Sunteți pe pagina 1din 9

5/27/2018 Babut-Gabriel_2010FormareaSiPerfectionareain DomeniulSsm-slidepdf.

com

FORMAREA ŞI PERFECŢIONAREA SPECIALIŞTILOR ÎN DOMENIUL


SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
UNIVERSITAR ROMÂNESC: ISTORIC, PROVOCĂRI ŞI OPORTUNITĂŢI
EDUCATION AND TRAINING OF PROFESSIONALS IN THE FIELD OF
OCCUPATIONAL
EDUCATION: HEALTH
HISTORY,AND SAFETY IN AND
CHALLENGES THE ROMANIAN HIGHER
OPPORTUNITIES

Conf.univ.dr.ing.  Gabri! "#$%r "Ă"UŢ - Universitatea din Petroşani


Conf.univ.dr.ing.  R%!a&' I%(i) MORARU - Universitatea din Petroşani
 Drd.ing. M%&i*a Cri&!a "Ă"UŢ - Universitatea din Petroşani

R+#a-: Lucrarea îşi propune să prezinte prima analiză realizată la nivel naţional privind modul
în care învăţământul universitar s-a implicat în formarea şi perfecţionarea specialiştilor în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă. Trecerea în revistă a principalelor repere temporale care au marcat
evoluţia şi dezvoltarea învăţământului universitar românesc în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă este completată de o prezentare detaliată a provocărilor şi oportunităţilor cu care acesta se
confruntă. Pornind de la aspectele identificate în faza de analiză a punctelor forte şi a punctelor
slabe ale învăţământului universitar în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, lucrarea propune
modalităţi concrete de depăşire a dificultăţilor cu care se confruntă universităţile implicate în
formarea şi perfecţionarea profesională în domeniul menţionat. Prin aspectele prezentate în cadrul
lucrării, care nu au nici caracter e!austiv şi nici nu doresc să constituie "verdicte# incontestabile şi
imuabile, lucrarea îşi propune să lanseze teme de dezbatere şi refleie în atenţia tuturor factorilor
implicaţi în inte$rarea securităţii şi sănătăţii în muncă în învăţământul superior.

C#.i&- */i: formare şi perfecţionare în învăţământul superior , securitate şi sănătate în muncă


%&&'(

Ab(-ra*-:  T!e paper is aimed at a first national level anal)sis of t!e universit) education
involvement in t!e education and trainin$ of professionals *it!in t!e occupational !ealt! and safet)
field. T!e revie* of t!e temporal benc!mar+s *!ic! !ave impacted t!e development and evolution
of t!is domain is complemented t!rou$! a detailed and accurate description of t!e c!allen$es and
opportunities involved. ased on t!e si$nificant elements detected in t!e stren$t!s and *ea+nesses
anal)sis sta$e, t!e paper !i$!li$!ts some practical *a)s directed to overcome t!e dra*bac+s and
 problems to *!om t!e universities are confronted in offerin$ proper education and trainin$ in t!is
field. T!rou$! its approac! and t!e outlined issues, *!ic! are not e!austive, nor incontestable or
immutable
all "sentences#,
t!e sta+e!olders t!e paper
involved !as as main
in inte$ratin$ t!e$oal to launc!!ealt!
occupational a constructive debate
and safet) topicand refleion
in t!e for
universit)
curricula and practice.

01 2%r'(: !i$! level education and trainin$, occupational !ealt! and safet) %&(

34S*#r- i(-%ri*

Primele pro$rame de studii la nivel universitar consacrate securităţii şi sănătăţii în muncă au


apărut în /ranţa, la sfârşitul anilor 0123, pornind de la considerente le$ate de cerinţele le$islative.
4pariţia 5irectivei nr. 61781079:: ;<= privind introducerea de măsuri pentru promovarea
îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă a eercitat o influenţă ma>oră atât
asupra le$islaţiei muncii, cât şi asupra dezvoltării componentei de securitate şi sănătate în muncă a
sistemului educaţional. &istemul de învăţământ universitar a evoluat pro$resiv sub efectul

http://slidepdf.com/reader/full/babut-gabriel2010-formarea-si-perfectionarea-in-domeniul-s
5/27/2018 Babut-Gabriel_2010FormareaSiPerfectionareain DomeniulSsm-slidepdf.com

armonizării ar!itecturii sistemului european al învăţământului superior %procesul olo$na(. La


