Sunteți pe pagina 1din 68

Instrucţiuni de montaj şi VIESMANN

service
pentru personalul de specialitate

Vitopend 100
Tip WH1B
Cazan mural pentru încălzire şi cazan pentru încălzire şi preparare de apă
caldă menajeră pe combustibil gazos
pentru funcţionare fără racord la coş
Model pe gaz metan şi gaz lichefiat

Indicaţii de valabilitate, vezi ultima pagină

VITOPEND 100

5845 924 RO 8/2006 Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni!


Măsuri de siguranţă

Măsuri de siguranţă

Vă rugăm să respectaţi cu stricteţe aceste măsuri de siguranţă pentru a


exclude pericole şi daune umane şi materiale.

Explicarea măsurilor de siguranţă & normativele legale cu privire la pre-


venirea accidentelor,
Pericol & normativele legale cu privire la ocro-

Acest semn atrage atenţia asu- tirea mediului înconjurător,


pra unor posibile daune pentru & hotărârile asociaţiilor profesionale.

persoane. & normele de siguranţă prevăzute de

STAS şi normativele internaţionale


DIN, EN, DVGW, TRGI, TRF şi
! Atenţie
Acest semn atrage atenţia asu-
pra unor posibile daune mate-
VDE.

riale şi daune pentru mediul Măsuri ce trebuie luate în caz de


înconjurător. miros de gaz

Indicaţie Pericol
Informaţiile trecute sub denumirea de Emanarea gazului poate con-
indicaţie conţin informaţii suplimen- duce la explozii care pot avea
tare. ca urmare accidentări grave.
& Nu fumaţi! Evitaţi focul des-

Persoanele cărora se adresează chis şi formarea de scântei.


aceste instrucţiuni Nu aprindeţi niciodată lumina
şi nu conectaţi aparatele
Aceste instrucţiuni se adresează în electrice.
mod exclusiv personalului de speciali- & Închideţi robinetul de gaz.

tate autorizat. & Deschideţi ferestrele şi uşile.

& Intervenţiile la instalaţia de gaz tre- & Evacuaţi persoanele din

buie executate numai de către insta- zona de pericol.


latori autorizaţi de DISTRIGAZ. & Informaţi din afara clădirii fir-

& Lucrările la instalaţia electrică vor fi mele DISTRIGAZ şi ELEC-


executate numai de electricieni cali- TRICA.
ficaţi. & Dispuneţi întreruperea ali-

& Prima punere în funcţiune se va mentării electrice a clădirii


face de către executantul instalaţiei dintr-un loc sigur (din afara
sau de un specialist desemnat de clădirii).
acesta.

Normative
5845 924 RO

La efectuarea lucrărilor trebuie res-


pectate

2
Măsuri de siguranţă

Măsuri de siguranţă (continuare)

Măsuri ce trebuie luate în caz de Lucrările de remediere


miros de gaze arse

Pericol
Gazele arse pot conduce la
! Atenţie
Remedierea unor componente
cu funcţie de siguranţă pune în
intoxicaţii care pun viaţa în pericol funcţionarea sigură a
pericol. instalaţiei.
& Scoateţi instalaţia de încăl- Componentele defecte trebuie
zire din funcţiune. înlocuite cu componente origi-
& Aerisiţi încăperea de ampla- nale de la firma Viessmann.
sare a instalaţiei.
& Închideţi uşile spre încăperile Componente suplimentare, piese
de locuit. de schimb şi piese supuse uzurii

Intervenţii la instalaţie

& În cazul combustibilului gazos tre-


! Atenţie
Piesele de schimb şi piesele
supuse uzurii care nu au fost
buie închis robinetul de gaz şi asi- verificate împreună cu instala-
gurat împotriva deschiderii ţia pot influenţa funcţionarea
accidentale. instalaţiei. Montajul unor com-
& Se deconectează instalaţia de la ponente neomologate ca şi
reţea (de exemplu de la siguranţa efectuarea unor modificări
separată sau de la un întrerupător neautorizate pot periclita sigu-
principal) şi se verifică dacă este ranţa şi restrânge acordarea
întreruptă alimentarea electrică. serviciilor de garanţie.
& Se asigură instalaţia împotriva unei În cazul înlocuirii unor piese se
reconectări accidentale. vor utiliza numai piese origi-
nale de la firma Viessmann sau

! Atenţie
Prin descărcări electrostatice
pot fi avariate anumite compo-
piese de schimb aprobate de
firma Viessmann.

nente electronice.
Înainte de începerea lucrărilor
elementele pământate, de
exemplu conductele pentru
încălzire şi apă, trebuie atinse
pentru a elimina încărcarea
electrostatică.
5845 924 RO

3
Cuprins

Cuprins

Instrucţiuni de montaj
Pregătirea montajului
Informaţii privind produsul........................................................................... 5

Etapele de montaj
Montajul cazanului şi al racordurilor ............................................................ 6
Racord pentru evacuarea gazelor arse........................................................ 7
Racord de alimentare cu gaz....................................................................... 12
Deschiderea carcasei automatizării ............................................................ 12
Conexiuni electrice ..................................................................................... 13

Instrucţiuni de service
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea
Etapele de lucru – Prima punere în funcţiune, inspecţia şi întreţinerea ......... 16
Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lucru.................................. 18

Remedierea avariilor
Diagnoză la automatizare ........................................................................... 36
Repararea .................................................................................................. 40

Descrierea funcţionării
Elemente comandă şi afişaj ........................................................................ 45
Regim de încălzire ...................................................................................... 45
Prepararea de apă caldă menajeră ............................................................. 46
Extensie pentru conectări externe (accesoriu) ............................................. 46

Scheme
Schema circuitelor electrice ........................................................................ 47

Liste de piese componente....................................................................... 49

Protocoale................................................................................................. 60

Date tehnice .............................................................................................. 61

Certificate
Declaraţie de conformitate .......................................................................... 63

Index alfabetic .......................................................................................... 64


5845 924 RO

4
Pregătirea montajului

Informaţii privind produsul

Vitopend 100, WH1B

Reglat din fabricaţie pentru funcţionare pe gaz metan specific reţelelor din
Comunitatea Europeană.
Cu ajutorul unui set pentru trecere pe alt tip de combustibil se poate trece pe
alte tipuri de gaz.
Vitopend 100 se poate livra numai în ţările care sunt trecute pe plăcuţa cu
caracteristici. Pentru livrarea în alte ţări trebuie ca o firmă de specialiatate auto-
rizată să obţină în regie proprie o autorizaţie conform prevederilor legale vala-
bile în ţara respectivă.

Montaj
5845 924 RO

5
Etapele de montaj

Montajul cazanului şi al racordurilor

Indicaţie
Racordurile de gaz, apă şi cele electrice se pregătesc cu ajutorul şablonului ală-
turat.

5845 924 RO

6
Etapele de montaj

Racord pentru evacuarea gazelor arse

Înainte de montaj trebuie verificat dacă este nevoie de montarea unui element
de adaptare pentru tubulatura de gaze arse (vezi tabelul următor).

