Sunteți pe pagina 1din 18

Aria curriculară : Om și societate

Disciplina de învățământ : Dezvoltare personală


Clasa : a II – a
Curriculum nucleu
Nr de ore : 1 oră / săptămână
Semestrul I : 16 0re Semestrul II : 17 ore Total ore :33 ore
Manual de Dezvoltare personală. Clasa a II- a Editura Ars Libri

Proiectarea unităților de
învățare
Proiectarea unităților de învățare
Săpt Tema Disci Domeniul Conţinuturile Comp Activităţi de învăţare Nr. Resurse
ă plina e ore
mân tenţe
a
EVALUA DP 1.1 - jocuri de autocunoaştere şi intercunoaştere prin 1 a. materiale: caiet, fişe de
RE folosirea diferitelor forme de comunicare lucru, rechizite
INIŢIALĂ - exerciţii artcreative realizate în mod individual sau în b. procedurale:
echipă (prezentarea unor forme originale de salut în
cadrul cărora copiii îşi atribuie o conversaţia euristică,
însuşire/calitate care-i face unici şi diferiţi de exerciţiul, muncă
ceilalţi; obţinerea unor produse unice: decuparea unei independentă,
hârtii împăturite în forme diferite, colorarea unui obiect, problematizarea, simularea,
interpretarea în manieră proprie a unui rol etc., joc de rol, joc didactic
desenarea conturului mâinii sau a amprentelor c. forme de organizare a
personale etc.) colectivului:
- confecţionarea unor cadouri de tipul „lucru activitate frontală, activitate
manual” individuală.
- analizarea unor personaje din poveşti/ povestiri sau
din viaţa reală, în scopul identificării unor asemănări şi
deosebiri între sine şi acestea
I Autocuno DP Autocunoaş Eu şi ceilalţi 1.1 - analizarea unor personaje din poveşti/ povestiri sau 1 a. materiale: caiet, fişe de
aştere şi te-re din viaţa reală, în scopul identificării unor asemănări şi lucru, rechizite
atitudine şi stil de deosebiri între sine şi acestea b. procedurale: conversaţia
pozitivă viaţă - rezolvarea unor fişe de lucru pentru identificarea euristică, exerciţiul, muncă
faţă de sănătos asemănărilor şi deosebirilor dintre sine şi ceilalţi independentă,
sine şi problematizarea, simularea,
faţă de joc de rol, joc didactic
ceilalţi c. forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală.