momentul actual, numeroase instituţii de învăţământ superior din statele membre ale Uniunii
:uropene or$anizează pro$rame de studii de lun$ă şi scurtă durată în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă.
?nainte de 0113, pro$ramele de studii derulate de instituţiile de învăţământ superior cu profil
te!nic din @omânia nu au abordat în mod concret, unitar şi sistematic problematica securităţii şi
sănătăţii în muncă.
din Petroşani 4ceastă Universitatea
%actualmente problematică s-a
din re$ăsit ca disciplină
Petroşani(, instituţiedistinctă doar la superior
de învăţământ Anstitutulcare
de 'ine
avea
în structură şi o catedră de profil.
5upă decembrie 0161, tranziţia la economia de piaţă, ulterior procesul de aderare la
Uniunea :uropeană, au $enerat mutaţii profunde în toate domeniile de activitate din @omânia. ?n
acest contet, formarea şi perfecţionarea specialiştilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
la nivel universitar trebuiau să cunoască o nouă abordare, adaptată noilor realităţi.
&ub imboldul unor adevăraţi "vizionari# %prof.univ.dr.in$. 'atei Aon - Universitatea din
Petroşani, dr.in$. 5arabont 4leandru - A.B.9.5.P.'. ucureşti( în anul 011<   Universitatea din
Petroşani a or$anizat studii universitare de doctorat în ramura de ştiinţă "Te!nică#, specializarea
"&ecuritatea 'uncii#, iar începând cu 0118, în colaborare cu A.B.9.5.P.'. ucureşti, a or$anizat
 primul curs postuniversitar de perfecţionare din @omânia în specializarea "&ecuritatea muncii#.
Ulterior, Universitatea din Petroşani a or$anizat primele pro$rame de studii aprofunde %011C( şi de
masterat %<33<(.
Aniţiativa Universităţii din Petroşani de a or$aniza formarea şi perfecţionarea specialiştilor în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a fost preluată şi de alte universităţi, în acest sens putând
fi menţionate rezultele obţinute de Universitatea "Polite!nica# din ucureşti, Universitatea
"Polite!nica# din Timişoara, Universitatea Te!nică "D!eor$!e 4sac!i# din Aaşi  5i Universitatea
"Lucian la$a# din &ibiu.
Lipsa de tradiţie, de eperienţă şi c!iar de re$lementare au făcut ca învăţământul universitar
în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă să se dezvolte "!aotic#, fiind $uvernat de imperative
 privind valorificarea, din punct de vedere economic, a oportunităţilor oferite de cadrul le$islativ în
continuă sc!imbare, manifestate pe o piaţă a muncii cu evoluţii imprevizibile.
&esizând faptul că învăţământului universitar în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă îi
lipseşte tocmai fundamentul %pro$ramul de studii universitare de licenţă( şi luând notă de mutaţiile
 petrecute în viaţa economico-socială a ţării, Universitatea din Petroşani a fost pusă în situaţia de a-şi
analiza performanţele, potenţialul şi perspectivele de dezvoltare. ?n urma corelării acestei analize cu
tendinţele manifestate pe plan naţional, european şi mondial în domeniul securităţii industriale,
Universitatea din Petroşani a propus introducerea în N%&*!a-%r#! '%&ii!%r ' (-#'ii
#&i.r(i-ar ' !i*&67 5i a (8*ia!i+7ri!%r 'i& *a'r#! a*(-%ra a unei noi specializări universitare,
şi anume „Ingineria securităţii în industrie”. &pecializarea a fost introdusă în nomenclator prin
.D. nr. 00EC7<332, ea re$ăsindu-se în acesta şi în anul universitar <331-<303.
Principalele
domeniul securităţii şirepere temporale
sănătăţii în muncăale
pot fidezvoltării
sintetizate învăţământului
astfelF universitar românesc în
a4 (-#'ii #&i.r(i-ar ' !i*&67:
• 9;: la 8r%8#&ra U&i.r(i-76ii 'i& P-r%5a&i este introdusă în Bomenclatorul
domeniilor de studii universitare de licenţă şi a specializărilor din cadrul acestora
(8*ia!i+ara  „Ingineria securităţii în industrie”  %.D. nr. 00EC7<332(G
• 9<:  la U&i.r(i-a-a =Tra&(i!.a&ia> 'i& "ra5%.  este a#-%ri+a-7 8r%.i+%ri#
(8*ia!i+ara „Ingineria securităţii în industrie” G
• 93:  la U&i.r(i-a-a 'i& P-r%5a&i  este a#-%ri+a-7 8r%.i+%ri# (8*ia!i+ara
 „Ingineria securităţii în industrie” , urmând ca acest pro$ram de studiu să fie
or$anizat începând cu anul universitar <300-<30<.
b4 (-#'ii a8r%)#&'a-:
• 3??@99:  U&i.r(i-a-a 'i& P-r%5a&i  or$anizează studii aprofundate în
(8*ia!i+ara „Securitate şi sănătate în muncă”.

http://slidepdf.com/reader/full/babut-gabriel2010-formarea-si-perfectionarea-in-domeniul-s
5/27/2018 Babut-Gabriel_2010FormareaSiPerfectionareain DomeniulSsm-slidepdf.com

*4 *#r(#ri 8%(-#&i.r(i-ar ' 8r)*6i%&ar:


