Sunteți pe pagina 1din 140

Instrucţiuni de montaj şi VIESMANN

service
pentru personalul de specialitate

Vitopend 200
Tip WHKA
Cazan pentru încălzire şi preparare a.c.m. pe gaz
pentru funcţionare fără racord la coş
Model pe gaz metan şi gaz lichefiat

Indicaţii de valabilitate, vezi ultima pagină

VITOPEND 200

5845 855 RO 11/2005 Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni!


Măsuri de siguranţă

Măsuri de siguranţă

Vă rugăm să respectaţi cu stricteţe aceste măsuri de siguranţă pentru a


exclude pericole şi daune umane şi materiale.

Explicarea măsurilor de siguranţă & normativele legale cu privire la pre-


venirea accidentelor,
Pericol & normativele legale cu privire la ocro-

Acest semn atrage atenţia asu- tirea mediului înconjurător,


pra unor posibile daune pentru & hotărârile asociaţiilor profesionale.

persoane. & normele de siguranţă prevăzute de

STAS şi normativele internaţionale


DIN, EN, DVGW, TRGI, TRF şi
! Atenţie
Acest semn atrage atenţia asu-
pra unor posibile daune mate-
VDE.

riale şi daune pentru mediul Măsuri ce trebuie luate în caz de


înconjurător. miros de gaz

Indicaţie Pericol
Informaţiile trecute sub denumirea de Emanarea gazului poate con-
indicaţie conţin informaţii suplimen- duce la explozii care pot avea
tare. ca urmare accidentări grave.
& Nu fumaţi! Evitaţi focul des-

Persoanele cărora se adresează chis şi formarea de scântei.


aceste instrucţiuni Nu aprindeţi niciodată lumina
şi nu conectaţi aparatele
Aceste instrucţiuni se adresează în electrice.
mod exclusiv personalului de speciali- & Închideţi robinetul de gaz.

tate autorizat. & Deschideţi ferestrele şi uşile.

& Intervenţiile la instalaţia de gaz tre- & Evacuaţi persoanele din

buie executate numai de către insta- zona de pericol.


latori autorizaţi de DISTRIGAZ. & Informaţi din afara clădirii fir-

& Lucrările la instalaţia electrică vor fi mele DISTRIGAZ şi ELEC-


executate numai de electricieni cali- TRICA.
ficaţi. & Dispuneţi întreruperea ali-

& Prima punere în funcţiune se va mentării electrice a clădirii


face de către executantul instalaţiei dintr-un loc sigur (din afara
sau de un specialist desemnat de clădirii).
acesta.

Normative
5845 855 RO

La efectuarea lucrărilor trebuie res-


pectate

2
Măsuri de siguranţă

Măsuri de siguranţă (continuare)

Măsuri ce trebuie luate în caz de Lucrările de remediere


miros de gaze arse

Pericol
Gazele arse pot conduce la
! Atenţie
Remedierea unor componente
cu funcţie de siguranţă pune în
intoxicaţii care pun viaţa în pericol funcţionarea sigură a
pericol. instalaţiei.
& Scoateţi instalaţia de încăl- Componentele defecte trebuie
zire din funcţiune. înlocuite cu componente origi-
& Aerisiţi încăperea de ampla- nale de la firma Viessmann.
sare a instalaţiei.
& Închideţi uşile spre încăperile Componente suplimentare, piese
de locuit. de schimb şi piese supuse uzurii

Intervenţii la instalaţie

& În cazul combustibilului gazos tre-


! Atenţie
Piesele de schimb şi piesele
supuse uzurii care nu au fost
buie închis robinetul de gaz şi asi- verificate împreună cu instala-
gurat împotriva deschiderii ţia pot influenţa funcţionarea
accidentale. instalaţiei. Montajul unor com-
& Se deconectează instalaţia de la ponente neomologate ca şi
reţea (de exemplu de la siguranţa efectuarea unor modificări
separată sau de la un întrerupător neautorizate pot periclita sigu-
principal) şi se verifică dacă este ranţa şi restrânge acordarea
întreruptă alimentarea electrică. serviciilor de garanţie.
& Se asigură instalaţia împotriva unei În cazul înlocuirii unor piese se
reconectări accidentale. vor utiliza numai piese origi-
nale de la firma Viessmann sau

! Atenţie
Prin descărcări electrostatice
pot fi avariate anumite compo-
piese de schimb aprobate de
firma Viessmann.

nente electronice.
Înainte de începerea lucrărilor
elementele pământate, de
exemplu conductele pentru
încălzire şi apă, trebuie atinse
pentru a elimina încărcarea
electrostatică.
5845 855 RO

3
Cuprins

Cuprins

Instrucţiuni de montaj
Pregătirea montajului
Informaţii privind produsul........................................................................... 6
Pregătirea montajului.................................................................................. 6

Etapele de montaj
Montajul cazanului şi al racordurilor ............................................................ 9
Racord pentru evacuarea gazelor arse........................................................ 10
Racord de alimentare cu gaz....................................................................... 11
Deschiderea carcasei automatizării ............................................................ 12
Conexiuni electrice ..................................................................................... 13
Montajul unităţii de comandă a automatizării ............................................... 17
Montajul panoului frontal............................................................................. 18

Instrucţiuni de service
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea
Etapele de lucru – Prima punere în funcţiune, inspecţia şi întreţinerea ......... 19
Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lucru.................................. 21

Codări
Nivelul de codare 1 ..................................................................................... 55
Nivelul de codare 2 ..................................................................................... 58
Revenirea la codările din starea de livrare ................................................... 78

Informare pentru service


Privire de ansamblu a nivelelor de service................................................... 79
Temperaturi, fişa de codare a cazanului şi informare ................................... 80
Verificarea ieşirilor (test relee) .................................................................... 83
Informare cu privire la parametrii regimului de functionare şi la senzori ........ 85

Remedierea avariilor
Semnalizarea avariilor ................................................................................ 87
Citirea codurilor de avarie din memoria de avarii (istoric avarii).................... 89
Coduri de avarii .......................................................................................... 89
Remediere.................................................................................................. 98

Descrierea funcţionării
Automatizare pentru funcţionare cu temperatură constantă ......................... 109
Automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară....... 110
Extensie pentru racordări externe (accesoriu) ............................................. 113
5845 855 RO

Funcţiile automatizării................................................................................. 117


Comutatorul de codare al telecomenzii........................................................ 123

4
Cuprins

Cuprins (continuare)

Scheme
Schema circuitului electric – conexiuni interne ............................................ 124
Schema circuitului electric – Conexiuni externe........................................... 126

Liste de piese componente....................................................................... 128

Protocoale................................................................................................. 134

Date tehnice .............................................................................................. 135

Certificate
Declaraţie de conformitate .......................................................................... 137

Index alfabetic .......................................................................................... 138


5845 855 RO

5
Pregătirea montajului

Informaţii privind produsul

Vitopend 200, WHKA

Reglat din fabricaţie pentru funcţionare pe gaz metan specific reţelelor din
Comunitatea Europeană.
Cu ajutorul unui set pentru trecere pe alt tip de combustibil se poate trece pe
gaz metan obişnuit sau gaz lichefiat.
Vitopend 200 se poate livra numai în ţările care sunt trecute pe plăcuţa cu
caracteristici. Pentru livrarea în alte ţări trebuie ca o firmă de specialiatate auto-
rizată să obţină în regie proprie o autorizaţie conform prevederilor legale vala-
bile în ţara respectivă.

Pregătirea montajului

Pregătiri în vederea montajului cazanului

Pregătirea de către instalator a racordării la gaz, apă şi alimentare electrică:

Instrucţiuni de montaj pentru suportul pentru montaj sau rama de montaj.

5845 855 RO

6
Pregătirea montajului

Pregătirea montajului (continuare)

Montaj

A Turul circuitului primar R p ¾ E Returul circuitului primar R p ¾


B Apă caldă R p ½ F Umplere/Golire
C Racord de alimentare cu gaz G Spaţiu pentru cablurile electrice
D Apă rece R p ½

1. Se pregătesc racordurile hidrau- 2. Racordul de alimentare cu gaz se


lice. Se spală instalaţia de încăl- pregăteşte conform TRGI resp.
zire. TRF.
5845 855 RO

7
Pregătirea montajului

Pregătirea montajului (continuare)

3. Se pregătesc conexiunile electrice.


& Cablul de alimentare de la reţea:

NYM-J 3 x 1,5 mm 2 , cu siguranţă


max. 16 A, 230 V~, 50 Hz.
& Cablurile pentru accesorii: NYM

cu numărul necesar de fire pentru


racordarea aparatelor externe.
& Toate cablurile trebuie să iasă în

zona „G“ 1200 mm din perete.

5845 855 RO

8
Etapele de montaj

Montajul cazanului şi al racordurilor

Montaj
5845 855 RO

9
Etapele de montaj

Racord pentru evacuarea gazelor arse

B Racordul paralel de gaze arse al


cazanului pentru instalarea verti-
cală şi orizontală a tubulaturii de
evacuare a gazelor arse (80/80)
C Racordul coaxial de gaze arse al
cazanului pentru instalarea verti-
cală a tubulaturii de evacuare a
gazelor arse (60/100, 70/110 şi
80/125)
D Cotul de racordare la cazan pen-
tru instalarea orizontală a tubula-
turii de evacuare a gazelor arse
(60/100, 70/110 şi 80/125)

1. Se slăbesc şuruburile de întindere


de la flanşa pentru racordul de
gaze arse al cazanului.

2. Se introduce racordul de gaze arse


al cazanului.

Indicaţie
Ştuţurile pentru racordul paralel de
gaze arse al cazanului B trebuie
montate astfel încât să fie orientate
spre stânga sau spre dreapta.

3. Se strâng şuruburile de întindere.

Instrucţiuni de montaj pentru


sistemul de evacuare a
gazelor arse
A Şuruburi de întindere la racordul
cazanului
5845 855 RO

10
Etapele de montaj

Racord de alimentare cu gaz

2. Se face testul de etanşeitate.

! Atenţie
O presiune de testare prea
ridicată poate provoca avarii
la cazan şi la blocul de ven-
tile de gaz.
Suprapresiune de testare
max. 150 mbar. În cazul unei
presiuni mai ridicate pentru
detectarea neetanşeităţilor,
A Robinet de gaz se desfac cazanul şi blocul

Montaj
de ventile de la conducta
1. Se montează robinetul de gaz A. principală de gaz (se des-
face îmbinarea prin asam-
Trecerea pe alt tip de gaz: blare filetată).
Instrucţiuni de montaj pentru
setul de trecere pe alt tip de 3. Se aeriseşte conducta de gaz.
gaz

Indicaţie pentru funcţionarea pe


gaz lichefiat!
Noi recomandăm în cazul instalării
cazanului în încăperi sub nivelul
solului, instalarea electrovalvei
magnetice externe de siguranţă în
combinaţie cu extensia internă H1.
5845 855 RO

11
Etapele de montaj

Deschiderea carcasei automatizării

5845 855 RO

12
Etapele de montaj

Conexiuni electrice

Indicaţie pentru conectarea accesoriilor


La conectare se vor respecta instrucţiunile separate de montaj care sunt
ataşate accesoriilor.

Montaj

A Conexiune pentru ceasul coman- B Vitotrol 100 UTD (numai la auto-


dat prin unde radio matizare pentru funcţionare cu
temperatură constantă)
C Vitotrol 100 UTA (numai la auto-
5845 855 RO

matizare pentru funcţionare cu


temperatură constantă)

13
Etapele de montaj

Conexiuni electrice (continuare)

Conectori 230 V~ lH & Alimentarea de la reţea a acce-


fÖ Alimentarea de la reţea soriilor (230 V~ 50 Hz). În cazul
amplasării cazanului în încăperi
Pericol umede, alimentarea de la reţea
Atribuirea incorectă a fire- a accesoriilor amplasate în
lor poate conduce la acci- afara zonei umede, nu se va
dentări grave şi deteriorări face de la automatizare. Dacă
ale aparatelor. cazanul se amplasează în afara
Firele „L1“ şi „N“ nu sunt încăperilor umede, conectarea
inversabile: la alimentarea de la reţea a
L1: maro accesoriilor se poate face direct
N: albastru la automatizare. Acest racord se
PE: verde/galben conectează şi se deconectează
& În cablul de alimentare de la direct o dată cu comutatorul por-
reţea trebuie să existe un ele- nit-oprit al instalaţiei (max. 3 A)
ment de separare care deconec- & Vitotrol 100 UTA

tează în acelaşi timp de la reţea & Vitotrol 100 UTD

toţi conductorii nelegaţi la masă


cu diametrul suprafeţei de con- Conectori de joasă tensiune
tact de min. 3 mm. ! Senzor de temperatură exterioară
În cazul unor secţiuni mai mari (numai în cazul funcţionării
ale cablurilor (până la 14 mm) comandate de temperatura exte-
se îndepărtează elementul de rioară)
trecere a cablurilor. Cablul se Montaj:
fixează cu garnitura de cablu & Pe peretele dinspre nord sau

(neagră) integrată în partea nord-vest, la o înălţime de 2


inferioară a carcasei. până la 2,5 m deasupra solului,
& Siguranţă max. 16 A. în cazul clădirilor cu mai multe
etaje se fixează în jumătatea
superioară a celui de-al 2-
lea etaj
& Nu se fixează deasupra feres-

trelor, uşilor şi gurilor de aerisire


& Nu se fixează direct sub un bal-

con sau sub streaşină


& Nu se va îngropa în tencuială

& Lungimea cablului, max. 35 m la

secţiunea cablului 1,5 mm 2


5845 855 RO

14
Etapele de montaj

Conexiuni electrice (continuare)

? Senzor de temperatură pe tur pen- aVG Participant la KM-BUS (acce-


tru preselectorul hidraulic (acce- soriu)
soriu) & Telecomandă Vitotrol 200 sau

% Senzor pentru temperatura apei 300 (numai la funcţionare


din boiler (se află împreună cu comandată de temperatura
setul de racordare pentru boilerul exterioară)
pentru preparare de apă caldă & Vitocom 100

menajeră) & Set extensie pentru un circuit

de încălzire cu vană de ames-


tec (numai la funcţionare
comandată de temperatura
exterioară)

Montaj
& Extensie externă H1 sau H2

Pozarea cablurilor electrice

! Atenţie
Cablurile electrice se deteriorează, dacă vin în contact cu componente
fierbinţi.
În cazul pozării şi fixării cablurilor electrice de către instalator, trebuie
avut grijă, să nu fie depăşită temperatura maximă admisă pentru cabluri.
5845 855 RO

15
Etapele de montaj

Conexiuni electrice (continuare)

A Conectori de joasă tensiune D Placa electronică de bază


B Racorduri la 230 V E Modul de comunicare
C Extensie internă

5845 855 RO

16
Etapele de montaj

Montajul unităţii de comandă a automatizării

Montaj
5845 855 RO

17
Etapele de montaj

Montajul panoului frontal

5845 855 RO

18
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Etapele de lucru – Prima punere în funcţiune, inspecţia şi întreţinerea

Pentru indicaţii suplimentare cu privire la etapele de lucru, vezi pagina indicată

Etapele de lucru pentru prima punere în funcţiune

Etapele de lucru pentru inspecţie


Etapele de lucru pentru întreţinere Pagina


! ! !
• • • 1. Umplerea instalaţiei de încălzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
• • • 2. Aerisirea instalaţiei de încălzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
• • • 3. Verificarea etanşeităţii tuturor racordurilor pe
circuitul primar şi pe cel secundar
• 4. Verificarea alimentării electrice de la reţea
• • 5. Reglajul orei şi al datei (dacă este necesar) - numai
la automatizare comandată de temperatura
exterioară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
• 6. Schimbarea limbii (dacă este necesar) – numai la
automatizare pentru funcţionare comandată de
temperatura exterioară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
• • 7. Verificarea tipului de gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
• 8. Trecerea pe alt tip de gaz (vezi instrucţiunile
separate de montaj)
• • • 9. Etapele de lucru şi avarii posibile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
• • • 10. Măsurarea presiunii statice şi dinamice de
alimentare cu gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
• • • 11. Măsurarea presiunii la duză . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Service
12. Reglajul puterii utile maxime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
• 13. Testul de etanşeitate al sistemului de evacuare
gaze arse/admisie aer (măsurare în rostul inelar) . . . . 32
• • 14. Golirea instalaţiei de încălzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
• • 15. Verificarea şi curăţirea arzătorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
• • 16. Verificarea şi curăţirea schimbătorului de căldură
gaze arse/apă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
• • 17. Verificarea electrozilor de aprindere şi ionizare . . . . . . . 37
5845 855 RO

• 18. Limitator de debit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

19
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Etapele de lucru – Prima punere în funcţiune, . . . (continuare)


Etapele de lucru pentru prima punere în funcţiuneEtapele de lucru pentru inspecţie


Etapele de lucru pentru întreţinere Pagina


! ! !
• • • 19. Verificarea vasului de expansiune cu membrană şi
a presiunii în instalaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
• • • 20. Verificarea funcţionării supapelor de siguranţă
• • • 21. Verificarea poziţiei stabile a conexiunilor electrice
• • • 22. Verificarea etanşeităţii conductelor de gaz şi a
blocului de ventile de gaz la presiune de lucru . . . . . . . . . 39
• • • 23. Măsurarea emisiilor de substanţe poluante prin
gazele arse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
• • • 24. Măsurarea curentului de ionizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
• • • 25. Verificarea ventilului extern de siguranţă pentru
gaz lichefiat (dacă există)
• 26. Adaptarea automatizării la instalaţia de încălzire
existentă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
• 27. Reglajul caracteristicilor de încălzire (numai la
automatizare pentru funcţionare comandată de
temperatura exterioară) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
• 28. Conectarea automatizării la sistemul LON (numai
la automatizare comandată de temperatura
exterioară) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
• 29. Realizarea verificării participanţilor (în combinaţie
cu sistemul LON la automatizare pentru
funcţionare comandată de temperatura exterioară) 52
• 30. Instruirea utilizatorului instalaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
• 31. Accesarea şi anularea mesajului „Întreţinere“ . . . . . . . . . . 53
5845 855 RO

20
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lucru

Umplerea instalaţiei de încălzire

! Atenţie
Apa de umplere cu proprietăţi necorespunzătoare stimulează depunerile
şi procesul de coroziune şi poate provoca avarii la cazan.
& Instalaţia de încălzire trebuie spălată bine înainte de umplere.

& Se va folosi numai apă care îndeplineşte condiţiile de apă menajeră.

& Apa de umplere cu o duritate peste 20 °dH (3,58 mmol/l) trebuie deduri-

zată, de exemplu cu o instalaţie mică de tratare a apei pentru agent ter-


mic (vezi lista de preţuri Vitotoset).
& Apei de umplere i se poate adăuga un agent de protecţie la îngheţ indi-

cat special pentru instalaţiile de încălzire.

3. Instalaţia de încălzire se umple prin


robinetul de umplere de pe returul
circuitului de încălzire (de la setul
de racordare sau de la instalator).
(Presiunea minimă în instalaţie
> 0,8 bar).

Indicaţie
Dacă automatizarea nu a fost
conectată înainte de umplerea
instalaţiei, servomotorul ventilului
de comutare se află în poziţie neu-
tră şi instalaţia va fi umplută com-
plet.

Service

A Robinet pentru umplerea şi goli-


rea cazanului

1. Se controlează presiunea prelimi-


nară din vasul de expansiune cu
membrană.
5845 855 RO

2. Se închide robinetul de gaz.

21
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

4. Dacă automatizarea a fost conec- 5. Se închide robinetul de umplere şi


tată deja înainte de umplere: golire A.
se conectează automatizarea şi se
activează programul de umplere 6. Se închid robineţii pe circuitul
prin codarea „2F:2“. agentului termic.