Element de adaptare pentru tubulatura de gaze arse (7 interior)


Tipul racordu- Tip Sistem 24 kW 30 kW
lui (con- evacua- Lungimea 7 Lungimea 7
stru- re gaze tubulaturii dia- tubulaturii dia-
ctiv) arse/ pentru gaze frag- pentru gaze frag-
admisie arse şi pen- me arse şi pen- me
aer tru admisie pen- tru admisie pen-
aer tru aer tru

Montaj
gaz gaz
mm m mm m mm
C 12x 60/100 ≤3 44 ≤1 47
>1≤3 —
80/125 ≤ 10 41 ≤6 46
>6≤8 —
C 12 Adaptor ≤ 10 41 ≤4 44
paralel > 10 ≤ 14 44 > 4 ≤ 12 46
80/80 > 14 ≤ 30 46 > 12 ≤ 20 —
Evacuare prin
peretele exterior separat ≤ 12 41 ≤4 46
80/80 > 12 ≤ 16 44 > 4 ≤ 10 47
> 16 ≤ 20 46 > 10 ≤ 16 50
> 20 ≤ 30 — > 16 ≤ 20 —
C 32x 60/100 ≤ 1,25 43 ≤ 1,25 50
> 1,25 ≤ 5 44 > 1,25 ≤ 2 47
>2≤3 —
80/125 ≤ 1,25 38 ≤ 1,25 44
> 1,25 ≤ 11 41 > 1,25 ≤ 6 46
> 11 ≤ 12 43 > 6 ≤ 10 —
C 32 Adaptor ≤ 10 41 ≤4 44
Evacuare verti- paralel > 10 ≤ 14 44 > 4 ≤ 12 46
cală prin acope- 80/80 > 14 ≤ 30 46 > 12 ≤ 20 —
riş separat ≤ 12 41 ≤4 46
80/80 > 12 ≤ 16 44 > 4 ≤ 10 47
> 16 ≤ 20 46 > 10 ≤ 16 50
> 20 ≤ 30 — > 16 ≤ 20 —
5845 924 RO

7
Etapele de montaj

Racord pentru evacuarea gazelor arse (continuare)

Tipul racordu- Tip Sistem 24 kW 30 kW


lui (con- evacua- Lungimea 7 Lungimea 7
stru- re gaze tubulaturii dia- tubulaturii dia-
ctiv) arse/ pentru gaze frag- pentru gaze frag-
admisie arse şi pen- me arse şi pen- me
aer tru admisie pen- tru admisie pen-
aer tru aer tru
gaz gaz
mm m mm m mm
C 42x 60/100 ≤2 44 ≤2 44

Racord la coş
cu sistem de
tuburi concen-
trice
C 52x 60/100 ≤ 10 44 ≤ 10 44
C 52 Adaptor ≤ 10 41 ≤4 44
paralel > 10 ≤ 14 44 > 4 ≤ 12 46
80/80 > 14 ≤ 30 46 > 12 ≤ 20 —
separat ≤ 12 41 ≤4 46
80/80 > 12 ≤ 16 44 > 4 ≤ 10 47
> 16 ≤ 20 46 > 10 ≤ 16 50
Evacuare gaze > 20 ≤ 30 — > 16 ≤ 20 —
arse peste aco-
periş, admisie
aer din altă zonă
de presiune
(perete exterior)
C 82x 60/100 ≤2+≤4 44 ≤2+≤6 44
80/125 ≤ 2,5 + ≤ 4,5 44 ≤ 2,5 + ≤ 4,5 44

Căi separate de
evacuare gaze
arse şi admisie
5845 924 RO

aer

8
Etapele de montaj

Racord pentru evacuarea gazelor arse (continuare)

Tipul racordu- Tip Sistem 24 kW 30 kW


lui (con- evacua- Lungimea 7 Lungimea 7
stru- re gaze tubulaturii dia- tubulaturii dia-
ctiv) arse/ pentru gaze frag- pentru gaze frag-
admisie arse şi pen- me arse şi pen- me
aer tru admisie pen- tru admisie pen-
aer tru aer tru
gaz gaz
mm m mm m mm
B 22/ Adaptor ≤ 10 41 ≤4 44
B 32 paralel > 10 ≤ 14 44 > 4 ≤ 12 46
80/80 > 14 ≤ 30 46 > 12 ≤ 20 —

Montaj
separat ≤ 12 41 ≤4 46
80/80 > 12 ≤ 16 44 > 4 ≤ 10 47
> 16 ≤ 20 46 > 10 ≤ 16 50
> 20 ≤ 30 — > 16 ≤ 20 —
Evacuare gaze
arse peste aco-
periş, admisie
aer din altă zonă
de presiune
(racord la coş)

Indicaţie
e: Ştuţurile pentru racordul paralel
de gaze arse al cazanului C trebuie
montate astfel încât să fie orientate
spre stânga sau spre dreapta.
5845 924 RO

9
Etapele de montaj

Racord pentru evacuarea gazelor arse (continuare)

A Cotul de racordare la cazan pen- B Element de adaptare pentru tubu-


tru instalarea orizontală a tubula- latura de gaze arse
turii de evacuare a gazelor arse C Racordul coaxial de gaze arse al
60/100 şi 80/125 cazanului pentru instalarea verti-
cală a tubulaturii de evacuare a
gazelor arse 60/100 şi 80/125

Se montează sistemul de evacuare a Indicaţie


gazelor arse. În tubulatura de evacuare gaze arse/
admisie aer trebuie montat un ele-
Instrucţiuni de montaj pentru ment de vizitare cu colector pentru
sistemul de evacuare a gazelor condens şi legat la sistemul de eva-
arse cuare a condensului.
5845 924 RO

10
Etapele de montaj

Racord pentru evacuarea gazelor arse (continuare)

Sistem de evacuare gaze arse/admisie aer 80/80 mm

Tubulatura pentru admisie aer trebuie izolată termic dacă se află în încăperi
neîncălzite.
& este necesar un cot de min. 87° pe traiectul de admisie aer.

& nu este permisă folosirea unui element de protecţie (reducţie admisie aer)

împotriva animalelor mici.

Deschiderea evacuării bypass pen- Indicaţie


tru gaze arse Măsurarea emisiilor de substanţe
poluante prin gazele arse (pag. 33) se
realizează doar cu panoul de protec-

Montaj
ţie cu cleme de prindere montat.

A Tablă ştanţată
5845 924 RO

11
Etapele de montaj

Racord de alimentare cu gaz

2. Se face testul de etanşeitate.

! Atenţie
O presiune de testare prea
ridicată poate provoca avarii
la cazan şi la blocul de ven-
tile de gaz.
Suprapresiune de testare
max. 150 mbar. În cazul unei
presiuni mai ridicate pentru
1. Se montează robinetul de gaz A. detectarea neetanşeităţilor,
se desfac cazanul şi blocul
Trecerea pe alt tip de gaz: de ventile de la conducta
Instrucţiuni de montaj pentru principală de gaz (se des-
setul de trecere pe alt tip de face îmbinarea prin asam-
gaz blare filetată).

3. Se aeriseşte conducta de gaz.

Deschiderea carcasei automatizării

5845 924 RO

12
Etapele de montaj

Conexiuni electrice

Montaj
A Siguranţă T 2,5 A D Potenţiometru
B Racordarea la reţea E Alimentarea electrică a accesorii-
C Cablu electrod de ionizare lor
Exemplu Vitotrol 100, tip UTD

Conectori de joasă tensiune Conectori 230 V~


% Senzor pentru temperatura apei sÖ Pompa de circulaţie (conexiune
calde menajere din acumulator internă)
(dacă există) dG Electrovalvă magnetică pentru
gaz (conexiune internă)
a-Ö Blocarea aparatelor de aerisire
Conectare numai prin extensia
externă H3 (accesoriu)
5845 924 RO

13
Etapele de montaj

Conexiuni electrice (continuare)

Racordare la reţea (de către instalator)

Pericol & În cablul de alimentare de la reţea


Atribuirea incorectă a firelor trebuie să existe un element de
poate conduce la accidentări separare care deconectează în ace-
grave şi deteriorări ale apara- laşi timp de la reţea toţi conductorii
telor. nelegaţi la masă cu diametrul supra-
Firele „L1“ şi „N“ nu sunt inver- feţei de contact de min. 3 mm.
sabile. & Reţeaua de alimentare trebuie să

aibă un nul.
& Conductele de apă trebuie să fie

legate la banda de pământare a clă-


dirii.
& Siguranţă max. 16 A.

Racordarea la reţea a accesoriilor (de către instalator)

În cazul amplasării cazanului în încă- & Vitotrol 100 , tip RT


peri umede, alimentarea de la reţea a & Vitotrol 100, tip UTA
accesoriilor amplasate în afara zonei & Vitotrol 100, tip UTD

umede nu se va face de la automati-


zare. Dacă cazanul se amplasează în
afara încăperilor umede, alimentarea
de la reţea a accesoriilor se poate
face direct la automatizare. Acest
racord se conectează şi se deconec-
tează direct o dată cu comutatorul
pornit-oprit al instalaţiei (max. 3 A)

Racordarea accesoriilor

Instrucţiuni de montaj (acces- Indicaţie


soriu) Înainte de a conecta o telecomandă
Vitotrol 100, se îndepărtează puntea
dintre „1“ şi „L“.
5845 924 RO

14
Etapele de montaj

Conexiuni electrice (continuare)

Pozarea cablurilor electrice

! Atenţie
Cablurile electrice se deteriorează, dacă vin în contact cu componente
fierbinţi.
În cazul pozării şi fixării cablurilor electrice de către instalator, trebuie
avut grijă, să nu fie depăşită temperatura maximă admisă pentru cabluri.

