Sunteți pe pagina 1din 4

Dezvoltarea profesională

Profesionalizarea cadrelor didactice


din perspectiva modelelor actuale de formare

Teachers professionalization in terms of current models


of training
Nicoleta EFTIMIE,
doctorandă la catedra Ştiinţe ale Educaţei,
UPS „Ion Creangă”
Rezumat Abstract
Alternativa de profesionalizare a cadre- The alternative professionaliza-
lor didactice bazată pe competenţă a iniţiat tion of teachers based on competence
programe de formare cu atribuţii de pregă- initiated initial and continuous train-
tire iniţială şi continuă a cadrelor didactice ing programs of teachers in order to
în vederea obţinerii dreptului de a profesa obtain the right to practice in higher
în învăţământul universitar. În acest articol education. This article presents a
este realizat un studiu asupra categoriilor study of the categories of teacher’s
de competenţe ale cadrului didactic. Luând competence. Considering the Euro-
în considerare documente ale Comisiei Eu- pean Commission documents, are
ropeane sunt propuse competenţe, formu- proposed the competences formu-
late în termeni de capacitate/abilitate din lated in terms of capacity /ability as
perspectiva rolului profesorului în condiţii- a teacher’s role in conditions of de-
le democratizării valorilor. mocratization of values​​.
Cuvinte-cheie: formare pedagogică, Keywords: pedagogical training, com-
competenţe, valori, roluri ale cadrului di- petences, values, roles of the teacher, Eu-
dactic, principii europene. ropean principles.
De-a lungul timpului s-au realizat nume- cu siguranţă, un punct comun, identificabil în
roase cercetări de natură teoretică şi aplicati- concepţiile de formare, indiferent de paradig-
vă privind procesul de formare competentă a ma care le fundamentează, fie umanistă, cu ac-
cadrelor didactice, conturând idei noi şi posi- centul pe dezvoltarea integrală a personalităţii
bilităţi inovatoare de realizare a procesului de viitorului educator, propunându-şi să-i cultive
formare pentru cariera profesională. Analizând mai mult spiritul şi fiind mai puţin interesat de
concepţiile teoretice şi practicile educative câştigarea unor abilităţi specifice, fie tehnicistă,
în diverse sisteme de învăţământ din lume în pragmatică, centrată pe însuşirea unor tehnici,
ceea ce priveşte formarea viitorilor profesori, algoritmi, reguli de acţiune educaţională cu re-
putem remarca elemente asemănătoare. Există, levanţă practică imediată.

61
UNIVERS PEDAGOGIC

Două alternative de profesionalizare a cari- de reformare strategică a spaţiului configurat de


erei didactice sunt consacrate şi recunoscute la profesionalizarea carierei didactice în România.
nivel mondial în spaţiul formării iniţiale şi conti- Programele de formare iniţială a profeso-
nue a cadrelor didactice şi a reformelor aplicate rilor scot în evidenţă caracteristici precum:
acestui palier. În anii 1970, fondată pe cercetări- modelul simultan şi modelul consecutiv de
le psihologice asupra învăţării (Skinner, Bloom, formare pentru profesia pedagogică, finalizarea
Carroll) şi pe studiile privind formularea obiec- studiilor şi debutul în cariera profesională. Rea-
tivelor în termeni de performanţă se dezvolta lizarea programului de studii în vederea certifi-
prima alternativă de profesionalizare a cadrelor cării pentru profesia pedagogică este asigurată
didactice – educaţia profesorilor bazată pe com- de structuri specializate din cadrul universită-
petenţă. Considerând competenţa drept con- ţilor din România cu atribuţiuni de pregătire
duită despre care se presupune că va promova iniţială şi continuă a profesorilor în vederea ob-
succesul învăţării elevilor, reprezentanţii acestei ţinerii dreptului de a profesa şi în învăţământul
orientări fac din competenţă finalitatea progra- universitar. Cele două niveluri ale programelor
mului de formare a viitorilor profesori. Bazată de studii privind formarea cadrelor didactice în
pe competenţă, formarea profesorului e organi- România se finalizează cu obţinerea certificate-
zată în jurul conceptualizării practicii eficiente a lor de absolvire (nivelul I reprezintă certifica-
cadrelor didactice din care derivă şi pe care se rea pentru profesia didactică şi conferă dreptul
bazează cerinţele programului de formare. de a ocupa funcţii de profesori în învăţămân-
A doua alternativă de formare iniţială a ca- tul preuniversitar obligatoriu, nivelul II – de
drelor didactice – personalistă („umanistă”) aprofundare, acordând dreptul să ocupe posturi
presupune o experienţă de învăţare integrată în didactice în învăţământul liceal, postliceal şi
universul propriu de semnificaţii al candidatului, universitar), realizând 60 de credite transfera-
care să nu ducă la modele imitative, ci la dezvol- bile corespunzătoare pachetului disciplinelor
tarea spiritului său reflexiv, critic, creativ. Mode- de pregătire psihopedagogică fundamentală şi
lul propune comutarea accentului pe mobilizarea disciplinelor de pregătire didactică şi practică
forţelor subiectului (motivaţii, capacităţi, aptitu- pedagogică de specialitate.
dini) şi nu pe conţinut. Profesorul oferă tehnici Cadrele didactice absolvente trebuie să de-
de învăţare, consiliază „ucenicii” în rezolvarea ţină competenţele recomandate, anumite carac-
problemelor; controlul este mai mult autocontrol, teristici individuale adecvate profesiei, fiindu-i
autoritatea este dată de legităţile cooperării, ale oferite perspectivele profesionale potrivite, dacă
coparticipării subiectului la propria formare. Cei se doreşte ca speranţele investite în ei să devină
mai cunoscuţi reprezentanţi ai acestei orientări realitate, iar „produsul” – absolventul, să încor-
sunt C. Rogers, W. Glaser şi M.Lobrot. Dincolo poreze un anumit savoir şi savoir-faire, menţi-
de impactul celor două alternative de profesiona- onează I. Neagă [6, p.2]. În condiţiile actuale,
lizare a carierei, cunoscute şi aplicate şi în spa- când lumea contemporană evoluează într-un
ţiul reformei româneşti a sistemului de formare ritm atât de alert, încât profesorii sunt obligaţi
iniţială şi continuă a cadrelor didactice, mai mult să accepte faptul că pregătirea iniţială nu le va fi
sau mai puţin fundamentate ştiinţific, priorităţi- suficientă pe parcursul întregii activităţi profesi-
le şi tendinţele în domeniul acestei formări, au onale, sunt determinaţi să sporească permanent
fost identificate şi analizate în spaţiul dezbaterilor nivelul de competenţe, asociindu-le un registru
pedagogice româneşti (R. Iucu) în ultimul timp bogat de valori, atitudini şi conduite specifice
şi se prezintă ca şi constante ale preocupărilor cadrului didactic. Integrate în registrul de obiec-

