Sunteți pe pagina 1din 4

MACROECONOMIE

dr.,conf.univer. Aurelia Tomşa


aureliatomsa@yahoo.fr

Conţinutul cursului :

Tema 1. OBIECTUL, SCOPUL ŞI METODELE MACROECONOMIEI

Macroeconomia ca domeniu al ştiinţei economice. Scopurile şi obiectul de studiu al


macroeconomiei. Metodele specifice de analiză macroeconomică şi utilizarea acestor metode. Condiţiile
generale ale echilibrului macroeconomic.
Lucrul individual:
Analiza economiei RM la nivel macroeconomic
Analiza unui articol (comunicat, raport, informatie oficiala,etc )- 1 seminar
Cap.1 manual

Tema 2. INSTABILITATEA MACROECONOMICĂ ŞI FLUCTUAŢIILE CICLICE

Caracterul ciclic al economiei. Tipurile şi particularităţile ciclurilor economice. Caracteristicile


fluctuaţiilor ciclice. Factorii ce influenţează caracterul ciclurilor economice. Fluctuaţiile şi tipologia
indicatorilor macroeconomici în funcţie de faza ciclului economic. PNB potenţial şi metodele evaluării
economiei reale. Cauzele ciclităţii şi rolul statului în stabilizarea economiei.
Lucru individual:
Crizele economice in economia mondiala. (analizați o criză la alegere)
Cap.3 manual.

Tema 3. EVALUAREA REZULTATELOR ACTIVITĂŢII LA NIVEL MACROECONOMIC

Sistemele de evaluare ai indicatorilor la nivel macroeconomic. Principiile de bază ale măsurării


rezultatelor activităţii economice în sistemul conturilor naţionale (SCN). Balanţa PIB-ului şi Balanţa
legăturilor dintre ramuri. Caracteristica indicatorilor macroeconomici de rezultate
(PIB,PNB,PIN,PNN,VN,VP,VPD). Metodele de evaluare. PNB nominal şi real. Caracteristica
indicatorilor macroeconomici pentru economia Republica Moldova.
Lucrul individual:
Analiza indicatorilor macroeconomici pentru economia Republicii Moldova
Cap.2 manual

Tema 4. PIAŢA MUNCII ŞI DEZECHILIBRELE EI

Piaţa muncii şi componentele ei. Echilibrul pe piaţa muncii. Modelul pieţei muncii: ecuaţiile şi
interpretarea grafică. Formele şi cauzele şomajului. Evaluarea şi analiza cauzelor şi consecinţelor
şomajului. Indicatorii pieţei muncii. Modelul ratei naturale a şomajului. Histereza şomajului.
Euroscleroza. Costurile şomajului. Legea lui Okun. Durata şomajului. Politici antişomaj. Piaţa muncii în
RM.
Lucru individual:
Analiza indicatorilor pieţei muncii în R.Moldova
Evaluaţi pierderile înregistrate în rezultatul şomajului.
Cap.4 manual

1
Tema 5. INFLAŢIA ŞI ASIGURAREA STABILITĂŢII PREŢURILOR

Cauzele, formele şi natura inflaţiei contemporane. Modelul inflaţiei prin cerere. Modelul inflaţiei
prin ofertă. Evaluarea inflaţiei. Curba lui Phillips şi interpretarea ei. Ecuaţia curbei lui Phillips şi sensul
ei economic. Evaluarea ratei de sacrificiu. Inflaţia şi creşterea economică. Histereza inflaţiei. Dihotomia
şi neutralitatea banilor. Deflatorul PIB. Indicii preţurilor Laspreyres, Paasche, Fisher. Inflaţionarea şi
deflaţionarea în economie. Costurile inflaţiei şi politici antiinflaţioniste.
Lucru individual:
Istoria inflaţiilor in ţarile Europei
Analiza proceselor inflaţioniste in economia RM
Politicile antiinflationiste promovate de BNM si de alte economii.
Cap.5 manual

Tema 6. MODELUL AD-AS. ECHILIBRUL MACROECONOMIC GENERAL

Modelul echilibrului macroeconomic general. Cererea agregată şi determinanţii cererii agregate.


