Sunteți pe pagina 1din 37

Anexa nr. 1 la adresa nr.K1/73/28.01.2016

DIRECTIVE U.E. CU TERMEN DE TRANSPUNERE ŞI NOTIFICARE ÎN PERIOADA 2016- 2018

DE TRANSPUNERE ŞI NOTIFICARE ÎN PERIOADA 2016- 2018 Cuprinde directivele publicate în J.O.U.E. până la data

Cuprinde directivele publicate în J.O.U.E. până la data de 27 ianuarie 2016 (L 018)

Nr.

Titlul directivei

Termen

Instituţia

Tipul actului de transpunere

Stadiul măsurilor transpunere

crt.

transpunere

responsabilă

pentru state

care şi-a

 

membre

asumat

transpunerea

1.

Directiva (UE) 2015/2060 a Consiliului din 10 noiembrie 2015 de abrogare a Directivei 2003/48/CEE privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi

01/01/2016

MFP

Proiect de OUG pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul se află în elaborare

JO L 301, 18.11.2015, p. 1-4

2.

Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (recast)

01/01/2016

MFP

Neprecizat de iniţiator

Toate actele normative naţionale au fost comunicate COM. Potrivit asumării ASF, transpunerea directivei este completă.

Notă: la nivelul ASF se analizează necesitatea notificării în baza dedicată MNE şi a Legii nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor.

ASF

31/03/2015

J.O.L335,17.12.2009,p.1- 155

 

Page 1 of 37

Nr.

Titlul directivei

Termen

Instituţia

Tipul actului de transpunere

Stadiul măsurilor transpunere

crt.

transpunere

responsabilă

pentru state

care şi-a

 

membre

asumat

transpunerea

3.

Directiva 2014/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind măsuri de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză.

JO L 155, 23/05/2014, p. 01-14

01/01/2016

MCSI

Proiect de lege privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice.

Proiectul

este

în

curs

de

avizare

interministerială.

 

Notă: potrivit celor comunicate de iniţiator, se va abroga legea 154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice; Se va modifica legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor din construcţii. Se va modifica OUG 111/2011 privind comunicaţiile electronice. Se va modifica OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

4.

Directiva 2013/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind ambarcațiunile de agrement și motovehiculele nautice și de abrogare a Directivei 94/25/CE

18/01/2016

MT/ANR

Proiect de HG

Proiectul se află în elaborare

 

J.O. L 354, 28.12.2013, p.090-

 

131

Page 2 of 37

Nr.

Titlul directivei

Termen

Instituţia

Tipul actului de transpunere

Stadiul măsurilor transpunere

crt.

transpunere

responsabilă

pentru state

care şi-a

 

membre

asumat

transpunerea

5.

Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor

18/01/2016

MENCS-

Pentru transpunerea integrală a directivei este necesară adoptarea unor acte normative sectoriale, proces coordonat de MENCS- CNRED:

Notă: Directiva este notificată parţial - Hotărârea Guvernului nr.469/2015 pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare şi acreditare pentru programele de studii universitare de Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Asistenţă medicală generală, Moaşe, Medicină veterinară, Arhitectură, Ordonanţa nr.43/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.5602/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 2.713/2007 referitor la aprobarea standardului de pregătire profesională, a planului de învăţământ şi a programei şcolare pentru calificarea asistent medical generalist pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar postliceal, Legea nr. 278/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a

CNRED

MS

MDRAP

ANSVSA

MMFPSPV

profesionale și

a

Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI”)

 

J.O. L 354, 28.12.2013, p.032-

Page 3 of 37

Nr.

Titlul directivei

Termen

Instituţia

Tipul actului de transpunere

   

Stadiul măsurilor transpunere

 

crt.

transpunere

responsabilă

 

pentru state

care şi-a

 

membre

asumat

transpunerea

         

profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generaliţti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Proiect

de

lege

- există în prezent o propunere legislativă (Plx. 722/2015) care abrogă Legea nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat (19.10.2015) şi în prezent se află în dezbaterea comisiilor de specialitate a Camerei Deputaţilor

-

privind

exercitarea

profesiei

de

medic

veterinar.

Proiect O.G

privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicată.

Adoptat în şedinţa Guvernului din data de 27.01.2016.

Proiect

de

-

promovarea

proiectului

se

află

în

modificare

a

legii

nr.

compentenţa MS

 

95/2006

privind

 

reforma

în

domeniul

sănătăţii.

Proiect

de

-

promovarea

proiectului

se

află

în

modificare a a HG nr.

compentenţa MS

 

1282/2007

pentru

 

aprobarea normelor privind recunoaşterea

Page 4 of 37

Nr.

Titlul directivei

Termen

Instituţia

Tipul actului de transpunere

Stadiul măsurilor transpunere

 

crt.

transpunere

responsabilă

 

pentru state

care şi-a

 

membre

asumat

transpunerea

       

diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană.

 

6.