III Autocuno DP Autocunoaş Cum arată 1.1 - exerciţii artcreative realizate în mod individual sau în 1 a. materiale: : caiet, fişe de
aştere şi tere oamenii. echipă (prezentarea unor forme originale de salut în lucru, rechizite
atitudine şi stil de Asemănări şi cadrul cărora copiii îşi atribuie o însuşire/calitate care-i b. procedurale: :
pozitivă viaţă deosebiri dintre face unici şi diferiţi de ceilalţi; obţinerea unor produse conversaţia euristică,
faţă de sănătos sine şi ceilalți unice: decuparea unei hârtii împăturite în forme diferite, exerciţiul, muncă
sine şi după criteriul colorarea unui obiect, interpretarea în manieră proprie a independentă,
faţă de aspect fizic unui rol etc., desenarea conturului mâinii sau a problematizarea, simularea,
ceilalţi amprentelor personale etc.) joc de rol, joc didactic
c. forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală.
IV Autocuno DP Autocunoaş Asemănări și 2.3 - exerciţii de identificare a unor reguli de comportament 1 a. materiale: caiet, fişe de
aştere şi te-re şi stil deosebiri dintre în relaţia cu ceilalţi, pe baza discutării unor situaţii lucru, rechizite
atitudine de viaţă sine și ceilalți concrete din experienţa elevilor b. procedurale: conversaţia
pozitivă sănătos după criteriul - exerciţii de identificare a premiselor pentru a coopera euristică, exerciţiul, muncă
faţă de gen cu ceilalţi (hobby-uri, interese comune, activităţi independentă,
sine şi preferate etc.) problematizarea, simularea,
faţă de - exerciţii-joc de diferenţiere a comportamentelor joc de rol, joc didactic
ceilalţi facilitatoare/frenatoare care contribuie sau nu la c. forme de organizare a
iniţierea şi păstrarea unei prietenii: cooperare, colectivului: activitate
competiţie, compromis frontală, activitate
individuală.
V Autocuno DP Autocunoaş Asemănări și 2.3 - exerciţii de identificare a premiselor pentru a coopera 1 a. materiale: caiet, fişe de
aştere şi tere deosebiri dintre cu ceilalţi (hobby-uri, interese comune, activităţi lucru, rechizite
atitudine şi stil de sine și ceilalți preferate etc.) b. procedurale: conversaţia
pozitivă viaţă după criteriul - exerciţii-joc de diferenţiere a comportamentelor euristică, exerciţiul, muncă
faţă de sănătos vârstă facilitatoare/frenatoare care contribuie sau nu la independentă,
sine şi iniţierea şi păstrarea unei prietenii: cooperare, problematizarea, simularea,
faţă de competiţie, compromis joc de rol, joc didactic
ceilalţi c. forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală, activitate în
grup
AUTOCU- DP Autocunoaş Asemănări și 2.3 - elaborarea unor lucrări individuale sau în echipă 1 a. materiale: caiet, fişe de
NOAŞTE te-re şi stil deosebiri dintre despre prietenie lucru, rechizite
RE ŞI de viaţă sine și ceilalți - elaborarea unor compuneri despre prieteni, universul b. procedurale:
ATITUDIN sănătos după criteriul tip extins al copilului (prietenii fraţilor/ surorilor) conversaţia euristică,
VI E de vestimentație - crearea unor mesaje de mulţumire adresate colegilor/ exerciţiul, muncă
POZITIVĂ prietenilor independentă,
FAŢĂ DE problematizarea, simularea,
SINE ŞI joc de rol, joc didactic
FAŢĂ DE c. forme de organizare a
CEILALŢI colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală, activitate în
grup

VII AUTOCU DP Autocunoaş Diversitate. 1.1 - exerciţii artcreative realizate în mod individual sau în 1 a. materiale: caiet, fişe de
NOAŞTE te- Fiecare este echipă (prezentarea unor forme originale de salut în lucru, rechizite
RE ŞI re şi stil de unic cadrul cărora copiii îşi atribuie o însuşire/calitate care-i b. procedurale:
ATITUDIN viaţă face unici şi diferiţi de conversaţia euristică,
E sănătos ceilalţi; obţinerea unor produse unice: decuparea unei exerciţiul, muncă
POZITIVĂ hârtii împăturite în forme diferite, colorarea unui obiect, independentă,
FAŢĂ DE interpretarea în manieră proprie a unui rol etc., problematizarea, simularea,
SINE ŞI desenarea conturului mâinii sau a amprentelor joc de rol, joc didactic
FAŢĂ DE personale etc.) c. forme de organizare a
CEILALŢI colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală, activitate în
grup
VIII AUTOCU DP Autocunoaş Diversitate. 1.1 - analizarea unor personaje din poveşti/ povestiri sau 1 a. materiale: caiet, fişe de
NOAŞTE te-re şi stil Diferențe din viaţa reală, în scopul identificării unor asemănări şi lucru, rechizite
RE ŞI de viaţă individuale deosebiri între sine şi acestea b. procedurale:
ATITUDIN sănătos - rezolvarea unor fişe de lucru pentru identificarea conversaţia euristică,
E asemănărilor şi deosebirilor dintre sine şi ceilalţi exerciţiul, muncă
POZITIVĂ independentă,
FAŢĂ DE problematizarea, simularea,
SINE ŞI joc de rol, joc didactic
FAŢĂ DE c. forme de organizare a
CEILALŢI colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală, activitate în
grup/ pe perechi