Se închide automatizarea şi se rabate


în sus.
Se agaţă panoul frontal şi se fixează
cu şuruburi.

Montaj
5845 924 RO

15
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Etapele de lucru – Prima punere în funcţiune, inspecţia şi întreţinerea

Pentru indicaţii suplimentare cu privire la etapele de lucru, vezi pagina indicată

Etapele de lucru pentru prima punere în funcţiune

Etapele de lucru pentru inspecţie


Etapele de lucru pentru întreţinere Pagina


! ! !
• • • 1. Umplerea instalaţiei de încălzire şi aerisirea . . . . . . . . . . . . . 18
• • • 2. Verificarea etanşeităţii tuturor racordurilor pe
circuitul primar şi pe cel secundar
• 3. Verificarea alimentării electrice de la reţea
• • 4. Verificarea tipului de gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
• 5. Trecerea pe alt tip de gaz (vezi instrucţiunile
separate de montaj)
• • • 6. Măsurarea presiunii statice şi dinamice de
alimentare cu gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
• • • 7. Măsurarea presiunii la duză . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
• 8. Reglajul sarcinii maxime pentru încălzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
• 9. Testul de etanşeitate al sistemului de evacuare
gaze arse/admisie aer (măsurare în rostul inelar) . . . . 26
• • 10. Golirea cazanului respectiv Golirea instalaţiei de
încălzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
• • 11. Verificarea şi curăţirea arzătorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
• • • 12. Verificarea vasului de expansiune cu membrană şi
a presiunii în instalaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
• • 13. Verificarea şi curăţirea schimbătorului de căldură
gaze arse/apă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
• • 14. Verificarea electrozilor de aprindere şi de ionizare . 31
• 15. Limitatorul de debit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
• • • 16. Verificarea funcţionării supapelor de siguranţă
• • • 17. Verificarea poziţiei stabile a conexiunilor electrice
• • • 18. Verificarea etanşeităţii conductelor de gaz şi a
blocului de ventile de gaz la presiune de lucru . . . . . . . . . 32
5845 924 RO

• • • 19. Măsurarea emisiilor de substanţe poluante prin


gazele arse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

16
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Etapele de lucru – Prima punere în funcţiune, . . . (continuare)


Etapele de lucru pentru prima punere în funcţiuneEtapele de lucru pentru inspecţie


Etapele de lucru pentru întreţinere Pagina


! ! !
• • • 20. Măsurarea curentului de ionizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
• • • 21. Verificarea ventilului extern de siguranţă pentru
gaz lichefiat (dacă există)
• 22. Instruirea utilizatorului instalaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Service
5845 924 RO

17
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lucru

Umplerea instalaţiei de încălzire şi aerisirea

! Atenţie
Apa de umplere cu proprietăţi necorespunzătoare stimulează depunerile
şi procesul de coroziune şi poate provoca avarii la cazan.
& Instalaţia de încălzire trebuie spălată bine înainte de umplere.

& Se va folosi numai apă care îndeplineşte condiţiile de apă menajeră.

& Apa de umplere cu o duritate peste 16,8 °dH (3,0 mol/m 3 ) trebuie dedu-

rizată, de exemplu cu o instalaţie mică de tratare a apei pentru agent


termic (vezi lista de preţuri Vitoset).
& Apei de umplere i se poate adăuga un agent de protecţie la îngheţ indi-

cat special pentru instalaţii de încălzire. Este necesar avizul din partea
producătorului pentru agentul de protecţie la îngheţ.

1. Se controlează presiunea prelimi- 4. Dacă automatizarea a fost conec-


nară din vasul de expansiune cu tată deja înainte de umplere:
membrană. & Ambele butoane rotative se

rotesc simultan la stânga până la


2. Se închide robinetul de gaz. limită.
& Comutatorul pornit-oprit al auto-

3. Instalaţia de încălzire se umple prin matizării se închide şi se redes-


robinetul de umplere de pe returul chide după 3 s.
circuitului de încălzire (de către
instalator).
Presiunea minimă în instalaţie
> 0,8 bar.

Indicaţie
Dacă automatizarea nu a fost
conectată înainte de umplerea
instalaţiei, servomotorul ventilului
de comutare se află în poziţie neu-
tră şi instalaţia va fi umplută com-
plet.

& Butonul rotativ „tw“ se aduce


5845 924 RO

pentru cca. 3 s în domeniul de


reglaj şi apoi din nou în poziţia
iniţială.

18
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Servomotorul ventilului de comu- 5. După umplerea şi aerisirea com-


tare trece în poziţia intermediară. pletă se închide comutatorul pornit-
oprit de la automatizare.
Indicaţie
Pompa porneşte pentru cca 6. Se închide robinetul de umplere şi
10 minute. golireA.

7. Se închid robineţii pe circuitul


agentului termic.

Verificarea tipului de gaz


& În starea de livrare cazanul Vitopend 100 este reglat pentru funcţionare pe
gaz metan .
Cazanul poate să funcţioneze în cazul indicelui Wobbe cuprins între 12,0 şi
16,1 kWh/m 3 (între 43,2 şi 58,0 MJ/m 3).

1. Se află tipul de gaz metan şi indi- 3. Se trece tipul de gaz în protocolul


cele Wobbe (Wo) de la DISTRI- de măsurători de la pag. 60.
GAZ, respectiv furnizorul de gaz
lichefiat, şi se compară cu datele Domeniul indicelui Wobbe Wo
trecute pe autocolantul de pe arză- Wo kWh/m 3 MJ/m 3
tor. Gaz metan 12,0 43,2
până la până la
2. Dacă datele nu corespund, trebuie 16,1 58,0
trecut arzătorul pe tipul de gaz Gaz lichefiat 20,3 72,9
existent, corespunzător datelor până la până la
obţinute de la DISTRIGAZ, respec- 21,3 76,8
tiv furnizorul de gaz lichefiat. Service

Instrucţiuni de montaj pentru


setul de trecere pe alt tip de
gaz.

Măsurarea presiunii statice şi dinamice de alimentare cu gaz

Pericol
Formarea de CO din cauza unui reglaj incorect al arzătorului poate avea
5845 924 RO

urmări grave pentru sănătate.


Înainte şi după lucrările la aparatele care funcţionează pe gaz trebuie
măsurate emisiile de CO.

19
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Indicaţie
Panoul de protecţie trebuie să fie montat pentru a împiedica pătrunderea de aer
fals.

Funcţionarea pe gaz lichefiat


Rezervorul de gaz lichefiat trebuie clătit de două ori la prima punere în func-
ţiune/înlocuire. Rezervorul şi conducta de racordare la alimentarea cu gaz tre-
buie bine aerisite după clătire.

1. Se închide robinetul de gaz. 6. Se măsoară presiunea de alimen-


2. tare cu gaz (presiunea dinamică).

Valoare reglată:
& Gaz metan: 20/25 mbar

& Gaz lichefiat: 37/50 mbar

Indicaţie
Pentru măsurarea presiunii dina-
mice de alimentare cu gaz se vor
utiliza aparate de măsură cu o pre-
cizie de min. 0,1 mbar.
Se slăbeşte şurubul la racordul de
măsurare A de la blocul de ven- 7. Se trece valoarea în protocolul de
tile, nu se scoate complet şi se măsurători la pag. 60.
racordează manometrul. Se vor lua măsurile corespunză-
toare conform tabelului.
3. Se deschide robinetul de gaz.
8. Se închide comutatorul pornit-oprit
4. Se măsoară presiunea statică şi se de la automatizare (cazanul se
trece valoarea în protocolul de opreşte), se închide robinetul de
măsurători de la pag. 60. gaz, se scoate manometrul, se
Valoare reglată: max. 57,5 mbar închide cu şurubul corespunzător
racordul de măsurare A.
5. Se porneşte cazanul.

