Sunteți pe pagina 1din 11

ftlP

CONSILIUL MUNICIPAL CHI$INAU

/
DECIZIE
nr. 8/43 din
"l/ zptenhp'e lotg
Cu privire la operarea unor modificdri in
decizia CMC nr. 15/6 din22 decembri e 2017
qi decizia CMC nr.5ll4 din24 iulie 20lg

in baza demersului fracfiunii PSRM in Consiliul Municipal Chiqin6u, nr. 450


din 12'10.2018, referitor la situalia tragicd, a exploziei din blocul locativ
de pe bd.
Moscova nr- 11, in temeiul art. 8 din Legea Republicii Moldova nr.
397-XV din
16'10.2003 ,,Privind finantele publice locale", art. 14 (3) gi
art. lg (4) din Legea
Republicii Moldova nr. 436-xvr din 28.12.2006
,,Privind administraJia publicd
local6", Consiliul municipal Chigindu DECIDE:
l ' Se acceptd acordarea compensafiei in mdrim e de 25Yo lunar din suma indicatd
in facturi locatarilor din blocurile locative multietajate care nu dispun
de sisteme de
alimentare cu gaze naturale.

mentul privind compensarea cheltuielilor


Chigindu la efectuarea pldlilor pentru
aprobat prin decizia Consiliului municipal
cu modificdrile operate prin decizia CMC
d:
2'l' Pct. 1 se completeazd, cu subpunctul e), cu urmdtorul confinut:
,,Alimentarea
cu energie electricd in apartamentele dotate cu plite electrice conform
proiectului
inilial al blocului".
2'2' Pct' 6 se completeazd cu subpunqtul g), cu urmitorul confinut:.,pentru
energia
electricd folositd la plitele electrice instalati-conform proi.rtu-lri
lnitial al blocurilor
locative, se acordd pe parcursul anului, prin transfer la conturile preturilor
sectoarelor
municipiului chiginru, cu acordarea in numerar beneficiarilor,,.
2'3' Pct' 12 subpunctul e), se completeazd la sfirgit, cu sintagma:
persoanelor solitare' persoanelor care sunt asigurate ,,cu exceplia
cu asistent sotial la domiciliu'qi
persoanelor cu dizabilitd{i grave (la pat)".
2'4' Pct' 12 se completeazd cu subpunctul k), cu urmitorul continut: ,,Certificatul
eliberat persoanelor defavorizate, de cdtre administratorul/gestionarul
blocului
locativ, care confirmd ci locuinta este dotatd cu pliti electricd -conform
proiectului
inilial al blocului locativ"
2'5' Pct' 12 se completeazd cu subpunctul l), cu urmdtorul continut:,,Beneficiarii
care locuiesc in suburbiile rnunicipiului Chiqindu vor prezenta
certificatul despre
componenfa familiei gi extrasul din contul personal,
eiiberate de cdtre primdriile
oraselor, satelor gi comunelor".
2.6. in Anexa nr. I la Regulamentul privind compensarea cheltuielilor pentru
persoanele defavorizate din municipiul Chigin[u la efectuarea pldlilor pentru serviciile
comunale gi resurse energetice, se adaugd un punct nou, cu urmdtorul confinut:
Nr. cr Denumirea serviciului Mdrimea compensdrii cheltuielilc
Alimentarea cu energia electrici
7 folositd 25YoIunar din suma indicati in
pentru funcfionarea plitelor electrice, facturi
instalate in locuinfe conform
proiectelor
iniliale a blocurilor locative
3. Se abrogd pct. 6 din decizia CMC nr. 5/14 din 24 iulie 2018,,Cu privire la
compensarea cheltuielilor persoanelor defavorizate din municipiul Chiqin6u la
efectuarea pldlilor pentru serviciile comunale qi resursele energetice in sezonul rece
20tg-20t9".
4- Direc{ia relatii publice va aduce la cunogtinla locuitorilor municipiului
Chiginiu, prin intermediul mass-media, prevederile prezentei decizii.
:
5. Controlul privind executarea prevederilor prezentei decizii se pune in sarcina

PRE$EDINTE DE $EDINTA Adrian CULAI

SECRETAR INTERIMAR AL C TALMACI