IX RUTINE DP Aspecte Cum folosim 3.1 - crearea unui orar zilnic personalizat 1 a. materiale: caiet, fişe de
SI specifice timpul? - enumerarea activităţilor într-o listă „Ce fac azi?” lucru, rechizite
SARCINI ale - analiza gradului de îndeplinire a programului zilnic b. procedurale: :
DE organizării - investigarea programelor zilnice ale membrilor familiei conversaţia euristică,
LUCRU învăţării şi exerciţiul, muncă
pregătirii independentă,
pentru problematizarea, simularea,
viaţă la joc de rol, joc didactic
şcolarul mic c. forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală, activitate în
grup/ pe perechi
X RUTINE DP Aspecte Program zilnic 3.1 - iniţierea unei agende în care să fie precizat programul 1 a. materiale: : caiet, fişe de
ŞI specifice de lucru zilnic lucru, rechizite
SARCINI ale - enumerarea activităţilor într-o listă „Ce fac azi?” b. procedurale: :
DE organizării conversaţia euristică,
LUCRU învăţării şi exerciţiul, muncă
pregătirii independentă,
pentru problematizarea, simularea,
viaţă la joc de rol, joc didactic
şcolarul mic c. forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală, activitate în
grup/ pe perechi

XI RUTINE DP Aspecte Alternanța 3.1 - analiza gradului de îndeplinire a programului zilnic 1 a. materiale: : caiet, fişe de
SI specifice efort/relaxare - investigarea programelor zilnice ale membrilor familiei lucru, rechizite
SARCINI ale (timp de lucru/ b. procedurale: :
DE organizării timp liber) conversaţia euristică,
LUCRU învăţării şi exerciţiul, muncă
pregătirii independentă,
pentru problematizarea, simularea,
viaţă la joc de rol, joc didactic
şcolarul mic c. forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală, activitate în
grup/ pe perechi

XII RUTINE DP Aspecte Importanța 3.1 - plasarea unor simboluri pentru activităţile 1 a. materiale: caiet, fişe de
SI specifice timpului în programului zilnic în funcţie de succesiune, lucru, rechizite
SARCINI ale învățare frecvenţă, dificultate, durată b. procedurale:
DE organizării - completarea unor texte lacunare „Eu învăţ mai bine… conversatia euristică,
LUCRU învăţării şi “, “Cel mai uşor învăţ cu..”, ”Îmi place să învăţ despre exerciţiul, muncă
pregătirii …” Pentru a memora mai uşor am nevoie de …”, “ independentă,
pentru Pentru a învăţa, prefer să folosesc următoarele problematizarea, simularea,
viaţă la obiecte…” joc de rol, joc didactic
şcolarul mic c. forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală, activitate în
grup/ pe perechi

XIII COMUNI DP Dezvoltare Elemente de 2.2 - vizionarea unor secvenţe de film pentru identificarea 1 a. materiale: caiet, fişe de
CARE emoţională ascultare activă expresiilor corporale, faciale, verbale simple, care indică lucru, rechizite
ŞCOLAR şi – contactul ascultarea activă b. procedurale:
Ă socială vizual - utilizarea în comunicarea cu ceilalţi (familie, colegi, conversatia euristică,
EFICIENT prieteni, cadre didactice) a unor modalităţi simple de exerciţiul, muncă
Ă ascultare activă: contact vizual, postură adecvată, independentă,
intonaţie etc. problematizarea, simularea,
- completarea cu elemente grafice specifice ascultării joc de rol, joc didactic
active a unor personaje umane care exprimă interes în c. forme de organizare a
comunicare colectivului: activitate
- realizarea unor desene cu persoanele care ascultă frontală, activitate
activ/nu ascultă activ individuală, activitate în
- fişe de lucru cu situaţii de comunicare/ascultare activă grup/ pe perechi
din viaţa cotidiană (acasă, pe stradă, în parc, la şcoală,
la magazin, la film etc.)

