Sunteți pe pagina 1din 172

Instrucţiuni de montaj şi VIESMANN

service
pentru personalul de specialitate

Vitopend 222
Tip WHSA
Cazan mural pe gaz cu acumulator integrat
Model pe gaz metan şi gaz lichefiat

Indicaţii de valabilitate, vezi ultima pagină

VITOPEND 222

5845 953 RO 4/2006 Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni!


Măsuri de siguranţă

Măsuri de siguranţă

Vă rugăm să respectaţi cu stricteţe aceste măsuri de siguranţă pentru a


exclude pericole şi daune umane şi materiale.

Explicarea măsurilor de siguranţă & normativele legale cu privire la pre-


venirea accidentelor,
Pericol & normativele legale cu privire la ocro-

Acest semn atrage atenţia asu- tirea mediului înconjurător,


pra unor posibile daune pentru & hotărârile asociaţiilor profesionale.

persoane. & normele de siguranţă prevăzute de

STAS şi normativele internaţionale


DIN, EN, DVGW, TRGI, TRF şi
! Atenţie
Acest semn atrage atenţia asu-
pra unor posibile daune mate-
VDE.

riale şi daune pentru mediul Măsuri ce trebuie luate în caz de


înconjurător. miros de gaz

Indicaţie Pericol
Informaţiile trecute sub denumirea de Emanarea gazului poate con-
indicaţie conţin informaţii suplimen- duce la explozii care pot avea
tare. ca urmare accidentări grave.
& Nu fumaţi! Evitaţi focul des-

Persoanele cărora se adresează chis şi formarea de scântei.


aceste instrucţiuni Nu aprindeţi niciodată lumina
şi nu conectaţi aparatele
Aceste instrucţiuni se adresează în electrice.
mod exclusiv personalului de speciali- & Închideţi robinetul de gaz.

tate autorizat. & Deschideţi ferestrele şi uşile.

& Intervenţiile la instalaţia de gaz tre- & Evacuaţi persoanele din

buie executate numai de către insta- zona de pericol.


latori autorizaţi de DISTRIGAZ. & Informaţi din afara clădirii fir-

& Lucrările la instalaţia electrică vor fi mele DISTRIGAZ şi ELEC-


executate numai de electricieni cali- TRICA.
ficaţi. & Dispuneţi întreruperea ali-

& Prima punere în funcţiune se va mentării electrice a clădirii


face de către executantul instalaţiei dintr-un loc sigur (din afara
sau de un specialist desemnat de clădirii).
acesta.

Normative
5845 953 RO

La efectuarea lucrărilor trebuie res-


pectate

2
Măsuri de siguranţă

Măsuri de siguranţă (continuare)

Măsuri ce trebuie luate în caz de Lucrările de remediere


miros de gaze arse

Pericol
Gazele arse pot conduce la
! Atenţie
Remedierea unor componente
cu funcţie de siguranţă pune în
intoxicaţii care pun viaţa în pericol funcţionarea sigură a
pericol. instalaţiei.
& Scoateţi instalaţia de încăl- Componentele defecte trebuie
zire din funcţiune. înlocuite cu componente origi-
& Aerisiţi încăperea de ampla- nale de la firma Viessmann.
sare a instalaţiei.
& Închideţi uşile spre încăperile Componente suplimentare, piese
de locuit. de schimb şi piese supuse uzurii

Intervenţii la instalaţie

& În cazul combustibilului gazos tre-


! Atenţie
Piesele de schimb şi piesele
supuse uzurii care nu au fost
buie închis robinetul de gaz şi asi- verificate împreună cu instala-
gurat împotriva deschiderii ţia pot influenţa funcţionarea
accidentale. instalaţiei. Montajul unor com-
& Se deconectează instalaţia de la ponente neomologate ca şi
reţea (de exemplu de la siguranţa efectuarea unor modificări
separată sau de la un întrerupător neautorizate pot periclita sigu-
principal) şi se verifică dacă este ranţa şi restrânge acordarea
întreruptă alimentarea electrică. serviciilor de garanţie.
& Se asigură instalaţia împotriva unei În cazul înlocuirii unor piese se
reconectări accidentale. vor utiliza numai piese origi-
nale de la firma Viessmann sau

! Atenţie
Prin descărcări electrostatice
pot fi avariate anumite compo-
piese de schimb aprobate de
firma Viessmann.

nente electronice.
Înainte de începerea lucrărilor
elementele pământate, de
exemplu conductele pentru
încălzire şi apă, trebuie atinse
pentru a elimina încărcarea
electrostatică.
5845 953 RO

3
Cuprins

Cuprins

Instrucţiuni de montaj
Pregătirea montajului
Informaţii privind produsul........................................................................... 6
Pregătirea montajului.................................................................................. 6

Etapele de montaj
Montajul cazanului şi al racordurilor ............................................................ 8
Racord pentru evacuarea gazelor arse........................................................ 9
Racord de alimentare cu gaz....................................................................... 11
Deschiderea carcasei automatizării ............................................................ 13
Conexiuni electrice ..................................................................................... 14
Montajul unităţii de comandă a automatizării ............................................... 18
Montajul panoului frontal............................................................................. 19

Instrucţiuni de service
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea
Etapele de lucru – Prima punere în funcţiune, inspecţia şi întreţinerea ......... 20
Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lucru.................................. 22

Codări
Nivelul de codare 1 ..................................................................................... 64
Nivelul de codare 2 ..................................................................................... 67
Revenirea la codările din starea de livrare ................................................... 89

Informare pentru service


Privire de ansamblu a nivelelor de service................................................... 90
Temperaturi, fişa de codare a cazanului şi informare ................................... 91
Verificarea ieşirilor (test relee) .................................................................... 94
Informare cu privire la parametrii regimului de functionare şi la senzori ........ 95

Remedierea avariilor
Semnalizarea avariilor ................................................................................ 98
Citirea codurilor de avarie din memoria de avarii (istoric avarii).................... 100
Coduri de avarii .......................................................................................... 100
Repararea .................................................................................................. 109

Descrierea funcţionării
Automatizare pentru funcţionare cu temperatură constantă ......................... 120
Automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară....... 122
Extensie pentru racordări externe ............................................................... 126
5845 953 RO

Funcţii de reglaj .......................................................................................... 130


Comutatorul de codare a telecomenzii ........................................................ 136

4
Cuprins

Cuprins (continuare)

Scheme
Schemele circuitelor electrice – funcţionare cu racord la coş (atmosferic) .... 138
Schemele circuitelor electrice – funcţionare fără racord la coş (turbo) .......... 141

Liste de piese componente


Liste de piese componente pentru aparatul cu racord la coş (atmosferic) ..... 145
Liste de piese componente pentru aparatul fără racord la coş (turbo)........... 153

Protocoale................................................................................................. 161

Date tehnice .............................................................................................. 162

Certificate
Declaraţie de conformitate .......................................................................... 165

Index alfabetic .......................................................................................... 166


5845 953 RO

5
Pregătirea montajului

Informaţii privind produsul

Vitopend 222, WHSA

Reglat din fabricaţie pentru funcţionare pe gaz metan specific reţelelor din
Comunitatea Europeană.
Cu ajutorul unui set pentru trecere pe alt tip de combustibil se poate trece pe
gaz metan obişnuit sau gaz lichefiat.
Vitopend 222 se poate livra numai în ţările care sunt trecute pe plăcuţa cu
caracteristici. Pentru livrarea în alte ţări trebuie ca o firmă de specialiatate auto-
rizată să obţină în regie proprie o autorizaţie conform prevederilor legale vala-
bile în ţara respectivă.

Pregătirea montajului

Pregătiri în vederea montajului cazanului

Pregătirea de către instalator a racordării la gaz, apă şi alimentare electrică:

Instrucţiuni de montaj
Instrucţiuni de montaj pentru suportul pentru montaj sau rama de montaj

5845 953 RO

6
Pregătirea montajului

Pregătirea montajului (continuare)

Montaj
A tur circuit primar E Apă caldă menajeră,
B Retur circuit primar F Supapă de siguranţă
C Racord de alimentare cu gaz G Spaţiu pentru cablurile electrice
D Apă rece

1. Se pregătesc racordurile hidrau- 3. Se pregătesc conexiunile electrice.


lice. Se spală instalaţia de încăl- & Cablul de alimentare de la reţea:

zire. NYM‐J 3 x 1,5 mm 2 , siguranţă


max. 16 A, 230 V~, 50 Hz.
2. Racordul de alimentare cu gaz se & Cablurile pentru accesorii: NYM

pregăteşte conform TRGI resp. cu numărul necesar de fire pentru


TRF. racordarea aparatelor externe.
& Toate cablurile trebuie să iasă în

zona G 1300 mm din perete.


5845 953 RO

7
Etapele de montaj

Montajul cazanului şi al racordurilor

5845 953 RO

8
Etapele de montaj

Racord pentru evacuarea gazelor arse

Funcţionare cu racord la coş

1. Racordarea la traiectul de eva-


cuare a gazelor arse se face pe
drumul cel mai scurt. Se vor evita
curburile accentuate.

Indicaţie
Diametrul tubulaturii de evacuare a
gazelor arse şi cel al coşului de
fum trebuie să corespundă diame-
trului stuţului stabilizatorului de

Montaj
tiraj.

2. Se execută orificiul de măsurare


A Orificiu de măsurare 7 10 mm A în tubulatura de gaze arse.

3. Se izolează termic tubulatura de


gaze arse.
5845 953 RO

9
Etapele de montaj

Racord pentru evacuarea gazelor arse (continuare)

Funcţionare fără racord la coş

A Şuruburi de întindere la racordul C Racordul coaxial de gaze arse al


cazanului cazanului pentru instalarea verti-
B Racordul paralel de gaze arse al cală a tubulaturii de evacuare a
cazanului pentru instalarea verti- gazelor arse (60/100 şi 80/125)
cală şi orizontală a tubulaturii de D Cotul de racordare la cazan pen-
evacuare a gazelor arse (80/80) tru instalarea orizontală a tubula-
turii de evacuare a gazelor arse
(60/100 şi 80/125)

1. Se slăbesc şuruburile de întindere


5845 953 RO

de la flanşa pentru racordul de


gaze arse al cazanului.

10
Etapele de montaj

Racord pentru evacuarea gazelor arse (continuare)

2. Se introduce racordul de gaze arse 3. Se strâng şuruburile de întindere.


al cazanului.
Instrucţiuni de montaj pentru
Indicaţie sistemul de evacuare a
Domeniul pentru montajul racordu- gazelor arse
lui de gaze arse al cazanului
paralel (B):

Montaj
Racord de alimentare cu gaz

1. Se racordează robinetul de gaz.

Trecerea pe alt tip de gaz:


Instrucţiuni de montaj pentru
setul de trecere pe alt tip de
gaz

Indicaţie pentru funcţionarea pe


gaz lichefiat!
Noi recomandăm în cazul instalării
cazanului în încăperi sub nivelul
A Robinet de gaz solului, instalarea electrovalvei
magnetice externe de siguranţă în
combinaţie cu extensia internă H1.
5845 953 RO

11
Etapele de montaj

Racord de alimentare cu gaz (continuare)

2. Se face testul de etanşeitate. 3. Se aeriseşte conducta de gaz.

! Atenţie
O presiune de testare prea
ridicată poate provoca avarii
la cazan şi la blocul de ven-
tile de gaz.
Presiune de testare max.
150 mbar. În cazul unei pre-
siuni mai ridicate pentru
detectarea neetanşeităţilor,
se desfac cazanul şi blocul
de ventile de la conducta
principală de gaz (se des-
face îmbinarea prin asam-
blare filetată).