• 3??B: U&i.r(i-a-a 'i& P-r%5a&i,   în colaborare cu I4N4C4D4P4M4 "#*#r5-i,
or$anizează 8ri#! *#r( 8%(-#&i.r(i-ar ' 8r)*6i%&ar & (8*ia!i+ara
 „Securitatea muncii”;
• 9: U&i.r(i-a-a 'i& P-r%5a&i, în colaborare cu I4N4C4D4P4M4 "#*#r5-i,
or$anizează 8ri#! *#r( 8%(-#&i.r(i-ar ' 8r)*6i%&ar & (8*ia!i+ara
 „Evaluarea nivelului de risc/securitate”;
• 9;:  apariţia Lii (*#ri-76ii 5i (7&7-76ii & #&*7 &r4 B3?9;   ;2= şi a
N%r!%r -%'%!%i* pentru aplicarea acesteia %.D. nr. 0H<C7<332 ;E=( conduce
la o adevărată "8!%+i> a %)r-i '#*a6i%&a! ' *#r(#ri 8%(-#&i.r(i-ar &
'%&i#! (*#ri-76ii 5i (7&7-76ii & #&*7,  în special a celei care vizează
evaluarea riscurilor.
Principalele caracteristici ale ofertei educaţionale vizând cursurile postuniversitare în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pot fi sintetizate astfelF
• 8!a&#ri! ' &.767&- a! *#r(#ri!%r: sunt caracterizate printr-o evoluţie în timp şi
 printr-o varietate destul de mare în funcţie de furnizorul de formare profesională, ele
reflectând
şi sănătăţiiatât
în modificările
muncă, cât şicontinue ale le$islaţiei
un anumit "specific şilocal#
standardelor
%modul în domeniul
propriu de asecurităţii
înţele$e
anumite concepte şi noţiuni, dorinţa de a diferenţia propria ofertă educaţională de altele,
abordarea în cadrul aceluiaşi curs a unor tematici care ţin de cursuri diferite şi a căror
tratare comună nu este recomandată, dar care $enerează beneficii materiale pentru
or$anizatori(G
• -i-#!a-#ra *#r(#ri!%r:
♦ Securitatea muncii/Securitate şi sănătate în muncă;
♦  Evaluator al riscurilor pentru securitate şi sănătate în muncă/Evaluarea riscurilor
de accidentare şi îmbolnăvire profesională/Evaluarea riscurilor şi auditul securităţii
 şi sănătăţii în muncă/Evaluator de risc în securitate şi sănătate în muncă;
♦  Auditor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă /  Auditul securităţii şi sănătăţii
în muncă/Auditor de securitate şi sănătate în muncă;
♦  anagementul securităţii şi sănătăţii în muncă/anagementul securităţii! sănătăţii
 şi relaţiilor de muncă.
• )#r&i+%rii *%&(a*ra6i:  U&i.r(i-a-a 'i& P-r%5a&i  %în colaborare cu A 4N4C4D4P4M4
"#*#r5-i(, U&i.r(i-a-a =P%!i-/&i*a> 'i& "#*#r5-i  CPACCA  %în colaborare cu
A4R4S4S4M4(, U&i.r(i-a-a =P%!i-/&i*a> 'i& Tii5%ara  %în colaborare cu
A4P4S4S4M4T4(, U&i.r(i-a-a T/&i*7 =G/%r/ A(a*/i> 'i& Ia5i,  U&i.r(i-a-a
=L#*ia& "!aa> 'i& Sibi#4
'4 (-#'ii #&i.r(i-ar ' a(-ra-:

99: U&i.r(i-a-a 'i& P-r%5a&i or$anizează studii universitare de masterat în
(8*ia!i+ara  „Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă” G
• ulterior 8r%ra ' (-#'ii #&i.r(i-ar ' a(-ra-   au fost %ra&i+a- ':
U&i.r(i-a-a =L#*ia& "!aa> 'i& Sibi#  % „Managementul securităţii, sănătăţii şi
relaţiilor de muncă” (, U&i.r(i-a-a T/&i*7 =G/%r/ A(a*/i> 'i& Ia5i
 „Securitate şi sănătate în muncă” (, U&i.r(i-a-a =P%!i-/&i*a> 'i& Tii5%ara
% „Ingineria relaţiilor de muncă, securitate şi sănătate în muncă” ( etc.
4 (-#'ii #&i.r(i-ar ' '%*-%ra-:
• 3??93??: U&i.r(i-a-a 'i& P-r%5a&i or$anizează studii universitare de doctorat
în ra#ra ' 5-ii&67 „Tenică” , (8*ia!i+ara „Securitatea muncii” G

actualmente 8r%b!a-i*a
multe universităţi din ţară în(*#ri-76ii 5i (7&7-76ii
cadrul '%&i#!#i & #&*7 este
)#&'a&-a! abordată
 „!tiinţe de mai,
inginereşti” 
'%&i#! ' '%*-%ra- „Inginerie industrială”.

http://slidepdf.com/reader/full/babut-gabriel2010-formarea-si-perfectionarea-in-domeniul-s
5/27/2018 Babut-Gabriel_2010FormareaSiPerfectionareain DomeniulSsm-slidepdf.com