COMUNI DP Dezvoltare Elemente de 2.2 - utilizarea în comunicarea cu ceilalţi (familie, colegi, 1 a. materiale: caiet, fişe de
CARE emoţională ascultare activă prieteni, cadre didactice) a unor modalităţi simple de lucru, rechizite
ŞCOLAR şi – postura ascultare activă: contact vizual, postură adecvată, b. procedurale:
Ă socială intonaţie etc. conversaţia euristică,
EFICIENT - observarea, în jocuri de rol create de colegi, a exerciţiul, muncă
Ă elementelor specifice ascultării active independentă,
problematizarea, simularea,
joc de rol, joc didactic
c. forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală, activitate în
grup/ pe perechi

XV DP Dezvoltare Elemente de 2.2 - vizionarea unor secvenţe de film pentru 1 a. materiale: caiet, fişe de
emoţională ascultare activă identificarea expresiilor corporale, faciale, verbale lucru, rechizite
şi – vocea simple, care indică ascultarea activă b. procedurale:
socială (intonația, - utilizarea în comunicarea cu ceilalţi (familie, conversaţia euristică,
accentul) colegi, prieteni, cadre didactice) a unor modalităţi exerciţiul, muncă
simple de ascultare activă: contact vizual, postură independentă,
adecvată, intonaţie etc. problematizarea, simularea,
joc de rol, joc didactic
c. forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală.

XVI RECAPIT DP 1.1 - jocuri de autocunoaştere şi intercunoaştere prin 1 a. materiale: caiet, fişe de
ULA 2.2 folosirea diferitelor forme de comunicare lucru, rechizite
RE 2.3 - realizarea unor desene cu persoanele care ascultă b. procedurale: :
3.1 activ/nu ascultă activ conversaţia euristică,
- fişe de lucru cu situaţii de comunicare/ascultare activă exerciţiul, muncă
din viaţa cotidiană (acasă, pe stradă, în parc, la şcoală, independentă,
la magazin, la film etc.) problematizarea, simularea,
- elaborarea unor lucrări individuale sau în echipă joc de rol, joc didactic
despre prietenie c. forme de organizare a
- elaborarea unor compuneri despre prieteni, universul colectivului: activitate
extins al copilului (prietenii fraţilor/ surorilor) frontală, activitate
- crearea unor mesaje de mulţumire adresate individuală, activitate în
colegilor/prietenilor grup/ pe perechi
- analiza gradului de îndeplinire a programului zilnic
- investigarea programelor zilnice ale membrilor familiei

EVALUA DP 1.1 - jocuri de autocunoaştere şi intercunoaştere prin 1 a. materiale: caiet, fişe de


XVII RE 2.2 folosirea diferitelor forme de comunicare lucru, rechizite
SUMATIV 2.3 - realizarea unor desene cu persoanele care ascultă b. procedurale:
Ă 3.1 activ/nu ascultă activ conversaţia euristică,
- fişe de lucru cu situaţii de comunicare/ascultare activă exerciţiul, muncă
din viaţa cotidiană (acasă, pe stradă, în parc, la şcoală, independentă,
la magazin, la film etc.) problematizarea, simularea,
- elaborarea unor lucrări individuale sau în echipă joc de rol, joc didactic
despre prietenie c. forme de organizare a
- elaborarea unor compuneri despre prieteni, universul colectivului: activitate
extins al copilului (prietenii fraţilor/ surorilor) frontală, activitate
- crearea unor mesaje de mulţumire adresate individuală (probă orală și
colegilor/prietenilor scrisă).
- analiza gradului de îndeplinire a programului zilnic
- investigarea programelor zilnice ale membrilor familiei