5845 953 RO

12
Etapele de montaj

Deschiderea carcasei automatizării

Montaj
5845 953 RO

13
Etapele de montaj

Conexiuni electrice

Indicaţie pentru conectarea accesoriilor


La conectare se vor respecta instrucţiunile separate de montaj care sunt
ataşate accesoriilor.

A Racord pentru ceasul comandat B Vitotrol 100 UTD (numai la auto-


prin unde radio matizare pentru funcţionare cu
temperatură constantă)
C Vitotrol 100 UTA (numai la auto-
matizare pentru funcţionare cu
temperatură constantă)
5845 953 RO

14
Etapele de montaj

Conexiuni electrice (continuare)

Conectori 230 V~ gD Electrovalvă magnetică externă


sA Pompă de încărcare a acumulato- de siguranţă (gaz lichefiat)
rului (la livrare montată şi racor- La conectare nu se îndepărtează
dată) puntea între „1“ şi „L“.
fÖ Racordarea la reţea lH Racordarea la reţea a accesoriilor
În cazul amplasării cazanului în
Pericol încăperi umede, alimentarea de la
Atribuirea incorectă a fire- reţea a accesoriilor amplasate în
lor poate conduce la acci- afara zonei umede nu se va face
dentări grave şi deteriorări de la automatizare. Dacă cazanul
ale aparatelor. se amplasează în afara încăperi-
Firele „L1“ şi „N“ nu sunt lor umede, conectarea la alimen-

Montaj
inversabile. tarea de la reţea a accesoriilor se
& În cablul de alimentare de la poate face direct la automatizare.
reţea trebuie să existe un ele- Acest racord se conectează şi se
ment de separare care deconec- deconectează direct o dată cu
tează în acelaşi timp de la reţea comutatorul pornit‐oprit al instala-
toţi conductorii nelegaţi la masă ţiei (max. 3 A)
cu diametrul suprafeţei de con- & Vitotrol 100 UTA

tact de min. 3 mm. & Vitotrol 100 UTD

În cazul unor secţiuni mai mari


ale cablurilor (până la 14 mm) Conectori de joasă tensiune
se îndepărtează elementul de ! Senzor de temperatură exterioară
trecere a cablurilor. Cablul se (numai la funcţionare comandată
fixează cu garnitura de cablu de temperatura exterioară)
(neagră) integrată în partea Montaj:
inferioară a carcasei. & Pe peretele dinspre nord sau

& Siguranţă max. 16 A. nord‐vest, la o înălţime de 2


până la 2,5 m deasupra solului,
în cazul clădirilor cu mai multe
etaje se fixează în jumătatea
superioară a celui de‐al 2‐
lea etaj
& Nu se fixează deasupra feres-

trelor, uşilor şi gurilor de aerisire


& Nu se fixează direct sub un bal-

con sau sub streaşină


& Nu se va îngropa în tencuială

& Lungimea cablului, max. 35 m la

secţiunea cablului 1,5 mm 2


5845 953 RO

15
Etapele de montaj

Conexiuni electrice (continuare)

? Senzor de temperatură pe tur pen- aVG Participant la KM‐BUS (acce-


tru preselectorul hidraulic (acce- soriu)
soriu) & Telecomandă Vitotrol 200 sau

% Senzor pentru temperatura a.c.m. 300 (numai la funcţionare


din acumulator (la livrare montat comandată de temperatura
şi racordat) exterioară)
& Vitocom 100

& Set extensie pentru un circuit

de încălzire cu vană de ames-


tec (numai la funcţionare
comandată de temperatura
exterioară)
& Extensie externă H1 sau H2

Pozarea cablurilor electrice

! Atenţie
Cablurile electrice se deteriorează, dacă vin în contact cu componente
fierbinţi.
În cazul pozării şi fixării cablurilor electrice de către instalator, trebuie
avut grijă, să nu fie depăşită temperatura maximă admisă pentru cabluri.

5845 953 RO

16
Etapele de montaj

Conexiuni electrice (continuare)

Montaj
A Conectori de joasă tensiune D Placa electronică de bază
B Racorduri de 230 V E Modul de comunicare
C Extensie internă
5845 953 RO

17
Etapele de montaj

Montajul unităţii de comandă a automatizării

5845 953 RO

18
Etapele de montaj

Montajul panoului frontal

Montaj
5845 953 RO

19
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Etapele de lucru – Prima punere în funcţiune, inspecţia şi întreţinerea

Pentru indicaţii suplimentare cu privire la etapele de lucru, vezi pagina indicată

Etapele de lucru pentru prima punere în funcţiune

Etapele de lucru pentru inspecţie


Etapele de lucru pentru întreţinere Pagina


! ! !
• • • 1. Umplerea instalaţiei de încălzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
• • • 2. Aerisirea instalaţiei de încălzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
• • • 3. Verificarea etanşeităţii tuturor racordurilor pe
circuitul primar şi pe cel secundar
• 4. Verificarea alimentării electrice de la reţea
• • 5. ..................................................................................................... 24
• 6. Schimbarea limbii (dacă este necesar) – numai la
automatizare pentru funcţionare comandată de
temperatura exterioară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
• • 7. Verificarea tipului de gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
• 8. Trecerea pe alt tip de gaz (vezi instrucţiunile
separate de montaj)
• • • 9. Etapele de lucru şi avarii posibile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
• • • 10. Măsurarea presiunii statice şi dinamice de
alimentare cu gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
• • • 11. Măsurarea presiunii la duză . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
• 12. Reglajul sarcinii maxime pentru încălzire .................. 33
• 13. Testul de etanşeitate al sistemului de evacuare
gaze arse/admisie aer (măsurare în rostul inelar) . . . . 34
• • 14. Verificarea şi curăţirea arzătorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
• • 15. Verificarea electrozilor de aprindere şi de ionizare . 38
• • 16. Golirea cazanului respectiv a instalaţiei de
încălzire pe circuitul primar şi circuitul secundar . . . . 39
• • 17. Verificarea şi curăţirea schimbătorului de căldură
gaze arse/apă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
• • • 18. Verificarea vasului de expansiune cu membrană şi
5845 953 RO

a presiunii în instalaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
• • • 19. Verificarea funcţionării supapelor de siguranţă

20
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Etapele de lucru – Prima punere în funcţiune, . . . (continuare)


Etapele de lucru pentru prima punere în funcţiuneEtapele de lucru pentru inspecţie


Etapele de lucru pentru întreţinere Pagina


! ! !
• • • 20. Verificarea poziţiei stabile a conexiunilor electrice
• • • 21. Verificarea etanşeităţii conductelor de gaz şi a
blocului de ventile de gaz la presiune de lucru . . . . . . . . . 45
• • • 22. Măsurarea emisiilor de substanţe poluante prin
gazele arse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
• • • 23. Verificarea sistemului de supraveghere a gazelor
arse (numai la cazan cu racord la coş (atmosferic)) 47
• • • 24. Verificarea ventilului extern de siguranţă pentru
gaz lichefiat (dacă există)
• • • 25. Măsurarea curentului de ionizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
• 26. Adaptarea automatizării la instalaţia de încălzire ... 49
• 27. Reglajul caracteristicilor de încălzire (numai la
automatizare pentru funcţionare comandată de
temperatura exterioară) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
• 28. Conectarea automatizării la sistemul LON (numai
la automatizare comandată de temperatura
exterioară) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
• 29. Verificarea participanţilor (în combinaţie cu LON) . . . 61
• 30. Instruirea utilizatorului instalaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
• 31. Accesarea şi anularea mesajului „Întreţinere“ . . . . . . . . . . 62 Service
5845 953 RO

21
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lucru

Umplerea instalaţiei de încălzire

! Atenţie
Apa de umplere cu proprietăţi necorespunzătoare stimulează depunerile
şi procesul de coroziune şi poate provoca avarii la cazan.
& Instalaţia de încălzire trebuie spălată bine înainte de umplere.

& Se va folosi numai apă care îndeplineşte condiţiile de apă menajeră.

& Apa de umplere cu o duritate peste 16,8 °dH (3,0 mol/m 3 ) trebuie dedu-

rizată, de exemplu cu o instalaţie mică de tratare a apei pentru agent


termic (vezi lista de preţuri Vitotoset).
& Apei de umplere i se poate adăuga un agent de protecţie la îngheţ indi-

cat special pentru instalaţiile de încălzire. Este necesar avizul din par-
tea producătorului pentru agentul de protecţie la îngheţ.

3. Se deschid robineţii pe circuitul


agentului termic.

4. Instalaţia de încălzire se umple prin


robinetul de umplere de pe returul
circuitului de încălzire (de la setul
de racordare sau de la instalator).
(Presiunea minimă în instalaţie
> 0,8 bar).

Indicaţie
Dacă automatizarea nu a fost
conectată înainte de umplerea
instalaţiei, servomotorul ventilului
de comutare se află în poziţie neu-
A Robinet pentru umplerea şi goli- tră şi instalaţia va fi umplută com-
rea cazanului plet.
B Robinet de închidere pentru turul
circuitului primar
C Robinet de închidere pentru retu-
rul circuitului primar

1. Se controlează presiunea prelimi-


nară din vasul de expansiune cu
membrană.
5845 953 RO

2. Se închide robinetul de gaz.

22
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

5. Dacă automatizarea a fost conec- 6. Se închide robinetul de umplere şi


tată deja înainte de umplere: golire .
se conectează automatizarea şi se
activează programul de umplere 7. Se închid robineţii pe circuitul
prin codarea „2F:2“. agentului termic.

Indicaţie
Accesarea nivelului de codare 1 şi
setarea adresei de codare, vezi
pag. 64.
Funcţionarea şi derularea progra-
mului de umplere, vezi pag. 131.
În timp ce programul de umplere
este activat, pe display apare „bF“
(automatizare pentru funcţionare
cu temperatură constantă) respec-
tiv „Umplere“ (automatizare
comandată de temperatura exte-
rioară).

Aerisirea instalaţiei de încălzire

1. Se porneşte automatizarea. 3. Se verifică presiunea în instalaţie.

2. Se activează programul de aerisire


prin codarea „2F:1“.

