Sunteți pe pagina 1din 21

STUDIU DE FEZABILITATE

SPALATORIE AUTO

CAR WASH

Realizatori: Cuciureanu alexandru


Clisu andrei
1.Descrierea firmei

1. Denumirea firmei
S.C. ” SPEED” S.R.L.

Sigla firmei

2. Locul de desf!urare

Sediul societăţii este în Municipiul Târnăveni, str. CR , nr. !, Căminul "! , #udeţul Mure$.

". Elemen#e $enerale


Ca urmare %ri&ind
a manifestării %roiec#ul
unei cereri considera%ile de servicii de spălare $i curăţare a
autove&iculelor în ora$ul Târnăveni, mi'a venit ideea reali(ării unei afaceri cu o%iectul de activitate
întreţinerea estetică a autove&iculelor.
)ceste servicii de întreţinere estetică a autove&iculelor nu sunt acoperite în Târnăveni decât
de firma *+egsat”, spălătorie auto care este po(iţionată undeva în afara ora$ului. rin a$e(area
firmei S.C. * S--” S.R.L. mi'am propus să acopăr un segment mai mare de piaţă repre(entat de
toţi posesorii de autove&icule din Târnăveni, dar $i toţi cei aflaţi în trecere $i au nevoie de serviciul
respectiv.
entru a de(volta această afacere unul dintre principalele o%iective este lărgirea spaţiului
comercial, în sensul de a se pute spăla / ma$ini în acela$i timp.

0
'. O(iec#i&ele %re&)u#e
O(iec#i&e %e #ermen scur#

 înfiinţarea societăţii *S-- S.R.L. cu sediul pe str. CR, nr.!, Târn$veni' #ud.Mure$
 promovarea sevciilor acestei firme
 crearea unor pac&ete de servicii avanta#oase pentru clienţi
 ac&i(iţionarea a 0 1ap'uri
 anga#area personalului necesar

O(iec#i&e %e #ermen lun$

 lărgirea spaţiului comercial


 cre$terea cu 234 a profitului în următorul an
 cre$terea numărului de anga#aţi de la / la 2 în următorii doi ani

O(iec#i&e cali#a#i&e

 lărgirea gamei de servicii oferite clienţilor


 introducerea programului non 5 stop

O(iec#i&e can#i#a#i&e

 cre$terea profitului cu 234 în anul următor


 cre$terea cotei de piaţă la 034 la nivelul municipiului Târnăveni în următorii doi ani
 ac&i(iţionarea de ec&ipamente $i instalaţii perfomrante pentru dotarea $i amena#area
spaţiilor comerciale
 cre$terea cifrei de afaceri cu 234 în anul următor

*. +us#ificarea

6n epoca vite(ei, în care timpul li%er a a#uns la mare preţ 7spălatul ma$inii7 pentru posesorii
de autove&icule este o activitate destul de neplacută .
Soluţia o repre(intă spălătoriile auto, centre care sunt situate îndeose%i lângă %en(inării,
acestea aflându'se în general la ie$irile din ora$.
)ria celor interesati de acest serviciu este mare, iar motive sunt suficiente $i %ine întemeiate8
lipsa timpului care ar tre%ui alocat acestei îndeletniciri, lipsa aparatelor necesare pentru spălarea
ma$inii, pro%leme de sănătate $i siguranţa o%ţinerii unui serviciu de calitate.
)vând în vedere faptul că în municipiul Târnăveni e9istă o singură spălătorie auto, fapt care
creea(ă monopol pe piaţa ora$ului S.C. ”S--” S.R.L. a luat fiinţă ca urmare a manifestării unei
cereri considera%ile de servicii de spălare $i curăţare a autove&iculelor.
Locul de desfă$urare a activităţii este undeva foarte aproape de centru $i anume pe strada
CR nr. ! fiind un loc foarte %ine ales având în vedere faptul că în imediata apropiere se găse$te un
renumit fast'food. Serviciile prestate de această societate se adresea(a atât pieţei interne cât $i pieţei
e9terne.
upă cum am menţionat în rândurile precedente, serviciile de întreţinere estetică a
autive&iculelor sunt în pre(ent oferite doar de societatea +-CS)T S.R.L., care pre(intă un
important incovenient.)cest incovenient este repre(entat de preţurile care sunt innaccesi%ile unei
anumite categorii de oameni. )$adar consider că va fi în avanta#ul meu înfiinţarea unei spălătorii
auto manuale. :eneficiile vor fi cu atât mai mari daca se vor îndeplini principalele condiţii pentru

/
că o afacere sa fie de succes $i anume8 promovarea activităţii prin anunţuri ;presa, flutura$i< $i
prestarea unor servicii irepro$a%ile.

