Sunteți pe pagina 1din 10

FORMAREA PROFESIONALA A SALARIATILOR

I. Ce este formarea profesionala?

Formarea profesionala a adultilor reprezinta o activitate de interes national, ce


are ca scop principal insusirea unor cunostinte avansate privind pregatirea profesionala a
persoanelor care au statutul de angajat, respectiv facilitarea integrarii profesionale a
persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca.
Formarea profesionala – sau instruirea( training) – este procesul prin care
se urmareste :
 Actualizarea sau perfectionarea pregatirii profesionale a angajatilor;
 Schimbarea calificarii, determinate de noile conditii economice se de
necesitatile de pe piata muncii;
 Specializarea intr-o anumita activitate restransa, care face parte dintr-o
arie mai larga a unei anumite profesii/ocupatii.

II. Modalitati de realizare a formarii perofesionale a adultilor:

a) Modalitati prevazute de OUG nr.129/2000 privind formarea profesionala a


adultilor si Normele metodologice de aplicare aprobate prin HG
nr.522/2003;
b) Modalitati reglementate de Codul Muncii :
• participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către
furnizorii de servicii de formare profesională din ţara sau din
străinătate;
• stagii de adaptare profesională la cerinţele postului şi ale locului
de munca;
• stagii de practica şi specializare în ţara şi în străinătate;
• ucenicie organizată la locul de munca;
• formare individualizata;
• alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat.

c) Modalitati prevazute de Legea nr.76/2002

III. Planul anual de formare profesionala

Conform prevederilor art.190 din Codul Muncii angajatorii au obligaţia de a


asigura participarea la programe de formare profesională pentru toţi salariaţii, după cum
urmează:
a) cel puţin o data la 2 ani, dacă au cel puţin 21 de salariaţi;
b) cel puţin o data la 3 ani, dacă au sub 21 de salariaţi
Planul anual de formare profesionala :
-se elaboreaza de catre angajatorul persoana juridică care are mai mult de
20 de salariaţi ;
- se elaboreaza cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanţilor
salariaţilor.
-devine anexa la contractul colectiv de munca încheiat la nivel de unitate.
Salariaţii au dreptul sa fie informati cu privire la conţinutul planului de
formare profesională.
In cadrul planului annual de formare profesionala adoptat la nivel de
angajator, trebuie identificate posturile din cadrul unitatii pentru care este necesara
formarea profesionala si formele specifice in care urmeaza a se realize formarea.
In acest plan annual nu vor fi nominalizati salariatii care urmeaza sa
beneficieze de prevederile acestuia, ci numai posturile stabilite in organigrama unitatii
care necesita o calificare, respective o specializare superioara, in vederea largirii
atributiilor cuprinse in fisa postului respective.Formarea profesionala individualizata se
va stabili de catre angajator impreuna cu salariatul care ocupa postul vizat in cadrul
planului annual de formare profesionala, tinand cont de criteriile avute in vedere la
elaborarea planului se de conditiile de desfasurare a activitatii la locul de munca.
In art 193 din Codul Muncii se prevede incheierea unor acte aditionale la
contractul individual de munca , cuprinzand modalitatea concretă de formare
profesională, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata formării profesionale, precum şi
orice alte aspecte legate de formarea profesională, inclusiv obligaţiile contractuale ale
salariatului în raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea
profesională.
IV. Costurile formarii profesionale

