Sunteți pe pagina 1din 38

Anexa

la Hotărîre a Guvernului
nr____din__________

REGLEMENTARE TEHNICĂ

„Gemuri, jeleuri, dulceţuri şi anumite produse similare”


1. DOMENIUL DE APLICARE

1 Prezenta Reglementare tehnică stabileşte cerinţele obligatorii de calitate,


siguranţă alimentară, prezentare, etichetare şi identificare a produselor, care trebuiesc
respectate la fabricarea şi / sau comercializarea gemurilor, confiturilor, magiunurilor,
jeleurilor, marmeladelor, dulceţurilor, ţucatelor destinate pentru consumul uman,
provenite atît din producţia internă cît şi din import.

2 Prezenta Reglementare tehnică nu se aplică produselor pentru utilizare în


panificaţie, patiserie sau biscuiţi, produselor fabricate în gospodării individuale pentru
consumul propriu, şi nici produselor care sunt în tranzit sau care sunt depozitate
temporar ca bunuri care tranzitează ţara dacă nu prezintă un pericol pentru sănătatea
umană sau pentru mediu.

II TERMINOLOGIE

3 În sensul prezentei Reglementărî tehnice terminii folosiţi se definesc după cum


urmează:
gem – amestec adus la consistenţă gelificată sau onctuoasă, fabrucat din pulpă
şi / sau piureul uneia sau mai multor specii de fructe, zahăruri şi apă, conservat prin
metoda fizică sau chimică pentru evitarea alterării;
gem extra - amestec adus la consistenţă gelificată, fabrucat din pulpa uneia sau
mai multor specii de fructe, zahăruri şi apă, conservat prin metoda fizică sau chimică
pentru evitarea alterării;
gem cu conţinut redus de zahăr - amestec adus la consistenţă gelificată sau
onctuoasă, fabrucat din pulpa şi / sau piureul uneia sau mai multor specii de fructe,
zahăruri şi apă, conservat prin metoda fizică sau chimică pentru evitarea alterării;
confitură de fructe – produs cu consistenţă gelificată, obţinut prin fierberea
unei sau mai multor specii de fructe întregi sau tăiate sau pulpei cu zahăr, conservat prin
metoda fizică sau chimică pentru evitarea alterării;
confitură de fructe cu conţinut redus de zahăr – produs cu consistenţă
gelificată, obţinut prin fierberea unei sau mai multor specii de fructe întregi sau tăiate
sau pulpei cu zahăr, conservat prin metoda fizică sau chimică pentru evitarea alterării;
jeleu – amestec adus la consistenţă gelificată, fabrucat din suc şi / sau extractele
apoase din una sau mai multe specii de fructe şi zahăruri conservat prin metoda fizică
sau chimică pentru evitarea alterării;

1
jeleu extra - amestec adus la consistenţă gelificată, fabrucat prin fierberea
sucului de fructe şi / sau a extractelor apoase de fructe dintr-o singură sau mai multe
specii de fructe cu zaharuri, conservat prin metoda fizică sau chimică pentru evitarea
alterării;
magiun – produs dens cu consistenţă onctuoasă, gelificat sau negeleficat, obţinut
prin fierberea piureu din una sau mai multe specii de fructe sau amestecul lor cu zahăr,
conservat prin metoda fizică sau chimică;
dulceaţă – produs, fabrucat din una sau mai multe specii de fructe întregi sau
tăiate, fierte în siropă de zahăr, conservat prin metoda fizică sau chimică;
ţucate - produse, fabricate din fructe întregi sau tăiate, fierte în siropă de zahăr,
parţial uscate, presărate cu zahăr sau glazurate, sau în siropă;
fruct - se consideră ca fiind fructe: fructele, pomuşoarele, roşiile, părţile
comestibile ale tulpinilor de rubardă, morcovii, cartofii dulci, castraveţii, dovlecei,
pepenii galbeni, pepenii verzi, nucile, reventul, petalele de trandafir;
pulpă - partea comestibilă a fructului întreg, dacă este cazul fără coajă, seminţe,
sămburi şi alte astfel de elemente, care poate fi tăiată sau zdrobită, dar care nu a fost
transformată în piureu;
piureu - partea comestibilă a fructului întreg, dacă este cazul fără coajă, seminţe,
sămburi şi alte astfel de elemente, care a fost transformată în piureu prin pasare sau prin
alt procedeu similar;
extract apos - extractele apoase din fructele care sunt supuse pierderilor în
timpul procesului normal de fabricaţie conţin toate componentele solibile în apă ale
fructului utilizat;
zaharuri - zahăr (semialb, alb, extra alb), zahăr tos, sirop de zahăr invertit, sirop
de glucoză uscată, sirop de glucoză, fructoză, sirop de fructoză, dextroză, zahăr lichid,
zaharuri extrase din fructe;
impurităţi de origine vegetală – material vegetal inofensiv, specific pentru
timpurile concrete de materia primă, care include frunze, tulpini cu lungimea
max. 10 mm,sepale sau bractee cu suprafaţa 5 mm2 şi mai mult;
impurităţi de sîmburi – sîmburi întregi ai fructelor, asemenea cu visina, care de
obicei se îndepărtează, sau jumătăţi de sîmburi,
fragmente de sîmburi – bucăţele de sîmburi cu dimensiuni mai mici decît
jumătatea şi cu greutatea pînă la 5 mg,
fructe deteriorate – fructe şi bucăţi de fructe cu pete naturale, decolorate sau cu
urme de deteriorări sub formă de pete şi puncte.

2
III GRUPELE DE PRODUS DIN DOMENIUL REGLEMENTAT

4 Prezenta Reglementare tehnică stabileşte cerinţe obligatorii de calitate şi


siguranţă alimentară, cărora trebuie să se conformeze grupele de produse enumerate în
tabelul 1.

Tabelul 1
Poziţia tarifară Denumirea produselor
din codul NM MD
2007 Gemuri, dulceţuri, jeleuriu, confituri, ţucate, majiunuri cu un
conţinut de zahăr care să depăşescă 45% de greutate.

IV. CERINŢE ESENŢIALE

5 Producătorii de produse sunt obligaţi să asigure utilizarea Bunelor Practici de


Producere (BPP), să întreprindă măsuri performante pentru realizarea calităţii,
siguranţei alimentare, formelor de prezentare şi etichetare corespunzătoare a produselor
comercializate pentru consumul uman.

6 Calitatea şi siguranţa alimentară presupune asigurarea respectării şi conformării


cerinţelor prescrise, igienei alimentare pe întreg procesul de producţie, de la materia
primă pînă la consumator.

7 Pentru asigurarea siguranţei alimentare şi calităţii produselor, producătorii sunt


obligaţi să întreprindă următoarele măsuri:
a) la elaborarea tehnologiilor şi reţetelor produselor este necesară analiza
riscurilor, determinarea stadiilor critice a procesului de producerte şi punctele de control
pentru depistarea schimbărilor în tehnologie, care pot influenţa negativ inofensivitatea şi
calitatea produselor;
b) toate operaţiile tehnologice de producere şi control trebuie documentate
minuţios în instrucţiunele tehnologice ale întreprinderii, programele de control al
producerii care se aprobă de producător;
c) în mod obligător se efectuează controlul materiei prime, materialelor la livrarea
la întreprindere, produsului la diferite stadii a procesului tehnologic şi a produsului
finit;
d) rezultatele controlului trebuie documentate sub formă de protocoale, jurnale,
acte ş.a. care confirmă documental că întradevăr s-au efectuat toate operaţiile prevăzute
în documentele tehnice, precum şi faptul că cantitatea, inofensivitatea şi calitatea
produselor fabricate corespund cerinţelor stabilite;
e) orice deviere de la normele, stabilite în documentele tehnice trebuie
documentate pe deplin şi examinate. Conform rezultatelor examinărilor se elaborează şi
se efectuează măsuri de corectare;
i) trebuie asigurată trasabilitatea fiecărui lot de produs, de la materia primă pînă la
consumator;

3
k) este necesară efectuarea măsurilor complexe de asigurare a siguranţei
alimentare a produselor pe toată durata termenului de valabilitate;
l) calitatea şi siguranţa alimentară trebuie obţinute şi monitorizate prin sisteme de
management al calităţii producţiei şi prin metode, care să asigure o tratare sistematică a
pericolelor potenţiale şi să prezinte informaţii, care permit trasarea pentru identificarea
întreprinderii, echipei de producţie, datei fabricării, lotului de produs, tipului şi calităţii
produselor,bazate pe seria de standarde ISO 9000 şi control în punctele critice
(HACCP).