*,. Produsele sau-!i ser&iciile %re&)u#e a se reali)a n urma im%lemen#rii


%roiec#ului %ro%us

6n prima fa(ă a activităţii acestei firme serviciile oferite sunt8


' spălarea propriu'(isă a ma$inii, în special a e9teriorului ma$inii cu a#utorul celor două 1ap'
uri.
' finali(area, respectiv $tergerea $i uscarea ma$inii.
6n urma de(voltării activităţii pe lângă cele două servicii principale oferite în prima fa(a, S.C.
”S--” S.R.L. mai oferă următoarele servicii8
' curăţarea interiorului ma$inii
' ceruirea ma$inii.
entru a ne impune pe aceasta piaţă $i pentru a face faţa concurentei vom introduce, treptat, $i
servicii au9ilare cum ar fi8
' posi%ilitatea ca %eneficiarul sa faca un a%onament periodic avanta#os
' oferirea unui discount sau spalarea gratuita în ca( ul apelării serviciului complet, adică la
spălarea atît a e9teriorului cît $i a interiorului ma$inii plus ceruire $i spălat motor.
' introducerea unor piese auto spre vân(are

/. Descrierea %rocesului #e0nolo$ic cu m(un#irile %ro%use %rin %roiec#

lu9ul te&nologic standard într'o spălătorie auto este foarte scurt $i simplu pentru că
presupune autoservirea clienţilor.
)$adar e9istă o persoană care prime$te $i verifică ma$inile ce urmea(ă a fi spălate.
6n urma primirii $i verificării ma$inii se sta%ile$te preţul serviciului prestat în funcţie de
tarifele practicate de firmă $i de preferinţele clientului.
=rmea(ă spălarea propriu'(isă a ma$inii, etapă în care clientul î$i alege modul în care vrea
să'i fie îm%unătăţită estetic ma$ina.

rimirea ma$inii

lata ma$inii spălate

Spălarea ma$inii

redarea ma$inii

. Descrierea in&es#iiei %ro%use n con#e3#ul %rocesului #e0nolo$ic descris


an#erior

" -=R> ? @3.333 lei


Ar. >%iectul investiţiei TipB Caracteristici te&nice urni(or potenţial aloare

@
estimată
Crt. %ucăţi
;-=R><
ompe de de apă cu S.C. raDtiDer
)c&i(iţionarea a 0 presiune care fac ca S.R.L. , str.
" %ucăţi G33 -=R>
1ap'uri spălatul ma$inii să fie Eorilor, nr. F0.
mult mai u$or. Tg'Mure$
S.C raDtiDer
Se folosesc pentru
)c&i(iţionarea a 0 S.R.L., str.
0 %ucăţi curăţatul e9terior al /33 -=R>
aspiratoare Eorilor, nr.F0. Tg'
ma$inii
Mure$

4. Princi%alii furni)ori de ma#erii %rime %en#ru ac#i&i#ile din %roiec#ul de


in&es#iii %ro%us

aloare Mod de
Ar. urni(or
Materiipr ime TipB%ucăţi caracteristici estimată aprovi(ionare
Crt. potenţial
;-=R><
rin contract de
6nc&irierea 03 mp în :en(inăria
"33 înc&iriere cu
" unui spaţiu mp apartinand Car%id din
-=R>Blună :en(inăria
comercial %en(inăriei Car%id Târnăveni
Car%id
)provi(ionarea
se face cu
Metro
0 Samponspecial g "23gBspălare 3,02 -=R> ma$ina propie
Tg'Mure$
din dotare
două ori pedelună
)provi(ionarea
se face cu
Metro
/ Spumăactivă g /2gBspălare 3,3G2 -=R> ma$ina propie
Tg'Mure$
din dotare de
două ori pe lună
)provi(ionarea
Compania )pa ".! se face în mod
@ )pa mc 3,2
mc
Tg'Mure$ -=R> continuu de
către furni(ori
)provi(ionarea
-lectrica 3,3FG2 se face în mod
2 Curent D1 "D1
Tg'Mure$ -=R> continuu de
către furni(ori
)provi(ionarea
se face cu
! Mănu$i perec&i 0perec&i Metro
Tg'Mure$ 3,323 -=R> ma$ina propie
din dotare de
două ori pe lună

2
)provi(ionarea
se
face
cu
ma$in
Metro ","02
a
G Ceara g G2gBspălare
Tg'Mure$ -=R> propie
din
dotare
de
două
ori pe
lună
"514*EURO
To#al ;serviciu
complet<

6. S#ruc#ura de mana$emen# n im%lemen#area %roiec#ului

ersoanele responsa%ile în întocmirea acestui proiect sunt managerul firmei $i conta%ilul,


pentru întocmirea documentelor conta%ile necesare acestui proiect. rincipalul responsa%il în
reali(area acestui proiect este managerul firmei, care împreună cu conta%ilul vor întocmi
documentele necesare întocmirii acestui proiect.
Managerul va supraveg&ea $i coordona implementarea acestui proiect. -l va sta%ili conform
ofertelor înaintateetc.
prestare servicii de Managerul
potenţialii furni(ori,
a a%solvitfirmele cu unei
cursurile care va înc&eiadecontracte
facultăţi de aprovi(ionare,
$tiinţe economice $i este cel
mai în măsură să supraveg&e(e $i să coordone(e proiectarea $i implementarea acestui proiect.
Mai fac parte apoi din personal cei doi anga#aţi care se ocupă cu spălarea $i curăţarea
propriu'(isă a ma$inii. )ce$tia sunt 0 %ăieţi, 0@ respectiv 0! de ani $i sunt a%solvenţi de liceu.