94D%*#&- i&-r&a6i%&a! *ar 8r%%.a+7 '+.%!-ara 8r%ra!%r ' )%rar 5i


8r)*6i%&ar 8r%)(i%&a!7 & '%&i#! (*#ri-76ii 5i (7&7-76ii & #&*7
@olul deosebit de important al învăţământului superior în ceea ce priveşte formarea şi
 perfecţionarea specialiştilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă este scos cu pre$nanţă în
evidenţă4stfel,
de tendinţele eistente
D*!ara6ia pe R%a
' !a plan european
8ri.i&'şi i&-rara
mondial. (*#ri-76ii 5i (7&7-76ii #&*ii &
 &.767&- ;8=, enunţată în octombrie 9B  de către preşedinţia italiană a Uniunii :uropene,
accentuează "necesitatea stabilirii unor obiective calitative şi cantitative referitoare la pregătirea
tinerilor pentru procesele de muncă desfăşurate în condiţiile de securitate# . 5eclaraţia c!eamă
factorii interesaţi din :uropa %9onsiliul :uropean al 4facerilor &ociale, statele membre şi partenerii
sociali( să acţioneze împreună pentru realizarea acestui obiectiv. &trate$ia Uniunii :uropene privind
securitatea şi sănătatea ocupaţională include necesitatea întăririi culturii preventive şi =creşterea
nivelului de securitate a muncii "rin mi#loacele s"eci$ice educaţiei şi învăţăm%ntului   de toate
 gradele #.
?n octombrie 9B ministerele educaţiei şi numeroase instituţii din domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă din 9anada, &U4, /ranţa, Dermania, 'area ritanie, &pania, Portu$alia etc. au
elaborat Pr%-%*%!#! ' !a J#b*   8&-r#  i&-rara *%8-&6!%r 'i& '%&i#! (*#ri-K6ii 5i
(K&K-K6ii & #&*K & &.767&-#! 8r%)(i%&a! 5i -/&i* ;H=.
Protocolul de la Iuebec instituie cadrul de referinţă pentru cooperarea dintre instituţiile
responsabile cu prevenirea accidentelor de muncă şi bolilor profesionale şi ministerele naţionale sau
re$ionale care răspund de educaţie şi învăţământ. 5e asemenea, el defineşte principiile şi
modalităţile de materializare a unui demers concret destinat inte$rării securităţii şi sănătăţii muncii
în învăţământ şi formarea profesională şi te!nică la toate nivelurile.
Ra8%r-#!  intitulat  „ Integrarea securităţii şi sănătăţii în muncă în învăţăm%nt. &une
 "ractici în şcoală şi în învăţăm%ntul "ro$esional”   ;C= elaborat în mai 9 de către A&6ia
E#r%8a&7 8&-r# S*#ri-a- 5i S7&7-a- & M#&*7  %:U-&4( subliniază faptul că " folosirea
 sistemului de învăţăm$nt în vederea întăririi culturii preventive constituie unul dintre obiectivele
c%eie ale strategiei &niunii Europene în viitor. Educaţia în domeniu nu va fi iniţiată la intrarea în
c$mpul muncii! ci va repre'enta o componentă de drept a planelor de învăţăm$nt#.
?n anul 93 A&6ia E#r%8a&7 8&-r# S*#ri-a- 5i S7&7-a- & M#&*7  publică
ra8%r-#!  „Integrarea securităţii şi sănătăţii în muncă în învăţăm%ntul universitar ”   care
reprezintă ultimul document elaborat în cadrul iniţiativei, în curs de desfăşurare, de spri>inire a
"inte$rării# securităţii şi sănătăţii în muncă în educaţia la toate nivelurile 4
Ju++a Ta+ala, directorul :U-&4, sublinia că " Educaţia este esenţială dacă dorim să
de'voltăm o cultură de "revenire a riscurilor, însă nu este vor(a doar des"re a)i învăţa "e co"ii şi
 "e tineri să trăiască şi să muncească în condiţii de siguranţă. *acă vrem cu adevărat ca

securitatea şi sănătatea
între"rinderilor, în muncă
toţi viitorii să devină
manageri "arte integrantă
şi "ro$esionişti din$iemanagementul
tre(uie să şi $uncţionarea
$ormaţi cu "rivire la riscurile
inerente rolului şi res"onsa(ilităţilor acestora” ;0=.

B4Pr%.%*7ri!'i)i*#!-76i! *# *ar ( *%&)r#&-7 #&i.r(i-76i! r%&5-i i8!i*a- &


)%rara 5i 8r)*6i%&ara 8r%)(i%&a!7 & '%&i#! (*#ri-76ii 5i (7&7-76ii & #&*7

Ante$rarea securităţii şi sănătăţii în muncă în învăţământul de toate $radele a fost şi rămâne


în continuare un deziderat ma>or al Uniunii :uropene. 4tin$erea acestui deziderat este dificilă, c!iar
 pentru statele cu vec!ime în Uniunea :uropeană, o dovadă a acestei stări de fapt fiind reprezentată
de rezultatele obţinute până în prezent, rezultate care nu sunt pe măsura resurselor alocate şi a
eforturile depuse după 5eclaraţia de la @oma din <338.

http://slidepdf.com/reader/full/babut-gabriel2010-formarea-si-perfectionarea-in-domeniul-s
5/27/2018 Babut-Gabriel_2010FormareaSiPerfectionareain DomeniulSsm-slidepdf.com

?n @omânia, procesul de inte$rare a securităţii şi sănătăţii în muncă în învăţământul de toate


$radele este afectat atât de dificultăţile inerente acestui proces, dificultăţi care se manifestă în toate
statele membre ale Uniunii :uropene, cât şi de " particularităţile# sistemului naţional de învăţământ.
5intre provocările7dificultăţile cu care se confruntă universităţile româneşti implicate în
formarea şi perfecţionarea profesională în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pot fi
menţionate următoareleF

ab(&6a #&i .ri-abi! *#!-#ri a (*#ri-76ii 5i (7&7-76ii & #&*7 & *a'r#!
#&i.r(i-76i!%r  %în ma>oritatea universităţilor or$anizarea şi documentarea activităţilor
de prevenire şi protecţie fie se $ăseşte într-o fază incipientă, fie prezintă deficienţe
$raveG mana$erii şi personalul din învăţământul superior, la fel ca şi cei care îşi
desfăşoară activitatea în instituţiile publice şi întreprinderile de stat, consideră că datorită
resurselor insuficiente de care dispun, le$islaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă nu le este aplicabilă, ei considerând că trebuie să beneficieze de " toleranţă
maimă# din partea or$anelor de control(G
• !i8(a 8r(%&a!#!#i 'i'a*-i* #&i.r(i-ar *# 8ri&67 & '%&i#! (*#ri-76ii 5i
(7&7-76ii & #&*7 5i(a# *%8-&6 8&-r# a ra!i+a #& &.767&- a*-i. 5i
8ar-i*i8a-i.:
♦ ineistenţa în marea ma>oritate a universităţilor, c!iar cu profil te!nic, a unor catedre

sau departamente dedicate securităţii şi sănătăţii în muncă sau securităţii industriale -


ecepţii notabile Universitatea din Petroşani şi Universitatea Te!nică "D!eor$!e
4sac!i# din Aaşi
♦ specialiştii din instituţiile de stat cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul securităţii

