anul a început pentru Si-
în lumea tenisului cipal, după ce Darren Cahill a
Serenei Williams în tenis, dentare pe final de sezon l-a mona Halep la Shenzen, în
mondial și plin de satis- luat pauză un an pentru a sta
după ce a născut o fetiță, dar și coborât pe locul secund în China, unde cucerit trofeul
facții pentru tenisul româ- mai mult cu familia și cu prob-
revenirea lui Novak Djokovic clasamentul ATP la final de an. atât la simplu, cât și la dublu,
nesc. leme la spate care i-au com-
în postura de lider mondial. 2018 a fost, așa cum Si- alături de Irina Begu. În prima
A fost anul în care Simona promis finalul de sezon,
Roger Federer a reușit, la 37 mona însăși spunea într-un in- finală, Simona a învins-o pe
Halep a câștigat primul trofeu Simona Halep este încreză-
de ani, să se mențină în topul terviu, cel mai bun al carierei. Katerina Siniakova cu 6-1, 2-6,
de Grand Slam, iar Mihaela toare și are noi obiective în
celor mai buni jucători ai Imaginile cu Simona Halep 6-0, obținând al 16-lea titlu al
Buzărnescu, aproape ne- 2019.
lumii. Legendarul elvețian și-a aclamată de 15.000 de supor- carierei.
cunoscută anul trecut în cir- Își dorește ca România să
apărat titlul de la Australian teri pe Arena Naţională din Din cauza ploii, meciul a
cuitul WTA, a ajuns între aibă succes la Fed Cup, unde
Open, a revenit pentru scurt Bucureşti, după ce a cucerit ti- fost amânat câteva ore bune,
primele 20 de jucătoare ale întâlnim puternica echipă a
timp în fotoliul de lider mon- tlul la Paris, primul Grand apoi mutat în sală. Partida s-a
lumii și a câștigat primul său Cehiei, dar și noi succese la
dial, pentru a încheia anul pe Slam din carieră, au făcut în- jucat fără spectatori și nu a
titlu WTA. La rândul său, Mar- turneele de Grand Slam și, de
locul 3. Rivalul și prietenul său conjurul lumii. putut fi televizată. Nu a putut
ius Copil a ajuns pe cel mai ce nu, încă un an de lider mon-
Rafael Nadal a bifat al 11-lea Simona a mai jucat finală la fi urmărită în direct nici finala
bun loc al carierei și a jucat un dial. (Sursa: stiri.tvr.ro)
trofeu la Roland Garros și, Australian Open și s-a aflat de la dublu, în care Simona
8 - MAGAZIN 11 - 17 IANUARIE 2019

În zodiacul chinezesc

Anul 2019 - sub semnul


Mistreţului de Pământ

Nativii zodiacului chinezesc


Carateristici generale pentru toate semnele zodia-
cale. Şobolan – 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Chiar dacă se spune că Este un an de bun augur, Bivol – 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Anul Mistrețului de Pământ pentru că Mistrețul atrage Tigru – 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010
va fi un an mai bun pentru succesul în toate aspectele Iepure – 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011
toți, ne poate rezerva și sur- vieții. Și cum Mistrețul nu Dragon – 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012
prise. Va exista un climat ex- este o zodie care să ne stim- Şarpe – 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013
celent pentru afaceri, oamenii uleze dorința de a ne revolta, Cal - 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014
se vor simți mai liberi, mai se anunță un an mai liniștit la Oaie – 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015
ușurați. Energia puternică nivel politic și social. Fiind un Maimuţă – 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016
adusă de Mistrețul de Pământ semn de apă, Mistrețul aduce Cocoş – 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017
ne va schimba modul de a in- noroc nemăsurat. Câine – 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018
teracționa cu ceilalți. Cu toate Mistreţ – 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019
acestea, chinezii consideră că Previziuni pentru
Mistrețul nu este o zodie prea toate semnele din
harnică, pentru că-i place să aduc cu adevărat fericirea şi bun. Fie că găsesc un loc de TIGRUL
zodiacul chinezesc va selecta oamenii pe care-i muncă mai bine plătit, fie că
doarmă, să mănânce și are o Îndrăzneţ, hotărât, neîn-
tendință accentuată spre în- vrea alături. În plan afectiv, vor începe o nouă afacere
ȘOBOLANUL pot apărea trăiri contradic- sau vor primi o moștenire. duplecat, ambiţios şi plin de
grășare. Prin urmare, în anul încredere în sine, Tigrul are
2019 este posibil să devenim Agil și inteligent, grijuliu torii, care să le complice exis- Dar când se înfurie, pierd
tenţa. Trebuie să fie diplomați controlul şi devin foarte un temperament dominator
mai leneși decât de obicei. cu cei din jur, Șobolanul este şi un aer autoritar. În luna
Partea pozitivă a Mistrețului reprezentat de elemental apă. și să aplaneze conflictele. încăpăţânați. De asemenea,
Pentru cei singuri, vara aduce pe plan personal, lucrurile februarie va străluci, mai ales
este că are încredere în sine, Vizionar și înțelept, poate re- că îşi găseşte un bun partener
nu ține agende ascunse, nu zolva cu rapiditate toate călătorii, întâlniri cu oameni vor merge excelent. Celor
noi și chiar șansa de a-și găsi singuri, vara aceasta le poate de afaceri, iar împreună vor
are nicio intenție să facă rău problemele. Anul 2019 îi dezvolta un plan ce va înre-
altora și, în consecință, poate aduce Şobolanului mai multă jumatatea. aduce o relație armonioasă,
iar toamna, un nou proiect. gistra un succes nesperat. Cu
aduce bogăție. Tocmai de înţelepciune, iniţiativă şi toate acestea, nativii au
aceea, 2019 este un an exce- energie pentru a-şi îndeplini BIVOLUL Unele neplaceri din familie
sau unele fricțiuni în activi- nevoie de multă concentrare,
lent pentru a face bani din in- planurile la care visează de Cu o personalitate puter- pentru că pot fi ușor distrași
vestiții. Și nu în ultimul rând, multă vreme. Mai mult, în nică, responsabilă, dar lip- tatea profesională, îi pot
scoate din ritm. Dar, în ge- de alte activitati, și astfel pot
acest an va fi plin de bucurie, primele şase luni, va înţelege sită de flexibilitate, nativii da greș în procesul deci-
de prietenie și de dragoste care sunt lucrurile care îi acestei zodii vor avea un an neral, anul va fi bun.
11 - 17 IANUARIE 2019 MAGAZIN - 9