62
Dezvoltarea profesională

tive acest sumar de valori, atitudini şi conduite desfăsurate de cadrul didactic în unităţile
cuprinde explicit: scolare din învăţământul preuniversitar,
• cultivarea unui mediu educaţional centrat pe asociată cu interesele de bază ale elevilor
valori şi relaţii democratice; cu care lucrează şi/sau interacţionează;
• promovarea unui sistem de valori culturale, e) raportarea la dificultăţile psiho-pedagogi-
morale şi civice, în concordanţă cu idealul ce, psihosociale întâmpinate de cadrele didactice
educaţional; în activitatea didactică, la nevoia de consolidare
• crearea unui climat socioafectiv securizant şi de rafinare a unor competenţe dobândite în
în sala de studenţi şi în spaţiul educaţional cadrul procesului de formare şi dezvoltare pro-
nonformal; fesională;
• încrederea în puterea educaţiei, în capacitatea f) adecvarea la parcursurile de formare/califi-
de formare şi dezvoltare a studentului [8]. care, la parcursurile reformei curriculare şi adap-
Principiile şi criteriile care stau la baza ela- tabilitatea la contexte profesionale, sociocultura-
borării competenţelor profesionale ale cadrului le, economice şi tehnologice în schimbare;
didactic se bazează pe anumite paliere reflectate g) stabilitatea utilizării tematicii pe o perioa-
în structuri, unităţi şi indicatori de competenţe dă medie de timp; rata de actualizare ştiinţifică
generale şi specifice privind: – conceptuală, metodologică şi aplicativă este
a. cunoasterea, înţelegerea şi utilizarea ope- acceptată şi recomandată a se realiza şi într-un
raţională adecvată a conceptelor pedagogice şi termen mai scurt în cazul unor schimbări semni-
psihopedagogice; ficative la nivelul paradigmelor sau abordărilor
b. explicarea şi interpretarea ideilor, a con- majore din domeniul ariei curriculare sau al dis-
cepţiilor, a modelelor, a teoriilor şi a paradigme- ciplinei/disciplinelor respective;
lor în domeniu; h) dezvoltarea şi inovarea metodologică,
c. proiectarea, conducerea şi evaluarea acti- prin reflecţie asupra teoriei şi practicii educaţio-
vităţilor de învăţare, în utilizarea unor metode, nale, la nivel naţional şi internaţional [8].
tehnici şi instrumente coerente de autocunoaşte- Toate aceste principii asigură atractivitatea şi
re şi de reflexivitate profesională; statutul necesar promovării profesiunii didacti-
d. gândirea critică şi evaluativ-constructivă a ce şi recunosc rolul cadrelor didactice ca agenţi
unor proiecte, procese şi fenomene prezente în ai dezvoltării valorilor europene, individuale şi
teoria şi în practica educaţională, în rezolvarea sociale. Pentru aceasta, cadrele didactice trebuie
de probleme în domeniul de studii; sa fie înalt educate (profesionalizate), orientate
e. educaţia imaginativă şi domeniul strategii- către dezvoltare continuă şi autoreflexivitate în
lor specifice stimulării conduitei creativ-inovati- planul competenţelor educaţionale şi corespun-
ve în aria de referinţă a profesiei didactice. zător remunerate.
Concepţia, principiile şi criteriile care stau Stabilind un nou referenţial al formării ca-
la baza selecţiei conţinuturilor sunt următoarele: drelor didactice, bazat pe definirea sarcinilor
a) statutul şi competenţele aferente carierei de profil ce implică noi cunoştinţe, capacităţi
didactice; şi trăsături de personalitate, am adus în dezba-
b) continuitatea progresivă cu valorile curri- tere problematica formării cadrelor didactice
culare din modulul de pregătire psiho-pedagogi- în domeniul noilor competenţe-cheie, capabile
că iniţială; să concretizeze principiile comune europene în
d) eficacitatea practică şi socială a con- spaţiul profesionalizării carierei didactice. Una
ţinuturilor pentru registrul activităţilor dintre competenţele nucleu ale personalităţii