Indicaţie
Accesarea nivelului de codare 1 şi
setarea adresei de codare, vezi
Service

pag. 64.
Funcţionarea şi derularea progra-
mului de aerisire, vezi pag. 131.
În timp ce programul de aerisire
este activat, pe display apare „EL“
(automatizare pentru funcţionare
cu temperatură constantă), respec-
tiv „Aerisire“ (automatizare coman-
dată de temperatura exterioară).
5845 953 RO

23
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Indicaţie
În cazul în care la prima punere în funcţiune sau după o perioadă mai lungă de
nefuncţionare ora este afişată intermitent pe display, atunci ora şi data trebuie
reglate din nou.

Se apasă următoarele taste: 3. a/b pentru data actuală.

1. a/b pentru ora exactă. 4. d pentru confirmare.

2. d pentru confirmare.

Schimbarea limbii (dacă este necesar) – numai la automati-


zare pentru funcţionare comandată de temperatura exte-
rioară

Se apasă următoarele taste: 3. c se apasă din nou.

1. c „Selectarea circuitului de 4. b pentru limba dorită.


încălzire“ apare pe display.
5. d pentru confirmare.
2. d pentru confirmare se aşteaptă
cca. 4 s.

Verificarea tipului de gaz

Indicaţie
În starea de livrare, cazanul Vtopend este reglat pentru funcţionare pe gaz
metan specific reţelelor din Comunitatea Europeană.
Cazanul poate să funcţioneze în cazul indicelui Wobbe cuprins între 12,0 şi
16,1 kWh/m 3 (între 43,2 şi 58,0 MJ/m 3 ).

1. Se află tipul de gaz metan şi indi-


cele Wobbe (Wo) de la DISTRI-
GAZ, respectiv furnizorul de gaz
lichefiat, şi se compară cu datele
trecute pe autocolantul de pe arză-
5845 953 RO

tor.

24
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

2. Dacă datele nu corespund, trebuie 3. La trecerea pe gaz lichefiat


trecut arzătorul pe tipul de gaz Se setează adresa de codare
existent, corespunzător datelor „1E:1“ (vezi pag. 64).
obţinute de la DISTRIGAZ, respec-
tiv furnizorul de gaz lichefiat. 4. Se trece tipul de gaz în protocolul
de măsurători de la pag. 161.
Instrucţiuni de montaj pentru
setul de trecere pe alt tip de
gaz.

Domeniul indicelui Wobbe


Indice Gaz metan Gaz liche-
Wobbe fiat
Wo E obişnuit LS LW S P
kWh/m 3 12,0 ‐ 10,0 ‐ 8,45 ‐ 9,86 ‐ 10,1 ‐ 20,3 ‐ 21,3
16,1 13,1 10,0 12,0 11,55
MJ/m 3 43,2 ‐ 36,0 ‐ 30,4 ‐ 35,5 ‐ 36,3 ‐ 72,9 ‐ 76,8
58,0 47,2 36,0 43,4 41,6

Etapele de lucru şi avarii posibile

Afişaj pe display Măsură


Solicitare de căl- nu Se măreşte va-
dură prin auto- loarea reglată, se
matizare asigură preluarea
căldurii suplimen-
tare

da
Service

Suflanta porneş- nu După cca 200 s Se verifică cablu-


te avarie F9 rile şi legăturile
electrice cu fişe
5845 953 RO

25
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

da

Presostatul de nu După cca 200 s Se verifică cablu-


aer deblochează avarie F6 rile şi conectorii
startul (contactul cu fişe ai suflan-
între bornele tei, se verifică su-
„X8.10“ şi flanta
„X8.11“ se închi-
de)

da

Aprindere nu Avarie F4 Se verifică modu-


lul de aprindere
(comandă 230 V~
între conectorii
„X2.1“ şi „X2.2“)

da

Blocul de ventile nu Avarie F4 Se verifică blocul


de gaz se des- de ventile de gaz
chide (comandă 230 V),
se verifică presiu-
nea de alimentare
cu gaz

da

Curentul de ioni- nu Avarie F4 Se verifică regla-


zare se formează jul electrozilor şi
(peste 4 µA) se verifică dacă
Simbol A există aer pe con-
ducta de gaz.
5845 953 RO

26
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

da

Arzătorul este în Se opreşte înain- Se verifică etan-


funcţiune te de a se atinge şeitatea instala-
temperatura re- ţiei de evacuare a
glată pentru apa gazelor de ardere
din cazan şi por- (recircularea ga-
neşte din nou zelor de ardere),
se verifică presiu-
nea dinamică a
gazului

Informaţii suplimentare, vezi pag. 98.

Măsurarea presiunii statice şi dinamice de alimentare cu gaz

Pericol
Formarea de CO din cauza unui reglaj incorect al arzătorului poate avea
urmări grave pentru sănătate.
Înainte şi după lucrările la aparatele care funcţionează pe gaz trebuie
măsurate emisiile de CO.

Funcţionarea pe gaz lichefiat


Rezervorul de gaz lichefiat trebuie clătit de două ori la prima punere în func-
ţiune/înlocuire. Rezervorul şi conducta de racordare la alimentarea cu gaz tre-
buie bine aerisite după clătire.

Service
5845 953 RO

27
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Presiunea statică 4. Se măsoară presiunea statică şi se


trece valoarea în protocolul de
măsurători de la pag. 161.
Valoare reglată: max. 57,5 mbar

5. Se porneşte cazanul.

Indicaţie
La prima punere în funcţiune apa-
ratul poate indica avarie, deoarece
există aer pe conducta de gaz.
După cca 5 s se apasă tasta „E“
pentru deblocarea arzătorului.

6. Se măsoară presiunea de alimen-


tare cu gaz (presiunea dinamică).

Valoare reglată:
& Gaz metan: 20 mbar

& Gaz lichefiat: 50 mbar

A Racord de măsurare
Indicaţie
1. Se închide robinetul de gaz. Pentru măsurarea presiunii dina-
mice de alimentare cu gaz se vor
2. Se slăbeşte şurubul la racordul de utiliza aparate de măsură cu o pre-
măsurare de la blocul de ventile, cizie de min. 0,1 mbar.
nu se scoate complet şi se racor-
dează manometrul. 7. Se trece valoarea în protocolul de
măsurători la pag. 161.
3. Se deschide robinetul de gaz. Se vor lua măsurile corespunză-
toare conform tabelului.
5845 953 RO

28
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Presiunea de ali- Presiunea de ali- Măsuri


mentare (presiu- mentare (presiu-
nea dinamică) nea dinamică)
pentru gaz metan pentru gaz liche-
fiat
sub 17,4 mbar sub 42,5 mbar Nu se va porni instalaţia şi se va infor-
ma firma DISTRIGAZ, respectiv furni-
zorul de gaz lichefiat.
17,4 ‐ 25 mbar 42,5 ‐ 57,5 mbar Se porneşte cazanul.
peste 25 mbar peste 57,5 mbar Se montează un regulator separat de
presiune înainte de intrarea în instala-
ţie şi se reglează presiunea prelimina-
ră la 20 mbar pentru gaz metan,
respectiv la 50 mbar pentru gaz liche-
fiat. Se informează firma DISTRIGAZ,
respectiv furnizorul de gaz lichefiat.

8. Se închide comutatorul pornit‐oprit 9. Se deschide robinetul de gaz şi se


de la automatizare (cazanul se porneşte cazanul.
opreşte), se închide robinetul de
gaz, se scoate manometrul, se Pericol
închide cu şurubul corespunzător Scurgerea de gaz pe la
racordul de măsurare . racordul de măsurare con-
stituie pericol explozie.
Se verifică etanşeitatea la
gaz a racordului de măsu-
rare.

Service
5845 953 RO

29
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Măsurarea presiunii la duză

4. Se reglează puterea superioară.


Automatizare pentru funcţio-
nare cu temperatură constantă:
K + d se apasă simultan:
apare „1“.
a se apasă:
apare „2“.
Automatizare pentru funcţio-
nare comandată de temperatura
exterioară:
K + d se apasă simultan:
„Test relee“ şi apoi
apare „Sarcina
minimă“.
a se apasă:
apare „Sarcină
maximă“.

5. Se scoate capacul B de la blocul


de ventile.

6. Se măsoară presiunea la duză la


valoarea maximă a puterii nomi-
nale. În cazul cazul unor abateri
faţă de valoarea din tabelul de
mai jos, se reglează presiunea la
A Racord de măsurare duză pentru valoarea superioară
B Capac a puterii de la şurubul C (cheie
C Şurub nr. 10).
D Şurub cu cap crestat
7. Se apasă tasta d.
1. Se închide robinetul de gaz. Funcţionarea la puterea nominală
superioară s‐a încheiat.
2. Se slăbeşte şurubul de la racordul
de măsurare A, nu se scoate
complet şi se racordează mano-
metrul.
5845 953 RO

3. Se deschide robinetul de gaz. Se


porneşte cazanul.

30
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

8. Se reglează puterea inferioară. 11. Se verifică valorile reglate şi se


Automatizare pentru funcţio- trec în protocolul de măsurători
nare cu temperatură constantă: de la pag. 161.
K + d se apasă simultan:
apare „1“. 12. Se apasă tasta d.
Automatizare pentru funcţio- Funcţionarea la puterea nominală
nare comandată de temperatura inferioară s‐a încheiat.
exterioară:
K + d se apasă simultan: 13. Se închide comutatorul pornit‐
„Test relee“ şi apoi oprit de la automatizare (cazanul
apare „Sarcina se opreşte), se închide robinetul
minimă“. de gaz, se scoate manometrul, se
închide cu şurubul corespunzător
9. Se măsoară presiunea la duză la racordul de măsurare A.
puterea nominală minimă.
La abatere de la valoarea din 14. Se deschide robinetul de gaz şi
tabelul de mai jos se reglează se porneşte cazanul.
presiunea la duză pentru puterea
nominală minimă de la şurubul cu Pericol
cap crestatD. Se ţine contra de Scurgerea de gaz pe la
şurubul C (cheie nr. 10). racordul de măsurare con-
stituie pericol explozie.
10. Se fixează pe poziţie capacul B. Se verifică etanşeitatea la
gaz a racordului de măsu-
rare.
Indicaţie
Valorile indicate în tabel cu privire la presiunea la duză sunt valabile în cazul
următoarelor condiţii de ambianţă:
& Presiune atmosferică: 1013,25 mbar

& Temperatura: 15 °C

Indice Wobbe vezi pag. 25.