Directiva 2014/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de modificare a Directivei 64/432/CEE a Consiliului în ceea ce privește bazele de date electronice care fac parte din rețelele de supraveghere din statele membre

JO L 189, 27/06/2014, p.161-

18/01/2016

ANSVSA

Proiect de Ordin de modificare a Ordinului ANSVSA 61/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comerţul intracomunitar cu animale din speciile bovine şi suine.

se transparență decizională

Proiectul

află

în

procedură

de

 

163

 

Page 5 of 37

Nr.

Titlul directivei

Termen

Instituţia

Tipul actului de transpunere

Stadiul măsurilor transpunere

crt.

transpunere

responsabilă

pentru state

care şi-a

 

membre

asumat

transpunerea

7.

Directiva delegată (UE) 2015/574 a Comisiei din 30 ianuarie 2015 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru mercurul folosit în sistemele de imagistică cu ultrasunete pentru analiză intravasculară.

31/01/2016

MMAP

Proiect de Ordin de modificare a Ordinului ministrului mediului nr. 1601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din HG nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice.

Proiectul se află în elaborare

JO L 94, 10/04/2015, p.06-07

8.

Directiva delegată (UE) 2015/573 a Comisiei din 30 ianuarie 2015 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din senzorii din clorură de polivinil utilizați în dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro.

31/01/2016

MMAP

Proiect de Ordin de modificare a Ordinului ministrului mediului nr. 1601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din HG nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice.

Proiectul se află în elaborare

JO L 94, 10/04/2015, p.04-05

Page 6 of 37

Nr.

Titlul directivei

Termen

Instituţia

Tipul actului de transpunere

Stadiul măsurilor transpunere

crt.

transpunere

responsabilă

pentru state

care şi-a

 

membre

asumat

transpunerea

9.

Directiva 2014/17/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 februarie 2014 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidențiale și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr.

1093/2010

21/03/2016

ANPC

Proiect de OG privind contractele de credit oferite consumatorilor și garantate cu bunuri imobile.

Proiectul

este

în

curs

de

avizare

MFP/BNR

interministerială

 

(pentru

 

aspectele

privind

creditarea

 

responsabila,

reglementarea

creditorilor

nebancari)

JO L 60, 28/02/2014, p. 34-85

10.

Directiva 2012/9/UE a Comisiei din 7 martie 2012 de modificare a anexei I la Directiva 2001/37/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege şi actelor administrative ale statelor membre în materie de fabricare, prezentare şi vânzare a produselor din tutun

28/03/2016

MS

Neprecizat de iniţiator

Notă: Potrivit Directivei 2014/39/UE, s-a prevăzut amânarea cu 2 ani a transpunerii termenului limită pentru finalul perioadei tranzitorii a Directivei 2012/9/UE (iniţial termenul de transpunere era 28/03/2014)

J.O.L 069, 08.03.2012, p.015 -

016

Page 7 of 37

Nr.

 

Titlul directivei

Termen

Instituţia

Tipul actului de transpunere

Stadiul măsurilor transpunere

crt.

 

transpunere

responsabilă

pentru state

care şi-a

 

membre

asumat

transpunerea

11.

Directiva 2014/26/UE a

10/04/2016

MC(ORDA)

Neprecizat de iniţiator

Proiectul se află în elaborare

Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie

2014

privind gestiunea

colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă

JOL 84, 20/03/2014, p. 7298

12.

Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie

18/04/2016

MFP(ANAP)

Proiect de Lege privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii

Proiectul de lege a fost transmis Parlamentului în vederea adoptării

2014

privind atribuirea

contractelor de concesiune

JOL 94, 28/03/2014, p. 0164

13.

Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei

18/04/2016

MFP(ANAP)

Proiect de lege privind achizițiile publice

Proiectul de lege a fost transmis Parlamentului în vederea adoptării

2004/18/CE

JOL 94, 28/03/2014, p. 65242

Page 8 of 37

Nr.

 

Titlul directivei

 

Termen

Instituţia

Tipul actului de transpunere

Stadiul măsurilor transpunere

crt.

 

transpunere

responsabilă

pentru state

care şi-a

 

membre

asumat

transpunerea

14.

Directiva

2014/25/UE

 

a

18/04/2016

MFP(ANAP)

Proiect de lege privind achizițiile sectoriale

Proiectul de lege a fost transmis Parlamentului în vederea adoptării

Parlamentului

European

și

a

Consiliului

din

26 februarie

   

2014

privind

achizițiile

efectuate de entitățile care își

desfășoară

activitatea

 

în

sectoarele

apei,

energiei,

transporturilor

și

serviciilor

poștale

și

de

abrogare

a

Directivei 2004/17/CΕ

 

JOL

94, 28/03/2014, p. 243-

374

15.

Directiva

2014/28/UE

 

a

19/04/2016

MMFPSPV

Proiect de HG privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate și punerea la dispoziție pe piață și controlul explozivilor de uz civil

Proiectul

se

află

în

reavizare

Parlamentului

European

și

a

MAI (IGPR)

interinstituţională

 

Consiliului din

26 februarie

 

2014

privind

armonizarea

legislației

statelor

membre

referitoare

la

punerea

la

dispoziție pe piață și controlul

 

explozivilor

de

uz

civil

(reformare)

 

JOL 96, 29/03/2014, p. 0144

 

16.