17. Ac#i&i#ile %re&)u#e %en#ru i m%lemen#area %roiec#ului

Ac#i&i#a#ea A8 6nfiinţarea societăţii comerciale S-- S.R.L.

Hustificare8 Sunt alese o%iectivele de activitate ale societăţii, este întocmit actul constitutiv al
societăţii, este sta%ilită valoarea capitalului etc.
Indicatori de îndeplinire8 Se va înfiinţa societatea în / luni.
escrierea8 Se merge la Camera de Comerţ $i Industrie Tg'Mure$ unde se întocmesc toate
actele necesare, se completea(ă formularele tipi(ate $i se plătesc ta9ele aferente înfiinţării.

Su%activităţi8
)". întocmirea actelelor necesare înfiinţării
)0. depunerea actelor la Camera de Comerţ $i Industrie Tg'Mure$
)/. plata ta9elor necesare înfiinţării

Responsa%ili din partea ec&ipei manageriale8 managerul de proiect $i conta%ilul.


Riscurile semnificative8 relungirea perioadei necesare înfiinţării societăţii datorită
%irocraţiei.
lanuri de re(ervă pentru contracararea riscurilor8 mituirea funcţionarilor pu%lici.

!
Ac#i&i#a#ea B8 6nc&irierea spaţiului comercial necesar desfă$urării activităţii

Hustificare8 Spaţiul comercial tre%uie să fie înc&iriat în urma unui contract înc&eiat cu
%en(inăria Car%id din Târnăveni, care să permită ca dimensiune $i amplasare desfă$urării activităţii.
Indicatori de îndeplinire8 6nc&irierea unui spaţiu comercial de 03mp cu "33 -=R>Blună.
escrierea8 Se întocme$te un contract de înc&iriere între :en(inăria Car%id $i S.C. S--
S.R.L. în care sunt stipulate toate drepturile $i o%ligaţiile celor două părţi, este sta%ilită
dimensiunea spaţiului înc&iriat $i c&iriaBlună.

Su%activităţi8
:". negocierea
:0. contactarea contractului
%en(inăriei Car%id în vederea întocmirii contractului de înc&iriere
de înc&iriere
:/. întocmirea contractului de înc&iriere
:@. semnarea contractului de către cele două părţi

Responsa%ili din partea ec&ipei manageriale8 managerul de proiect.


Riscurile semnificative8 Aeînţelegerea între cele două părţi în privinţa contractului de
negociere.
lanuri de re(ervă pentru contracararea riscurilor8 construirea unui spaţiu comercial în (ona
imediatei apropieri a %en(inăriei.

Ac#i&i#a#ea 88 )mena#area spaţiului în care se va desfă$ura activitatea conform proiectului

Hustificare8 Spaţiul înc&iriat tre%uie să fie adecvat activităţii desfă$urate din punct de vedere
al igieni(ării, climati(ării, (ugrăvirii, instalaţii electrice etc.
Indicatori
începerea de îndeplinire8Spaţiul în care firma î$i desfă$oară activitatea este pregătit pentru
activităţii.
escrierea8 )ceastă etapă constă în acţiuni de amena#are a spaţiului, de ac&i(iţie $i dotare cu
ec&ipamente8 0 1ap'uri,0 aspiratoare pentru curăţatul ma$inii în interior, %ănci pentru clienţi..

Su%activităţi8
C". Reali(area planurilor de amena#are
C0. )mena#area spaţiului
C/. Lansarea cererii pentru ec&ipamentele necesare
C@. -valuarea $i selectarea ofertelor
C2. )c&i(iţionarea ec&ipamentelor conform procedurii
C!. Instalarea ec&ipametelor ac&i(iţionate
CG. Controlul $i evidenţa configuraţiei logistice
Responsa%ili din partea ec&ipei manageriale8 managerul de proiect.
Riscurile semnificative8 6ntâr(ierea lucărilor de amena#are, a%senţa unor oferte adecvate în
termeniilanuri
fi9aţi, cau(e de forţă
de re(ervă ma#oră.
pentru contracararea riscurilor8 contractarea unor prestatori de servicii de
amena#are interioară, contactarea unui număr mai mare de furni(ori potenţiali.

Ac#i&i#a#ea D8 )c&i(iţionarea materiilor prime necesare

Hustificare8 entru a'$i începe activitatea firma are nevoie de materiile prime necesare
spălării ma$inilor.
Indicatori de îndeplinire8 )c&i(iţionarea unor materii prime de calitate superioare $i la
preţuri avanta#oase.
escrierea8 )ceastă etapă constă în acţiuni de lansare a cererii, studiere a ofertei $i
ac&i(iţionarea materiilor prime necesare.

G
Su%activităţi8
". Lansarea cererii pentru materiile prime necesare
0. -valuarea $i selectarea ofertelor
/. )c&i(iţionarea materiilor prime conform procedurii
Responsa%ili din partea ec&ipei manageriale8 managerul de proiect.
Riscurile semnificative8 )c&i(iţionarea unor materii prime de proastă calitate.
lanuri de re(ervă pentru contracararea riscurilor8 contactarea altor furni(ori de materii
prime.

