Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ : Şcoala Gimnazială ,,Alecu Russo” Iași


Clasa : I B
Data : 17.05.2018
Propunător : Rudac-Petercă Mădălina
Aria curriculară : Matematică şi Ştiinţe ale naturii
Disciplina : Matematică şi explorarea mediului
Unitatea tematică:Vine vacanța
Subiectul : Adunarea şi scăderea numerelor cu trecere peste ordin
Tipul lecției : Lecție de recapitulare și consolidare a cunoștințelor
Scopul:
 Consolidarea cunoştinţelor referitoare la adunarea şi scăderea în concentrul 0- 100 ;

Compențe generale :
1. Utilizarea numerelor în calcule elementare
5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea și reprezentarea unor date

Competențe specifice :
Matematică și explorarea mediului
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-100
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0-100, folosind poziționarea pe axa numerelor,
estimări, aproximări
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând
frecvent la numărare
1.5. Efectuarea de adunări repetate / scăderi repetate prin numărare și reprezentări obiectuale
in cocentrul 0-100
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă, <, >, =,
+. -) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme
5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operații de adunare sau scădere în
concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice

Obiective operationale :
O.1 să efectueze corect, oral şi în scris, adunări şi scăderi cu trecere peste ordin cu numere
naturale în concentrul 0 - 100;
O.2 să opereze cu terminologia matematică, specifică operaţiilor de adunare şi scădere;
O.3 să ordoneze crescător și descrescător numerele;
O.4 să găsească termenul necunoscut în adunări si scăderi;
O.5 să verbalizeze operaţiile efectuate , motivând alegerile făcute în rezolvarea exerciţiilor
şi problemelor;
O.6 să compare numerele folosind simbolurile potrivite;
O.7 să coloreze respectând codul culorilor

Strategii didactice :
1. Metode și procedee : conversația, exercițiul, explicația,expunerea, problematizarea,
observația, brainstorming, metoda cubului, Știu/Vreau să știu/Am învățat ;
2. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, videoproiector, flipchart, cub;
3. Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe ;
4. Resurse temporale: 45 de minute+5 minute activitate recreativă;
5. Metode de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor și aprecierile
verbale;

Bibliografie :
 MECTS- „Programa pentru disciplina Matematica si explorarea mediului, aprobata prin
ordin al ministrului nr.3656/29.03.2012”,
 „Ghidul cadrului didactic- clasa pregatitoare, Editura Didactica Publishing House, 2012;
 Neagu, Mihaela; Beraru,Georgeta – „Activități matematice în grădiniță”, Ed. ASUS, 1995;
 Metodica predării matematicii la clasele I-IV, EDP 2002
 Metodica predării matematicii la clasele I-IV, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1988;
 Metodica predării matematicii la clasele I-IV, Editura Polirom, Iaşi, 2007;
 Călugăriţa Angelica, „Exerciţii şi probleme de matematică clasele I-IV”, Editura
Universal Pan, Bucureşti, 2007
 Neacşu Ioan, „Metodica predării matematicii”, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti,
1998
 Burţilă Doina, Chiriac Marinela, „Fişe de lucru - matematică ”, Editura Tiparg, Slatina,
2006
 Daniela Berechet, Florian Berechet, Maria Gardin, Florin Gardin-„Matematica-culegere de
exercitii, probleme şi teste”
 www.edu.ro
 www.didactic.ro
Strategii didactice
Etapele lecției și Ob. Conținutul instructiv-educativ Metode și procedee Mijloace de Forma de Evaluare
dozarea op. învățământ organizare
1.Moment  Se pregătesc materialele necesare Conversația Materialele necesare frontal Capacitatea
organizatoric desfășurării lecției; elevilor de
(1 min)  Se creează condiții optime pentru buna pregătire a
desfășurare a lectiei; materialelor
2.Captarea  Voi anunța elevii că vor avea de
atenției rezolvat un rebus puțin mai deosebit, Conversația
(5 min) rebus format din cifre și operatii
matematice.
 Pentru a descoperi soluția de pe
O1 verticala A-B , elevii trebuie sa rezolve Exercițiul Videoproiector Frontal Capacitatea
niste operații.Fiecare operație are o elevilor de a
O3 literă.Ordonând descrescator efectua
rezultatele obținute vor obține corect
soluția.(ANEXA NR.1) operatiile
 Pornind de la cuvăntul descoperit pe Brainstormingul flipchart Frontal matematice
verticala A-B, MATEMATICĂ pe o
coala albă,sub forma unui chiorchine,
voi nota toate cuvintele care le vin în
minte elevilor la auzul acestui
cuvânt.(ANEXA NR.2)

