Sunteți pe pagina 1din 8

lzabella Wentz

doctor in farmacie, membrtr a Asocia[iei


Americane a Farmacigtilor
dr. Marta Nowosadzka

TIROIDITA HASHIMOTO
Cum sI schimbtrm stilul de via15
ca sd depistlm gi si tratlm cauzele

Traducere din limba englezd de


lanina Marinescu

PARALEIA 45
w{
CUPRINS

Mulyumiri

1. lntroducere

PARTEA I
sA INTELEGEM TtRotDlrA HAsHtMoro
2. Cunogtinle elementare despre glanda tiroidtr 23
3. Normalizarea nivelurilor de hormoni tiroidieni...... 39
4. Ce este o boaltr autoimunl?.. 49

PARTEA A II-A
DEPISTAREA CAUZEI ORIGINARE
5. Cum sI depistali cauza originarl 61
6. Digestie 5icarente 66
iodului
7. Controversa in privinla 95
8. lnflamatrii 'l
10
9. lnfecgii 115
10. Dezechilibrul imunitar 125
11. Palierul digestiv........ .. 144
12. Fosfataza alcalintr 174
13. Clandele suprarenale.. 180
14. Declangatori.............. ..................... 225
15. lntoleranfe 240
16. Toxine... ..................... 254

PARTEA A III-A
CUM SA NE VINDECAM
bine............
17. Cum sI vtr faceli ......... 289
'18.Alimentalie................ ..................... 297
19. Suplimente alimentare 323
20. Analize.. ..................... 336

mea.............
Anexd: Cronologia 341
autoare...,....
Despre 345
1ndex........... ..................... 346
70 lzabella Wentz

ilHtlGltrltllr[ $l GlnttTt
tE0l0[tltrIlt lxrllGlllE
Categorie de medicamente Carenle nutritive

Medicamente ce reduc aciditatea gastricS: Flora benefici


Betacaroten
lnhibitoare ale PomPei de Protoni Bor
Denumiri uzuale: pantoprazol, Aciphex', Calciu

Prilosec', Nexium' Crom


Cupru
Antagonigti ai recePtorilor de H, Acizidigestivi
Denumiri uzuale: famotidinS, Pepcid' Acid folic
Fier
Fosfor
Seleniu
Tiamind
Vitamina 8,,
Vitamina C
Vitamina D
Vitamina E

Vitamina K
Zinc

Aproape oricine cunoa$te pe cineva care are reflux gastric'


Aceastl probleml este comunl gi printre cei ce sufera de tiroiditl
Hashimoto.
De ce? De la produsele procesate din grAu, produsele lactate
pasteurizate lipsite de enzime naturale 5i de la tot mai multele
porcSrii pe care le punem in guri zi de zi. sistemul nostru digestiv
incearcl sd ne spunl ceva, ,,inceteaz; sI mtr mai hrhnegti cu por-
cdriile astea, dtr-mi ceva autentic".
Dar ce le face in schimb societatea modernS corpurilor noastre?
Le d5 o pastild, ca s5 le inchidi gura. se cheltuiesc miliarde de
dolari pe antiacide la liber 5i pe relet5. ?n 2010, inhibitoarele pom-
pei de protoni, medicamente antiacide ca Nexium', Prilosec' 5i
liroidita Hashimoto 71

d', au fost a treia clasl de cele mai bine vindute pastile in


le Unite, cu incasiri anuale de 13,9 miliarde de dolari.
Aga cum le spune gi numele, antiacidele supriml secrefia de
gastric. Dar acidul gastric este necesar pentru descompunerea
lor, in speciala proteinelor.
in majoritatea cazurilor, eu consider ci refluxul gastric este un
n ci nu vi hrdnili adecvat. Poate ctr mAncafi alimente care vd
i ntolerante (pentru mai m u lte i nformali i, vedeli capitol u I

intoleranle).
: Adevlrul
este ci majoritatea celor care suferl de reflux gastric
un nivel sclzut, nu unul ridicat de acid. Caren[a de vitamina
este adesea responsabili pentru secrelia inadecvati de acid.
mult, suprimarea acidului gastric ne impiedici si extragem din
te fierul gi vitamina B,r, fapt care duce la un alt cerc vicios
la alte probleme digestive: anemie, clderea ptrrului gi chiar pro-
neurologice.
Din cauza riscului ridicat gi a nevoii indoielnice de astfel de
practica utilizlrii de inhibitoare ale pompei de
i gi a altor antiacide a intrat recent sub atenta examinare a
rit5fii Nationale SUA de Reglementare in Domeniul Alimen-
rr gi Medicamentelor.
Sunt foarte mulli cei care nu ar trebui si foloseascdinhibitoare
pompei de protoni pe perioade indelungate de timp. Sigur,
str existe motive legitime pentru care cineva sI aibd nevoie
un medicament antiacid, cum ar fi in spital, in cadrul trata-
tului pentru ulcer perforat. Cu toate acestea, se pare ci existi
consens cum cI inhibitoarele pompei de protoni sunt pre.
ge gi utilizate in exces pentru refluxul gastro-esofagian - cel
cornun motiv pentru care sunt prescrise aceste medicamente.
dorili sX renunlali la ideea de a lua o pastilS ca sI ,,pute!i
orice dorili" gi si explorali motivul pentru care aveli de
aceste simptome, starea dumneavoastrl generaltr de sinitate
imbu nittrli sem n ificativ.
cu privire la renunfarea la inhibitoare ale pompei de pro-
: dacl se renun!tr la ele brusc, aceste medicamente provoacd
val de aciditate. Se recomandtr renunlarea treptate, pe misura
72 lzabella Wentz