Directiva 2014/30/UE a

19/04/2016

MCSI

Neprecizat de iniţiator

Proiectul se află în elaborare

 

Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie

 

2014

privind armonizarea

legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică (reformare)

Page 9 of 37

Nr.

Titlul directivei

Termen

Instituţia

Tipul actului de transpunere

 

Stadiul măsurilor transpunere

crt.

transpunere

responsabilă

pentru state

care şi-a

 

membre

asumat

transpunerea

 

JOL 96, 29/03/2014, p. 79-106

       

17.

Directiva 2014/33/UE a Parlamentului European și a

19/04/2016

MECRMA

Proiect de HG privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă sau punerea în

Proiectul

se

află

în

reavizare

interinstituţională

 

Consiliului din 26 februarie

 

2014

de armonizare a

legislațiilor statelor membre referitoare la ascensoare și la componentele de siguranță pentru ascensoare

funcţiune

a

ascensoarelor şi pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a componentelor

JOL

96, 29/03/2014, p. 251-

de siguranţă pentru ascensoare.

308

18.

Directiva 2014/34/UE a Parlamentului European și a

19/04/2016

MMFPSPV

Proiect de HG privind stabilirea cerinţelor pentru introducerea pe piaţă a echipamentelor si sistemelor de protecție destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive

Proiectul

se

află

în

reavizare

(IM)

interinstituţională

 

Consiliului din 26 februarie

 

2014

privind armonizarea

legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (reformare)

JOL

96, 29/03/2014, p. 309-

 

356

19.

a Parlamentului European și a

Directiva 2014/35/UE

19/04/2016

MECRMA

Proiect de HG privind asigurarea securităţii

Proiectul se află în elaborare

 

Page 10 of 37

Nr.

 

Titlul directivei

 

Termen

Instituţia

Tipul actului de transpunere

Stadiul măsurilor transpunere

crt.

 

transpunere

responsabilă

pentru state

care şi-a

 

membre

asumat

transpunerea

 

Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune JOL 96, 29/03/2014, p. 357-

   

utilizării de echipamente electrice de joasă tensiune

 

20.

Directiva (UE) 2015/559 a Comisiei din 9 aprilie 2015 de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime.

30/04/2016

MT (DN)

Proiect de HG

Proiectul se află în elaborare

JO L 95, 10/04/2015, p.01-

 

21.

Directiva

2014/40/UE

 

a

20/05/2016

MS

Neprecizat de iniţiatori

Proiectul se află în elaborare

Parlamentului

European

 

și

a

MECRMA

Consiliului din 3 aprilie 2014

MFP

privind apropierea

actelor

cu

putere

de

lege

și

a

actelor

administrative

ale

statelor

membre în

ceea

 

ce

privește

fabricarea,

prezentarea

 

și

vânzarea produselor din tutun și

a

produselor

conexe

și

de

abrogare

a

Directivei

2001/37/CE

 

JO L 127 din 29.04.2014

 

Page 11 of 37

Nr.

Titlul directivei

Termen

Instituţia

Tipul actului de transpunere

Stadiul măsurilor transpunere

crt.

transpunere

responsabilă

pentru state

care şi-a

 

membre

asumat

transpunerea

22.

Directiva 2014/54/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în contextul liberei circulații a lucrătorilor

JO L 128, 30/04/2014, p. 08-14

21/05/2016

MMFPSPV

Proiect de lege

Proiectul se află în elaborare

CNCD

23.

JO L 151, 21/05/2014, p.01-08

23/05/2016

MFP/BNR

Neprecizat de iniţiator

Potrivit MJ, majoritatea prevederilor se regăsesc deja transpuse în Codul penal.

(art. 10)

MJ

 

Singurul articol la care BNR are atribuţii de implementare este articolul 10 – „Obligaţia de a transmite bancnote şi monede euro falsificate pentru analiza şi detectarea falsurilor”. Precizăm că prevederile articolului sus- amintit au fost deja transpuse în legislaţia românească prin Regulamentul BNR nr.17/2011 privind asigurarea autenticităţii bancnotelor şi monedelor euro.

MAE va convoca grup de lucru interministerial pentru clarificarea aspectelor privind transpunerea completă a directivei.

 

Page 12 of 37

Nr.

Titlul directivei

Termen

Instituţia

Tipul actului de transpunere

 

Stadiul măsurilor transpunere

crt.

transpunere

responsabilă

 

pentru state

care şi-a

 

membre

asumat

transpunerea

24.

Directiva 2014/49/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind schemele de garantare a depozitelor

JO L 173, 12/06/2014, p. 149-

31/05/2016

MFP

Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor si Fondul de garantare a depozitelor bancare

A

fost

deja

transpunsă

şi

notificată

- pt art.8 alineatul (4)

BNR

COM

 
 

178

 

25.