Indicaţie
La prima punere în funcţiune apa-
ratul poate indica avarie, deoarece
există aer pe conducta de gaz.
Pentru deblocare se închide comu-
5845 924 RO

tatorul pornit-oprit al automatizării


şi se redeschide după cca. 3 s. Se
repetă procesul de aprindere.

20
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

9. Se deschide robinetul de gaz şi se


porneşte cazanul.

Pericol
Scurgerea de gaz pe la
racordul de măsurare con-
stituie pericol explozie.
Se verifică etanşeitatea la
gaz a racordului de măsu-
rare.

Presiunea (dinamică) de alimentare Măsuri


cu gaz
Gaz metan Gaz lichefiat
sub 17,4 mbar sub 42,5 mbar Nu se va porni instalaţia şi se va infor-
ma firma ROMGAZ, respectiv furnizo-
rul de gaz lichefiat.
17,4 - 25 mbar 42,5 - 57,5 mbar Se porneşte cazanul.
peste 25 mbar peste 57,5 mbar Se montează un regulator separat de
presiune înainte de intrarea în instala-
ţie şi se reglează presiunea prelimina-
ră la 20 mbar pentru gaz metan,
respectiv la 50 mbar pentru gaz liche-
fiat. Se informează firma ROMGAZ,
respectiv furnizorul de gaz lichefiat.

Măsurarea presiunii la duză

Presiunea la duză la o putere termică superioară şi inferioară trebuie controlată


Service

(cu capacul montat B).


Valorile indicate în următoarele tabele sunt valori de control pentru reglajul
puterii maxime (vezi pag. 24).
5845 924 RO

21
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

4. Se deschide robinetul de gaz. Se


conectează comutatorul pornit-
oprit de la automatizare.

5. Se reglează puterea superioară:

Se roteşte butonul „tw“ până la


limită la dreapta (se lasă pentru
scurt timp în această poziţie) şi
apoi se roteşte înapoi.
LED-urile „tw“ şi „tr“ semnali-
A Racord de măsurare zează intermitent simultan.
B Capac
C Şurub Indicaţie
D Şurub cu cap crestat La regimul de funcţionare cu
putere nominală maximă se
1. Se închide comutatorul pornit- revine automat după cca. 30 minu-
oprit de la automatizare (cazanul te sau prin deconectarea şi recon-
se opreşte) ectarea alimentării de la reţea.

6. Se scoate capacul B de la blocul


de ventile.

7. Se măsoară presiunea la duză la


valoarea maximă a puterii nomi-
nale. În cazul unor abateri faţă de
valoarea din tabelul următor, se
Se roteşte butonul rotativ „tr“ la reglează presiunea la duză pentru
stânga până la limită. valoarea superioară a puterii de la
şurubul C (cheie nr. 10).
2. Se închide robinetul de gaz.

3. Se slăbeşte şurubul de la racordul


de măsurare A, nu se scoate
5845 924 RO

complet şi se racordează mano-


metrul.

22
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

8. Se reglează puterea inferioară: 10. Se fixează pe poziţie capacul B.

Indicaţie 11. Se verifică valorile reglate şi se


Înainte de a regla puterea nomi- trec în protocolul de măsurători
nală minimă, trebuie reglată pute- de la pag. 60.
rea nominală maximă. Regimul de
funcţionare cu putere nominală 12. Se închide comutatorul pornit-
minimă se anulează automat oprit de la automatizare (cazanul
după cca. 30 minute sau prin se opreşte), se închide robinetul
deconectarea şi reconectarea ali- de gaz, se scoate manometrul, se
mentării de la reţea. închide cu şurubul corespunzător
racordul de măsurare A.

13. Butoanele rotative „tw“ şi „tr“


se aduc în poziţia iniţială.

14. Se deschide robinetul de gaz şi


se porneşte cazanul.

Se roteşte butonul rotativ „tw“ la Pericol


stânga până la limită. Scurgerea de gaz pe la
LED-urile „tw“ şi „tr“ semnali- racordul de măsurare con-
zează intermitent alternativ. stituie pericol explozie.
Se verifică etanşeitatea la
9. Se măsoară presiunea la duză la gaz a racordului de măsu-
puterea nominală minimă. La aba- rare.
tere de la valoarea din tabelul de
mai jos se reglează presiunea la
duză pentru puterea nominală
minimă de la şurubul cu cap
crestat D. Se ţine contra de
Service

şurubul C (cheie nr. 10).

de la 10,5 până la 24 kW
Putere nominală kW 10,5 11 12 15 18 21 24
Presiunea la duză pentru
20 mbar presiune de ali-
mentare cu gaz
gaz Diametrul
duzelor în
mm
5845 924 RO

Gaz metan 1,25 mbar 2,6 2,9 3,4 5,3 7,6 10,3 13,5

23
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Putere nominală kW 10,5 11 12 15 18 21 24


Presiunea la duză pentru
50 mbar presiune de ali-
mentare cu gaz
gaz Diametrul
duzelor în
mm
Gaz lichefiat 0,84 mbar 5,6 6,0 6,8 10,4 14,8 20,2 26,4

de la 13 până la 30 kW
Putere nominală kW 13 15 18 21 24 27 30
Presiunea la duză pentru
20 mbar presiune de ali-
mentare cu gaz
gaz Diametrul
duzelor în
mm
Gaz metan 1,25 mbar 2,3 3,2 4,7 6,5 8,5 10,8 13,3
Presiunea la duză pentru
50 mbar presiune de ali-
mentare cu gaz
gaz Diametrul
duzelor în
mm
Gaz lichefiat 0,84 mbar 5,2 6,8 9,6 12,9 16,8 21,2 26,1

Indicaţie
Valorile indicate în tabele cu privire la presiunea la duză sunt valabile în cazul
următoarelor condiţii de ambianţă:
& Presiune atmosferică: 1013 mbar

& Temperatura: 15 °C

Indice Wobbe vezi pag. 19.

Reglajul sarcinii maxime pentru încălzire

Indicaţie
Pentru regimul de încălzire poate fi limitată sarcina maximă pentru încălzire.
Limitarea se face prin domeniul de modulare.
5845 924 RO

24
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

1. Se închide comutatorul pornit- 5.


oprit de la automatizare (cazanul
se opreşte)
2.

Se roteşte butonul „tw“ până la


limită la dreapta (se lasă pentru
scurt timp în această poziţie) şi
Se roteşte butonul rotativ „tr“ la apoi se roteşte înapoi.
stânga până la limită. LED-urile „tw“ şi „tr“ semnali-
3. zează intermitent simultan.
6.

Se slăbeşte şurubul de la racordul


de măsurare A, nu se scoate
complet şi se racordează mano-
metrul.

4. Se deschide robinetul de gaz. Se


Service

porneşte cazanul.
5845 924 RO

25
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

7. Potenţiometrul B se roteşte cu o 10. Butoanele rotative „tw“ şi „tr“


şurubelniţă la stânga, până ce se aduc în poziţia iniţială.
presiunea la duză indicată de
manometru corespunde regimului 11. Se notează reglajul puterii
de încălzire dorit, conform tabelu- maxime în protocol la pag. 60.
lui cu presiuni la duze de la pag.
23. 12. Se deschide robinetul de gaz şi
se porneşte cazanul.
8. Se închide automatizarea şi se
rabate în sus. Pericol
Scurgerea de gaz pe la
9. Se închide comutatorul pornit- racordul de măsurare con-
oprit, se închide robinetul de gaz, stituie pericol explozie.
se scoate manometrul şi se Se verifică etanşeitatea la
închide racordul de măsurare A. gaz a racordului de măsu-
rare.

Testul de etanşeitate al sistemului de evacuare gaze arse/


admisie aer (măsurare în rostul inelar)

Tubulatura de evacuare a gazelor


arse este considerată etanşă, dacă în
aerul de ardere nu se măsoară o con-
centraţie de CO 2 peste 0,2 % sau o
concentraţie de O 2 sub 20,6 %.
Dacă se măsoară valori mai mari de
CO 2 sau mai mici de O 2, se impune o
verificare sub presiune a tubulaturii
de evacuare a gazelor arse la o
suprapresiune statică de 200 Pa.