exploririi altor alternative. De exemplu, dacd luali doud tablete


pe zi, luali doar una timp de o septamane, apoi una la doutr zile.
De asemenea, pe mlsurd ce renunla1i la inhibitoarele pompei
de protoni, puteli str treceli pe Pepcid'(famotidini), un medicament
vAndut fdrtr releti. Pepcid este un alt tip de blocant al aciditilii, dar
nu provoactr un val de aciditate. Degi este de preferat inhibitoarelor
pompei de protoni, totugi nu e adecvat pentru o utilizare pe termen
lung in caz de reflux gastroesofagian. Dupi o siptimAntr sau dou5,
veli renunta gi la Pepcid', trec6nd la analizarea alimentaliei.
Ceaiul de ghimbir al yoghinilor este bun in caz de reflux gastric
5i poate sprijini procesul de tranzilie.

Aveli reflux gasfric3

Povestea mea se afli pe blogul www.thyroidrootcause.org.

$i eu am avut. A debutat cu o tuse cronici, dureri, arsuri,


senza{ie de sufocare... Am incercat toate produsele posibile...
Am mers la medicul de familie, la alergolog, la gastroenterolog,
la ORL-ist gi, in cele din urmi, am ficut testul cu bariu, inghi[ind
acea substan|5 nepldcuti cu gust de cretd... care a aritat ci am
o hernie hiatalS alunecoasi gi reflux spontan.
Am biut litriintregi de lapte in incercarea de a-mi ameliora
arsurile. Am biut sticle intregi de Mylanta'5i aveam mereu un
flacon de antiacide la indemdnS. Am luat Nexium', Prilosec',
Aciphex', Pepcid" 5i m-am g6ndit chiar 5i la operafie. Refluxul
gastric nu-mitrecea.
Timp de trei ani grei, am dormit aproape in fund. Timp de
treiani, am evitat vinul ro;u, sosurile de rogii, portocalele gitoate
celelalte alimente,,acide"pe care mi s-a spus si le evit. Refluxul
gastric nu-mi trecea.
Nu am renun[at la lupt5... Am luat-o pe calea holist5... Am
incercat si ameliorez starea herniei mele mergdnd la un chiro-
practician. Am incercatyoga, ca si mi relaxez mai mult. Am biut
Tiroidita Hashimoto

ceaide ghimbir. Am renunfat la cofeinS. Am luat mai mult mag-


neziu. Refluxul gastric nu ceda...
lar apoi, chiar cAnd aproape ci am renunfat gi mi 96ndeam
ci trebuie pur qi simplu sd triiesc cu asta, am fdcut acea schim-
bare de alimentatie despre care credeam ci n-o si creeze nicio
diferenfi - gi, c6nd colo, ce si vezi?! Mi-a trecut complet in 3
ZILE, dupi 3 ANI de suferin[e aproape zilnice!Am scSpat de
tusea cronicl pentru totdeauna!
Care a fost acea schimbare? Am renunlat la lactate. Le con-
sumam de ani de zile, ata ce nu am binuit niciodati ci ele ar
fi vinovate pentru ploblemele mele digestive. Am fdcut o ana-
lizi lgA de intoleranti alimentari care a ardtat ci eram sensi-
bilS la lactate.
De acum doiani, de c6nd am renuntat la ele, nu am mai avut
reflux gastric... (cu exceptia celor citeva momente cdnd am con-
sumat din gregealS ceva ce confinea lactate).
Va fi renunfarea la lactate schimbarea care si faci diferenta
pentru voi? Nu ;tiu.
Dar nu renuntafi. S-ar putea si vi aflali la doar o mici schim-
bare distanld de a vi sim[i mai bine!