Indicaţie
Accesarea nivelului de codare 1 şi
setarea adresei de codare, vezi
pag. 55.
Funcţionarea şi derularea progra-
mului de umplere, vezi pag. 118.
În timpul programului de umplere,
apare pe display „EL“
(Vitotronic 100) respectiv
„Umplere“ (Vitotronic 200).

Aerisirea instalaţiei de încălzire

1. Se porneşte automatizarea. 3. Se verifică presiunea în instalaţie.

2. Se activează programul de aerisire


prin codarea „2F:1“.

Indicaţie
Accesarea nivelului de codare 1 şi
setarea adresei de codare, vezi
55.
Funcţionarea şi derularea progra-
mului de aerisire, vezi pag. 118.
În timpul programului de aerisire,
apare pe display „bF“
(Vitotronic 100) respectiv „Aeri-
sire“ (Vitotronic 200).
5845 855 RO

22
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Reglajul orei şi al datei (dacă este necesar) - numai la auto-


matizare comandată de temperatura exterioară

Indicaţie
În cazul în care la prima punere în funcţiune sau după o perioadă mai lungă de
nefuncţionare ora este afişată intermitent pe display, atunci ora şi data trebuie
reglate din nou.

Se apasă următoarele taste: 3. a/b pentru data actuală.

1. a/b pentru ora exactă. 4. d pentru confirmare.

2. d pentru confirmare, apare


„Data“.

Schimbarea limbii (dacă este necesar) – numai la automati-


zare pentru funcţionare comandată de temperatura exte-
rioară

Se apasă următoarele taste: 3. c se apasă din nou.

1. c „Selectarea circuitului de 4. b pentru limba dorită.


încălzire“ apare pe display.
5. d pentru confirmare.
2. d pentru confirmare se aşteaptă
cca. 4 s.

Verificarea tipului de gaz Service

Indicaţie
În starea de livrare cazanul Vitopend 200 este reglat pentru funcţionare pe gaz
metan specific reţelelor din Comunitatea Europeană.
Cazanul poate să funcţioneze în cazul indicelui Wobbe cuprins între 12,0 şi
16,1 kWh/m 3 (între 43,2 şi 58,0 MJ/m 3 ).

1. Se află tipul de gaz metan şi indi-


cele Wobbe (Wo) de la DISTRI-
GAZ, respectiv furnizorul de gaz
lichefiat, şi se compară cu datele
5845 855 RO

trecute pe autocolantul de pe arză-


tor.

23
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

2. Dacă datele nu corespund, trebuie 3. La trecerea pe gaz lichefiat


trecut arzătorul pe tipul de gaz Se setează codarea „1E:1“ (vezi
existent, corespunzător datelor pag. 55).
obţinute de la DISTRIGAZ, respec-
tiv furnizorul de gaz lichefiat. 4. Se trece tipul de gaz în protocolul
de măsurători de la pag. 134.
Instrucţiuni de montaj pentru
setul de trecere pe alt tip de
gaz.

Domeniul indicelui Wobbe


Indice Gaz metan Gaz liche-
Wobbe fiat
Wo E obişnuit LS LW S P
GZ 50 GZ 35 GZ 41,5
kWh/m 3 12,0 - 10,0 - 8,45 - 9,86 - 10,1 - 20,3 - 21,3
16,1 13,1 10,0 12,0 11,55
MJ/m 3 43,2 - 36,0 - 30,4 - 35,5 - 36,3 - 72,9 - 76,8
58,0 47,2 36,0 43,4 41,6

Etapele de lucru şi avarii posibile


Afişaj pe display Măsură
Solicitare de căl- nu Se măreşte va-
dură prin auto- loarea reglată, se
matizare asigură preluarea
căldurii suplimen-
tare

da

Suflanta porneş- nu După cca 200 s Se verifică cablu-


te avarie F9 rile şi legăturile
electrice cu fişe
5845 855 RO

24
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

da

Presostatul de nu După cca 200 s Se verifică cablu-


aer deblochează avarie F6 rile şi conectorii
startul (contactul cu fişe ai suflan-
între bornele tei, se verifică su-
„X8.10“ şi flanta
„X8.11“ se închi-
de)

da

Aprindere nu Avarie F4 Se verifică modu-


lul de aprindere
(comandă 230 V~
între conectorii
„X2.1“ şi „X2.2“)

da

Blocul de ventile nu Avarie F4 Se verifică blocul


de gaz se des- de ventile de gaz
chide (comandă 230 V),
se verifică presiu-
nea de alimentare
cu gaz

da

Curentul de ioni- nu Avarie F4 Se verifică regla-


zare se formează jul electrozilor şi
Service

(peste 4 µA) se verifică dacă


Simbol A există aer pe con-
ducta de gaz.
5845 855 RO

25
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

da

Arzătorul este în nu Se opreşte înain- Se verifică etan-


funcţiune te de a se atinge şeitatea instala-
temperatura re- ţiei de evacuare a
glată pentru apa gazelor de ardere
din cazan şi por- (recircularea ga-
neşte din nou zelor de ardere),
se verifică presiu-
nea dinamică a
gazului

Informaţii suplimentare, vezi pag. 87

Măsurarea presiunii statice şi dinamice de alimentare cu gaz

Pericol
Formarea de CO din cauza unui reglaj incorect al arzătorului poate avea
urmări grave pentru sănătate.
Înainte şi după lucrările la aparatele care funcţionează pe gaz trebuie
măsurate emisiile de CO.

Funcţionarea pe gaz lichefiat


Rezervorul de gaz lichefiat trebuie clătit de două ori la prima punere în func-
ţiune/înlocuire. Rezervorul şi conducta de racordare la alimentarea cu gaz tre-
buie bine aerisite după clătire.
5845 855 RO

26
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

4. Se măsoară presiunea statică şi se


trece valoarea în protocolul de
măsurători de la pag. 134.
Valoare reglată: max. 57,5 mbar

5. Se porneşte cazanul.

Indicaţie
La prima punere în funcţiune apa-
ratul poate indica avarie, deoarece
există aer pe conducta de gaz.
După cca 5 s se apasă tasta „E“
pentru deblocarea arzătorului.

6. Se măsoară presiunea de alimen-


tare cu gaz (presiunea dinamică).

Valoare reglată:
A Racord de măsurare & gaz metan: 20 mbar

& gaz lichefiat: 50 mbar

1. Se închide robinetul de gaz.


Indicaţie
2. Se slăbeşte şurubul la racordul de Pentru măsurarea presiunii dina-
măsurare A de la blocul de ven- mice de alimentare cu gaz se vor
tile, nu se scoate complet şi se utiliza aparate de măsură cu o pre-
racordează manometrul. cizie de min. 0,1 mbar.

3. Se deschide robinetul de gaz. 7. Se trece valoarea în protocolul de


măsurători la pag. 134.
Se vor lua măsurile corespunză-
toare conform tabelului.
Service
5845 855 RO

27
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Presiunea de ali- Presiunea de ali- Măsuri


mentare (presiu- mentare (presiu-
nea dinamică) nea dinamică)
pentru gaz metan pentru gaz liche-
fiat
sub 17,4 mbar sub 42,5 mbar Nu se va porni instalaţia şi se va infor-
ma firma DISTRIGAZ, respectiv furni-
zorul de gaz lichefiat.
17,4 - 57,5 mbar 42,5 - 57,5 mbar Se porneşte cazanul.
peste 57,5 mbar peste 57,5 mbar Se montează un regulator separat de
presiune înainte de intrarea în instala-
ţie şi se reglează presiunea prelimina-
ră la 20 mbar pentru gaz metan,
respectiv la 50 mbar pentru gaz liche-
fiat. Se informează firma DISTRIGAZ,
respectiv furnizorul de gaz lichefiat.

8. Se închide comutatorul pornit-oprit 9. Se deschide robinetul de gaz şi se


de la automatizare (cazanul se porneşte cazanul.
opreşte), se închide robinetul de
gaz, se scoate manometrul, se Pericol
închide cu şurubul corespunzător Scurgerea de gaz pe la
racordul de măsurare A. racordul de măsurare poate
provoca o explozie.
Se verifică etanşeitatea la
gaz a racordului de măsu-
rare. 5845 855 RO

28
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Măsurarea presiunii la duză

4. Se reglează puterea superioară.


Automatizare pentru funcţio-
nare cu temperatură constantă:
K + d se apasă simultan:
apare „1“.
a se apasă:
apare „2“.
Automatizare pentru funcţio-
nare comandată de temperatura
exterioară:
K + d se apasă simultan:
apare „Test relee“.
a apare „Sarcină
maximă“.

5. Se scoate capacul B de la blocul


de ventile.

6. Se măsoară presiunea la duză la


valoarea maximă a puterii nomi-
nale. În cazul unor abateri faţă
de valoarea din tabelul de pre-
siuni la duză se reglează presiu-
nea la duză pentru valoarea
superioară a puterii de la şurubul
C (cheie nr. 10).
A Racord de măsurare
B Capac 7. Se apasă tasta d.
C Şurub Funcţionarea la puterea nominală
Service

D Şurub cu cap crestat superioară s-a încheiat.

1. Se închide robinetul de gaz.

2. Se slăbeşte şurubul de la racordul


de măsurare A, nu se scoate
complet şi se racordează mano-
metrul.
5845 855 RO

3. Se deschide robinetul de gaz. Se


porneşte cazanul.

29
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

8. Se reglează puterea inferioară. 11. Se verifică valorile reglate si se


Automatizare pentru funcţio- trec în protocolul de măsurători.
nare cu temperatură constantă:
K + d se apasă simultan: 12. Se apasă tasta d.
apare „1“. Funcţionarea la puterea nominală
Automatizare pentru funcţio- inferioară s-a încheiat.
nare comandată de temperatura
exterioară: 13. Se închide comutatorul pornit-
K + d se apasă simultan: oprit de la automatizare (cazanul
„Test relee“ şi apoi se opreşte), se închide robinetul
apare „Sarcina de gaz, se scoate manometrul, se
minimă“. închide cu şurubul corespunzător
racordul de măsurare A.
9. Se măsoară presiunea la duză la
puterea nominală minimă. La 14. Se deschide robinetul de gaz şi
abatere de la valoarea din tabe- se porneşte cazanul.
lul de presiuni la duză ) se
reglează presiunea la duză pentru Pericol
puterea nominală inferioară de la Scurgerea de gaz pe la
şurubul cu cap crestat D. Se ţine racordul de măsurare
contra de şurubul C (cheie nr. poate provoca o explozie.
10). Se verifică etanşeitatea la
gaz a racordului de măsu-
10. Se fixează pe poziţie capacul B. rare.
Indicaţie
Valorile indicate în tabel cu privire la presiunea la duză sunt valabile în cazul
următoarelor condiţii de ambianţă:
& Presiune atmosferică: 1013,25 mbar

& Temperatura: 15 °C

Indice Wobbe vezi pag. 24.


5845 855 RO

30
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Tabelul de presiuni la duze


Putere nominală kW 10,5 29
Presiunea la duză
Gaz Presiunea dina- 7 duză în
mică de alimen- mm
tare cu gaz în
mbar
Gaz 20/25 1,25 mbar 2,0 15,1
metan CE
Gaz metan LL 20/25 1,4 mbar 2,0 14,7
Gaz metan S 25 1,55 mbar 1,3 10,9
Gaz 20 1,4 mbar 2,0 14,7
metan Lw
Gaz metan Ls 13 1,7 mbar 1,1 10,2
Gaz lichefiat 30/37/50 0,89 mbar 3,3 22,6

Reglajul puterii utile maxime

Indicaţie
Pentru regimul de încălzire poate fi limitată sarcina maximă pentru încălzire.
Limitarea se face prin domeniul de modulare.

1. Se porneşte cazanul. 3. Reglajul sarcinii maxime pentru


încălzire se documentează prin
2. K + F se apasă simultan: plăcuţa cu caracteristici care a fost
„100“ apare afişat inter- alăturată „Documentaţiei tehnice“.
mitent pe display (cores- Plăcuţa cu caracteristici se lipeşte
punde la 100 % din lângă plăcuţa cu caracteristici din
puterea nominală) şi partea superioară.
„A“.
Service

La automatizarea
comandată de tempera-
tura exterioară apare în
plus „Sarcină maximă
încălzire“.
a/b pentru valoarea dorită în
% din puterea nominală
ca putere max.
d pentru confirmare.
5845 855 RO

31
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Testul de etanşeitate al sistemului de evacuare gaze arse/


admisie aer (măsurare în rostul inelar)

Tubulatura de evacuare a gazelor


arse este considerată etanşă, dacă în
aerul de ardere nu se măsoară o con-
centraţie de CO 2 peste 0,2 % sau o
concentraţie de O 2 sub 20,6 %.
Dacă se măsoară valori mai mari de
CO 2 sau mai mici de O 2, se impune o
verificare sub presiune a tubulaturii
de evacuare a gazelor arse la o
suprapresiune statică de 200 Pa.

A Punctul pentru măsurarea carac-


teristicilor aerului de ardere (aer
de admisie)

Golirea instalaţiei de încălzire

! Atenţie
Pericol de opărire
Instalaţia de încălzire se
goleşte numai dacă tempera-
tura apei din cazan respectiv
temperatura apei din acumula-
tor este sub 40 °C.
5845 855 RO

32
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

1. Se conectează automatizarea şi se
accesează testul pentru relee:
Automatizare pentru funcţionare
cu temperatură constantă:
K + d se apasă simultan min.
2 s.
a/b se apasă până ce apare
„5“.
Automatizare pentru funcţionare
comandată de temperatura exte-
rioară:
K + d se apasă simultan min.
2 s.
a/b se apasă până ce apare
„Ventil poz. neutră“.

2. Se aşteaptă până când ventilul


ajunge într-o poziţia neutră (cca
5 s), apoi se închide comutatorul
pornit-oprit „8“ de la automatizare.

A Robinet pentru umplerea şi goli- 3. Instalaţia de încălzire se goleşte


rea cazanului prin robinetul A pentru umplerea
şi golirea cazanului.

Service
5845 855 RO

33
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Verificarea şi curăţirea arzătorului

A Şuruburi de fixare F Panou protector al camerei de


B Conector cu fişă ardere
C Arzător G Rama camerei de ardere a arzăto-
D Unitate de aprindere rului
E Automatizare H Panou protector

1. Se închide comutatorul pornit- 2. Se închide robinetul de gaz şi se


oprit de la automatizare E şi se asigură împotriva deschiderii
5845 855 RO

deconectează de la reţea. accidentale.

34
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

3. Se deşurubează masca de 9. Se scoate cablul de legare la


protecţie H şi se îndepărtează. masă a arzătorului.

4. Se deblochează 10. Se scot şuruburile de fixare A şi


automatizarea E şi se rabate în se extrage arzătorul C.
jos.
11. Se curăţă arzătorul, dacă este
5. Se deşurubează rama camerei de necesar, cu aer comprimat sau
ardere a arzătorului G. eventual cu leşie de săpun.
Se clăteşte cu apă curată.
6. Se deşurubează masca de pro-
tecţie de la camera de ardere F. Indicaţie
Dacă se curăţă cu leşie de săpun
7. Se desface conexiunea cu fişe sau se clăteşte cu apă, atunci
B. electrozii de aprindere şi de
supraveghere trebuie demontaţi.
8. Se scoate conectorul de la cablul
unităţii de aprindere D şi se
scoate din rezervorul de aer.

Service
5845 855 RO

35
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Verificarea şi curăţirea schimbătorului de căldură gaze arse/


apă

1. Se scot conectorii de la senzorul


de temperatură al cazanului B şi
limitatorul de temperatură C.

2. Se scoate siguranţa de la conexiu-


nea cu fişe A de la tubul de racor-
dare şi se desface legătura prin
îmbinare filetată D.

3. Se extrage schimbătorul de căldură


gaze arse/apă E spre faţă.

4. Se curăţă schimbătorul de căldură


gaze arse/apă, dacă este necesar,
cu aer comprimat sau leşie de
săpun.
Se clăteşte cu apă curată.

A Siguranţă conector cu fişă


B Senzor pentru temperatura apei
din cazan
C Limitator de temperatură
D Piesă-asamblare filetată
5845 855 RO

E Schimbător de căldură gaze arse/


apă

36
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Verificarea electrozilor de aprindere şi ionizare

Service

A Electrozi de aprindere B Electrod de ionizare

1. Se verifică dacă electrozii de 2. Se curăţă electrozii de aprindere


aprindere A şi electrodul de cu o perie mică sau cu hârtie abra-
ionizare B sunt consumaţi sau
5845 855 RO

zivă.
murdari.

37
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

3. Se verifică dacă sunt respectate 4. Se deşurubează panoul protector


distanţele necesare. Dacă distan- de la camera de ardere.
ţele nu sunt respectate sau dacă
electrozii prezintă deteriorări, se
înlocuiesc. Se strâng şuruburile de
fixare C ale electrozilor cu un
cuplu de strângere de 2 Nm.

Limitator de debit

1. Se deconectează automatizarea şi
se închide conducta de alimentare
cu apă rece.

2. Se desfac şuruburile cu gaură inte-


rioară hexagonală A.

3. Se scoate fluxostatul B şi se
extrage spre partea inferioară limi-
tatorul de debit C.

4. Se verifică limitatorul de debit, în


caz de depunere de piatră sau
deteriorare se înlocuieşte.

5. Limitatorul de debit şi fluxostatul se


montează din nou.

A Şuruburi cu gaură interioară hexa-


gonală
B Fluxostat
C Limitator de debit
5845 855 RO

38
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Verificarea vasului de expansiune cu membrană şi a presiu-


nii în instalaţie

1. Se scot cablurile de la presostatul


de aer A.

2. Se deşurubează capacul B.

3. Se măsoară presiunea preliminară


din vasul de expansiune cu mem-
brană la niplul de măsurare C,
eventual se completează umple-
rea.

4. Capacul B se fixează cu şuruburi


şi se conectează cablurile la pre-
sostatul de aer A.

A Presostat
B Capac
C Niplu de măsurare
Service

Verificarea etanşeităţii conductelor de gaz şi a blocului de


ventile de gaz la presiune de lucru

Pericol
Gazul scurs este explozibil.
Se verifică etanşeitatea con-
ductelor şi a blocului de ventile
de gaz.
5845 855 RO

39
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Măsurarea emisiilor de substanţe poluante prin gazele arse

Racordul de gaze arse al cazanului


coaxial

Cot pentru racordarea cazanului

A Gaze arse
B Admisie aer

1. Aparatul de măsură se racordează


la orificiul de măsurare A.

2. Se deschide robinetul de gaz. Se


porneşte cazanul.
Racordul de gaze arse al cazanului
paralel 3. Se reglează puterea inferioară.
Automatizare pentru funcţionare
cu temperatură constantă:
K + d se apasă simultan:
apare „1“.
Automatizare pentru funcţionare
comandată de temperatura exte-
rioară:
K + d se apasă simultan:
„Test relee“ şi apoi apare
„Sarcina minimă“.

4. Se măsoară concentraţia de CO 2
sau O 2. Valorile măsurate se trec în
5845 855 RO

protocolul de măsurători la
pag. 134.