Service
5845 953 RO

31
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Tabelul cu presiunile la duză pentru funcţionare cu racord la coş


Putere nominală kW 10,5 24 30
Presiunea la duză
gaz Presiunea dina- 7 duză în
mică de alimen- mm
tare cu gaz în
mbar
Gaz 20/25 1,3 mbar 1,6 7,3 9,9
metan CE
Gaz 20 1,4 mbar 1,8 7,6 10,6
metan obişn-
uit
Gaz 13 1,7 mbar 1,1 3,4 7,1
metan Ls
Gaz 20 1,4 mbar 1,8 7,6 10,6
metan Lw
Gaz 25 1,4 mbar 1,6 6,9 11,2
metan S
Gaz lichefiat 30/50 0,8 mbar 4,4 18,6 25,7

Tabelul cu presiunile la duză pentru funcţionare fără racord la coş


Putere nominală kW 10,5 24 30
Presiunea la duză
gaz Presiunea dina- 7 duză în
mică de alimen- mm
tare cu gaz în
mbar
Gaz 20/25 1,25 mbar 1,6 7,7 10,5
metan CE
Gaz 20 1,35 mbar 1,8 7,6 11,8
metan obişn-
uit
Gaz 13 1,5 mbar 1,6 3,8 9,7
metan Ls
Gaz 20 1,35 mbar 1,8 7,6 11,8
metan Lw
Gaz 25 1,35 mbar 1,9 8 12,9
metan S
Gaz lichefiat 30/50 0,85 mbar 3,3 13,0 20,2
5845 953 RO

32
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Reglajul sarcinii maxime pentru încălzire

Pentru regimul de încălzire poate fi limitată sarcina maximă pentru încălzire.


Limitarea se face prin domeniul de modulare.

Indicaţie
Valoarea ce trebuie reglată corespunde aproximativ proporţiei procentuale din
puterea nominală max. incl. prepararea de apă caldă menajeră: 100 % cores-
pund la 30 kW putere nominală.

1. Se porneşte cazanul. 3. Reglajul sarcinii maxime pentru


încălzire se documentează prin
2. K + F se apasă simultan: plăcuţa cu caracteristici care a fost
„85“ apare afişat intermi- alăturată „Documentaţiei tehnice“.
tent (corespunde la Plăcuţa cu caracteristici se lipeşte
24 kW sarcină încălzire) lângă plăcuţa cu caracteristici din
sau „100“ apare afişat partea superioară.
intermitent (corespunde
la 30 kW sarcină încăl-
zire) şi apare „A“.
La automatizarea
comandată de tempera-
tura exterioară apare în
plus „Sarcină maximă
încălzire“.
a/b pentru sarcina de încăl-
zire dorită („35“ cores-
punde la 10,5 kW sarcină
încălzire)
d pentru confirmare. Service
5845 953 RO

33
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Testul de etanşeitate al sistemului de evacuare gaze arse/


admisie aer (măsurare în rostul inelar)

Dacă în aerul de ardere se măsoară o


concentraţie de CO 2 ≤ 0,2 % sau o
concentraţie de O 2 ≥ 20,6 %, tubula-
tura de evacuare a gazelor arse este
considerată etanşă.
Dacă se măsoară valori mai mari ale
concentraţiei pentru CO 2 sau mai mici
pentru O 2, se impune o verificare sub
presiune a tubulaturii de evacuare a
gazelor arse la o suprapresiune sta-
tică de 200 Pa.

A Punctul pentru măsurarea carac-


teristicilor aerului de ardere (aer
de admisie)

5845 953 RO

34
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Verificarea şi curăţirea arzătorului

Arzător cu racord la coş (atmosferic)

Service

1. Se închide comutatorul pornit‐ 4. Se deblochează automatizarea


oprit de la automatizareA şi se A şi se rabate în jos.
deconectează de la reţea.
5. Se deşurubează tabla de ecra-
2. Se închide robinetul de gaz şi se nare C, se scot mufele din tabla
asigură împotriva deschiderii de ecranare şi se desface cone-
accidentale. xiunea cu fişe B.

3. Se deşurubează masca de aco- 6. Se scoate cablul de masă de la


perire şi se îndepărtează. arzătorul F.
5845 953 RO

35
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

7. Se scoate conectorul cablului 11. Se curăţă arzătorul, dacă este


pentru electrodul de aprindere din necesar, cu aer comprimat sau
aparatul de aprindere H. eventual cu leşie de săpun.
Se clăteşte cu apă curată.
8. Se deşurubează masca de pro-
tecţie de la camera de ardere D. Indicaţie
Dacă se curăţă cu leşie de săpun
9. Se desface îmbinarea cu filet sau se clăteşte cu apă, atunci
pentru alimentarea cu gaz G. rampa de distribuţie a gazului,
electrozii de aprindere şi de
10. Se desfac piuliţele de fixare E, supraveghere trebuie demontaţi.
se scoate arzătorul cu rampa de
distribuţie a gazului de pe bolţul 12. Montajul se face cu garnituri noi,
filetat şi se extrage din camera de realizând operaţiile în ordine
ardere spre faţă. inversă.

Arzător fără racord la coş (turbo)

5845 953 RO

36
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

1. Se închide comutatorul pornit‐ 8. Se deşurubează masca de pro-


oprit de la automatizare şi se tecţie de la camera de ardere D.
deconectează de la reţea.
9. Se desface îmbinarea cu filet
2. Se închide robinetul de gaz şi se pentru alimentarea cu gaz G.
asigură împotriva deschiderii
accidentale. 10. Se desfac piuliţele de fixare E,
se scoate arzătorul cu rampa de
3. Se deşurubează masca de aco- distribuţie a gazului de pe bolţul
perire şi se îndepărtează. filetat şi se extrage din camera de
ardere spre faţă.
4. Se deblochează automatizarea
A şi se rabate în jos. 11. Se curăţă arzătorul, dacă este
necesar, cu aer comprimat sau
5. Se demontează panoul de protec- eventual cu leşie de săpun.
ţie cu cleme de prindere C, se Se clăteşte cu apă curată.
scot mufele din panou şi se des-
face conexiunea cu fişe B. Indicaţie
Dacă se curăţă cu leşie de săpun
6. Se scoate cablul de masă de la sau se clăteşte cu apă, atunci
arzătorul F. rampa de distribuţie a gazului,
electrozii de aprindere şi de
7. Se scoate fişa de conectare a supraveghere trebuie demontaţi.
cablului pentu electodul de aprin-
dere de la unitatea de aprindere 12. Montajul se face cu garnituri noi,
H. realizând operaţiile în ordine
inversă.

Service
5845 953 RO

37
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Verificarea electrozilor de aprindere şi de ionizare

1. Se verifică dacă electrozii de aprin- 3. Se verifică dacă sunt respectate


dere B şi electrodul de ionizare distanţele necesare.
A sunt consumaţi sau murdari. Dacă distanţele nu sunt respectate
sau dacă electrozii prezintă dete-
2. Se curăţă electrozii de aprindere riorări, se înlocuiesc. Se strâng
B cu o perie mică sau cu hârtie şuruburile de fixare a electrozilor
abrazivă fină. cu un cuplu de strângere de 2 Nm.
5845 953 RO

38
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Golirea cazanului respectiv a instalaţiei de încălzire pe cir-


cuitul primar şi circuitul secundar

Service

A Robinet pentru umplerea şi goli- C Robinet de închidere pentru retu-


rea cazanului rul circuitului primar
B Robinet de închidere pentru turul D Robinet de închidere apă rece
circuitului primar E Robinet de închidere acumulator
F Robinet de golire acumulator
5845 953 RO

39
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

G Automatizare H Suport automatizare

! Atenţie
Pericol de opărire
Instalaţia de încălzire se
goleşte numai dacă tempera-
tura apei din cazan sau tempe-
ratura apei din acumulator sunt
sub 40 °C.

Golirea circuitului primar

1. Se conectează automatizarea şi se 2. Se aşteaptă până când ventilul


accesează testul pentru relee: ajunge într‐o poziţia neutră (cca
Automatizare pentru funcţionare 5 s), apoi se închide comutatorul
cu temperatură constantă: pornit‐oprit „8“ de la automatizare.
K + d se apasă simultan min.
2 s. 3. Furtunul de golire se racordează la
a/b se apasă până ce apare robinetul A pentru umplerea şi
„5“. golirea cazanului.
Automatizare pentru funcţionare
comandată de temperatura exte- 4. Robineţii pentru turul circuitului pri-
rioară: mar B şi returul circuitului primar
K + d se apasă simultan min. C se închid şi se deschide robine-
2 s. tul pentru umplerea şi golirea caza-
a/b se apasă până ce apare nului A.
„Ventil poz. neutră“.
5845 953 RO

Indicaţie
Mai rămâne apă în cazan.

40
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Golirea circuitului secundar

1. Automatizarea G se rabate în jos 4. Robinet de golire acumulator F.


şi suportul H cu automatizarea se Acumulatorul trebuie golit numai
scoate în afară. parţial pentru lucrările de întreţi-
nere descrise în aceste instrucţiuni
2. Robinetul pentru apa rece D se de service.
închide şi se deschide robinetul de
apă caldă. Indicaţie
Dacă trebuie înlocuit acumulatorul,
3. Se închide robinetul de golire al atunci robinetul de închidere al
acumulatorului E. acumulatorului E rămâne deschis,
până când acumulatorul este com-
plet golit.

Service
5845 953 RO

41
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Verificarea şi curăţirea schimbătorului de căldură gaze arse/


apă

1. Se demontează panoul de protec- 3. Se deşurubează masca de protec-


ţie cu cleme de prindere A (aparat ţie de la camera de ardere K.
fără racord la coş (turbo)), respec-
tiv tabla de ecranare (aparat cu 4. Se scoate siguranţa conexiunii D
racord la coş (atmosferic)). de la conducta de racordare.

2. Se scot conectorii de la senzorul 5. Se ţine fix recuperatorul de căldură


de temperatură al cazanului B şi gaze arse/apă F şi se desfac cele
limitatorul de temperatură E. două cleme C.
5845 953 RO

42
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

6. Recuperatorul de căldură gaze 8. Montajul se face cu garnituri noi,


arse/apă F se coboară spre realizând operaţiile în ordine
înainte şi se scoate din aparat spre inversă.
faţă.
Indicaţie
7. Se curăţă schimbătorul de căldură Schimbătorul de căldură gaze
gaze arse/apă, dacă este necesar, arse/apă se aşează la montaj pe
cu aer comprimat sau leşie de ştiftul G.
săpun.
Se clăteşte cu apă curată.

Service
5845 953 RO

43
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Verificarea vasului de expansiune cu membrană şi a presiu-


nii în instalaţie

A Niplul de măsurare de la vasul de B Niplul de măsurare de la vasul de


expansiune cu membrană pentru expansiune cu membrană pentru
agentul termic apa menajeră
5845 953 RO

44
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Se măsoară presiunea preliminară din


vasul de expansiune cu membrană
pentru agentul termic sau apa mena-
jeră la niplul de măsurare, dacă este
necesar se completează.

Verificarea etanşeităţii conductelor de gaz şi a blocului de


ventile de gaz la presiune de lucru

Pericol
Gazul scurs este explozibil.
Se verifică etanşeitatea con-
ductelor şi a blocului de ventile
de gaz.

Măsurarea emisiilor de substanţe poluante prin gazele arse

Racordul de gaze arse al cazanului


coaxial
Racordul de gaze arse al cazanului
Service

paralel
5845 953 RO

45
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

3. Se reglează puterea inferioară.


Automatizare pentru funcţionare
cu temperatură constantă:
K + d se apasă simultan:
apare „1“.
Automatizare pentru funcţionare
comandată de temperatura exte-
rioară:
K + d se apasă simultan:
„Test relee“ şi apoi apare
„Sarcina minimă“.