şi sănătăţii în muncă, precum şi specialiştii care îşi desfăşoară activitatea în firme


care oferă consultanţă în domeniul menţionat, nu îndeplinesc de cele mai multe ori
cerinţele academice care să le permită desfăşurarea de activităţi didactice,
universităţile folosind diverse "artificii# pentru a depăşi acest "obstacol#G
♦ nivelul redus de retribuire din învăţământul universitar comparativ cu veniturile

obţinute de specialiştii din mediul privat îi determină pe aceştia să fie relativ reticenţi
în ceea ce priveşte implicarea în pro$ramele de formare şi perfecţionare profesională
în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă or$anizate de universităţi, c!iar dacă
îndeplinesc cerinţele academice care să le permită desfăşurarea de activităţi
didacticeG
• 8r%!i)rara )7r7 8r*'&-, din considerente preponderent sau eclusiv mercantile,  a
*#r(#ri!%r 8%(-#&i.r(i-ar .i+&' .a!#ara ri(*#ri!%r , a condus la implicarea în
activitatea de formare şi perfecţionare a specialiştilor în domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă a unor universităţi care nu dispun de resursele necesare, în special în ceea ce
 priveşte componenta umană, cadrele didactice7lectorii la care apelează acestea putând fi
încadrate adesea în cate$oria " pseudo-specialiştilor# sau c!iar a "impostorilor#G
• !i8(a #&%r a-ria! 'i'a*-i* & '%&i#! s*#ri-76ii 5i (7&7-76ii & #&*7 a'a8-a-
&i.!#!#i #&i.r(i-ar
• !i8(a r(#r(!%r &*(ar 8&-r# '+.%!-ara 5i %ra&i+ara &.767&-#!#i
#&i.r(i-ar & '%&i#! (*#ri-76ii 5i (7&7-76ii & #&*7
• 8ar-a$ara r(#r(!%r '#*a6i%&a! & '%&i#! (*#ri-76ii 5i (7&7-76ii & #&*7 (
*%&)r#&-7 a'(a *# % 8#-r&i*7 -ra'i6i ' 8r%-$ar a i&)%ra6ii!%r fundamentată
 pe o cultură a proprietăţii intelectuale din ce în ce mai dezvoltatăG
• #&i.r(i-76i! r%&5-i *%&(-i-#i a'(a #& 'i# '#*a6i%&a! '%i&a- ' -%'
-%r-i* ' &.76ar, în detrimentul introducerii unor metode de învăţare practice şi
active pentru însuşirea cunoştinţelor necesare de securitate şi sănătate în muncăG
• %'i)i*ara )r*.&-7 a -i-#!a-#rii *#r(#ri!%r 8%(-#&i.ri-ar ' 8r)*6i%&ar
induce confuzie şi $enerează numeroase probleme în relaţia cu autorităţile statului %de
eemplu, în procesul de abilitare a serviciilor eterne de prevenire şi protecţie(G

http://slidepdf.com/reader/full/babut-gabriel2010-formarea-si-perfectionarea-in-domeniul-s
5/27/2018 Babut-Gabriel_2010FormareaSiPerfectionareain DomeniulSsm-slidepdf.com

• i(-&6a #&%r 8!a&#ri ' &.767&- 'i)ri- 8&-r# *#r(#ri 8%(-#&i.r(i-ar '
8r)*6i%&ar *ar ab%r'a+7 -a-i*i (ii!ar   demonstrează faptul că adesea în
învăţământul superior disciplinele din oferta educaţională nu sunt selectate şi structurate
astfel încât să răspundă cerinţelor studenţilor7cursanţilor şi ale pieţei muncii, ci pornind
de la pre$ătirea şi competenţele pe care le deţin cadrele didactice7lectoriiG
• !ab%rara #&#i 8!a& ' &.767&- 8&-r# (-#'ii! #&i.r(i-ar ' !i*&67 &
(8*ia!i+ara  „Ingineria securităţii în industrie” ,  *ar (7 (a-i()a*7 *ri&6! 8i6i
#&*ii 'i& R%&ia 5i 'i& U&i#&a E#r%8a&7 5i (7 8ri-7 r*#&%a5-ra
*%8-&6!%r '%b&'i&- ' *7-r (i(-! ' *r-i)i*ara*r'i-arabi!i-ar
8r%)(i%&a!7 r*#&%(*#- 8 8!a& %&'ia!,  este $revată de conţinutul prea restrictiv şi
neadaptat domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă al standardelor utilizate de
4@49A& pentru evaluarea pro$ramelor de studiiG
• raţiuni de ordin economic au impus desfăşurarea activităţilor didactice în universităţi cu
)*-i. r!a-i. ari ' (-#'&6i*#r(a&6i, *a * a a.#- *%&(*i&6 &a-i. a(#8ra
*a!i-76ii 8r%*(#!#i ' &.767&-, & (8*ia! & *a * 8ri.5- *%8%&&-a
a8!i*a-i.7 de asemenea, tot raţiuni de ordin economic i-au determinat pe participanţii la
cursurile postuniversitare
duratei efective de perfecţionare
a acestor cursuri, ceea ce a să solicite
$enerat şi să sporite
cerinţe obţină şi
adesea comprimarea
presiuni temporale
asupra acestoraG
• *%!ab%r7ri (8%ra'i* &-r #&i.r(i-76i, a(%*ia6ii 8r%)(i%&a!, i&(-i-#- ' *r*-ar
'+.%!-ar, 'i#! ' a)a*ri, I&(8*6ia M#&*ii, C4N4P4A4S4D4G4A4M4"4P4,
%ra&i+a6ii 8a-r%&a! 5i (i&'i*a!  în ceea ce priveşte or$anizarea şi structurarea
 procesului de formare şi perfecţionare a specialiştilor în domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncăG
• ab(&6a #&%r a*%r'#ri i&(-i-#6i%&a! &-r i&i(-r! *ar ar -rb#i (7 8r%%.+
i&-rara (*#ri-76ii 5i (7&7-76ii & #&*7 & &.767&-#! ' -%a- ra'!
%'inisterul :ducaţiei, 9ercetării, Tineretului şi &portului şi 'inisterul 'uncii, /amiliei
şi Protecţiei &ociale(G la momentul actual formarea continuă a adulţilor prin 9.B./.P.4.
în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu este corelată cu oferta educaţională a
universităţilor, eistând o adevărată ruptură între cele două sisteme educaţionaleG
• 8ar-&ria-! 'i&-r #&i.r(i-76i r%&5-i 5i #&i.r(i-76i (a# i&(-i-#6ii *ar
b&)i*ia+7 ' r*#&%a5-r !a &i.! #r%8a& (a# %&'ia! & '%&i#! (*#ri-76ii 5i
(7&7-76ii & #&*7, lipsesc sau sunt într-o fază incipientă.