3.Reactualizarea  Voi adresa elevilor o serie de întrebari:


cunoștințelor 1. Cum se numesc numerele care se
(5 min) adună?(Numerele care se adună se Conversația Frontal Capacitatea
numesc termeni.) elevilor de a
2. Cum se numește rezultatul opera cu
O2 adunării?(Rezultatul adunării se terminologia
numește sumă sau total.) matematică
3. Cum se numește rezultatul
scăderii?(Rezultatul scăderii se
numește diferență.)
4. Cum se numeste numărul din care se
scade?(Numărul din care se scade se
numește descăzut.)
5. Cum se numește numărul care se
scade?(Numărul care se scade se
numește scăzător.)
 Vom face câteva exercitii mintale
pentru a ne “încălzi mintea”
4+5=
7+3= Exercițiul Frontal Capacitatea
O1 20+9= elevilor de a
30+50= efectua
Măriți cu 6 numărul 14! operatii
Micșorați cu 9 numărul 79! matematice
La suma numerelor 10 și 13 adaugați orale
5!
La predecesorul lui 12 adăugați 8!
Ia din succesorul lui 29, 10!

4.Anunțarea  Voi anunța că în cadrul orei de astăzi,


temei la matematică vom rezolva exerciții și Expunerea Frontal
(2 min) probleme de adunare și scădere cu
trecere peste ordin în concentrul 0-100;
 Se noteză titlul lecției pe tablă
“Exerciții și probleme”
5.Dirijarea  Elevii vor primi o fișă de
învățării lucru(ANEXA NR.3)
(20 min) 1. Calculaţi: Exercitiul Videoproiector Frontal Capacitatea
37 + 26 = Fișe de lucru elevilor de a
51 + 49 = efectua
57 + 39 = operații
O1 65 + 28 = matematice
83 – 25 =
85 – 15 =
90 – 38 =
74 – 46 =

2.Află numărul necunoscut:


27 + a = 73
O4 d – 45 = 35
64 – s = 37

3. Pe o sârmă, s-au oprit din zbor 27 de Problematizarea


ciocârlii şi cu 14 mai multe Știu/Vreau să Frontal Capacitatea
rândunele. știu/Am aflat elevilor de a
Câte păsări se odihnesc pe sârmă? rezolva
O5 ȘTIU VREAU AM probleme
SĂ ȘTIU AFLAT

6.Obținerea  Voi împărți colectivul de elevi în 6


performanțelor grupe , aleatoriu după asezarea în
(10 min) bancă.Fiecare grupă va avea de Exercitiul Cub Pe grupe Capacitatea
rezolvat o sarcina de pe fața Fișe de lucru elevilor de a
cubului.(ANEXA NR 4) colabora în
interiorul
Grupa 1: grupei
Descrie :
Folosind codul cifrelor şi punând în ordine
crescătoare rezultatele obţinute, veți descoperi Capacitatea
un cuvânt ce defineşte felul în care ați rezolvat elevilor de a
operațiile. rezolva
O1 34+25=R exerciții
36+27=E conform
45+38=T cerinței
72-39=O
41-35=C
92-16=C

GRUPA 2
Compară:

O1 82-37 16+15
35-18 8+9
62-19 28+35

GRUPA 3
Analizează

Verificaţi valoarea de adevăr a propoziţiilor


matematice (notaţi cu A sau F)
O1 25+49=74 96-68=38
69-18=78 67-49=18
27+27=54 58-39=17

GRUPA 4
Aplică:

Încercuieşte rezultatul corect:


29+12=41, 53, 64
55+28=65, 83, 75
01 27+15=32, 40, 42
75-57=18, 19, 20
90-59=22, 31, 41
87-68=15, 25, 19

GRUPA 5
Asociază
Calculează,trasând săgeţi spre rezultatele
corecte:
58+22= 59
73+19= 29
O1 53+29= 82
86-27= 80
77-48= 92
56-48= 8

GRUPA 6
Argumentează:
Dacă din răsturnatul numărului 87 se ia
predecesorul numărului 10, se obţine 69.
O1 Dacă diferenţa a două numere este 36,
descăzutul poate fi 45, iar scăzătorul este 9.

 Se analizează, pe grupe, activitatea


elevilor.

7. Activitate în O7  Voi împărți elevilor o fișă de colorat Exercitiul Fișă de colorat individual Capacitatea
completare respectând codul culorilor.(ANEXA elevilor de a
(5 min) NR 5) colora
respectând
codul
culorilor

8. Evaluarea  Voi face aprecieri verbale individuale Conversația frontal


rezultatelor și colective asupra activității elevilor în
(2 min) timpul orei.