Ac#i&i#a#ea E8 )nga#area personalului


Hustificare8 entru desfă$urarea activităţii firma tre%uie să anga#e(e o persoană care să se
ocupe cu primirea ma$inii $i cu sta%ilirea preţului în funcţie de preferinţele clientului
Indicatori de îndeplinire8)nga#area unei personae, care să se ocupe cu primirea ma$inii.
escrierea8 6n urma unor anunţuri date prin intermediul revistei locale se va anga#a un
student pentru recepţia ma$inilor $i primirea %anilor de la clienţi.

Su%activităţi8
-". Se da anunt in revista locală *Târnava” pentru anga#area unei persoane
-0. Intervievarea candidaţilor
-/. )nga#area în pro%ă a unui student
-@. Instruirea anga#atului
Responsa%ili din partea ec&ipei manageriale8 managerul de proiect.
Riscurile semnificative8 Să nu găsească persoana potrivită pentru acest post.
lanuri de re(ervă pentru contracararea riscurilor8 apelarea la radio pentru anga#area unei
persoane.

Ac#i&i#a#ea F8 Reali(area unei campanii de lansare, promovare a activităţii

Hustificare8 entru a începe activitatea tre%uie promovată această activtate.


Indicatori de îndeplinire8 )tragerea atenţiei asupra activităţii acestei firme
escrierea8 Reali(area unor pliante de lansare a activităţii, care să conţină informaţii cu
privire la locul de desfă$urare, program, preţuri practicate.

Su%activităţi8
". roiectarea campaniei de lansare, promovare a activităţii
0. Implementarea acestei campanii

Responsa%ili din partea ec&ipei manageriale8 managerul de proiect.


Riscurile
lanuri desemnificative8
re(ervă pentrue(interesul populaţiei
contracararea faţă
riscurilor8 de lansarea
atragerea unoraceastei activităţi.
noi categorii de clienţi.

Ac#i&i#a#ea 98 restarea servicilor de spălătorie

Hustificare8 6n urma pregătirii ultimelor detalii începe prestarea servicilor de spălătorie.


Indicatori de îndeplinire8 restarea servicilor de spălătorie conform planurilor sta%ilite
anterior.
escrierea8 )ceastă etapă constă în urmatoarele acţiuni 8 primirea ma$inii, plata ma$inii
spălate $i curăţate, spălarea propriu'(isă a ma$inii, predarea ma$inii.

F
Su%activităţi8
+". esc&iderea firmei
+0. restarea servicilor conform procesului te&nologic presta%ilit
Responsa%ili din partea ec&ipei manageriale8 managerul de proiect, salariatul.
Riscurile semnificative8 6ntâr(ierea lansării activităţii de spălătorie
lanuri de re(ervă pentru contracararea riscurilor8 )mânarea activităţii de lansare.

11. 9raficul de reali)are a %roiec#ului %ro%us

ata estimată de începere a activităţilor de reali(are a proiectului propus8 ". 3J 033@


ata estimată terminării activităţilor de reali(are a proiectului propus8 2. 3" .0332
ata estimată de începerii producţiei la capacitate ma9imă8 !. 3". 0332

iagrama +rantt

J
I)+R)M) +R)ATT
Ar. )ctivitatea prevă(ută urata de Luna ;săptămâna< în care se va reali(a acţiunea
Crt. reali(are
Săpt. Săpt. Săpt. @ 2 ! GF J" 3" "" 0" /" @" 2
" 0 /
" 6ntocmirea actelor /2 (ile
necesare înfiinţării
0 epunereaactelor /(ile
/ lata ta9elor necesare " (i
înfiinţării
@ Contactarea %en(inăriei " (i
Car%id
2 Aegocierea contractului 0 (ile
de înc&iriere
! Semnarea contractului " (i
de înc&iriere
G Reali(area planului de G (ile
amena#are
F )mena#area $i G (ile
igieni(area spaţiului
J Lansarea cererii de " (i
ec&ipamente necesare
"3 -valuarea $i selectarea 0 (ile
ofertelor
"" )c&i(iţionarea 0 (ile
ec&ipamentelor conform
procedurii
"0 Instalarea " (i
ec&ipamentelor
"/ Controlul $i evidenţa G (ile
configuraţiei logistice

"3
"@ Lansarea cererii de " (i
materii prime
"2 -valuarea $i selectarea 0 (ile
ofertelor
"! )c&i(iţionarea 0 (ile
materiilor prime
necesare
"G Lipirea anunţurilor în " (i
vederea anga#ării
personalului
"F Intervievarea " (i
candidaţilor
"J )nga#areaînpro%ă "(i
03 Instruirea "(i
0" roiectarea campaniei / (ile
de lansare
00 Implementarea
campanii unie G (ile
0/ rimireama$inii 3,33/ (ile
;2 minute<
0@ lata pentru serviciile de 3,33/ (ile
spălătorie
02 Spălarea propriu 5 (isă 3,3@ (ile ;o
oră<
0! redarea ma$inii 3,33/ (ile

