Sunteți pe pagina 1din 5

1.

Auditul calității produsului/serviciului urmărește:


a) Masura in care produsele se realizeaza conform specificatiilor
e) Masura in care documentatia de produs corespunde cerintelor
2. Standardul ISO 9004:2010:
a) prezinta cerintele de baza pentru realizarea SMC
3.Seria de standarde ISO 9000:2000 folosește:
c) trei modele de asigurare a calitatii –ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003
4. Standardele de baza din ediția ISO 9000:2000 sunt:
d) aceleași pentru toate tipurile de organizatii
5.Următoarea definiție a managementului calității ,,Ansamblul activitatilor functiei
generale de managemnt, politica in domeniul calitatii, obiectivele si responsabilitatile și le
implimentezază în cadrul sistemului calității cum ar fi: planificarea, ținerea sub control,
asigurarea si îmbunătățirea calității” este dat de:
a) Organizația Internațională de Standardizare
6.Premiile calității se acordă pentru:
b) realizari deosebite in domeniul calitatii
7.Documentele SMC vor fi dimensionate luînd in considerare mai mulți factori:
a)măsura în care este necesar să se demonstreze îndeplinirea cerinţelor sistemului de
management al calitătii
b )tipul si dimensiunea organizatiei
c) cerinţele documentelor de reglementare aplicabile firmei
d)cerintele clientilor
f)abilitatile personalului demonstrate la adunări, preliminari, la audituri si in activitatea curenta
g)complexitatea si interactiunea proceselor
f)complexitatea produselor/serviciilor
8.Principalele cerinte ale managementului calitatii sunt:
a) compartimentele utilizeaza toate mijloacele pentru realizarea si
ameliorarea calitatii
c) implicarea intreprinderii trebuie se vizeze intreg ciclul de viata al
produsului si intreaga durata de viata a fiecarui exemplar livrat
d) in cadrul fiecarui compartiment toti salariatii au atributii precise privind
calitatea
e) implicarea tuturor compartimentelor in realizarea si ameliorarea calitatii
g) problema calitatii este in primul rand o problema de evitare a noncalitatii
si apoi de crestere a nivelului calitativ
9.Prin inlocuirea unor utilaje cu altele de calitate superioara se obtin:
Sporul de productie ca urmare a cresterii gradului de folosire intensiva prin inlocuirea
utilajului vechi cu cel nou este:
b)2400 buc
10.Auditul calitatii este similar cu:
b)asigurarea calității
11.Beneficiarul si furnizorul stabilesc prin contact un procent acceptabil de defecte de cel
mult 5%.Dintr-un lot de 1500 de bucati se verifica un esantion de 60 de bucati si rezuta 4
bucati defecte.Ulterior se verifica si cele 1440 de bucati si inca 40 bucati cu defecte.Aceasta
situatie pune in evidenta:
c)in urma verificarii esantionului lotul va fi acceptat
d)in urma verificarii finale se constata ca lotul trebuie sa fie acceptat
12.Pentru construirea graficului quality house se cunosc urmatoarele informatii:Produsul-
ceas pe mana.Care din afirmatii sunt adevarate.
a)Punctajul caracteristicii Sistem de protectie este de 678
d)Punctajul caracteristicii greutate este de 36
13.Un mediu de lucru adecvat ar trebui sa ia in considerare:
a) reguli şi echipamente pentru securitate şi protecţie
b) condiţii ergonomice ale mediului şi echipamentelor;
c)mediul social
d) metode creative de lucru şi oportunităţi de creştere a implicării personalului
e)mediul ambiant corespunzator(lumina,caldura,umiditate,aer,zgomot,vibratii,poluare)
14. Premiul National pentru calitate Baldrige se acorda in:
b)SUA
15.Referitor la controlul documentelor ISO 9001:2008 prevede necesitatea controlului
pentru:
a) a preveni utilizarea neintentionata a documentelor
b)a se asigura ca sunt identificate modificarile si stadiul reviziurii curente a documentelor
e)analiza si actualizarea documentelor
16.Certificarea produselor are ca scop:
c) atestarea capabilităţii organizaţiei de a realiza produse care sa corespunda cerintelor clientelor
si cerintelor reglementarilor
17.Documentul care atestă certificarea produsului este:
c) Certificat de conformitate eliberat de un organism neutru
d) Declarația de conformitate întocmita de un laborator propriu acreditat pentru certificări
18. Prin realizarea SMC sunt așteptate rezultate pentru societate privind:
a. cheltuieli mai mici pentru societate
b. încredere;
d. poluare redusă;
e. mai puține probleme sociale;
19. În legătură cu responsabilitatea managementului standardele din ediția ISO 9000-2000
prevăd cerințe pentru următoarele procese:
b. planificarea calității;
c. analiza efectuată de management;
20. Verigele lanțului lui Deming au următoarea succesiune:
c. îmbunătățirea calității- creșterea productivității- reducerea prețurilor-creșterea cotei de
piață- reducerea costurilor-asig.loc de muncă-recuperare investiții-consolidare poziție.
21. Standardele de bază ale ediției ISO 9000:2000 sunt:
f. ISO 19011: 2003 - Ghid pentru audltarea Sistemelor de Management al Calităţii şi/satt
de mediii.
22. Între componentele Raportului de audit întîlnim:
a. recomandări pentru audiiaţi în vederea corectării deficienţelor.
d. cereri de acţiuni corective;
e. pagina de identificare
23. Extinderea preocupării in organizatii de la asigurarea calitatii la managementul
calitatii este impusa de clientii rpin faptul ca :
a)au mai multe alternative de cumparare
b)in timp are loc o schimbarea a structurii clientilor în ceea ce priveste virsta ,nivelul de
instruire...
c)sunt mult mai bine informati
d)sunt mai instruiti