Directiva 2014/57/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind sancțiunile penale pentru abuzul de piață (directiva privind abuzul de piață)

JO L 173, 12/06/2014, p. 179-

03/06/2016

MFP

Proiect de lege privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiunile de piaţă

Proiectul a fost elaborat de ASF şi se

ASF

află

în

procedură de avizare

MJ

interministerială

 
 

189

 

26.

Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei

12/06/2016

MCSI

Neprecizat de iniţiator

Neprecizat de iniţiator

 

1999/5/CE

 

JO L 153, 22/05/2014, p. 62-

Page 13 of 37

Nr.

Titlul directivei

 

Termen

Instituţia

Tipul actului de transpunere

Stadiul măsurilor transpunere

crt.

 

transpunere

responsabilă

pentru state

care şi-a

 

membre

asumat

transpunerea

27.

Directiva 2014/56/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2006/43/CE privind auditul legal al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate

JO L 158, 27/05/2014, p. 196-

17/06/2016

MFP

Neprecizat de iniţiator

În analiză

CAFR

(Camera

Auditorilor

Financiari din

România)

CSIPPC

(Consiliul pentru Supravegherea în Interes public a Profesiei Contabile)

226

28.

Directiva de punere în aplicare (UE) 2015/1168, de modificare a Directivelor 2003/90/CE și 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului și, respectiv, a articolului 7 din Directiva 2002/55/CE a Consiliului în ceea ce privește caracteristicile minime de analizat și condițiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole și specii de legume (Text cu relevanță pentru SEE)

JO L 188, 16/07/2015, p.39-45

30/06/2016

MADR

Proiect

de

ordin

Proiectul se află în elaborare

(ISTIS)

ministerial

29.

Directiva

de

punere

în

30/06/2016

MADR

Neprecizat de iniţiator

Neprecizat de iniţiator

Page 14 of 37

Nr.

Titlul directivei

Termen

Instituţia

Tipul actului de transpunere

 

Stadiul măsurilor transpunere

crt.

transpunere

responsabilă

pentru state

care şi-a

 

membre

asumat

transpunerea

 

aplicare (UE) 2015/1955 a Comisiei din 29 octombrie 2015 de modificare a anexelor I și II la Directiva 66/402/CEE a Consiliului privind comercializarea semințelor de cereale (Text cu relevanță pentru SEE) JO L 284, 30.10.2015, p. 142-

       

145

30.

Directiva 2013/48/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor privind mandatul european de arestare, precum și dreptul ca o persoană terță să fie informată în urma privării de libertate și dreptul de a comunica cu persoane terțe și cu autorități consulare în timpul privării de libertate

27/11/2016

MJ

Neprecizat de iniţiator

Notă: Potrivit MJ, majoritatea prevederilor sunt prevăzute în Codul de procedură penală şi legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

J.O. L 294, 06.11.2013, p.001-

012

31.

Directiva 2013/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele minime de

01/07/2016

MMFPSPV

Proiect

de

HG

de

Proiectul

se

află

în

avizare

MS

modificare

a

pentru

interinstituţională

 

modificarea

HG

nr.

 

1136/2006

privind

Page 15 of 37

Nr.

 

Titlul directivei

 

Termen

Instituţia

Tipul actului de transpunere

Stadiul măsurilor transpunere

crt.

 

transpunere

responsabilă

pentru state

care şi-a

 

membre

asumat

transpunerea

 

sănătate și securitate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (câmpuri electromagnetice) [a douăzecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] și de abrogare a Directivei

   

cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice

 

2004/40/CE

 

J.O.L 179, 29.06.2013, p.001-

021

32.

Directiva

2014/36/UE

 

a

30/09/2016

MAI (IGI) MMFPSPV (art. 22, 23, 24, 25 Capitolul IV Drepturi)

Neprecizat de iniţiator

Proiectul se află în elaborare

Parlamentului

European

și

a

Consiliului

din

26 februarie

2014

privind

condițiile

de

intrare

și

de

ședere

a

resortisanților

țărilor

terțe

în

scopul

ocupării

unui

loc

de

 

muncă în calitate de lucrători sezonieri

JOL 94, 28/03/2014, p. 375

 

33.

Directiva 2014/42/ UE privind îngheţarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunilor săvârşite în Uniunea Europeană OJ L 127, 29.4.2014, p. 39-50

04/10/2016

MJ

Neprecizat de iniţiator

În analiză internă Notă: potrivit MJ, majoritatea prevederilor se regăsesc deja transpuse în Codul penal și Codul de procedură penală

34.

Directiva (UE) 2015/566 a Comisiei din 8 aprilie 2015 de

29/10/2016

MS

Neprecizat de iniţiator

În analiză internă

Page 16 of 37

Nr.