SEMESTRUL al II-lea

I TRĂIRE DP Dezvoltare Emoții de bază - 2.1 - dialoguri având ca suport imagini care surprind emoţii 1 a. materiale: caiet,
ȘI emoţională bucuria de bază, cu ajutorul cărora să se analizeze, de fişe de lucru, rechizite
MANIFES şi exemplu, stările de tristeţe, fericire, relaxare, frică etc. b. procedurale:
TARE socială („Ce fac atunci când sunt...) conversaţia euristică,
EMOȚION - aplicarea unor tehnici art-creative prin care să se exerciţiul, muncă
ALĂ exprime diferite stări emoţionale: desene, cântece, independentă,
modelaje din lut şi plastilină, roluri în teatru, colaje, problematizarea,
tapiserii din materiale textile etc. simularea, joc de rol,
- participarea la scurte scenete, prin atribuirea unor joc didactic
roluri, pentru exersarea exprimării emoţiilor în situaţii c. forme de
variate organizare a
- dezbateri despre legătura dintre emoţii şi colectivului: activitate
Comportamente frontală, activitate
individuală (probă
orală și scrisă).
II TRĂIRE DP Dezvoltare Emoții de bază – 2.1 - dialoguri având ca suport imagini care surprind emoţii 1 a. materiale: caiet,
ȘI emoţională tristețea de bază, cu ajutorul cărora să se analizeze, de fişe de lucru,
MANIFES şi exemplu, stările de tristeţe, fericire, relaxare, frică etc. rechizite
TARE socială („Ce fac atunci când sunt...) b. procedurale:
EMOȚION - aplicarea unor tehnici art-creative prin care să se conversaţia
ALĂ exprime diferite stări emoţionale: desene, cântece, euristică, exerciţiul,
modelaje din lut şi plastilină, roluri în teatru, colaje, muncă independentă,
tapiserii din materiale textile etc. problematizarea,
simularea, joc de rol,
joc didactic
c. forme de
organizare a
colectivului:
activitate frontală,
activitate individuală,
activitate în grup/ pe
perechi
III TRĂIRE DP Dezvoltare Emoții de bază - 2.1 - participarea la scurte scenete, prin atribuirea unor 1 a. materiale: caiet,
ȘI emoţională frica roluri, pentru exersarea exprimării emoţiilor în situaţii fişe de lucru,
MANIFES şi variate rechizite
TARE socială - dezbateri despre legătura dintre emoţii şi b. procedurale:
EMOȚION comportamente conversaţia
ALĂ euristică, exerciţiul,
muncă independentă,
problematizarea,
simularea, joc de rol,
joc didactic
c. forme de
organizare a
colectivului:
activitate frontală,
activitate individuală,
activitate în grup/ pe
perechi
IV TRĂIRE DP Dezvoltare Emoții de bază - 2.1 - dezbateri despre legătura dintre emoţii şi 1 a. materiale: caiet,
ȘI emoţională furia comportamente fişe de lucru,
MANIFES şi - exerciţii de identificare a soluţiilor proprii pentru rechizite
TARE socială exprimarea în mod sănătos a emoţiilor b. procedurale:
EMOȚION - scrierea unor texte formate din 4-5 propoziţii despre conversaţia
ALĂ cum s-au simţit în diverse situaţii euristică, exerciţiul,
muncă independentă,
problematizarea,
simularea, joc de rol,
joc didactic
c. forme de
organizare a
colectivului:
activitate frontală,
activitate individuală,
activitate în grup/ pe
perechi
V INTERAC DP Dezvoltare Abilități 2.3 - exerciţii de identificare a unor reguli de 1 a. materiale: caiet,
ȚIUNI emoţională necesare în comportament în relaţia cu ceilalţi, pe baza discutării fişe de lucru,
SIMPLE şi relațiile cu ceilalți unor situaţii concrete din experienţa elevilor rechizite
CU socială - elaborarea unor lucrări individuale sau în echipă b. procedurale:
FIINȚE ȘI despre prietenie conversaţia
OBIECTE - elaborarea unor compuneri despre prieteni, universul euristică, exerciţiul,
FAMILIA extins al copilului (prietenii fraţilor/ surorilor) muncă independentă,
RE - crearea unor mesaje de mulţumire adresate problematizarea,
colegilor/prietenilor simularea, joc de rol,
joc didactic
c. forme de
organizare a
colectivului:
activitate frontală,
activitate individuală,
activitate în grup/ pe
perechi