A. Initiativa formarii profesionale apartine angajatorului

În cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională este


initiata de angajator, toate cheltuielile ocazionate de aceasta participare sunt suportate de
către acesta.Sunt cuprinse in aceste cheltuieli atat plata furnizorului de servicii de formare
profesionala, cat si drepturile banesti cuvenite slariatului in perioada respectiva.
In situatia in care participarea salariatului la cursurile de formare profesionala
initiate si finanatate de catre angajator, presupune scoaterea partiala sau totala din
activitate, drepturile salariale care se cuvin salariatului pentru aceasta perioada vor fi
platite in conformitate cu prevederile art 194 alin.2 din Codul Muncii astfel:
a) dacă participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o
perioada ce nu depăşeşte 25% din durata zilnica a timpului normal de lucru, acesta va
beneficia, pe toată durata formării profesionale, de salariul integral corespunzător
postului şi funcţiei deţinute, cu toate indemnizaţiile, sporurile şi adaosurile la acesta;
b) dacă participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o
perioada mai mare de 25% din durata zilnica a timpului normal de lucru, acesta va
beneficia de salariul de baza şi, după caz, de sporul de vechime.
c) dacă participarea la cursurile sau la stagiul de formare profesională presupune
scoaterea integrala din activitate, contractul individual de munca al salariatului respectiv
se suspenda, acesta beneficiind de o indemnizaţie plătită de angajator, prevăzută în
contractul colectiv de munca aplicabil sau în contractul individual de munca, după
caz.
In cazul in care in contractul colectiv de munca nu exista prevederi legate de
cuantumul si plata acestei indemnizatii, se va incheia un act aditional la contractul
individual de munca in care se vor reglementa toate aceste aspecte.Pe perioada
suspendarii contractului de munca in aceste conditii, salariatul beneficiaza de vechime la
acel loc de munca, aceasta perioada fiind considerate stagiu de cotizare in sistemul
asigurarilor sociale de stat.(art.194 alin.4 din Codul Muncii)
Salariaţii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesională
mai mare de 60 de zile în condiţiile art. 194 alin. (2) lit. b) şi alin. (3), respectiv
scoaterea din activitate pe o perioada mai mare de 25% din durata zilnica a timpului
normal de lucru sau pentru scoaterea integrala din activitate, nu pot avea initiativa
încetării contractului individual de munca o perioada de cel puţin 3 ani de la data
absolvirii cursurilor sau stagiului de formare profesională.
Durata obligaţiei salariatului de a presta munca în favoarea angajatorului care a
suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, precum şi orice alte aspecte în
legatura cu obligaţiile salariatului, ulterioare formării profesionale, se stabilesc prin act
adiţional la contractul individual de munca.De aici rezulta ca un salariat nu poate fi
obligat sa participle la un curs de formare profesionala organizat din initiativa
angajatorului, decat daca isi exprima acordul in acest sens, prin semnarea acestui act
additional.
Nerespectarea de către salariat a obligatiei asumate prin actul aditional determina
obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa
profesională, proporţional cu perioada nelucrata din perioada stabilită conform actului
adiţional la contractul individual de munca.
Obligaţia mentionata mai sus revine şi salariaţilor care au fost concediati în
perioada stabilită prin actul adiţional, pentru motive disciplinare, sau al căror contract
individual de munca a încetat ca urmare a arestării preventive pentru o perioada mai mare
de 60 de zile, a condamnării printr-o hotărâre judecătorească definitiva pentru o
infracţiune în legatura cu munca lor, precum şi în cazul în care instanta penală a
pronunţat interdicţia de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv.
In sumele care urmeaza a fi restituite de catre salariat , vor fi incluse taxele
achitate furnizorului de formare profesionala , drepturile salariale achitate angajatului
pentru perioada cand acesta nu a prestat efectiv activitate, respective cheltuielile de
deplasare suportate de catre angajator.Angajatorul va trebui sa se adreseze instantei de
judecata in baza actului additional incheiat cu salariatul respective pentru a-l putea oblige
la plata pe salariat.
B. Initiativa formarii profesionale apartine angajatului

În cazul în care salariatul este cel care are initiativa participării la o forma de
pregătire profesională cu scoatere din activitate, angajatorul va analiza solicitarea
salariatului, împreună cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor.
Angajatorul va decide cu privire la cererea formulată de salariat , în termen de 15
zile de la primirea solicitării. Totodată angajatorul va decide cu privire la condiţiile în
care va permite salariatului participarea la forma de pregătire profesională, inclusiv dacă
va suporta în totalitate sau în parte costul ocazionat de aceasta.
V. Contractele speciale de formare profesionala
Sunt considerate contracte speciale de formare profesională:
• contractul de calificare profesională
• contractul de adaptare profesională

A) Contractul de calificare profesională este cel în baza căruia salariatul se


obliga sa urmeze cursurile de formare organizate de angajator pentru dobândirea unei
calificări profesionale.
 Beneficiarii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
-sa aiba statutul de salariat al angajatorului care organizeaza aceste programe de
calificare , in baza unui contract individual de munca
-sa aiba varsta de 16 ani impliniti
-sa nu fi dobandit pana la data semnarii contractului de calificare ori sa fi dobandit
o calificare care san u permita mentinerea locului de munca la acel angajator.
 Durata:
Contractul de calificare profesională se încheie pentru o durata cuprinsă între 6
luni şi 2 ani.
 Formatorul profesional –persoana fizica
Formarea profesionala la nivelul angajatorului prin intermediul contractului de
calificare profesionala, cat si prin intermediul contractului de adaptare
profesionala, se face portrivit art 203 din Codul Muncii de catre un formator:
- numit de catre angajator
- dintre salariatii calificati, cu o experienta de minim 2
ani in domeniu
Obligatiile formatorului:
- poate asigura formarea, în acelaşi timp, pentru cel
mult 3 salariaţi
- de a primi, de a ajuta, de a informa şi de a indruma
salariatul pe durata contractului special de formare
profesională şi de a supraveghea îndeplinirea
atribuţiilor de serviciu corespunzătoare postului
ocupat de salariatul în formare.
- asigura cooperarea cu alte organisme de formare
- participa la evaluarea salariatului care a beneficiat de
formare profesională .