Corespondentul zodiilor europene în


zodiacul chinezesc
Berbecul - Dragon
Taurul - Şarpele
Gemenii - Calul
Rac - Capra
Leul - Maimuţa
Fecioara - Cocoşul
Balanța - Câinele
Scorpionul - Porcul
Sagetătorul - Șobolanul
Capricorn - Boul
Vărsator - Tigrul
Pești - Iepurele
Potrivit calendarului tradițional chinezesc Solar, la data
de 4 februarie 2019, ora 03:50, intrăm în anul Mistrețului
zional. Este nevoie de mare minime, nativii acestei zodii Lucrează din greu, dar rezul- de Pământ. Mistrețul este al doisprezecelea semn din
atenție la investițiile făcute și, vor face mulți bani. Și în plan tatele vor fi pe măsură. Anul horoscopul chinezesc, care marchează începutul anotim-
mai ales, la noii asociați. Spre sentimental veștile sunt bune, acesta îi va aduce schimbări pului de iarnă, în astrologia BaZi.
finalul anului, se anunță vești pentru că energia și mentali- benefice și va ajunge acolo
bune legate de familie. tatea lor le poate aduce noroc unde trebuie.
în dragoste. avea mari șanse în a doua Va fi un an interesant, iar na-
IEPURELE OAIA (CAPRA) parte a anului. Trebuie să tivii vor da dovadă de înţelep-
ȘARPELE evite aventurile sau lucrurile ciune, iniţiativă şi energie,
Blânzi și foarte rezistenți la Aparține elementului Pă-
riscante din viața lor. În con- pentru a duce la bun sfârşit un
stres, nativii acestei zodii sunt Vizionari, altruiști, am- mânt. Nu are o țintă exactă
cluzie, va fi un an plin de ambiţios proiect profesional.
norocoși în luna noiembrie a biţioși și cu simț practic, na- spre care merge, nu își sta-
soare, dar presărat uneori și Găsesc soluții de fiecare dată
acestui an. Chiar dacă este tivii acestei zodii reușesc în bilește direcția precisă și, un-
cu nori, care vor trece repede. când se confruntă cu prob-
mai îndepărtată, această lună acest an să-şi ocupe propriul eori, fără îndrumător, își
leme, frica negâsindu-şi loc în
vă aduce vești excelente în teritoriu, după mult timp de poate pierde direcția. Nativii
plan financiar, materializate căutări. Știu ce vor și au cura- acestei zodii sunt timizi, buni COCOȘUL activitatea lor. Trăiesc cu in-
Va avea un an norocos. Cea tensitate fiecare clipă și găsesc
printr-o oportunitate de afa- jul să ceară, atunci când se şi răbdători. Tocmai de aceea,
mai importantă lună pentru soluții în orice situație. Cei sin-
ceri sau un loc de muncă mai ivește ocazia. Se vor ivi opor- în acest an trebuie să se fe-
natiivii zodiei va fi septem- guri își pot găsi perechea în
bun. Dacă au prea multă în- tunități profesionale nebănu- rească de a da bani cu împru-
brie, când vor strânge roa- prima parte a anului.
credere în alții, în loc să-și ur- ite și vor găsi oameni care să-i mut sau a se împrumuta de la
mărească interesele, lucrurile îndrumne. Cu toate acestea, alții. În plan profesional, o vor dele muncii depuse în ultimii
se pot schimba, și nu în bine. pot apare unele probleme cu duce bine și sunt șanse să ani. Le vor fi recunoscute, în MISTREȚUL
Folosiți-vă imaginația la ca- banii, atunci când tratează primească oferte neașteptate. sfârșit, eforturile depuse în Va avea un an stabil, cu
pacitate maximă în viața pro- totul cu superficialitate. Ca să Și în plan sentimental stau plan profesional. Tocmai de venituri substanțiale. Apar și
fesională. Pentru cei singuri, ia decizii corecte, trebuie să bine pentru că iubesc și sunt aceea, se vor bucura de tot ce unele probleme, dar se vor
nu este exlusă o nouă fie mai atenți la schimbările iubiți cu aceeași intensitate. le va oferi viața. Nu acceptă rezolva repede. Pentru Mis-
relație.Veți avea o vară aglo- din jurul lor. Pentru cei sin- Chiar dacă apar unele turbu- orice, fiind conștienți de posi- treț, 2019 va fi anul călători-
merată, dar rezultatele se văd guri, va apare o persoană care lențe în viața lor, totul se va bilitățile lor. Trebuie să-și pla- ilor. Nativii vor lăsa în urmă
doar spre toamnă. să-i schimbe în bine. rezolva cu bine. nifice cu atenție banii și să nu tot ce a fost rău și vor porni
cheltuiască mai mult decât cu încredere spre un nou în-
DRAGONUL CALUL MAIMUȚA produc. În a doua parte a an- ceput. Va fi cea mai bună de-
ului, apar oportunități de cizie a lor, mai ales că
Va avea un an bun, în care Nativii acestei zodii sunt Pentru cei născuți în
călătorie. Celor singruri, iar- oportunitățile profesionale
lucrurile revin pe făgașul nor- practici, pasionali, talentaţi, această zodie, anul 2019 este
na aceasta le poate aduce nu vor lipsi, iar dragostea le
mal, iar norocul stralucește hotărâţi, și, ce-i mai impor- de bun augur. În luna august
jumătatea. bate la ușă celor singuri. Este
printre nori. Poate avea rezul- tant, dragostea le surâde în vor primi veștile mult aștep-
anul vostru, îl veţi ţine minte
tate bune atât în viața perso- acest an. Dacă până acum n- tate. Au o personalitate puter-
nală, cât și în cea profesională, au fost deciși asupra per- nică, sunt generoşi și caută CÂINELE mult timp şi nu veţi regret
Trebuie să-și găsească, în schimbările făcute.Ca să aveți
dacă nu forțează lucrurile. soanei care să le stea alături, să-i ajute pe cei aflați în
acest an, calea de ieșire pentru succes, țineți cont de senti-
Plin de imaginaţie şi în- a venit timpul să ia o hotărâre. impas. În plan financiar rezul-
a se ancora în lumea exte- mentele celor din jur, ascul-
credere în propria putere, Pentru că, marea dragoste tatele vor fi nesperate, mai
rioară. Câinele este loial şi cu- tați-le opiniile, dar nu vă
acest an îi poate aduce Dra- bate la ușă. Și cum Calul este ales că primesc bani de unde
rajos, dar are şi un sentiment lăsați influențați !
gonului oportunități finani- un animal puternic și rapid, nu se așteptau. Cei singuri,
puternic de responsabilitate. www.zodiacool.ro
care deosebite. Cu eforturi va avea grijă de reputația lui. care-și doresc o familie, vor

Pensiunea POnOR ***


Vaţa de Jos, str. Câmpului nr. 29, jud. Hunedoara• Tel. 0757-102807

• Servicii de cazare (apartament) • SPA – saună, piscină, masaj •


Organizare evenimente într-un cadru deosebit • Restaurant –
mâncăruri tradiționale, meniuri speciale • Barbeque.
10 - tImp lIbER 11 - 17 IANUARIE 2019

TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII SERIALE NOI: Minutul de umor


Happy Channel, din 14 ianuarie 2019, • Discuție între soți:
ora 18,00 de luni până vineri - Bărbate, nu ți se face rău de la atâta
rachiu?!
CENNET - Măi nevastă, bunica a murit la 100 de ani
Serialul spune povestea unei fete pe și avea toți dinții în gură! La fel și mama…
- Datorită rachiului ?!
nume Cennet, care a rămas în grija bunicii - Nuuu! Datorită faptului că își vedeau de
sale, după ce a fost abandonată de mamă. treaba lor.
Starea sociala a fetei nu este una bună, dar
asta nu o împiedică să fie o elevă silitoare • Se întâlnesc doi vechi prieteni:
și mai apoi, o studentă excepțională. După – Ce mai face papagalul tău?
terminarea facultății, se angajează la o – Din păcate a murit…
firmă de prestigiu, unde îl reîntâlnește pe – De ce? Era bolnav?
Selim, un prieten din copilărie. Între cei – Nu, a murit de ciudă. De când m-am în-
doi se înfiripă o poveste de dragoste, dar surat el nu a mai scos o vorbă în casă, nu
invidia și răutățile celor din jur le fac viața reuşea să o depăşească pe nevastă-mea!
grea. La un moment dat, Cennet își reîntâl-
nește mama, dar nici de data aceasta nu va • De ziua lui
avea parte de dragostea ei. Ba dim- Soțul primește din partea soției un șampon
potrivă… împotriva căderii părului.
- Dar mie nu-mi cade parul, iubito….
Vineri, 11 ianuarie, ora 22,30 ANTENA 1 - Nu-i nimic, poți să-l dai colegei tale de ser-
Ticăloși fără glorie viciu ! Ei îi cade….
Acțiunea filmului are loc în Franța, ocupată de naziști. • Declarație de dragoste
Atunci, Shosanna Dreyfus privește neputincioasă cum familia - Mă uit la lună… te vad pe tine.
ei este executată de colonelul nazist Hans Landa. Shosanna - Mă uit la soare…. te vad pe tine.
scapă ca prin urechile acului, dar plănuiește să se răzbune. - Mă uit în depărtare….. te vad pe tine.
Fuge la Paris, unde-și creează o nouă identitate ca proprietar - Da` dă-te dracu’ din fața mea odată!
și proiecționist de cinema. În altă parte a Europei, locotenen-
tul Aldo Raine organizează un grup de soldați evrei pe care- • Soacra și ginerele la restaurant:
i conduce într-o campanie de răzbunare împotriva naziștilor. Ginerele:
Cunoscuți sub numele de "The Basterds" ("ticăloșii"), trupa - Ar trebui să guști homarul, mamă soacră.
Îl fac delicios aici.
lui Raine pleacă într-o misiune al cărei scop este lichidarea
Soacra:
liderilor celui de-al treilea Reich. Drumurile personajelor se - Nu pot, sunt alergică.
întâlnesc într-o sală de cinema, unde Shosanna este hotărâtă Ginerele:
să-și ducă la îndeplinire propriul ei plan de răzbunare. - Știu…