Curba cererii agregate şi efectele ce influenţează traiectoria curbei. Consumul: componentă a cererii
agregate: ecuaţia, funcţia şi interpretarea grafică. Înclinaţia marginală spre consum. Rata consumului.
Economiile: funcţiile, ecuaţia şi interpretarea grafică. Înclinaţia marginală spre economii. Investiţiile:
funcţiile, ecuaţia şi interpretarea grafică. Înclinaţia marginală spre investiţii. Multiplicatorul investiţiilor.
Rata dobânzii ca factor decesiv în modificarea investiţiilor. Rata dobânzii reală şi nominală. Rata
dobânzii ex-post. Rata dobânzii ex-ante. Achiziţii guvernamentale: funcţiile, ecuaţia şi interpretarea
grafică. Exportul net – ca determinant al cererii agregate. Echilibrul dintre economii şi investiţii în
economia închisă.
Oferta agregată şi determinanţii ofertei agregate. Curba ofertei agregate şi ecuaţia ei. Modelul
keynesian al ofertei agregate. Modelul salariilor rigide. Modelul preţurilor fixe. Modelul informaţiei
asimetrice. Modelul incompetenţei lucrătorilor. Curba lui Phillips ca reflectare a curbei ofertei agregate.
Modelul clasic al ofertei agregate. Curbele ofertei agregate în diferite situaţii economice (studii de caz).
Relaţiile dintre cererea agregată şi oferta agregată în scopul atingerii echilibrului macroeconomic
general. Echilibrul în modelul AD-AS (studii de caz).
Lucru individual:
Analizaţi structura consumului in economia R.Moldova
Analizaţi structura PIB-ului pentru economia R.Moldova
Cap.6 manual

Tema 7. POLITICA BUGETAR-FISCALĂ. CHELTUIELILE GUVERNAMENTALE ŞI


DATORIA DE STAT
Sectorul guvernamental. Politica bugetar-fiscală şi bugetul de stat. Instrumentele politicii bugetar-
fiscale. Deficitul şi excedentul bugetar şi impactul asupra economiei. Metode de finanţare a deficitului
bugetar. Senioraj. Efectul Oliver-Tanzi. Curba lui Laffer. Gradul de îndatorare a statului şi metode de
finanţare a datoriei de stat. Efectele de transmisie şi de multiplicare a politicii bugetar-fiscale.
Stabilizatorii automati. Costurile deficitului si excedentului bugetar.
Lucru individual:
Analizaţi structura bugetului de Stat a R.Moldova
Analizați dinamica deficitului bugetar si sursele de finantare in economia R.Moldova(5 ani)
Analizaţi gradul de indatorare in RM
Analizaţi raportul PIB/deficit bugetar
Cap.7 manual

2
Tema 8. PIAŢA MONETARĂ ŞI MECANISMELE PIEŢEI MONETARE

Componentele şi structura pieţei monetare. Condiţiile de echilibru ale pieţei monetare. Politica
monetar-creditară şi instrumentele ei. Masa monetară şi baza monetară. Agregatele monetare. Metode de
reglementare a ofertei monetare. Cererea de bani. Teorii ale cererii de bani. Teoria preferinţei pentru
lichiditate. Teoria neutralităţii banilor. Condiţii de eficienţă ale politicii monetar-creditare. Efectele de
transmisie şi de multiplicare a politicii monetar-creditare. Efectul Fişer. Piaţa monetară în RM.
Lucru individual:
Analizaţi politica monetară a RM pentru 2017 si rezultatele 2016.
Dinamica masei monetare şi a instrumentelor politicii monetare.
Dinamica rezervelor obligatorii şi cauzele modificărilor acestui indicator.
Cap.8 manual