4O8%r-#&i-76i 5i %'a!i-76i *%&*r- ' '+.%!-ar a &.767&-#!#i #&i.r(i-ar


r%&(* & '%&i#! (*#ri-76ii 5i (7&7-76ii & #&*7

Pentru depăşirea provocărilor7dificultăţilor menţionate în para$raful precedent trebuie


identificate şi, ulterior implementate, modalităţi concrete de soluţionare a acestora, care să permită
valorificarea oportunităţilor de dezvoltare a învăţământului universitar românesc în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă. 5intre acestea pot fi enumerate următoareleF
•  b#&7-76ira *%&-i&#7 a *#!-#rii (*#ri-76ii 5i (7&7-76ii & #&*7 & *a'r#!

#&i.r(i-76i!%r 8ri&
♦ eliminarea, într-o prima etapă, a deficienţelor privind or$anizarea şi documentarea

activităţilor de prevenire şi protecţie în toate universităţile din @omâniaG


♦ conştientizarea tuturor factorilor interesaţi7afectaţi %mana$ement la vârf, personal

didactic7didactic auiliar7nedidactic, studenţi7cursanţi( de importanţa educaţiei în


domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi de necesitatea imperativă de a respecta
 prevederile le$islaţiei în acest domeniuG
♦ inte$rarea aspectelor de securitate şi sănătate în muncă în pro$ramele analitice ale

disciplinelor predate în universităţile7facultăţile cu profil te!nic, în special în cazul în

http://slidepdf.com/reader/full/babut-gabriel2010-formarea-si-perfectionarea-in-domeniul-s
5/27/2018 Babut-Gabriel_2010FormareaSiPerfectionareain DomeniulSsm-slidepdf.com

care eistă posibilităţi limitate de introducere a unor module suplimentare destinate


studiului aprofundat al acestor aspecteG incitarea universităţilor7facultăţilor cu profil
economic să includă aspectele de securitate şi sănătate în muncă în pro$ramele lor de
cercetare ştiinţificăG
♦ furnizarea de instrucţiuni de securitate în cadrul activităţilor cu caracter aplicativ

 pentru a transmite studenţilor7cursanţilor un mesa> cu spectru mai lar$ în ceea ce


 priveşte cultura preveniriiG
♦ implicarea studenţilor în $estionarea securităţii şi sănătăţii în mediul lor academicG

♦  promovarea unei abordări $lobale a securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul

universităţii, abordare care să combine educaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în


muncă cu crearea unui mediu de muncă7educaţional si$ur şi sănătos pentru între$ul
 personal şi pentru studenţii implicaţi în procesul de învăţare.
• %'i)i*ara *a'r#!#i !i(!a-i. i(-&-, a(-)! &*- 'r#!ara 8r%ra!%r '
)%rar (a# 8r)*6i%&ar & '%&i#! (*#ri-76ii 5i (7&7-76ii & #&*7 (7 )i
8ri(7 '%ar a*!%r #&i.r(i-76i *ar a# & (-r#*-#ra !%r *a-'r (a# '8ar-a&-
''i*a- (*#ri-76ii 5i (7&7-76ii & #&*7 (a# (*#ri-76ii i&'#(-ria! aceste
universităţieperinţă
 pre$ătire, trebuie să dispună de un
şi competenţe număr suficient
ştiinţifice de cadre
şi peda$o$ice didactice7lectori
trebuie a căror
să satisfacă cerinţele
unor standarde de evaluare %în curs de elaborare(G
• i&-r*%&*-ara & r6! 5i *%!ab%rara 'i&-r #&i.r(i-76i! i8!i*a- & )%rara
5i 8r)*6i%&ara (8*ia!i5-i!%r & '%&i#! (*#ri-76ii 5i (7&7-76ii  constituie un
mi>loc etrem de eficient de valorificare a oportunităţilor, punctelor forte şi a
specializărilor viabile ale entităţilor implicate, prin formarea unui furnizor de servicii
educaţionale caracterizat prin complementaritate, eficienţă şi adaptabilitateG această
abordare conduce la creşterea numărului de studenţi7cursanţi disponibili şi contribuie la
 >ustificarea elaborării şi implementării de noi pro$rame de studiiG
• *%!ab%rara %8ra6i%&a!7 *# 'i#! ' a)a*ri , dintre iniţiativele cu caracter novator
 putând fi menţionate următoareleF
♦ dezvoltarea de pro$rame de studii postuniversitare adaptate atât cerinţelor impuse de

utilizarea formelor de instruire corporativă, cât şi cerinţelor mediului de afaceriG


