Sunteți pe pagina 1din 12

\

SCRIEREA

T&il,tRL de, Wwfrden&fr


qL d,Q, odrrcnp gnnttffr,
SWrugLlnQLvuwfue

gah\L KuilutdnlL, Lwlnn Lat en d.en",


J oW
Jul,te \laru wiry gL thnrun LWwP atwzgtzw

**
' 'tj.'
!,t.i'.
i. i.;;.'.r'.
oa

..t

',.:".'
:x

BlNg AI vENIT! Aoon cALIGRAFIA gi md.bucur mult cd avem


aceeasi pasiune! Aceastd sectiune a cdrlii te va c5l5.uzi in lumea
modernS. a scrierii cu stiloul, unde te vei distra si vei afla
t o mullime de lucruri despre istoria caligrafiei.
r
l ti,,

trl
P "'*1
Termenul,,caligrafie" are Ia origine cuvintele grecesti kallos,

N
E
,,frumos", Ei grapho, ,,scriu". Satisfactia pe care o oferd caligrafia
provine nu numai din rezultatul obtinut din scrisul frumos,
{-} dar gi din sunetul penilei pe hirtie, buclele literelor, inflorituri si,
\ffi
bineinleles, utilitatea acestei indeletniciri in viata de zi cuzi.
\

StiIuI meu caligrafic, pe care ti-I voi prezentain aceastd secliune,


eu il numesc ,,vintage modern", pentru cd formele literelor au Ia
bazd,stiluri mai vechi, fdrd a se rezuma ins5.1a reperele caligrafiei
[*,

il-T
tradilionale cu penita, cum ar fi Copperplate sau Spencerian.
Desi este inspiratd de caligrafi renumiti din alte epoci, scrierea din
aceasti sectiune este extrem de modernS. si poate constitui un teren
fertil pentru aparilia gi dezvoltarea unor stiluri noi, originale.

Originale? Da! Dacd inveli caligrafia prin aceastS. metod5,


ili vei putea transforma scrisul de m6.nd intr-un scris elegant,
care s5. tereprezinte.

HaL on vw aqunevw d,gTnefrbd", eg zlfi?

4
/
Pu,tntu rr,,e,e,puI
Iuelurg sA rngcrM LA scRIEREA ARTISTIcA pnopuu-ztsA, trebuie slte fami-
liarizezicu cele trei elemente de bazd.ale caligrafiei: instrumentele, tehnicile gi liniile.

funTnwvwwtda
Instrumentele bazi ale caligrafului sunt: peni1ele, tocul, cerneala gi hirtia. Materialele pot fi
de
destul de scumpe, dar incearcd sd iei cele mai bune produse pe care !i Ie permili - cit dai, atit face.
Instrumentele de calitate inferioarS. sunt greu de utilizat. cumperi intotdeauna cAte pulin
E bine s5.

din mai multe tipuri de material, pentru a vedea care !i se potrivegte mai bine.

vw Tocul

d'upLenfr Mie imi plac tocurile oblice,


pentru ci lin virful penilei
intr-un anumit unghi. Tocul
oblic este necesar pentru stilurile
Spencerian 9i Copperplate, de
pildf,, care se realizeazd.cu penila
inclinatlla 55 de grade! Pozilia
penilei in suportul metalic
al tocului joaci un rol important
Penilele in scriere. Experimenteazd
Pentru stilul caligrafic despre cu diverse poziyii,precum gi cu
care vom discutain continuare, unghiuri variate, pentru a vedea
este necesard o peni1f, ascufiti. care !i se potrivegte mai bine.
Aceste penile sunt realizate din Dacd penila se afl5 intr-un unghi
metal flexibil gi au vdrful foarte gregit, vdrful poate zgiria hirtia,
ascufit. Datoriti presiunii pe gi pot apirea pete sau stropi
ctrre o exercitf, caligraful asupra de cerneal5 in locul unor linii
penilei, virful ei se desface, d6nd grafioase. Nu te speria dacl vei
nagtere acelor treceri minunate murddri foaialainceput - pe
de Ia gros la subfire, care ne plac parcurs, te vei obignui sI scrii
atdt de mult. Penilele asculite cu penila. Doar nu renunla!
sunt disponibile intr-o varietate
toe obl,w
de modele. Pot fi extrem de
asculite, mai rigide sau flexibile.
CumpS.rd mai multe feluri, pentru
a vedea care ili place mai mult.

8
C.erneala
Oricirui cali$af ii trebuie cerneal5! Poli gisi cernealSpentru caligrafie in magazinele specializate.
iti recomand' cerneala neagr5, pentru c5. are, de cele mai multe ori, cea mai buni. texturi. Majoritatea
rnagazinelor au o gamd.Iarg5 de cerneluri minunate, dar nu
toate sunt bune pentru penilele ascutite.
incearcd diverse sortimente pAnI cind o vei gd.si pe cea care ifi place. De asemenea,
existf, si alte
materiale cu care poti scrie, dar pe acelea ti le voi prezenta mai tdrziu. Preferatele mele
sunt tusul,
cerneala de nuci gi vopseaua acrilicd.

HSrtia
Alegerea hirtiei este deosebit de importantd in caligrafie. Hirtia trebuie sd fie netedd, in cazcontrar,
ftrele fine ale hdrtiei se vor prinde in virful penilei gi foaia se va murdari. Degi sunt frumoase, hirtia
aspri, artizanal5, 9i cea groas6, texturatS, nu sunt potrivite pentru scrierea cu stiloul. in
magazine
gisegti tot felul de tipuri de hdrtie. Ai gni5 sa alegi o hdrtie speciall pentru caligrafie
sau ilustrafii.
Ia fel ca in cazul instrumentelor prezentate anterior, incearcr mai multe feluri alege-o pe
9i cea
care ili place mai mult. Mie, de exemplu, imi plac cel mai mult hirtia finf, de copiator, hirtia sublire
pentru ilustralii 9i hirtia sublire, find (presati la catd) pentru acuareli.