4. Se măsoară concentraţia de CO 2
Cot pentru racordarea cazanului sau O 2. Valorile măsurate se trec în
protocolul de măsurători la
A Gaze arse pag. 161.
B Admisie aer
5. Se apasă tasta d.
Funcţionarea la puterea nominală
inferioară s‐a încheiat.

6. Se reglează puterea superioară.


Automatizare pentru funcţionare
cu temperatură constantă:
K + d se apasă simultan:
apare „1“.
a se apasă:
apare „2“.
Automatizare pentru funcţionare
comandată de temperatura exte-
rioară:
A Orificiu de măsurare la cazane cu K + d se apasă simultan:
racord la coş (atmosferice) „Test relee“ şi apoi apare
„Sarcina minimă“.
1. Aparatul de măsură se racordează a se apasă:
la orificiul de măsurare A. apare „Sarcină maximă“.

2. Se deschide robinetul de gaz. Se 7. Se măsoară concentraţia de CO 2


porneşte cazanul. sau O 2. Valorile măsurate se trec în
protocolul de măsurători la
5845 953 RO

pag. 161.

46
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

8. Se apasă tasta d. Dacă valorile măsurate se află în


Funcţionarea la puterea nominală afara intervalului admis, trebuie verifi-
superioară s‐a încheiat. cate următoarele:
& etanşeitatea sistemului de evacuare

Trebuie respectate valorile limită pre- gaze arse/admisie aer (vezi


văzute de EN 483 şi EN 297 (concen- pag. 34)
traţia de CO < 1000 ppm). & presiunea statică şi dinamică de ali-

mentare cu gaz (vezi pag. 27)


& presiunea la duză (vezi pag. 30)

Verificarea sistemului de supraveghere a gazelor arse


(numai la cazan cu racord la coş (atmosferic))

4. Se pune cazanul în funcţiune la


puterea nominală maximă (vezi
pag. 30).

Indicaţie
Sistemul de supraveghere a gaze-
lor arse trebuie să stingă arzătorul
după cca 2 min şi să‐l aprindă auto-
mat cel mai devreme după 15 min.
Din motive de siguranţă arzătorul
se blochează între 18 şi 20 min.

5. & Se verifică poziţia senzorului în


cazul în care sistemul de supra-
A Detector de supraveghere a gaze- veghere a gazelor arse opreşte
lor arse arzătorul după mai mult de 2
min.
Service

1. Se demontează tubulatura de eva- & În următoarele cazuri senzorul

cuare a gazelor arse de la stabili- sau automatizarea se înlocuiesc:


zatorul de tiraj. – dacă sistemul de supraveghere
a gazelor arse nu deconec-
2. Se montează panoul frontal. tează
– dacă arzătorul nu porneşte
3. Pentru verificarea funcţionării se – dacă senzorul este corodat
acoperă racordul pentru tubulatura
de evacuare a gazelor arse de la 6. Se scoate cazanul din funcţiune.
5845 953 RO

stabilizatorul de tiraj.

47
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

7. Se eliberează din nou orificiul şi se


montează tubulatura de gaze arse
la stabilizatorul de tiraj.

Măsurarea curentului de ionizare

A Cablu pentru adaptor (livrabil ca


accesoriu)

1. Se racordează aparatul de măsură


conform figurii alăturate.
5845 953 RO

48
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

2. Reglarea puterii superioare: 3. Curentul de ionizare la formarea


Automatizare pentru funcţionare flăcării: min. 4 µA
cu temperatură constantă: Măsuri în cazul în care curentul de
K + d se apasă simultan: ionizare este < 4 µA:
apare „1“. & Se verifică distanţa dintre elec-

a se apasă: trozi (vezi pag. 38).


apare „2“. & Se verifică alimentarea de la

Automatizare pentru funcţionare reţea a automatizării.


comandată de temperatura exte-
rioară: 4. Se apasă tasta d.
K + d se apasă simultan: Funcţionarea la puterea nominală
„Test relee“ şi apoi apare superioară s‐a încheiat.
„Sarcina minimă“.
a se apasă: 5. Se trece valoarea în protocolul de
apare „Sarcină maximă“. măsurători la pag. 161.

Adaptarea automatizării la instalaţia de încălzire

Indicaţie
Automatizarea trebuie să fie reglată corespunzător dotării instalaţiei. Diferite
componente ale instalaţiei vor fi recunoscute automat de automatizare şi coda-
rea se realizează automat.
& Selectarea schemei corespunzătoare, vezi figurile care care urmează.

& Etapele de lucru pentru codare, vezi pag. 64.

Service
5845 953 RO

49
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Tipul 1 de instalaţie

Un circuit de încălzire fără vană de amestec A1

A Vitopend 222 B lH Vitotrol 100 (numai la automa-


! Senzor de temperatură exte- tizare pentru funcţionare cu
rioară (numai la automatizare temperatură constantă)
pentru funcţionare comandată şi (dacă este necesar)
de temperatura exterioară) Extensie externă H4 pentru
lH Alimentare de la reţea conectarea telecomenzii
Vitotrol 100 (numai la automa- Vitotrol 100 cu joasă tensiune
tizare pentru funcţionare cu
temperatură constantă)
sau
Alimentarea de la reţea a
extensiilor

Codare necesară
Funcţionarea pe gaz lichefiat 1E:1
5845 953 RO

50
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Tipul 2 de instalaţie

Un circuit de încălzire cu vană de amestec M2 şi preselector hidraulic

A Vitopend 222 C Set extensie pentru un circuit de


! Senzor de temperatură exte- încălzire cu vană de amestec M2
rioară ? M2 Senzor de temperatură pe
B Termostat pentru limitarea tempe- tur pentru circuit de încăl-
raturii maxime pentru încălziri prin zire cu vană de
pardoseală amestec M2
Service

sÖ M2 Pompă a circuitului de
încălzire pentru circuit de
încălzire cu vană de
amestec M2
D Preselector hidraulic
? Senzor de temperatură pe tur
pentru preselectorul hidraulic
5845 953 RO

Codări necesare
Funcţionarea pe gaz lichefiat 1E:1

51
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Codări necesare
Instalaţie cu un circuit de încălzire cu vană de amestec cu preparare 00:4
de apă caldă menajeră

Tipul 3 de instalaţie
Un circuit de încălzire fără vană de amestec A1 şi un circuit de încălzire cu
vană de amestec M2

A Vitopend 222 B Termostat pentru limitarea tempe-


! Senzor de temperatură exte- raturii maxime pentru încălziri prin
rioară pardoseală
C Set extensie pentru un circuit de
încălzire cu vană de amestec M2
? M2 Senzor de temperatură pe
tur pentru circuit de încăl-
zire cu vană de
amestec M2
sÖ M2 Pompa circuitului de încăl-
zire pentru circuitul cu
vană de amestec M2
(racordare prin extensie
5845 953 RO

internă)

52
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Indicaţie
Debitul volumetric al circuitului de încălzire fără vană de amestec este cu min.
30% mai mare decât debitul volumetric al circuitului de încălzire cu vană de
amestec.

Codări necesare
Funcţionarea pe gaz lichefiat 1E:1

Tipul 4 de instalaţie

Un circuit de încălzire fără vană de amestec A1 şi un circuit de încălzire cu


vană de amestec M2 cu separarea circuitelor

Service

A Vitopend 222
! Senzor de temperatură exte-
rioară
B Termostat pentru limitarea tempe-
raturii maxime pentru încălziri prin
pardoseală
5845 953 RO

53
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

C Set extensie pentru un circuit de


încălzire cu vană de amestec M2
? M2 Senzor de temperatură pe
tur pentru circuit de încăl-
zire cu vană de
amestec M2
sÖ M2 Pompă a circuitului de
încălzire pentru circuit de
încălzire cu vană de
amestec M2
D Schimbător de căldură în plăci
pentru separarea circuitelor

Codare necesară
Funcţionarea pe gaz lichefiat 1E:1

5845 953 RO

54
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Tipul 5 de instalaţie

Un circuit de încălzire cu vană de amestec M2 (cu set extensie), un circuit


de încălzire cu vană de amestec (cu Vitotronic 050) şi preselector hidraulic

A Vitopend 222 D Vitotronic 050 pentru un circuit de


! Senzor de temperatură exte- încălzire cu vană de amestec M1
rioară (racordare prin LON)
B Termostat pentru limitarea tempe- ? M1 Senzor de temperatură pe
raturii maxime pentru încălziri prin tur pentru circuit de încăl-
Service

pardoseală zire cu vană de


C Set extensie pentru un circuit de amestec M1
încălzire cu vană de amestec M2 sÖ M1 Pompa circuitului de încăl-
? M2 Senzor de temperatură pe zire pentru circuit de încăl-
tur pentru circuit de încăl- zire cu vană de
zire cu vană de amestec M1
amestec M2 E Preselector hidraulic
sÖ M2 Pompa circuitului de încăl- ? Senzor de temperatură pe tur
zire pentru circuitul cu pentru preselectorul hidraulic
5845 953 RO

vană de amestec M2
(racordare prin extensie
internă)

55
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Codări necesare
Funcţionarea pe gaz lichefiat 1E:1
Instalaţie cu un circuit de încălzire cu vană de amestec cu preparare 00:4
de apă caldă menajeră

Reglajul caracteristicilor de încălzire (numai la automatizare


pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară)

Caracteristicile de încălzire reprezintă De temperatura apei din cazan res-


legătura între temperatura exterioară pectiv de temperatura agentului ter-
şi temperatura apei din cazan respec- mic pe tur depinde la rândul său
tiv temperatura agentului termic pe temperatura de ambianţă.
tur.
Simplificat: cu cât temperatura exte- În starea de livrare sunt reglate urmă-
rioară este mai scăzută, cu atât tem- toarele valori:
peratura apei din cazan respectiv & Înclinare = 1,4

temperatura agentului termic pe tur & Nivel = 0

trebuie să fie mai ridicate.

5845 953 RO

A Înclinarea caracteristicii de încăl-


zire la încălziri prin pardoseală

56
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

B Înclinarea caracteristicii de încăl-


zire la încălziri de temperatură
joasă (conform normativului cu
privire la economisirea de ener-
gie)

Modificarea înclinării şi a nivelului 1. Înclinare:


caracteristicii de încălzire În nivelul de codare 1 se modifică
prin adresa de codare „d3“ (vezi
pag. 64).
Domeniul de reglaj de la 2 până la
35 (corespunde înclinării de la 0,2
până la 3,5).

2. Nivel:
În nivelul de codare 1 se modifică
prin adresa de codare „d4“ (vezi
pag. 64).
Domeniul de reglaj de la ‐13 până
la +40 K.

A Modificarea înclinării
B Modificarea nivelului (translaţie
pe verticală a caracteristicii de
încălzire)

Service
5845 953 RO

57
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Reglajul temperaturii de ambianţă nominale

Temperatura de ambianţă normală

2. d pentru a selecta circuitul de


încălzire racordat direct A1
(circuitul fără vană de ames-
tec)
sau

3. a „2r“ este afişat intermitent.