""
12. De#erminarea drumului cri#ic !i iden#ificarea ac#i&i#ilor cri#ice

). 6ntocmirea actelor ? /2 (ile


:. epunerea actelor ? / (ile, depinde de )
C. lata ta9elor aferente ?" (i, depinde de :
. Constituirea societăţii ? @3 (ile, depinde de : $i C
-. Contactarea %en(inăriei Car%id ? " (i, depinde de 
. Aegocierea ? 0 (ile, depinde de -
+. Semnarea ? " (i, depinde de 
K. Reali(area planului de amena#are ? G (ile, depinde de +
I. )mena#area $i igieni(area ? G (ile, depinde de K
H. Lansarea cererii de ec&ipamente ? " (i, depinde de I $i +
. -valuarea ofertelor ? 0 (ile, depinde de H
L. )c&i(iţionarea ec&ipamentelor ? 0 (ile, depinde de 
M. Instalarea ec&ipamentelor ?" (i, depinde de L $i I
A. Controlul ? G (ile, depinde de M $i
>. Lansarea cererii de materii prime ? " (i, depinde de L
. -valuarea ofertelor ? 0 (ile, depinde de >
. )c&i(iţionarea materiilor prime ? 0 (ile, depinde de 
R. )nunţ pentru anga#are ? " (i, depinde de A
S. Intervievare ? " (i, depinde de R
T. )nga#area ?" (i, depinde de S
=. Instruirea ? " (i, depinde de T
. roiectarea campaniei ? / (ile, depinde de A
1. Implementarea campaniei ? G (ile, depinde de 
N. rimirea ma$inii ? 3.33/ (ile,depinde de 1,=
O. lata ? 3.33/ (ile,depinde de N
E. Spălarea propriu'(isă ? 3.32 (ile, depinde de O
EP redarea ma$inii ? 3.33/ (ile, depinde de E

1". :olumul de &;n)ri es#ima# la sf;r!i#ul urm#orilor ' ani %en#ru %rodusele !i
ser&iciile reali)a#e ca re)ul#a# al %roiec#ului %ro%us
" -=R> ? @3.333 L-I
)nul0332 )nul033! )nul033G )nul033F
olumul "2.333 02.333 @3.333 !3.333
vân(ărilor

1'. Desrierea %ieei %en#ru %rodusele !i ser&iciile %e care le &ei reali)a ca


re)ul#a# al im%lemen#rii %roiec#ului

)ria celor interesati de acest serviciu este mare, iar motive sunt suficiente $i %ine întemeiate8
lipsa timpului care ar tre%ui alocat acestei îndeletniciri, lipsa aparatelor necesare pentru spălarea
ma$inii, pro%leme de sanatate $i siguranta o%tinerii unui serviciu de calitate.
)vând în vedere faptul că în municipiul Târnăveni e9istă o singură spălătorie auto, fapt care
creea(ă monopol pe piaţa ora$ului S.C. ”S--” S.R.L. a luat fiinţă ca urmare a manifestării unei
cereri considera%ile de servicii de spălare $i curăţare a autove&iculelor.
Locul de desfă$urare a ativităţii este undeva foarte aproape de centru $i anume pe strada
CR nr. ! fiind un loc foarte %ine ales având în vedere faptul că în imediata apropiere se găse$te un
renumit fast'food. Serviciile prestate de această societate se adresea(a atât pieţei interne cât $i pieţei
e9terne.
In 033G, când vom lărgi spaţiul comercial, aceasta însemnând că se vor putea spăla de la "
până la / ma$ini odată, piaţa potenţială va fi mult mai mare putând fi constituită de ma$inile
ta9imetri$tilor, $i a diferitelor intreprinderi, prin semnarea unor contracte avanta#oase pentru am%ele
părţi.

1*. 8oncurenii %o#eniali


Concurenţa este destul de sla%ă având în vedere că în Târnăveni nu mai e9istă decât o
singură spălătorie auto $i anume S.C. +ecsat S.R.L..
eţinând monopol, preţurile practicate de această societate sunt destul de ridicate, serviciile
prestate fiind de altfel de %ună calitate.
Credem că aceste lucruri se vor sc&im%a în timp pentru că fiecare client urmăre$te un preţ
minim $i o satisfacţie ma9imă, iar intreprinderea urmăre$te un efort minim $i un profit ma9im. Aoi
dorim să satisfacem cât mai %ine clientulprin oferirea unor servicii de calitate la preţuri minime.
)$adar putem spune că spălătoria +ecsat este un important concurent din punct de vedere al
calităţii.

1/. S#ra#e$ia de mar<e#in$

 Piaa in#

)cest serviciu de întreţinere estetică a autoturismelor se desfă$oară în special pentru posesorii


de autove&icule din Târnăveni, dar $i pentru toţi cei aflaţi în trecere $i au nevoie de serviciul
respectiv.
ârsta nu repre(intă un factor determinant, deoarece cererea poate fi manifestată atât de
populaţia tânără cât $i de persoane cu o vârstă mai înaintată, e9ceptând totu$i persoanele su% "F ani
din cau(a faptului că nu posedă permis de conducere.
Se anticipea(ă că cei care vor apela la spălătoria auto vor fi consumatori cu venituri medii $i
peste medie, care pun în general preţ pe o ma$ină curată $i ordanată.
)vând în vedere faptul că este un serviciu de utili(are frecventă, cât $i evoluţia socială din ultimul
deceniu, structura pe se9e nu are importanţă, ânsă se va a$tepta totu$i ca numărul persoanelor de
gen masculin să fie mai ridicat decât cel al persoanelo de gen masculin în utili(area serviciului.