 Angajatorii care pot incheia contracte de calificare profesionala


Pot încheia contracte de calificare profesională numai angajatorii autorizaţi în
acest sens de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi de Ministerul Educaţiei şi
Cercetării.
Procedura de autorizare, precum şi modul de atestare a calificării profesionale
se stabilesc prin lege specială.
B) Contractul de adaptare profesională este acel contract care se incheie in
vederea adaptarii salariatilor care debuteaza intr-o functie noua, la un loc dee munca nou
sau in cadrul unui colectiv nou.
 Momentul incheierii:
- odata cu incheierea contractului individual de munca
- la debutul salariatului in noua functie , in cadrul
locului de munca sau in colectivul nou
Exemplu:
Salariatul X, avand functia de consilier juridic, specializat in probleme de drept
commercial in cadrul societatii Y cu sediul in Brasov, este trimis sa isi desfasoare
activitatea la sucursala unitatii Y din Constanta, urmand ca la noul loc de munca
sa se ocupe in principal de probleme fiscale.In acest caz, avand in vedere faptul
ca salaraitul se poate confrunta cu dificultati generate de specificul noului loc de
munca si in acelasi timp de noul colectiv in care isi va desfasura activitatea, se
recomanda incheoerea unui contract de adaptare profesionala, cu scopul de a
facilita integrarea salariatului respective.
 Durata:- pe durata determinata, maxim 1 an.
 Formatorul profesional –persoana fizica- un formator ales dintre salariatii
angajatorului va supraveghea indeplinirea atributiilor de serviciu corespunzatoare
noilor indatoriri si va ajuta, va informa si indruma salariatul in vederea integrarii
depline a acestuia
 Evaluarea –la expirarea termenului contrcatului de adaptare3 profesionala,
salariatul poate fi suspus unei evaluari in vederea stabilirii masurii in care acesta
poate face fata functiei noi, locului de munca nou sau colectivului nou in care
urmeaza sa presteze munca.

VI. Contractul de ucenicie la locul de munca


 Definitia si continutul contractului de ucenicie la locul de munca
Contractul de ucenicie la locul de munca , reglementat de art.205-213 din
Codul Muncii ,reprezinta de fapt un contract individual de munca de tip particular, care
include pe langa drepturile si oblligatiile specifice contractului de munca, obligatia
angajatorului de a oferi salariatului formare profesionala intr-o anumita meserie potrivit
obiectului sau de activitate si, in acelasi timp, obligatia salariatului de a urma cursurile de
formare organizate de angajator.
Contractul de ucenicie la locul de munca se încheie pe durata determinata.
 Organizarea, desfăşurarea şi controlul activităţii de ucenicie se
reglementează prin lege speciala-
 Legea nr.279/2005 privind ucenicia la locul de munca si HG
nr.234/2006-Norme metodologice de aplicare
MODELE

CONTRACT DE ADAPTARE PROFESIONALA


Act additional la contractul individual de munca

Intre SC….SRL , cu sediul……, inregisttrata la ORC sub nr………..cod unic de


inregistrare………………, reprezentata prin……..in functia de …….., denumit in
continuare Angajator
Si
Salariatul………………., in functia de ……………., domiciliat in localitatea…………,
str……………., nr…….., CNP…………, posesor al CI seria…nr….., denumit in
continuare Angajat

Partile mai sus mentionate au convenit sa incheie prezentul contract de adaptare


profesionala, act additional la contractul individual de munca nr… din data ……,
convenind asupra urmatoarelor clauze:

CAP.I.OBLIGATIILE SI DREPTURILE PARTILOR

Art.1.Obligatiile angajatorului

Angajatorul are urmatoarele obligatii:


• sa asigure angajatului asistenta unui formator ( de regula seful ierarhic imediat
superior) , pentru familiarizarea si adaptarea la conditiile pe care le solicita postul
de ………………..
• sa asigure angajatului toate conditiile necesare pentru indeplinirea atributiilor si
responsabilitatilor ce ii revin conform fisei postului
• sa asigure angajatului un salariu corespunzator pregatirii sale sau functiei pe care
a fost incadrat
• sa suporte integral , in conditiile legii, cheltuielile pentru instruirea si /sau
calificarea angajatului.