8 Producătorii de produse trebuie să asigure menţinerea înregistrărilor, care


permit trasarea pentru identificarea materiilor prime utilizate, metodelor şi condiţiilor de
producţie, furnizorilor de materii prime, echipelor de producţie, loturilor şi tipurilor de
produse timp de 3 ani şi după caz să ofere dovezi documentare ale respectării cerinţelor
de calitate şi siguranţă alimentare prescrise în prezenta Reglementare tehnică.

9 Managerii şi personalul tehnico-administrativ trebuie să cunoască bine cerinţele


esenţiale, cărora trebuie să corespundă produsele finite, să aibă o viziune limpede
despre potenţialele riscuri şi să poată lua măsurile corespunzătoare de prevenire, să
asigure în registrările necesare, monitorizarea şi supravegherea pe tot lanţul procesului
tehnologic, de păstrare, transportare şi comercializare.

10 Amplasarea, construcţia şi reamenajarea clădirilor şi anexelor unităţilor de


fabricare a produselor trebuie efectuate în conformitate cu prevederile legislaţiei în
vigoare.

11 Producătorul, după caz, trebuie să ofere dovezi documentare despre


autorizarea construcţiei şi amplasarea întreprinderii, în modul stabilit.

12 La amplasarea unităţilor de producţie trebuie luate în consideraţie următoarele


condiţii:
- direcţia vînturilor dominante din zonă;
- cantitatea şi natura substanţelor poluante eliminate de unităţile învecinate;
- înălţimea coşurilor sau ale altor dispozitive de evacuare a substanţelor nocive
din unităţile învecinate;
- posibilitatea asigurării cu cantităţi suficiente de apă potabilă;
- îndepărtarea în condiţii igienice a reziduurilor solide şi a apelor reziduale;
- existenţa căilor de acces.

13 În particular, unităţile de producţie, în mod obişnuit, trebuie să fie distanţate


de la:
- spaţiile poluate care prezintă pericol serios de contaminare a produselor;
- zonele în care există pericol de inundaţie;
- zonele predispuse infestării cu dăunători;
- zonele în care deşeurile lichide, precum şi cele solide, nu pot fi îndepărtate
suficient.

4
14 Clădirile şi anexele unităţilor de producţie trebuie să fie proiectate în aşa fel,
încît să permită amplasarea echipamentului tehnologic în aşa mod ca să asigure
practicile de bună igienă pe tot lanţul tehnologic.

15 Echipamentul tehnologic şi recipientele întreprinderii, care vin în contact cu


materiile prime utilizate şi cu produsele finite, trebuie să fie proiectate şi construite în
aşa mod ca să asigură curăţirea, dezinfectarea şi întreţinerea lor respectivă, pentru a
evita riscul de contaminări.

16 Echipamentul utilizat pentru deşeuri, produse secundare şi necomestibile sau


substanţe periculoase, trebuie să fie uşor identificabil, construit corespunzător, să fie
închis etanş.

17 Pentru realizarea calităţii şi siguranţei alimentare a produselor, întreprinderile


trebuie să fie asigurat aprovizionate cu apă potabilă din surse verificate şi avizate de
organele abilitate.

18 Apa potabilă trebuie să corespundă cerenţelor şi normelor stabilite de Organul


central de specialitate al administraţiei publice în domeniul ocrotirii sănătăţii.

19 Întreprinderile de fabricare a produselor trebuie să dispună de spaţii de


depozitare pentru materiile prime şi produsele finite astfel încît acestea să fie direct
legate cu sălile de producţie şi livrate, în flux tehnologic continuu, cu trasee scurte.

20 Întreprinderile de fabricare a produselor trebuie să fie dotate cu aparate de


măsurat şi control a greutăţii, temperaturii, umidităţii, timpului şi altor parametri ce
influenţează calitatea şi siguranţa produselor alimentare.

21 Materialele din care sunt confecţionate aparatele de măsură şi control în zona


de contact cu materia primă şi produsele finite trebuie să corespundă prevederilor
actelor normative şi legislative în vigoare.

22 Practicile de bună igienă trebuie utilizate pentru a evita crearea unui mediu
favorabil dăunătorilor – curăţenia exemplară, înregistrarea şi monitorizarea materialelor
care întră în întreprindere minimizează probabilitatea infestării şi infectării şi astfel,
limitează necesitatea utilizării materialelor de combatere a bolilor şi dăunătorilor.

23 Activităţile desfăşurate în cadrul unităţilor de producţie nu trebuie să conducă


la poluarea mediului înconjurător şi să nu deranjeze vecinii, pentru ce trebuie:
- să nu polueze chimic, termic sau fizic mediul înconjurător;
- şă nu blocheze căile comune de acces;
- să depoziteze gunoiul menager şi deşeurile rezultate din procesele tehnologice
numai în locurile şi spaţiile destinate acestui scop;
- să asigure permanent curăţarea şi întreţinerea zonelor publice din perimetrul
unităţilor.

5
24 Personalul din unităţile de producţie care vine în contact direct cu produsele
fabricate trebuie să respecte regulile stabilite de Organul Central de Specialitate al
Administraţiei Publice în domeniul Ocrotirii Sănătăţii, care se referă la:
- controlul medical al angajaţilor;
- controlul stării sănătăţii înainte de începerea lucrului;
- respectarea regulilor de igienă în timpul lucrului;
- igiena personală şi folosirea corespunzătoare a spaţiilor social-sanitare;
- igiena echipamentului de protecţie;
- educaţia sanitaro-igienică.

25 Se înlătură de la manipularea produselor fabricate, fapt ce se raportează


managerilor întreprinderii, persoanele afectate sau cu simptomele bolilor:
- hepatită;
- diaree;
- vomă;
- febră;
- gît imflamat cu febră;
- leziuni cutanate vizibile;
- eliminări din urechi, ochi, nas etc.

26 Produsele fabricate pentru comercializare trebuie să corespundă cerinţelor de


calitate, siguranţă alimentară, formelor de prezentare, de prevenire şi informare a
consumatorului prescrise de prezenta Reglementare tehnică şi/sau de standardele
naţionale conexe.

27 Produsele trebuie să fie fabricate în baza reţetelor şi/sau instrucţiunilor


tehnologice elaborate şi adoptate în ordinea stabilită.

28 Materiile prime utilizate la fabricarea produselor se achiziţionează numai pe


bază de contract şi trebuie să fie însoţite de documentele de confirmare a originii,
calităţii şi siguranţei alimentare ale lor, conform legislaţiei în vigoare.
Lista materiilor prime şi ingredientelor acceptate pentru fabricarea produselor
este indicată în Anexa 1.

29 La fabricarea produselor nominalizate materiile prime utilizate pot fi în stare:


a) proaspătă;
b) congelată;
c) conservate termic;
d) conservate cu ajutorul conservanţilor.
NOTĂ - Extracte apoase ale fructelor se utilizează numai în stare proaspătă.

30 Fabricarea produselor cu utilizarea aditivilor alimentari inclusiv materiilor


prime conservate cu ajutorul conservanţelor se admite numai în baza coordonării cu
Organul Central de Specialitate al Administraţiei Publice în domeniul Ocrotirii
Sănătăţii, în ordinea stabilită.

6
31 Gemurile, jeleurile şi dulceţuri de calitatea extra, magiunurile şi confiturile de
calitate superioară se fabrică din materii prime nominalizate cu excepţia celor
conservate cu ajutorul conservanţelor.
32 Produsele nominalizate în tabelul nr. 1 în funcţie de tehnologia fabricării se
clasifică după cum urmează:
- gemuri;
- dulceţuri;
- jeleuri;
- confituri;
- ţucate;
- magiunuri.

33 Gemurile în funcţie de reţetă şi tehnologie de fabricare se clasifică:


a) după materia primă utilizată:
- dintr-un singur tip de materie primă;
- din două sau mai multe tipuri din materie primă.
b) după modul conservării:
- sterilizate;
- nesterilizate (cu sau fără adaos de conservanţi);
c) după conţinutul de zahăr:
- cu conţinut înalt de zahăr;
- cu conţinut redus de zahăr.
d) clasa de calitate:
- extra;
- calitatea superioară;
- calitatea întîi.

