Sunteți pe pagina 1din 17

ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ A FIRMEI –

Facultatea SIM – II E MASTER

Lucrare SEMINAR 1

Tema: Diagnosticul global al activităţii firmei, pe baza sistemului de indicatori

Scopul: Sistematizarea şi actualizarea cunoştinţelor privind metodele şi tehnicile de


analiza calitativa si cantitativa.

Indicaţii metodologice:
În realizarea diagnosticului global se folosesc următoarele metode:
- descompunerea;
- comparaţia;
- ritmurile de creştere (abateri absolute, indici, modificări relative);
- modelarea (modele analogice, modele simbolice);

SISTEMUL DE INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI


Nr. Indicatori Perioada de Perioada Evolutie
crt referinta (0) curenta (1) -%-
.
Indicatori de resurse
1 Numarul mediu de salariati 24 21 88%
2 Timp mediu lucrat de un salariat(ore) 1965 2046 104%
3 Fond total de timp de munca(ore-om) 47160 42966 91%
4 Active totale 689700 701400 102%
5 Valoarea medie a mijloacelor fixe 378210 390350 103%

6 Valoarea medie a mijloacelor fixe 283500 355100 125%


active
7 Active circulante 273500 281300 103%
8 Capitaluri proprii 482150 504000 105%
Indicatori ai consumului de resurse

1 Cheltuieli totale 225700 290900 129%


2 Cheltuieli de exploatare 122100 169700 139%
3 Cheltuieli aferente cifrei de afaceri 112430 158800 141%
- variabile 75328 91250 121%
- fixe 37102 67550 182%
4 Cheltuieli cu materialele 52480 60875 116%
5 Cheltuieli cu salariile 31565 43680 138%

Indicatori de rezultate
1 Productia exercitiului 290352 307940 106%
2 Cifra de afaceri 290300 341500 118%
3 Valoarea adaugata 178002 211120 119%
4 Venituri totale(mii lei) 403500 479000 119%
5 Rezultatul brut al exercitiului 177800 188100 106%

1
ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ A FIRMEI –
Facultatea SIM – II E MASTER

6 Rezultatul din exploatare 168300 185900 110%

7 Profitul aferent cifrei de afaceri 177870 182700 103%

8 Profitul net 134578 137900 102%


Indicatori de eficienta a utilizarii
potentialului firmei
Productivitatea medie anuala(mii 134%
1 lei/sal) 12095.83 16261.90
Productivitatea medie orara(mii lei/ora- 6.16 7.95 129%
2 om)
Randamentul mijloacelor fixe 0.768 0.789 103%
3
Durata de imobilizare a activelor 339 296 87%
4 circulante
Cheltuieli la 1000 lei cifra de afaceri 120%
5 (lei) 387 465
Cheltuieli cu materialele la 1000 lei 99%
6 cifra de afaceri (lei) 181 178
Cheltuieli cu salariile la 1000 lei cifra de 109 128 118%
7 afaceri (lei)
8 Rata rentabilitatii veniturilor(%) 44 39 89%
Rata rentabilitatii resurselor 82%
9 consumate(%) 79 65
87%
10 Rata rentabilitatii comerciale(%) 61 53
Rata rentabilitatii economice a 104%
11 activului(%) 26 27
12 Rata rentabilitatii financiare(%) 28 27 98%

2
ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ A FIRMEI –
Facultatea SIM – II E MASTER

Lucrare seminar 2

Tema : Analiza indicatorilor valorici legati de activitatea firmei si de comercializare


A. Analiza cifrei de afaceri (CA)
B. Analiza valorii adaugate (VA)
C. Analiza corelatiilor dintre indicatorii valorici studiati

Scopul :Studierea performantelor unei firme prin prisma indicatorilor CA si VA si a


corelatiilor dintre acestia. Identificarea surselor si mecanismelor de crestere a lor
(elaborarea masurilor).