VI INTERAC DP Dezvoltare Comportamente 2.3 - exerciţii de identificare a unor reguli de 1 a. materiale: caiet,
ȚIUNI emoţională acceptate în comportament în relaţia cu ceilalţi, pe baza discutării fişe de lucru,
SIMPLE şi relațiile cu ceilalți unor situaţii concrete din experienţa elevilor rechizite
CU socială - exerciţii-joc de diferenţiere a comportamentelor b. procedurale:
FIINȚE ȘI facilitatoare/frenatoare care contribuie sau nu la conversaţia
OBIECTE iniţierea şi păstrarea unei prietenii: cooperare, euristică, exerciţiul,
FAMILIA competiţie, compromis muncă independentă,
RE problematizarea,
simularea, joc de rol,
joc didactic
c. forme de
organizare a
colectivului:
activitate frontală,
activitate individuală,
activitate în grup/ pe
perechi
VII INTERAC DP Dezvoltare Respectul în 2.3 - exerciţii de identificare a unor reguli de 1 a. materiale: caiet,
ȚIUNI emoţională relațiile cu ceilalți comportament în relaţia cu ceilalţi, pe baza discutării fişe de lucru,
SIMPLE şi unor situaţii concrete din experienţa elevilor rechizite
CU socială b. procedurale:
FIINȚE ȘI conversaţia
OBIECTE euristică, exerciţiul,
FAMILIA muncă independentă,
RE problematizarea,
simularea, joc de rol,
joc didactic
c. forme de
organizare a
colectivului:
activitate frontală,
activitate individuală,
activitate în grup/ pe
perechi
VIII ABILITĂȚ DP Aspecte Condițiile 3.2 - crearea unor ştiri despre cum învaţă elevii de 1 a. materiale: caiet,
I ȘI specifice învățării: factori clasa a II-a, elevii mai mari, adulţii fişe de lucru,
ATITUDIN ale favorizanți/ - prezentarea unor scurte proiecte despre condiţiile de rechizite
I DE organizării resurse învăţare de acasă şi de la şcoală
ÎNVĂȚAR învăţării şi (instrumente, - realizarea unor scurte interviuri adresate colegilor de b. procedurale:
E pregătirii persoane, clasă sau părinţilor: „Dacă ai fi director, ce ai păstra şi conversaţia
pentru contexte) ce ai schimba la şcoală, pentru ca elevii să înveţe mai euristică, exerciţiul,
viaţă la bine, mai uşor şi cu plăcere?” muncă independentă,
şcolarul - „Cum învăţau bunicii noştri?” - invitarea la clasă a unor problematizarea,
mic bunici care să relateze experienţele personale din simularea, joc de rol,
copilărie despre învăţare: şcoala, clasa, condiţiile de joc didactic
acasă, cadrele didactice, rechizitele etc.) c. forme de
- interviuri aplicate membrilor familiei despre importanţa organizare a
învăţării colectivului:
activitate frontală,
activitate individuală,
activitate în grup/ pe
perechi
IX ABILITĂȚ DP Aspecte Condițiile 3.2 - elaborarea în echipe a unor postere: “Cum învăţăm?” 1 a. materiale: caiet,
I ȘI specifice învățării: factori - jurnalul învăţării prin imagini sau cuvinte (cum învăţ, fişe de lucru,
ATITUDIN ale de stres/ ce îmi place să învăţ, uşor şi greu în activitatea de rechizite
I DE organizării obstacole învăţare, cine mă ajută) b. procedurale:
ÎNVĂȚAR învăţării şi (instrumente, - interviuri aplicate membrilor familiei despre importanţa conversaţia
E pregătirii persoane, învăţării euristică, exerciţiul,
pentru contexte) muncă independentă,
viaţă la problematizarea,
şcolarul simularea, joc de rol,
mic joc didactic
c. forme de
organizare a
colectivului:
activitate frontală,
activitate individuală,
activitate în grup/ pe
perechi
X IGIENA DP Autocunoaş Norme de igienă 1.3 - amenajarea clasei într-un mod prietenos (estetică 1 a. materiale: caiet,
PERSON te-re şi stil în contexte vizuală, condiţii de învăţare etc.), care să respecte fişe de lucru,
A-LĂ de viaţă variate reguli simple de igienă rechizite
sănătos - discuţii despre importanţa regulilor de igienă în viaţa b. procedurale:
noastră conversaţia