 Po)iionarea

in piaţa serviciilor de spălătorie S.C. *S--” S.R.L. deţine 234 la nivelul mun. Târnăveni,
iar unul dintre o%iectivele firmei este cre$terea cotei de piaţă în următorii doi ani.

 Linia de %rodus

' 6n prima fa(ă a activităţii acestei firme serviciile oferite sunt8


' spălarea propriu'(isă a ma$inii, în special a e9teriorului ma$inii cu a#utorul celor două 1ap'
uri.
' finali(area, respectiv $tergerea $i uscarea ma$inii.

' 6n urma de(voltării activităţii pe lân gă cele două servicii principale oferite în prim a fa(a,
S.C. ”S--” S.R.L. mai oferă următoarele servicii8
"/
' curăţarea interiorului ma$inii
' ceruirea ma$inii.

 Preul

irma *S--” oferă cele mai mici pre ţuri din mun. Tâ rnăveni pentru spălarea $i
curăţarea unei ma$ini.
)$adar preţul spălării e9teriorului ma$inii este de "33333 lei. acă se dore$te $i curăţarea
interiorului ma$inii, preţul va fi de "!3333 lei. Separat se poate apela la serviciul de ceruire a
ma$inii, acesta costă "23333, iar spălarea motorului va fi de @3333.
reţul unui serviciu complet va fi, deci de 2*7777 lei.
aloare estimată
Ar. Crt. Materii prime TipB%ucăţi Caracteristici
;-=R><
6nc&irierea unui spaţiu 03 mp aparţinând
" Mp "33 -=R>B lună
comercial %en(inărie Car%id
0 Qamponspecial + "23gBspălare 3.02-=R>
/ Spumăactivă + /2gBspălare 3.3G2-=R>
@ )pa Mc 3,2
mc ".!
-=R>
2 Curent D1 "D1 3,3FG2
-=R>
! Ceară + 3.G2gBspălare "."02-=R>
G Mănu$i erec&i 0perec&i 3,323-=R>
F To#al ".14* euro-s%lare
 Fora de &;n)are

)vând
putem 0 1ap'uri
estima $i doua
următoarele aspiratoare
vân(ări pe (i 8 $i presupunând că forţa de vân(are este destul de mare
resupunem că vor fi apro9imativ 0 clienţi care vor cere serviciu complet, costul acestora este
de 233.333, "3 vor cere spălat e9terior $i interior, costul fiind de ".!33.333, iar "0 spălat e9terior'
".033.333. )$adar vân(ările într'o (i repre(intă /./33.333
rogramul activităţii este de luni până sâm%ătă de la G la "J.

 Ser&icii oferi#e

entru a ne impune pe aceasta piaţă $i pentru a face faţa concurentei vom introduce,treptat, $i
servicii au9ilare cum ar fi8
' posi%ilitatea ca %eneficiarul sa faca un a%onament periodic avanta#os
' oferirea unui discount sau spalarea gratuita în ca(ul apelării unui serv iciu complet, ca
încura#are pentru clienţii fideli

 Pu(lici#a#ea

entru că această firmă nu este prea mare $i pentru că este la începutul activităţii nu î$i permite
un %uget promoţional prea mare. or fi alocate totu$i 0milioane pentru flutura$i, " milion pentru
capră, care va conţine sigla firmei, $i 0 milioane pentru (iar.

 Promo&area &;n)rilor

romovarea vân(ărilor presupune acordarea unor stimulente pe termen scurt cu scopul


încura#ării vân(ării unui anumit serviciu.

"@
om oferi reduceri de "24 la apelarea la / servicii complete de către acela$i client. 6n
perioada săr%ătorilor vom organi(a concursuri care presupun că$tigarea unei spălări gratuite
în urma unor trageri la sorţi. om reali(a oferte cât mai atractive pentru clienţii persoane #uridice,
care presupun reduceri de preţuri, spălări gratuite. a fi reali(at un plan de fideli(are $i de atragere
de noi clienţi la începutul fiecărui trimestru în funcţie de vân(ările înregistrate.

 8erce#area = de)&ol#area

om încerca să reali(ăm noi servicii pentru clienţi în urma cunoa$terii preferinţelor acestora.
Cercetarea' de(voltarea în cadrul spălătoriei *S--” presupune crearea unor pac&ete de servicii
căt mai într'o
depind atractive pentru
foarte mareclienţi.
măsurăC&eltuielile cu cercetarea
de înţelegerea 5 de(voltarea
comportamentului nu vor fi prea$imari,
consumatorilor întrucât
satisfacerea
nevoilor acestora. Cred că în următorii ani se va pune foarte mult accentul pe pac&etele de servicii
personali(ate, care presupun multe investiţii în acest domeniu al cercetării 5 de(voltării, iar firma
noastră tre%uie să ţină cont de evoluţia pieţei $i tre%uie să'$i adapte(e în permaneţă oferta în
funcţie de cerinţele clienţilor.