40
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

5. Se apasă tasta d. 7. Se măsoară concentraţia de CO 2


Funcţionarea la puterea nominală sau O 2. Valorile măsurate se trec în
inferioară s-a încheiat. protocolul de măsurători la
pag. 134.
6. Se reglează puterea superioară.
Automatizare pentru funcţionare 8. Se apasă tasta d.
cu temperatură constantă: Funcţionarea la puterea nominală
K + d se apasă simultan: superioară s-a încheiat.
apare „1“.
a se apasă: Trebuie respectate valorile limită pre-
apare „2“. văzute de EN 483 şi EN 297 (concen-
Automatizare pentru funcţionare traţia de CO < 100 ppm).
comandată de temperatura exte-
rioară: Dacă valorile măsurate se află în
K + d se apasă simultan: afara intervalului admis, trebuie verifi-
apare „Test relee“. cate următoarele:
a se apasă: & etanşeitatea sistemului de evacuare

apare „Sarcină maximă“. gaze arse/admisie aer (vezi


pag. 32)
& presiunea statică şi dinamică de ali-

mentare cu gaz (vezi pag. 26)


& presiunea la duză (vezi pag. 29)

Service
5845 855 RO

41
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Măsurarea curentului de ionizare

2. Reglarea puterii superioare:


Automatizare pentru funcţionare
cu temperatură constantă:
K + d se apasă simultan:
apare „1“.
a se apasă:
apare „2“.
Automatizare pentru funcţionare
comandată de temperatura exte-
rioară:
K + d se apasă simultan:
apare „Test relee“.
a se apasă:
apare „Sarcină maximă“.

3. Curentul de ionizare la formarea


flăcării: min. 4 µA
Măsuri în cazul în care curentul de
ionizare este < 4 µA:
& Se verifică distanţa dintre elec-

trozi (vezi pag. 37).


& Se verifică alimentarea de la

reţea a automatizării.

A Cablu pentru adaptor (livrabil ca 4. Se apasă tasta d.


accesoriu) Funcţionarea la puterea nominală
superioară s-a încheiat.
1. Se racordează aparatul de măsură
conform figurii alăturate. 5. Se trece valoarea în protocolul de
măsurători la pag. 134.

Adaptarea automatizării la instalaţia de încălzire existentă

Indicaţie
Automatizarea trebuie să fie reglată corespunzător dotării instalaţiei. Diferite
componente ale instalaţiei vor fi recunoscute automat de automatizare şi coda-
rea se realizează automat.
5845 855 RO

& Selectarea schemei corespunzătoare, vezi figurile care urmează.

& Etapele de lucru pentru codare, vezi pag. 55.

42
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Tipul 1 de instalaţie

Un circuit de încălzire fără vană de amestec A1

! Senzor de temperatură exterioară lH Vitotrol 100 (numai la automati-


(numai la automatizare pentru zare pentru funcţionare cu tempe-
funcţionare comandată de tempe- ratură constantă)
ratura exterioară)
sau

Codare necesară
Funcţionarea pe gaz lichefiat 1E:1

Service
5845 855 RO

43
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Tipul 2 de instalaţie

Un circuit de încălzire fără vană de amestec A1 şi un circuit de încălzire cu


vană de amestec M2 cu separarea circuitelor

! Senzor de temperatură exte- aVG KM-Bus


rioară (numai la automatizare A Set extensie pentru un circuit de
pentru funcţionare comandată încălzire cu vană de amestec
de temperatura exterioară) B Schimbător de căldură în plăci
? Senzor de temperatură pe tur pentru separarea circuitelor
sÖ Pompa circuitului de încălzire C Termostat max. (încălzire prin
lH Alimentarea de la reţea pardoseală)

Codare necesară
Funcţionarea pe gaz lichefiat 1E:1
5845 855 RO

44
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Tipul 3 de instalaţie

Un circuit de încălzire fără vană de amestec A1, un circuit de încălzire prin


pardoseală racordat direct (ridicare rapidă a temperaturii pe tur) şi regula-
tor fără energie suplimentară (model cu 3 căi)

! Senzor de temperatură exterioară A Termostat max. (încălzire prin par-


(numai la automatizare pentru doseală)
funcţionare comandată de tempe- B Regulator fără energie suplimen-
ratura exterioară) tară (închide dacă creşte tempe-
sK Pompa circuitului de încălzire ratura)
pentru un circuit fără vană de
amestec (racordare prin extensie
Service

internă)

Codare necesară
Funcţionarea pe gaz lichefiat 1E:1
Extensie internă (accesoriu) 53:2
5845 855 RO

45
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Tipul 4 de instalaţie

Un circuit de încălzire fără vană de amestec A1 şi un circuit de încălzire cu


vană de amestec M2 cu preselector hidraulic

! Senzor de temperatură exte- lH Alimentarea de la reţea


rioară (numai la automatizare aVG KM-Bus
pentru funcţionare comandată A Termostat max. (încălzire prin
de temperatura exterioară) pardoseală)
? Senzor de temperatură pe tur B Set de extensie pentru circuit de
sÖ Pompa circuitului de încălzire încălzire cu vană de amestec M2
sK Pompa circuitului de încălzire C Vitotrol 300
pentru circuitul cu vană de
amestec M2 (racordare prin
extensie internă)

Codare necesară
Funcţionarea pe gaz lichefiat 1E:1
Extensie internă (accesoriu) 53:2
5845 855 RO

46
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Reglajul caracteristicilor de încălzire (numai la automatizare


pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară)

Caracteristicile de încălzire reprezintă De temperatura apei din cazan res-


legătura între temperatura exterioară pectiv de temperatura agentului ter-
şi temperatura apei din cazan respec- mic pe tur depinde la rândul său
tiv temperatura agentului termic pe temperatura de ambianţă.
tur.
Simplificat: cu cât temperatura exte- În starea de livrare sunt reglate urmă-
rioară este mai scăzută, cu atât tem- toarele valori:
peratura apei din cazan respectiv & Înclinare = 1,4

temperatura agentului termic pe tur & Nivel = 0

trebuie să fie mai ridicate.

Service

A Înclinarea caracteristicii de încăl- B Înclinarea caracteristicii de încăl-


zire la încălziri prin pardoseală zire la încălziri de temperatură
joasă (conform normativului cu
privire la economisirea de ener-
gie)
5845 855 RO

47
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Modificarea înclinării şi a nivelului

1. Înclinarea caracteristicii se modi-


fică prin adresa de codare „d3“ în
nivelul de codare 1 (vezi pag. 55).
Domeniul de reglaj de la 2 până la
35 (corespunde înclinării de la 0,2
până la 3,5).

2. Nivelul caracteristicii se modifică


prin adresa de codare „d4“ în nive-
lul de codare 1 (vezi pag. 55).
Domeniul de reglaj de la -13 până
la +40 K.

A Modificarea înclinării
B Modificarea nivelului (translaţie pe
verticală a caracteristicii de încăl-
zire)

5845 855 RO

48
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Reglajul temperaturii de ambianţă nominale

Temperatura de ambianţă normală

2. d pentru a selecta circuitul de


încălzire racordat direct A1
(circuitul fără vană de ames-
tec)
sau

3. a „2r“ este afişat intermitent.

4. d pentru a selecta circuitul de


încălzire M2 (circuitul cu vană
de amestec).

Exemplul 1: Modificarea temperaturii 5. Cu ajutorul butonului rotativ „ ts“


normale de ambianţă de la 20 °C la se reglează valoarea nominală
26 °C pentru temperatura de zi.
După cca 2 s valoarea este pre-
A Temperatura apei din cazan res- luată automat.
pectiv temperatura pe tur în °C Caracteristica de încălzire este
B Temperatura exterioară în °C deplasată în lungul axei pentru
C Temperatura de ambianţă reglată temperatura de ambianţă reglată şi
în °C acest fapt are ca rezultat modifica-
D Pompa circuitului de încălzire rea regimului de pornire şi oprire al
„oprită“ pompelor circuitului de încălzire,
E Pompa circuitului de încălzire atunci când este activată optimiza-
„pornită“ rea funcţionării pompelor circuite-
lor de încălzire.
Se apasă următoarele taste:
Service

1. a „1r“ este afişat intermitent.


5845 855 RO

49
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Temperatura de ambianţă redusă

Se apasă următoarele taste:

1. a „1r“ este afişat intermi-


tent.

2. d pentru a selecta circuitul


de încălzire racordat direct
A1 (circuitul fără vană de
amestec)
sau

3. a „2r“ este afişat intermi-


Exemplul 2: Modificarea temperaturii tent.
de ambianţă reduse de la 5 °C la
14 °C 4. d pentru a selecta circuitul
de încălzire M2 (circuitul
A Temperatura apei din cazan res- cu vană de amestec).
pectiv temperatura pe tur în °C
B Temperatura exterioară în °C 5. E Se accesează valoarea
C Temperatura de ambianţă reglată reglată pentru temperatura
în °C de noapte.
D Pompa circuitului de încălzire
„oprită“ 6. a/b se modifică valoarea.
E Pompa circuitului de încălzire
„pornită“ 7. d se confirmă valoarea.

Conectarea automatizării la sistemul LON (numai la automa-


tizare comandată de temperatura exterioară)

Modulul de comunicare LON (accesoriu) trebuie să fie conectat.

Instrucţiuni de montaj
pentru modulul de comunicare LON

Indicaţie
Transmisia informaţiilor prin sistemul LON poate dura 2-3 min.
5845 855 RO

50
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Setarea numărului participantului la sistemul LON

Numărul participantului se setează În cadrul unui sistem LON nu poate fi


prin adresa de codare „77“ (vezi tabe- atribuit acelaşi număr de două ori.
lul următor).

Actualizarea listei participanţilor la sistemul LON

Indicaţie
Acest lucru este posibil numai dacă sunt conectaţi toţi participanţii la sistemul
LON şi dacă automatizarea este codată ca manager de avarii (codarea „79:1“).

Se apasă următoarele taste: 2. e Lista participanţilor este


actualizată după cca
1. L + d se apasă simultan cca 2 min.
2 s. Verificarea participanţilor
S-a declanşat verificarea s-a încheiat.
participanţilor (vezi
pag. 52).

Instalaţie cu un cazan cu Vitotronic 050 şi Vitocom 300

Indicaţie
Numai o singură automatizare Vitotronic are voie să fie codată ca manager
de erori într-o instalaţie de încălzire.

Automatizare Vitotronic 050 Vitotronic 050 Vitocom


circ. cazan
Service

Participant nr. 1 Participant nr. 10 Participant nr. 11 Participant nr.


Codarea „77:1“ Codarea „77:10“ se Codarea „77:11“ se 99
setează setează
Automatizarea Automatizarea nu Automatizarea nu Aparatul este
este manager de este manager de este manager de manager de
5845 855 RO

erori erori erori erori


Codarea „79:1“ se Codarea „79:0“ Codarea „79:0“
setează
51
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Automatizare Vitotronic 050 Vitotronic 050 Vitocom


circ. cazan
Automatizarea Automatizarea re- Automatizarea re- Aparatul recep-
transmite ora cepţionează ora cepţionează ora ţionează ora
exactă exactă exactă exactă
Codarea „7b:1“ Codarea „81:3“ se Codarea „81:3“ se
setează setează
Automatizarea Automatizarea re- Automatizarea re- —
transmite tempe- cepţionează tem- cepţionează tempe-
ratura exterioară peratura exterioară ratura exterioară
Codarea „97:2“ se Codarea „97:1“ se Codarea „97:1“ se
setează setează setează
Supravegherea Supravegherea Supravegherea ero- —
erorilor la partici- erorilor la partici- rilor la participanţi
panţi LON panţi LON LON
Codarea „9C:20“ Codarea „9C:20“ Codarea „9C:20“

Realizarea verificării participanţilor (în combinaţie cu siste-


mul LON la automatizare pentru funcţionare comandată de
temperatura exterioară)

Prin verificarea participanţilor se testează comunicarea aparatelor din instalaţie


care sunt legate la managerul de erori.

Premise:
& Automatizarea trebuie să fie codată ca manager de erori (codarea „79:1“).

& La toate automatizările trebuie să fie setat numărul participantului (vezi

pag. 51).
& Lista participanţilor la sistemul LON din managerul de erori trebuie să fie

actualizată (vezi pag. 51).

Se apasă următoarele taste:

1. L + d se apasă simultan cca


2 s.
Verificarea participanţilor
este activată.

2. a/b pentru participantul dorit.


A Numărul curent în lista participan-
5845 855 RO

ţilor
B Numărul participantului

52
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

3. d Se activează verificarea. 4. Pentru verificarea comunicării cu


„Verificare“ este afişat ceilalţi participanţi se repetă punc-
intermitent, până ce se tele 2 şi 3.
încheie verificarea. Dis-
play-ul şi ledurile tastelor 5. L + d se apasă simultan cca
pentru participantul 1 s.
selectat semnalizează Verificarea participanţilor
intermitent cca 60 s. s-a încheiat.
& „Verificare OK“ apare

în cazul comunicării
între cele două apa-
rate.
& „Eroare la verific.“.

apare în cazul în care


nu este stabilită comu-
nicarea între cele două
aparate, se verifică
legătura LON.

Instruirea utilizatorului instalaţiei

Executantul instalaţiei trebuie să predea utilizatorului instalaţiei instrucţiunile de


utilizare şi să-l iniţieze în deservirea acesteia.

Accesarea şi anularea mesajului „Întreţinere“

Dacă la adresele de codare „21“ şi „23“ se ating valorile limită stabilite, semnali-
zatorul de avarie semnalizează intermitent. Pe display-ul unităţii de comandă
apare afişat intermitent:
Service

& La automatizare pentru funcţionare cu temperatură constantă:

Numărul de ore de funcţionare prevăzut sau intervalul de timp prevăzut cu


simbolul ceasului „u“ (în funcţie de setare)
& La automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară:

„Întreţinere“

Indicaţie
Dacă se efectuează lucrările de întreţinere, înainte de a apărea mesajul de
întreţinere, se setează adresa de codare „24:1“ şi apoi adresa de codare „24:0“;
5845 855 RO

în această situaţie contorizarea valorilor de întreţinere reglate pentru orele de


funcţionare şi intervalul de timp începe din nou de la 0.

53
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Se apasă următoarele taste: 3. d Mesajul pentru efectuarea


întreţinerii se stinge (la
1. c Informarea privind întreţi- automatizare pentru func-
nerea este activată. ţionare comandată de tem-
peratura exterioară:
2. a/b Se accesează mesajele de „Anulare: Da“ se confirmă
întreţinere. încă o dată cu d).
Semnalizatorul roşu de
avarie se aprinde în conti-
nuare intermitent.

Indicaţie
Un mesaj anulat privind întreţinerea
poate fi reafişat prin apăsarea tastei
d (cca 3 s).

După efectuarea întreţinerii

1. Codarea „24:1“ se setează din nou 2. Dacă este necesar contoarele pen-
la „24:0“. tru înregistrarea orelor de funcţio-
Semnalizatorul roşu de avarie se nare a arzătorului, a numărului de
stinge. porniri ale arzătorului şi a consu-
mului se readuc la valorile iniţiale.
Indicaţie Se apasă următoarele taste:
Dacă adresa de codare „24“ nu c accesarea este activată
este repusă la zero, după 7 zile (vezi pag. 85).
apare din nou mesajul referitor la a/b pentru valoarea dorită.
întreţinere. e valoarea selectată se
setează la „0“.
a/b pentru alte accesări.
d Informarea s-a încheiat.
5845 855 RO

54
Codări

Nivelul de codare 1

Accesarea nivelului de codare 1

Indicaţie 2. a/b pentru adresa dorită de


La automatizarea pentru funcţionare codare, adresa este afi-
comandată de temperatura exterioară şată intermitent.
codările sunt afişate textual. Codările
care nu sunt relevante datorită dotării 3. d pentru confirmare.
instalaţiei sau din cauza setării altor
codări, nu vor fi afişate. 4. a/b pentru valoarea dorită.
La instalaţii de încălzire cu un circuit
de încălzire fără vană de amestec şi 5. d pentru confirmare, pe
un circuit de încălzire cu vană de display apare pentru
amestec se parcurg întâi adresele de scurt timp „preluat“
codare posibile de la „A0“ până la „d4“ (automatizare comandată
pentru circuitul de încălzire fără vană de temperatura exte-
de amestec A1 şi apoi cele pentru cir- rioară), adresa de codare
cuitul de încălzire cu vană de amestec este din nou afişată inter-
M2. mitent.

Se apasă următoarele taste: 6. a/b pentru selectarea altor


adrese.
1. K + L cca 2s simultan.
7. K + L cca 1 s simultan, coda-
rea 1 s-a încheiat.

Privire de ansamblu

Codări
Service
Codare în starea de livrare Modificare posibilă
Schema instalaţiei
00:2 Tipul de instalaţie de în- 00:4 1 circuit de încălzire cu
călzire 1, 3: vană de amestec M2, cu
1 circuit de încălzire preparare a.c.m.
fără vană de amestec 00:6 Tipul de instalaţie de în-
A1, cu preparare a.c.m. călzire 2, 4:
1 circuit de încălzire fără
vană de amestec A1 şi 1
circuit de încălzire cu
5845 855 RO

vană de amestec M2, cu


preparare a.c.m.

55
Codări

Nivelul de codare 1 (continuare)

Codare în starea de livrare Modificare posibilă


Temp. max. cazan
06:... Limitarea valorii maxi- 06:20 Limitarea valorii maxime
me a temperaturii apei până a temperaturii apei din
din cazan, fixată prin 06:127 cazan în cadrul domenii-
fişa de codare a caza- lor fixate pentru cazanul
nului în °C respectiv
Tipul de gaz
1E:0 Funcţionare pe gaz 1E:1 Funcţionarea pe gaz li-
metan chefiat
Aerisire/Umplere
2F:0 Programul nu este acti- 2F:1 Programul de aerisire
vat este activat
2F:2 Programul de umplere
este activat
Nr. participant
77:1 Numărul participantului 77:2 Numărul participantului la
la LON (numai la auto- până sistemul LON se poate
matizare pentru funcţio- 77:99 atribui între 1 şi 99:
nare comandată de 1 -4 = cazan
temperatura exterioară) 5 = cascadă
10 - ... = Vitotronic 050
99 = Vitocom

Indicaţie
Fiecare număr poate fi
atribuit numai o singură
dată.

Regim economic de vară A1


A5:5 Cu optimizarea funcţio- A5:0 Fără optimizarea funcţio-
nării pompelor circuite- nării pompelor circuitelor
lor de încălzire (numai de încălzire
la automatizare pentru
funcţionare comandată
de temperatura exte-
rioară)
5845 855 RO

56
Codări

Nivelul de codare 1 (continuare)

Codare în starea de livrare Modificare posibilă


Temp. min. tur A1/M2
C5:20 Limitarea electronică a C5:1 Limitarea temperaturii mi-
valorii minime a tempe- până nime se poate regla între
raturii pe tur 20 °C C5:127 1 şi 127 °C
(numai la automatizare
pentru funcţionare co-
mandată de temperatu-
ra exterioară)
Temp. max. tur A1/M2
C6:75 Limitarea electronică a C6:10 Limitarea temperaturii
valorii maxime a tempe- până maxime se poate regla
raturii pe tur la 75 °C C6:127 între 10 şi 127 °C
(numai la automatizare
pentru funcţionare co-
mandată de temperatu-
ra exterioară)
Înclinarea caract. A1/M2
d3:14 Înclinarea caracteristicii d3:2 Înclinarea caracteristicii
de încălzire = 1,4 până de încălzire se poate
(numai la automatizare d3:35 regla de la 0,2 până la
pentru funcţionare co- 3,5 (vezi pag. 47)
mandată de temperatu-
ra exterioară)
Nivelul caract. A1/M2
d4:0 Nivelul caracteristicii de d4:–13 Nivelul caracteristicii de
încălzire = 0 (numai la până încălzire se poate regla
automatizare pentru d4:40 de la -13 până la 40 (vezi
funcţionare comandată pag. 47)
de temperatura exte- Service
rioară)
5845 855 RO

57
Codări

Nivelul de codare 2

Accesarea nivelului de codare 2

Indicaţie 5. a/b pentru valoarea dorită.