A Punctul pentru măsurarea carac-


teristicilor aerului de ardere (aer
de admisie)
5845 924 RO

26
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Golirea cazanului respectiv Golirea instalaţiei de încălzire

! Atenţie
Pericol de opărire
Doar dacă temperatura apei
Indicaţie
Cazanul respectiv instalaţia de încăl-
zire poate fi golită doar atunci, când
din cazan respectiv tempera- servomotorul ventilului de comutare
tura apei din boiler este sub se află într-o poziţie intermediară
40 °C, trebuie golit cazanul (vezi pag. 18). Imediat ce servomoto-
respectiv Trebuie golită insta- rul ventilului de comutare se află într-
laţia de încălzire. o poziţie intermediară, se închide
comutatorul pornit-oprit al automati-
zării, pentru ca pompa să nu meargă
în gol.

Verificarea şi curăţirea arzătorului

Se închide comutatorul pornit-oprit de la automatizare şi se deconectează de la


reţea.
Se închide robinetul de gaz şi se asigură împotriva deschiderii accidentale.

Service
5845 924 RO

27
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Indicaţie
Se curăţă arzătorul, dacă este nece-
sar, cu aer comprimat sau eventual cu
leşie de săpun.
Se clăteşte cu apă curată.
Montajul cu garnituri noi.
5845 924 RO

28
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Verificarea vasului de expansiune cu membrană şi a presiu-


nii în instalaţie

Se măsoară presiunea preliminară din


vasul de expansiune cu membrană la
niplul de măsurare A, eventual se
completează umplerea.

Service
5845 924 RO

29
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Verificarea şi curăţirea schimbătorului de căldură gaze arse/


apă

Pentru demontarea pieselor-asam- Indicaţie


blare filetată ale circuitului primar se Se curăţă, la nevoie, schimbătorul de
ţine contra cu o cheie fixă. căldură gaze arse/apă cu aer compri-
mat sau eventual cu leşie de săpun,
iar apoi se clăteşte cu apă curată.
5845 924 RO

Montajul cu garnituri noi.

30
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Verificarea electrozilor de aprindere şi de ionizare

Service

Indicaţie
Se curăţă electrozii de aprindere cu o
perie mică sau cu hârtie abrazivă.
5845 924 RO

31
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Limitatorul de debit

Se spală limitatorul de debit A cu


apă curată, dacă este necesar.

Verificarea etanşeităţii conductelor de gaz şi a blocului de


ventile de gaz la presiune de lucru

Pericol
Gazul scurs este explozibil.
Se verifică etanşeitatea con-
ductelor şi a blocului de ventile
de gaz.
5845 924 RO

32
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Măsurarea emisiilor de substanţe poluante prin gazele arse

Racordul de gaze arse al cazanului i Set de racorduri ale cazanului


coaxial

A Gaze arse 1. Aparatul de măsură se racordează


B Admisie aer la orificiul de măsurare A.
Cot pentru racordarea cazanului
2. Se deschide robinetul de gaz. Se
porneşte cazanul.

3. Se reglează puterea superioară


(vezi pag. 22)
Se măsoară concentraţia de CO 2
sau O 2. Valorile măsurate se trec în
protocolul de măsurători la pag. 60.

4. Se reglează puterea inferioară


(vezi pag. 23)
Se măsoară concentraţia de CO 2
sau O 2. Valorile măsurate se trec în
Service

Racordul de gaze arse al cazanului protocolul de măsurători la pag. 60.


paralel
5. Se deconectează comutatorul por-
nit-oprit de la automatizare.
Funcţionarea la puterea nominală
inferioară s-a încheiat.

Trebuie respectate valorile limită pre-


văzute de EN 483 (concentraţia de
5845 924 RO

CO < 1000 ppm).

33
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Dacă valorile măsurate se află în


afara intervalului admis, trebuie verifi-
cate următoarele:
& etanşeitatea sistemului de evacuare

gaze arse/admisie aer (vezi


pag. 26)
& presiunea statică şi dinamică de ali-

mentare cu gaz (vezi pag. 19)


& presiunea la duză (vezi pag. 21)

Măsurarea curentului de ionizare

A Cablu pentru adaptor (livrabil ca


accesoriu)
5845 924 RO

1. Se racordează aparatul de măsură 2. Se reglează puterea superioară


conform figurii alăturate. (vezi pag. 22)

34
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

3. Curentul de ionizare la formarea 4. Se deconectează comutatorul por-


flăcării: min. 4 µA nit-oprit de la automatizare.
Măsuri în cazul în care curentul de Funcţionarea la puterea nominală
ionizare este < 4 µA: Se verifică superioară s-a încheiat.
distanţa dintre electrozi (vezi
pag. 31). 5. Se trece valoarea în protocolul de
măsurători la pag. 60.

Instruirea utilizatorului instalaţiei

Executantul instalaţiei trebuie să predea utilizatorului instalaţiei instrucţiunile de


utilizare şi să-l iniţieze în deservirea acesteia.

Service
5845 924 RO

35
Remedierea avariilor

Diagnoză la automatizare

Semnificaţia simbolurilor afişate în timpul funcţionării

8 A U tr tw Funcţie
oprită Alimentarea de la reţea deco-
nectată
porni- Alimentarea la reţea conectată
tă Arzător oprit,
încălzirea şi prepararea a.c.m.
cuplate pe stand-by şi protecţia
la îngheţ activată
porni- por- Arzătorul pornit (există semnal
tă nită de flacără)
porni- por- Solicitare de căldură
tă nită
porni- por- Prepararea apei calde menajere
tă nită

Semnificaţia simbolurilor afişate pentru service

8 A U tr tw LED-urile Funcţie
semnali-
zează in-
termitent
po- sem- sem- simultan Funcţionare la putere nominală
rni- nali- nali- maximă respectiv cu funcţia de
tă zea- zea- testare/verificare (vezi pag. 22).
ză ză
inter- inter-
mi- mi-
tent tent
po- sem- sem- alternativ Funcţionare la putere nominală
rni- nali- nali- minimă (vezi pag. 23)
tă zea- zea-
ză ză
inter- inter-
mi- mi-
tent tent
5845 924 RO

36
Remedierea avariilor

Diagnoză la automatizare (continuare)

Semnalizarea avariilor

8 A U tr tw LED-urile Funcţie
semnali-
zează in-
termitent
po- sem- Sistemul de supraveghere a ga-
rni- nali- zelor arse a decuplat
tă zea-

inter-
mi-
tent
po- sem- sem- simultan Scurtcircuit la senzorul de tempe-
rni- nali- nali- ratură al cazanului
tă zea- zea-
ză ză
inter- inter-
mi- mi-
tent tent
po- sem- sem- alternativ Întrerupere la senzorul de tempe-
rni- nali- nali- ratură al cazanului
tă zea- zea-
ză ză
inter- inter-
mi- mi-
tent tent
po- sem- sem- simultan Scurtcircuit la senzorul pentru
rni- nali- nali- temperatura la ieşire (cazan pen-
tă zea- zea- tru încălzire şi preparare a.c.m.,
Service

ză ză pe gaz) respectiv Senzor pentru


inter- inter- temperatura apei calde menajere
mi- mi- din acumulator (numai pentru ca-
tent tent zanul mural pentru încălzire, pe
gaz)
5845 924 RO

37
Remedierea avariilor

Diagnoză la automatizare (continuare)

8 A U tr tw LED-urile Funcţie
semnali-
zează in-
termitent
po- sem- sem- alternativ Întrerupere la senzorul pentru
rni- nali- nali- temperatura la ieşire (cazan pen-
tă zea- zea- tru încălzire şi preparare a.c.m.,
ză ză pe gaz) respectiv Senzor pentru
inter- inter- temperatura apei calde menajere
mi- mi- din acumulator (numai pentru ca-
tent tent zanul mural pentru încălzire, pe
gaz)
po- sem- sem- simultan Scurtcircuit la senzorul pentru su-
rni- nali- nali- pravegherea gazelor arse
tă zea- zea-
ză ză
inter- inter-
mi- mi-
tent tent
po- sem- sem- alternativ Întrerupere la senzorul pentru su-
rni- nali- nali- pravegherea gazelor arse
tă zea- zea-
ză ză
inter- inter-
mi- mi-
tent tent
po- por- Avarie la automatul de aprindere
rni- nită Pentru deblocarea arzătorului, se
tă închide şi se deschide comutato-
rul pornit-oprit al automatizării.