BERBEC TAUR GEMENI RAC


Vă preocupă o problemă de În viața voastră vor avea loc În perioada următoare, vă Veți fi obligați să luați câteva
familie, care a rămas nerezol- unele schimbări neașteptate, faceți planuri de călătorie și decizii majore, care vă pot

H
vată. Ar trebui să lăsați timpul care vă aduc optimismul de vă bucurați de venituri mai afecta într-un anumit fel. Dar
să vă dea soluția potrivită, iar care aveți nevoie. Fie că vor fi mari. Foarte curând veți viața merge mai departe și lu-
voi să mergeți mai departe. Ar la locul de muncă, fie că vor ajunge într-un loc minunat, în crurile se pot îndrepta de la
fi bine să aveți mai multă în- avea loc în familie. Proiectele care vă veți simți foarte bine. sine. Aveți proiecte mari la

O credere în partenerul de viață,


întrucât ideile și soluțiile sal-
vatoare vor veni de la acesta.
la care vă gândiți au sorți de
izbândă doar dacă faceți
economii.
La serviciu lucrurile încep să
intre pe făgașul normal și nu
aveți nicio problemă.
locul de muncă și vă străduiți
să le duceți la bun sfârșit cât
mai repede.

R LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

O
În familie, o persoană apropi- Munciți mult acum la început La serviciu sunteți obligați să Încă de la începutul intervalu-
ată vă face probleme. Trebuie de an și nu vă interesează faceți un compromis, pentru ca lui, vă așteaptă câteva zile mai
să tratați situația cu mult decât succesul în afaceri. Tre- situația să ia o anumită turnură. dificile în relația de cuplu. Dacă
calm. Înainte de a lua o de- buie să vă stăpâniți, să faceți Trebuie să vă apropiați mai încercați să-i faceți reproșuri

S cizie, stați de vorbă cu


partenerul și clarificați situ-
ația ivită. La serviciu lucrurile
o pauză. În caz contrar, s-ar
putea să pierdeți o mare
șansă în viață. Poate fi vorba
mult de colegi și să-i convingeți
că meritați aprecierea lor. Sal-
varea vine de la o persoană mai
partenerului, situația se poate
înrăutăți. Tratați totul cu mult
calm și diplomație. În plan fi-

C
merg bine și sunt șanse să de o călătorie în străinătate, în vârstă, cu multă experiență, nanciar, lucrurile se vor în-
primiți ceva bani în plus. care ar schimba multe. iar finalul va fi unul fericit. drepta foarte curând.

O SĂGETĂTOR
Veți avea câteva zile bune în
această perioadă și profitați
CAPRICORN
Visele voastre se vor trans-
forma în realitate, chiar de la
VĂRSĂTOR
Ca să câștigați ceva bani în
plus, trebuie să vă ocupați de
PEŞTI
Sunteți cu gândul la petrecerile
trecute și nu reușiți să vă

P de toate oportunitățile. La ser-


viciu sunt șanse de avansare,
dar veți întâmpina invidia
colegilor. Nu vă faceți pro-
începutul intervalului. Cu-
noașteți persoane importante
care vă ajută în carieră. Este
documente importante la ser-
viciu. Mare atenție la treburile
mărunte, întrucât există riscul
adunați. Cu toate acestea, va
trebui să vă concentrați asupra
problemelor rămase netermi-
posibil să plecați în străină- să faceți greșeli. Nu promiteți nate. În caz contrar, tot ce ați
bleme, reușiți să treceți peste tate pentru o vreme. De aceea, nimic colegilor, încercați să vă construit se poate dărâma.
toate. Câștigurile voastre vor vă străduiți să finalizați un descurcați singuri, indiferent Proiectele începute sunt foarte
spori, lucru care vă bucură. proiect important. de situație. Doar așa veți reuși. dificile, dar le veți finaliza.
11 - 17 ianuarie 2019 OPinii - 11

Omul - o specie nebună?