La automatizarea pentru funcţionare
comandată de temperatura exterioară 6. d pentru confirmare, pe
codările sunt afişate textual. Codările display apare pentru
care nu sunt relevante datorită dotării scurt timp „preluat“
instalaţiei sau din cauza setării altor (automatizare coman-
codări, nu vor fi afişate. dată de temperatura
exterioară), adresa de
Se apasă următoarele taste: codare este din nou afi-
şată intermitent.
1. L + G cca 2s simultan.
7. a/b pentru selectarea altor
2. d pentru confirmare. adrese.

3. a/b pentru adresa dorită de 8. L + G cca 1 s simultan, coda-


codare, adresa este afi- rea 2 s-a încheiat.
şată intermitent.

4. d pentru confimare, valoa-


rea este afişată intermi-
tent.

Privire de ansamblu

Adresele de codare sunt clasificate în funcţie de următoarele domenii de func-


ţii. Domeniul respectiv apare afişat pe display.
Cu a/b domeniile sunt parcurse în ordinea următoare:

Domeniul de funcţii Adrese de codare


Schema instalaţiei 00
Cazan/Arzător de la 06 până la 54
Apă caldă menajeră 56 - 73
Generalităţi de la 76 până la 9F
Circuit de încălzire racordat direct A1 (cir- de la A0 până la Fb
cuit de încălzire fără vană de amestec)
Circuit de încălzire M2 (circuit cu vană de de la A0 până la Fb
amestec)
5845 855 RO

58
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Indicaţie
La instalaţii de încălzire cu un circuit de încălzire fără vană de amestec şi un cir-
cuit de încălzire cu vană de amestec se parcurg întâi adresele de codare de la
A0 la Fb pentru circuitul de încălzire fără vană de amestec A1 şi apoi cele pen-
tru circuitul de încălzire cu vană de amestec M2.

Codări

Codare în starea de livrare Modificare posibilă


Schema instalaţiei
00:2 Tipul de instalaţie de în- 00:4 1 circuit de încălzire cu
călzire 1, 3: vană de amestec M2, cu
1 circuit de încălzire preparare a.c.m.
fără vană de amestec 00:6 Tipul de instalaţie de în-
A1, cu preparare a.c.m. călzire 2, 4:
1 circuit de încălzire fără
vană de amestec A1 şi 1
circuit de încălzire cu
vană de amestec M2, cu
preparare a.c.m.
Cazan/Arzător
06:... Limitarea valorii maxi- 06:20 Limitarea valorii maxime
me a temperaturii apei până a temperaturii apei din
din cazan, fixată prin 06:127 cazan în cadrul domenii-
fişa de codare a caza- lor fixate pentru cazanul
nului în °C respectiv
1E:0 Funcţionare pe gaz 1E:1 Funcţionarea pe gaz li-
metan chefiat
21:0 Fără interval de ore de 21:1 Numărul de ore de func-
funcţionare pentru în- până ţionare ale arzătorului
Service

treţinerea arzătorului 21:9999 până la întreţinere poate


fi reglat între la 1 şi
9999 h
23:0 Fără interval de timp 23:1 Intervalul de timp reglabil
pentru întreţinerea ar- până între 1 şi 24 luni
zătorului 23:24
24:0 Revenirea la setarea 24:1 Mesaj „Întreţinere“
iniţială a mesajului „În- (adresa este setată auto-
treţinere“ mat)
5845 855 RO

59
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în starea de livrare Modificare posibilă


25:0 i: Senzorul de tem- 25:1 Recunoaşterea senzoru-
peratură exterioară şi lui de temperatură exte-
supravegherea erorilor rioară şi a supravegherii
nu sunt recunoscute erorilor
(numai la automatizare
pentru funcţionare cu
temperatură constantă)
28:0 Fără aprindere forţată a 28:1 După 5 h arzătorul este
arzătorului pornit forţat pentru 30 s
2E:0 Fără extensie externă 2E:1 Cu extensie externă (este
recunoscută automat)
2F:0 Programele nu sunt ac- 2F:1 Programul de aerisire
tivate este activat
2F:2 Programul de umplere
este activat
32:0 Semnal „Blocare exter- 32:1 Semnal „Blocare externă“
nă“ care acţionează până care acţionează asupra
asupra pompelor de cir- 32:15 pompelor de circulaţie:
culaţie: Toate pompele vezi tabelul de mai jos
funcţionează comanda-
te de automatizare

Codarea Pompă inter- Pompa circuitu- Pompa circuitului de


nă de circula- lui de încălzire încălzire
ţie Circuit de încălzi- Circuit de încălzire cu
re fără vană de vană de amestec
amestec
0 Funcţionare Funcţionare co- Funcţionare comandată
comandată de mandată de auto- de automatizare
automatizare matizare
1 Funcţionare Funcţionare co- Funcţionare comandată
comandată de mandată de auto- de automatizare
automatizare matizare
2 Funcţionare Funcţionare co- OPRITĂ
comandată de mandată de auto-
automatizare matizare
3 Funcţionare Funcţionare co- OPRITĂ
comandată de mandată de auto-
5845 855 RO

automatizare matizare

60
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codarea Pompă inter- Pompa circuitu- Pompa circuitului de


nă de circula- lui de încălzire încălzire
ţie Circuit de încălzi- Circuit de încălzire cu
re fără vană de vană de amestec
amestec
4 Funcţionare OPRITĂ Funcţionare comandată
comandată de de automatizare
automatizare
5 Funcţionare OPRITĂ Funcţionare comandată
comandată de de automatizare
automatizare
6 Funcţionare OPRITĂ OPRITĂ
comandată de
automatizare
7 Funcţionare OPRITĂ OPRITĂ
comandată de
automatizare
8 OPRITĂ Funcţionare co- Funcţionare comandată
mandată de auto- de automatizare
matizare
9 OPRITĂ Funcţionare co- Funcţionare comandată
mandată de auto- de automatizare
matizare
10 OPRITĂ Funcţionare co- OPRITĂ
mandată de auto-
matizare
11 OPRITĂ Funcţionare co- OPRITĂ
mandată de auto-
matizare
12 OPRITĂ OPRITĂ Funcţionare comandată Service
de automatizare
13 OPRITĂ OPRITĂ Funcţionare comandată
de automatizare
14 OPRITĂ OPRITĂ OPRITĂ
15 OPRITĂ OPRITĂ OPRITĂ
5845 855 RO

61
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în starea de livrare Modificare posibilă


Cazan/Arzător
34:0 Influenţa semnalului 34:1 Influenţa semnalului „So-
„Solicitare externă“ asu- până licitare externă“ asupra
pra pompelor de circu- 34:23 pompelor de circulaţie:
laţie: Toate pompele vezi tabelul de mai jos
funcţionează comanda-
te de automatizare

Codarea Pompă internă Pompa circuitului Pompa circuitului de


de circulaţie de încălzire încălzire
Circuit de încălzire Circuit de încălzire
fără vană de ames- cu vană de amestec
tec
0 Funcţionare co- Funcţionare coman- Funcţionare coman-
mandată de auto- dată de automatiza- dată de automatizare
matizare re
1 Funcţionare co- Funcţionare coman- Funcţionare coman-
mandată de auto- dată de automatiza- dată de automatizare
matizare re
2 Funcţionare co- Funcţionare coman- OPRITĂ
mandată de auto- dată de automatiza-
matizare re
3 Funcţionare co- Funcţionare coman- OPRITĂ
mandată de auto- dată de automatiza-
matizare re
4 Funcţionare co- OPRITĂ Funcţionare coman-
mandată de auto- dată de automatizare
matizare
5 Funcţionare co- OPRITĂ Funcţionare coman-
mandată de auto- dată de automatizare
matizare
6 Funcţionare co- OPRITĂ OPRITĂ
mandată de auto-
matizare
7 Funcţionare co- OPRITĂ OPRITĂ
mandată de auto-
matizare
8 OPRITĂ Funcţionare coman- Funcţionare coman-
5845 855 RO

dată de automatiza- dată de automatizare


re

62
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codarea Pompă internă Pompa circuitului Pompa circuitului de


de circulaţie de încălzire încălzire
Circuit de încălzire Circuit de încălzire
fără vană de ames- cu vană de amestec
tec
9 OPRITĂ Funcţionare coman- Funcţionare coman-
dată de automatiza- dată de automatizare
re
10 OPRITĂ Funcţionare coman- OPRITĂ
dată de automatiza-
re
11 OPRITĂ Funcţionare coman- OPRITĂ
dată de automatiza-
re
12 OPRITĂ OPRITĂ Funcţionare coman-
dată de automatizare
13 OPRITĂ OPRITĂ Funcţionare coman-
dată de automatizare
14 OPRITĂ OPRITĂ OPRITĂ
15 OPRITĂ OPRITĂ OPRITĂ
16 PORNITĂ Funcţionare coman- Funcţionare coman-
dată de automatiza- dată de automatizare
re
17 PORNITĂ Funcţionare coman- Funcţionare coman-
dată de automatiza- dată de automatizare
re
18 PORNITĂ Funcţionare coman- OPRITĂ
dată de automatiza-
re
19 PORNITĂ Funcţionare coman- OPRITĂ
Service
dată de automatiza-
re
20 PORNITĂ OPRITĂ Funcţionare coman-
dată de automatizare
21 PORNITĂ OPRITĂ Funcţionare coman-
dată de automatizare
22 PORNITĂ OPRITĂ OPRITĂ
23 PORNITĂ OPRITĂ OPRITĂ
5845 855 RO

63
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în starea de livrare Modificare posibilă


Cazan/Arzător
52:0 Fără senzor de tempe- 52:1 CU Senzor de temperatu-
ratură pe tur pentru pre- ră pe tur pentru preselec-
selectorul hidraulic torul hidraulic (va fi setat
automat)
Apă caldă menajeră
56:0 Nu se modifică!
6F:100 Puterea maximă la pre- 6F:0 Puterea maximă la pre-
parare de apă caldă până parare de apă caldă me-
menajeră 100 %, este 6F:100 najeră poate fi reglată de
fixată prin fişa de coda- la puterea minimă până
re a cazanului la 100 %
Generalităţi
76:0 Fără modul de comuni- 76:1 Cu modul de comunicare
care LON (numai la au- LON (este recunoscut
tomatizare pentru automat)
funcţionare comandată
de temperatura exte-
rioară)
77:1 Numărul participantului 77:2 Numărul participantului la
la LON (numai la auto- până sistemul LON se poate
matizare pentru funcţio- 77:99 atribui între 1 şi 99:
nare comandată de 1 - 4 = cazan
temperatura exterioară) 5 = cascadă
10 - 98 = Vitotronic 050
99 = Vitocom

Indicaţie
Fiecare număr poate fi
atribuit numai o singură
dată.

79:0 Cu modul de comunica- 79:1 Automatizarea este ma-


re LON: nager de erori
Automatizarea nu este
manager de erori
(numai la automatizare
pentru funcţionare co-
mandată de temperatu-
5845 855 RO

ra exterioară)

64
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în starea de livrare Modificare posibilă


7b:1 Cu modul de comunica- 7b:0 Nu se transmite ora
re LON:
Automatizarea transmi-
te ora exactă (numai la
automatizare comanda-
tă de temperatura exte-
rioară)
7F:1 Casă unifamilială 7F:0 Casă cu mai multe apar-
(numai la automatizare tamente
pentru funcţionare co- Este posibil reglajul se-
mandată de temperatu- parat al programului de
ra exterioară) vacanţă şi al programării
orare pentru prepararea
de apă caldă menajeră
80:1 Avaria este semnaliza- 80:0 Semnalizarea avariei are
tă, dacă avaria durează loc imediat
min. 5 s 80:2 Semnaliazarea avariei
până are loc decalat, decala-
80:199 rea poate fi reglată între
10 s şi 995 s; 1 gradaţie
de reglaj = 5 s
81:1 Trecere automată la ora 81:0 Comutare manuală oră
de vară/iarnă de vară/iarnă
81:2 Existenţa modulului de
comandă radio a ceasului
(este recunoscut auto-
mat)
81:3 Ora este preluată de la
sistemul LON Service
88:0 Afişajul temperaturii în 88:1 Afişajul temperaturii în °F
°C (Celsius) (Fahrenheit)
8A:175 Nu se modifică!
90:128 Constantă de timp pen- 90:1 Corespunzător valorii re-
tru calculul temperaturii până glate adaptare rapidă
exterioare modificate 90:199 (valori mai mici) respectiv
21,3 h adaptare lentă (valori mai
mari) a temperaturii pe
tur la modificarea tempe-
raturii exterioare;
5845 855 RO

1 gradaţie de reglaj =
10 min

65
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în starea de livrare Modificare posibilă


91:0 Fără comutarea externă 91:1 Comutarea externă a re-
a regimului de funcţio- gimului de funcţionare
nare prin extensie ex- acţionează asupra circui-
ternă (numai la tului de încălzire fără
automatizare pentru vană de amestec
funcţionare comandată 91:2 Comutarea externă a re-
de temperatura exte- gimului de funcţionare
rioară) acţionează asupra circui-
tului de încălzire cu vană
de amestec
91:3 Comutarea externă a re-
gimului de funcţionare
acţionează asupra circui-
tului de încălzire fără
vană de amestec şi a cir-
cuitului de încălzire cu
vană de amestec
95:0 Fără interfaţă de comu- 95:1 Cu interfaţă de comuni-
nicare Vitocom 100 care Vitocom 100 (este
recunoscută automat)
97:0 Cu modul de comunica- 97:1 Automatizarea recepţio-
re LON: nează temperatura exte-
Temperatura exterioară rioară de la Vitotronic 050
înregistrată de senzorul 97:2 Automatizarea transmite
conectat la automatiza- temperatura exterioară la
re este utilizată intern Vitotronic 050
(numai la automatizare
pentru funcţionare co-
mandată de temperatu-
ra exterioară)
98:1 Nr. instalaţiei 98:1 Numărul instalaţiei poate
Viessmann (în combi- până fi setat între 1 şi 5
naţie cu sistemul de su- 98:5
praveghere a mai
multor instalaţii prin
Vitocom 300)
9b:0 Temperaturia minimă 9b:1 Temperaturi minimă re-
reglată pentru apa din până glată pentru apa din
cazan la solicitare ex- 9b:127 cazan poate fi setată
5845 855 RO

ternă între 1 şi 127 °C

66
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în starea de livrare Modificare posibilă


9C:20 Supravegherea partici- 9C:0 Fără supraveghere
panţilor la LON. 9C:5 Timpul se poate seta
Dacă un participant nu până între 5 şi 60 min
reacţionează, se utili- 9C:60
zează după 20 min va-
lorile reglate iniţial la
automatizare şi se de-
clanşează o semnaliza-
re de avarie. (numai la
automatizare pentru
funcţionare comandată
de temperatura exte-
rioară)
9F:8 Diferenţa de temperatu- 9F:0 Diferenţa de temperatură
ră 8 K; numai în combi- până poate fi reglată între 0 şi
naţie cu un circuit cu 9F:40 40 K
vană de amestec
(numai la automatizare
pentru funcţionare co-
mandată de temperatu-
ra exterioară)
Circuitul cazanului, circuit cu vană de amestec
A0:0 Fără telecomandă A0:1 Cu Vitotrol 200 (este re-
(numai la automatizare cunoscută automat)
pentru funcţionare co- A0:2 Cu Vitotrol 300 (este re-
mandată de temperatu- cunoscută automat)
ra exterioară)
A3:2 Temperatura exterioară A3:-9 Pompa circuitului de în-
sub 1 °C: Pompa circui- până călzire „pornită/oprită“,
tului de încălzire „porni- A3:15 vezi tabelul următor
Service

tă“
Temperatura exterioară
peste 3 °C: Pompa cir-
cuitului de încălzire
„oprită“

! Atenţie
La reglaje sub 1 °C există pericolul de îngheţ al conductelor care nu sunt
5845 855 RO

protejate de termoizolaţia clădirii.


Trebuie să se acorde o atenţie deosebită funcţionării în regim deconec-
tat, de exemplu în timpul concediului.

67
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Parametru Pompa circuitului de încălzire


Adresa A3:... pornită la oprită la
-9 -10 °C -8 °C
-8 -9 °C -7 °C
-7 -8 °C -6 °C
-6 -7 °C -5 °C
-5 -6 °C -4 °C
-4 -5 °C -3 °C
-3 -4 °C -2 °C
-2 -3 °C -1 °C
-1 -2 °C 0 °C
0 -1 °C 1 °C
1 0 °C 2 °C
2 1 °C 3 °C
- -
15 14 °C 16 °C

Codare în starea de livrare Modificare posibilă


Circuitul cazanului, circuit cu vană de amestec
A4:0 Cu protecţie la îngheţ A4:1 Fără protecţie la îngheţ,
(numai la automatizare reglajul este posibil
pentru funcţionare co- numai dacă este setată
mandată de temperatu- codarea „A3:-9“.
ra exterioară)
Indicaţie
Trebuie respectată indi-
caţia în cazul codării
„A3“.
5845 855 RO

68
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în starea de livrare Modificare posibilă


A5:5 Cu optimizarea funcţio- A5:0 Fără optimizarea funcţio-
nării pompelor circuite- nării pompelor circuitelor
lor de încălzire de încălzire
(program economic): A5:1 Cu optimizarea funcţio-
Pompa circuitului de în- până nării pompelor circuitelor
călzire este „oprită“, A5:15 de încălzire: Pompa cir-
atunci când temperatu- cuitului de încălzire „opri-
ra exterioară (TE) este tă“ vezi tabelul următor
cu 1 K mai mare decât
temperatura de ambian-
ţă reglată (TA Soll )
TE > TA regl + 1 K
(numai la automatizare
pentru funcţionare co-
mandată de temperatu-
ra exterioară)

Parametru adresa Cu optimizarea funcţionării pompelor circuitelor


A5:.... de încălzire: Pompa circuitului de încălzire „opri-
tă“
1 TE > TA regl. + 5 K
2 TE > TA regl. + 4 K
3 TE > TA regl. + 3 K
4 TE > TA regl. + 2 K
5 TE > TA regl. + 1 K
6 TE > TA regl.
7 TE > TA regl. - 1 K
- Service
15 TE > TA regl. - 9 K
5845 855 RO

69
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în starea de livrare Modificare posibilă


Circuitul cazanului, circuit cu vană de amestec
A6:36 Regimul economic ex- A6:5 Regimul economic extins
tins nu este activat până este activat, adică la o
(numai la automatizare A6:35 valoare a temperaturii ce
pentru funcţionare co- se poate regla între 5 şi
mandată de temperatu- 35 °C plus 1 °C, se
ra exterioară) opresc arzătorul şi
pompa circuitului de în-
călzire şi se închide vana
de amestec. Ca bază de
calcul se foloseşte tem-
peratura exterioară amor-
tizată, compusă din
temperatura exterioară
efectivă şi o constantă de
timp, care ţine seama de
răcirea unei clădiri obiş-
nuite.
A7:0 Fără funcţie economică A7:1 Cu funcţie economică
pentru vana de amestec pentru vana de amestec
(numai la automatizare (extinderea optimizării
pentru funcţionare co- funcţionării pompei cir-
mandată de temperatu- cuitului de încălzire):
ra exterioară) Pompa circuitului de în-
călzire în plus „oprită“:
Dacă vana de amestec a
fost închisă de mai mult
de 20 min.
Pompa circuitului de în-
călzire „pornită“:
& Dacă vana de amestec

intră în regim comandat


de automatizare
& După o încălzire a apei

din boiler (timp de


20 min)
& La pericol de îngheţ
5845 855 RO

70
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în starea de livrare Modificare posibilă