Titlul directivei

Termen

Instituţia

Tipul actului de transpunere

Stadiul măsurilor transpunere

crt.

transpunere

responsabilă

pentru state

care şi-a

 

membre

asumat

transpunerea

 

punere în aplicare a Directivei 2004/23/CE în ceea ce privește procedurile de verificare a standardelor echivalente în materie de calitate și de siguranță ale țesuturilor și celulelor importate

       

JO L 93, 09/04/2015, p.56-68

35.

Directiva (UE) 2015/565 a Comisiei din 8 aprilie 2015 de modificare a Directivei 2006/86/CE în ceea ce privește anumite cerințe tehnice pentru codificarea țesuturilor și a celulelor umane

29/10/2016

MS

Neprecizat de iniţiator

În analiză internă

JO L 93, 09/04/2015, p.43-55

36.

Directiva (UE) 2015/254 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 februarie 2015 de abrogare a Directivei 93/5/CEE a Consiliului privind asistența ce trebuie acordată Comisiei și colaborarea dintre statele membre în domeniul examinării științifice a problemelor legate de produsele alimentare.

29/02/2016

MADR

Proiect de Ordin al preşedintelui ANSVSA de abrogare a Ordinului 161/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind asistenţa şi cooperarea acordate Comisiei Europene pentru cercetarea ştiinţifică a

 

ANSVSA

Proiectul este elaborat şi se află în procedură de transparență decizională

Page 17 of 37

Nr.

Titlul directivei

Termen

Instituţia

Tipul actului de transpunere

Stadiul măsurilor transpunere

crt.

transpunere

responsabilă

pentru state

care şi-a

 

membre

asumat

transpunerea

 

JO L 43,18/02/2015, p.01-03

   

problemelor

referitoare

 

la alimente.

37.

Directiva 2014/91/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 de modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce privește funcțiile de depozitar, politicile de remunerare și sancțiunile

18/03/2016

MFP

Proiectul de lege pentru modificarea Ordonanţei

Proiectul de lege se află în elaborare

ASF

de urgenţă

nr.

32/2012

privind

organismele

de

plasament colectiv în

valori mobiliare şi

societăţile

de

a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa

administrare

JO L 257, 28/08/2014, p.186

de capital

38.

Directiva 2014/99/UE a Comisiei din 21 octombrie 2014 de modificare, în scopul adaptării la progresele tehnice, a Directivei 2009/126/CE privind etapa a II-a de recuperare a vaporilor de benzină în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină

12/05/2016

MMAP

Proiect de HG pentru modificarea HG nr. 568/2001 (republicat) privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină

Proiectul se află în elaborare

JO L 304, 23/10/2014, p.89-90

39.

Directiva 2014/101/UE a Comisiei din 30 octombrie 2014 de modificare a Directivei

20/05/2016

MMAP

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea anexei nr. 5

Proiectul se află în elaborare

Notă: Directiva a fost transpusă parţial

Page 18 of 37

Nr.

Titlul directivei

Termen

Instituţia

 

Tipul actului de transpunere

 

Stadiul măsurilor transpunere

crt.

transpunere

responsabilă

pentru state

care şi-a

 

membre

asumat

transpunerea

 

2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei

   

la

Legea

apelor

nr.

prin Legea nr. 196/2015 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996, care a fost deja notificată

107/1996,

cu

modificările completările ulterioare

şi

JO L 311, 31/10/2014, p.32-35

   

40.

Directiva delegată 2014/109/UE a Comisiei din 10 octombrie 2014 de modificare a anexei II la Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului prin stabilirea galeriei de avertismente ilustrate care trebuie utilizate pe produsele din tutun

20/05/2016

MS

Neprecizat de iniţiator

În analiză internă

JO L 360, 17/12/2014, p.22-27

41.

Directiva 2014/67/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind asigurarea respectării aplicării Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI”)

18/06/2016

MMFPSPV

Proiect de lege

 

Proiectul se află în elaborare în cadrul Grupului de lucru interinstituţional constituit pentru transpunere, format din reprezentanți ai MMFPSPV, Inspecției Muncii și Agenției Naționale pentru Administrare Fiscală

 

Proiectul se află în elaborare

Proiect

hotărâre

de

Page 19 of 37

Nr.

Titlul directivei

Termen

Instituţia

Tipul actului de transpunere

 

Stadiul măsurilor transpunere

crt.

transpunere

responsabilă

pentru state

care şi-a

 

membre

asumat

transpunerea

       

modificare

a

HG

 

JO L 159, 28/05/2014, p.11-31

nr.104/2007

pentru

reglementarea

 

procedurilor

specifice

privind

detaşarea

salariaţilor

în

cadrul

prestării

de

servicii

transnaţionale teritoriul României

pe

42.

Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE

JO L 173, 12/06/2014, p.349

03/07/2016

MFP

Proiect de lege privind piețele de instrumente financiare

Proiectul se află în elaborare. Notă: Legea nr.74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative transpune art.92 din directivă

ASF

BNR

 

43.