24. Documentul care atestă certificarea unei persoane pentru a realiza anumite lucrări sau
servicii este:
d)autorizatia de competență
f)certificat de competență.

25. Cunoasterea intereselor si cerintelor părtilor interesate presupune:


a)identificarea părtilor interesate
b)Stabilirea asteptarilor fiecarei categorii de la oferta si strategiile organizatiei
c)stabilirea actiunilor organizatiei pt satisfacerea deplina a partilor interesate.
26. Conform standardului Iso 9000:2000 sistemul de management al calitatii reprezinta
ansamblu de :
a)structuri organizatorice
b)responsabilitati
c)proceduri
d)resurse

27. Internalizarea relatiei client furnizor inseamnă :


a)generalizarea relatiilor specifice client-furnizor pentru toate compartimentele si persoanele din
intreprindere.

28. Managementul proceselor necesită:


a)identificarea proceselor şi stabilirea corectă a succesiunii şi interacţiunilor dintre ele;
b)definirea clară şi ţinerea sub control a elementelor de intrare şi ieşire;
c)monitorizarea elementelor de intrare şi ieşire pentru a verifica funcţionarea corectă şi eficientă
a proceselor;

29. Referitor la controlul documentelor Iso 9001:2008 prevede necesitatea controlului


pentru:
a)a aproba documentele, înainte de emitere, în ceea ce priveşte adecvarea acestora;
b)a analiza si a actualiza documenteele
c)a se asigura ca sunt identificate modificarile și stadiul revizuirii curente a documentelor.
d)a preveni utilizarea neintenţionată a documentelor

30. Între principiile de audit putem mentiona:


a)prezentarea corecta a concluziilor
b)responsabilitatea profesionala a auditoruluui
c)independent auditorului fata de activitatea audiata
d)abordarea pe baza de dovezi

31. Între motivatiile unei intreprinderi pentru a obtine certificarea sistemului de


management al calitatii putem mentiona:
a)valorifica rezultatele obţinute
b)pentru a stimuli cresterea vinzarilor
c)respectarea prevederilor legale.

32. În optica managementului calitatii problema calitatii este:


a)problema tuturoror salariatilor

33. Urmatoarea afirmatie „Managementul la cel mai tnalt nivel ar trebui să,….. “
a) iso 9004-2010

34. Pentru aprecierea calității documentației de procurare a resurselor se analizeaza:


a) planul de producție
35. standardele ISO 9001:2008
b) permit excluderi

S-ar putea să vă placă și