Alte semnalizări de avarii

Pentru afişarea unor cauze de avarii detaliate trebuie mai întâi rotit butonul
„rt“ la stânga până la limită, apoi la dreapta până la limită.
5845 924 RO

38
Remedierea avariilor

Diagnoză la automatizare (continuare)

8 A U tr tw LED-ul Funcţie
se aprin-
de inter-
mitent.
po- sem- 1 ori/10 s Termostatul de siguranţă/protec-
rni- nali- ţia pentru funcţionare fără apă a
tă zea- decuplat.
ză Pentru deblocarea arzătorului se
inter- roteste butonul „rt“ puţin la
mi- dreapta până la limită „E“ şi se
tent poziţionează la loc la temperatura
agentului termic dorită.
po- sem- 2 ori/10 s Nu există semnal de flacără după
rni- nali- timpul de siguranţă
tă zea-

inter-
mi-
tent
po- sem- 3 ori/10 s Presostatul de aer nu cuplează
rni- nali-
tă zea-

inter-
mi-
tent
po- sem- 4 ori/10 s Există semnal de flacără după
rni- nali- timpul de postcombustie
tă zea-

inter-
Service

mi-
tent
po- sem- 5 ori/10 s Există semnal de flacără înainte
rni- nali- de pornirea arzătorului
tă zea-

inter-
mi-
tent
5845 924 RO

39
Remedierea avariilor

Repararea

Verificarea şi curăţirea schimbătorului de căldură în plăci

Se închid şi se golesc circuitul primar şi circuitul secundar al cazanului.

Indicaţie
Este posibilă scurgerea apei rămase în schimbătorul de căldură în plăci.

Se demontează senzorul pentru temperatura a.c.m. la ieşire A.

A Senzor pentru temperatura a.c.m. B Şuruburi


5845 924 RO

la ieşire

40
Remedierea avariilor

Repararea (continuare)

Se verifică dacă există depuneri de Indicaţie


piatră pe racordurile circuitului secun- Montajul cu garnituri noi. Garniturile
dar sau murdărie pe racordurile circui- noi se ung cu lubrifiant.
tului primar. Se curăţă şi, după caz, se
înlocuieşte schimbătorul de căldură în
plăci.

Verificarea senzorilor

Service

A Limitator de temperatură
B Senzor pentru temperatura apei
din cazan
5845 924 RO

41
Remedierea avariilor

Repararea (continuare)

C Senzorul pentru temperatura la


ieşire (cazan pentru încălzire şi
preparare a.c.m., pe gaz)
% Senzor pentru temperatura apei
calde menajere din acumulator
(cazan mural pentru încălzire, pe
gaz)

1. Senzorul de temperatură al apei


din cazan:
& Se scot cablurile de la senzorul

pentru temperatura a.c.m. la


ieşire.
& Se măsoară rezistenţa senzoru-

lui şi se compară cu caracteris-


tica.
& În cazul unor abateri mari se înlo-

cuieşte senzorul.

! Atenţie
Senzorul pentru temperatura
apei din cazan se află direct
în agentul termic (pericol de
opărire).
Înainte de a înlocui senzorul,
se goleşte cazanul.
5845 924 RO

42
Remedierea avariilor

Repararea (continuare)

2. Termostat: 3. Senzorul pentru temperatura la


Se face verificarea, în cazul în care ieşire (cazan pentru încălzire şi
după o deconectare de avarie a preparare a.c.m., pe gaz):
arzătorului, automatul de aprindere & Se scot cablurile de la senzorul

nu poate fi deblocat, deşi tempera- pentru temperatura a.c.m. la


tura apei din cazan este sub cca ieşire.
90 °C. & Se măsoară rezistenţa senzoru-

& Se scot cablurile de la senzorul lui şi se compară cu caracteris-


pentru temperatura a.c.m. la tica.
ieşire. & În cazul unor abateri mari se înlo-

& Cu ajutorul unui aparat de cuieşte senzorul.


măsură se verifică dacă nu există
o întrerupere la limitatorul de
temperatură.
& Limitatorul de temperatură defect
! Atenţie
Senzorul pentru temperatura
a.c.m. la ieşire se află direct
se demontează. în apa caldă menajeră
& Limitatorul nou de temperatură (pericol de opărire).
se unge cu pastă termoconduc- Înainte de a înlocui senzorul,
toare şi se montează. se goleşte cazanul pe circui-
tul secundar.

4. Senzor pentru temperatura apei


calde menajere din acumulator
(cazan mural pentru încălzire, pe
gaz):
& Se extrage conectorul cu fişă %

din mănunchiul de cabluri ale


automatizării.
Pentru deblocarea arzătorului se & Se măsoară rezistenţa senzoru-

roteşte butonul „tr“ pentru lui şi se compară cu caracteris-


scurt timp până la limită spre tica.
Service

dreapta şi apoi înapoi. Se repetă & În cazul unor abateri mari se înlo-

procesul de aprindere. cuieşte senzorul.

Verificarea siguranţei

Indicaţie
Se deconectează alimentarea de la
reţea.
5845 924 RO

43
Remedierea avariilor

Repararea (continuare)

5845 924 RO

44
Descrierea funcţionării

Elemente comandă şi afişaj

A Manometru şi termometru E Semnalizator de avarie (roşu)


B Buton rotativ pentru temperatura F Semnalizator de funcţionare
a.c.m. (verde)
C Buton rotativ pentru temperatura G Afişaj arzător (verde)
agentului termic H Afişaj încălzire (verde)
D Comutator pornit-oprit K Afişaj preparare a.c.m. (verde)

Regim de încălzire

La comanda termostatelor de Temperatura apei din cazan este limi-


ambianţă se menţine temperatura tată:
apei din cazan reglată cu ajutorul & la 76 °C prin intermediul limitatorului

butonului rotativ „tr“. electronic de temperatură din auto-


Dacă nu există nici o solicitare de căl- matul de aprindere.
dură, temperatura apei din cazan este & la 84 °C prin intermediul termocu-

menţinută la temperatura fixată pentru plei electronice din automatul de


Service

protecţia la îngheţ. aprindere.


& la 100 °C prin termostatul din circui-

tul cu elemente de siguranţă (blo-


carea automatului de aprindere).
5845 924 RO

45
Descrierea funcţionării

Prepararea de apă caldă menajeră

Cazan mural pentru încălzire pe gaz

Dacă temperatura apei din boiler Temperatura reglată pentru apa din
coboară cu 2,5 K sub valoarea nomi- cazan este cu max. 20K mai mare
nală a apei din boiler, se activează decât temperatura reglată pentru apa
prepararea apei menajere. Arzătorul, din boiler. Dacă valoarea efectivă a
pompa de circulaţie şi ventilul cu 3 căi temperaturii apei din acumulator
vor fi conectate sau comutate. depăşeşte cu 2,5K valoarea reglată,
se opreşte arzătorul şi se activează
funcţionarea prelungită a pompei.

Cazan pentru încălzire şi preparare a.c.m. pe gaz

Dacă fluxostatul sesizează consum Arzătorul funcţionează în modulaţie


de apă caldă menajeră (> 3 l/min), determinată de temperatura la ieşire a
atunci pornesc arzătorul şi pompa de apei calde menajere, iar temperatura
circulaţie, iar ventilul cu 3 căi comută este limitată de termocupla cazanului
pe preparare de apă caldă menajeră. (84 °C).