Tema 9. MODELUL IS-LM. ECHILIBRUL SIMULTAN PE PIAŢA BUNURILOR ŞI


PIAŢA MONETARĂ

Modelul IS-LM. Caracteristicile şi ecuaţiile modelului. Crucea lui Keynes. Cheltuielile planificate şi
reale. Caracteristicile curbei IS. Caracteristicile curbei LM. Deplasarea curbelor în modelul IS-LM.
Ecuaţiile modelul IS-LM. Piaţa soldurilor monetare. Eficienţa politicilor bugetar-fiscale şi monetar-
creditare în modelul IS-LM. Echilibrul în cazul preţurilor fixe şi în cazul preţurilor flexibile. Echilibrul
pieţei monetare şi rolul ratei dobânzii în asigurarea echilibrului. Rezolvarea dezechilibrelor prin modelul
IS-LM. Construirea curbei AD în baza modelului IS-LM. Interacţiunea dintre modelul IS-LM şi AD-AS.
Utilizarea modelului IS-LM în economia reală.
Lucrul individual:
Construirea curbei cererii agregate in baza modelului IS-LM.
Eficienta politicilor economice în modelul AD-AS şi IS-LM în condiţiile modificării nivelului
preţurilor.
Cap.9 manual

Tema 10. ECONOMIA DESCHISĂ. BALANŢA DE PLĂŢI EXTERNE.

Economia deschisă: caracteristici şi factori de influenţă. Economie mică deschisă. Economie mare
deschisă. Evaluarea gradului de deschidere a economiei. Aspectele macroeconomice ale teoriilor
comerţului internaţional. Comerţul exterior şi identitatea macroeconomică de bază. Eficienţa exportului
şi importului.
Balanţa de plăţi externe şi structura ei. Contul curent şi structura contului curent. Contul de capital şi
structura lui. Rezervele valutare şi operaţiuni cu rezerve. Modelul balanţei de plăţi şi asigurarea
echilibrului BPE. Modelul datoriei dependenţei interne şi externe şi a deficitului balanţei de plăţi. Criza
balanţei de plăţi. Politica de echilibrare a balanţei de plăţi.
Piaţa valutară şi componentele ei. Cererea şi oferta de valută. Echilibrul pe piaţa valutară. Rata de
schimb şi factorii ce o influenţează. Rata de schimb nominală şi reală. Teoria parităţii capacităţii de
cumpărare. Sistemele ratelor de schimb fixe şi flexibile. Eficienţa politicilor economice în condiţiile
sistemului de cursuri fixe şi flexibile. Sisteme monetare.
Lucru individual:
Balanţa de plăţi pentru Republica Moldova 2016, 2017
Piata valutara a RM
Dinamica rezervelor valutare in RM
Cap.10,11 manual

ORE 150, CREDITE 5 ;

3
BIBLIOGRAFIA RECOMANDATA:

1. „Macroecoonomie”. / Coord.: A.Tomşa. Chişinău: Tipografia Centrală. 2018


2. Economie. / Coord.: C.Angelescu. Bucureşti: Economica. 2009.
3. Samuelson P., Nordhous W. Economics. Bucureşti, Ed. Teora, 2005
4. Stiglitz E.J., Walsh E.C. Economie. Bucureşti, Ed. Economica, 2005
5. Ciobanu Gheorghe (coord.), Macroeconomie, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2011
6. Gheorghe Popescu, Ciurlau Florin ,Macroeconomie., Editura: PRO UNIVERSITARIA,
Bucureşti, 2012
7. www.bnm.md
8. www.statistica.md
9. www.imf.org
10. www.expert-grup.org
11. http://www.gov.md

Lucrul individual pentru fiecare tema va fi oformat intr-un portofoliu, prezentat la terminarea
cursului. Termen limită 2 săptămâni înainte de sesiune.

S-ar putea să vă placă și