Sunteți pe pagina 1din 7

Povtr$TI

ILUSTRATE,
PE,NTRLI
COPII
Introducere .......... ......... vi Scufi1a roqie ....9L

Cei trei purceluqi .............1 Cele trei dorinle ...........101

Dick Whittington qi pisica lui .......11 Rapunzel .......111

Goldilocks qi cei trei urqi ...............21 Fetila cu chibrituri .......... ............ Lzl

Sold5lelul de plumb .......31 Spiriduqii qi cizmarul .................. 1 31

Rumpelstiltskin .............41 Degelica ........141

Lupul qi cei qapte iezi ....................51 Plstorila qi coqarul .......151

Glinuqa roqie .................61 Lebedele silbatice ........161

Prinlesa qi bobul de mazlre ..........71 Cei trei lapi Gruff .........171

Omul de turt[ dulce .......81 Note pentru cititor ......-182


imp de secole, basmele le-au deschis gustul copiilor pentru lumea c[rlilor
gi pentru literatur[. Poveqtile populare qi basmele i-au captivat pe cei mici
cu descrierea unor tlr6muri pline de fantezie qi magie, dar le-au oferit qi leclii
valoroase despre cum s[-qi croiascd un drum intr-o lume ce poate fi uneori
plinl de primejdii qi provoclri.
Personajele din poveqtile pe care noi le cunoaqtem qi le indr[gim, nu au
intotdeauna o via![ uqoar[. Ele se confrunt[ qi trebuie s[ fac[ fa![ de fiecare
datl unor obstacole - cum se poate intAmpla qi copiilor din ziua de azi - d.ar,
din fericire, ei nu se intAlnesc cu spiriduqi rdi ori cu wljitoare viclene.

Cei mai cunosculi culeg[tori de folclor qi legende mitologice din Europa au fost
Fralii Jacob qi Wilhelm Grimm, din Germania, qi Hans Christian Andersen, din
Danemarca. Aceqtia nu numai cI au cules qi publicat basme care au strdb5tut
secolele prin tradilia oral[, dar Andersen, in special, a scris qi poveqti originale,
iar cAteva dintre acestea le gdsim qi in cartea de fa!I.

Principala caracteristicl a multor basme de aici este concizia lor, autorii lor
avAnd drept scop inglobarea unor leclii de via![ general va]abile intr-un fel
de a povesti scurt, la obiect qi memorabil. Dup[ cum sugereazd qi titlul,
Pouesti de 5 minute, s-a intenlionat ca aceste poveqti s[ fie citite in
aproximativ cinci minute, care sunt suficiente pentru a menline atenlia
copiilor mici sau a plrin[ilor ocupali. Ele pot fi citite inainte de culcare,
cAnd copiii se joac[ sau ori de cAte ori familia are la dispozilie cinci minute.

Pllcerea de a citi gi aplecarea spre literatur[ sunt printre ce]e mai pre[ioase
daruri pe care un adult le poate oferi unui copil. Dar poveqtile, citite qi de cei
mari, le pot aduce bucurie qi incAntare ajutAnd la formarea qi consolidarea
iubirii, respectului qi inlelegerii, trlslturi ce pot dura o via![ intreag[.
CE, I TRE, I
PURCE,LI.]SI
POVE$TI DE 5 MINUTE C/-{-:___-
----€\|-L9
fost odat[ o purceluq5 care avea trei purceluqi. pentru c[ dupd
o weme nu a mai avut deloc cu ce s5-i creasc5., i-a trimis in
lume s[-qi caute fiecare norocul.
Primul purceluq, plecAnd la drum, s-a intAlnit cu un om care
ducea un balot de paie.
- VA rog, domnuls, dafi-mi mie acel balot de paie ca s[-mi fac o
casd din el.
omul acela i-a dat paiele primului purcelug, care a plecat qi
qi-a construit o casl din ele.
) \ (- (
-F\-
(J CEI TREI PURCELUSI L-I _T-_-
-

Al doilea purceluq, mergAnd qi el pe drum, intAlni un om care


ducea o leglturfl de nuiele.
- V[ rog, domnule, dali-mi mie acea leglturd de nuiele s5-mi
construiesc o casl din ele.
Omul ii dldu nuielele celui de-al doilea purcelug, care plec[
s[-qi construiasc[ o cas5. cu ele.
ln sfArqit, al treilea purcelug, mergAnd qi el pe drum, intAlni
un om ce c5.ra un morman de c[r[mizi.
- V[ rog, domnule, dali-mi mie acele clr5mizi ca sd-mi pot
construi o cas[ cu ele.
Omul ii d[du c[rdmizile celui de:altreilea,purceluq, ca]g se
POVE$TI DE 5 MINUTE

Cei trei purceluqi tr[iau fericili, fiecare in clsula lui, pAn[ c6nd
intr-o zi, un lup mare qi r[u poposi mai intAi la clsula din paie.
Lupul bltu la uqa casei qi spuse:
- Purceluqule, purceluqule, d[-mi drumul in[untru!
Primul purceluq r5.spunse:
- Nu, nu vei intra, jur pe barba mea!
- Atunci, am s[ m[ infurii qi am s[ suflu aga de tare c[ am
s[-!i arunc casa in aer! strig[ lupul.
$i lupul cel mare qi rlu se infurie qi sufl[ qi puse la p[mAnt
c[sula din paie. Primul purceluq alerg[ cAt putu de repede la fratele
slu, care avea o casd din nuiele.

S-ar putea să vă placă și