Directiva 2014/80/UE a Comisiei din 20 iunie 2014 de modificare a anexei II la Directiva 2006/118/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția apelor subterane împotriva poluării și a deteriorării

11/07/2016

MMAP

Proiect de HG privind

Proiectul se află în elaborare

modificarea

 

si

completarea

HG

53/2009

pentru

aprobarea Planului naţional de protecţie a

apelor subterane împotriva poluării şi a

 

deteriorării, modificările completările ulterioare

cu

JO L 182, 21/06/2014, p.52-55

si

44.

a Parlamentului European și a

Directiva 2014/68/UE

28/02/2015

MECRMA

HG

nr.

123/2015

Notă:potrivit iniţiatorului, directiva este transpusă total prin actul normativ

18/07/2016

privind

stabilirea

Page 20 of 37

Nr.

Titlul directivei

Termen

Instituţia

Tipul actului de transpunere

Stadiul măsurilor transpunere

crt.

transpunere

responsabilă

pentru state

care şi-a

 

membre

asumat

transpunerea

 

Consiliului din 15 mai 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune Text cu relevanță pentru SEE JOL 189, 27/06/2014

   

condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune

 

45.

Directiva (UE) 2015/1127 de modificare a anexei II la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (Text cu relevanță pentru SEE) JO L 184, 11/07/2015, p.13-15

31/07/2016

MMAP

Proiect de H.G pentru modificarea și completarea Anexei nr. 3 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.

Proiectul se află în elaborare

46.

Directiva 2014/89/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spațiului maritim

18/09/2016

MDRAP

Proiect de lege

Proiectul se află în elaborare

JO L 257, 28/08/2014, p.135

47.

Directiva 2014/90/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 privind echipamentele maritime și de abrogare a Directivei 96/98/CE a Consiliului

18/09/2016

MT/ANR

Proiect de HG

Proiectul se află în elaborare

JO L 257, 28/08/2014, p.146

Page 21 of 37

Nr.

Titlul directivei

 

Termen

Instituţia

Tipul actului de transpunere

Stadiul măsurilor transpunere

crt.

 

transpunere

responsabilă

pentru state

care şi-a

 

membre

asumat

transpunerea

48.

Directiva 2014/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază

18/09/2016

ANPC

Proiect de lege

Proiectul se află în elaborare

 

JO L 257, 28/08/2014, p.214

   

49.

Directiva 2014/94/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2014 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi JO L 307, 28/08/2014, p.1-20

18/11/2016

Nicio

Proiect de Lege privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi.

Având în vedere obiectul de reglementare al directivei, competenţa este partajată între MT, M.Energiei MECRMA, MDRAP, MFE, ANRE, MMAP (AFM), MAI.

instituţie

nu

şi-a

asumat

iniţiativa

legislativă.

 

MAE

va

convoca

grup

de

lucru

 

interministerial

pentru

asumarea

transpunerii directivei.

 

50.

Directiva (UE) 2015/720 a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Directivei 94/62/CE în ceea ce privește reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțire (Text cu relevanță pentru SEE)

27/11/2016

MMAP

Proiect de lege pentru

Proiectul se află în elaborare

 

modificarea

și

 

completarea Legii nr.

249/2015 privind

modalitatea

de

gestionare

a

ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

JO L 115, 06/05/2015, p.11-15

 

51.

Directiva

2014/66/UE

a

29/11/2016

MAI

Neprecizat de iniţiator

În analiză internă

 

Page 22 of 37

Nr. Titlul directivei Termen Instituţia Tipul actului de transpunere Stadiul măsurilor transpunere crt.
Nr.
Titlul directivei
Termen
Instituţia
Tipul actului de
transpunere
Stadiul măsurilor transpunere
crt.
transpunere
responsabilă
pentru state
care şi-a
membre
asumat
transpunerea
Parlamentului European și a
Consiliului din 15 mai 2014
privind condițiile de intrare și
de ședere a resortisanților țărilor
terțe în contextul unui transfer
în cadrul aceleiași companii
MMFPSPV
(art. 18)
JO L 157, 27/05/2014, p.01-22
52.
Directiva 2014/95/UE a
Parlamentului European și a
Consiliului din 22 octombrie
2014 de modificare a Directivei
2013/34/UE în ceea ce privește
prezentarea de informații
nefinanciare și de informații
privind diversitatea de către
anumite întreprinderi și grupuri
mari
06/12/2016
MFP
Proiect
de
ordin
al
Proiectul se află în elaborare
(pentru
minsitrului finanţelor.
emiterea
reglementărilor
contabile
aplicabile
operatorilor
economici)
Proiectul se află în elaborare.
BNR
Proiect de ordin al BNR.
Proiectul
se
află
în
avizare
interinstituţională.
JO L 330, 15/11/2014, p.01-09
ASF
(pentru
Proiect de Normă ASF
privind aplicarea IFRS
entităţile care
îşi desfăşoară
activitatea în
celelalte
domenii,
obligaţia
emiterii
reglementărilor
contabile
specifice)
53.
Directiva (UE) 2015/2087 a
Comisiei de modificare a anexei
09/12/2016
MT
-
MAE
va
convoca
grup
de
lucru
MMAP
interministerial
pentru
asumarea

Page 23 of 37

Nr.

