Sunteți pe pagina 1din 3

Emil Gflrleanu

Ilustraliile: Adriana Lucaciu

Editura lc6xo-fr>t
k
WF ^?'
q

-4t :
4
:::., l&'
1"d

4
.: .-i &
t
-.r 'S
*j5- r:., ,
t:#-. €
,r
-1'
e'i:-
i:t '.i a.dr,,:i:i
&. "1*#+{
.c -{ #,
iI f.; ' 1+'. dffi.
etL . ::-q' i ::
,qffi IiL
Hi

S-adesficut din mugur, ?ntr-o dimineald caldd, a inceputului de primdvar5. Cea dintAi ruzd de
soare s-a impletit pe frunzd, ca o sarrnb de aur, fdcAnd-o si tremure de fericirea unei asemenea
atingeri. ZtuaintAi i s-a pdrut scurtd gi apropierea nopfii o mAhni. Lumina se stinse, rdcoarea o f6cu
sd se zgribuleasc5, sd se v6re intre celelalte qi sE aqtepte, alipind pAnd a doua zi,venreasoarelui.
Cu ce revdrsare de strdlucire se ridicd stdpAnitorul lumii, pdni sus, pe cer! Raza cobori din
nou, gi toatd"ziua,incdlzitd,frunzase sc51d[ in albastrul vdzduhului.
_ _ ,ii, -i, ]
in scurtd vreme se desf6cu mare, verde, mai frumoasd ca toate, mai sus decAt celelalte;:'::"I".
tocmai in vdrf. Deasupra ii cddea lumina, dedesubt se ridica pdn6 la ea, mireasma crinilor albi,
singuratici, cu potirul plin de colbul aurului mirositor.
Un ciripit strdin o mird. $i cea dintdi r6ndunicd, venitd de departe,tdie albastrulcerului ca o
s[geatd , inconjuri copacul de cAteva ori cu strig[te de bucurie, apoi se aqezd pe streagina casei,
cintdnd mereu...

r Mdhni -a simli o durere sufleteasci; a se intrista, a se artdfi,,a se supdra; mireasmd - miros pldcut gi puternic,
rispdnditmai ales de florile plantelor;parfum, aromd;potir -parteaunei flori sub formd de cupd; colb -praf.
4 Dar, intr-o diminea !d, razade soare nu mai veni. Cerul rdmase acoperit de nori. Cea dint6i
piciturd de ploaie o rzbtrece, greoaie. Cdtevazlle aplouat. Nici rAndunelele nu se mai vedeau. Dar ,l
mirosul crinilor, seara, se imprdgtiaputernic, umed: o amelea. i {
Dupd zllele acestea lipsite de scdnteiere, soarele rdsdri intr-o diminea!5 infocat, vdrs6ndY {
parcdfldcdn,incdlzind totul in cAteva clipe. Razao fripse. tn dupS-amiazazlletaceleia, o pdsiricd
cu pene verzi qi galbene, un scatiu, veni moleqit de c51dur5, de se furiqd sub ea, la umbri, la addpost.
Iar frunza se bucurS, acoperi cum putu mai bine pdsirica gi aceasta ciripi, int6i in[buqit, din gu$d,
apoi mai prelung, mai dulce, cum nu auzise frunzaalt c6ntec.

d
&**-' '
iY

@'
.,.,ut&i:tt"

li

8'

tattir

.6 d
*l
t
.!+d*( -

r,, /

. ' l,#,:
;-1t.'
:. ,
&
iltl'
.:,,L.t{i: u
!t i .i. ..._!

L }t:. . '.-

S-ar putea să vă placă și