Extensie pentru conectări externe (accesoriu)

La automatizarea aparatului Cu extensia externă H3 pot fi realizate


Vitopend 100 poate fi ataşată exten- una dintre următoarele funcţii:
sia externă H3. & Blocare pentru aparate pentru eva-

cuarea gazelor arse (doar la funcţio-


Instrucţiuni de montaj narea fără racord la coş)
Extensie externă H3
5845 924 RO

46
Scheme

Schema circuitelor electrice

Service

A Placa electronică din aparat CN2 Racord Vitotrol 100


B Presostat de gaz (accesoriu) D Vitotrol 100, UTA
C Alimentarea de la reţea E Vitotrol 100, RT
F Vitotrol 100, UTD
e: Conectarea dispozitivului
5845 924 RO

solar
CN8 Servomotor pas cu pas pentru
ventilul de comutare

47
Scheme

Schema circuitelor electrice (continuare)

T8 Transformator pentru aprindere sÖ Pompă internă de circulaţie


şi ionizare dG Electrovalvă magnetică pentru
§ Senzor pentru temperatura apei gaz
din cazan fJ Limitator de temperatură
$ Senzorul pentru temperatura la a-Ö Suflantă
ieşire (numai pentru cazanul aCA Presostat de aer
pentru încălzire şi preparare a.c. aVL Fluxostat
m., pe gaz) a:Ö Bobină de modulaţie
% Senzor pentru temperatura apei
calde menajere din acumulator
(numai pentru cazanul mural
pentru încălzire, pe gaz)

5845 924 RO

48
Liste de piese componente

Liste de piese componente

Indicaţie pentru comanda pieselor 028 Flanşa pentru racordarea caza-


de schimb nului
Se vor indica nr. de comandă şi nr. de 030 Dispozitiv închidere prin tensio-
fabricaţie (vezi plăcuţa cu caracteris- nare (4 bucăţi)
tici) ca şi indicele de reper al compo- 032 Furtun de presiune
nentei (din această listă de piese 033 Suport de cablu
componente). 034 Segment lateral stânga al came-
Piesele uzuale se vor procura de la rei de ardere
magazinele de specialitate. 035 Segment lateral dreapta al came-
rei de ardere
001 Senzor de temperatură 036 Capac pentru gura de admisie a
002 Limitator de temperatură aerului
003 Arzător 040 Rampa de distribuţie pentru gaz
004 Colector gaze arse metan LL
006 Conductă de racordare a vasului 041 Rampa de distribuţie pentru gaz
de expansiune cu membrană metan Ls
007 Vas de expansiune cu membrană 042 Rampa de distribuţie pentru gaz
008 Tablă pentru dirijarea aerului din lichefiat
arzător 043 Ţeavă de racordare pentru tur
009 Bloc ventile de gaz 044 Ţeavă de racordare pentru retur
011 Manometru 045 Ţeava de racordare la gaz
012 Vizor 046 Ţeavă de racordare pentru
013 Set garnituri supapa de siguranţă
014 Elemente de asigurare 048 Suport automatizare
015 Mufe de trecere 049 Suport pentru montaj pe perete
016 Panou de protecţie cu cleme de 050 Duză Venturi
prindere 055 Cartuş pentru aerisitorul automat
017 Termoizolaţie frontală pentru 056 Supapa de siguranţă
camera de ardere 057 Schimbător de căldură în plăci
018 Termoizolaţie posterioară pentru pentru cazan pentru încălzire şi
camera de ardere preparare de apă caldă mena-
Service

019 Termoizolaţie pentru camera de jeră, pe gaz


ardere dreapta şi stânga 058 Fluxostat
020 Schimbător de căldură gaze 059 Cartuş cu motor pas cu pas
arse/apă 060 Cap pentru pompa de circulaţie
021 Panou protector al camerei de 5l
ardere 062 Limitator pentru cantitatea de
022 Rampa de distribuţie pentru gaz apă
metan tip CE 063 Set de garnituri pentru schimbă-
024 Elemente de fixare torul de căldură în plăci
5845 924 RO

025 Suflantă 064 Bloc hidraulic pentru cazan pen-


026 Presostat tru încălzire şi preparare de apă
027 Garnitură profilată caldă menajeră, pe gaz

49
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

065 Bloc hidraulic pentru cazan pen- 324 Racorduri filetate pentru cazan
tru încălzire, pe gaz pentru încălzire şi preparare de
067 Robinet de umplere apă caldă menajeră, pe gaz
068 Conductă de racordare pentru 328 Robinet de colţ cu dopuri pentru
dispozitivul de umplere apă caldă tur şi retur
menajeră (pentru deconector) 329 Robinet sferic FSG
069 Conductă de conectare pentru 330 Set garnituri
dispozitivul de umplere cu agent 331 Set de accesorii - coturi - 7 15 şi
termic 18 mm
071 Circuit bypass 332 Set de accesorii - tuburi - 7 15 şi
072 Conductă de racordare pentru 18 mm
dispozitivul de umplere apă caldă 333 Tuburi 7 15, 18 şi 22 mm (câte 2
menajeră (pentru robinetul de bucăţi)
umplere) 334 Coturi 7 22 mm (2 bucăţi)
080 Automatizare Vitopend 335 Robinet de trecere pentru apa
081 Mască bloc de conectori rece
200 Panou frontal 336 Robinet de colţ pentru apa rece
201 Clemă de fixare 337 Racorduri cu inele de strângere
202 Inscripţie cu denumirea 7 15 şi 18 mm
302 Set de accesorii pentru cazan
pentru încălzire şi preparare de Piese expuse uzurii
apă caldă menajeră, pe gaz 005 Electrozii de aprindere şi ionizare
303 Set de accesorii pentru cazan 082 Siguranţă T2,5 A
pentru încălzire, pe gaz
307 Set de accesorii pentru cazan Componente nereprezentate în
pentru încălzire şi preparare de desen
apă caldă menajeră, pe gaz 084 Mănunchi de cabluri CN7 pentru
314 Racord intermediar pentru gaze cazan mural pentru încălzire, pe
G¾ x R½ gaz
315 Racord intermediar pentru gaze 086 Mănunchi de cabluri CN7 pentru
G¾ x R¾ cazan mural pentru încălzire şi
316 Armături pentru agentul termic preparare de apă caldă mena-
pentru consolă jeră, pe gaz
317 Armături pentru apa caldă mena- 087 Cablu de conectare pentru ventil
jeră pentru consolă gaz/legare la masă
318 Robinet de colţ 088 Cablu de conectare motor pas cu
319 Robinet de trecere cu cep pentru pas
gaz fără termoventil de siguranţă 089 Cablu pentru conectarea suflan-
320 Robinet de trecere cu cep pentru tei
gaz cu termoventil de siguranţă 090 Element de fixare cu cablu
250 Instrucţiuni de montaj şi service
5845 924 RO

323 Racorduri filetate pentru cazan


pentru încălzire, pe gaz 251 Instrucţiuni de utilizare
300 Lac spray, vito-alb

50
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

301 Creion de retuş, vito-alb 346 Capac de acoperire pentru dispo-


321 Sistem de racordare pentru boiler zitivul solar
pentru preparare de apă caldă 347 Set de accesorii - tuburi flexibile -
menajeră, amplasat lângă cazan pentru dispozitivul solar
322 Sistem de racordare pentru boiler 348 Robinet sferic pentru dispozitivul
pentru preparare de apă caldă solar
menajeră, amplasat sub cazan 349 Robinet sferic pentru dispozitivul
325 Senzor pentru temperatura a.c. solar
m. din boiler 350 Bobină pentru electrovalva dis-
338 Adaptor Saunier Duval pozitivului solar
339 Adaptor Chaffoteux 351 Armăturile agentului termic din
340 Adaptor Elm Le Blanc dispozitivul solar
343 Schimbător de căldură în plăci 352 Instrucţiuni de montare a dispozi-
pentru dispozitivul solar tivului solar
344 Electrovalvă pentru dispozitivul 353 Set pâlnie de evacuare
solar
345 Dotare EL pentru dispozitivul A Plăcuţa cu caracteristici
solar