Art.2 Drepturile angajatorului

Angajatorul are urmatoarele drepturi:


• sa solicite angajatului cunoasterea si respectarea regulilor si /sau regulamentelor
interne aplicabile
• sa solicite angajatului suportarea integrala a cheltuielilor legate de reexaminare, in
cazul in care acesta nu a promovat examenul de absolvire;
• sa dispuna in orice moment, cu respectarea prevederilor legale, incetarea relatiilor
contractuale cu angajatul daca, intr-un interval de …. Luni de la angajare, acesta
nu se poate adapta noilor conditii de munca ale postului pentru care a fost angajat.
Art.3 Obligatiile angajatului

Angajatul are urmatoarele obligatii:

• Sa respecte regulile si /sau regulamentele interne aplicabile, in asa fel incat sad ea
maximum de eficienta in desfasurarea activitatii
• Sa lucreze in societate pentru o perioada de cel putin… ani dupa incetarea
prezentului contract
• Sa plateasca angajatorului o despagubire egala cu cheltuielile efectuate de catre
acesta pentru perfectionarea pregatirii lui profesionale in urmatoarele situatii:
a. In cazul nerespectarii, din culpa, a obligatiei de a lucra minim … ani in
societate dupa incetarea contractului de adaptare;
b. In cazul eliminarii sale de la cursurile de formare, pe perioada
contractului, din motive de abateri;
c. In cazul parasirii cursurilor de formare pe perioada contractului, din
motove ce-I sunt imputabile;
d. In cazul nepromovarii examenului de absolvire la expirarea prezentului
contract
Art.4 Drepturile angajatului

Angajatul are urmatoarele drepturi:


• Sa beneficieze, pe intreaga durata a contractului de adaptare, de toate drepturile si
obligatiile ce ii revin in calitatea de angajat al firmei, conform contractului
colectiv de munca si regulamentului intern.
• Sa beneficieze de un formator, care are obligatia de a-l primi, ajuta, informa si
indruma pe toata durata contractului si de a supraveghea indeplinirea atributiilor
de serviciu corespunzatoare postului ocupat de angajat
• Sa fie incadrat/promovat conform calificarii si abilitatilor obtinute.

CAPITOLUL II. –PREVEDERI GENERALE

Art.5 Prezentul contract de adaptare profesionala se incheie pe o perioada de …luni,


incepand cu data de incheiere a contractului individual de munca.

Art.6 La incheoerea perioadei de adaptare profesionala, angajatul va fi supus unei


evaluari de catre seful direct, urmand ca, in functie de rezultatele evaluarii, sa se dispuna
fie continuarea relatiilor contractuale, fie incetarea lor, in conditiile mentionate la art. 2 si
3 din prezentul contract..

Art.7 Prezentul contract face parte integrala din contractul individual de munca nr…..,
din data de ……., si s-a incheiat astazi,…., in 3 exemplare, cate unul pentru fiecare parte,
iar al treilea pentru a fi predate la Inspectoratul Teritorial de Munca …….

Semnatura angajatorului , Semnatura angajatului,


………………………….. ………………………

CONTRACT DE FORMARE PROFESIONALĂ


(model)
Nr. ........... din .............