4. d pentru a selecta circuitul de


încălzire M2 (circuitul cu vană
de amestec).

Exemplul 1: Modificarea temperaturii 5. Cu ajutorul butonului rotativ „ ts“


normale de ambianţă de la 20 la 26°C se reglează valoarea nominală
pentru temperatura de zi.
A Temperatura apei din cazan res- După cca 2 s valoarea este pre-
pectiv temperatura pe tur în °C luată automat.
B Temperatura exterioară în °C Caracteristica de încălzire este
C Temperatura de ambianţă reglată deplasată în lungul axei pentru
în °C temperatura de ambianţă reglată şi
D Pompa circuitului de încălzire acest fapt are ca rezultat modifica-
„oprită“ rea regimului de pornire şi oprire al
E Pompa circuitului de încălzire pompelor circuitului de încălzire,
„pornită“ atunci când este activată optimiza-
rea funcţionării pompelor circuite-
Se apasă următoarele taste: lor de încălzire.

1. a „1r“ este afişat intermitent.


5845 953 RO

58
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Temperatura de ambianţă redusă

Se apasă următoarele taste:

1. a „1r“ este afişat intermi-


tent.

2. d pentru a selecta circuitul


de încălzire racordat direct
A1 (circuitul fără vană de
amestec)
sau

3. a „2r“ este afişat intermi-


Exemplul 2: Modificarea temperaturii tent.
de ambianţă reduse de la 5 °C la
14 °C 4. d pentru a selecta circuitul
de încălzire M2 (circuitul
A Temperatura apei din cazan res- cu vană de amestec).
pectiv temperatura pe tur în °C
B Temperatura exterioară în °C 5. E Se accesează valoarea
C Temperatura de ambianţă reglată reglată pentru temperatura
în °C de noapte.
D Pompa circuitului de încălzire
„oprită“ 6. a/b se modifică valoarea.
E Pompa circuitului de încălzire
„pornită“ 7. d se confirmă valoarea.

Conectarea automatizării la sistemul LON (numai la automa-


tizare comandată de temperatura exterioară)
Service

Modulul de comunicare LON (accesoriu) trebuie să fie conectat.

Instrucţiuni de montaj
pentru modulul de comunicare LON

Indicaţie
Transmisia de date prin LON poate dura câteva minute.
5845 953 RO

59
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Instalaţie cu un cazan cu Vitotronic 050 şi Vitocom 300

Numerele participanţilor la sistemul LON şi alte funcţii suplimentare se setează


în nivelul de codare 2 (vezi pag. 67).
Vezi tabelul următor.

Indicaţie
În cadrul unui sistem LON nu poate fi atribuit acelaşi număr de două ori.
Numai o singură automatizare Vitotronic are voie să fie codată ca manager
de erori.

Automatizare circ. Vitotronic 050 Vitotronic 050 Vitocom


cazan

Participant nr. 1 Participant nr. 10 Participant nr. 11 Participant nr.


Codarea „77:1“ Codarea „77:10“ Codarea „77:11“ se 99
setează
Automatizarea este Automatizarea nu Automatizarea nu Aparatul este
manager de erori este manager de este manager de manager de
Codarea „79:1“ erori erori erori
Codarea „79:0“ Codarea „79:0“
Automatizarea Automatizarea re- Automatizarea re- Aparatul re-
transmite ora exactă cepţionează ora cepţionează ora cepţionează
Codarea „7b:1“ exactă exactă ora exactă
Codarea „81:3“ se Codarea „81:3“ se
setează setează
Automatizarea Automatizarea re- Automatizarea re- —
transmite tempera- cepţionează tem- cepţionează tem-
tura exterioară peratura exterioară peratura exterioară
Codarea „97:2“ se Codarea „97:1“ se Codarea „97:1“ se
setează setează setează
Supravegherea ero- Supravegherea Supravegherea —
rilor la participanţii erorilor la partici- erorilor la partici-
LON panţi LON panţi LON
5845 953 RO

Codarea „9C:20“ Codarea „9C:20“ Codarea „9C:20“

60
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Actualizarea listei participanţilor la sistemul LON

Acest lucru este posibil numai dacă sunt conectaţi toţi participanţii la sistemul
LON şi dacă automatizarea este codată ca manager de avarii (codarea „79:1“).

Se apasă următoarele taste: 2. e Lista participanţilor este


actualizată după cca
1. L + d se apasă simultan cca 2 min.
2 s. Verificarea participanţilor
S‐a declanşat verificarea s‐a încheiat.
participanţilor (vezi
pag. 61).

Verificarea participanţilor (în combinaţie cu LON)

Prin verificarea participanţilor se testează comunicarea aparatelor din instalaţie


care sunt legate la managerul de erori.

Premise:
& Automatizarea trebuie să fie codată ca manager de erori (codarea „79:1“).

& La toate automatizările trebuie să fie setat numărul participantului (vezi

pag. 60).
& Lista participanţilor la sistemul LON din managerul de erori trebuie să fie

actualizată (vezi pag. 60).

Se apasă următoarele taste:

1. L + d se apasă simultan cca


2 s.
Verificarea participanţilor
Service

este activată.

2. a/b pentru participantul dorit.


A Numărul curent în lista participan-
ţilor 3. d Verificarea este activată
B Numărul participantului „Verificare“ este afişat
intermitent, până ce se
încheie verificarea.
Display‐ul şi ledurile tas-
5845 953 RO

telor pentru participantul


selectat semnalizează
intermitent cca 60 s.

61
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

4. „Verificare OK“ apare în cazul 5. Pentru verificarea comunicării cu


comunicării între cele două apa- ceilalţi participanţi se repetă punc-
rate. tele 2 şi 3.
„Eroare la verificare“ apare, dacă
nu există comunicare între cele 6. L + d se apasă simultan cca
două aparate. Se verifică legătura 1 s.
LON. Verificarea participanţilor
s‐a încheiat.

Instruirea utilizatorului instalaţiei

Executantul instalaţiei trebuie să predea utilizatorului instalaţiei instrucţiunile de


utilizare şi să‐l iniţieze în deservirea acesteia.

Accesarea şi anularea mesajului „Întreţinere“

Dacă la adresele de codare „21“ şi „23“ se ating valorile limită stabilite, semnali-
zatorul de avarie semnalizează intermitent. Pe display‐ul unităţii de comandă
apare afişat intermitent:
& La automatizare pentru funcţionare cu temperatură constantă:

Numărul de ore de funcţionare prevăzut sau intervalul de timp prevăzut cu


simbolul ceasului „u“ (în funcţie de setare)
& La automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară:

„Întreţinere“

Indicaţie
Dacă se efectuează lucrările de întreţinere, înainte de a apărea mesajul de
întreţinere, se setează adresa de codare „24:1“ şi apoi adresa de codare „24:0“;
în această situaţie contorizarea valorilor de întreţinere reglate pentru orele de
funcţionare şi intervalul de timp începe din nou de la 0.

Se apasă următoarele taste: 3. d Mesajul pentru efectuarea


întreţinerii se stinge (la
1. c Informarea privind întreţi- automatizare pentru func-
nerea este activată. ţionare comandată de tem-
peratura exterioară:
2. a/b Se accesează mesajele de „Anulare: Da“ se confirmă
întreţinere. încă o dată cu d).
5845 953 RO

Semnalizatorul roşu de
avarie se aprinde în conti-
nuare intermitent.

62
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)

Indicaţie
Un mesaj anulat privind întreţinerea
poate fi reafişat prin apăsarea tastei
d (cca 3 s).

După efectuarea întreţinerii

1. Codarea „24:1“ se setează din nou 2. Dacă este necesar contoarele pen-
la „24:0“. tru înregistrarea orelor de funcţio-
Semnalizatorul roşu de avarie se nare a arzătorului, a numărului de
stinge. porniri ale arzătorului şi a consu-
mului se readuc la valorile iniţiale
Indicaţie Se apasă următoarele taste:
Dacă adresa de codare „24“ nu c accesarea este activată
este repusă la zero, după 7 zile (vezi pag. 95).
apare din nou mesajul referitor la a/b pentru valoarea dorită.
întreţinere. e valoarea selectată se
setează la „0“.
a/b pentru alte accesări.
d Informarea s‐a încheiat.

Service
5845 953 RO

63
Codări

Nivelul de codare 1

Accesarea nivelului de codare 1

Indicaţie 2. a/b pentru adresa dorită de


& La automatizarea pentru funcţio- codare, adresa este afi-
nare comandată de temperatura şată intermitent.
exterioară codările sunt afişate tex-
tual. 3. d pentru confirmare.
& Codările care nu sunt relevante

datorită dotării instalaţiei sau din 4. a/b pentru valoarea dorită.


cauza setării altor codări, nu vor fi
afişate. 5. d pentru confirmare, pe
& La instalaţii de încălzire cu un circuit display apare pentru
de încălzire fără vană de amestec şi scurt timp „preluat“
un circuit de încălzire cu vană de (automatizare comandată
amestec se parcurg întâi adresele de temperatura exte-
de codare posibile de la „A0“ până rioară), adresa de codare
la „d4“ pentru circuitul de încălzire este din nou afişată inter-
fără vană de amestec A1 şi apoi mitent.
cele pentru circuitul de încălzire cu
vană de amestec M2. 6. a/b pentru selectarea altor
adrese.
Se apasă următoarele taste:
7. K + L se apasă simultan cca 1
1. K + L se apasă simultan cca s, pentru a încheia codă-
2s. rile în nivelul de codare 1.

5845 953 RO

64
Codări

Nivelul de codare 1 (continuare)

Privire de ansamblu

Codări

Codare în starea de livrare Modificare posibilă


Schema instalaţiei
00:2 Tipul 1 de instalaţie de 00:4 Tipul de instalaţie de în-
încălzire: călzire 2, 5:
1 circuit de încălzire 1 circuit de încălzire cu
fără vană de amestec vană de amestec M2, cu
A1, cu preparare a.c.m. preparare a.c.m.
00:6 Tipul de instalaţie de în-
călzire 3, 4:
1 circuit de încălzire fără
vană de amestec A1 şi 1
circuit de încălzire cu
vană de amestec M2, cu
preparare a.c.m.
Temp. max. cazan
06:... Limitarea valorii maxi- 06:20 Limitarea valorii maxime
me a temperaturii apei până a temperaturii apei din
din cazan, fixată prin 06:127 cazan în cadrul domenii-
fişa de codare a caza- lor fixate pentru cazanul
nului în °C respectiv
Tipul de gaz
1E:0 Funcţionare pe gaz 1E:1 Funcţionarea pe gaz li-
metan chefiat
Aerisire/Umplere
2F:0 Programul nu este acti- 2F:1 Programul de aerisire
vat este activat
Service

2F:2 Programul de umplere


este activat
5845 953 RO

65
Codări

Nivelul de codare 1 (continuare)

Codare în starea de livrare Modificare posibilă


Nr. participant
77:1 Numărul participantului 77:2 Numărul participantului la
la LON (numai la auto- până sistemul LON se poate
matizare pentru funcţio- 77:99 atribui între 1 şi 99:
nare comandată de 1‐4 = cazan
temperatura exterioară) 5 = cascadă
10 ‐ ... = Vitotronic 050
99 = Vitocom

Indicaţie
Fiecare număr poate fi
atribuit numai o singură
dată.