“Omul este cea mai neb- cruri care nu trebuie sa le tru noi cei de jos. Presa ger- la altă masă celebra
ună specie. El venerează probeze nimeni, ele sunt mană l-a citit repede pe melodie cântată prin taver-
un zeu invizibil și distruge publice. Le întâlnim zi de zi, Klaus Iohannis. Am mizat pe nele din Ploiești, Sulina,
o natură vizibilă, neștiind sunt lucruri care se văd, cumințenia minții de arde- Tulcea: ,,La Chilia în Port". O
că natura pe care o sunt lucruri care se știu. Se lean, și ca un om gospodar, fi știind ceva o celebră
distruge este chiar văd cu ochiul liber peste tot să facă din această Românie doamnă consumatoare a
Dumnezeul pe care el îl în Romania. o țară care să fie pe placul acestei muzici.
venerează.” - Președintele nu depune Europei și al nostru. Dar se Noi am devenit oameni
Hubert Reeves. niciun efort să le mai pare că noi mergem din rău de paie. Sigur, cei din occi-
mascheze, după cum nici in- în mai rău. Ne place să dent au realizat că nu avem,
Ce-ar fi de văzut la tențiile nu și le mai as- mergem cu căciula în mână începând cu Președintele,
Președinte cu fiecare ieșire cunde. Ambițiile lui de a fi și pe la toți, să le facem politicieni să bată cu pum-
publică? O încăpățânare că mai puternic ies la pantofii cumpărați de noi și nul în masă. Noi nu suntem
numai ce spune el este bine suprafață și brusc, te cu crema noastră. Oare noi dificili și nu creăm prob-
și tot ce face el, nu mai face trezești față în față cu un nu avem un pic de demni- leme nimănui, plus ca au în-
nimeni în țara asta. Ține Președinte care nu mai tate, măcar în fața lui ceput să ne miroasă că nu Nomenclatura este pre-
morțiș că toate punctele de seamănă cu profesorașul Juncker și Timmermans, avem potențialul și nici ma- zentă prin acești oameni
vedere ale domniei sale timid din interviurile pre- care știm ce au făcut în tre- turitatea de a conduce în mici, care se cred mari și
sunt cele mai bune, iar al- electorale sau din acele vre- cut, știm de unde provin și timpurile noastre, care, tre- care devin așa din cauza ig-
tele nu există. Ce nu vrea să muri când eu personal, am multe altele. buie să recunoaștem, sunt noranței noastre, care de-
știe Dl. Președinte este că stat de vorbă cu domnia sa, De ce trebuie noi să timpuri tulburi și a sosit clară deschis, care împreună
schimburile de idei, nasc atunci când era Primar. Era copiem inclusiv alocuțiunile momentul să avem politi- cu cei din justiție folosesc di-
idei bune. Discursurile un om tăcut, elegant, chiar lui Juncker ? Noi trebuie să cieni foarte abili. Când verse trucuri de exterminare
dumnealui sunt schimbă- timid și de bun simț. venim cu idei, soluții, nu să Juncker și acoliții lui ne-au (vezi cazurile Oradea,
toare ca vremea, unii au Președintele a uitat cu- stăm ca milogii cerșind la luat la bani mărunți cu ra- Ploiești, Brașov, București) a
numit-o emfaza discur- vintele spuse de Pr. Justin Bruxelles. Țara noastră nu portul MCV, nimeni, în afară propriului cetățean din Ro-
surilor. Încăpățânarea de a- Pârvu: “Țara noastră nu are trebuie confundată cu un de Dancilă, nu a spus de mania. Pe străini îi spălăm
și impune punctele de nevoie de nimeni, nu este o orășel de 100.000 de celebrele protocoale și der- pe picioare, nu avem voie sa
vedere, chiar dacă nu sunt țară care să stea la pi- locuitori. Vopsitul fațadelor apajele majore din justiție. ne legăm de ei oricât ar fura
cele mai bune? Lipsa argu- cioarele cuiva. Dacă țara și plantarea florilor sau a Când celebrul olandez Tim- și jecmăni această țărișoară.
mentelor logice. ,,Obsesia” asta ar fi gospodărită de ghirlandelor (iarna) pe mermans ne-a jumulit și Astăzi realizez că nu mai
de a trimite orice lege la niște oameni pe care să-i aleile principale, nu au nicio ne-a călcat în picioare, nu l- este nimic de făcut, sunt trist
Curtea Constituțională nu doară sufletul și să se gân- legătură cu ce dorește Uni- am auzit pe Președinte sau și de loc mândru, când mă
este o soluție de a câștiga dească la Frumusețea ei, nu unea EUROPEANĂ. pe alții care se bat cu pum- gândesc că nu mai am pe
încă un mandat prezi- ar avea nevoie de nimic, nici Noi suntem o țară cu o nul în piept la Bruxelles, să- cine alege, nu mai există
dențial. de un șurub occidental.” așezare geopolitică și i fi dat cel puțin o replică. Și modele de oameni. Simt că
Nu o să uit acea ,,joacă" geostrategică în puncte atunci, cum vrem să fim în mâine sau poimâine, oricare
cu Comisia de la Veneția. De Facem o politică cheie ale Europei. Nu tre- rândul țărilor cu prestanță? dintre noi ar putea fi cu că-
ce trebuie să tratăm acest a vorbelor împru- buie să ne MULȚUMIM și să Nicăieri în lume nu există tușele pe mâini și exilat într-
Guvern cu aroganță? Ni- mutate stăm cu capul plecat doar la protocoale și asemenea de- un penitenciar.
meni nu poate fi stăpânul ce spune și ce dă Europa. rapaje ca la noi. Bălmăjim
Împrumutăm tot ce este
acestei țări. Adevăratul Pentru că, Uniunea EURO- vorbe seci, pe care noi le Țara asta mai este
mai rău din presa străină, în
stăpân este poporul roman. PEANĂ cere, de cele mai spunem, noi le auzim, noi le țara noastră?
special din cea germană și
Nici eu nu suport acest Gu- multe ori, peste puterile înțelegem, pentru că ni-
începem să conturăm acele Ne-am făcut de rușine
vern, dar să nu uităm că noastre. meni nu ne ascultă. Pe noi
idei pe care le aplicăm cu până-n Costa Rica, nu Alina
este un Guvern ales de o ne calcă toată lumea în pi-
propriul popor. De ce tre-
majoritate, în conformitate
buie să ne însușim vorbele
De ce să fim slugile cioare, după bunul plac. Noi Bica și Udrea, ci justiția s-a
cu legile democrației.
altora și ideile altora când și
fidele a unor cance- răspundem doar cu apela- făcut de rușine. Iar unii
De ce trebuie să punem
noi avem vorbe și idei la
larii occidentale? tivul: ,,DA ȘEFU! SĂ TRĂIȚI politicieni aprobă și
bețe în roate de dragul de a !!!!!!” aplaudă, fiind de acord cu
purtător? De ce trebuie ca și Trebuie să știm ce vrem, aceste derapaje grosolane.
stopa orice lucru bun în Ro-
discursul de care se folos- să nu acceptam tot cuvântul
mania? Oare cei care sfătui-
esc unii politicieni, mai sti- lor. De ce trebuie să mimăm
Romania trăiește, de Dle Președinte, nu mai fiți
esc Președintele, nu cunosc
lați, cum se pretind, să că ne batem și că ne intere-
fapt, o minciună de acord cu derapajele, cu
bine diferența dintre bine și mitocăniile unora și altora
semene cu discursul lui sează poporul roman? Noi Așa credeam până ieri. de dragul unui nou mandat.
rău, ce-i legal și ce este ile-
Juncker sau Timmermans ? nu avem nici abilitatea Ce- Dar, de fapt, acesta este ade- Pentru că, dacă sunteți de
gal? Dacă acest Guvern sau
Numai că uita că aceste dis- hiei, nici tăria Poloniei și vărul României de astăzi. acord, acești oameni nu au
această Coaliție aduc pe
cursuri sunt date cu pudră Ungariei, suntem doar copii Adevărul este că cel de ieri, puterea, prin faptele lor, de
masă anumite idei bune și
de talc, să nu se vadă “ade- ascultători cu ghiozdănelul nu a dispărut niciodată. Iar a vă ajuta să câștigați un
de bun simț, nici una nu
văratul ten”. Scria cineva în în spinare având cărțile iluzia democrației și a lib- nou mandat. S-ar putea ca
este bună, totul este un
presa centrală că politicienii puse de cine vrea și cine nu ertății ne-a păstrat o sper- acești oameni să aibă neo-
dezastru, pentru că nu tre-
noștri, în frunte cu Președ- vrea din conducerea Uniu- anță destul de nocivă, a brăzarea și să se întoarcă
buie să deranjăm pe Angela
intele, au trei feluri de dis- nii Europene sau a marilor gândului că suntem în di- împotriva dumneavoastră,
Merkel, Juncker și Timmer-
cursuri: unul în România, puteri, după bunul lor plac recția bună. Ignoranța, com- ca un bumerang. Cei mai răi
mans.
altul în interiorul partidului și după interesele lor. binată cu naivitate și cu dintre noi sunt considerați
Nu trebuie să deviem de
din care ei fac parte, și un alt Îmi aduc aminte când noi lipsa de educație, cultivate cei mai buni, iar cei mai
la ideile lor. Oare noi mai
discurs în afara granițelor am adus în discuții celebrul cu bună știință, au creat îm- buni, sunt desconsiderați și
avem acea demnitate de
tarii, un discurs denigrator Schenghen, care a devenit o preună fondul celor trăite umiliți sau demult plecați.
roman și de țară? Sau
la adresa țării, Guvernului și ”Fata Morgana”, Doamna de noi astăzi. Politicianul X, Eu, la vârsta mea, nu mai
putem pleca cu traista-n băț
bineînțeles, lui Dragnea. Merkel și alții, inclusiv Dl. astăzi are aerul unui am ce pierde, decât să spun
unde vedem cu ochii? De ce
Îmi pare rău, eu personal Timmermans ne-a trimis să învingător, ne râde în față, adevărul.
mai facem alegeri dacă ne
nu l-am votat pe Dragnea, cântăm la altă masă și altă dar nu oricum, ci în hohote,
conduc alții din afară, iar
PSD, eu am votat Președin- partitură. Noi fiind copii as- își etalează puterea, abili- Al dumneavoastră,
noi suntem marionetele
tele, cu speranța că va face cultători, neieșind niciodată tatea, nemernicia și cinis- același Prof. Ioan Romeo
lor?
ceva pentru România şi pen- din cuvântul lor, am cântat mul. Mânzală
Toate acestea sunt lu-
12 - CE gătIm îN wEEk-ENd? 11 - 17 IANUARIE 2019