Indicatii metodologice : Aplicarea metodologiei de analiza insusita anterior, specifica


tipului de analiza (dinamica, structurala, factoriala)

1. Analiza dinamicii cifrei de afaceri:


- pe o perioada de 5 exercitii financiare consecutive:

Indicatori N-4 N-3 N-2 N-1 N R


(%)
Cifra de afaceri curentă (mii lei)- 1853 2192 2199 28500 22400
CA 0 1 6
Indicele mediu al preţului (%)- Ip - 122 136 119 114
Cifra de afaceri reală (mii lei)
Evolutia CA curenta (I-%)
Dinamica CA reala (I -%)

- la nivelul ultimilor 2 exercitii financiare, pe trimestre:

Perioada CA totală Trim I Trim II Trim III Trim IV


N-1 28 500 7 125 6 250 6 120 9 005
N 22 400 5 900 5 320 5 115 6 065

2. Analiza structurii cifrei de afaceri pe clienti, la nivelul ultimilor 2 exercitii


financiare, utilizand procedeele si metodele specifice (ponderi, metoda ABC,
coeficientul de concentrare GINI-STRUCK)

Clienţi N-1 g g Clienti/ Ca N g g Clienti/ Ca


2 cumulata; 2 cumulata;
dimens.C Zone dimens.C Zone

3
ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ A FIRMEI –
Facultatea SIM – II E MASTER

A A
C1 33 15
C2 1250 980
C3 456 328
C4 1 984 2 100
C5 3 520 3 241
C6 782 510
C7 12 3
C8 169 190
C9 4 680 1 687
C10 3 110 3 208
C11 3 461 2 543
C12 875 610
C13 446 650
C14 361 1 101
C15 698 584
C16 972 623
C17 125 28
C18 876 540
C19 4 321 3 010
C20 55 12
C21 21 84
C22 315 353
C23 294 -
Total
CA

3. Analiza cifrei de afaceri a firmei in relatia cu piata de desfacere (cota de


piata absoluta, cota de piata relativa)

Concurenţi N-1 N
CA Firma LIDER 98 520 122 310
CA firma 28 500 22 400
Total 1 142 310 1 985 431
vanzari/sector

4. Analiza factorială a cifrei de afaceri – aplicatii

Grupe de q0 p0 q1 p1 Ip CArecalculată
produse q1 p0
A 7 500 8 000 1,25
B 9 800 10 600 1,05

4
ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ A FIRMEI –
Facultatea SIM – II E MASTER

C 6 700 7 400 1,2


TOTAL qp 24 000 26 000

Model: CA= q  p

Grupe Volumul fizic Preţul unitar Structura Cifra de afaceri


de vândut (buc) Q (lei) pi volumului (mii lei)
mărfuri fizic vândut
(%) gi
0 1 0 1 0 1 0 1
A 3 500 5 760 1 300 1 500
B 2 100 1 920 2 250 2 200
C 1 400 1 920 2 200 2 400
TOTAL

g i  pi
p
Model: CA= Q  p , unde 100 ;

Mii lei
Indicatori Simbol N-1 N Indici
(%)
1. Cifra de afaceri CA 4 3648 47250
2. Valoarea medie a mijloacelor fixe MF 136,4 135
3. Numărul mediu de salariaţi Ns 110 100
4. Numărul mediu de zile lucrate Nz 248 252
5. Numărul mediu de ore lucrate pe zi Nh 8 7,5
6. Suprafaţa comercială (m2) Sc 2500 2800
7. Numărul mediu de comenzi Nc 128 150
8. Productivitatea medie anuală Wa 396,8 472,5
9. Productivitatea medie zilnică Wz 1,6 1,875
10. Productivitatea medie orară Wh 0,2 0,25
11. Gradul de înzestrare tehnică (mii lei Mf 396,8 472,5
RON/salariat) Ns
12. Randamentul (Eficienţa) mijloacelor fixe CA 320 400
(lei la 1 leu mijloace fixe) Mf
13. Desfacerea medie pe o comandă (Cifra de CA 341 315
afaceri medie/comandă) (mii lei /comandă) Nc
14. Desfacerea medie pe m2 suprafaţă CA 17,4592 16,875
comercială (Cifra de afaceri/m2) (mii lei /m2) Sc

5
ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ A FIRMEI –
Facultatea SIM – II E MASTER

Modele de analiză factorială:


CA
CA  Nc 
1. Nc sau CA  Nc  ca ,
unde ca reprezintă cifra de afaceri aferentă unei comenzi;
CA
CA  Sc 
2. Sc sau CA  Sc  cas ,

unde ca s reprezintă cifra de afaceri/m2 suprafaţă comercială;


Mf CA
CA  Ns  
3. Ns Mf .

