Sunteți pe pagina 1din 1

- H.G.nr.

479/2002 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a


Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.
De asemenea, în lupta împotriva acestor fenomene infracţionale, România îşi
îndeplineşte obligaţiile asumate prin ratificarea convenţiilor internaţionale în domeniu,
exemplificând în acest sens Convenţia europeană privind spălarea, cercetarea, sechestrarea şi
confiscarea produselor infracţiunii, încheiată la Strasbourg la 8 noiembrie 1990 şi Convenţia
Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, adoptată la New York, la 15
noiembrie 200037.
Menţionăm doar câteva aspecte esenţiale ale activităţii de combatere a spălării banilor,
prevăzute de Legea nr. 656/2002.
Potrivit art.3 din actul normativ precizat, de îndată ce salariatul unei persoane juridice
sau una dintre persoanele fizice cu obligaţii în acest sens are suspiciuni că o operaţiune ce
urmează să fie efectuată are ca scop spălarea banilor sau finanţarea actelor de terorism, va
informa persoana desemnată, care va sesiza imediat Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere
a Spălării Banilor (alin.l).
In acelaşi text de lege se precizează că Banca Naţională a României, Comisia Naţională
a Valorilor Mobiliare sau Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va informa de îndată Oficiul
cu privire la autorizarea ori refuzul autorizării operaţiunilor prevăzute la art. 28 din Legea nr.
535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, comunicând şi motivul pentru care s-a
dispus soluţia respectivă.
Dacă Oficiul consideră necesar, poate dispune, motivat, suspendarea efectuării
operaţiunii pe o perioadă de 3 zile lucrătoare. Suma pentru care s-a dispus suspendarea
operaţiunii rămâne blocată în contul titularului până la expirarea perioadei pentru care s-a dispus
suspendarea sau, după caz, până la dispunerea altei măsuri de către Parchetul de pe lângă înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie. Tot Oficiul poate solicita Parchetului de pe lângă înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, dacă se consideră că perioada de 3 zile lucrătoare nu este suficienta
prelungirea suspendării efectuării operaţiunii cu cel mult 4 zile lucrătoare. Parchetul

17
Criminalitatea internaţionala reprezintă. In lumina Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate,
adoptată la New York, la 15 noiembrie 2000. activităţile infracţionale transnaţionale d«l^uratcde .unpup structurat alcătuit din trei sau
mai multe persoane, care există de o anumită perioadă şi acţionează In înţelegere, p Săvârşirii uncia sau mai multor infracţiuni prevăzute
de prezenta convenţie, pentru a obţine, direct on indirect, un a j financiar sau un alt avantaj material’ (art.2, lita).
Potrivit art-3. o infracţiune este de natură transnaţională dacă:
b>SeSv£ilă îm^aat! du o p^c substanţială a pregătirii, planificării, conducerii sale sau a controlului său are
,OC
M*t Intr-un stat dar implică un grup infracţional organizat care desfăşoară activităţi infracţionale in mai
mult de un stat;
este săvârşită intr-un stat, dar are efecte substanţiale Intr-un alt stat*.
<
D

48