Supă DE cIupERcI
INGREDIENTE
500 gr ciuperci champignon (proaspete), doi mor-
covi, o rădăcină de pătrunjel, 4-5 căţei de usturoi, o lin-
gură de unt, 400 ml smântână, două gălbenuşuri, sare,
delikat ,1/2 linguriţă piper alb, pătrunjel verde.

mod de preparare : minute. Se pune apa, pătrun-


Ciupercile se curăţă, se jelul verde, şi se lasă la foc
spală şi se taie felii. Morcovii mic.
şi pătrunjelul se taie După ce ciupercile sunt
cubuleţe şi se călesc în unt. fierte, supa se drege cu două
Se adaugă, pe rând, usturoiul gălbenuşuri amestecate cu
pisat, iar după două-trei smântână şi usturoi zdrobit.
minute feliile de ciuperci, Se serveşte fierbinte, condi-
care se mai călesc câteva mentată cu ardei iute.

pIEpT DE puI cu cașcaval șI bacoN, la cupToR INGREDIENTE


mod de preparare: patru bucăți piept de
Pieptul de pui se spală, se pui (700g), 200 g caș-
curăță de pielițe, apoi se caval, 100 g bacon 3-4
crestează în 6-8 locuri, fără a cartofi, sare și piper, ulei
a fi secționată complet de măsline.
carnea. Se așază apoi într-o
tavă termorezistentă, tape-
tată cu hârtie de copt. În
fiecare crestătură se vor condimentați, se așază pe
pune felii de cașcaval și lângă bucățile de piept de
bacon. Totul se condi- pui. Peste cartofi se toarnă
mentează cu sare și piper, ulei de măsline, iar tava se dă
după care, pe fiecare bucată la cuptorul încins la 180 de
de piept de pui se presară un grade, pentru aproximativ
strat de mozzarella rasă. 30-40 de minute.
Cartofii tăiați cubulețe și www.delicatese.net

INGREDIENTE pRăjITuRă cu mERE SI bEzEa


250g margarină, 350 g lămâie, gălbenuşurile unul din tavă. Tava se dă la cuptor
făină, 350 g zahăr, 4 ouă, câte unul, o lingură de zeamă pentru cca 20-30 min. Între
un plic cu praf de copt, 1 de lămâie. Ingredientele se timp, albușurile se bat
kg mere, o lămâie, puţină amestecă bine după care, se spumă împreună cu zahărul
scorţişoară şi puţin griş, adaugă făina împreună cu rămas, zahărul vanilat și o
zahăr vanilat şi esenţă de praful de copt şi esenţa de lingură de zeamă de lămâie.
rom, puţină ciocolată rom. Se obţine un aluat con- Când aluatul este aproape
rasă. sistent, care se întinde cu copt, se toarnă deasupra al-
mâna în tavă. Peste aluat se buşurile bătute spumă, iar
mod de preparare: presară puţin griş. Merele tava se mai dă la cuptor, la
Margarina se amestecă cu rase şi stoarse de zeamă se foc mic, pentru aproximativ
100 g zahăr şi un strop de presară cu puţină scorţi- 20 de minute.
sare. Se adaugă coaja rasă de cuptorul întredeschis. Când colată deasupra.
şoară şi se pun peste aluatul De precizat că se va ţine
este gata, se rade puţină cio- www.culinare.ro

CLINICA OPHTALENS T
CLINICĂ
PARTICULARĂ DE
OFTALMOLOGIE

CENTRU LASER
EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ
Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25
Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
Clinica Ophtalens T
11 - 17 IANUARIE 2019 jocURI - 13

C - G - LIRE - OCA - CB - M - APA - ANIN - Z - UT - IG - A - C - B - II - RANA - TUR - C - BASCHETBAL - VIU - ODA - RA - ALIAT - DAUNATOR -
Dezlegarea integramei TATAIE - SUDORI - UITA - IU - RD - ECLER E - RR - ER - LA MULTI ANI - 2019 - U - HAN - CUC - RUND - SI - DI - SIMT - E - IE - AA - D - GOE -
din numărul trecut SARB - SOI - TARN - TIE
14 - MICA PUBLICITATE 11 - 17 IANUARIE 2019