34 Dulceţurile în funcţie de reţetă şi tehnologie de fabricare se clasifică:


a) după modul conservării:
- sterilizate;
- nesterilizate (cu sau fără adaos de conservanţi);
b) clasa de calitate:
- extra;
- calitatea superioară;
- calitatea întîi.

35 Jeleuri în funcţie de reţetă şi tehnologie de fabricare se clasifică:


a) după materia primă utilizată:
- dintr-un singur tip de materie primă;
- din două sau mai multe tipuri din materie primă.
b) după modul conservării:
- sterilizate;
- nesterilizate (cu sau fără adaos de conservanţi);

7
c) clasa de calitate:
- extra;
- calitatea superioară;
- calitatea întîi.

36 Confiturile în funcţie de reţetă şi tehnologie de fabricare se clasifică:


a) după materia primă utilizată:
- dintr-un singur tip de materie primă;
- din două sau mai multe tipuri din materie primă.
b) după modul conservării:
- sterilizate;
- nesterilizate (cu sau fără adaos de conservanţi);
c) clasa de calitate:
- calitatea superioară;
- calitatea întîi.

37 Ţucatele în funcţie de reţetă şi tehnologie de fabricare se clasifică:


a) după materia primă utilizată:
- dintr-un singur tip de materie primă;
- din două sau mai multe tipuri din materie primă.
b) după modul de prezentare:
- presărate cu zahăr;
- nepresărate cu zahăr;
- glazurate;
- în sirop.
c) clasa de calitate:
- calitatea superioară;
- calitatea întîi.

38 Magiunurile în funcţie de reţetă şi tehnologie de fabricare se clasifică:


a) după materia primă utilizată:
- dintr-un singur tip de materie primă;
- din două sau mai multe tipuri din materie primă.

b) după modul conservării:


- sterilizate;
- nesterilizate (cu sau fără adaos de conservanţi);
c) clasa de calitate:
- calitatea superioară;
- calitatea întîi

39 Produsele destinate comerţului pentru consumul uman trebuie să posede


caracteristice organoleptice specifice fiecărui sortiment care se stabilesc în reţeta
produsului şi trebuie să îndeplinească cerinţele organoleptice prevăzute în Anexa nr. 2 la
prezenta Reglementare.

8
40 Valorile caracteristicilor fizico-chimice ale produselor se stabilesc concret în
reţetele acestuia şi trebuie se corespundă cerinţelor prevăzute în Anexa nr. 3.

41 Prezenţa în produsele finite a microorganismelor, paraziţilor şi substanţelor


generate de microorganisme trebuie să nu depăşească limitele maxim admisibile,
stabilite de Organul Cenral de Specialitate al Administraţiei Publice în Domeniul
Ocrotirii Sănătăţii.

42 Se interzice fabricarea şi comercializarea produselor care conţin cantităţi de


elemente toxice, pesticide, micotoxine peste limitele maxim admisibile, stabilite de
Organul Cenral de Specialitate al Administraţiei Publice în Domeniul Ocrotirii
Sănătăţii.

43 Produselor finite se ambalează în recipiente ermetice din sticlă, metal,


materiale plastice laminate şi în ambalaje de transport admise pentru contact cu
produsele alimentare autorizate de Organul Cenral de Specialitate al Administraţiei
Publice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii.

44 Gradul de umplere admis pentru un recipient cu produs, inclusiv lichidul în


care sunt conservate fructele trebuie să constituie min. 90%, calculat ca procent din
volumul de apă distilată conţinută de recipientul complet umplut şi închis, măsurat la
temperatura de 20ºC.

45 Abaterile de la masa netă în minus nu se admit.

46 Ambalajele de transport trebuie să asigure integritatea produsului, să fie


rezistente, curate, uscate, în stare bună, neinfectate, fără miros străin.

47 Condiţii de ambalare pot fi specificate în contractul de livrare, în limita


prevederilor prezentei Reglamentări tehnică şi legislaţiei în vigoare.

48 Produsele nominalizate, destinate comercializării pentru consumul uman


trebuie să fie etichetate şi marcate în mod obligatoriu în conformitate cu cerinţele
actelor legislative şi normative în vigoare, se conţină informaţiile necesare încît
consumatorul să fie informat deplin şi corect la momentul cumpărării produsului.
Adăugător se indică:
- pentru gem, jele “fabricat cu …grame de fructe pentru 100 grame de
produs”,
- “conţinutul total de zaharuri ...grame pentru 100 grame de produs”;
- în cazul în care conţinutul rezidual de dioxid de sulf este mai mare de 10
mg / kg se indică prezenţa acestuia pe etichetă în lista ingredientelor.

9
49 Denumirea sub care se vinde produsul trebuie să indice corect natura
alimentului şi pentru aceasta trebuie să includă cel puţin următoarele informaţii:
- denumirea materiei prime;
- denumirea produsului care poate include denumirea soiului de fructe, ex. „Gem
din prune Victoria”;
- denumirea formei de prezenare (pentru anumite produse), ex. „cu şîmburi”,
„fără sîmburi” etc., conform definiţiilor şi descrierilor din anexa nr.1 la prezenta
Reglementare tehnică;
- denumirea ingredientului care conferă produsului o aromă, ex.„cu aroma de
piersici ”;
- pentru gemurile fabricate din două tipuri de fructe, primul fruct din denumire
trebuie să constituie min. 50% şi max. 75% din conţinutul total al fructelor cu excepţia:
- conţinutului de pepene galben şi papaia nu mai jos de 95%;
- conţinutului de ananas, lămîie şi ghimbir – nu mai jos de 5%, ingredientul de
bază fiind la nivelului peste 75%.
- pentru gemul fabricat din amestec de trei fructe, primul fruct din denumire
trebuie să constituie min. 33,3 % şi max. 75 % din conţinutul total al fructelor;
- pentru gemurile fabroicate din amestecul a patru sau a mai multor tipuri de
fructe, primul din denumire trebuie să constituie min. 25 % şi max. 75 % din conţinutul
total al fructelor;
- menţionarea clasei de calitate.

50 Pentru produsele care se comercializează pe teritoriul Republicii Moldova


informaţiile de pe etichetă trebuie să fie înscrise în limba se stat îndiferent de ţara
producătoare, fără a exclude însă prezentarea lor în alte limbi.

51 Transportarea produselor trebuie efectuată numai cu mijloace autorizate


sanitar, în perfectă stare de igienă, care să asigură pe toată perioada acestei activităţi
păstrarea nemodificată a caracteristicilor nutritive, fizico-chimice, microbiologice,
precum protecţia impotrivă prafului, dăunătorilor şi altor posibilităţi de degradare şi
contaminare.

52 Fiecare unitate de transport cu produs trebiue să fie însoţită de documente


care să ateste originea şi securitatea alimentară a produsului.

53 Depozitarea produselor finite se face în încăperi curate, neînfectate cu


dăunători, aerisite, ferite de razele solare şi de îngheţ la o temperatură de max. 25º C şi
umeditatea relativă a aerului de max. 75%.

54 Nu se admite transportarea şi depozitarea produselor nominalizate împreună


cu produse nealimentare sau cu produse cu miros specific.
În timpul încărcării, transportării şi descărcării produsele trebuie sdă fie ferite de
acţiunea precipitaţiilor atmosferice.

10
55 Termenul de păstrare a produselor din ziua fabricării se stabileşte de
producător cu avizul Organului de Specialitate al Administraţiei Publice în Domeniul
Ocrotirii Sănătăţii.

56 Producătorul produselor amplasate în reţeaua de comerţ garantează cu propria


responsabilitate corespunderea lor indicilor de calitate şi siguranţa alimentară, prescrise
în prezenta Reglementare terhnică, pe parcursul termenului de comercializare.

57 Verificarea indicilor de calitate, siguranţă alimentară, formelor de prezentare şi


etichetare se sefectuează de producător în conformitate cu regulile stabilite în actele
normative în vigoare, inclusiv :
- caracteristicile organoleptice, fracţia masică de substanţe uscate solubile,
aciditatea, masa netă, calitatea ambalării şi etichitării se determină în fiecare lot;
- fracţia masică de conservanţi se determină în fiecare lot prin şargare reală, prin
metodă chimică – o dată în 20 zile;
- conţinutul de elemente toxice, micotoxină patulină şi microorganisme patogene
inclusiv Salmonela se determină în conformitate cu periodicitatea stabilită de Organului
de Specialitate al Administraţiei Publice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii.