9
Tdutiele
in caligrafia cu peni15 asculitd, cele mai importante sunt presiunea gi unghiurile. Presiunea
miinii caligrafului pe vdrful penilei face ca grosimea liniilor si varieze, iar unghiul Ia care
este tinut tocul creeazd inclinarea elegantd 9i forma gralioasd a literelor.

Sfdf -...*+
Controleaz&presiunea
pe care o exercili
Manevrarea tocului asupra stiloului,
Migcarea penilei trebuie sI urmlreascd A Lasd penila sa alunece pr€cum gi c&t de strins
intotdeauna unghiul de inclinare a literelor. utor pe directia liniei illii.Nutrebuie s6te
care despica v5rful pentru
Crearea liniilor groase gi subliri depinde de dcarE mdna dup{. ce
a reduce riscul de a stropi
presiunea pe ca.re o exercili asupra virfului pagina cu cernealS. terrnini de lucrat. line
penilei. Deoarece virfurile penilelor sunt ugor stiloul qi apasd
flexibile, o presiune mai mare va face ca cudelicat4e
virful sd se despice gi sI traseze linii mai
groase. Pentru linii subfiri, trebuie, astfel,
sd apegi mai pulin.

Pozilia corpului
in caligrafie, postura este extrem
de importantd. Eu imi controlezpozilia
corpului deseori, ca si nu stau aplecatl
peste masd. Din cAndin c6.nd, ia o pauzd
giindreaptd-li spatele. Iatd mai jos cAteva
sfaturi pentru o pozilie corect[:

. Tine picioarele pe podea, spatele gi capul

drepte, gibralele gi umerii relaxali.


. Folosegte un gevalet de mas[ sau o tlblie
proptitd, in aga fel incit sd formeze un unghi
de 45 de grade cu suprafala pe care lucrezi.
Acest lucru te va ajuta sI lii spatele drept.
. Lasd mina moale, nu te incorda.

1C
f,olocirca unei foi de protecfie
flrir? si atunci cdnd exersezi doar, line
sbmini o foaie de protecfie. Grdsimea
rniinilol poate determina imprlgtierea
endii sau murddrirea foii. incearcS. s5.

urrllizezi o carte de joc sau o foaie lucioas5,


IEEu ca mina s5ili alunece cu ugurinfd.

Curdlarea 9i ingriiirea penifei


in timp ce lucrezi, este important saili curefi penila
periodic. Penilele murdare se deterioreazi mai ugor
stropi 9i mizgali foaia. Liniile ferme 9i curbele
9i pot
necesitd o penila curat6.

Dupf, ce scrii cdteva fraze, curd!5. penila scufundind-o


in ap5. $terge-o cu un gewet neted. Eu am intotdeauna
pebirou citeva cirpe vechi debumbac pe care le folosesc
in acest scop.

Amenajarea spatiului de lucru


Aranjeazd-fi spaliul de lucru astfel incit lumina
sf, cadl din direclia opusd m6.inii cu care lucrezi,
pentru a evita umbrele de pe foaie. Pune toate
cernehirile si instrumentele in partea mainir
cu care lucrezi pentru a evita stropirea /
,
/i
sau scurgerea de cernealS. DacI scrii
cu dreapta, ili poli aranja masa de lucru
%1
ca in imaginea alSturati. Dacd. scrii cu

stinga, inverseazl pozilia obiectelor.

fi
LU,i'tlR
Migcarea penilei trebuie V in imaginile de mai jos, vei vedea
cum se traseazd o litera. Forma
sd urmdreascd. unghiul
circularS a literei ,,a" este desenatd
de inclinare a literelor. // cu fanta penilei aliniata la unghiul
///
DacI migti penila intr-un de inclinare a literei. Aceast5 tehnicd
te ajut5 sa faci litere frumoase,
unghi nefiresc, aceasta

q
fari stropr de cerneala.
se va agilain textura foii,
stropind-o cu cerneal5.

/
/
I

fr

in sus gi in jos
Ca o regula generaI5., apasd
atunci cind trasezi liniile
in jos 9i las5 penila sd alunece
ugor cind mergi in sus.

nPASo/t/t.-Y
4nnn IU/'MX::'
ttnJ* gnza,

44u u APRSO

t2
Linii groase gi subfiri
incearcd. intotdeauna s5.. treci
lin de laliniile groase la cele
subliri. Exerseazi aceastd
tehnicf, desendnd cercuri.
APRSA
a-, unefre,

OOO 0tuenzdt"
p\,e,&,W\Jiltfr"
prle ultw
T^,t*r,*n
prLPAll,llw

oooo o oo o

13
twuctnefr, lfujiJnrt
inainte s5. incerci sd realizezi
vreun model sau proiect din aceast5 sectiune,
exerseazd o vreme migcirile fluide imbinarea liniilor. Poli folosi pagina
9i
al5-turati sau lucra pe altl foaie. Ai grija se relaxat stiloul gi sI agezi foaia
lii
in fala ta, nu in lateral

hbltn/tn

////////////

111
Nota: H6rtia acestei carli este potrivita pentru penilele ascujite,
degi s-ar putea si sug5 pulin cerneala.