 S#udiul %ieei

-voluţia pieţei influenţea(ă foarte mult evoluţia firmei. iaţa tre%uie în permanent studiată,
pentru a cunoa$te concurenţii care apar pe piaţă, ofertele acestora, precum $i clienţii acestor firme.
6ntrucât piaţa serviciilor de spălătorie auto se caracteri(ea(ă prin concurenţă li%eră, cred că studierea
acestei pieţe este foarte importantă pentru a putea afce faţă concurenţiei. entru că nu e9istă o
asociaţie a firmelor care se ocupă cu aceste servicii, numai informaţiile furni(ate de :iroul de
Statistică permit studierea acestei pieţe, în ceea ce prive$te numărul de concureţi, numărul de
consumatori, volumul văn(ărilor, cote de piaţă, etc.

1. Al#e informaii sin#e#ice %ri&ind im%ac#ul es#ima# al %roiec#ului din %unc# de
&edere economic

Ca orice firmă care a%ia î$i începe activitatea, profitul nu poate fi înregistrat în primii ani de
activtate, datorită învestiţiilor în ec&ipamente $i utila#e. -vluţia profitului se poate pre(enta su%
următoarea formă8

" -=R> ? @3.333 lei


Anul277* Anul277/ Anul277 Anul2774
EURO EURO EURO EURO
rofit /.*"6 17.127 24.6/
ierdere '"."23

"2
EVOLUTIA PROFITULUI

30.000
28. 976
25.000
20.000
O 15.000
R
U 10.000 10.120
E
6.539
5.000

0
-1150
-5.000Anul Anul Anul Anul
2005 2006 2007 2008

ANI

14. I%o#e)ele !i riscurile ma>ore

Ipote(e8

• Crearea unei altfel de spălătorie autoemonstrarea profita%ilităţii acestei afaceri
Riscuri8

• :irocraţia e9istentă în toate instituţiile de stat, ar îngrădi înfiinţarea $i de(voltarea


acestei afaceri
• Conducerea %en(inăriei +ecsat refu(ă înc&eierea unui contract de înc&iriere cu "33
-=R>Blună
• relungirea perioadei de amena#are $i dotare a spaţiului comercial
• Insuccesul campaniei de promovare a serviciilor

Măsuri pentru minimi(area riscurilor8

• Mituirea funcţionarilor pu%licRelansarea afacerii printr'o nouă campanie de promovare
16. Al#ele
)m considerat ca nu vor mai e9ista pro%leme legate atat de situatia financiara cat si de natura
#uridica pentru ca %anii necesari investitiei ii voi procura printr'un credit facut la %anca :.C.R., iar
firma va fi infiintata pe numele meu ,lucru ce ma a#uta sa %eneficie( de reducerile destinate
studentilor.

27. 8os#urile !i %lanul de f inanare a %roiec#ului

" -=R> ? @3.333 lei

"!
escriere Lei -=R>

"G
".Investiţiiînimo%ili(ăricorporale @F.333.333 ".033
"."Construcţiideclădirideproducţie ' '
".0 Construcţii de facilităţi cone9e pentru producţie !.333.333 "23
"./ )c&i(iţionarea de @3.333.333 ".333
ma$iniBec&ipamenteButila#eBdotări
".@ )c&i(iţii de mi#loace de transport cu scop ' '
productive
Leasing
".2 ' '
)ltele
".! ' '
0.Investiţiiînimo%ili(ărinecorporale ' '
0."Licenţedefa%ricaţie,patente ' '
0.0
Licenţede
franc&ising ' '
0./
Softare 03.333.333 233
)ltele
0.@ ' '
/.Investiţiiînstocuripentruproducţie "!3.333.333 @333
/."Materiiprime,materialeconsuma%ile "@3.333.333 /233
/.0
>%iecte
de
inventar ' '
)m%ala#e
/./ ' '
)ltele
/.@ ' '
@.regătireprofesionalălegatădirectdeproiect ' '
' '
*. Al#ele
Re(ervă
!. "0.333.333 /33
'2/.777.777 17./*7
Su(?#o#al 1
".=tilităţi;energie,apă,etc.< J3.333.333 0.023
Transport
0. ' '
C&irii
/. @F.333.333 "033
@.Leasing,întreţinere,reparaţii F.333.333 033
)sigurări
2. ' '
2."entruimo%ili(ăricorporale ' '
entru
2.0stocuri ' '
!. Salarii
!."ersonaldirectproductive J!.333.333 0@33
!.0ersonalindirectproductiv "J0.333.333 @F33
G.C&eltuieliadministrative @.F33.333 "03
C&eltuieli
F. comerciale ' '
J.)ltec&eltuielidepromovare @.333.333 "33
"3.C&eltuielipentruasigurareacalităţii ' '
"". C&eltuieli pemtru certificarea $i atestarea ' '
conformităţii produselor
"0. Costul pentru auditarea proiectului $iBsau a "0.333.333 /33
întreprinderii %eneficiare
)lte
costuri
"/. ' '
Su(?#o#a2l '*'.477.777 11."7
TOTAL 447.477.777 22.727