63
UNIVERS PEDAGOGIC

didactice începe să graviteze în jurul a ceea ce Menţionăm că îmbunătăţirea sistemelor de edu-


reprezintă capacităţile de a valorifica adecvat caţie şi formare profesională constituie o parte
valenţele formative şi autoformative ale noilor esenţială a strategiei europene de a răspunde
tehnologii informaţionale şi comunicaţionale. provocărilor viitoare şi de a realiza principalele
În contextul reformei învăţământului superi- obiective ale strategiei de la Lisabona. Preocu-
or, o pondere deosebită ce reclamă strategii noi pările pentru implicarea, dar şi pentru formarea
şi efective de soluţionare devine formarea com- şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
petenţei de învăţare eficientă la studenţi. Studiile universitare au devenit importante în politicile
experimentale realizate şi experienţa curriculară educaţionale contemporane. Pentru a garanta re-
universitară au demonstrat că învăţarea eficientă zultate de o înaltă calitate pe o bază durabilă, este
poate fi realizată prin angajarea studenţilor într- necesar să avem în vedere calitatea profesorilor,
un program special de dezvoltare a competenţei, a formatorilor şi, de asemenea, să se abordeze
centrat pe trei direcţii fundamentale: a) famili- guvernanţa sistemelor de educaţie şi formare
arizarea studenţilor cu un volum de cunoştinţe profesională.
necesar şi suficient privind specificul, mecanis-
mele, legile, principiile şi metodele de învăţare Referinţe bibliografice:
eficientă; b) dezvoltarea proceselor cognitive, 1. Cucoş C. Educaţia. Dimensiuni culturale şi in-
implicate în învăţare, până la nivelul solicitat terculturale. Iaşi: Polirom, 2000. 288 p.
de învăţarea eficient; c) formarea competenţei 2. Dicu A. Dimitriu E. Probleme de psihosociologie
informaţional-metodologice de muncă intelec- a educaţiei. Bucureşti: EDP, 1973. 274 p.
tuală şi de cunoaştere la ei. Acestea vor permite 3. Ilie V. Formarea stilului profesional al viitorului
dezvoltarea şi utilizarea eficientă de către stu- pedagog din perspectiva noilor educaţii. Teza de
denţi a potenţialului lor intelectual şi cognitiv, dr. în pedagogie. Chişinău, 2005. 151 p.
atât de necesar în realizarea unei învăţări efici- 4. Iucu R. Patru exerciţii de politică educaţională în
ente. În acelaşi timp, considerăm că formarea România. Tema II.Formarea cadrelor didactice.
competenţei informaţional-metodologice trebu- Bucureşti: Proiect UNICEF 2005. 31 p.
ie să se proiecteze drept nucleu în procesul de 5. Neagu (Niţă) Simona N. Dezvoltarea compe-
formare a aptitudinii de învăţare eficientă la stu- tenţelor de învăţare la adulţi. Aplicaţii pentru
denţi, deoarece învăţarea de tip universitar este o formarea cadrelor didactice universitare. Rezu-
învăţare de nivel superior, care nu se reduce doar matul tezei de dr. Bucureşti. 2011. 23 p.
la activităţi de studiu propriu-zis, ci presupune, 6. Pâslaru Vl., Papuc L., Negură I., et al. Con-
la această treaptă, cu preponderenţă activităţi de strucţie şi dezvoltare curriculară/Cadru teore-
cercetare, proiectare şi producere, care nu se pot tic. Chişinău: Î.S. F.E.-P. „Tipografia Centrală”,
realiza în afara competenţei date, fiind demons- 2005. 176 p.
trate de competenţe de argumentare, contraargu- 7. Paun E., Potolea D. Pedagogie. Fundamentari
mentare şi convingere etc. [6, p.88-92]. teoretice şi demersuri aplicative. Iaşi: Polirom,
În concluzie, apreciem că modelul cadrului 2002. 248 p.
didactic competent şi standardele profesionale 8. http://docsfiles.com/pdf_programa_de_pedago-
au început recent să fie utilizate ca repere ale gie.html
nivelului de pregătire profesională. Concluzii şi
aprecieri referitoare la efectele acestei noi prac- Recenzent: Viorica ANDRIŢCHI, doctor
tici în învăţământ constituie obiectul unor inves- habilitat, conferenţiar universitar, IŞE
tigaţii permanente ale specialiştilor în educaţie.

64

S-ar putea să vă placă și