1. Părţile contractante:
A. .................., în calitate de furnizor de formare profesională, denumit în continuare
furnizor, reprezentat prin ........, având funcţia de ................., cu sediul în .....................,
str. ............. nr. ..., judeţul (sectorul) ........., telefon ......, fax ..............., e-mail ..................,
cod fiscal/cod unic de înregistrare ......................, cont bancar ........................
la ........................, posesor al autorizaţiei de furnizor de formare profesională pentru
ocupaţia ................, seria ........... nr. ............., înmatriculat în Registrul naţional al
furnizorilor de formare profesională a adulţilor cu nr. ......../.....................
B. ..............., în calitate de beneficiar de formare profesională, denumit în continuare
beneficiar, cu domiciliul în ..................., str. .......... nr. ...., judeţul (sectorul) .....,
telefon ............
2. Obiectul contractului:
Obiectul contractului îl constituie prestarea de către furnizor a serviciului de formare
profesională, pentru ocupaţia de .............. .
3. Durata contractului:
Durata contractului este de ...... luni, reprezentând ............ ore de pregătire teoretică
şi .................... ore de pregătire practica; derularea contractului începe la data
de ........................ .
4. Valoarea contractului:
Valoarea totală a contractului este de ....................... lei. Beneficiarul va achită
aceasta suma reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de către furnizor
în ............... transe, pana la data de ........, prima transa fiind achitată pana la data
de .........., iar celelalte transe la datele de ....................... . Valoarea contractului, precum
şi modalităţile de plata pot fi modificate ulterior, cu acordul părţilor, prin acte adiţionale
la prezentul contract.
5. Obligaţiile părţilor:
A. Furnizorul se obliga:
a) sa presteze serviciile de formare profesională, cu respectarea normelor legale şi a
metodologiilor în materie, punând accent pe calitatea formării profesionale;
b) sa asigure resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea, necesare
desfăşurării activităţii de formare profesională;
c) sa asigure finalizarea procesului de formare profesională şi susţinerea examenelor de
absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică şi practica;
d) sa asigure instructajul privind protecţia muncii;
e) sa nu impună beneficiarului sa participe la alte activităţi decât cele prevăzute în
programul de formare profesională.
B. Beneficiarul se obliga:
a) sa frecventeze programul de formare profesională pe intreaga perioada. Înregistrarea
a mai mult de 10% absente nemotivate sau 25% absente motivate din durata totală a
programului conduce la pierderea dreptului beneficiarului de a susţine examenul de
absolvire;
b) sa utilizeze resursele materiale, tehnice şi altele asemenea potrivit scopului şi
destinaţiei acestora şi numai în cadrul procesului de formare profesională, evitand
degradarea, deteriorarea sau distrugerea acestora;
c) sa păstreze ordinea, curăţenia şi disciplina pe parcursul frecventarii cursurilor de
formare profesională;
d) sa respecte normele privind protecţia muncii.
6. Răspunderea contractuală
Pentru nerespectarea clauzelor prezentului contract, pentru neexecutarea sau
executarea necorespunzătoare a contractului partea vinovata răspunde potrivit legii.
În cazul în care beneficiarul nu poate începe, continua sau finaliza cursul din motive
absolut obiective, acesta va suporta doar cheltuielile efectiv efectuate de furnizor în
executarea contractului, dar nu mai puţin de 15%.
Nefinalizarea cursului din motive imputabile furnizorului conferă beneficiarului
dreptul de a solicita şi a obţine restituirea contravalorii taxei achitate, potrivit pct. 4.
7. Forta majoră
Forta majoră exonereaza părţile de răspundere în cazul în care aceasta este dovedită în
condiţiile legii.
Partea care, din cauza de forta majoră, nu îşi poate respecta obligaţiile contractuale va
înştiinţa în scris cealaltă parte contractantă, în termen de cel mult 5 zile de la data
încetării situaţiei de forta majoră.
8. Soluţionarea litigiilor
Părţile contractante vor depune toate diligenţele pentru rezolvarea pe cale amiabila a
neintelegerilor ce se pot ivi între ele cu ocazia executării contractului.
Dacă rezolvarea pe cale amiabila nu este posibila, părţile se pot adresa instanţei de
judecata competente, potrivit legii.
9. Modificarea, suspendarea şi încetarea contractului
Contractul poate fi modificat numai prin acordul de vointa al părţilor, exprimat prin act
adiţional la prezentul contract.
Părţile pot stabili de comun acord suspendarea pe o durata limitată a contractului.
Prezentul contract poate inceta în următoarele condiţii:
a) prin expirarea termenului şi realizarea obiectului contractului;
b) prin acordul de vointa al părţilor;
c) prin reziliere.
În cazul în care una dintre părţi nu îşi respecta obligaţiile asumate prin contract, partea
lezata poate cere rezilierea contractului.
10. Clauze speciale
Părţile contractante pot stabili prin act adiţional şi alte clauze contractuale, dacă
acestea nu sunt contrare legii.
11. Dispoziţii finale
Prezentul contract reprezintă acordul de vointa al părţilor şi a fost încheiat
astăzi, ...................., în doua exemplare, din care unul pentru furnizor şi unul pentru
beneficiar.
Furnizor, Beneficiar,
............... ...................

S-ar putea să vă placă și