- realizarea unor proiecte în grupuri mici despre euristică, exerciţiul,
regulile de igienă şi prezentarea acestora în clasă muncă independentă,
- jocuri de rol pentru exemplificarea problematizarea,
comportamentelor dezirabile de igienă personală în simularea, joc de rol,
diferite contexte joc didactic
c. forme de
organizare a
colectivului:
activitate frontală,
activitate individuală,
activitate în grup/ pe
perechi
XI IGIENA DP Autocunoaş Importanța 1.3 - realizarea unor scurte descrieri verbale despre 1 a. materiale: caiet,
PERSON te-re şi stil normelor de efectele igienei personale asupra sănătăţii fişe de lucru,
A-LĂ de viaţă igienă pentru - elaborarea în echipă a unor scurte compuneri rechizite
sănătos sănătate, despre sănătate şi igienă (spălarea mâinilor, folosirea b. procedurale:
învățare și săpunului, respectarea orelor de masă, etc.) conversaţia
relațiile cu ceilalți - (auto)administrarea unor fişe de observare a euristică, exerciţiul,
respectării regulilor de igienă personală muncă independentă,
- organizarea şi implicarea elevilor în studii foarte problematizarea,
simple care să investigheze rolul şi consecinţele simularea, joc de rol,
respectării/ nerespectării regulilor de igienă personală joc didactic
(chestionar, interviu, prezentare de rezultate) c. forme de
organizare a
colectivului:
activitate frontală,
activitate individuală,
activitate în grup/ pe
perechi
XII EXPLOR DP Aspecte La ce folosesc 3.3 - jocuri didactice despre meserii „De-a vânzătorul”, „De- 1 a. materiale: caiet,
A-REA specifice meseriile? a prezentatorul TV”, „De-a bucătarul” etc. fişe de lucru,
MESERII- ale - vizite la locuri de muncă interesante pentru copii rechizite
LOR organizării (fabrica de ciocolată, cabinet de stomatologie, primărie, b. procedurale:
învăţării şi redacţie de ştiri, centrul pompierilor etc.). conversaţia
pregătirii - crearea unor postere originale despre specificul euristică, exerciţiul,
pentru meseriilor şi beneficiile acestora pentru membrii muncă independentă,
viaţă la comunităţii problematizarea,
şcolarul - dezbateri despre produsele/rezultatele unor meserii, simularea, joc de rol,
mic utilitatea meseriilor (mecanicul repară o maşină stricată, joc didactic
medicul ne tratează când sunte mbolnavi, pictorul c. forme de
creează tablouri frumoase etc.) organizare a
colectivului:
activitate frontală,
activitate individuală,
activitate în grup/ pe
perechi
XIII EXPLOR DP Aspecte Utilitatea socială 3.3 - jocuri de prezentare a profesiilor prin costumaţii din 1 a. materiale: caiet,
A-REA specifice a meseriilor – materiale reciclabile - “Parada meseriilor” fişe de lucru,
MESERII- ale produse - crearea unui pliant (cu imagini decupate, desene, rechizite
LOR organizării realizate mesaje cheie) în care să prezinte meseriile din zona în b. procedurale:
învăţării şi care locuiesc şi produsele diferitelor meserii conversaţia
pregătirii - realizarea de sondaje de opinie cu privire la specificul euristică, exerciţiul,
pentru şi utilitatea unor meserii muncă independentă,
viaţă la problematizarea,
şcolarul simularea, joc de rol,
mic joc didactic
c. forme de
organizare a
colectivului:
activitate frontală,
activitate individuală,
activitate în grup/ pe
perechi
XIV EXPLOR DP Aspecte Utilitatea socială 3.3 - crearea unor postere originale despre specificul 1 a. materiale: caiet,
A-REA specifice a meseriilor – meseriilor şi beneficiile acestora pentru membrii fişe de lucru,
MESERII- ale beneficii pentru comunităţii rechizite
LOR organizării sine și pentru - dezbateri despre produsele/rezultatele unor meserii, b. procedurale:
învăţării şi comunitate utilitatea meseriilor (mecanicul repară o maşină stricată, conversaţia