Titlul directivei

Termen

Instituţia

Tipul actului de transpunere

Stadiul măsurilor transpunere

crt.

transpunere

responsabilă

pentru state

care şi-a

 

membre

asumat

transpunerea

 

II la Directiva 2000/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite din exploatarea navelor și a reziduurilor de încărcătură (Text cu relevanță pentru SEE) JO L 302, 19.11.2015, p. 99-

102

     

transpunerii directivei.

 

MMAP va participa în procesul de transpunere în calitate de avizator (nu îşi asumă coordonarea transpunerii).

54.

Directiva (UE) 2015/2203 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la cazeinele și cazeinații destinați consumului uman și de abrogare a Directivei 83/417/CEE a Consiliului

22/12/2016

 

MS

-

La acest moment neasumată, având în vedere data recentă de publicare în JOUE

JO L 314, 01.12.2015, p. 1-9

 

55.

Directiva 2014/104/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind anumite norme care guvernează acțiunile în despăgubire în temeiul dreptului intern în cazul încălcărilor dispozițiilor legislației în materie de concurență a statelor membre și a Uniunii Europene

27/12/2016

Nicio

Neprecizat de iniţiator

Notă: Având în vedere obiectul de reglementare al directivei, competenţa este partajată între MJ şi Consiliul Concurenţei.

instituţie

nu

şi-a

asumat

iniţiativa

legislativă.

 

MAE

va

convoca

grup

de

lucru

interministerial

pentru

stabilirea

instituţiei iniţiatoare.

 

Page 24 of 37

Nr.

 

Titlul directivei

 

Termen

Instituţia

Tipul actului de transpunere

Stadiul măsurilor transpunere

crt.

 

transpunere

responsabilă

pentru state

care şi-a

 

membre

asumat

transpunerea

 

JO L 349, 05/12/2014, p.01-19

       

56.

Directiva de punere în aplicare 2014/96/UE a Comisiei din 15 octombrie 2014 privind cerințele referitoare la etichetarea, sigilarea și ambalarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe, care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/90/CE a Consiliului

31/12/2016

MADR

Proiect de ordin

Proiectul este în elaborare

JO L 298, 16/10/2014, p.12-15

57.

Directiva

de

punere

în

31/12/2016

MADR

Proiect de ordin

Proiectul este în elaborare

aplicare

2014/97/UE

 

a

(ISTIS)

Comisiei din 15 octombrie 2014

de

punere

în

aplicare

a

Directivei

2008/90/CE

 

a

Consiliului în ceea ce privește

înregistrarea furnizorilor

și

a

soiurilor

și

lista

comună

a

soiurilor.

 

JO L 298, 16/10/2014, p.16-21

58.

Directiva

de

punere

în

31/12/2016

MADR

Proiect de ordin

Proiectul este în elaborare

aplicare

2014/98/UE

 

a

Comisiei din 15 octombrie 2014

de

punere

în

aplicare

a

Directivei

2008/90/CE

 

a

Page 25 of 37

Nr.

Titlul directivei

Termen

Instituţia

Tipul actului de transpunere

Stadiul măsurilor transpunere

crt.

transpunere

responsabilă

pentru state

care şi-a

 

membre

asumat

transpunerea

 

Consiliului în ceea ce privește cerințele specifice pentru genurile și speciile de plante fructifere menționate în anexa I la directivă, cerințele specifice pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii și normele detaliate privind inspecțiile oficiale.

       

JO L 298, 16/10/2014, p.22-61

59.

Directiva 2014/112/UE a Consiliului din 19 decembrie 2014 de punere în aplicare a Acordului european privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru în transportul pe căi navigabile interioare, încheiat de „European Barge Union” (Uniunea Europeană a Navigației Interioare) (EBU), „European Skippers Organisation” (Uniunea Europeană a Marinarilor Fluviali) (ESO) și Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF)

31/12/2016

MT/ANR

Neprecizat de iniţiator

Proiectul este în elaborare

JO L 367, 23/12/2014, p.86-95

60.

Directiva (UE) 2015/1480

31/12/2016

MMAP

Proiect

de

H.G

pentru

Proiectul se află în elaborare

Page 26 of 37

Nr.

Titlul directivei

 

Termen

Instituţia

Tipul actului de transpunere

Stadiul măsurilor transpunere

crt.

 

transpunere

responsabilă

pentru state

care şi-a

 

membre

asumat

transpunerea

 

de modificare a mai multor anexe la Directivele 2004/107/CE și 2008/50/CE ale Parlamentului European și ale Comisiei prin care se stabilesc normele privind metodele de referință, validarea datelor și amplasarea punctelor de prelevare pentru evaluarea calității aerului înconjurător (Text cu relevanță pentru SEE)

   

modificarea și completarea anexelor la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurator.

 

JO L 226, 29/08/2015, p.04-11

61.

Directiva

delegată

(UE)

31/12/2016

MMAP

Proiect de H.G pentru înlocuirea Anexei nr. 2 la HG nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice.