♦ dezvoltarea de pro$rame de formare continuă aate pe necesităţile mediului de
afaceri, în directă corelaţie cu cererea crescândă de instruire compleă.
• '+.%!-ara 5i -i&'ra 8r%ra!%r ' &.767&- !a 'i(-a&67  având în vedere că,
la momentul actual, o realitate de necontestat o constituie faptul că pro$ramele de
instruire corporativă şi de formare continuă promovate şi susţinute financiar de marile
companii sunt realizate prin utilizarea pe scară lar$ă a te!nolo$iei informaţiei %:-
learnin$(G în pofida dezavanta>elor unanim recunoscute şi acceptate ale învăţământului la
distanţă, reprezentate
cadrul cursurilor, în special
acesta de oabsenţa
reprezintă soluţieevaluării cole$iale
viabilă datorită şi a interacţiunii
multiplelor avanta>eactive în
pe care
le prezintă, avanta>e le$ate de utilizarea eficientă a spaţiilor de învăţământ şi a bu$etului
de timp al participanţilor la aceste pro$rame de studii.
• !ab%rara ' &%i a-ria! 'i'a*-i* & '%&i#!  (*#ri-76ii 5i (7&7-76ii & #&*7,
adaptate nivelului universitar, care să vizeze atât editarea unor tratate de un înalt nivel
ştiinţific, cât şi realizarea unor materiale didactice adaptate cerinţelor de securitate şi
sănătate în muncă şi relevante pentru pro$ramul de studii în care acestea sunt
încorporate şi pentru modul în care subiectul respectiv este predatG
• #-i!i+ara, în special în cazul cursurilor postuniversitare, a -%'!%r a*-i.
8ar-i*i8a-i. ' 8r'ar 5i &.76ar a cunoştinţelor de securitate şi sănătate în muncăG
• (-abi!ira 8ri& !, după consultarea tuturor factorilor interesaţi,  a -i-#!a-#rii
*#r(#ri!%r 8%(-#&i.ri-ar ' 8r)*6i%&ar necesare pentru satisfacerea cerinţelor
minime de pre$ătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncăG

http://slidepdf.com/reader/full/babut-gabriel2010-formarea-si-perfectionarea-in-domeniul-s
5/27/2018 Babut-Gabriel_2010FormareaSiPerfectionareain DomeniulSsm-slidepdf.com

• !ab%rara 8!a&#ri!%r ' &.767&- 8&-r# 8r%ra! ' (-#'ii 5i *#r(#ri! '
&i.! 8%(-#&i.r(i-ar (7 )i )#&'a&-a-7 8 (-a&'ar' ' -i8#! *!%r #-i!i+a- '
ARACIS care să conţină liste de discipline obli$atorii %63 K( şi liste de discipline
opţionale %<3 K(G
• %'i)i*ara 5i *%8!-ara (-a&'ar'!%r #-i!i+a- ' ARACIS 8&-r# .a!#ara
8r%ra!%r ' (-#'ii, astfel încât acestea să permită elaborarea unui plan de
învăţământ pentru studiile universitare de licenţă în (8*ia!i+ara  „Ingineria securităţii
în industrie” care să satisfacă cerinţele pieţei muncii din @omânia şi din Uniunea
:uropeană şi să permită recunoaşterea competenţelor dobândinte de către sistemele de
certificare7acreditare7abilitare profesională recunoscute pe plan mondialG
• .ri)i*ara ' *7-r i&(-i-#6ii! *%8-&- a r(8*-7rii 8r.'ri!%r !i(!a6ii &
.i%ar 8ri.i&' )*-i.#! )%ra6ii!%r ' (-#'i# 5i a %'#!#i & *ar ( r(8*-7
%rar#! 5i 8!a&#! ' &.767&-, în special în ceea ce priveşte cursurile postuniversitareG
nerespectarea aspectelor menţionate anterior să conducă la aplicarea unor sancţiuni, care
în caz de abateri $rave să mear$ă până la retra$erea dreptului de a or$aniza respectivul
 pro$ram de studii7curs postuniversitarG

*%r!ara %)r-i
'%&i#! '#*a6i%&a!
(*#ri-76ii a #&i.r(i-76i!%r
5i (7&7-76ii & #&*7  prin*#includerea
)%rara 9.B./.P.4.
*%&-i&#7 a a'#!6i!%r &
în structura
'inisterului :ducaţiei, 9ercetării, Tineretului şi &portuluiG
• ra!i+ara #&%r 8ar-&ria-  *ar (7 &*#ra$+ 5i (7 (8ri$i& *%!ab%rara &-r
#&i.r(i-76i, a(%*ia6ii 8r%)(i%&a!, i&(-i-#- ' *r*-ar'+.%!-ar, 'i#! '
a)a*ri, I&(8*6ia M#&*ii, C4N4P4A4S4D4G4A4M4"4P4, %ra&i+a6ii 8a-r%&a! 5i
(i&'i*a!  în ceea ce priveşte or$anizarea şi structurarea procesului de formare şi
 perfecţionare a specialiştilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncăG
• ra!i+ara ' 8ar-&ria- &-r #&i.r(i-76i r%&5-i 5i #&i.r(i-76i (a# i&(-i-#6ii
*ar b&)i*ia+7 ' r*#&%a5-r !a &i.! #r%8a& (a# %&'ia! & '%&i#!
(*#ri-76ii 5i (7&7-76ii & #&*74