"F
21. Informaii financiare %ri&ind ac#i&i#a#ea &ii#oare a firmei

R>I-CI) C>AT=L=I - R>IT QI I-R-RI

" -=R> ? @3.333 L-I


Ar. -stimare pe -stimare pe -stimare pe -stimare pe
crt. anul 0332 anul 033! anul 033G anul 033F
" enituridinvân(areamărfurilor "."33 0./33 0.033 2.333
0 roducţiavândută "2.333 02.333 @3.333 !3.333
/ Cifradeafaceri;"U0< "!."33 0G./33 @0.333 !2.333
@ enituri din pr oducţia st ocată, J33 ".233 0./33 /.233
alte venituri din e9ploatare
* TOTAL :E@ITURI DI@ 1.777 24.477 ''."77 /4.*77
EPLOATARE "C'
! enituri
financiare ' ' ' '
G enituri
e9cepţionale ' ' ' '
A. TOTAL :E@ITURI 1.777 24.477 ''."77 /4.*77
*C/C
F C&eltuieliprivindmărfurile 233 G33 "333 ".033
J C&eltuielicumateriileprime 2.023 G.G23 J.G23 "0.333
"3 C&eltuielicuenergie$iutilităţi /.233 @.233 !.333 J.233
"" C&eltuielicuimpo(ite$ita9e "033 "033 "033 "033
"0 C&eltuieli cu salariile $i alte G033 G.033 "/.333 "/.333
ta9e asimilate

"/ C&eltuieli cu amorti(area $i /33


provi(ioanele /33 ""33 ""33
"@ )ltec&eltuielidine9ploatare 033 033 233 233
1* TOTAL 8ELTUIELI 14.1*7 21.4*7 "".**7 "4.*77
PE@TRU EPLOATARE
4C...C1'
"! C&eltuielifinanciare,dincare8 0."!G 0."!G 0."!G 0."!G
'c&eltuielicudo%ân(ile "JG "JG "JG "JG
"G C&eltuielie9cepţionale ' ' ' '
B. TOTAL 8ELTUIELI 27.*1' 2'.21' "*.61' '74/'
1*C1/C1
8. REZULTATUL BRUT A? ?".*1' '.*4/ 4."4/ 2./"/
B5 din care
R>IT @.2F! F./F! 0G.!/!
I-R-R- /.2"@
'
D. IGPOZIT PE 8IFRA DE '11 /"7 1.72'
AFA8ERI
REZULTATUL @ET 8?D5 ?".*1' '.1* ."7 2/./12
din care
R>IT '.1* ."7 2/./12
I-R-R- 0.FJ0
'

-STIM)R-) :IL)A=L=I
" -=R> ? @3.333 L-I
-stimare pe -stimare pe -stimare pe -stimare pe
"J
anul 0332 anul 033! anul 033G anul 033F
IS>AI:ILITVI :VA-QTI 0.02@
ST>C=RI 2.!02 F.023 "3.!23 "/.033
CR-)A-
)CTI-IN- /.J02 /.J02 /.J02 /.J02
)LT-)CTI- 0.023 /.233 !.333 J.233
TOTALA8TI:E 1.7*'
)T>RII - T-RM-A "3.J!G 0/.!FF /@.@3G @3.F2"
SC=RT, din care8
• urni(ori F.F33 0".""3 /".!"3 /G.!!3

Credite 0."!G 0."!G 0."!G 0."!G
• atorii la %ugetul @"" !/3 ".30@
statului
• )lte datorii
)T>RII - T-RM-A
M-I=
C)IT)L R>RI=, din care8
• rofit
• rovi(ioane
)LT- )SI-
TOTAL PASI:E

8IFRADEAFA8ERI 1/.177 2."77 '2.777 /*.777

SIT=)I) -AIT=RI QI CK-LT=I-LI


" -=R> ? /3.333 L-I
Ar. )nul " )nul 0 )nul / )nul @
crt. ;0332< ;033!< ;033G< ;033F<
1 :E@ITURITOTALE 1.777 24.477 ''."77 /4.*77
2 8ELTUIELI TOTALE5 din 14.1*7 21.4*7 "".**7 "4.*77
care
'materiiprime$imateriale 2.023 G.G23 J.G23 "0.333
'salariidirecte G.033 G.033 "/.333 "/.333
'energie$iutilităţi /.233 @.233 !.333 J.233
'reparaţii$iîntreţinere 033 033 033 033
c&irii
' J!3 J!3 J!3 J!3
asigurări
' /33 /33
amorti(are
' /33 /33 ""33 ""33
'altec&eltuieli 0.2@0 0.!!G /.3!G /./!G
/ T) /./G3 @."3! !./"3 G.@!3
' TOTAL8ELTUIELI2 14.1*7 21.4*7 "".**7 "4.*77
* PROFITBRUT1?' ?1.1*7 /.6*7 17.*7 "7.777
! IM>EIT - CIR) - '11 /"7 1.72'
))C-RI
 PROFIT@ET*?/ ?1.1*7 /.*"6 17.127 24.6/

03