A8:1 Circuitul de încălzire cu A8:0 Circuitul de încălzire cu
vană de amestec M2 vană de amestec M2 nu
declanşează o solicita- declanşează o comandă
re la pompa internă de la pompa internă de cir-
circulaţie (numai la culaţie
funcţionare comandată
de temperatura exte-
rioară)
A9:7 Cu timp de staţionare a A9:0 Fără timp de staţionare a
pompei: Pompa circui- pompei
tului de încălzire „opri- A9:1 Cu timp de staţionare a
tă“ la modificarea valorii până pompei, se poate regla
reglate prin schimbarea A9:15 între 1 şi 15
regimului de funcţionare
sau modificări ale tem-
peraturii de ambianţă
reglate (numai la auto-
matizare pentru funcţio-
nare comandată de
temperatura exterioară)
b0:0 Cu telecomandă: Regim b0:1 Regim de încălzire: co-
de încălzire/ regim mandat de temperatura
redus: comandat de exterioară
temperatura exterioară Regim redus: cu funcţio-
(numai la automatizare nare comandată de tem-
pentru funcţionare co- peratura de ambianţă
mandată de temperatu- b0:2 Regim de încălzire: cu
ra exterioară, codarea funcţionare comandată
se modifică numai pen- de temperatura de am-
tru circuitul de încălzire bianţă
Service

cu vană de amestec Regim redus: comandat


M2) de temperatura exterioa-

b0:3 Regim de încălzire/ regim
redus: cu funcţionare co-
mandată de temperatura
de ambianţă
5845 855 RO

71
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în starea de livrare Modificare posibilă


b2:8 Cu telecomandă şi pen- b2:0 Fără influenţa ambianţei
tru circuitul de încălzire b2:1 Factorul de influenţă a
trebuie să fie codat regi- până ambianţei poate fi reglat
mul de funcţionare co- b2:64 între 1 şi 64
mandat de temperatura
de ambianţă: Coeficien-
tul de influenţă a am-
bianţei 8 (numai la
automatizare pentru
funcţionare comandată
de temperatura exte-
rioară, codarea se mo-
difică numai pentru
circuitul de încălzire cu
vană de amestec M2)
b5:0 Cu telecomandă: Fără b5:1 Optimizarea funcţionării
optimizarea funcţionării până pompei circuitului de în-
pompelor circuitelor de b5:8 călzire, vezi tabelul urmă-
încălzire (numai la auto- tor:
matizare pentru funcţio-
nare comandată de
temperatura exterioară,
codarea se modifică
numai pentru circuitul
de încălzire cu vană de
amestec M2)

Parametru Cu optimizarea funcţionării pompelor circuitelor de încăl-


adresa b5:.... zire:
Pompa circuitului de încăl- Pompa circuitului de încălzi-
zire „oprită“ re „pornită“
1: TA efect. > TA regl. + 5 K TA efect. < TA regl. + 4 K
2: TA efect. > TA regl. + 4 K TA efect. < TA regl. + 3 K
3: TA efect. > TA regl. + 3 K TA efect. < TA regl. + 2 K
4: TA efect. > TA regl. + 2 K TA efect. < TA regl. + 1 K
5: TA efect. > TA regl. + 1 K TA efect. < TA regl.
6: TA efect. > TA regl. TA efect. < TA regl. - 1 K
7: TA efect. > TA regl. - 1 K TA efect. < TA regl. - 2 K
5845 855 RO

8: TA efect. > TA regl. - 2 K TA efect. < TA regl. - 3 K

72
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în starea de livrare Modificare posibilă


Circuitul cazanului, circuit cu vană de amestec
C5:20 Limitare electronică a C5:1 Limitarea temperaturii mi-
valorii minime a tempe- până nime se poate regla între
raturii pe tur 20 °C C5:127 1 şi 127 °C
(numai la funcţionare cu
temperatură de ambian-
ţă normală, numai la au-
tomatizare pentru
funcţionare comandată
de temperatura exte-
rioară)
C6:74 Limitarea electronică a C6:10 Limitarea temperaturii
valorii maxime a tempe- până maxime se poate regla
raturii pe tur la 74 °C C6:127 între 10 şi 127 °C
(numai la automatizare
pentru funcţionare co-
mandată de temperatu-
ra exterioară)
d3:14 Înclinarea caracteristicii d3:2 Înclinarea caracteristicii
de încălzire = 1,4 până de încălzire se poate
(numai la automatizare d3:35 regla de la 0,2 până la
pentru funcţionare co- 3,5 (vezi pag. 47)
mandată de temperatu-
ra exterioară)
d4:0 Nivelul caracteristicii de d4:–13 Nivelul caracteristicii de
încălzire = 0 (numai la până încălzire se poate regla
automatizare pentru d4:40 de la -13 până la 40 (vezi
funcţionare comandată pag. 47)
de temperatura exte-
rioară)
Service

d5:0 Cu schimbare de la un d5:1 Regimul de funcţionare


dispozitiv extern a regi- se comută de la un dispo-
mului de funcţionare: zitiv extern pe „Regim de
Regimul de funcţionare funcţionare permanent cu
se comută pe „Perma- temperatură de ambianţă
nent regim cu tempera- normală“
tură de ambianţă
redusă“ (numai la auto-
matizare pentru funcţio-
5845 855 RO

nare comandată de
temperatura exterioară)
E1:1 Cu telecomandă: Tem- E1:0 Temperatura de zi se

73
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în starea de livrare Modificare posibilă


peratura de zi se re- poate regla între 3 şi
glează de la telecoman- 23 °C
dă între 10 şi 30 °C E1:2 Temperatura de zi se
(numai la automatizare poate regla între 17 şi
pentru funcţionare co- 37 °C
mandată de temperatu-
ra exterioară)
E2:50 Cu telecomandă: Nu se E2:0 Corectarea afişării -5 K
afişează temperatura până -
de ambianţă efectivă E2:49 Corectarea afişării -0,1 K
(numai la automatizare E2:51 Corectarea afişării +0,1 K
pentru funcţionare co- până -
mandată de temperatu- E2:99 Corectarea afişării +4,9 K
ra exterioară)
E5:0 Fără pompă cu turaţie E5:1 Cu pompă a circuitului de
variabilă pentru circuitul încălzire cu turaţie varia-
de încălzire (numai la bilă (este recunoscută
automatizare pentru automat)
funcţionare comandată
de temperatura exte-
rioară)
E6:100 Turaţie maximă a pom- E6:0 Turaţia maximă se poate
pei externe pentru cir- până regla între 0 şi 100 %
cuitul de încălzire: E6:100
100 % din turaţia max.
la funcţionare în regim
normal (numai la auto-
matizare pentru funcţio-
nare comandată de
temperatura exterioară)
E7:20 Turaţie minimă a pom- E7:0 Turaţia minimă se poate
pei externe pentru cir- până regla între 0 şi 100 % din
cuitul de încălzire: 20 % E7:100 turaţia max.
din turaţia max. (numai
la automatizare pentru
funcţionare comandată
de temperatura exte-
rioară)
E8:0 Turaţia minimă la func- E8:1 Turaţia corespunde valo-
5845 855 RO

ţionare cu temperatură rii stabilite la adresa de


de ambianţă redusă codare „E9“
conform setării la adre-

74
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în starea de livrare Modificare posibilă


sa de codare „E7“
(numai la automatizare
pentru funcţionare co-
mandată de temperatu-
ra exterioară)
E9:20 Turaţia pompei externe E9:0 Turaţia se poate regla
pentru circuitul de încăl- până între 0 şi 100 % din tura-
zire: 20 % din turaţia E9:100 ţia max. la funcţionare cu
max. la funcţionare cu temperatură de ambianţă
temperatură de ambian- redusă
ţă redusă (numai la au-
tomatizare pentru
funcţionare comandată
de temperatura exte-
rioară)
Circuit cu vană de amestec
F1:0 Funcţia de uscare a F1:1 Funcţia de uscare a par-
pardoselii nu este acti- până doselii după cinci diagra-
vată (numai la automati- F1:5 me temperatură-timp ce
zare pentru funcţionare pot fi selectate (vezi
comandată de tempera- pag. 119)
tura exterioară).
Indicaţie
Se vor respecta datele
producătorului pardoselii.

Se va respecta DIN
4725–2. Protocolul care
trebuie completat de spe-
cialistul în instalaţii de în-
Service

călzire va conţine
următoarele date privind
procesul de încălzire:
& parametrii privind încăl-

zirea cu temperaturile
respective pe tur
& temperatura max.

atinsă pe tur
& regimul de funcţionare

şi temperatura exte-
5845 855 RO

rioară la predare
După o întrerupere a cu-

75
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în starea de livrare Modificare posibilă


rentului electric sau după
deconectarea automati-
zării, funcţia va fi conti-
nuată la revenirea
curentului respectiv co-
nectarea automatizării.
Dacă funcţia de uscare a
pardoselii s-a încheiat
sau adresa a fost reglată
manual la 0, atunci se co-
nectează automat regi-
mul de funcţionare
„Încălzire şi apă caldă
menajeră“.
F1:6 Permanent temperatură
până pe tur 20 °C
F1:15
F2:8 Limitare temporală a re- F2:0 Fără limitare ca timp pen-
gimului de petrecere 8 h tru funcţionarea în regim
(numai la automatizare de petrecere* 1
pentru funcţionare co- F2:1 Limitarea ca timp se
mandată de temperatu- până poate regla între 1 şi 12
ra exterioară) * 1 F2:12 h* 1
F5:8 Timp de funcţionare F5:0 Nu există timp de funcţio-
prelungită pentru nare prelungită a pompei
pompa internă de circu- interne de circulaţie
laţie la regim de încălzi- F5:1 Timpul de funcţionare
re (numai la până prelungită a pompei inter-
automatizare pentru F5:20 ne de circulaţie poate fi
funcţionare cu tempera- reglat între 1 şi 20 min
tură constantă)
F6:25 Pompa internă de circu- F6:0 Pompa internă de circula-
laţie este la regimul de ţie este oprită în perma-
funcţionare „Numai apă nenţă în regimul de
caldă“ permanent în funcţionare „Numai apă
funcţiune (numai la au- caldă“
tomatizare pentru func- F6:1 Pompa internă de circula-
ţionare cu temperatură până ţie porneşte în regimul de
constantă) F6:24 funcţionare „Numai apă
5845 855 RO

în regim de petrecere se încheie în regimul de funcţionare „Încălzire şi apă


*1 Funcţionarea

caldă menajeră“automat o dată cu comutarea pe încălzire la temperatură de ambianţă


normală.
76
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în starea de livrare Modificare posibilă


caldă“ între 1 şi 24 ori pe
zi pentru câte 10 min.
F7:25 Pompa internă de circu- F7:0 Pompa internă de circula-
laţie este la funcţionare ţie este oprită în perma-
în „Regim deconectat“ nenţă la funcţionare în
permanent în funcţiune „Regim deconectat“
(numai la automatizare F7:1 Pompa internă de circula-
pentru funcţionare cu până ţie porneşte la funcţiona-
temperatură constantă) F7:24 re în „Regim deconectat“
între 1 şi 24 ori pe zi pen-
tru câte 10 min.
Arzător
F8:-5 Temperatura limită pen- F8:+10 Limita de temperatură se
tru anularea funcţionării până poate regla de la +10
în regim redus -5 ºC, F8:-60 până la -60 C
vezi exemplul de la F8:-61 Funcţie neactivată
pag. 121.
Se va ţine cont de seta-
rea adresei de codare
„A3“. (numai la automa-
tizare pentru funcţiona-
re comandată de
temperatura exterioară)
F9:-14 Temperatura limită pen- F9:+10 Limita de temperatură se
tru ridicarea valorii re- până poate regla de la +10
glate pentru F9:-60 până la -60 C
temperatura de ambian-
ţă redusă -14 ºC, vezi
exemplul de la Service
pag. 121. (numai la au-
tomatizare pentru func-
ţionare comandată de
temperatura exterioară)
FA:20 Ridicarea valorii reglate FA:0 Ridicarea temperaturii
pentru temperatura apei până poate fi reglată între 0 şi
din cazan respectiv FA:50 50%
pentru temperatura pe
tur cu 20 % la trecerea
de la funcţionare la tem-
5845 855 RO

peratură de ambianţă
redusă la funcţionare cu
temperatură de ambian-

77
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în starea de livrare Modificare posibilă


ţă normală. Vezi exem-
plul de la pag. 122
(numai la automatizare
pentru funcţionare co-
mandată de temperatu-
ra exterioară).
Fb:30 Timpul pentru ridicarea Fb:0 Intervalul de timp se
valorii reglate pentru până poate regla între 0 şi
temperatura apei din Fb:150 300 min;
cazan respectiv a tem- 1 gradaţie de reglaj
peraturii pe tur (vezi ≙ 2 min)
adresa de codare „FA“)
60 min. Vezi exemplul
de la pag. 122 (numai la
automatizare pentru
funcţionare comandată
de temperatura exte-
rioară).

Revenirea la codările din starea de livrare

Se apasă următoarele taste: 3. d pentru confirmare


sau
1. L + G cca 2s simultan.
4. a/b pentru a alege „Reglaj
2. e „Reglaj de bază? Da“ de bază? Nu“.
apare afişat.
5845 855 RO

78
Informare pentru service

Privire de ansamblu a nivelelor de service

Funcţie Combinaţie de taste Ieşire Pagina


Temperaturi, fişa de co- K şi G se apasă simul- d se apasă 80
dare a cazanului şi infor- tan cca 2 s
mare
Testul pentru relee K şi d se apasă simultan d se apasă 84
cca 2 s
Putere max. (regim de în- K şi F se apasă simul- d se apasă 31
călzire) tan cca 2 s
Stări de funcţionare şi c se apasă d se apasă 85
senzori
Informare pentru întreţi- c (când luminează inter- d se apasă 53
nere mitent „Întreţinere“)
Reglajul contrastului pe d şi a se apasă simul- – –
display tan; displayul devine mai
întunecat
d şi b se apasă simul- – –
tan; displayul devine mai
luminos
Accesarea mesajului de d se apasă cca 3 s 88
avarie anulat
Istoric avarii G şi d se apasă simul- d se apasă 89
tan cca 2 s
Verificarea participanţilor L şi d se apasă simultan L şi d se 52
(în combinaţie cu siste- cca 2 s apasă simul-
mul LON) tan
Funcţia de testare-verifi- Automatizare pentru func- F şi E –
care „S“ ţionare comandată de tem- respectiv
peratura exterioară: O şi F se
F şi E se apasă simul- apasă simul-
tan cca 2 s tan cca 1 s
Service
Automatizare pentru func- sau automat
ţionare cu temperatură după 30 min
constantă:
O şi F se apasă simul-
tan cca 2 s
Accesarea nivelului de K şi L se apasă simultan K şi L 55
codare 1 cca 2 s
Accesarea nivelului de L şi G se apasă simul- L şi G 58
codare 2 tan cca 2 s
Revenirea la codările din L şi G se apasă simul- – 78
5845 855 RO

starea de livrare tan cca 2 s, se apasă e

79
Informare pentru service

Temperaturi, fişa de codare a cazanului şi informare

Automatizare pentru funcţionare cu temperatură constantă

Se apasă următoarele taste: 2. a/b pentru accesarea dorită.

1. K + G se apasă simultan cca 3. d Informarea s-a încheiat.


2 s.

În funcţie de dotarea instalaţiei, se pot obţine informaţii cu privire la urmă-


toarele valori:
Afişaj pe display
Informare

0 Poziţie flu- Schema de Versiune software Versiune


xostat instalaţie Automatizare software
0: pasivă de la 1 Unitate de
1: activată până la 6 comandă
Afişaj co-
respunză-
tor tipului
de instala-
ţie
1 0 Versiune software Versiune 0
Automat de aprindere software
extensie
externă
0: fără ex-
tensie ex-
ternă
E 0: fără so- 0: fără blo- Conectare externă în V
licitare ex- care exter- Afişare în %
ternă nă 0: fără conectare externă
1: solicita- 1: blocare
re externă externă
3 0 0 Temperatura reglată pentru apa din
cazan
A 0 0 Temperatura max. solicitată
4 0 Tip automat de aprindere Tipul aparatului
5 0 0 Valoare reglată pentru funcţia de con-
fort
b 0 0 Sarcină max. încălzire în %
5845 855 RO

C 0 Fişa de codare a cazanului (hexazecimal)

80
Informare pentru service

Temperaturi, fişa de codare a cazanului şi . . . (continuare)

Afişaj pe display
Informare

c 0 Stare revizie Stare revizie


Aparat Automat de aprindere
d 0 0 0 Pompă cu Versiune
turaţie va- software
riabilă pompă cu
0 fără turaţie varia-
1 Wilo bilă
2 Grundfos 0: fără
pompă cu
turaţie varia-
bilă

Automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura


exterioară

Se apasă următoarele taste: 2. a/b pentru accesarea dorită.

1. K + G se apasă simultan cca 3. d Informarea s-a încheiat.


2 s.

În funcţie de dotarea instalaţiei, se pot obţine informaţii cu privire la urmă-


toarele valori:
Afişaj pe display Explicaţie
Înclinare A1 – Nivel A1
Înclinare M2 – Nivel M2
Temp. ext. amort. Cu e se poate reveni de la temperatura exte-
Service

Temp. ext. efectiv rioară amortizată la temperatura exterioară


existentă efectiv.
Temp. cazan regl.
Temp. cazan efectiv
Temp. a.c.m. regl.
Temp. a.c.m. efect.
Temp. a.c.m. ieşire efectiv
Temp. a.c.m. ieşire regl.
Temp. tur regl. Circuit de încălzire cu vană de amestec
Temp. tur efectiv Circuit de încălzire cu vană de amestec
5845 855 RO

Temp. comună pe tur regl. Preselector hidraulic


Temp. comună pe tur efect. Preselector hidraulic

81
Informare pentru service

Temperaturi, fişa de codare a cazanului şi . . . (continuare)

Afişaj pe display Explicaţie


Fişa codare cazan
Info 1 până la 8

Afişaj pe display
Informa-
re
1 Versiune software Stare revizie aparat Stare revizie automat
Automatizare de aprindere
2 Schema de instala- Număr Temperatura solicitată max.
ţie 01 până la 06 partici-
Afişaj corespunzător panţi la
tipului de instalaţie KM-BUS
3 Poziţie Versiune Versiune 0 Versiune Versiune
fluxostat software software software software
0: pasivă Unitatea Extensie Modul extensie
1: activa- de co- vană de LON externă
tă mandă amestec 0: fără 0: fără ex-
0: fără modul tensie ex-
extensie LON ternă
vană de
amestec
4 Versiune software Tip Tipul aparatului
Automat de aprinde- Automat de aprinde-
re re
5 0: fără 0: fără 0 Conectare externă 0 până la
solicitare blocare 10 V
externă externă Afişare în %
1: solici- 1: bloca- 0: fără conectare externă
tare ex- re exter-
ternă nă
6 Număr participanţi la Cifră de Putere maximă
sistemul LON control Valoarea este dată în %
5845 855 RO

82
Informare pentru service

Temperaturi, fişa de codare a cazanului şi . . . (continuare)

Afişaj pe display
Informa-
re
Cazan Circuit de încălzire Circuit de încălzire
A1 (fără vană de M2 (cu vană de
amestec) amestec)
7 0 0 teleco- Versiune teleco- Versiune
mandă software mandă software
0: fără teleco- 0: fără telecoman-
1: Vitotr- mandă 1: Vitotr- dă
ol 200 0: fără te- ol 200 0: fără tele-
2: Vitotr- lecoman- 2: Vitotr- comandă
ol 300 dă ol 300
Pompă internă de Pompa circuitului de încălzire la extensia
circulaţie de conectare
8 0 0 Pompă Versiune Pompă Versiune
cu tura- software cu turaţie software
ţie varia- pompă variabilă pompă cu
bilă cu turaţie 0: fără turaţie va-
0: fără variabilă 1: Wilo riabilă
1: Wilo 0: fără 2: Grun- 0: fără
2: Grun- pompă dfos pompă cu
dfos cu turaţie turaţie va-
variabilă riabilă

Verificarea ieşirilor (test relee)

Automatizare pentru funcţionare cu temperatură constantă


Service

Se apasă următoarele taste: 2. a/b pentru ieşirea dorită a


releului.
1. K + d se apasă simultan cca
2 s. 3. d Testul pentru relee s-a
încheiat.