58 Prelevarea probelor şi determinarea caracteristicilor de calitate, siguranţă


alimentară, formelor de prezentare şi etichetare se efectează în conformitate cu regulile
şi metodele de analiză stabilite de actele normative şi legislative în vigoare şi metodelor,
indicate în Anexa nr. 4.

59 Lista standardelor conexe se aprobă de Ministerul Agriculturii şi Industriei


Alimentare (autoritatea de reglementare) cu avizarea Organismului Naţional de
Standardizare şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi Buletinul de
standardizare – ediţie specială a Organismlui Naţional de Standardizare.

60 Produsele neconforme prezentelor cerinţe nu pot fi plasate pe piaţa de


desfacere în scopul consumului uman.

V. EVALUAREA CONFORMITĂŢII PRODUSELOR

61 Produsele atît din producţia autohtonă, cît şi din import, se acceptă spre
comercializare doar dacă sunt conforme cerinţelor esenţiale prescrise în capitolul IV al
prezentei Reglementări tehnice.

62 Conformitatea produselor se certifică de către un organism de evaluare a


conformităţii acreditat şi desemnat în activitatea de evaluare a produselor date în modul
stabilit.

63 Desemnarea organismului de evaluare a conformităţii produselor se face la


propunerea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, organ care reglementează

11
domeniul respectiv, de către Organismul Naţional de Asigurare a Conformităţii
Produselor.

64 Lista Organismelor de evaluare a conformităţii produselor se publică, de către


organul abilitat, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se actualizează după
necesitate.

65 Certificarea conformităţii produselor se efectuează în baza schemelor de


certificare 3; 3a; 4; 4a; 7; 8 şi în ordinea stabilită de Organismul Naţional de Asigurare a
Conformităţii Produselor.

66 Procedura specifică de certificare a produselor nominalizate în mod


obligatoriu trebuie să includă:
- identificarea produsului cu denumirea decernată;
- identificarea conţinutului produsului;
- identificarea etichetării;
- identificarea organoleptică;
- identificarea caracteristicilor fizico-chimice;
- identificarea inofensivităţii;
- identificarea valorii nutritive şi energetice.

67 Pentru iniţierea procedurilor de evaluare a conformităţii solicitantul prezintă la


Organismul de evaluare a conformităţii preferat, cererea însoţită de certificatul igienic
împreună cu alte documente neceare.

68 Pentru produsele, destinate comerţului pentru consumul uman, originare din


alte ţări, documentele prevăzute pentru iniţierea procedurii de evaluare a conformităţii
suplimentar se prezintă autorizaţia de import, emisă de autoritatea de reglementare
tehnică, în baza executării condiţiilor de producţie, depozitare, transportare,
comercializare, etc.

69 Produsele pentru care au fost eliberate certificate de conformitate trebuie să


fie marcate de către titularul certificatului cu marca naţională de conformitate (SM) în
ordinea stabilită.

70 Posesorul produselor, pentru a beneficia de prezumţia conformităţii este în


drept să indice în documentele de însoţire, că proprietăţile acestora sunt conforme cu
unul sau mai multe standarde de produs conexe prezentei Reglementări tehnice.

71 Lista standardelor conexe se aprobă de Ministerul Agriculturii şi Industriei


Alimentare (autoritatea de reglementare) cu avizarea Organismului Naţional de
Standardizare şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi Buletinul de
standardizare – ediţie specială a Organismlui Naţional de Standardizare.

12
72 Încercările pentru verificarea corespunderii produselor cerinţelor prescrise de
prezenta Reglementare tehnică se efectuează în conformitate cu regulile şi metodele
stabilite în standardele corespunzătoare.

VI. CERINŢELE SPECIFICE PRIVIND SUPRAVEGHEREA PIEŢEI

73 Controlul şi supravegherea de stat privind respectarea cerinţelor esenţiale de


inofensivitate şi calitate pentru produsele prescrise se efectuează de organele abilitate în
această activitate:
a) Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, prin Serviciul Sanitaro-
Epidemiologic de Stat;
b) Serviciul Standardizare şi Metrologie, prin Inspectoratul Principal de Stat în
Standardizare, Metrologie şi Protecţia Consumatorului;
c) Autoritatea naţională pentru protecţia consumatorilor; Serviciul Vamal.

74 Controlul şi supravegherea constă în verificarea documentelor de însoţire a


fiecărui lot de produse, precum şi în analiza organoleptică şi de laborator privind
încadrarea lor în prevederile prezentei Reglementări tehnice.

75 Periodic, pentru a stabili menţinerea conformităţii indicilor de calitate şi


siguranţa alimentară a produselor, pentru care au fost eliberate certificate de
conformitate, sunt supuse controalelor inopinate de către organismele de evaluare, care
au eliberat aceste certificate.

76 Agenţii economici antrenaţi în fabricarea produselor sunt obligaţi să


organizeze şi să efectueze, pe tot parcursul de circuit al produsului, controlul calităţii şi
siguranţei lor, să înregistreze rezultatele acestor controale şi să le păstreze pe toată
perioada de timp stabilită, în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare.

77 Produsele şi materialele în contact cu acestea, neconforme cerinţelor


prescrise, urmează a fi retrase din circuitul alimentar din propria iniţiativă a
deţinătorului acestora, sau în temeiul dispoziţiei scrise de organul abilitat în controlul şi
supravegherea de stat.

78 Produsele, care nu sunt conforme cerinţelor prescrise, dar nu prezintă pericol


pentru sănătatea umană şi nu sunt falsificate, pot fi recondiţionate şi puse spre
comercializare numai cu condiţia că deţinătorul acestora va asigura evidenţa strictă şi
depozitarea lor în condiţii tehnice ce vor exclude accesul liber la ele pe toată perioada
de recondiţionare.

79 Produsele, care în baza rezultatelor expertizei au fost recunoscute neconforme


şi/sau periculoase, prin decizia organului respectiv de control şi supraveghere de stat, se
nimicesc sau se aprobă utilizarea condiţionată în conformitate cu legislaţia în vigoare.

13
80 Neîndeplinirea cerinţelor prescrise de prezenta Reglementare tehnică,
depistate de organele de control şi supraveghere de stat, menţionate la pct. 76, atrage
după sine răspunderea administrativă, civilă sau penală, în conformitate cu legislaţia în
vigoare, după caz.

81 Litigiile apărute în urma aplicării prezentei Reglementări tehnice se


soluţionează în modul stabilit, pe cale juridică.

VII. DISPOZIŢII FINALE

82 Prezenta Reglementare tehnică întră în vigoare la expirarea a 3 luni de la data


publicării.

83 Concomitent cu întrarea în vigoare a prezentei Reglementări tehnice toate


actele normative care reglementează domeniul dat devin voluntare în utilizare.

14
Anexa nr.1
la Reglementarea tehnică
„Gemuri, jeleuri, dulceţuri şi
anumite produse similare”

Materiile prime acceptate pentru fabricarea produselor


Tabelul nr. 1.1.
Denumirea Denu- Denumirea botanică Utilizare sub formă de:
mirea în Dulceaţă Ţucate Confitură
limba
engleză
Caise Apricots Armeniaca vulgaris Întregi cu Întregi cu Jumătăţi, felii,
Lam. (Prunus sîmburi, sîmburi, bucăţele
armeniaca L.) jumatăţi jumatăţi
Gutui Quince Cydonia oblonga felii, felii, Bucăţele
Mill bucăţele cu bucăţele cu
sau fără sau fără
pieliţă pieliţă
Corcoduşe Quetsche Prunus domestica L. Întregi Întregi Miez fără sîmburi

Portocale Orange Citrus sinensis L. Rondeli Rondeli Rondeli fără coajă

Pepene Water Citrullus lanatus Bucăţele de Bucăţele de -


verde melon coajă fără coajă fără
stratul stratul
superior superior
Merişor Lingonber Vaccinium vitis- Întreji - -
ru idaea L.
Struguri Grapes Vitis vinifera L. sau Întreji - -
hibrizii Vitis
Labrusca sau
hibrizii lui
Vişine Sour Cerasus vulgaris întregi cu întregi cu Fruct fără sîmburi
cherry Miller (Prunus sîmburi, sîmburi,
cerasus L.) întregi fără întregi fără
sîmburi sîmburi
Pere Pears Pyrus Jumătăţi, Jumătăţi, Jumătăţi, felii fără
communis L. felii fără felii fără pieliţă
pieliţă pieliţă
Pepene Melon Cucumus melo L. Bucăţele, Bucăţele, Bucăţele, cuburi
galben cuburi fără cuburi fără fără coajă
coajă coajă -
Mure Blacberry Rubus fruitcosus Întregi -