Regim economic de vară A1


A5:5 Cu optimizarea funcţio- A5:0 Fără optimizarea funcţio-
nării pompelor circuite- nării pompelor circuitelor
lor de încălzire (numai de încălzire
la automatizare pentru
funcţionare comandată
de temperatura exte-
rioară)
Temp. min. tur A1/M2
C5:20 Limitare electronică a C5:1 Limitarea valorii minime a
valorii minime a tempe- până temperaturii poate fi re-
raturii pe tur 20 °C C5:127 glată între 1 şi 127 °C (li-
(numai la funcţionare cu mitarea se realizează
temperatură de ambian- prin fişa de codare a ca-
ţă normală, numai la au- zanului)
tomatizare pentru
funcţionare comandată
de temperatura exte-
rioară)
Temp. max. tur A1/M2
C6:75 Limitarea electronică a C6:10 Limitarea valorii maxime
valorii maxime a tempe- până a temperaturii poate fi re-
raturii pe tur la 75 °C C6:127 glată între 10 şi 127 °C
(numai la automatizare (limitarea se realizează
pentru funcţionare co- prin fişa de codare a ca-
5845 953 RO

mandată de temperatu- zanului)


ra exterioară)

66
Codări

Nivelul de codare 1 (continuare)

Codare în starea de livrare Modificare posibilă


Înclinarea caract. A1/M2
d3:14 Înclinarea caracteristicii d3:2 Înclinarea caracteristicii
de încălzire = 1,4 până de încălzire se poate
(numai la automatizare d3:35 regla de la 0,2 până la
pentru funcţionare co- 3,5 (vezi pag. 56)
mandată de temperatu-
ra exterioară)
Nivelul caract. A1/M2
d4:0 Nivelul caracteristicii de d4:–13 Nivelul caracteristicii de
încălzire = 0 (numai la până încălzire se poate regla
automatizare pentru d4:40 de la ‐13 până la 40 (vezi
funcţionare comandată pag. 56)
de temperatura exte-
rioară)

Nivelul de codare 2

Accesarea nivelului de codare 2

Indicaţie 4. d pentru confimare, valoa-


& La automatizarea pentru funcţio- rea este afişată intermi-
nare comandată de temperatura tent.
exterioară codările sunt afişate tex-
tual. 5. a/b pentru valoarea dorită.
& Codările care nu sunt relevante

datorită dotării instalaţiei sau din 6. d pentru confirmare, pe


cauza setării altor codări, nu vor fi display apare pentru
Service

afişate. scurt timp „preluat“


(automatizare coman-
Se apasă următoarele taste: dată de temperatura
exterioară), adresa de
1. L + G se apasă simultan cca codare este din nou afi-
2s. şată intermitent.

2. d pentru confirmare. 7. a/b pentru selectarea altor


adrese.
3. a/b
5845 953 RO

pentru adresa dorită de


codare, adresa este afi-
şată intermitent.

67
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

8. L + G se apasă simultan cca 1


s, pentru a încheia codă-
rile în nivelul de
codare 2.

Privire de ansamblu

Adresele de codare sunt clasificate în funcţie de următoarele domenii de func-


ţii. Domeniul respectiv apare afişat pe display.
Cu a/b domeniile sunt parcurse în ordinea următoare:

Domeniul de funcţii Adrese de codare


Schema instalaţiei 00
Cazan/Arzător de la 06 până la 54
Apă caldă menajeră 56 ‐ 73
Generalităţi 76 ‐ 9F
Circuit de încălzire racordat direct A1 (cir- A0 ‐ Fb
cuit de încălzire fără vană de amestec)
Circuit de încălzire M2 (circuit cu vană de A0 ‐ Fb
amestec)

Indicaţie
La instalaţii de încălzire cu un circuit de încălzire fără vană de amestec şi un cir-
cuit de încălzire cu vană de amestec se parcurg întâi adresele de codare posi-
bile de la „A0“ până la „Fb“ pentru circuitul de încălzire fără vană de amestec A1
şi apoi cele pentru circuitul de încălzire cu vană de amestec M2. 5845 953 RO

68
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codări

Codare în starea de livrare Modificare posibilă


Schema instalaţiei
00:2 Tipul 1 de instalaţie de 00:4 Tipul de instalaţie de în-
încălzire: călzire 2, 5:
1 circuit de încălzire 1 circuit de încălzire cu
fără vană de amestec vană de amestec M2, cu
A1, cu preparare a.c.m. preparare a.c.m.
00:6 Tipul de instalaţie de în-
călzire 3, 4:
1 circuit de încălzire fără
vană de amestec A1 şi 1
circuit de încălzire cu
vană de amestec M2, cu
preparare a.c.m.
Cazan/Arzător
06:... Limitarea valorii maxi- 06:20 Limitarea valorii maxime
me a temperaturii apei până a temperaturii apei din
din cazan, fixată prin 06:127 cazan în cadrul domenii-
fişa de codare a caza- lor fixate pentru cazanul
nului în °C respectiv
1E:0 Funcţionare pe gaz 1E:1 Funcţionarea pe gaz li-
metan chefiat
21:0 Fără interval de ore de 21:1 Numărul de ore de func-
funcţionare pentru în- până ţionare ale arzătorului
treţinerea arzătorului 21:9999 până la întreţinere poate
fi reglat între la 1 şi
9999 h
23:0 Nu este setat nici un in- 23:1 Intervalul de timp reglabil
Service

terval de timp pentru în- până între 1 şi 24 luni


treţinere 23:24
24:0 Mesajul de întreţinere a 24:1 Mesaj de întreţinere (va-
fost reiniţializat loarea este setată auto-
mat)
5845 953 RO

69
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în starea de livrare Modificare posibilă


25:0 Cu senzor de tempera- 25:1 Recunoaşterea senzoru-
tură exterioară la auto- lui de temperatură exte-
matizare pentru rioară şi a supravegherii
funcţionare cu tempera- erorilor
tură constantă:
Nu se recunoaşte sen-
zorul de temperatură
exterioară şi nici supra-
vegherea avariilor
28:0 Fără aprindere forţată a 28:1 După 5 h arzătorul este
arzătorului pornit forţat pentru 30 s
2E:0 Fără extensie externă 2E:1 Cu extensie externă (este
recunoscută automat)
2F:0 Programele nu sunt ac- 2F:1 Programul de aerisire
tivate este activat
2F:2 Programul de umplere
este activat
32:0 Influenţa semnalului 32:1 Influenţa semnalului „Blo-
„Blocare externă“ asu- până care externă“ asupra
pra pompelor de circu- 32:15 pompelor de circulaţie:
laţie: Toate pompele vezi tabelul de mai jos
funcţionează comanda-
te de automatizare

Codarea Pompă inter- Pompa circuitu- Pompa circuitului de


nă de circula- lui de încălzire încălzire
ţie Circuit de încălzi- Circuit de încălzire cu
re fără vană de vană de amestec
amestec
0 Funcţionare Funcţionare co- Funcţionare comandată
comandată de mandată de auto- de automatizare
automatizare matizare
1 Funcţionare Funcţionare co- Funcţionare comandată
comandată de mandată de auto- de automatizare
automatizare matizare
2 Funcţionare Funcţionare co- OPRITĂ
comandată de mandată de auto-
automatizare matizare
5845 953 RO

3 Funcţionare Funcţionare co- OPRITĂ


comandată de mandată de auto-
automatizare matizare

70
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codarea Pompă inter- Pompa circuitu- Pompa circuitului de


nă de circula- lui de încălzire încălzire
ţie Circuit de încălzi- Circuit de încălzire cu
re fără vană de vană de amestec
amestec
4 Funcţionare OPRITĂ Funcţionare comandată
comandată de de automatizare
automatizare
5 Funcţionare OPRITĂ Funcţionare comandată
comandată de de automatizare
automatizare
6 Funcţionare OPRITĂ OPRITĂ
comandată de
automatizare
7 Funcţionare OPRITĂ OPRITĂ
comandată de
automatizare
8 OPRITĂ Funcţionare co- Funcţionare comandată
mandată de auto- de automatizare
matizare
9 OPRITĂ Funcţionare co- Funcţionare comandată
mandată de auto- de automatizare
matizare
10 OPRITĂ Funcţionare co- OPRITĂ
mandată de auto-
matizare
11 OPRITĂ Funcţionare co- OPRITĂ
mandată de auto-
matizare
12 OPRITĂ OPRITĂ Funcţionare comandată Service
de automatizare
13 OPRITĂ OPRITĂ Funcţionare comandată
de automatizare
14 OPRITĂ OPRITĂ OPRITĂ
15 OPRITĂ OPRITĂ OPRITĂ
5845 953 RO

71
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în starea de livrare Modificare posibilă


Cazan/Arzător
34:0 Influenţa semnalului 34:1 Influenţa semnalului „So-
„Solicitare externă“ asu- până licitare externă“ asupra
pra pompelor de circu- 34:23 pompelor de circulaţie:
laţie: Toate pompele vezi tabelul de mai jos
funcţionează comanda-
te de automatizare

Codarea Pompă internă Pompa circuitului Pompa circuitului de


de circulaţie de încălzire încălzire
Circuit de încălzire Circuit de încălzire
fără vană de ames- cu vană de amestec
tec
0 Funcţionare co- Funcţionare coman- Funcţionare coman-
mandată de auto- dată de automatiza- dată de automatizare
matizare re
1 Funcţionare co- Funcţionare coman- Funcţionare coman-
mandată de auto- dată de automatiza- dată de automatizare
matizare re
2 Funcţionare co- Funcţionare coman- OPRITĂ
mandată de auto- dată de automatiza-
matizare re
3 Funcţionare co- Funcţionare coman- OPRITĂ
mandată de auto- dată de automatiza-
matizare re
4 Funcţionare co- OPRITĂ Funcţionare coman-
mandată de auto- dată de automatizare
matizare
5 Funcţionare co- OPRITĂ Funcţionare coman-
mandată de auto- dată de automatizare
matizare
6 Funcţionare co- OPRITĂ OPRITĂ
mandată de auto-
matizare
7 Funcţionare co- OPRITĂ OPRITĂ
mandată de auto-
matizare
8 OPRITĂ Funcţionare coman- Funcţionare coman-
5845 953 RO

dată de automatiza- dată de automatizare


re

72
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codarea Pompă internă Pompa circuitului Pompa circuitului de


de circulaţie de încălzire încălzire
Circuit de încălzire Circuit de încălzire
fără vană de ames- cu vană de amestec
tec
9 OPRITĂ Funcţionare coman- Funcţionare coman-
dată de automatiza- dată de automatizare
re
10 OPRITĂ Funcţionare coman- OPRITĂ
dată de automatiza-
re
11 OPRITĂ Funcţionare coman- OPRITĂ
dată de automatiza-
re
12 OPRITĂ OPRITĂ Funcţionare coman-
dată de automatizare
13 OPRITĂ OPRITĂ Funcţionare coman-
dată de automatizare
14 OPRITĂ OPRITĂ OPRITĂ
15 OPRITĂ OPRITĂ OPRITĂ
16 PORNITĂ Funcţionare coman- Funcţionare coman-
dată de automatiza- dată de automatizare
re
17 PORNITĂ Funcţionare coman- Funcţionare coman-
dată de automatiza- dată de automatizare
re
18 PORNITĂ Funcţionare coman- OPRITĂ
dată de automatiza-
re
19 PORNITĂ Funcţionare coman- OPRITĂ
Service
dată de automatiza-
re
20 PORNITĂ OPRITĂ Funcţionare coman-
dată de automatizare
21 PORNITĂ OPRITĂ Funcţionare coman-
dată de automatizare
22 PORNITĂ OPRITĂ OPRITĂ
23 PORNITĂ OPRITĂ OPRITĂ
5845 953 RO