În funcţie de dotarea instalaţiei se pot comanda următoarele ieşiri de


relee:
5845 855 RO

Afişaj pe display Explicaţie


1 Arzător modulare sarcina minimă

83
Informare pentru service

Verificarea ieşirilor (test relee) (continuare)

Afişaj pe display Explicaţie


2 Arzător modulare sarcină maximă
3 Pompă int. / ieşire 20„con.“
4 Ventil de comutare regim de încălzire
5 Ventil poziţie neutră
6 Ventil apă caldă
10 Ieşire sK extensie internă
11 Pompa externă a circuitului de încălzire A1 exten-
sie externă
14 Semnalizare de avarii extensie externă

Automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura


exterioară

Se apasă următoarele taste: 2. a/b pentru ieşirea dorită a


releului.
1. K + d se apasă simultan cca
2 s. 3. d Testul pentru relee s-a
încheiat.

În funcţie de dotarea instalaţiei se pot comanda următoarele ieşiri de


relee:
Afişaj pe display Explicaţie
Sarcina minimă Arzător modulare sarcina minimă
Sarcina maximă Arzător modulare sarcină maximă
Pompă int. pornită Ieşire int. 20
Ventil încălzire Ventil de comutare
Ventil poziţie neutră Ventilul de comutare în poziţie neutră (umplere)
Ventil a.c.m. Ventil de comutare
Pompă circ. înc. M2 pornită Extensie vană de amestec
V. amestec deschis Extensie vană de amestec
V. amestec închis Extensie vană de amestec
Ieşire int. pornit Extensie internă
Pompă circ. înc. A1 pornită Extensie externă
Semnalizarea de avarii por- Extensie externă
nită
5845 855 RO

84
Informare pentru service

Informare cu privire la parametrii regimului de functionare şi la senzori

Automatizare pentru funcţionare cu temperatură constantă

Se apasă următoarele taste: 2. a/b pentru starea de funcţio-


nare dorită.
1. c se apasă.
3. d Informarea s-a încheiat.

În funcţie de dotarea instalaţiei, se pot obţine informaţii cu privire la urmă-


toarele valori:
Afişaj pe dis- Explicaţie
play
1 15 °C/°F Temperatura exterioară - valoare efectivă
3 65 °C/°F Temperatura cazanului - valoare efectivă
5 50 °C/°F Temperatura apei din boiler - valoare efectivă
P Orele de funcţionare ale arzătorului (după întreţinere se se-
263572 h tează cu e la „0“)
PPP Numărul de porniri ale arzătorului (după întreţinere se setea-
030529 ză cu e la „0“)
PPPP Consum de combustibil
030417

Automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura


exterioară

Se apasă următoarele taste: 3. c se apasă din nou.

1. c „Selectarea circuitului de 4. a/b pentru starea de funcţio-


încălzire“ apare pe display. nare dorită. Service

2. d pentru confirmare se 5. d Informarea s-a încheiat.


aşteaptă cca. 4 s.

Se pot accesa următorii parametrii în funcţie de dotarea instalaţiei pentru


circuitele de încălzire A1 şi M2:
Afişaj pe display Explicaţie
Nr. participant Nr. participant codat în sistemul LON
Programul de vacanţă Dacă este setat programul de vacanţă
Zi plecare Data
5845 855 RO

Zi revenire Data

85
Informare pentru service

Informare cu privire la parametrii regimului de . . . (continuare)

Afişaj pe display Explicaţie


Temperatura exterioară, Valoare efectivă
... °C
Temperatura apei din cazan, Valoare efectivă
... °C
Temeratura pe tur, ... °C Valoare efectivă (numai la circuit cu vană de
amestec M2)
Temp. de ambianţă Valoare reglată
Temperatura de ambianţă,
... °C
Temperatura de ambianţă, Valoare efectivă
... °C
Temp. reglată de ambianţă La conectare de la un aparat extern
ext., ... °C
Temperatura a.c.m., ... °C Temperatura a.c.m. - valoare efectivă
Temp. com. pe tur, ... °C Valoarea efectivă, numai pentru preselector hi-
draulic
Arzător, ...h Ore de funcţionare, valoare efectivă
Porniri ale arzătorului, ... Orele de funcţionare şi numărul de porniri ale
arzătorului se setează cu e după întreţinere la
„0“.
Ora
Data
Arzător pornit/oprit
Pompa int. pornită/oprită Ieşire 20
Ieşire int. con./decon. Dacă există extensia internă
Pompa circ. de încălzire por- Dacă există o extensie externă sau există un
nită/oprită set extensie pentru un circuit de încălzire cu
vană de amestec
Semnalizare de avarii con./ Dacă există extensia externă
decon.
Vana de amestec deschisă/ Dacă există setul extensie pentru un circuit de
închisă încălzire cu vană de amestec
Diferite limbi Cu d poate fi selectată limba respectivă pentru
afişarea permanentă a mesajelor
5845 855 RO

86
Remedierea avariilor

Semnalizarea avariilor

Structura semnalizării de avarie

A Semnalizarea de avarii C Numărul avariei


B Simbol pentru semnalizarea ava- D Cod de avarie
riilor

Semnalizatorul roşu de avarie luminează intermitent la fiecare avarie.


În cazul unei avarii la automatul de aprindere pe display apare „E“.

Automatizare pentru funcţionare cu temperatură constantă

În cazul unei avarii, pe displayul unită-


ţii de comandă este afişat intermitent
codul de avarie şi simbolul avariei.

Service

Automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară

În cazul unei de avarii pe display Afişajul textual al avariilor:


apare „Avarie“ & Automatul de aprindere

& Senzor temp. ext.

& Senzor temp. tur

& Senzor cazan

& Senzor comun tur


5845 855 RO

& Senzor boiler

& Senzor gaze arse

& Senzor a.c.m. ieşire

87
Remedierea avariilor

Semnalizarea avariilor (continuare)

& Senzor ambianţă


& Avarie la un participant

Citirea şi anularea mesajelor de avarie

Indicaţie
În cazul în care o avarie anulată nu este remediată, avaria este semnalizată din
nou pe display după 24 h.

Automatizare pentru funcţionare cu temperatură constantă

Se apasă următoarele taste: 2. d toate mesajele de avarie


se anulează simultan,
1. a/b pentru alte coduri de avarii. semnalizarea avariilor nu
mai este afişată, semnali-
zatorul roşu de
avarii semnalizează în
continuare intermitent.

Automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară

Se apasă următoarele taste: 3. d toate mesajele de avarie


se anulează simultan,
1. c pentru avaria actuală. semnalizarea avariilor nu
mai este afişată, semnali-
2. a/b pentru alte semnalizări de zatorul roşu de
avarii. avarii semnalizează în
continuare intermitent.

Accesarea mesajelor de avarie anulate

Se apasă următoarele taste: 2. a/b pentru avaria anulată.

1. d cca 3 s.
5845 855 RO

88
Remedierea avariilor

Citirea codurilor de avarie din memoria de avarii (istoric avarii)

Ultimele 10 avarii apărute sunt memo- Se apasă următoarele taste:


rate şi pot fi accesate.
Avariile sunt ordonate în funcţie de 1. G + d se apasă simultan cca
apariţia lor, ultima avarie apărută 2 s.
având numărul 1.
2. a/b pentru coduri de avarii
succesive.

3. Indicaţie
Cu e pot fi şterse codurile de ava-
rii salvate.

4. d Informarea s-a încheiat.

Coduri de avarii

Cod de Const. Com. Comportarea Cauza ava- Măsură


avarie temp. instalaţiei riei
pe dis- ext.
play
0F X X Funcţionare Întreţinere Se efectuează în-
comandată de treţinerea. După
automatizare întreţinere se se-
tează codarea
„24:0“.
10 X X Funcţionare Scurtcircuit Se verifică senzo-
comandată de la senzorul rul de temperatu-
temp. ext. 0°C de tempera- ră exterioară (vezi
Service

tură exte- pag. 99)


rioară
18 X X Funcţionare Întrerupere Se verifică senzo-
comandată de la senzorul rul de temperatu-
temp. ext. 0°C de tempera- ră exterioară (vezi
tură exte- pag. 99)
rioară
5845 855 RO

89
Remedierea avariilor

Coduri de avarii (continuare)

Cod de Const. Com. Comportarea Cauza ava- Măsură


avarie temp. instalaţiei riei
pe dis- ext.
play
20 X X Funcţionează Scurtcircuit Se verifică senzo-
fără senzor de la senzorul rul preselectorului
temperatură de tempera- hidraulic (vezi pa-
pe tur (prese- tură pe tur al gina 101)
lector hidrau- instalaţiei
lic)
28 X X Funcţionează Întrerupere Se verifică senzo-
fără senzor de la senzorul rul preselectorului
temperatură de tempera- hidraulic (vezi pa-
pe tur (prese- tură pe tur al gina 101)
lector hidrau- instalaţiei
lic)
30 X X Arzător blocat Scurtcircuit Se verifică senzo-
la senzorul rul de temperatu-
de tempera- ră al cazanului
tură al caza- (vezi pag. 101)
nului
38 X X Arzător blocat Întrerupere Se verifică senzo-
la senzorul rul de temperatu-
de tempera- ră al cazanului
tură al caza- (vezi pag. 101)
nului
40 X Vana de Scurtcircuit Se verifică senzo-
amestec se în- la senzorul rul de temperatu-
chide de tempera- ră pe tur
tură pe tur al
circuitului de
încălzire M2
48 X Vana de Întrerupere Se verifică senzo-
amestec se în- la senzorul rul de temperatu-
chide de tempera- ră pe tur
tură pe tur al
circuitului de
încălzire M2
5845 855 RO

90
Remedierea avariilor

Coduri de avarii (continuare)

Cod de Const. Com. Comportarea Cauza ava- Măsură


avarie temp. instalaţiei riei
pe dis- ext.
play
50 X X Nu se prepară Întrerupere Se verifică senzo-
apă caldă me- la senzorul rii (vezi pag. 101)
najeră de tempera-
tură pentru
sistemul de
acumulare a.
c.m.
51 X X Nu se prepară Scurtcircuit Se verifică senzo-
apă caldă me- la senzorul rii (vezi pag. 101)
najeră pentru tem-
peratura a.c.
m. la ieşire
58 X X Nu se prepară Întrerupere Se verifică senzo-
apă caldă me- la senzorul rii (vezi pag. 101)
najeră de tempera-
tură pentru
sistemul de
acumulare a.
c.m.
59 X X Nu se prepară Întrerupere Se verifică senzo-
apă caldă me- la senzorul rul (vezi pag. 101)
najeră de tempera-
tură a.c.m. la
ieşire
A7 X Funcţionează Unitatea de Se înlocuieşte
conform stării comandă de- unitatea de co-
de livrare fectă mandă
Service

b1 X X Funcţionează Eroare de Se verifică legătu-


conform stării comunicare rile, eventual se
de livrare la unitatea înlocuieşte unita-
de comandă tea de comandă
b4 X X Funcţionare Eroare inter- Se înlocuieşte au-
comandată de nă tomatizarea
temp. ext. 0°C
b5 X X Funcţionează Eroare inter- Se înlocuieşte au-
conform stării nă tomatizarea
5845 855 RO

de livrare

91
Remedierea avariilor

Coduri de avarii (continuare)

Cod de Const. Com. Comportarea Cauza ava- Măsură


avarie temp. instalaţiei riei
pe dis- ext.
play
b7 X X Arzător blocat Eroare la Se conectează
fişa de coda- fişa de codare a
re a cazanu- cazanului sau
lui dacă este defectă
se înlocuieşte
bA X Vana de Eroare de Se verifică cone-
amestec „În- comunicare xiunile şi comuta-
chisă“ set extensie torul de codare
pentru un pentru setul ex-
circuit cu tensie, se porneş-
vană de te setul extensie
amestec M2
bC X Funcţionare Eroare de Se verifică legătu-
comandată de comunicare rile, cablul şi
automatizare telecomandă adresa de codare
fără teleco- Vitotrol, cir- „A0“
mandă cuit de încăl-
zire A1
bd X Funcţionare Eroare de Se verifică legătu-
comandată de comunicare rile, cablul şi
automatizare telecomandă adresa de codare
fără teleco- Vitotrol, cir- „A0“
mandă cuit de încăl-
zire M2
bE X Funcţionare Codare inco- Se verifică poziţia
comandată de comutatorului de
rectă la tele-
automatizare comanda codare al teleco-
Vitotrol menzii (vezi
pag. 123)
bF X Funcţionare Modul de co- Se înlocuieşte
comandată de municare modulul de comu-
automatizare LON incorect nicare LON
5845 855 RO

92
Remedierea avariilor

Coduri de avarii (continuare)

Cod de Const. Com. Comportarea Cauza ava- Măsură


avarie temp. instalaţiei riei
pe dis- ext.
play
C6 X Funcţionare Eroare de Se verifică seta-
comandată de comunicare rea adresei de co-
automatizare, pompa ex- dare „E5“, poziţia
turaţie maximă ternă, cu tu- comutatorului de
a pompei raţie variabi- codare în soclul
lă, a de legături al
circuitului de pompei:
încălzire, cir- comutatorul 1: OF-
cuitul de F,
încălzire M2 comutatorul 2: ON
C7 X X Funcţionare Eroare de Se verifică seta-
comandată de comunicare rea adresei de co-
automatizare, pompa cir- dare „E5“, poziţia
turaţie maximă cuitului de comutatorului de
a pompei încălzire cu codare în soclul
turaţie varia- de legături al
bilă, circuitul pompei:
de comutatorul 1: ON,
încălzire A1 comutatorul 2: OF-
F
Cd X X Funcţionare Eroare de Se verifică cone-
comandată de comunicare xiunile,
automatizare Vitocom 100 Vitocom 100 şi
(KM-BUS) adresa de codare
„95“
CE X X Funcţionare Eroare de Se verifică cone-
comandată de comunicare xiunile şi adresa
Service

automatizare extensie ext. de codare „2E“


CF X Funcţionare Eroare de Se înlocuieşte
comandată de comunicare modulul de comu-
automatizare modulul de nicare LON
comunicare
LON
5845 855 RO

93
Remedierea avariilor

Coduri de avarii (continuare)

Cod de Const. Com. Comportarea Cauza ava- Măsură


avarie temp. instalaţiei riei
pe dis- ext.
play
dA X Funcţionare Scurtcircuit Se verifică senzo-
comandată de la senzorul rul de temperatu-
automatizare de tempera- ră de ambianţă,
fără influenţa tură de am- circuitul de încăl-
ambianţei bianţă, cir- zire A1
cuitul de
încălzire A1
db X Funcţionare Scurtcircuit Se verifică senzo-
comandată de la senzorul rul de temperatu-
automatizare de tempera- ră de ambianţă,
fără influenţa tură de am- circuitul de încăl-
ambianţei bianţă, cir- zire M2
cuitul de
încălzire M2
dd X Funcţionare Întrerupere Se verifică senzo-
comandată de la senzorul rul pentru tempe-
automatizare de tempera- ratura de
fără influenţa tură de am- ambianţă al cir-
ambianţei bianţă, cir- cuitului de încălzi-
cuitul de re A1 şi poziţia
încălzire A1 comutatorului de
codare al teleco-
menzii (vezi
pag. 123)
dE X Funcţionare Întrerupere Se verifică senzo-
comandată de la senzorul rul pentru tempe-
automatizare de tempera- ratura de
fără influenţa tură de am- ambianţă al cir-
ambianţei bianţă, cir- cuitului de încălzi-
cuitul de re M2 şi poziţia
încălzire M2 comutatorului de
codare al teleco-
menzii (vezi
pag. 123)
E4 X X Arzător blocat Eroare la Se înlocuieşte au-
tensiunea de tomatizarea
5845 855 RO

alimentare
24 V

94
Remedierea avariilor

Coduri de avarii (continuare)

Cod de Const. Com. Comportarea Cauza ava- Măsură


avarie temp. instalaţiei riei
pe dis- ext.
play
E5 X X Arzător blocat Eroare la Se înlocuieşte au-
amplificato- tomatizarea.
rul de flacără
E6 X X Arzătorul pe Sistemul de Se verifică siste-
avarie evacuare mul de evacuare
gaze arse/ gaze arse/admi-
admisie aer sie aer şi presos-
înfundat tatul de aer, se
apasă „E“
F0 X X Arzător blocat Eroare inter- Se înlocuieşte au-
nă tomatizarea
F2 X X Arzătorul pe Limitatorul Se verifică nivelul
avarie de tempera- de umplere al in-
tură a deco- stalaţiei, pompa
nectat de circulaţie, limi-
tatorul de tempe-
ratură şi
conductele de le-
gătură, se aeri-
seşte instalaţie,
se apasă „E“
F3 X X Arzătorul pe La pornirea Se verifică elec-
avarie arzătorului trodul de ionizare
există deja şi cablul de legă-
semnal de tură, se apasă
flacără „E“ Service
F4 X X Arzătorul pe Nu există Se verifică elec-
avarie semnal de trodul de ionizare,
flacără. aprinderea, mo-
dulul de aprinde-
re, electrozii de
aprindere, cablul
de legătură, pre-
siunea gazului şi
blocul de ventile,
se măsoară cu-
5845 855 RO

rentul de ionizare,
se apasă „E“

95
Remedierea avariilor

Coduri de avarii (continuare)

Cod de Const. Com. Comportarea Cauza ava- Măsură


avarie temp. instalaţiei riei
pe dis- ext.
play
F5 X X Automatul de Presostatul Se verifică siste-
aprindere pe de aer nu mul de evacuare
avarie este deschis gaze arse /admi-
la pornirea sie aer, furtunele
arzătorului de la presostatul
sau nu se în- de aer, presosta-
chide la atin- tul de aer şi cablu-
gerea tura- rile de legătură
ţiei pentru
sarcina de
aprindere
F6 X X Automatul de Presostatul Se verifică pre-
aprindere pe de gaz nu sostatul de gaz,
avarie este deschis presiunea gazului
la pornirea şi blocul de venti-
arzătorului le
sau nu este
închis la
sfârşitul
fazei de sta-
bilizare a flă-
cării
F8 X X Arzătorul pe Ventilul pen- Se verifică blocul
avarie tru combusti- de ventile şi cele
bil închide cu două căi de co-
întârziere mandă, se apasă
„E“
F9 X X Arzătorul pe Turaţia su- Se verifică suflan-
avarie flantei la por- ta, cablurile de le-
nirea arzăto- gătură la suflantă,
rului prea alimentarea elec-
scăzută trică a suflantei şi
comanda suflan-
tei; se apasă „E“
5845 855 RO

96
Remedierea avariilor

Coduri de avarii (continuare)

Cod de Const. Com. Comportarea Cauza ava- Măsură


avarie temp. instalaţiei riei
pe dis- ext.
play
FA X X Arzătorul pe Nu s-a atins Se verifică suflan-
avarie punctul de ta, cablurile de le-
oprire al su- gătură la suflantă
flantei şi comanda su-
flantei; se apasă
„E“
FC X X Automatul de Comanda Se verifică co-
aprindere pe ventilului de manda ventilului
avarie modulaţie de modulaţie
defectă
Fd X X Arzător blocat Eroare la au- Se verifică elec-
tomatul de trozii de aprindere
aprindere şi cablurile de le-
gătură. Se verifică
dacă există un
câmp perturbator
puternic (EMW) în
apropierea apara-
tului. Se apasă
„E“ , dacă avaria
nu se remediază,
se înlocuieşte au-
tomatizarea.
FE X X Arzătorul blo- Câmp per- Se porneşte apa-
cat sau pe turbator pu- ratul din nou.
avarie ternic (EMW) Dacă aparatul nu
în apropiere intră din nou în
Service

sau placa funcţiune, se înlo-


electronică cuieşte automati-
de bază de- zarea.
fectă
FF X X Arzătorul blo- Câmp per- Se porneşte apa-
cat sau pe turbator pu- ratul din nou.
avarie ternic (EMW) Dacă aparatul nu
în apropiere intră din nou în
sau eroare funcţiune, se înlo-
5845 855 RO

internă cuieşte automati-


zarea.