Zarzăre - - Jumătăţi, bucăţele

Caprifoi Honey Întreji - -


suckle

15
Tabelul nr. 1.1. (continuare)
Denumirea Denumirea Denumirea Utilizare sub formă de:
în limba botanică Dulceaţă Ţucate Confitură
engleză
Fragi Strawbe-rry Fragaria X. Ana- Întreji - Întreji, bucăţele
(căpşune) nassa Duchesne
(Fragaria
chiloensis
Duchesne x
Fragaria
virginiana
Duchesne)
Smochine Fig Întreji, Întreji Întreji, bucăţele
rondele,
felii
Coarne Cornelian C. mas L. Întreji - -
cherry
Răchiţele Cranberry Vaccinium Întreji - Întreji
macrocarpon
Aiton
Agriş Goosberry Ribes uvacrispa L. Întreji - Întreji

Lămîie Lemon Citrus limon L. Rondeli, - -


Burm. jumătăţi
Zmeură Raspberry Rubus idaeus L. Întreji - Întreji

Mandarine Mandarine Citrus reticulate Întreji, Întreji, Felii, bucăţiile


Blanca rondeli, rondeli, fără coajă şi
rondele rondele membrane
jumătăţi jumătăţi
Piersici şi Peaches and Persica vulgaris Jumătăţi, Jumătăţi, Jumătăţi, felii,
nectarine nectarines Mill. (Prunus felii cu sau felii cu sau bucăţele cu sau
persica L; Prunus fără pieliţă fără pieliţă fără pieliţă
persica Sieb.,
Zucc.)
Scoruşe Rowanberry Sorbus aucuparia Întreji Întreji -
L.
Prune Plumes Prunus domestica întregi cu întregi cu Jumătăţi, felii,
L. sîmburi, sîmburi, bucăţele
întregi fără întregi fără
sîmburi, sîmburi,
jumătăţi jumătăţi
Cireşe Sweet cherry Prumus avium L. întregi cu întregi cu Fruct fără
sîmburi, sîmburi, sîmburi
întregi fără întregi fără
sîmburi sîmburi
Coacăză roşie Red currant Ribes rubrum L. - - Întreji

Coacăză Black currant Ribes nigrum. L Întreji - Întreji


neagră

16
Tabelul nr. 1.1. (continuare)
Denumirea Denumirea în Denumirea Utilizare sub formă de:
limba engleză botanică Dulceaţă Ţucate Confitură

Afine Bilberry Vaccinium Întreji - Întreji


(whimberry, myrtillus,
huskleberry, (Vaccinium
hurtleberry, arctostaphylos,
whortleberry) Vaccinium
frondosum)
Scoruşe Ashberry, rowan Aronia Întreji Întreji Întreji
negre melanocarpa
Elliot
Feihoa (Feijoa Berg. Întreji fără - Bucăţele fără
syn. Acca Berg.). pieliţă pieliţă
Agudă Mulberry Morus spp. Întreji cu - -
peduncul
Mere Apples Malus domestica Întreji, felii, felii, bucăţele cu sau
Borkh bucăţele cu bucăţele cu fără pieliţă
sau fără sau fără
pieliţă pieliţă
Zizifus The Chinese date Zizyphus jujuba Întreji - -
Mill
Nuci Walnut Juglans regia Întreji fără Întreji fără -
Linnaeus coajă coajă
Petale de Rose -petal Petale - -
trandafir
Dovleac Pumpkin Cucurbita - Bucăţele, Bucăţele
maxima Duch, cuburi fără coajă
Cucurbita fără coajă
moschata L.
Tomate Tomatoes Lycopersicon - Rondele, -
lycopersicum segmente
(Lycopersicon
esculentum Mill.)
Dovlecei Marrow squash Cucurbita pepo L. - Rondele, -
lamele,
bucăţele
Sfeclă de Garden beet root Beta - Rondele, -
masă V,lgaris L. sferturi,
cuburi,
bucăţele
Morcov Carrot Daucus - Rondele, -
carota L. cuburi
NOTE:
1 Pentru fabricarea gemurilor, jeleurilor pot fi utilizate fructele corespunzătoare din cele
enumerate mai sus în conformitate cu forma necesară pentru fiecare tip de produs: pulpă, piureu, suc,
extract apos.
2 Se admite utilizarea altor tipuri de materie primă comestibilă şi potrivită pentru fabricarea
produselor prevăzute în Reglementările Tehnice.

17
Ingrediente. Limite admise

Tabelul nr.1.2.
Ingredientul Denumirea Limita admisă
produsului
Pulpă şi / sau piure din Gem Min.60 kg/t
fructele pasiflorei
Pulpă şi / sau piure din Gem Min 150 kg/t
ghimbir
Pulpă şi / sau piure de mere Gem Min. 160 kg/t
anacard
Pulpă şi / sau piure din Gem Min. 250 kg/t
coacăză roşie, scoruşelor
fructelor de cruşin/paţachină,
coacăză neagră, măceşelor,
gutui;
Pulpă şi / sau piure din Gem Min 350 kg/t
celelalte tipuri de fructe
Pulpă din fructele pasiflorei Extra gem Min. 80 kg/t
Pulpă din ghimbir Extra gem Min. 250 kg/t

Pulpă de mere anacard Extra gem Min 230 kg/t


Pulpă din coacăză roşie, Extra gem Min. 350 kg/t
scoruşele fructelor de
cruşin/paţachină, coacăză
neagră, măceşelor, gutui;
Pulpă din celelalte tipuri de Extra gem Min 450 kg/t
fructe
Sucuri, extracte apoase Jeleu, jeleu extra Cantitatea analogică de
materie primă
corespunzătoare celei
pentru gem, gem extra
Pulpă şi / sau piure Gem cu valoare Min. 450 kg/t
energetică redusă cu
conţinutul
substantelor uscate
45%, 50%

18
Tabelul nr.1.2. (continuare)
Ingredientul Denumirea produsului Limita admisă
Materie primă Dulceaţă, ţucate, În cantităţi fixate prin tehnologia
Zaharuri confitură, majiun corespunzătoare de fabricare cu
respectarea prevederilor din
anexa 3 la reglementari

Aditivi alimentari Pentru toate produsele Conform normelor stabilite


Organul Cenral de Specialitate
al Administraţiei Publice în
Domeniul Ocrotirii Sănătăţii.
NOTE:
1. La fabricarea gemurilor şi jeleurilor se pot utiliza următoarele ingrediente:
- miere, în toate produsele ca înlocuitor total sau parţial al zaharurilor;
- suc de fructe numai în gem;
- suc de citrice în produsele obţinute din alte specii de fructe numai în gem,
gem extra, jeleu şi jeleu extra;
- suc de fructe roşii, numai în gem şi gem extra, oţinut măceşe, căpşuni,
zmeură, agrişe, coacăze roşii, prune, rubarbă;
- suc de sfeclă roşie numai în gem şi jeleu obţinut din căpşuni, zmeură,
agrişe, coacăze roşii şi prune;
- uleiuri şi grăsimi comestibile ca ajenţi antispumare în toate produsele;
- pectină lichidă în gem, jeleu, confitură;
- coajă de citrice în gem, gem extra;
- frunze de Pelargonium odoratissimum în gem, gem extra, jeleu şi jeleu
extra în cazul în care sunt obţinute din gutui;
- băuturi spirtoase, vin şi vin licoros, nuci, plante aromatice, condimente,
- vanilie şi extracte de vanilie în toate produsele;
- vanilină în toate produsele.
2. Pentru fabricarea gemurilor, jeleurilor, magiunurilor materia primă poate
fi utilizată în stare proaspătă, refrigirată, congelată, conservată termic sau cu ajutorul
conservanţilor. Pulpa şi piureul pot fi concentrate.
3. Pentru fabricarea gemurilor extra, jeleurilor extra merele, perele, prunele
cu sîmbure aderent, pepenele galben, pepenele verde, strugurii, dovleacul, castraveţii
şi roşiile nu pot fi utilizate în amestec cu alte fructe.
4. Pentru fabricarea gemurilor extra nu se utilizează pulpă cu conservanţi.
5. Pentru fabricarea jeleurilor extra nu se utilizează sucuri şi extracte cu
conservanţi.