l Vând casă nouă în Deva, P+1, l Vând casă, de cărămidă, l Vând garsonieră Deva, zona
IMOBILIARe 160 mp, 5 camere, 2 băi, bucătărie, stâlpi beton, 4 camere, mobilate, Lido, et.1, cu balcon, 29 mp, CT,
l Vând casă în roșu, 3 camere, garaj, beci, CT, termopan, totul nou, parchet hol, gresie în baie, termopan. Preț: 22.500 euro,
teracotă, hol mare, cămară, beci teren 400 mp, apă, gaz, curent, canal. bucătărie dublă 5/7 mp, salon telefon: 0725.452.888.
încăpător, două bucătării de vară Preț: 103.000 euro, telefon: 11/6mp, cămară, baie, grădină 1
l Proprietar, vând apartament
vechi, grajd, șură, alte utilități, curte 0725.452.888. ha, în Bucova, C.S. lângă Hațeg sau
mare, grădină de zarzavat și de pomi schimb cu apartament în Hune- 2 camere, decomandat, în Brad, str.
l Vând casă în Chișcădaga, la 12
fructiferi. Preț: 25.000 euro, telefon: doara sau Haţeg. Preț bun, ofer General Vasile Milea, bl.B3, et.1 S.48
km de Deva, 2 camere, hol, bucătărie bonus o grădină 0,5 ha, acte fun- mp, CT, gaz. Preț:23.000 euro,
0254.730.209, 0760.193.089. de vară, grajd, curte și grădină, toate
l Vând apartament două camere
ciare la zi. Preț: 22.000 euro, negociabil, telefon: 0729.025.887.
utilitățile. Preț: 70.000 lei, telefon: tel.:0755.667.714, 0745.377.359.
Deva, 40 mp, balcon, CT, termopan, 0745.202.448. l Vând apartament 2 camere,
izolat exterior, renovat, mobilat și uti- l Vând apartament 3 camere, Deva, 48 mp, decomandat, CT, zona
l Vând urgent casă din cărămidă, Deva, Gojdu, parter înalt exterior, Miorița, etaj intermediar. Preț: 31.000
lat modern. Preț: 32.000 euro, telefon:
12 ari grădină, pomi fructiferi, apă CT, termopan, ușă metalică. Preț: euro, telefon: 0721.055.313.
0721.055.313.
curentă. Preț negociabil, telefon: 46.000 euro, telefon: 0745.202.448.
l Vând apartament 2 camere, 0748.557.794. l Vând casă în sat Pojoga
Deva, Kogălniceanu, et.3, balcon, ter- Vând apartament 2 camere,
l (4 km de la Zam), cu 2 camere,
l Vând casă de vacanță în
mopan, izolat, CT, 51 mp. Preț: 41.000 elegant, cu suprafață generoasă bucătărie, cămară, baie, hol, grădină
Săcărâmb, 20 km de Deva, 2 corpuri,
euro, telefon: 0745.202.448. 3 camere, bucătărie, bie, beci, SC 170 (55 mp), zonă liniștită și verde, cu 3000 mp arabil+pomi fructiferi,
l Vând apartament două camere, mp, sobe teracotă, 1500 mp teren, îmbunătățiri și finisaje deosebite.
zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei.
Deva, Bejan, decomandat, cu ter- fântână. Preț: 34.000 euro, negocia- Este situat la parter, cu balcon mare
Tel. 0769.897.804.
mopan, mobilat, centrală electrică. bil, telefon: 0721.055.313. și boxă, în spatele blocurilor turn din
Preț: 16.000 euro, telefon: l Vând apartament 2 camere, vecinătatea Pieții Arras. l Vând apartament două
0725.475.211. CT, termopan, ușă metalică, parțial Preț: 43.000 euro, tel. 0722.327.148. camere, posibilitate spaţiu comer-
l Vând apartament 2 camere, mobilat. Deva, Micro 15. Preț: l Vând apartament 2 camere, cial, salon coafor, cabinet medical.
Deva, zona parc, etaj 1, 43 mp, balcon, 24.000 euro, telefon: 0726.667.754. baie, bucătărie, holuri, cămară, Brad, Aleea Privighetorilor, bl.35.
sobe de teracotă pe gaz. Preț: 37.000 l Vând garsonieră Deva, bloc grădină, ușă metalică, gresie, faianță, Telefon: 0723.382.890.
euro, telefon: 0725.452.888. nou, semifinisată, 25 mp, cu balcon, parchet, mobilat, bloc de cărămidă,
l Vând casă în comuna Zam, ren- zona Bd.22 Decembrie. Preț: 19.000 40 mp, zonă centrală. Preț: 34.000 SCHIMBURI De LOCUINŢĂ
ovată, două camere, balcon închis, că- euro, telefon: 0725.452.888. euro, telefon: 0726.475.016.
l Schimb apartament 2 camere,
suță de vară, fântână, cablu TV, pomi l Vând casă în comuna Zam, l Vând apartament două
fructiferi, teren arabil 2900 mp. Preț: 2 camere, renovată, căsuță de vară, camere, decomandat, ultracentral, et.1, din cărămidă, izolat termic,
15.000 euro, telefon: 0733.832.559. fântână, curte, cablu TV, uși noi, Deva, etaj intermediar, 60 mp, ame- în zonă centrală, Hunedoara, cu
pomi fructiferi, teren arabil 2900 najări deosebite, vedere spectacu- asemănător în Deva sau Simeria.
l Vând casă, dependințe, teren
3556 m, în Brad. Preț negociabil, tele- mp. Rog seriozitate, persoană fizică. loasă în două părți, CT, termopan, uși Suport diferența de preț.
fon: 0729.423.035. Preț: 15.000 euro, telefon: interioare schimbate, ușă metalică, Telefon 0727.288.460.
0733.832.559. gresie, faianță, parchet laminat.
l Vând garsonieră Deva, et.2, 33
mp, CT, termopan, baie cu cabină de l Vând apartament 4 camere, Preț: 41.000 euro, negociabil. Tel. ÎNCHIRIeRI
duș, mobilată. Preț: 21.000 euro, tele- baie, bucătărie, balcon, CT, termopan, 0726.770.765. l Ofer de închiriat apartament 3
fon: 0722.564.004. termopan, pe mijloc, Deva, zona Lido. l Vând casă în Chișcădaga, două camere, Deva, zona piață, decomandat,
Preț: 44.500 euro, tel. 0722.968.910. camere, hol, bucătărie de vară, beci,
l Vând garsonieră în Deva, str. M CT, termopan, mobilat și utilat com-
l Vând casă cu grădină, 2470 grajd, curte, apă, gaz, canal. Preț: plet, pentru o familie cu serviciu. Preț:
Eminescu, confort 1, 31 mp, bucătărie, mp, din cărămidă, pe fundație
8/24, gresie, faianță, termopan, uși, 70.000 lei, telefon: 0725.452.878. 250 euro/lună, tel. 0745.202.448.
solidă din piatră, cu pivniță zidită
baie, 3/3 mp, centrală, apă trasă sepa- l Proprietar, vând apartament 3
în piatră, 3 camere mari (4x4) și loc l Ofer pentru închiriere unei
rat, renovată recent, totul nou. Tele- pentru baie, sursă de apă proprie, camere, decomandat, în Dorobanți,
hol central, 2 băi, 2 balcoane, că- familii cu serviciu, apartament 2
fon: 0724.786.105, 0772.082.324. grădină cu pomi fructiferi, gard din
mară, beci, izolat exterior, CT, ter- camere, zona piață, Deva, CT, ter-
l Vând casă în Deva, P+1+M, la beton, anexe gospodărești, în satul
Fizeș, comuna Băița, la 17 km. de mopan, renovat și utilat modern, mopan, mobilat și utilat complet.
roșu, depozit 123 mp, garaj, teren 700 Preț: 180 euro/lună, plus garanție.
Deva. Preț negociabil, telefon: totul la comandă. Preț: 73.000 euro,
mp, toate utilitățile. Preț: 26.000 euro, telefon: 0772.185.332.
0769.223.207, 0726.392.735. Telefon: 0725.452.888.
telefon: 0745.202.448.
l Vând casă în Sâncrai, 3 l Vând casă în comuna Zam, l Ofer pentru închiriere aparta-
l Proprietar, vând apartament 3 camere, în roșu, două bucătării
camere+garaj+boxă, 2 băi, CT, 93 mp, două camere, balcon închis, mobilată, ment trei camere, Deva, Cuza Vodă,
vechi, beci, fântână cu apă potabilă,
mobilat, an construcție: 2007-2008, grajd mare, șură, alte anexe precum parchet, cablu, tv. fântână în curte, decomandat, CT, termopan, mobilat și
curte interioară privată, zona micul și pădure în composesorat. Preț: căsuță de vară, pomi fructiferi, teren utilat complet, pentru o familie cu ser-
Dallas, Deva. Preț: 88.000 euro, tele- 25.000 euro, negociabil, telefon: arabil 2900 mp. Preț: 10.000 euro, ne- viciu. Preț: 250 euro/lună, plus
fon: 0737.702.160. 0254.730.209, 0760.193.089. gociabil. Telefon: 0733.832.559. garanție. Telefon: 0721.055.313.

TALON DE ANUNŢ GRATUIT PENTRU PERSOANE FIZICE IMPORTANT!


Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-
Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................
tale ACCENT MEDIA din:
Text anunţ .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS
................................................................................................................................................................................................... (din Parcul Industrial)
..................................................................................................................................................................................................
PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR
Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................
***********
Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16. Răspunderea pentru conţinutul articolelor
revine exclusiv autorului.
AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE
11 - 17 IANUARIE 2019 MICA PUBLICITATE - 15

