Sunteți pe pagina 1din 22
Consiliul municipal Chisinau PRIMARIA 1. Instructiune provizorie privind procedura de obfinere a actelor necesare pentru executarea constructiilor, reconstructiitor, amenajarilor U. Instructiune provizorie privind procedura de examinare a chestiunilor ce tin de combaterea constructiilor neautorizate aol leh Chisinau, 2001 DECIZIE Nr. 13/31 din 10 mai 2001 CUPRIVIRE LA APROBAREA INSTRUCTIUNIL PROVIZORII REFERITOR LA PROCEDURA DE OBTINERE A. ACTELOR NECESARE PENTRUEXECUTAREA CONSTRUCTHLOR, RECONSTRUCTIILOR, AMENAJARILOR SLINSTRUCTIUNH PROVIZORIL { REFERITORLA PROCEDURA DE EXAMINARE ACHESTIUNILOR CE TIN DE COMBATEREA FI CONSTRUCTIILOR NEAUTORIZATE. {n scopul familiarizarii populatiei municipiului Chisinau cu procedura legal ere a actelor necesare pentru executarea constructilor, reconstructiilor, procedura de examinare a chestiunilor ce tin de combaterea constructiilor neautorizate, intru indeplinirea pet. 10al Deciziei Primétiei municipiului Chisindu nr. 9/2 din 15.04.2001 “Cu privire la executarea deciziilor Primariei municipiului Chisinau si dispozitilor Primarului general al municipiului Chisinau privind combaterea cazurilor de construcfii neautorizate edificate pe teritoriul ‘municipiului Chisindu”, in temejul Deciziei Consiliului municipal Chisinau nr. 4/ | 39 din 01.12.1999 “Cu privire la delegarea unor atributii Primariei municipiului Chisiniu si preturilor de sector”, Primaria municipiului Chisindu DECIDE: | 1 1. Se aprobi Instructiunea provizorie privind procedura de obfinere a actelor necesare pentru executarea constructiilor, reconstructilor, amenajarilor. | 2. Se aproba Instructiunea provizorie privind procedura de examinare a chestiunilor ce tin de combaterea constructiilor neautorizate | 3, Departamentul Relafii cu Publicul (dl Alexandrs Dorogan) va asigura | ditarea Instrucfiunii nominalizate in pet. 1 al Deciziei date cu un tiraj de cinci mii de exemplare. 4. Direcjia general finanfe (dl Victor Ghilescu) va asigura sustinerea financiard a editérii Instructiunii in baza devizului de cheltueli, prezentat de cAtre Departamentul Relatii cu Publicul. 5, Departamentele, directiile si serviciile municipale corespunzitoare, antrenate in procedura de eliberare a actelor privind efectuarea construct reconstructiilor, amenajarilor si examinarera chestiunilor ce fin de combaterea constructiilor neautorizate, isi vor organiza activitatea in domeniul vizat in strict corespundere cu Instructiunile nominalizate in pet. 1 si pet. 2 ale prezentei decizii. 6. Viceprimarul municipiului Chisinau, dl Ion Paladi, si pretorii de sector vor asigura executarea prevederilor prezentei decizii. Primar general ‘Serafim URECHEAN | Secretar Vladimir SARBAN } 3 st eee OO eeeere—CC“SS Instrucfiune provizorie privind procedura de obfinere a actelor necesare pentru executarea construcfiilor, reconstructiilor, amenajirilor Cuprinsul instructiuni Depunerea cererii pentru eliberarea documentelor necesare proiectarii; Proiectarea; Avizarea proiectului; Verificarea proiectului; Obfinerea autorizatiei de construire san desfiinjare; Receptia constructiilor i instalafiilor aferente. oe aene rice construcfie poate fi edificatd numai pe tereaurile atribuite conform ordinii stabilite in folosinfi, arenda, proprietate. 1. Depunerea cererit 1.1. Pentru repartizarea terenurilor cererea se depune de citre so- licitant la Primaria municipiului Chisinau cu anexarea urmitoarelor documente a) pentru persoanele juridice: copia certificatului de inregistrare a intreprinderii; -certificatul de la Inspectoratul fiscal privind relajiile cu bugetul. +b) pentru _persoanele fizice: ~copia buletinului de identitate; certificatul de la Oficiul cadastral teritorial Chisindu despre definerea in proprietate sau folosiné a oricarui imobil; extras din fisa nominald de la locul de trai. 1.2. In cazul end se solicit’ repartizarea terenului pentru exploatarea imobilului existent si autentificarea dreptului definatorilor de terenuri, cererea se depune la Directia funciara. La cerere se anexeaza urmétoarele documeste: - extrasul din registrul bunusilor imobile eliberat de catre Oficiul cadastral teritorial Chisindu; ~ copia contractului de vanzare - cumparare, donatie, schimb, etc., sau alte documente ce confirma apartenenta constructiei; - certificatul de conferire a adresei postale eliberat de catre Departamentul arhitectura si urbanism (dupa caz), = ridicarea topografica a terenului si calculu!liniilorrosii a terenului necesar pentru exploatarea imobilului, efectuata de c&tre Departamentul arhitectura si urbanism; - copia certificatului de inregistrare a intreprinderii (pentru persoanele juridice) sau buletinului de identitate; - certificatul de la Inspectoratul fiscal privind relafiile cu bugetul (pentru persoanele juridice); - decizia organului administratiei publice locale privind repartizarea terenului si planul lotului de pamant (se anexeaza la cererea de autentificare a dreptului detinatorului de teren), 1.3. Cererea se depune la Departamentul arhitecturd si urba- nism al Primériei municipiului Chisinau pentru obtinerea deciziei Primariei sia certificatului de urbanism pentru proiectarea obiectelor de orice destinatie, in cazul cénd este stabilit dreptul de proprietate, folosinfa sau arenda funciar’. La cerere se vor anexa: -actele de autentificare a dreptului detindtorului de teren si imobil; raportul expertizei tehnice in cazul reconstruirii, modificdriiimobitului ex- {stent cu intervenfii in construcfiile portante, supraetajare sau desfiinfare partial a acestuia; - acordul vecinilor, interesele c&rora sunt afectate in procesul reconstruiri, ‘modificdri sau desfiinfari parfiale a constructilor existente (autentificat no- tarial); - acordul vecinilor din curtea comuna numai in cazul cénd terenul este transmis in folosinta comund, proprietate sau arenda (autentificat notarial); - acordul membrilor maturiai familie in cazul demolari parfale sau integrale aimobilului (autentificat notarial);