5. Analiza valorii adăugate în activitatea de comerţ

Modele:

MC = Vmf – Cmf
VA = CA - CI sau
Va = MC – ACI
CI = Cmf+ACI unde,
VA = Valoarea adăugată;
Vmf = Venituri din vânzări de mărfuri;
Cmf = Costul mărfurilor vândute;
CI = consumuri intermediare provenite de la terţi;
ACI = alte consumuri intermediare provenite de la terţi.

Indicatori Simbol N-1 N (%)


Valoarea adăugată VA
Venituri din vânzări de mărfuri Vmf 15 250 17 800
Costul mărfurilor vândute Cmf 10 200 11 940
Consumuri intermediare provenite de la terţi CI
Alte consumuri intermediare provenite de la terţi ACI 815 1 058
Marja comercială MC 5 050 5 860

6. Analiza comparativă a activităţii întreprinderilor A, B şi C din punctul de


vedere al eficienţei economice si al integrarii pe verticala.

Indicatori Întreprindere
A B C

6
ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ A FIRMEI –
Facultatea SIM – II E MASTER

1. Rata valorii adăugate (%) VA/CA·100 15 24 20


2. Rata de remunerare a personalului (%) S/VA·100 59 34 40
3. Rata de remunerare a creditorilor (%) Dob/VA·100 16 5 1
4. Valoarea adăugată realizată de un salariat ( mii RON) 80,5 154 110

LUCRARE SEMINAR 3

Tema: Analiza potentialului intern al intreprinderii

Probleme de analizat:
A) Analiza potentialului uman
B) Analiza potentialului material (a resurselor materiale de natura stocurilor)

A) Analiza potentialului uman

1. Analiza dinamicii si structurii resurselor umane


Tabel 1
Nr. Categorii de personal N-2 N-1 N
crt.
1 Total personal, din care: 870 843 759
1.1 Personal operativ 582 605 589
1.2 Personal de administratie si conducere 288 238 170

Tabel 2
Nr. N-2 N-1 N
Grupe de varsta
crt. Numar % Numar % Numar %
Personal pana in 30 ani
1 69 85 94
Personal intre 31-40 ani
2 348 249 163
Personal intre 41-50 de ani
3 279 294 313
Personal intre 51-60 ani
4 151 186 164
Personal peste 61 ani
5 23 29 25
6 TOTAL 870 843 759

7
ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ A FIRMEI –
Facultatea SIM – II E MASTER

Tabel 3
Nr. N-2 N-1 N
Grupe de vechime
crt. S M P S M P S M P
Vechime pana la 5 ani 32 48 95 29 41 98 20 12 68
1
Vechime intre 6-10
68 206 51 69 185 58 70 143 63
2 ani
Vechime intre 11-15
42 146 23 40 162 21 41 158 26
3 ani
Vechime intre 16-20
37 63 11 34 49 14 32 57 10
4 ani
Vechime peste 21 ani 22 23 3 26 15 2 32 22 5
5
6 TOTAL 201 486 183 198 452 193 195 392 172
Unde: S = personal cu studii superioare; M = personal cu studii medii; P = personal cu
scoli profesionale

2. Analiza corelatiei dintre dinamica celor trei niveluri de masurare a


productivitatii muncii (Wa, Wz,Wh). Analiza factoriala a eficientei utilizarii
potentialului uman , pe baza modelului:
Wa = Nz . Wz, unde Wz = Dh/z . Wh

Nr. Indicatori Perioada Perioada


Indici
crt. precedent curenta
(%)
a
1 Cifra de afaceri
290 300 341 500
(mii lei)
2 Număr mediu
843 759
personal
3 Număr de zile 252 257
4 Durata unei zile de
7,5 7,9
lucru(ore)
5 Productivitatea
anuala(mii lei/sal)

8
ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ A FIRMEI –
Facultatea SIM – II E MASTER

6 Productivitatea
zilnica
(mii lei/zi-om)
7 Productivitatea
orara
(mii lei/ora-om)

B) Analiza potentialului material (resurselor materiale de natura stocurilor)