l Ofer pentru închiriere casă, l Vând teren DN 7 Deva, 750 mp, l Vând Opel Astra, 1,7, Diesel, l Pensionar, caut nevastă săracă,
Deva, Progresului,70 mp, CT, ter- FS 13 m, toate utilitățile pentru spălă- caravan, Af 2002, stare bună, înma- sănătoasă și frumoasă, să-mi fie lu-
mopan, mobilată și utilată, pentru torie auto sau depozit-magazin. Preț: triculat, CS, preț: 1700 euro, Fiat mină-n casă. Asta mi-am dorit și-mi
persoane serioase sau firmă. 51.000 euro. Telefon: 0722.968.910. Punto, 1,2 benzină, înmatriculat, stare doresc, pe lume cât mai trăiesc.
Preț: 300 euro/lună plus garanție. bună, preț: 800 euro, negociabil. Tele- Telefon: 0756.847.708.
l Vând teren intravilan, Luncoiu
Telefon: 0745.202.448. de Jos, lângă şosea. Tel.: 0254.684.775, fon: 0755.667.714. PIERDERI
l Ofer pentru închiriere garaj,
0720.067.310.
l Vând Opel Astra G, motor de l Pierdut certificat constatator
Deva, zona piață, pentru depozit sau l Vând 2 ha teren arabil în Lunca 106 COP, an fabricație 2003, înmatric- nr. 35684/06.12.2016, pentru activ-
mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon: Mureș, sat Spini. Terenul este împărțit ulat în 2016, stare perfectă, 160.000 ități la beneficiar al SC LEUCEAN
0722.968.910. în 5 loturi. Două sunt lângă râul Mureș, km., ținut în garaj. Se oferă și 8 cauci- TRADING SRL cu sediul în comuna
iar trei lângă șoseaua veche, DN7. ucuri cu genți (vară-iarnă), perfectă Tomești, sat Leaut, nr. 4 ,
l Ofer pentru închiriere la per-
Preț: 1,3 lei/mp, tel.0737.702.160. stare. Preț 2900 euro, negociabil, jud. Hunedoara. Se declară nul.
soane serioase, cu serviciu, garsonieră
telefon: 0720.692.501. l Pierdut certificat constatator
decomandată, balcon. 43 mp, CT, ter- AUTO
l Vând VW Passat 2007, full, mer- pentru sediul social al SC GLASSPLAST
mopan, mobilată și utilată modern. l Vând pentru Dacia Super Nova
ită văzut. Preț: 4800 euro, telefon: TERMIK SRL, cu sediul în Rîșca, nr.
Preț: 140 euro/lună, plus garanție. următoarele piese second hand: aripi
0742.074.855. 111, comuna Baia de Criș, județul
Telefon: 0727.974.306. față, triple spate, alternator, electro- Hunedoara, J20/537/13.06.2014, CUI
l Închiriez spaţiu comercial în
motor. Prețuri negociabile, telefon:
RO33274959, eliberat de ORC Hune-
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp,
0769.473.088. OFERTE DE SERVICIU doara. Se declară nul.
pretabil pentru bar, restaurant, l Vând grapă din fier, originală, l Fac curățenie în case și aparta-
magazin alimentar. Preţ avantajos. mente, doar în Deva. Preț avantajos, DIVERSE
după tractor 445 CP. Preț: 200 lei, tele-
Tel.: 0745.970.007. fon: 0769.473.088. telefon: 0732.369.565. l Vând cavou de 2 persoane, cu
l Caut femeie pentru menaj și capac și cruce de marmură, în cimi-
l Vând Citroen CT Diesel, 1400 curățenie, o zi pe săptămână.
TERENURI cmc, argintiu, AF 2006, 4 uși, închidere
tirul Bejan, Deva, situat în zonă bună.
Telefon: 0756.847.708. Telefon: 0724.786.105.
l Vând teren intravilan, la șosea, centralizată, AC, funcțional, geamuri
l Schimb şi repar plase insecte
Deva-Hunedoara, 3 ha, FS 546 m, cu electrice. Preț: 1800 euro, telefon: l Vând bocanci de iarnă, nr. 37,
0725.147.370. pentru geamurile termopan. Tel. Landrover. Preț: 50 lei, telefon:
clădiri, toate utilitățile, ideal pentru 0722.603.959.
fabrică sau depozite. Preț:12 0743.137.888.
l Vând Dacia Sandero, motor 1,2, l Pensionară, execut costume
ruto/mp. Telefon: 0722.564.004. benzină, 75 CP, consum 5,5%, geamuri l Ocazii! Vând haină de blană,
populare pentru copii. Tel.0753.128.090.
electrice, cauciucuri noi, 62.000 km, damă, din miel etiopian, neagră cu
l Vând teren în localitatea
fabricație pentru Germania, înmatric-
MATRIMONIALE guler de nurcă, mărimea 46-48,
Cristur, la șoseaua Deva-Hunedoara,
ulată în august 2018, ITP valabil l Domn, 60 ani, 172/80, sincer, pantofi noi, damă, nr.38, rochii damă
între case, 2160 mp, FS 22 m, toate
2020. Preț negociabil, telefon: loial, fără vicii majore, ortodox, cred că noi, mărimea 48, tablou – panoplie cu
utilitățile. Preț: 23.000 euro, telefon:
0724.246.514. există o femeie care să fie alături de pistoale de epocă, goblenuri cu lău-
0745.202.448.
mine, cu bună înțelegere și la bine și la tari, picură plus mătase. Prețuri
l Vând Skoda Fabia break, cu
l Vând teren intravilan Deva, greu, în schimbul proprietății. Rog seri- negociabile, telefon: 0354.417.506,
turelă electrică și haion, motor 1,4, 75
zona Bejan, 500 mp, toate utilitățile, ozitate! Telefon: 0720.366.434. ora:17,00-19,00.
CP, benzină, AC, gri metalizat, cârlig
preț: 10.000 euro. Telefon: remorcă, înmatriculată, Euro 4, ITP l Tânără, simpatică, sinceră, se- Vând, în Deva, două fotolii mari, cu
0726.770.765. valabil până în 2019. Preț negociabil, rioasă doresc să cunosc un tânăr serios brațe îmbrăcate, huse noi, maro în-
telefon: 0724.246.514. pentru căsătorie-prietenie. Rog seriozi- chis, stare bună, comode. Preț 800 lei,
l Vând 3,565 mp și casă, depend- telefon: 0726.426.011.
tate! Telefon: 0744.818.223.
ințe, 3016 mp, plus 2 ha teren, gratis. l Vând Fiat Punto, 1,2, benzină, 4
l Vând vin roșu, din boabe se-
Telefon: 0729.423.035. uși, AF 2002, înmatriculat, stare foarte l Domn discret, 40 de ani, doresc o
relație discretă, cu o doamnă discretă, lecționate, pentru sărbători. Preț: opt
bună, direcție schimbată, consum
l Vând teren în localitatea pentru a ieși din monotonie. Aștept la lei/litru, minim cinci litri. Telefon:
foarte mic. Preț: 750 euro, telefon:
Archia, între case, 1400mp, FS 15 m, telefon: 0734.387.097. 0724.451.762.
0754.377.359 sau 0755.667.714.
toate utilitățile. Preț: 10 euro/mp, l Vând goblenul ”Maica Domnu-
l Doamnă serioasă, cu aparta-
telefon: 0725.452.888. l Vând tractor U 650, remorcă lui” rugându-se, înrămat, dimensiuni:
ment și mașină, doresc să cunosc un
apicolă 5,0 tone, ambele cu cauciucuri domn manierat, nefumător, care nu 16x21. Preț: 450 lei, negociabil, tele-
l Vând teren intravilan Deva, noi, disc 34 m, plug cu 3 brăzdare și fon: 0725.483.189.
consumă alcool, să ne îngrijim la
zona Vulcan, 550 mp. Preț negociabil, grapă. Preț negociabil, la vedere. Tele- bătrânețe. Vârsta domnului: între 63- l Vând foarte convenabil set de
telefon: 0732.139.547 fon: 0727.636.444. 67 de ani. Aș prefera să aibă permis de 16 oale, complet noi, ambalaj original,
l Vând 7 hectare de pădure, zona conducere. Telefon: 0799.391.409. oțel inoxidabil, cu baza din nouă stra-
l Vând Renault Laguna, AF 2005,
Pestiș-Hunedoara – pin, carpen, 70 ani l Domn din Brad, distins, 63 de turi, fabricat în Elveția. Preț negocia-
Diesel, gri-metalizat, actele la zi. bil, telefon: 0724.451.762.
vechime. Preț: 3200 euro/hectar. Preț: 2600 E, negociabil. ani, caut o doamnă de vârstă apropiată
Telefon: 0721.055.313. pentru prietenie – căsătorie. l Vând rucsac școlar, roșu. Preț:
Telefon: 0799.391.409.
Telefon: 0752.755.480. 20 lei, telefon: 0743.137.888.
l Vând teren în Ghergheș, 10 km
l Vând Ford Fiesta, AF 2002, tip l Domn văduv, pensionar l Vând mașină de cusut electrică,
de Deva, între case, 1200 mp, FS 20 m,
nou, motor 1388, benzină, 185.000 71/170/82, nefumător, nu consum cu multe operații de cusături, adusă
apă, curent, cabană din lemn. Preț: 6
euro/mp, telefon: 0745.202.448. km., de culoare neagră, 4 uși, înma- alcool, fără mașină, doresc să cunosc o din Germania. Preț: 250 lei, telefon:
triculat, AC, geamuri și oglinzi elec- doamnă singură. Tel. 0739.345.372. 0254.776.082.
l Vând teren în Sântuhalm, trice, cârlig remorcare, proiectoare
aproape de DN, 2300 mp, FS 20 m, cu ceață, două chei cu telecomandă, Deva, 22 Decembrie, 37A •
utilități aproape. Preț: 5 euro/mp, stare foarte bună, proprietar. Preț:
Tel. 0726 871 728
telefon: 0722.968.910. 1650, negociabil, tel. 0751.813.770.
www.accentmedia.ro
Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în con- Anunţuri de mare şi
formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au mică publicitate
în ziare locale şi centrale
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro


16 - actualitate 11 - 17 ianuarie 2019

Pârtii de vis în staţiunile montane, Cum se construieşte un iglu,


în Parâng
dar şi pericol de avalanşă Parâng - Dorinţa de re-
mont Hunedoara, Ovidiu laxare la munte, dar şi cea de
Bodean. a învăţa lucruri inedite, sunt
Pericolul este mai mare în doar două dintre motivele
zonele cu pantă de peste 25 pentru care câteva zeci de
de grade şi cu multă zăpadă, persoane se vor strânge, la
chiar dacă sunt situate la al- acest sfârşit de săptămână, în
titudini mai mici, deoarece staţiunea Parâng, la un curs
cantitatea de ninsoare de- intensiv de...iglu. de la clubul Pro Adrenalin.
pusă este mare. Avalanşa Mai precis, iubitori ai Organizatorii recomandă
poate fi declanşată chiar de muntelui vor afla de la un ca participanţii să aibă la ei
către turişti, dar zăpada specialist care sunt paşii un sac de dormit, o pătură
poate pleca la vale şi din practici prin care îşi pot con- termică sau o folie care să fie
cauza vibraţiilor, a explicat strui un iglu care să le fie de aşezată pe zăpadă, peste care
Bodean. folos în situaţia în care ar tre- se va pune apoi un neopren.
bui să facă faţă frigului de În bagaj sunt obligatorii o
Pârtii cu peste un afară, iarna, însă nu au la dis- lopăţică, 10 lumânări tip can-

S
alvamontiştii din bile acest pericol este exclus. metru de zăpadă poziţie un adăpost obişnuit. delă, haine groase de schimb
judeţul Hunedoara Pe de altă parte, în staţiu- Cu toţii vor munci cot la cot şi pentru că cele cu care se va
avertizează asupra Risc de la nile montane şi pe zonele vor ridica o tabără de iglu-uri lucra la săpatul iglu-ului se
pericolului ridicat de pro- 1200 metri schiabile nu există riscul unor în zona pârtiei Slima, din vor uda de la zăpadă, două
ducere a unor avalanşe în În toate masivele montane avalanşe, stratul de zăpadă Parâng. perechi de mănuşi şi căciulă.
masivele Parâng, Retezat din judeţul Hunedoara este fiind pregătit de adminis- „Este o acţiune unică în De asemenea, poate fi adusă
şi Şureanu. semnalat un risc major de ţară în cadrul căreia doresc să o butelie mică de gaz.
tratorii pârtiilor cu ajutorul
Deva – Ultimele zile de va- producere a avalanşelor, le arăt şi altor oameni că pot Copiii nu sunt acceptaţi la
ratracurilor.
canţă ale elevilor vin cu ză- chiar şi la altitudini mai mici, supravieţui în condiţii de frig această acţiune.
Salvamontiştii susţin că se
padă şi pârtii de o calitate care încep de la cota 1.200, extrem afară, deoarece tem- Organizatorul taberei are
poate schia foarte bine în
excepţională în staţiunile au avertizat salvamontiştii, peratura din igluu poate urca experienţă în acest domeniu,
staţiunile Straja, Parâng şi
montane de pe raza judeţului aceştia precizând că stratul până la 17 grade Celsius, cum el activând timp de cinci ani
Râuşor, pârtiile fiind de o cal-
Hunedoara. de zăpadă măsoară în s-a întâmplat acum doi ani, în Legiunea Străină, compa-
itate foarte bună, iar stratul
Cu toate acestea, salva- Retezat şi Parâng şi până la 2 când afară erau minus 20 de nia de luptă montană, unde a
de zăpadă fiind cuprins între
montiştii ne sfătuiesc să fim metri. grade Celsius”, a explicat iniţi- învăţat să construiască un
cel puţin o jumătate de
foarte atenţi, deoarece în „A nins din abundenţă în atorul taberei, Adi Cîmpeanu, iglu de tip adăpost.
metru şi peste un metru.
toate masivele există un peri- ultimele zile şi nu există o co- În Straja, de exemplu, sunt
col major de producere a
avalanşelor, din cauză că
eziune între stratul de ză- 11 pârtii funcţionale, dintre ANUNŢ
padă depus şi cel care exista care cinci sunt dotate cu in-
stratul de zăpadă este mare deja. Fiind foarte multă ză- stalaţii de nocturnă. La dis- Liceul Tehnologic “Crişan” Crişcior organizează
şi nu a avut timp să se creeze padă, aceasta nu a avut timp poziţia schiorilor sunt o concurs pentru ocuparea următoarelor posturi va-
coeziunea necesară cu cel ex- 'să se lege', cum spunem noi, telegondolă, patru telesca- cante pe perioadă nedeterminată:
istent înainte de căderea nin- şi atunci riscul de producere une, şase teleschiuri. Zăpada - 1 post muncitor calificat - fochist
sorilor din ultima perioadă. a unor avalanşe este foarte pe pârtii a fost atent pre- - 1 post şofer microbus şcolar
Normal, în staţiunile mon- mare”, spune şeful Serviciu- gătită şi măsoară peste un Informaţii la tel. 0254-617004.
tane şi pe domeniile schia- lui Public Judeţean Salva- metru.

ANUNŢ

SC MOŢUL COMPROD SRL , cu sediul în satul Crişan,


nr 25, comuna Ribiţa jud. Hunedoara, anunţă demararea
procedurii de achiziţie a utilajelor în cadrul proiectului
cu denumirea “Înfiinţare fabrică de brichete din
rumeguş” depus la Asociaţia Intercomunitară ŢARA
ZARANDULUI LEADER GAL şi începerea procedurii de
achiziţie utilaje.
Proiectul este finanţat cu fonduri Europene Neram-
ÎNCHIRIAZĂ bursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
(PNDR).
TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este imple-
1,6 HA ŞI HALA PRODUCTIE CU UTILITĂŢI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 400 MP. mentat de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale
din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Ru-
LA INTRAREA ÎN ORAŞUL SIMERIA DINSPRE ORĂŞTIE rale şi este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul
VIZAVI DE REVA (GRAMPET) Relaţii la telefon 0726219999 României prin Fondul European Agricol pentru Dez-
voltare Rurală.

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Cornelia Holinschi,
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, judeţul Hunedoara - RO Cristian Gros, Dorel Neamţu, Alexandra Tarod - reporter junior
Tel. 0354 102 250 • Fax/e-mail: 0354 780 256 Tehnoredactare: Codruţa Goţa
ISSN 1842 - 9955
accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro FORTES FORTUNA ADjUVAT!