@4C%&*!#+ii

'odul în care învăţământul universitar românesc s-a implicat în formarea şi perfecţionarea


specialiştilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu a beneficiat până în prezent de o
analiză pertinentă care să stabilească nivelul la care acesta se situează în raport cu cerinţele
formulate de documentele relevante eistente pe plan european şi mondial.
5in această perspectivă, lucrarea şi-a propus, într-o prima etapă, să analizeze modul în care
a evoluat şi s-a dezvoltat învăţământul universitar românesc în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă. 9oncluzia care se desprinde în urma acestei analize, fără a avea pretenţia că reprezintă un
verdict incontestabil, este că lipsa de tradiţie, de eperienţă şi c!iar de re$lementare au făcut ca
învăţământul universitar românesc în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă să se dezvolte
"!aotic#, fiind $uvernat de imperative de ordin economic.
4spectele evidenţiate în prima parte a lucrării au permis identificarea punctelor forte şi
 punctelor slabe ale învăţământului universitar românesc în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă. ?n mod deliberat în cadrul lucrării accentul a fost pus pe evidenţierea
 provocărilor7dificultăţilor cu care se confruntă universităţile româneşti implicate în formarea şi
 perfecţionarea profesională în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, astfel încât să poată fi
identificate şi, ulterior implementate, modalităţi concrete de soluţionare a acestora, în vederea
valorificării oportunităţilor de dezvoltare a învăţământului superior în acest domeniu.
?n deplin acord cu cerinţele formulate de documentele elaborate sub e$ida 4$enţiei
:uropene
inte$rate lapentru &ecuritate şicare
nivel universitar#, &ănătate în 'uncă,
să combine lucrarea
educaţia recomandă
în domeniul dezvoltarea
securităţii unei "abordări
şi sănătăţii în muncă

http://slidepdf.com/reader/full/babut-gabriel2010-formarea-si-perfectionarea-in-domeniul-s
5/27/2018 Babut-Gabriel_2010FormareaSiPerfectionareain DomeniulSsm-slidepdf.com

cu măsurile practice de prevenire cu caracter participativ pe care universităţile trebuie să le adopte


 pentru a oferi un mediu de muncă sănătos şi si$ur pentru an$a>aţii şi studenţii lor.
 Bu trebuie uitat niciun moment că învăţământul superior reprezintă doar o veri$ă, este drept
foarte importantă, a sistemului naţional de învăţământ şi că obiectivul final care trebuie atins îl
constituie inte$rarea securităţii şi sănătăţii în muncă în învăţământul de toate $radele.

"ib!i%ra)i:
0. Ta)lor, T.B. et al. %<303(, ainstreaming occupational safet( and %ealt% into universit(
education , :uropean 4$enc) for &afet) and ealt! at or+, or+in$ :nvironment
Anformation, Luembour$F Publications ffice of t!e :uropean Union
%!ttpF77os!a.europa.eu7en7publications7reports7mainstreamMos!Muniversit)Meducation(.
<.    %0161(, Council Directive )*/+*,/EEC of ,- une ,*)* on t%e introduction of
measures to encourage improvements in t%e safet( and %ealt% of or0ers at or0 ,
fficial Journal L 068, <173270161, p. 3330-3336.
8. N N N %<338(,  1ome Declaration on ainstreaming 2S3 into Education and 4raining
%!ttpF77os!a.europa.eu7en7topics7os!education7rome.stm(.
H. N N N %<338(, 5u6bec Cit( 7rotocol for t%e integration of occupational %ealt% and safet(
823S9 competencies into vocational and tec%nical education , Anternational &ection of
t!e Anternational &ocial &ecurit) 4ssociation %A&&4( on :ducation and Trainin$ for
Prevention,  &econd Anternational &eminar on ccupational ealt! and &afet) Trainin$,
IuObec, 9anada %!ttpF77***.issa.int7@esources7@esources7T!e-Iuebec-9it)-Protocol(.
C. N N N %<33H(,  ainstreaming occupational safet( and %ealt% into education . :ood
 practice   in sc%ool and vocational education, :uropean 4$enc) for &afet) and ealt! at
or+, Luembour$F ffice for fficial Publications of t!e :uropean 9ommunities
%!ttpF77os!a.europa.eu7en7publications7reports7808(.
2. N N N %<332(,  egea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. +,*/-<<= , 'onitorul ficial al
@omâniei, Partea A, nr. 2H27<2.3E.<332.
E. N N N %<332(,  3.:. nr. ,>-?/-<<= pentru aprobarea @ormelor metodologice de aplicare
a prevederilor egii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. +,*/-<<= , 'onitorul ficial al
@omâniei, Partea A, nr. 66<783.03.<332.

http://slidepdf.com/reader/full/babut-gabriel2010-formarea-si-perfectionarea-in-domeniul-s

S-ar putea să vă placă și