19
Tabelul 1.2. (continuare)
6. Pentru fabricarea jeleului extra nu se admite utilizarea in amestecuri cu
alte fructe a următoarelor fructe: mere, pere, prune cu sîmbure aderent, pepene
galben, pepene verde, dovleac, castraveţi, roşii.
7. Pentru fabricarea gemului extra de măceşe şi cel fără sîmburi de zmeură,
mure, coacăze negre, afine şi coacăze roşii poate fi obţinut în întregime sau parţial,
din piureul neconcentrat din fructele respective.
8. Pentru fabricarea magiunurilor pot fi utilizate sucuri proaspăte preparate
sau concentrate.
9. Se admite utilizarea melasei pentru fabricarea dulceţurilor şi magiunurilor
10. Se admite utilizarea mierei ca înlocuitor total sau parţial al zaharurilor
pentru fabricarea gemurilor, jeleurilor.
11. Se utilizează rădăcină comestibilă a plantei de ghimbir în stare proaspătă
sau conservată. Ghimbirul poate fi uscat sau conservat în sirop.
12. La fabricarea gemurilor, confiturilor, jeleurilor, dulceţurilor, ţucatelor se
admite utilizarea vanilinei in doze ce nu depăşesc 500 mg/kg.
13. Se admite utilizarea esenţelor naturale de fructe cu aceeaş denumire ca şi
materia primă utilizată.
14. Pentru restabilirea aromei dulceţurilor se utilizează substanţe aromate
naturale concentrate, care se obţin la fabricarea dulceţei, sub formă de distilat
lichid.

20
Anexa nr.2
la Reglementarea tehnică
„Gemuri, jeleuri, dulceţuri şi
anumite produse similare”

Caracteristicile organoleptice pentru produsele:

Tabelul 2.1.Gemuri
Caracteristici Condiţii de admisibilitate
extra calitatea calitatea întîi fără indicarea
superioară calităţii
Aspect şi Masă gelificată Masă onctuoasă de fructe şi Masă gelificată
consistenţă de fructe şi pomuşoare nepasate, care nu de fructe şi
pomuşoare curge pe suprafaţă orizontală. În pomuşoare
nepasate, care gemul de mandarine se admit pasate sau
nu curge pe bucăţele de coajă mărunţite. nepasate, care nu
suprafaţă Se admite masă fluidă pe curge pe
orizontală. suprafaţă orizontală pentru: suprafaţă
gem de caise, gem din toate orizontală.
zarzăre, prune, fructele
fragi (căpşune),
pepene galben,
vişine, zmeură,
mure, черника,
клюква, фейхоа
Nu se admite zaharificarea.
Miros şi gust Caracteristice fructelor din care este fabricată gemul. Gust plăcut,
dulce sau dulce-acriu.
Nu se admite miros şi gust străin.
Se admit
gust şi miros
mai puţin
pronunţate,
gust uşor
sesizabil de
zahăr
caramelizat.

21
Tabelul 2.1. Gemuri (continuare)
Caracteristici Condiţii de admisibilitate
extra calitatea calitatea întîi fără indicarea
superioară calităţii
Culoare Omogenă, corespunzătoare fructelor din care este fabricat gemul.
Se admite pentru gem:
din fructe de din fructe de
culoare culoare
deschisă deschisă
-nuanţă maro -nuanţă
deschis brună;
din fructe cu
pulpă de
culoare
închisă –
nuanţă brună
roşcată.

22
Tabelul 2.2. Dulceţuri
Caracteristici Condiţii de admisibilitate
extra calitatea calitatea întîi
superioară
Aspect Fructe sau părţi de fructe, uniforme după dimensiuni, care şi-au
păstrat forma, nezbîrcite, repartizate uniform în sirop de zahăr
negelificat.
Nu se admite zaharisirea.
Se admite în borcane cu dulceaţă strat de siropă fără fructe în cm,
max.:
din corcoduşe, struguri, vişine, cireşe, pomuşoare
1,5 2,0 2,5
din cele lalte tipuri de materie primă
1,0 1,5 2,0
Se admit în dulceţurile din fructe sîmburoase fructe cu pieliţă
crăpate, %, max.:
- 10 25
Miros şi gust Miros plăcut, bine pronunţat, Miros plăcut, caracteristic
caracteristic fructelor din care este fructelor din care este fabricată
fabricată dulceaţa. dulceaţa.
Gust dulce sau dulce acriu
Se admite pentru dulceaţa din portocale,
caprifoi, lamîi, mandarine, scoruşe şi scoruşe
negre amărîme uşoară caracteristică fructelor.
Nu se admite miros şi gust străin.
Consistenţă Fructe bine fierte, dar nerăsfierte în siropă nejelificată.
Se admite:
- gelificarea uşoară a siropei în dulceţurile din: caise, gutui,
corcoduşe, mure, caprifoi, fragi (căpşune), coarne, agriş, scoruşe
negre, prune, coacăză neagră, mere;
- în dulceaţa din mure, fragi (căpşune), zmeură, agudă fructe
răsfierte,%, max.
15 20 35
Culoare Omogenă, corespunzătoare culorii fructelor din care este fabricată
dulceaţa.
Pentru dulceaţa de nuci culoare de la cafenie deschisă pînă la cafenie
închisă cu nuanţă violetă.
Pentru dulceaţa din petale de trandafir de la roz deschis pînă la roz
închis.
Se admit petale cu nuanţă
cafenie deschisă.

23
Tabelul 2.3. Jeleuri
Caracteristici Condiţii de admisibilitate
extra calitatea calitatea întîi fără indicarea
superioară calităţii
Aspect Masă Masă Masa cu Masă
transparentă, transparentă, fără tulburare transparentă, cu
cu sau fără particule în uşoară. sau fără
particule de suspenzie, bule Se admit particule de
coajă de citrice de aer şi spumă. bule de aer şi coajă de citrice
în suspenzie, spumă. în suspenzie,
fără bule de aer fără bule de aer
şi spumă. şi spumă.
Consistenţă Masa omogenă, gelificată, care îşi Masă Masa omogenă,
păstrează forma pe o suprafaţă gelificată cu gelificată, care
orizontală după desfacerea din consistenţă îşi păstrează
ambalaj şi suprafaţa delimitatoare mai moale, forma pe o
clară la tăierea cu cuţitul. lipită de suprafaţă
pereţii orizontală după
ambalajului. desfacerea din
ambalaj.
Nu se admite zaharisirea.
Miros şi gust Plăcute, bine pronunţate, Plăcute, mai puţin pronunţate,
caracteristice fructelor din care caracteristice fructelor din care
este fabricat jeleul. este fabricat jeleul.
Nu se admite miros şi gust străin.
Culoare Omogenă. Omogenă, cu
nuanţă mai
întunecată la
suprafaţă
Se admite pentru gem:
din fructe de din fructe de
culoare culoare
deschisă deschisă
-nuanţă maro -nuanţă
deschis brună;
din fructe cu
pulpă de
culoare
închisă –
nuanţă brună
roşcată.