0BU8t1I Gr[r C0tltI ISrn0Grr/P800[8rlr0[


Categorie de medicamente
Hormoni feminini precum Flora benefici
contraceptivele orale sau terapia de DHEA
substitulie hormonali Folat
Magneziu
Alte denumiri: anticonceplionale, Melatonin6
pilule combinate Riboflavini
estrogen/progesteron, estrogeni, Seleniu
progesteron Thiamini
Vitamina A
Vitamina B, (acid pantotenic)
Denumiri de marci uzuale: Yaz', Vitamina Bu (piridoxin6)
M ircette', Ortho-Tri-Cyclen', Vitamina B,,
Premarin' Vitamina C (acid ascorbic)
Zinc
74 lzabella Wentz

Contraceptivele orale sau pilulele anticonceplionale sunt


foarte convenabile. Putem si lulm o pastilula pe zi gi ovulalia ne
inceteazS. Cata cu grijile ctr rtrmAi instrrcinatS. $tiu ctr am contat
pe pilulele anticonceplionale ca sI mI ajute cu menstrualiile mele
abundente gi ca si amin menstrualia dacl plecam in vacanl5.
Anticonceplionalele m-au ajutat s5-mi urmez cariera gi pasiunile
pe cdnd aveam 20 de ani gi nu eram pregdtitl sd devin mam5.
Dar imi doresc sI fi gtiut despre riscurile asociate cu ,,pilula",
precum schimbdrile la nivelul bacteriilor intestinale benefice, plus
carenlele nutritive care pot provoca atAt de multe probleme de
sdnltate. E posibil ca pilulele anticonceplionale str fie unul dintre
motivele pentru care bolile autoimune sunt mai frecvente la femei
decdt la birbali.
?n plus, nu am fost niciodati instruitl cu privire la alternativele
la pilulele anticonceplionale. $tiam ci prezervativele au o rati de
egec destul de mare pentru utilizatorul tipic, iar in ceea ce privegte
metodele de planificare familialS natural5, imi pldcea acea gluml
cu ,,Cum se numesc cei care practici metoda calendarului? Pirin!i.".
Totu$i, lisAnd la o parte metoda calendarului, existl alte me-
tode de incredere in ceea ce privegte planificarea familialS naturali
care se bazeazd pe ciclul reproducitor al femeii.
Pentru mai multe informafii despre pilulele anticonceplionale
ca declangatori, precum gi despre metode de incredere de plani-
ficare familial5 naturali, consultali, vd rog, capitolul alocat facto-
rilor declangatori.

IIII!BI llIIG T

Categorie de medicamente Carente nutritive


Antibiotice Flori beneficl
Vitamine B

Denumiri uzuale: penicilini, Cipro', Calciu


cefalexinS, Z-pack' ti multe altele Magneziu
Fier
liroidita Hashimoto 75

Vreau si prefafez aceastl parte afirmAnd ci antibioticele sunt


Salvatoare de vieli gi reprezintl o evolulie uria5i in medicina mo-
dern5. Nu i-ag spune niciodati cuiva care are o afecliune acuti
, gr?vtr, ca de pildi o infeclie renalS, una respiratorie sau un abces,
gX refuze antibioticele. Dar antibioticele sunt utilizate in exces gi
pot avea multe consecinfe negative pentru sin5tate.
Bacteriile care alctrtuiesc flora benefici se tmpart in primul rdnd
fn doul categorii: gram-pozitive (multe specii prietenoase) gi
gram-negative (multe dintre ele pot deveni toxice dacl sunt pre-
,ente in exces in organism).
I I lnfe{iile bacteriene pot fi sau gram-pozitive,
sau gram-negative
cu toate cI unele dintre antibioticele mai noi pot se fie mai spe-
cind vine vorba despre tipul de bacterii, majoritatea antibio-
licelor sunt cu ,spectru larg", ceea ce inseamni cI distrug bacteriile
toate felurile. Majoritatea antibioticelor nu fac diferenla intre
iile rele, care sunt cauza infecliei gi bacteriile bune, care
uti digestia sau extragerea vitaminelor, men[indnd ordinea in
I intestinal.
Asta poate si duci la un avantaj nedrept al bacteriilor gi fungilor
organismul nostru care abia agtepti momentul potrivit pentru
prelua conducerea, in timp ce bacteriile noastre bune sunt dis-
. Antibioticele pot, practic, sI ne distrugi flora beneficl - de
plu, lactobacilii iubitori de lactate -, ftrcindu-ne incapabili
digerim lactatele.
intrucAt bacteriile benefice fac parte din sistemul nostru imu-
tar, utilizarea antibioticelor este suspectati drept cauztr a unei
idenle ridicate de alergii, afecliuni cronice, afecliuni autoi-
ne, probleme digestive gi chiar cancer.
Majoritatea antibioticelor, atunci cAnd sunt utilizate pe o peri-
5 adecvatl gi in dozele adecvate, nu ar trebui str reprezinte o
pentru persoanele cu o alimentatie bogatd in substanle
itive pline de bacterii benefice.
lnsd, in Statele Unite, excesul de antibiotice este o probleml atent
tat5. in incercarea de a trage un semnal de alarmi cu
re la excesul administrlrii de antibiotice pentru infeqiile bac-
au apirut numeroase coalilii.