pregătirii medicul ne tratează când sunte mbolnavi, pictorul euristică, exerciţiul,
pentru creează tablouri frumoase etc.) muncă independentă,
viaţă la - realizarea de sondaje de opinie cu privire la specificul problematizarea,
şcolarul şi utilitatea unor meserii simularea, joc de rol,
mic joc didactic
c. forme de
organizare a
colectivului:
activitate frontală,
activitate individuală,
activitate în grup/ pe
perechi
XV RECAPIT DP 1.1 - analizarea unor personaje din poveşti/ povestiri sau 1 a. materiale: caiet,
ULARE 1.3 din viaţa reală, în scopul identificării unor asemănări şi fişe de lucru,
2.1 deosebiri între sine şi acestea rechizite
2.2 - rezolvarea unor fişe de lucru pentru identificarea b. procedurale:
2.3 asemănărilor şi deosebirilor dintre sine şi ceilalţi conversaţia
3.2 - jocuri de rol pentru exemplificarea euristică, exerciţiul,
3.3 comportamentelor dezirabile de igienă personală în muncă independentă,
diferite contexte problematizarea,
- dialoguri având ca suport imagini care surprind emoţii simularea, joc de rol,
de bază, cu ajutorul cărora să se analizeze, de joc didactic
exemplu, stările de tristeţe, fericire, relaxare, frică etc. c. forme de
(„Ce fac atunci când sunt...) organizare a
- realizarea unor desene cu persoanele care ascultă colectivului:
activ/nu ascultă activ activitate frontală,
- elaborarea unor lucrări individuale sau în echipă activitate individuală,
despre prietenie activitate în grup/ pe
- elaborarea unor compuneri despre prieteni, universul perechi
extins al copilului (prietenii fraţilor/ surorilor)
- interviuri aplicate membrilor familiei despre importanţa
învăţării
- crearea unui pliant (cu imagini decupate, desene,
mesaje cheie) în care să prezinte meseriile din zona în
care locuiesc şi produsele diferitelor meserii
- realizarea de sondaje de opinie cu privire la specificul
şi utilitatea unor meserii
XVI EVALUA DP 1.1 - analizarea unor personaje din poveşti/ povestiri sau 1 a. materiale: caiet,
RE 1.3 din viaţa reală, în scopul identificării unor asemănări şi fişe de lucru,
FINALĂ 2.1 deosebiri între sine şi acestea rechizite
2.2 - rezolvarea unor fişe de lucru pentru identificarea b. procedurale:
2.3 asemănărilor şi deosebirilor dintre sine şi ceilalţi conversaţia
3.2 - jocuri de rol pentru exemplificarea euristică, exerciţiul,
3.3 comportamentelor dezirabile de igienă personală în muncă independentă,
diferite contexte problematizarea,
- dialoguri având ca suport imagini care surprind emoţii simularea, joc de rol,
de bază, cu ajutorul cărora să se analizeze, de joc didactic
exemplu, stările de tristeţe, fericire, relaxare, frică etc. c. forme de
(„Ce fac atunci când sunt...) organizare a
- realizarea unor desene cu persoanele care ascultă colectivului:
activ/nu ascultă activ activitate frontală,
- elaborarea unor lucrări individuale sau în echipă activitate individuală,
despre prietenie activitate în grup/ pe
- elaborarea unor compuneri despre prieteni, universul perechi
extins al copilului (prietenii fraţilor/ surorilor)
- interviuri aplicate membrilor familiei despre importanţa
învăţării
- crearea unui pliant (cu imagini decupate, desene,
mesaje cheie) în care să prezinte meseriile din zona în
care locuiesc şi produsele diferitelor meserii
- realizarea de sondaje de opinie cu privire la specificul
şi utilitatea unor meserii
XVII JOACĂ- DP 1 a. materiale: fișe de
TE! lucru
b. procedurale:
conversaţia euristică,
exerciţiul, muncă
independentă,
problematizarea,
simularea, joc de rol,
joc didactic
c. forme de
organizare a
colectivului:
activitate frontală,
activitate individuală
(probă orală și
scrisă).

S-ar putea să vă placă și