1. Analiza factorială a stocului mediu de mărfuri

gi  dzi
Dz 
Model: S  CAz  Dz unde, 100
S = stocul mediu de mărfuri;
D z = durata medie de rotaţie exprimată în zile ( viteza medie de rotaţie);
CAz = cifra de afaceri zilnică;
gi = structura vânzărilor pe grupe de mărfuri;
dzi = durata rotaţiei stocurilor pe grupe de mărfuri;

Grupe de CAz Structura CAz Durata rotaţie Stocul mediu


mărfuri (mii RON) (%) (zile) (mii RON)
A 2 640 2 850 12 15
B 1 760 1 425 22 20
C 4 400 5 225 36 35
TOTAL 8 800 9 500

9
ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ A FIRMEI –
Facultatea SIM – II E MASTER

LUCRARE SEMINAR 4

Tema: Analiza cheltuielilor firmei

Probleme de analizat:

1. Analiza dinamicii cheltuielilor firmei si a structurii cheltuielilor de exploatare.


Evaluarea eficientei alocarii cheltuielilor, pe principalele elemente componente.
(Tabel 1)
2. Analiza factoriala a ratei de eficienta a cheltuielilor aferente cifrei de afaceri,
descompusa pe cheltuieli variabile si fixe.(Tabel 1)
3. Analiza factoriala a ratei de eficienta a cheltuielilor cu salariile si interpretarea
corelatiei dintre evolutia productivitatii muncii si a salariului mediu anual.(Tabel
1)
Tabel 1
Nr Indicatori Perioada Perioada Indici
. precedenta curenta (%)
crt
.
1 Venituri totale(mii lei) 403500 479000
2 Cheltuieli totale 225700 290900
3 Cifra de afaceri 290300 341500
4 Cifra de afaceri recalculata x 299200
5 Cheltuieli aferente cifrei de afaceri
,
din care : 112430 158800
- variabile 75328 91250
- fixe 37102 67550
6 Cheltuieli aferente cifrei de afaceri
recalculate (Ic = 131,7%) x 120600
7 Cheltuieli cu materialele 52480 60875
8 Cheltuieli cu amortizarea 25612 44643
9 Cheltuieli cu salariile 31565 43680
10 Salariul mediu anual 1315,20 2080
11 Productivitatea medie anuala 12095,83 16261,90
12 Salariul mediu orar 0,6693 1,0166

10
ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ A FIRMEI –
Facultatea SIM – II E MASTER

13 Numarul mediu de salariati 24 21


14 Timp mediu lucrat de un salariat 1965 2046
(ore)

4. Particularizari ale analizei cheltuielilor pentru activitatea de comert - Analiza


factoriala a cheltuielilor de circulatie. (tabel 2)
Tabel 2
Sector activitate CA(mild lei) Structur Rchc Rv Rf
a CA (la mie) (la mie) (la mie)
(%)
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Nealimentar 480 620 255 264 165 184 - -
Alimentar 990 117 180 155 126 108 - -
5
TOTAL 1470 179
5

LUCRARE SEMINAR 5

Tema: Analiza rentabilitatii firmei

Probleme de analizat:
A) Analiza factoriala a marjei comerciale (indicator absolut al rentabilitatii unei activitati
de comert)
B) Analiza rentabilitatii pe baza ratelor
C) Analiza pragului de rentabilitate (a nivelului critic al activitatii)

A) Analiza factorială a marjei comerciale (adaosul comercial) –Tabel 1


1 gi  rmci
MC  CA  Rmc  Rmc 
Model de analiza: 100 unde, 100 , unde:
MC = Marja comercială
CA = cifra de afaceri;
Rmc = rata medie a marjei comerciale;
gi = structura cifrei de afaceri (vânzărilor) pe categorii de mărfuri;
Rmci = rata marjei comerciale aferentă produselor de tip “i”.

Tabel 1-mii lei-


Grupe de Cifra de afaceri Structura Rmc (%) Marja
marfuri (%) comerciala
N-1 N N-1 N N-1 N N-1 N
Alimentare 6 240 6 650 22 24
Nealimentare 1 560 2 850 46 50
Total 7 800 9 500

11
ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ A FIRMEI –
Facultatea SIM – II E MASTER

MC = Marja comercială (adaos comercial);


CA = cifra de afaceri;
Rmc = rata medie a marjei comerciale;
Gi = structura cifrei de afaceri (vânzărilor) pe categorii de mărfuri;
Rmci = rata marjei comerciale aferentă produselor de tip “i”.