24
Tabelul 2.4 Confituri
Caracteristici Condiţii de admisibilitate
calitatea superioară calitatea întîi
Aspect şi Masă gelificată cu bucăţi de fructe cu sau fără pieliţă şau
consistenţă pomuşoare întregi sau bucăţi, repartizate în ea. În confitura de
mandarine se admite prezenţa bucăţelor mărunţite de coajă.
Se admite masă semifluidă pe o suprafaţă netedă pentru confiturile
din vişine, fragi (căpşuni) şi asortate.
Nu se admite zaharisirea.
Miros şi gust Bine pronunţate, caracteristice Caracteristice fructelor din care
fructelor din care este fabricată este fabricată confitura.
confitura.
Nu se admite miros şi gust străin.
Se admite gust uşor de
caramelizare.
Culoare Omogenă, corespunzătoare fructelor din care este fabricată
confitura.
Se admite nuanţă maro deschis pentru confitura din fructe de
culoare deschisă.
Se admite nuanţă brună
roşcată.pentru confitura din fructe
cu pulpa de culoare închisă

25
Tabelul 2.5. Ţucate
Caracteristici şi condiţii de admisibilitate pentru calitatea
Caracteristici
superioară întîi
Aspect Fructe întregi ori părţi ale acestora, omogene după dimensiuni şi formă
în limitele fiecărui fel de fructe, presărate cu zahăr sau glazurate,
necontopite
Se admit fructe:
- fără presărare cu zahăr şi glazurare;
- puţin contopite, uşor separabile;
- zbîrcite de corcoduşe, vişine, prune, cireşe şi scoruşe
negre la 100 de fructe ori pomuşoare, bucăţi, max: 15
Se admite:
- prezenţa fructelor cu devieri de la dimensiunile indicate şi neomogene
după formă, la 100 de fructe ori pomuşoare, bucăţi, max:
5 nu se normează
- în ţucatele de vişine, cireşe, prune, corcoduse fără sîmburi, fructe cu
sîmburi, bucăţi în kg, max 3
Gust Dulce sau dulce acriu, caracteristice fructelor utilizate.
Se admite:
- în ţucatele de mandarine şi portocale amăreală puţin sesizabilă,
caracteristică fructelor
- pentru ţucatele fabricate din materie primă sulfitată
sau murată se admite gust mai puţin pronunţat.
Nu se admite gust străin.
Culoare Asemănătoare culorii naturale a fructelor din care sunt fabricate.
Se admite înălbire punctată neînsemnată, apărută în
rezultatul zaharisirii fructelor.
Consistentă Tare, dar nu aspră, fără cocoloşi de zahăr cristalizat, fructe fierte
omogen, ce se taie uşor.
NOTĂ – Caracteristicile organoleptice ale ţucatelor în siropă corespund
caracteristicilor dulceţurilor din fructele corespunzătoare.

26
Tabelul 2.6. Majiunuri
Caracteristici Condiţii de admisibilitate
calitatea superioară calitatea întîi
Aspect Masă omogenă pasată fără seminţe, casă seminală, sîmburi şi
bucăţele de pieliţă nepasată.
Se admite:
- prezenţa celulelor tari de miez în magiunul de pere, gutui,
scoruşe negre sau în magiunurile, fabricate cu utilizarea piureurilor
din fructele enumerate;
9. seminţe unitare de pomuşoare în magiunurile componenţa
cărora include piureurile din fragi (căpşune), mure, zmeură şi
coacăză neagră.
Gust şi miros Gust dulce-acriu, miros - caracteristic piureului din care este fabricat
magiunul. Gust şi miros bine pronunţate.
Nu se admite miros şi gust străin.
Se admite gust şi miros slab pronunţate.
Culoare Caracteristică culorii piureului sau amestecului de piureuri din care
este fabricat majiunul.
Se admite:
- pentru magiunul din fructe de culoare deschisă:
nuanţă maro deschis nuanţe cafenii
- pentru magiunul din fructe de culoare înschisă:
- brună roşcată
Consistenţă Masă densă unctuoasă. Pentru magiunul de pomuşoare şi fructe
sîmburoase – masă jelificată sau nejelificată, onctuoasă, nefluidă pe
suprafaţă orizontală.
Nu se admite zaharisirea.

27
Defecte şi limitele admisibile
Tabelul nr.2.7.
Denumirea Denumirea produsului Limitele max. admisibile
defectului
Împurităţi de Gemuri, confituri 2 bucăţi în 450 g de produs
origine vegetală Majiun, ţucate nu se admit
Dulceaţă extra max. 0,01%
Dulceaţă de calitatea superioară:
din fructe citrice max. 0,05%
din celelalte tipuri de fructe max. 0,02%
Dulceaţă din calitatea întîi:
din fructe citrice max. 0,1%
din celelalte tipuri de fructe max. 0,03%
Sîmburi Gemuri, confituri 1 bucătă în 450 g de produs

Magiun, ţucate nu se admit

Dulceaţă din fructe fără sîmburi:


extra 1 bucătă în 650 dm3 de
produs
de calitate superioară 2 bucăţi în 650 dm3 de
produs
de calitatea întîi 4 bucăţi în 650 dm3 de
produs
Sîmburi separaţi Dulceaţă din fructe cu sîmburi:
de fructe extra 1 bucătă în 650 dm3 de
produs
de calitate superioară 2 bucăţi în 650 dm3 de
produs
de calitatea întîi 4 bucăţi în 650 dm3 de
produs
Fragmente de Gemuri, confituri 2 bucăţi în 450 g de produs
sîmburi Magiun, ţucate nu se admit
Fructe Gemuri, confituri 2 bucăţi în 450 g de produs
deteriorate Dulceaţă:
extra, de calitate superioară nu se admit
de calitatea întîi 20% după număr
Impurităţi Gemuri, confituri, dulceaţă din
minerale fraji, zmeură, mure 0,02%
Dulceaţă din celelalte tipuri de
fructe 0,01%
Majiun:
calitate superioară 0,03%

28
calitatea întîi 0,05%

Anexa nr.3
la Reglementarea tehnică
„Gemuri, jeleuri, dulceţuri şi
anumite produse similare”

Caracteristicile fizico-cimice pentru produsele:

Tabelul 3.1 Gemuri


Caracteristici Condiţii de admisibilitate pentru gem
extra şi fără calitatea cu
indicarea superioară conţinutul
calităţii şi întîi redus de
zahăr
Fracţia masică de substanţe
uscate solubile, %, min:
pentru gem:
a) sterilizat:
- de vişine, mandarine, coacăză
roşie, coacăză neagră, prune,
piersici; 60 68 45
- cele lalte tipuri; 60 62 45
b) nesterilizat 60 70 45
c) nesterilizat în ambalaje
polimerice ermetizate 60 68 45
Fracţia masică de acizi titrabili,
recalculată la acid malic pentru
gemul de dovleac, %, min 0,2
Fracţia masică de acid sorbic, %,
max. 0,2
Fracţia masică de dioxid de sulf,
mg/kg, max. 100
Conţinutul de impurităţi
minerale, %, max.:
- pentru gemuri de zmeură, fragi
(căpşune), mure; 0,02
- pentru celelalte 0,01
Conţinutul de impurităţi de
origine vegetală, %, max. 0,02
Corpuri străine nu se admit

29
Tabelul 3.2 Dulceţuri
Caracteristici Condiţii de admisibilitate
Fracţia masică de substanţe uscate
solubile, %, min:
pentru dulceaţă:
a) sterilizată:
- de gutui, coacăză neagră; 60
- cele lalte tipuri; 68
b) nesterilizat 70
Fracţia masică de fructe raportată la
masa netă, %, min:
pentru dulceţurile din:
10. scoruşe, scoruşe negre,
merişor, răchiţele, afine; 40
11.petale de trandafir 20
12.celelalte tipuri de fructe 45
Fracţia masică de acid sorbic, %,
max. 0,05
Fracţia masică de dioxid de sulf,
mg/kg, max. 100
Conţinutul de impurităţi minerale, %,
max.:
- pentru dulceaţa de zmeură, fragi
(căpşune), mure, agudă; 0,02
- pentru celelalte 0,01
Conţinutul de impurităţi de origine
vegetală, %, max.
pentru dulceaţa de calitatea:
- extra 0,01
- superioară 0,02
- întîi 0,03
Corpuri străine nu se admit

30
Tabelul 3.3 Jeleuri
Caracteristici Condiţii de admisibilitate pentru jeleu
extra şi fără calitatea
indicarea calităţii superioară şi întîi
Fracţia masică de substanţe uscate
solubile, %, min:
pentru jeleu:
a) pasteurizat: 60 65
b) nesterilizat 60 68
c) nesterilizat în ambalaje
polimerice ermetizate 60 65
Fracţia masică de acizi titrabili, % 0,5-1,5
Fracţia masică de acid sorbic, %,
max. 0,03
Fracţia masică de dioxid de sulf,
mg/kg, max. 100
Impurităţi minerale nu se admit
Impurităţi de origine vegetală nu se admit
Corpuri străine nu se admit