Service
5845 924 RO

51
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

5845 924 RO

52
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

Service
5845 924 RO

53
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

5845 924 RO

54
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

Service
5845 924 RO

55
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

5845 924 RO

56
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

Service
5845 924 RO

57
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

5845 924 RO

58
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

Service
5845 924 RO

59
Protocoale

Protocoale

Valori de reglaj şi măsu- Valoare re- Prima pu- Întreţinere/


rare glată nere în service
funcţiune
la data
de:
execu-
tat de:
Presiunea statică mbar max.
57,5 mbar
Presiunea (dinamică) de
alimentare cu gaz
= la gaz metan mbar 17,4-25 mbar
= la gaz lichefiat mbar 42,5-
57,5 mbar
Se va bifa tipul de gaz
Concentraţia de bioxid
de carbon CO 2
& la putere nominală infe- vol. -%
rioară
& la putere nominală vol. -%
superioară
Concentraţia de oxigen
O2
& la putere nominală infe- vol. -%
rioară
& la putere nominală vol. -%
superioară
Concentraţia de mono-
xid de carbon CO
& la putere nominală infe- ppm
rioară
& la putere nominală ppm
superioară
Curent de ionizare µA min. 4 µA
Putere maximă kW
5845 924 RO

60
Date tehnice

Date tehnice

Tensiune nominală 230 V Putere absorbită


Frecvenţă nominală 50 Hz incl. pompa de cir-
Intensitate nomina- 2,5 A culaţie
lă & 10,5 - 24 kW max.154 W
Clasa de protecţie I & 13 - 30 kW max.130 W
Tipul de protecţie IP X 4 D con- Tipul constructiv C 12, C 12x, C 32,
form EN 60529 C 32x, C 42, C 52,
Temperatura admisă a mediului am- C 52x, C 62, C 82,
biant C 82x, B 22, B 32
& la funcţionare între 0 şi Categoria II 2H3P
+40 °C
& la depozitare şi între -20 şi Putere calorifică inferioară
transport +65 °C Putere calorifică kWh/ MJ/m 3
3
Reglajul termocu- inferioară P ci m
plei electronice 84 °C Gaz metan 9,45 34,02
Reglajul limitatoru- Gaz lichefiat 24,44 88,00
lui de temperatură 100 °C (fixat)
între 40 şi
Termostat de lucru 76 °C
Indicaţie
Aceste valori pentru consumul de combustibil servesc numai pentru informare
(de exemplu în cazul cererii de racordare la conducta de alimentare cu gaz) sau
pentru verificarea estimativă şi volumetrică a reglajului. Datorită reglajelor
făcute din fabricaţie, valorile presiunii de gaz nu au voie să difere faţă de aceste
valori.

Valori pentru consumul de combustibil de la 10,5 până la 24 kW


Putere nomi- kW 10,5 11 12 15 18 21 24
nală
Sarcina nomi- kW 11,7 12,3 13,3 16,7 20,0 23,3 26,7
Service

nală în focar
Consum de
combustibil la
putere maximă
Gaz metan m 3 /h 1,24 1,3 1,41 1,76 2,12 2,47 2,83
l/min 20,43 21,4 23,3 29,1 34,92 40,74 46,62
Gaz lichefiat kg/h 0,91 0,96 1,04 1,3 1,56 1,82 2,09
Număr identificare _-0085 BQ 0447
produs
5845 924 RO

61
Date tehnice

Date tehnice (continuare)

Valori pentru consumul de combustibil de la 13 până la 30 kW


Putere nomi- kW 13 15 18 21 24 27 30
nală
Sarcina nomi- kW 14,5 16,7 20,0 23,3 26,7 30,0 33,3
nală în focar
Consum de
combustibil la
putere maximă
Gaz metan m 3 /h 1,53 1,77 2,12 2,47 2,82 3,17 3,53
l/min 25,29 29,18 34,94 40,74 46,56 52,38 58,2
Gaz lichefiat kg/h 1,13 1,31 1,56 1,82 2,08 2,35 2,61
Număr identificare _-0085 BQ 0447
produs

5845 924 RO

62
Certificate

Declaraţie de conformitate

Declaraţie de conformitate pentru Vitopend 100

Noi, firma Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, declarăm pe
proprie răspundere, că produsul Vitopend 100 corespunde următoarelor
norme:

EN 483 EN 60 335
EN 625 EN 61 000-3-2
EN 50 165 EN 61 000-3-3
EN 55 014

Conform hotărârilor următoarelor directive, acest produs va fi marcat cu _-


0085 BQ 0447:

90/396/CEE 73/ 23/CEE


89/336/CEE 92/ 42/CEE

Acest produs îndeplineşte normele impuse de Directiva privind randamentul


(92/42/CEE) pentru cazan de temperatură joasă (NT).

Allendorf, 12 ianuarie 2006 Viessmann Werke GmbH&Co KG

ppa. Manfred Sommer

Service
5845 924 RO

63
Index alfabetic

Index alfabetic

A M
Apă de umplere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Măsurarea emisiilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Arzător . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Măsurarea emisiilor de substanţe
poluante prin gazele arse . . . . . . . . . . . . . 33
B Măsurarea în rostul inelar . . . . . . . . . . . . . 26
Blocul de ventile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Montajul cazanului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

C P
Cabluri electrice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Pompa de circulaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Conectări externe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Prepararea de apă caldă menajeră 46
Conectori de joasă tensiune . . . . . . . . . 13 Presiunea de testare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Conexiuni electrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Presiunea dinamică de alimentare cu
Curentul de ionizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 20
Presiunea în instalaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
D Presiunea la duză . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Presiunea statică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Declaraţie de conformitate . . . . . . . . . . . . 63 Prima punere în funcţiune . . . . . . . . . . . . . 18
Deschiderea carcasei automatizării 12 Protocol de măsurători . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Descrierea funcţionării . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Putere inferioară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Dispozitiv de deconectare . . . . . . . . . . . . 14 Putere superioară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Distanţa dintre electrozi . . . . . . . . . . . . . . . . 31
R
E Racord de alimentare cu gaz . . . . . . . . 12
Electrovalvă magnetică pentru gaz 13 Racord pentru evacuarea gazelor
Electrozi de aprindere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 arse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Electrozi de ionizare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Racordarea la reţea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Elemente de afişaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Racordarea la reţea a accesoriilor . 14
Elemente de comandă. . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Racordul de gaze arse al cazanului 33
Evacuare bypass pentru gaze arse 11 Regim de încălzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Extensie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Repararea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

G
Golire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

I
Indice Wobbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Informaţii privind produsul . . . . . . . . . . . . . . 5
Instalaţie mică de dedurizare . . . . . . . . 18

L
5845 924 RO

Limitatorul de debit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Limitatorul de temperatură . . . . . . . . . . . . 41
Liste de piese componente . . . . . . . . . . . 49

64
Index alfabetic

Index alfabetic (continuare)

S Ţ
Sarcina pentru încălzire, max. . . . . . . . 24 Ţări de destinaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Schema circuitului electric . . . . . . . . . . . . 47
Scheme de conectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 T
Schimbător de căldură gaze arse/apă Testul de etanşeitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Tipul de gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Schimbătorul de căldură în plăci . . . 40
Semnalizarea avariilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 U
Semnificaţia simbolurilor afişate în Umplerea instalaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
timpul funcţionării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Umplerea instalaţiei de încălzire . . . 18
Semnificaţia simbolurilor afişate
pentru service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 V
Senzor pentru temperatura a.c.m. din Vasul de expansiune cu membrană . . .
acumulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 29

Senzorul de temperatură al apei din


cazan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Senzorul pentru temperatura la ieşire
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

Siguranţa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5845 924 RO

65
66
5845 924 RO
5845 924 RO

67
Tipărit pe hârtie ecologică,
albită fără clor
Firma Viessmann îşi rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice!
Indicaţie de valabilitate

Vitopend 100, tip WH1B


Nr. de fabrica- Cazan mural pentru încălzi- Cazan pentru încălzire şi
ţie re pe gaz preparare a.c.m. pe gaz
de la 10,5 7277 953 ... 7277 949 ...
până la 24 kW
de la 13 până 7277 951 ...
la 30 kW

Viessmann S.R.L.
RO-507075 Ghimbav
5845 924 RO

Braşov
E-mail: info-ro@viessmann.com
www.viessmann.com

68