97
Remedierea avariilor

Remediere

Verificarea schimbătorului de căldură în plăci

A Automatizare E Termoizolaţie
B Senzor de temperatură pentru sis- F Apă rece
temul de acumulare a.c.m. G Returul circuitului de încălzire
C Schimbător de căldură în plăci K Turul circuitului de încălzire
D Şuruburi H Apă caldă menajeră

1. Se închid şi se golesc circuitul pri-


5845 855 RO

2. Se desfac elementele laterale de


mar şi circuitul secundar al cazanu- închidere şi se rabate spre faţă
lui. automatizarea A.

98
Remedierea avariilor

Remediere (continuare)

3. Se scot cablurile de la senzorul de 7. Se verifică dacă există depuneri de


temperatură pentru sistemul de murdărie în racordurile de pe cir-
acumulare a.c.m. B . cuitul agentului termic, dacă este
necesar se spală prin returul circui-
4. Se scoate termoizolaţia E. tului primar G (sistemul pentru
spălarea schimbătorului de căldură
5. Se desfac şuruburile D şi se în plăci, vezi lista de preţuri).
scoate schimbătorul de căldură în
plăci C spre faţă. 8. Garniturile noi se ung cu lubrifiant.
Montajul se face cu garnituri noi,
6. Se verifică dacă există depuneri de realizând operaţiile în ordine
piatră în racordurile circuitului inversă.
secundar, eventual se înlocuieşte
schimbătorul de căldură în plăci.

Verificarea senzorului de temperatură exterioară (automati-


zare pentru funcţionare comandată de temperatura exte-
rioară)

Service
5845 855 RO

99
Remedierea avariilor

Remediere (continuare)

1. Se extrage conectorul cu fişă „X3“


de la automatizare.

2. Se măsoară rezistenţa senzorului


de temperatură exterioară între
„X3.1“" şi „X3.2“ la ştecherul scos
şi se compară cu caracteristica.

3. În cazul unor abateri mari de la


caracteristică se desfac firele de la
senzor şi se repetă măsurarea
direct la senzor.

4. În funcţie de rezultatul măsurării se


înlocuieşte cablul sau senzorul de
temperatură exterioară.

5845 855 RO

100
Remedierea avariilor

Remediere (continuare)

Verificarea senzorului pentru temperatura apei din cazan, a


senzorului de temperatură pentru sistemul de acumulare a.c.
m. sau a senzorului de temperatură pe tur pentru preselecto-
rul hidraulic

Service
5845 855 RO

101
Remedierea avariilor

Remediere (continuare)

A Senzor pentru temperatura apei % Conector pentru senzorul de tem-


din cazan peratură pentru sistemul de acu-
mulare a.c.m.

1. & Senzor pentru temperatura


apei din cazan
Se scot cablurile de la senzorul
de temperatură al apei din cazan
şi se măsoară rezistenţa.
& Senzor de temperatură pentru

sistemul de acumulare a.c.m.


Se extrage conectorul % din
mănunchiul de cabluri al automa-
tizării şi se măsoară rezistenţa.
& Senzor de temperatură pe tur

Se extrage conectorul „X3“ de la


automatizare şi se măsoară
rezistenţa între „X3.4“ şi „X3.5“.

2. Se măsoară rezistenţa senzorilor şi


se compară cu caracteristica.

3. În cazul unor abateri mari se înlo-


cuieşte senzorul.

Pericol
Senzorul pentru tempera-
tura apei din cazan se află
direct în agentul termic
(pericol de opărire).
Înainte de a înlocui senzo-
rul, se goleşte cazanul.
5845 855 RO

102
Remedierea avariilor

Remediere (continuare)

Verificarea senzorului pentru temperatura a.c.m. la ieşire

1. Se scot cablurile de la senzorul


pentru temperatura a.c.m. la ieşire.

2. Se măsoară rezistenţa detectorului


şi se compară cu caracteristica.

A Senzor pentru temperatura a.c.m. 3. În cazul unor abateri mari se înlo-


la ieşire cuieşte senzorul.

Pericol
Senzorul pentru tempera-
tura a.c.m. la ieşire se află
direct în apa caldă menajeră
(pericol de opărire).
Service

Înainte de a înlocui senzo-


rul, se goleşte cazanul pe
circuitul secundar.

Verificarea limitatorului de temperatură

Se face verificarea, în cazul în care după o deconectare de avarie a arzătorului,


automatul de aprindere nu poate fi deblocat, deşi temperatura apei din cazan
este sub cca 90 °C (afişaj pe display „E“).
5845 855 RO

103
Remedierea avariilor

Remediere (continuare)

1. Se scot cablurile de la limitatorul


de temperatură.

2. Cu ajutorul unui aparat de măsură


se verifică dacă nu există o întreru-
pere la limitatorul de temperatură.

3. Limitatorul de temperatură defect


se demontează.

4. Limitatorul nou de temperatură se


unge cu pastă termoconductoare şi
se montează.

5. După punerea în funcţiune se


apasă tasta de deblocare „E“ de la
automatizare.

A Limitator de temperatură

5845 855 RO

104
Remedierea avariilor

Remediere (continuare)

Verificarea siguranţei

A Mască

1. Se deconectează alimentarea de la 3. Se demontează masca.


reţea.
4. Se verifică siguranţa F1 (vezi
2. Se desfac elementele laterale de schema circuitului electric).
Service

închidere şi se rabate spre faţă


automatizarea.
5845 855 RO

105
Remedierea avariilor

Remediere (continuare)

Set extensie pentru circuitul de încălzire cu vană de amestec

Verificarea sensului de rotaţie al servomotorului vanei de amestec

2. În timpul testului automat se supra-


veghează sensul de rotaţie al ser-
vomotorului vanei de amestec.
Apoi se aduce vana de amestec
manual în poziţia „deschisă“.

Indicaţie
1. Comutatorul pornit-oprit A de la Senzorul de temperatură pe tur tre-
setul extensie se deconectează şi buie să sesizeze acum o tempera-
se reconectează. Aparatul efec- tură mai ridicată. Dacă temperatura
tuează următorul test propriu: scade, atunci fie sensul de rotaţie
& Vană de amestec „închisă“ al servomotorului este incorect, fie
(150 s) elementul din vana de amestec
& Pompă „pornită“ (10 s) este montat incorect.
& Vană de amestec „deschisă“

(10 s) Instrucţiuni de montaj pentru


& Vană de amestec „închisă“ (10 s) vana de amestec
Apoi funcţionarea este comandată
de automatizare.

Modificarea sensului de rotaţie al servomotorului vanei de amestec (dacă


este necesar)

Pericol
Electrocutarea poate avea consecinţe fatale.
Înainte de deschiderea carcasei aparatului se va deconecta comutatorul
pornit-oprit şi se va întrerupe alimentarea electrică, de exemplu deco-
nectând siguranţa sau întrerupătorul principal.
5845 855 RO

106
Remedierea avariilor

Remediere (continuare)

1. Se deşurubează partea inferioară


şi cea superioară a carcasei setului
extensie.

Instrucţiuni de montaj pentru


setul extensie

A Comutator pornit-oprit
B Comutator pentru sensul de rota-
ţie

2. Comutarea comutatorului pentru


sensul de rotaţie:
Comutatorul în poziţia I pentru retu-
rul circuitului de încălzire din
stânga (starea de livrare).
Comutatorul în poziţia II pentru
returul circuitului de încălzire din
dreapta.

HR Returul circuitului de încălzire


HV Turul circuitului de încălzire
KV Tur cazan Service
5845 855 RO

107
Remedierea avariilor

Remediere (continuare)

Verificarea Vitotronic 050 (accesoriu)

Vitotronic 050 este legată prin cablul de legătură LON la automatizare. Pentru
verificarea legăturii se execută testul de verificare a participanţilor la automati-
zarea cazanului (vezi pag. 52).

5845 855 RO

108
Descrierea funcţionării

Automatizare pentru funcţionare cu temperatură constantă

Elemente comandă şi afişaj

A Manometru E Elemente de comandă:


B Semnalizator de avarie (roşu) O Temperatura reglată
C Semnalizator de funcţionare pentru apa din cazan
(verde) F Temperatura reglată
D Tastă de deblocare pentru apa caldă mena-
jeră
O+F Funcţia de testare-verifi-
care
K Regim deconectat
L Numai apă caldă
G Încălzire şi apă caldă
/ Funcţia de confort
b/a Reglajul valorilor
d Confirmare
c Informare
e Reglaj de bază (reset)
F Comutator pornit-oprit Service

Regim de încălzire

La solicitare provenită de la termosta-


tul de ambianţă, în cadrul regimului de
funcţionare „Încălzire şi apă caldă
menajeră“ temperatura apei din cazan
este menţinută la temperatura reglată.
Dacă nu există nici o solicitare de căl-
5845 855 RO

dură, temperatura apei din cazan este


menţinută la temperatura fixată pentru
protecţia la îngheţ.

109
Descrierea funcţionării

Automatizare pentru funcţionare cu temperatură . . . (continuare)

Temperatura apei din cazan este limi-


tată:
& la 76 °C prin termostatul din auto-

matul de aprindere.
& la 84 °C prin termocupla electronică

din automatul de aprindere (la încăl-


zirea apei calde menajere la 85 °C).
& la 100 °C prin termostatul din circui-

tul cu elemente de siguranţă (blo-


carea automatului de aprindere).

Prepararea de apă caldă menajeră

Dacă fluxostatul sesizează consum Arzătorul funcţionează în modulaţie


de apă caldă menajeră (> 3 l/min), determinată de temperatura la ieşire a
atunci pornesc arzătorul şi pompa de apei calde menajere, iar temperatura
circulaţie, iar ventilul cu 3 căi comută este limitată de termocupla cazanului
pe preparare de apă caldă menajeră (85 °C).
(simbolul „pw“ pe display).

Automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura


exterioară

Elemente comandă şi afişaj

A Manometru C Semnalizator de funcţionare


5845 855 RO

B Semnalizator de avarie (roşu) (verde)


D Tastă de deblocare

110
Descrierea funcţionării

Automatizare pentru funcţionare comandată de . . . (continuare)

E Elemente de comandă: F Buton rotativ pentru temperatura


A Programare orară pen- de ambianţă normală
tru încălzire G Comutator pornit-oprit
B Programare orară pen-
tru prepararea de apă
caldă menajeră/pompa
de recirculare (dacă
este conectată la auto-
matizare)
H Programul de vacanţă
D Ora/Data
E Temperatura de
ambianţă redusă
F Temperatura reglată
pentru apa caldă mena-
jeră
O+F Funcţia de testare-verifi-
care
K Regim deconectat
L Numai apă caldă
G Încălzire şi apă caldă
M Regim petrecere
N Regim economic
b/a Reglajul valorilor
d Confirmare
c Informare
e Reglaj de bază (reset)

Regim de încălzire Service

Automatizarea determină valoarea Automatul de aprindere stabileşte


nominală pentru temperatura apei din gradul de modulaţie în funcţie de tem-
cazan, ţinând cont de temperatura peratura nominală şi cea efectivă a
exterioară respectiv de temperatura apei din cazan şi comandă în mod
de ambianţă (în cazul conectării unei corespunzător arzătorul.
telecomenzi comandate de tempera-
tura de ambianţă) şi de înclinarea/
nivelul caracteristicii de încălzire.
Valoarea determinată pentru tempera-
5845 855 RO

tura nominală a apei din cazan se


transmite la automatul de aprindere.

111
Descrierea funcţionării

Automatizare pentru funcţionare comandată de . . . (continuare)

Temperatura apei din cazan este limi-


tată:
& la 76 °C prin termostatul din auto-

matul de aprindere.
& la 84 °C prin termocupla electronică

din automatul de aprindere (la încăl-


zirea apei calde menajere la 85 °C).
& la 100 °C prin termostatul din circui-

tul cu elemente de siguranţă (blo-


carea automatului de aprindere).

Prepararea de apă caldă menajeră

Dacă fluxostatul sesizează consum Arzătorul funcţionează în modulaţie


de apă caldă menajeră (> 3 l/min), determinată de temperatura la ieşire a
atunci pornesc arzătorul şi pompa de apei calde menajere, iar temperatura
circulaţie, iar ventilul cu 3 căi comută este limitată de termocupla cazanului
pe preparare de apă caldă menajeră. (85 °C).

5845 855 RO

112
Descrierea funcţionării

Extensie pentru racordări externe (accesoriu)

Extensie internă H1

Extensia internă se montează în car- & Semnalizarea de avarii (codare


casa automatizării. La ieşirea pentru „53:0“)
relee sK se pot conecta alternativ & Pompa pentru circuitul de încălzire
Service

următoarele funcţii. Funcţia se atri- fără vană de amestec (codare


buie prin adresa de codare „53“: „53:2“)
La conexiunea gD poate fi conectată
o supapă externă de siguranţă.
5845 855 RO

113
Descrierea funcţionării

Extensie pentru racordări externe (accesoriu) (continuare)

Extensie internă H2

Extensia internă se montează în car- & Semnalizarea de avarii (codare


casa automatizării. La ieşirea pentru „53:0“)
relee sK se pot conecta alternativ & Pompa pentru circuitul de încălzire

următoarele funcţii. Funcţia se atri- fără vană de amestec (codare


buie prin adresa de codare „53“: „53:2“)
La conexiunea aBJ poate fi conectat
elementul de blocare pentru aparatele
de evacuare a gazelor arse.
5845 855 RO

114
Descrierea funcţionării

Extensie pentru racordări externe (accesoriu) (continuare)

Extensie externă H1

Extensia externă se conectează prin aVD &


Blocare externă
KM-BUS la automatizarea cazanului. (borna 2 - 3)
Prin această extensie pot fi coman- & Solicitare externă

date sau prelucrate în acelaşi timp (borna 1 -2)


următoarele funcţii: & Comutare externă a regimului

sÖ Pompa pentru circuitul de încăl- de funcţionare (borna 1 -2)


zire fără vană de amestec Atribuirea funcţiei „Comutare
Service

fÖ Alimentarea de la reţea externă a regimului de funcţio-


gÖ Semnalizarea de avarii nare“ se face prin adresa de
codare „91“.
aVF Valoare nominală externă 0 până
la 10 V
aVG KM-BUS
5845 855 RO

115
Descrierea funcţionării

Extensie pentru racordări externe (accesoriu) (continuare)

Extensie externă H2

Extensia externă se conectează prin aVD &


Blocare externă
KM-BUS la automatizarea cazanului. (borna 2 - 3)
Prin această extensie pot fi coman- & Solicitare externă

date sau prelucrate în acelaşi timp (borna 1 -2)


următoarele funcţii: & Comutare externă a regimului

A Comutator pornit-oprit (de la de funcţionare (borna 1 -2)


instalator) Atribuirea funcţiei „Comutare
fÖ Alimentarea de la reţea externă a regimului de funcţio-
nare“ se face prin adresa de
codare „91“.
aVG KM-BUS
5845 855 RO

116
Descrierea funcţionării

Funcţiile automatizării

Comutare externă a regimului de funcţionare

Funcţia „Comutarea externă a regimului de funcţionare“ se conectează la intra-


rea „aVD“ a extensiei externe La adresa de codare „91“ se poate fixa asupra
căror circuite de încălzire să acţioneze comutarea regimului de funcţionare:

Comutarea regimului de funcţionare acţionează asupra: Codarea


fără comutare 91:0
circuitului de încălzire fără vană de amestec (A1) 91:1
circuitului de încălzire cu vană de amestec (M2) 91:2
circuitului de încălzire fără vană de amestec şi circuitului de în- 91:3
călzire cu vană de amestec

La adresa de codare „d5“ poate fi setat, pentru fiecare circuit de încălzire, pe ce


program să aibă loc comutarea:

Comutarea regimului de funcţionare acţionează asupra: Codarea


comutării pe „Permanent regim redus“ respectiv „Permanent d5:0
regim deconectat“ (în funcţie de valoarea nominală reglată)
comutării pe „Permanent regim de încălzire“ d5:1

Durata de comutare a regimului de funcţioare poate fi setată la adresa de


codare „F2“.

Comutarea regimului de funcţionare acţionează asupra: Codarea


fără comutare a regimului de funcţionare F2:0
duratei comutării regimului de funcţionare de la 1 până la 12 F2:1 până la
ore F2:12

Comutarea regimului de funcţionare este atât timp activă, cât timp contactul
Service

este închis, dar cel puţin pentru intervalul de timp setat la adresa de codare
„F2“.

Blocare externă

Funcţia „Blocare externă“ se conec- La adresa de codare „32“ se poate


tează prin intrarea „aVD“ a extensiei seta, ce influenţă să aibă în mod
externe. suplimentar comanda „Blocare
Funcţia „Blocare externă“ opreşte
5845 855 RO

externă“ asupra pompelor de circula-


arzătorul. ţie conectate.

117
Descrierea funcţionării

Funcţiile automatizării (continuare)

Solicitare externă

Funcţia „Solicitare externă“ se conec- La adresa de codare „9b“ se poate


tează prin intrarea „aVD“ a extensiei seta temperatura nominală minimă a
externe. apei din cazan la solicitare externă.
La adresa de codare „34“ se poate
seta, ce influenţă să aibă comanda
„Solicitare externă“ asupra pompelor
de circulaţie conectate.

Programul de aerisire

În programul de aerisire pompa de cir- În timpul programului de aerisire arză-


culaţie va fi alternativ pornită şi oprită torul este oprit.
câte 30 s timp de 20 min. Programul de aerisire se activează
Ventilul de comutare trece alternativ prin adresa de codare „2F:1“. După
pentru un anumit timp pe regim de 20 min va fi dezactivată automat şi
încălzire şi prepararea de apă caldă adresa de codare „2F“ va fi setată la
menajeră. valoarea „0“.

Programul de umplere

În starea de livrare ventilul de comu- După aceea ventilul de comutare


tare este în poziţie neutră, astfel încât poate fi adus prin codarea „2F:2“ în
instalaţia să poată fi umplută complet. poziţia neutră. Dacă automatizarea se
După pornirea automatizării, ventilul opreşte când ventilul este în această
de comutare nu mai trece în poziţia de poziţie, instalaţia poate fi umplută
mijloc. complet.