31
Tabelul 3.4 Confituri
Caracteristici Condiţii de admisibilitate
pentru
confituri confitură cu
conţinut
redus de
zahăr
Fracţia masică de substanţe uscate solubile, 57 46
%, min.
Fracţia masică acizilor titrabili, calculat în acid 0,7-2,5 0,3 – 2,5
malic, %
Fracţia masică de acid sorbic, %, max. 0,05 -
Fracţia masică de dioxid de sulf, mg/kg, max. 100 -
Conţinutul de impurităţi minerale, %, max.:
- pentru gemuri de zmeură, fragi (căpşune), 0,02
mure; 0,01
- pentru celelalte
Conţinutul de impurităţi de origine vegetală,
%, max. 0,02
Corpuri străine nu se admit

32
Tabelul 3.5 Ţucate
Caracteristici Condiţii de
admisibilitate
Fracţia masică de substanţe uscate solubile, %, min
- pentru pepene verde, pepene galben, dovleac, morcov, sfeclă, 83
dovlecei, tomate
- pentru celelalte 80
- asortate 80
- în siropă 70
Fracţia masică de cloruri în ţucate, fabricate din materia primă
murată, % max. 0,25
Fracţia masică de zahăr separat de fructe, %, max:
- pentru calitatea superioară 5
- pentru calitatea întîi 8
Impurităţi de origine vegetală nu se admit
Impurităţi minerale nu se admit
Corpuri străine nu se admit

33
Tabelul 3.6. Magiunuri
Caracteristici Condiţii de
admisibilitate
Fracţia masică de substanţe uscate solubile, %, min:
pentru magiun:
a) sterilizat 61
b) nesterilizat 66
c) nesterilizat în ambalaje polimerice ermetizate (cu conservant) 63
Fracţia masică de acizi titrabili, %, min:
pentru majiun:
- din legume şi lămîi (recalculată la acid citric) 0,2
- din celelalte tipuri (recalculată la acid malic) 0,3
Fracţia masică de acid sorbic, %, max. 0,05
Fracţia masică de dioxid de sulf, mg/kg, max. 20
Conţinutul de impurităţi minerale, %, max.:
- pentru magiun de calitatea superioară; 0,03
- pentru calitatea întîi 0,05
Impurităţi de origine vegetală nu se admit
Corpuri străine nu se admit

NOTE:
1. Fracţia masică de dioxid de sulf se determină în produsele fabricate din
materie primă prelucrată cu dioxid de sulf.
2. Fracţia masică de acid sorbic se determină în produsele nesterilizate ambalate
în ambalaje din materiale polimerice.
3. În produsele fabricate din materie primă prelucrată cu dioxid de sulf cu
utilizarea acidului sorbic se admit ambii conservanţi în limitele indicate în tabeluri.

34
Anexa nr.4
la Reglementarea tehnică
„Gemuri, jeleuri, dulceţuri şi
anumite produse similare”

STANDARDELE PENTRU DETERMINAREA CARACTERISTICILOR


DE CONFORMITATE

Tabelul 4.1.
Indicativul Titlul
SM GOST R 50476:2005 Produse derivatedin fructe şi legume. Metoda de
determinare a conţinutului de acizi sorbic şi benzoic
la prezenţa lor în comun
SM GOST R 51962:2005 Produse alimentare şi materii prime alimentare.
Metoda volt-ampermetrică prin inversiune de
determinare a concentraţiei masice a arsenului
SM GOST R 51301:2003 Produse alimentare şi materii prime alimentare.
Metode de volt-ampermetrice prin inversiune de
determinare a conţinutului de elemente toxice
(cadmiului, plumbului, cuprului, zincului)
GOST 8756.1-79 Produse alimentare conservate. Metode de
determinare a proprietăţilor organoleptice, a masei
nete sau a volumului şi a fracţiei de părţi componente
GOST 8756.4-70 Produse alimentare conservate. Metoda de
determinare a conţinutului de impurităţi minerale
GOST 8756.18-70 Produse alimentare conservate. Metoda de
determinare a aspectului exterior, ermeticităţii
ambalajului de desfacere şi a suprafeţei interioare a
recipientelor metalice
GOST 10444.2-94 Produse alimentare. Metode de identificare şi
determinare a numărului de Staphylococcus aureus
GOST 10444.7-86 Produse alimentare. Metode de identificare a
toxinelor botulinice şi Clostridium botulinum

GOST 10444.8-88 Produse alimentare. Metoda de determinare a


Baccilus cereus
GOST 10444.9-88 Produse alimentare. Metoda de determinare a
Clostridium perfringens
GOST 10444.11-89 Produse alimentare. Metoda de determinare a
microorganismelor acidolactice

35
GOST 10444.12-88 Produse alimentare. Metoda de determinare a
drojddiilor şi ciupercilor de mucegai
Tabelul 4.1. (continuare)
Indicativul Titlul
GOST 10444.15-94 Produse alimentare. Metode de determinare a numărului de
microorganisme mezofile aerobe şi facultativ anaerobe
GOST 25555.0-82 Produse obţinute prin prelucrarea fructelor şi legumelor.
Metode de determinare a acidităţii titrabile
GOST 25555.3-82 Produse obţinute prin prelucrarea fructelor şi legumelor.
Metode de determinare a impurităţilor minerale
GOST 25555.5-91 Produse obţinute prin prelucrarea fructelor şi legumelor.
Metode de determinare a dioxidului de sulf
GOST 26181-84 Produse obţinute prin prelucrarea fructelor şi legumelor.
Metode de determinare a acidului sorbic
GOST 26186-84 Produse obţinute prin prelucrarea fructelor şi legumelor,
conserve din carne şi vegetale cu carne. Metoda de
determinare a clorurilor
GOST 26313-84 Produse obţinute prin prelucrarea fructelor şi legumelor.
Reguli de recepţie, metode de prelevare a probelor
GOST 26323-84 Produse obţinute prin prelucrarea fructelor şi legumelor.
Metode de determinare a conţinutului de impurităţi de
origine vegetală
GOST 26668-85 Produse alimentare şi de gust. Metode de prelevare a
probelor pentru analize microbiologic
GOST 26671-85 Produse obţinute prin prelucrarea fructelor şi legumelor,
conserve din carne şi din carne cu adaos de legume.
Pregătirea probelor pentru analize de laborator
GOST 26927-86 Materii prime şi produse alimentare. Metoda de determinare
a mercurului
GOST 26929-94 Materii prime şi produse alimentare. Pregătirea probelor.
Mineralizarea pentru determinarea conţinutului de elemente
toxice
GOST 26930-86 Materii prime şi produse alimentare. Metoda de determinare
a arsenului
GOST 26931-86 Materii prime şi produse alimentare. Metode de determinare
a cuprului
GOST 26932-86 Materii prime şi produse alimentare. Metode de determinare
a plumbului
GOST 26933-86 Materii prime şi produse alimentare. Metode de determinare
a cadmiului
GOST 26934-86 Materii prime şi produse alimentare. Metoda de determinare
a zincului
GOST 26935-86 Produse alimentare conservate. Metoda de determinare a
staniului

36
GOST 28038-89 Produse obţinute prin prelucrarea fructelor şi legumelor.
Metode de determinare a micotoxinei patuline
Tabelul 4.1. (continuare)
Indicativul Titlul
GOST 28467-90 Produse obţinute prin prelucrarea fructelor şi
legumelor. Metoda de determinare a acidului
benzoic
GOST 28562-90 Produse obţinute prin prelucrarea fructelor şi
legumelor. Metoda refractometrică de determinare
a substanţelor uscate solubile
GOST R 50476-93 Produse obţinute prin prelucrarea fructelor şi
legumelor. Metoda de determinare a conţinutului
de acid sorbic şi benzoic în prezenţă comună
GOST 30178-96 Mateii prime şi produse alimentare. Metoda de
determinare a elementelor toxice prin absorbţie
atomică
GOST 30425-97 Conserve. Metoda de determinare a sterilităţii
industriale
GOST 30538-97 Produse alimentare. Determinarea elementelor
toxice prin metoda de emisie atomică
GOST 30669-2000 Produse obţinute prin prelucrarea fructelor şi
legumelor. Metoda cromatografiei cu gaz de
determinare a conţinutului acidului benzoic
GOST 30670-2000 Produse obţinute prin prelucrarea fructelor şi
legumelor. Metoda cromotografiei cu gaz de
determinare a conţinutului de acid sorbic

37
EXECUTANŢI

Şefa laboratorului de
aditivi alimentari ____________________ S.Popel

Cercetator ştiinţiific __________________ L.Parşacova

Cercetator ştiinţiific __________________ E.Pîrgari

Cercetator ştiinţiific __________________ E. Draganova

38