B) Analiza ratelor de rentabilitate- Calculul si interpretarea evolutiei ratelor de


rentabilitate, pe baza datelor din tabelul 2

Tabel 2 -mii lei-


Perioada
Nr. Crt. Indicatori Perioada curenta
precedenta
1 Venituri totale, din care: 403500 479000
1.1. Venituri din exploatare, din care: 290400 355600
1.1.1. Cifra de afaceri 290300 341500
2 Cheltuieli totale, din care: 225700 290900

2.1. Cheltuieli de exploatare, din care: 122100 169700

2.1.1. Cheltuieli aferente cifrei de afaceri 112430 158800


Rezultatul brut al exercitiului, din
3 care: 177800 188100

3.1. Rezultatul din exploatare, din care: 168300 185900


3.1.1. Profitul aferent cifrei de afaceri 177870 182700
4 Profitul net 134578 137900
5 Active totale 285400 307350
6 Capitaluri proprii 482150 504000
11 Rata rentabilitatii veniturilor(%)
Rata rentabilitatii resurselor
12 consumate(%)

13 Rata rentabilitatii comerciale(%)


Rata rentabilitatii economice a
14 activului(%)

12
ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ A FIRMEI –
Facultatea SIM – II E MASTER

15 Rata rentabilitatii financiare(%)

C) Analiza pragului de rentabilitate (a nivelului critic al activitatii) pentru un


produs, pe baza următoarelor informaţii:
- cheltuielile fixe = 16 mil lei
- preţul de vânzare = 5000 lei
- costul variabil = 3000 lei
- profitul sperat = 25 mil lei
- capacitatea de producţie = 40000 bucăţi

LUCRARE SEMINAR 6

Tema: Analiza poziţiei financiare a firmei

Probleme de analizat:
A) Analiza ratelor de structură ale activului şi pasivului
B) Analiza activului net şi a finanţării acestuia
C) Analiza echilibrului financiar:
- pe baza corelaţiei FR-NFR-TN
- pe baza ratelor de echilibru financiar
D) Analiza corelaţiei creanţe-obligaţii (ca raport intre sume si ca durate de rotatie)
E) Analiza lichidităţii şi solvabilităţii

Bilanţ patrimonial simplificat


-mii lei-
Perioada Perioada
Nr.crt. Indicatori
precedenta curenta
1 Activ imobilizat 416200 420100

2 Activ circulant, din care: 273500 281300


2.1. stocuri 185650 174250
2.2. creante 69700 96400
2.3. disponibilitati 18150 10650
3 Activ total 689700 701400

4 Capitaluri proprii 482150 504000

5 Datorii totale, din care: 207550 197400

13
ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ A FIRMEI –
Facultatea SIM – II E MASTER

5.1. credite pe termen lung 124400 115000

5.2. credite pe termen scurt 21620 3700

5.3. obligatii curente 61530 78700


6 Pasiv total 689700 701400

1. Analiza cheltuielilor intreprinderii

Baza de date

Nr Indicatori Perioada Perioada Evoluti


. precedenta curenta e
crt (%)
.
1 Venituri totale(mii lei) 403500 479000 118,71
2 Cheltuieli totale 225700 290900 128,89
3 Cifra de afaceri 290300 341500 117,64
4 Cifra de afaceri recalculata x 299200
5
Cheltuieli aferente cifrei de afaceri ,
din care : 112430 158800 141,24
- variabile 75328 91250 121,14
- fixe 37102 67550 182,07
6 Cheltuieli aferente cifrei de afaceri
recalculate (Ic = 131,7%) x 120600
7 Cheltuieli la 1000 lei cifra de afaceri (lei),
din care : 387,3 465 120,06
- variabile
- fixe
8 Cheltuieli cu materialele 52480 60875 116,0
9 Cheltuieli cu materialele la 1000 lei cifra de
afaceri (lei) 180,8 178,3 98,62
10 Cheltuieli cu amortizarea 25612 44643 174,31
11 Valoarea medie a mijloacelor fixe 378210 390350 103,21
12 Cota medie de amortizare 6,77 11,44 168,98
13 Cheltuieli cu amortizarea la 1000 lei cifra 88,2 130,7 148,19