Umplerea dacă automatizarea este conectată

Dacă instalaţia urmează să fie Dacă funcţia se activează prin adresa


umplută când automatizarea este în de codare „2F“, arzătorul se opreşte.
funcţiune, ventilul de comutare se După 20 min va fi dezactivată automat
aduce prin codarea „2F:2“ în poziţia şi adresa de codare „2F“ va fi setată
neutră şi se porneşte pompa. la valoarea „0“.
5845 855 RO

118
Descrierea funcţionării

Funcţiile automatizării (continuare)

Funcţia de uscare a pardoselii

Funcţia de uscare a pardoselii face Se pot regla diferite diagrame de tem-


posibilă uscarea diferitelor tipuri de peratură.
pardoseală. În fiecare caz trebuie res-
pectate indicaţiile producătorului par-
doselii.

Diagramă de temperatură: Diagrama 1 (DIN 4725 partea 4) codarea F1:1

Diagramă de temperatură: Diagrama 2 (Asociaţia centrală pentru tehnici


de parchet şi alte pardoseli) codarea F1:2

Service

Diagramă de temperatură: Diagrama 3 codarea F1:3


5845 855 RO

119
Descrierea funcţionării

Funcţiile automatizării (continuare)

Diagramă de temperatură: Diagrama 4 codarea F1:4

Diagramă de temperatură: Diagrama 5 codarea F1:5

Diagramă de temperatură: Din fabricaţie este setată codarea F1:6

5845 855 RO

120
Descrierea funcţionării

Funcţiile automatizării (continuare)

Ridicarea temperaturii de ambianţă reduse

La funcţionarea cu temperatură de Valorile limită ale temperaturii exte-


ambianţă redusă valoarea reglată rioare pentru începutul şi sfârşitul ridi-
pentru temperatura de ambianţă cării temperaturii se pot seta la
redusă poate fi reglată în funcţie de adresele de codare „F8“ şi „F9“.
temperatura exterioară. Ridicarea
temperaturii se realizează conform
caracteristicii de încălzire reglate şi
cel mult până la valoarea reglată pen-
tru temperatura de ambianţă normală.

Exemplu de reglaje în starea de livrare

Service

A Caracteristica de încălzire pentru B Caracteristica de încălzire pentru


funcţionare cu temperatură de funcţionare cu temperatură de
ambianţă normală ambianţă redusă
5845 855 RO

121
Descrierea funcţionării

Funcţiile automatizării (continuare)

Scurtarea timpului de încălzire

La trecerea de la funcţionare cu tem- Valoarea şi durata pentru creşterea


peratură de ambianţă redusă la func- suplimentară a valorii reglate pentru
ţionare cu temperatură de ambianţă temperatura apei din cazan respectiv
normală temperatura apei din cazan, pentru temperatura pe tur pot fi setate
respectiv temperatura pe tur, cresc la adresele de codare „FA“ şi „Fb“
conform caracteristicii de încălzire
reglate. Ridicarea temperaturii apei
din cazan, respectiv a temperaturii pe
tur, poate fi mărită automat.

Exemplu de reglaje în starea de livrare

A Începutul cu temperatură de
ambianţă normală
B Temperatura reglată pentru apa
din cazan respectiv temperatura
pe tur corespunzător caracteristi-
cii de încălzire reglate
5845 855 RO

122
Descrierea funcţionării

Funcţiile automatizării (continuare)

C Valoarea reglată pentru tempera-


tura apei din cazan respectiv pen-
tru temperatura pe tur
corespunzător adresei de codare
„FA“:
50 °C + 20 % = 60 °C
D Intervalul de timp în care instalaţia
funcţionează cu temperatura
reglată la o valoare mai mare pen-
tru apa din cazan respectiv tem-
peratura pe tur corespunzător
adresei de codare „Fb“:
60 min

Comutatorul de codare al telecomenzii

Comutatoarele de codare pentru telecomandă se află pe placa electronică din


partea superioară a carcasei.

telecomandă Poziţia comutatorului de codare


Telecomanda acţionează asupra cir-
cuitului de încălzire fără vană de
amestec A1

Telecomanda acţionează asupra cir-


cuitului de încălzire cu vană de ames-
tec M2

La conectarea unui senzor separat de


Service

temperatură de ambianţă, comutatorul


de codare „3“ se poziţionează pe „ON“.
5845 855 RO

123
Scheme

Schema circuitului electric – conexiuni interne

5845 855 RO

124
Scheme

Schema circuitului electric – conexiuni interne (continuare)

§ Senzor pentru temperatura fJ Termocuplă


apei din cazan gF Unitate de aprindere
$ Senzor pentru temperatura a.c. a-Ö Servomotor pentru arzător
m. la ieşire a-ÖA Comandă suflantă
% Senzor de temperatură pentru aYS Presostat de gaz
sistemul de acumulare a.c.m. aCA Presostat de aer
aA Electrod de ionizare aVL Fluxostat
dÖ Servomotor pas cu pas pentru a:Ö Bobină de modulaţie
ventilul de comutare

Service
5845 855 RO

125
Scheme

Schema circuitului electric – Conexiuni externe

5845 855 RO

A1 Placa electronică de bază

126
Scheme

Schema circuitului electric – Conexiuni externe (continuare)

A2 Bloc pentru alimentarea de la ? Senzor pentru temperatura pe


reţea tur la preselectorul hidraulic
A3 Optolink % Senzor pentru temperatura a.c.
A4 Automat de aprindere m. din boiler
A5 Unitate de comandă sÖ Pompă internă de circulaţie
A6 Fişa de codare dG Electrovalvă magnetică pentru
A7 Adaptor de conectare gaz
A8 Modul de comunicare LON fÖ Alimentarea de la reţea
(Vitotronic 200) lH Alimentare de la reţea accesorii
A9 Extensie internă H1 sau H2 şi Vitotrol 100
S1 Comutator pornit-oprit a-Ö Motor suflantă
S2 Tastă de deblocare aYA Presostat de gaz
! Senzor de temperatură exte- aVG KM-BUS
rioară

Service
5845 855 RO

127
Liste de piese componente

Liste de piese componente

Indicaţie pentru comanda pieselor 029 Element de racordare pentru pre-


de schimb sostatul de gaz
Se vor indica nr. de comandă şi nr. de 030 Piuliţă cu clip
fabricaţie (vezi plăcuţa cu caracteris- 031 Adaptor pentru conector plat
tici) ca şi indicele de reper al compo- 032 Furtunuri de legătură
nentei (din această listă de piese 033 Suport cablu
componente). 034 Element de siguranţă pentru agă-
Piesele uzuale se vor procura de la ţare
magazinele de specialitate. 035 Garnitură pentru capacul panou-
lui posterior
001 şi temperatură 036 Capacul panoului posterior cu
002 Limitator de temperatură garnitură
003 Arzător 037 Furtun de compensare
004 Colector gaze arse 038 Rampa de distribuţie pentru gaz
007 Vas de expansiune cu membrană metan tip CE
008 Aerisitor automat 039 Rampa de distribuţie pentru gaz
009 Bloc ventile de gaz metan obişnuit
010 Manometru 040 Rampa de distribuţie pentru gaz
011 Vizor lichefiat
012 Set garnituri 041 Element de adaptare pentru
013 Elemente de asigurare tubulatura de gaze arse
014 Mufe de trecere 042 Conductă de bypass
015 Aparat de aprindere 043 Schimbător de căldură în plăci
016 Panou de protecţie cu cleme de 044 Fluxostat
prindere 045 Motor liniar pas cu pas
017 Termoizolaţie frontală pentru 046 Motor pompă
camera de ardere 047 Limitator pentru cantitatea de
018 Termoizolaţie posterioară pentru apă
camera de ardere 048 Set garnituri schimbător de căl-
019 Termoizolaţie pentru camera de dură în plăci
ardere dreapta şi stânga 049 Termoizolaţie schimbător de căl-
020 Schimbător de căldură gaze dură
arse/apă 050 Panou frontal
022 Suflantă 051 Clemă de fixare
023 Presostat 059 Senzor de temperatură pentru
024 Garnitură profilată sistemul de acumulare a.c.m.
025 Flanşa pentru racordarea caza- 060 Supapă a.c.m.
nului 061 Furtun de izolare
026 Garnitura pentru flanşa pentru 062 Tablă pentru dirijarea aerului
racordarea cazanului 077 Senzor Reed
078 Ţeava de racordare la gaz
5845 855 RO

027 Presostat de gaz, gaz metan tip


CE 080 Automatizare Vitopend
028 Presostat de gaz, gaz lichefiat 081 Placă acoperire posterioară

128
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

082 Suport 054 Set pentru trecere de la gaz


083 Clapetă metan specific CE pe gaz metan
084 Suport manometru obişnuit
085 Clemă 055 Set pentru trecere de la gaz
086 Articulaţie lichefiat pe gaz metan obişnuit
087 Extensie de racordare internă 056 Set pentru trecere de la gaz
088 Modulul de comunicare LON metan specific CE pe gaz liche-
089 Adaptor placă electronică pentru fiat
modul LON (accesoriu) 057 Set pentru trecere de la gaz
090 Fişa de codare lichefiat pe gaz metan specific
091 Siguranţă CE
092 Unitate de comandă pentru func- 058 Instrucţiuni de montaj şi service
ţionare cu temperatură constantă 097 Set conductori X8/X9/pentru
093 Unitate de comandă pentru func- masă
ţionare comandată de tempera- 099 Cablu de conectare pentru motor
tura exterioară liniar pas cu pas
094 Unitate de comandă pentru func- 100 Cablu pentru circuitul electrodu-
ţionare cu temperatură constantă lui de ionizare cu elemente de
cu ceas programabil fixare
095 Etrier de închidere 101 Cablu interior circuit electric al
110 Senzor de temperatură exte- electrodului de ionizare
rioară 102 Cablu pentru conectarea electro-
114 Dispozitiv pentru protecţia de valvei magnetice
acces 103 Cablu pentru conectarea suflan-
120 Mâner de siguranţă tei
104 Adaptor pentru măsurarea curen-
Piese expuse uzurii tului de ionizare
005 Electrod de ionizare 152 Instrucţiuni de utilizare pentru
006 Electrod de aprindere funcţionare cu temperatură con-
stantă
Componente nereprezentate în 153 Instrucţiuni de utilizare pentru
Service

desen funcţionare comandată de tem-


021 Elemente de fixare peratura exterioară
052 Creion de retuş, vito-alb 154 Instrucţiuni de utilizare pentru
053 Lac spray, vito-alb funcţionare cu temperatură con-
stantă cu ceas programabil
A Plăcuţa cu caracteristici
5845 855 RO

129
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

5845 855 RO

130
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

Service
5845 855 RO

131
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

5845 855 RO

132
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

Service
5845 855 RO

133
Protocoale

Protocoale

Valori de reglaj şi măsu- Valoare re- Prima pu- Întreţinere/


rare glată nere în service
funcţiune
la data
de:
execu-
tat de:
Presiunea statică mbar max.
57,5 mbar
Presiunea (dinamică) de
alimentare cu gaz
= la gaz metan tip CE mbar 17,4-
57,5 mbar
= la gaz metan LL mbar 17,4-
57,5 mbar
= la gaz lichefiat mbar 42,5-
57,5 mbar
Se va bifa tipul de gaz
Concentraţia de bioxid
de carbon CO 2
& la putere nominală infe- vol. %
rioară
& la putere nominală vol. %
superioară
Concentraţia de oxigen
O2
& la putere nominală infe- vol. %
rioară
& la putere nominală vol. %
superioară
Concentraţia de mono-
xid de carbon CO
& la putere nominală infe- ppm
rioară
& la putere nominală ppm
superioară
Curent de ionizare µA min. 4 µA
5845 855 RO

134
Date tehnice

Date tehnice

Tensiune nominală 230 V~ Reglajul termocuplei electronice


Frecvenţă nominală 50 Hz~ & la regimul de

Intensitate nomina- 6 A~ încălzire 84 °C


lă & la încălzirea apei
Clasa de protecţie I menajere 85 °C
Tipul de protecţie IP X 4 D con- Reglajul limitatoru-
form EN 60529 lui de temperatură 100 °C (fixat)
Temperatura admisă a mediului am- Siguranţă (reţea) max. 16 A
biant Putere absorbită
& la funcţionare de la 0 până la incl. pompa de cir-
+40 °C culaţie max.130 W
& la depozitare şi de la -20 până
transport la +65 °C

Putere calorifică inferioară


Putere calo- Gaz metan Gaz liche-
rifică infe- fiat
rioară Pci E obiş- LS LW S P
GZ 50 nuit GZ 35 GZ 41,5
kWh/m 3 9,45 8,13 6,8 7,75 8,14 24,44
MJ/m 3 34,02 29,25 24,49 27,89 29,3 88,00

Indicaţie
Aceste valori pentru consumul de combustibil servesc numai pentru informare
(de exemplu în cazul cererii de racordare la conducta de alimentare cu gaz) sau
pentru verificarea estimativă şi volumetrică a reglajului. Datorită reglajelor
făcute din fabricaţie, valorile presiunii de gaz nu au voie să difere faţă de aceste
valori.

Cazan pe gaz, Art B 22, B 32, C 12X , C 12 , C 32X , C 32 , C 32s ,C42X , C 52 ,C 62 , C 82X,
Service

C 82
Putere no- kW 10,5 11 12 15 18 21 24 29
minală
Sarcina no- kW 12,1 12,5 13,7 17,0 20,2 23,5 26,7 32.3
minală în
focar
5845 855 RO

135
Date tehnice

Date tehnice (continuare)

Putere no- kW 10,5 11 12 15 18 21 24 29


minală
Consum de
combustibil
considerând
puterea ma-
ximă
Gaz m 3 /h 1,28 1,34 1,45 1,78 2,13 2,48 2,82 3,39
metan CE l/min 21 22 24 30 36 41 47 56
Gaz m 3 /h 1,49 1,56 1,69 2,07 2,48 2,88 3,28 3,94
metan LL l/min 25 26 28 35 41 48 55 66
Gaz metan S m3 /h 1,49 1,55 1,69 2,07 2,47 2,88 3,27 3,93
l/min 25 26 28 35 41 48 55 66
Gaz m 3 /h 1,56 1,63 1,77 2,17 2,6 3,02 3,44 4,13
metan Lw
l/min 26 27 30 36 43 50 57 69
Gaz m 3 /h 1,78 1,86 2,02 2,48 2,96 3,44 3,92 4,71
metan Ls
l/min 30 31 34 41 49 57 65 78
Gaz lichefiat kg/h 0,95 0,97 1,06 1,31 1,56 1,82 2,07 2,25
Număr de identifi- _-0085
care al produsului

Parametrii caracteristici ai produsului (conform EnEV)


Putere nominală la încălzire kW 10,5-29
Randament µ la
& 100 % din puterea nominală % 91,3
& 30% din puterea nominală % 91,8
Pierderi de căldură prin stand-by q B,70* 1 % 1,2
Putere electrică absorbită * 1 la
& 100 % din puterea nominală W 270
& 30 % din puterea nominală W 132
5845 855 RO

*1 Valoare limită max. conform EnEV


136
Certificate

Declaraţie de conformitate

Declaraţie de conformitate pentru Vitopend 200

Noi, firma Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, declarăm pe
proprie răspundere, că produsul Vitopend 200 corespunde următoarelor
norme:

DIN EN 483 DIN EN 55 014


DIN EN 60 335 DIN EN 61 000-3-2
DIN EN 50 165 DIN EN 61 000-3-3

Conform hotărârilor următoarelor directive, acest produs va fi marcat cu _-


0085:

90/ 396/CEE 73/ 23/CEE


89/ 336/CEE 92/ 42/CEE

Acest produs îndeplineşte normele impuse de Directiva privind randamentul


(92/42/CEE) pentru cazan de temperatură joasă (NT).

Allendorf, 14 octombrie 2005 Viessmann Werke GmbH&Co KG

ppa. Manfred Sommer

Service
5845 855 RO

137
Index alfabetic

Index alfabetic

A I
Accesarea semnalizării de avarie . . 89 Informare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Anularea unei semnalizări de avarie . . Informare cu privire la parametrii
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 regimului de funcţionare . . . . . . . . . . . . . . . 85
Aprindere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Istoric avarii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Automatizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109, 110
Avarii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 L
Limitator de debit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
B Limitator de temperatură . . . . . . . . . . . . . 103
Blocare externă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Liste de piese componente . . . . . . . . . . 128
Blocul de ventile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 LON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

C M
Caracteristica de încălzire . . . . . . . . . . . . 47 Memoria de avarii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Circuit elemente de siguranţă . . . . . . 103 Modul de comunicare LON . . . . . . . . . . . 50
Coduri de avarii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Comutarea regimului de funcţionare . . N
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Nivelul caracteristicii de încălzire . . 48
Curent de ionizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Nivelul de codare 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Nivelul de codare 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
D
Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 P
Declaraţie de conformitate . . . . . . . . . . . 137 Prepararea de apă caldă menajeră. . . .
Demontarea arzătorului . . . . . . . . . . . . . . . . 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110, 112

Descrierea funcţionării . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Presiunea dinamică de alimentare cu


gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 27
E Presiunea în instalaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Electrozi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Presiunea statică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Elemente de afişaj . . . . . . . . . . . . . . . 109, 110 Prima punere în funcţiune . . . . . . . . . . . . . 21
Elemente de comandă. . . . . . . . . . 109, 110 Programul de aerisire . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Extensie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Programul de umplere . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Extensie externă . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115, 116 Protocol de măsurători . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Extensie internă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113, 114 Putere inferioară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 40
Putere superioară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 41
F
Fluxostat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Funcţia de uscare a pardoselii . . . . . 119

Î
Înclinarea caracteristicii de încălzire . .
5845 855 RO

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

138
Index alfabetic

Index alfabetic (continuare)

R T
Racordări externe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Telecomanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Reducerea sarcinii de încălzire . . . . 121 Temperatura de ambianţă normală 49
Regim de încălzire . . . . . . . . . . . . . . . 109, 111 Temperatura de ambianţă redusă . . 50
Reglajul datei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Test relee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Reglajul orei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Timp de încălzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Reglajul temperaturii de ambianţă . 49 Tipul de gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Ridicarea temperaturii de ambianţă Tipul de instalaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
reduse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
U
S Umplerea instalaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Schema circuitului electric . . . . . . . . . . . 124 Uscarea pardoselii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Scheme de conectare . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Scheme de instalaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 V
Schimbarea limbii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Vasul de expansiune cu membrană 21
Schimbător de căldură gaze arse/apă Verificarea funcţiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Vitotronic 050 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Schimbător de căldură în plăci . . . . . . 98
Scurtarea timpului de încălzire . . . . . 122
Sensul de rotaţie al servomotorului
vanei de amestec
& modificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

& verificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Senzor de temperatură exterioară . 99


Senzor pentru temperatura a.c.m la
ieşire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Senzorul de temperatură pe tur . . . . 101
Senzorul de temperatură pentru
sistemul de acumulare a.c.m.. . . . . . . 101
Senzorul pentru temperatura apei din
cazan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Set extensie pentru circuitul de
încălzire cu vană de amestec . . . . . . . 106
Siguranţa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Solicitare externă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Structura semnalizării de avarie . . . . 87
Suprimarea unei semnalizări de
avarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
5845 855 RO

139
Tipărit pe hârtie ecologică,
albită fără clor
Indicaţie de valabilitate Firma Viessmann îşi rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice!

Cazan pentru încălzire şi preparare a.


c.m. pe gaz
Tip WHKA
Funcţionare fără racord la coş
de la 10,5 până la 29,3 kW
Nr. de fabricaţie
7196 029 ...

Viessmann S.R.L.
RO-507075 Ghimbav
5845 855 RO

Braşov
E-mail: info-ro@viessmann.com
www.viessmann.com

140