Proiectul se află în elaborare

2015/863

de

modificare

a

anexei

II

la

Directiva

2011/65/UE

a

Parlamentului

European

și

a

Consiliului

în

ceea

ce

privește

lista

substanțelor restricționate (Text cu relevanță pentru SEE)

JO L 137, 04/06/2015, p.10-12

 

62.

Directiva (UE) 2015/2376 de modificare a directivei 2011/16/ue în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal JO L 332, 18.12.2015, p.1-10

31/12/2016

MFP

-

-

63.

Directiva

de

 

punere

în

03/07/2016

     

aplicare

(UE)

2015/2392

Page 27 of 37

Nr.

Titlul directivei

Termen

Instituţia

Tipul actului de transpunere

Stadiul măsurilor transpunere

crt.

transpunere

responsabilă

pentru state

care şi-a

 

membre

asumat

transpunerea

 

privind Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește raportarea către autoritățile competente a încălcărilor efective sau potențiale ale acestui regulament JO L 332, 18.12.2015, p.126-

       

132

64.

Directiva de punere în aplicare (UE) 2016/11 a Comisiei din 5 ianuarie 2016 de modificare a anexei II la Directiva 2002/57/CE a Consiliului privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre (Text cu relevanță pentru SEE) JO L 3, 06.01.2016, p.48-

31/12/2016

MADR

   

65.

Directiva (UE) 2015/2193 privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere(Text cu relevanță pentru SEE)

19/12/2017

MMAP

   

JO L 313, 28.11.2015, p. 1-19

66.

Directiva (UE) 2015/2117 a Comisiei din 23 noiembrie 2015

24/05/2017

MECRMA

   

(M

Page 28 of 37

Nr.

Titlul directivei

 

Termen

Instituţia

Tipul actului de transpunere

Stadiul măsurilor transpunere

crt.

 

transpunere

responsabilă

pentru state

care şi-a

 

membre

asumat

transpunerea

 

de modificare, în scopul adoptării unor valori-limită specifice pentru substanțele chimice utilizate în jucării, a apendicelui C din anexa II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța jucăriilor, în ceea ce privește clorometilizotiazolinona și metilizotiazolinona, ca atare sau amestecate în proporție de 3:1 (Text cu relevanță pentru SEE)

 

Economiei)

   

JO L 306, 24.11.2015, p. 23-25

 

67.

Directiva (UE) 2015/2116 a Comisiei din 23 noiembrie 2015 de modificare, în scopul adoptării unor valori limită specifice pentru substanțele chimice utilizate în jucării, a apendicelui C din anexa II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța jucăriilor, în ceea ce privește benzizotiazolinona (Text cu relevanță pentru SEE)

JO L 306, 24.11.2015, p. 20-22

24/05/2017

MECRMA

   

(M

Economiei)

68.

Directiva

(UE)

2015/2115

a

24/05/2017

MECRMA

   

Page 29 of 37

Nr.

Titlul directivei

Termen

Instituţia

Tipul actului de transpunere

Stadiul măsurilor transpunere

crt.

transpunere

responsabilă

pentru state

care şi-a

 

membre

asumat

transpunerea

 

Comisiei din 23 noiembrie 2015 de modificare, în scopul adoptării unor valori limită specifice pentru substanțele chimice utilizate în jucării, a apendicelui C din anexa II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța jucăriilor, în ceea ce privește formamida

JO L 306, 24.11.2015, p. 17-19

 

(M

   

Economiei)

69.

Directiva (UE) 2015/1794 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 octombrie 2015 de modificare a Directivelor 2008/94/CE, 2009/38/CE și 2002/14/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 98/59/CE și 2001/23/CE ale Consiliului, în ceea ce privește navigatorii (Text cu relevanță pentru SEE)

10/10/2017

     

JO L 263, 08.10.2015, p. 1-5

70.

Directiva (UE) 2015/1787 a Comisiei din 6 octombrie 2015 de modificare a anexelor II și III la Directiva 98/83/CE a

27/10/2017

MS

   

Page 30 of 37

Nr.

Titlul directivei

Termen

Instituţia

Tipul actului de transpunere

Stadiul măsurilor transpunere

crt.

transpunere

responsabilă

pentru state

care şi-a

 

membre

asumat

transpunerea

 

Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman

       

JO L 260, 7.10.2015, p. 6-17

71.

Directiva (UE) 2015/1513 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 de modificare a Directivei 98/70/CE privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a Directivei 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (Text cu relevanță pentru SEE)

10/09/2017

     

JO L 239, 15.09.2015, p. 1-29

72.

Directiva (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

26/06/2017

ONPCSB MJ, BNR, ASF,, MAE, SRI, MAI, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

   

Page 31 of 37

Nr.

Titlul directivei

Termen

 

Instituţia

Tipul actului de transpunere

Stadiul măsurilor transpunere

crt.

transpunere

responsabilă

pentru state

 

care şi-a

 

membre

asumat

transpunerea