14
ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ A FIRMEI –
Facultatea SIM – II E MASTER

de afaceri (lei)

14 Cheltuieli cu salariile 31565 43680 138,38


15 Numarul mediu de 24 21 87,50
salariati
16 Fond total de timp de munca 47160 42966 91,11
(ore-om)
17 Salariul mediu anual 1315,20 2080 158,15
18 Productivitatea medie anuala 12095,83 16261,90 134,44
19 Salariul mediu orar 0,6693 1,0166 152,00
20 Cheltuieli cu salariile la 1000 lei cifra de 108,7 127,9 117,66
afaceri (lei)
21 Cheltuielile cu dobanzile 16062 11277 70,21
22 Suma creditelor atrase 146020 118700 81,29
23 Active circulante 273500 281300 102,85
24 Eficienta utilizarii activelor circulante 0,9421 0,8237 x

25 Cota de finantare externa a exploatarii(%) 53,39 42,20 79,04

26 Costul anual al finantarii 11,0 9,5 86,36


27 Cheltuieli cu dobanzile la 1000 lei cifra de 55,3 33,0 59,67
afaceri (lei)

Cerinţe:
1. Calculul indicilor şi analiza dinamicii indicatorilor de cheltuieli, în corelaţie.
2. Analiza factorială a cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri.
3. Analiza factorială a cheltuielilor variabile, respectiv fixe la 1000 lei cifra de
afaceri.
4. Analiza factorială a cheltuielilor cu materialele la 1000 lei cifra de afaceri si a
amortizarii la 1000 lei cifra de afaceri.
5. Analiza factorială a cheltuielilor cu salariile la 1000 lei cifra de afaceri. Corelatia
dintre dinamica salariului mediu anual si productivitatea muncii.
6. Analiza factorială a cheltuielilor cu dobanzile la 1000 lei cifra de afaceri.

4. Analiza rentabilităţii întreprinderii

Baza de date
Nr. Perioada Perioada
Indicatori Indici(%)
Crt. precedenta curenta
1 Venituri totale, din care: 403500 479000 118,71
Venituri din exploatare,
1.1. 290400 355600
din care: 122,45
1.1.1. Cifra de afaceri 290300 341500 117,64
2 Cheltuieli totale, din 225700 290900 128,89

15
ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ A FIRMEI –
Facultatea SIM – II E MASTER

care:
Cheltuieli de exploatare,
2.1. din care: 122100 169700 138,98
Cheltuieli aferente cifrei
2.1.1. de afaceri 112430 158800 141,24
Rezultatul brut al
3 exercitiului, din care: 177800 188100 105,79
Rezultatul din
3.1. exploatare, din care: 168300 185900 110,46
Profitul aferent cifrei de
3.1.1. afaceri 177870 182700 102,72
4 Profitul net 134578 137900 102,47
Cifra de afaceri
5 recalculata x 299200
Cheltuieli aferente cifrei
6 de afaceri recalculate x 120600
7 Active de exploatare 133700 157880 118,09
8 Active totale 285400 307350 107,69
9 Capitaluri proprii 482150 504000 104,53
Rata rentabilitatii
10 veniturilor(%) 44,06 39,27 -4,80
Rata rentabilitatii
11 resurselor consumate(%) 158,21 115,05 -43,15
Rata rentabilitatii
12 comerciale(%) 61,27 53,50 -7,77
Rata rentabilitatii
economice a
13 activului(%) 62,30 61,20 -1,10
Rata rentabilitatii
14 financiare(%) 27,91 27,36 -0,55

Cerinţe:
1. Calculul indicilor şi analiza dinamicii indicatorilor, în corelaţie.
2. Analiza factorială a :
- profitului brut
- rezultatului exploatării
- profitului aferent cifrei de afaceri

3. Analiza ratelor de rentabilitate


4. Analiza riscului de exploatare (pragului de rentabilitate) la nivel de produs, pe
baza următoarelor informaţii:
- cheltuielile fixe = 16 mil lei
- preţul de vânzare = 5000 lei
- costul variabil = 3000 lei

16
ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ A FIRMEI –
Facultatea SIM – II E MASTER

- profitul sperat = 25 mil lei


- capacitatea de producţie = 40000 bucăţi

17

S-ar putea să vă placă și