73
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în starea de livrare Modificare posibilă


Cazan/Arzător
52:0 Fără senzor de tempe- 52:1 CU Senzor de temperatu-
ratură pe tur pentru pre- ră pe tur pentru preselec-
selectorul hidraulic torul hidraulic (va fi setat
automat)
Apă caldă menajeră
56:0 Temperatura a.c.m. se 56:1 Temperatura a.c.m. se
poate regla de la 10 poate regla de la 10 până
până la 60 °C la peste 60 °C

Indicaţie
Valoarea maximă
depinde de fişa de
codare
Se va ţine seama de tem-
peratura maximă admisă
pentru apa caldă mena-
jeră

58:0 Fără funcţie suplimen- 58:10 Setarea unei a 2‐a valori


tară pentru prepararea până pentru temperatura apei
de apă caldă menajeră 58:60 calde menajere, se poate
face între 10 şi 60 °C (se
va ţine cont de adresele
de codare „56“ şi „63“)
63:0 Fără precizarea interva- 63:1 Funcţie suplimentară
lelor în cazul funcţiei pentru prepararea apei
suplimentare pentru calde menajere, 1 x zilnic
prepararea de apă 63:2 La fiecare 2 zile până la
caldă menajeră (numai până fiecare 14 zile
la automatizare pentru 63:14
funcţionare cu tempera- 63:15 2 x zilnic
tură constantă)
65:... Informaţie cu privire la 65:0 Fără ventil de comutare
tipul ventilului de comu- 65:1 Ventil de comutare de la
tare, nu se va modifica firma Viessmann
reglajul! 65:2 Ventil de comutare de la
firma Wilo
65:3 Ventil de comutare de la
5845 953 RO

firma Grundfos

74
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în starea de livrare Modificare posibilă


6F:100 Puterea maximă la pre- 6F:0 Puterea maximă la pre-
pararea de apă caldă până parare de apă caldă me-
menajeră 100 %, este 6F:100 najeră poate fi reglată de
fixată prin fişa de coda- la puterea minimă până
re a cazanului la 100 %
Generalităţi
76:0 Fără modul de comuni- 76:1 Cu modul de comunicare
care LON (numai la au- LON (este recunoscut
tomatizare pentru automat)
funcţionare comandată
de temperatura exte-
rioară)
77:1 Numărul participantului 77:2 Numărul participantului la
la LON (numai la auto- până sistemul LON se poate
matizare pentru funcţio- 77:99 atribui între 1 şi 99:
nare comandată de 1‐4 = cazan
temperatura exterioară) 5 = cascadă
10 ‐ 98 = Vitotronic 050
99 = Vitocom

Indicaţie
Fiecare număr poate fi
atribuit numai o singură
dată.

79:1 Cu modul de comunica- 79:0 Automatizarea nu este


re LON: manager de erori (numai
Automatizarea este ma- la automatizare pentru
nager de erori funcţionare comandată
de temperatura exterioa-
Service

ră)
7b:1 Cu modul de comunica- 7b:0 Nu se transmite ora
re LON:
Automatizarea transmi-
te ora exactă (numai la
automatizare comanda-
tă de temperatura exte-
rioară)
5845 953 RO

75
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în starea de livrare Modificare posibilă


7F:1 Casă unifamilială 7F:0 Casă cu mai multe apar-
(numai la automatizare tamente
pentru funcţionare co- Este posibil reglajul se-
mandată de temperatu- parat al programului de
ra exterioară) vacanţă şi al programării
orare pentru prepararea
de apă caldă menajeră
80:1 Avaria este semnaliza- 80:0 Semnalizarea avariei are
tă, dacă avaria durează loc imediat
min. 5 s 80:2 Semnalizarea avariei are
până loc decalat, decalarea
80:199 poate fi reglată între 10 s
şi 995 s; 1 gradaţie de re-
glaj ≙ 5 s
81:1 Trecere automată la ora 81:0 Comutare manuală oră
de vară/iarnă de vară/iarnă
81:2 Existenţa modulului de
comandă radio a ceasului
(este recunoscut auto-
mat)
81:3 Cu modul de comunicare
LON:
Automatizarea recepţio-
nează ora exactă
88:0 Afişajul temperaturii în 88:1 Afişajul temperaturii în °F
°C (Celsius) (Fahrenheit)
8A:175 Nu se modifică!
90:128 Constantă de timp pen- 90:1 Corespunzător valorii re-
tru calculul temperaturii până glate adaptare rapidă
exterioare modificate 90:199 (valori mai mici) respectiv
21,3 h adaptare lentă (valori mai
mari) a temperaturii pe
tur la modificarea tempe-
raturii exterioare;
1 gradaţie de reglaj =
10 min
5845 953 RO

76
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în starea de livrare Modificare posibilă


91:0 Fără comutarea externă 91:1 Comutarea externă a re-
a regimului de funcţio- gimului de funcţionare
nare prin extensie ex- acţionează asupra circui-
ternă (numai la tului de încălzire fără
automatizare pentru vană de amestec
funcţionare comandată 91:2 Comutarea externă a re-
de temperatura exte- gimului de funcţionare
rioară) acţionează asupra circui-
tului de încălzire cu vană
de amestec
91:3 Comutarea externă a re-
gimului de funcţionare
acţionează asupra circui-
tului de încălzire fără
vană de amestec şi a cir-
cuitului de încălzire cu
vană de amestec
95:0 Fără interfaţă de comu- 95:1 Cu interfaţă de comuni-
nicare Vitocom 100 care Vitocom 100 (este
recunoscută automat)
97:0 Cu modul de comunica- 97:1 Automatizarea recepţio-
re LON: nează temperatura exte-
Temperatura exterioară rioară de la Vitotronic 050
înregistrată de senzorul 97:2 Automatizarea transmite
conectat la automatiza- temperatura exterioară la
re este utilizată intern Vitotronic 050
(numai la automatizare
pentru funcţionare co-
mandată de temperatu-
ra exterioară)
Service

98:1 Nr. instalaţiei 98:1 Numărul instalaţiei poate


Viessmann (în combi- până fi setat între 1 şi 5
naţie cu sistemul de su- 98:5
praveghere a mai
multor instalaţii prin
Vitocom 300)
9b:0 Temperaturia minimă 9b:1 Temperaturi minimă re-
reglată pentru apa din până glată pentru apa din
cazan la solicitare ex- 9b:127 cazan poate fi setată
5845 953 RO

ternă între 1 şi 127 °C

77
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în starea de livrare Modificare posibilă


9C:20 Supravegherea partici- 9C:0 Fără supraveghere
panţilor la LON. 9C:5 Timpul se poate seta
Dacă un participant nu până între 5 şi 60 min
reacţionează, se utili- 9C:60
zează după 20 min va-
lorile reglate iniţial la
automatizare şi se de-
clanşează o semnaliza-
re de avarie (numai la
automatizare pentru
funcţionare comandată
de temperatura exte-
rioară).
9F:8 Diferenţa de temperatu- 9F:0 Diferenţa de temperatură
ră 8 K; numai în combi- până poate fi reglată între 0 şi
naţie cu un circuit cu 9F:40 40 K
vană de amestec
(numai la automatizare
pentru funcţionare co-
mandată de temperatu-
ra exterioară)
Circuitul cazanului, circuit cu vană de amestec
A0:0 Fără telecomandă A0:1 Cu Vitotrol 200 (este re-
(numai la automatizare cunoscută automat)
pentru funcţionare co- A0:2 Cu Vitotrol 300 (este re-
mandată de temperatu- cunoscută automat)
ra exterioară)
A3:2 Temperatura exterioară A3:‐9 Pompa circuitului de în-
sub 1 °C: Pompa circui- până călzire „pornită/oprită“,
tului de încălzire „porni- A3:15 vezi tabelul următor
tă“
Temperatura exterioară
peste 3 °C: Pompa cir-
cuitului de încălzire
„oprită“

! Atenţie
La reglaje sub 1 °C există pericolul de îngheţ al conductelor care nu sunt
5845 953 RO

protejate de termoizolaţia clădirii.


Trebuie să se acorde o atenţie deosebită funcţionării în regim deconec-
tat, de exemplu în timpul concediului.

78
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Parametru Pompa circuitului de încălzire


Adresa A3:... pornită la oprită la
‐9 ‐10 °C ‐8 °C
‐8 ‐9 °C ‐7 °C
‐7 ‐8 °C ‐6 °C
‐6 ‐7 °C ‐5 °C
‐5 ‐6 °C ‐4 °C
‐4 ‐5 °C ‐3 °C
‐3 ‐4 °C ‐2 °C
‐2 ‐3 °C ‐1 °C
‐1 ‐2 °C 0 °C
0 ‐1 °C 1 °C
1 0 °C 2 °C
2 1 °C 3 °C
‐ ‐
15 14 °C 16 °C

Codare în starea de livrare Modificare posibilă


Circuitul cazanului, circuit cu vană de amestec
A4:0 Cu protecţie la îngheţ A4:1 Fără protecţie la îngheţ,
(numai la automatizare reglajul este posibil
pentru funcţionare co- numai dacă este setată
mandată de temperatu- codarea „A3:‐9“.
ra exterioară)
Indicaţie
Trebuie respectată indi-
caţia în cazul codării
„A3“.
Service
5845 953 RO

79
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în starea de livrare Modificare posibilă


A5:5 Cu optimizarea funcţio- A5:0 Fără optimizarea funcţio-
nării pompelor circuite- nării pompelor circuitelor
lor de încălzire de încălzire
(program economic): A5:1 Cu optimizarea funcţio-
Pompa circuitului de în- până nării pompelor circuitelor
călzire este „oprită“, A5:15 de încălzire: Pompa cir-
atunci când temperatu- cuitului de încălzire „opri-
ra exterioară (TE) este tă“ vezi tabelul următor
cu 1 K mai mare decât
temperatura de ambian-
ţă reglată (TA Soll )
TE > TA regl + 1 K
(numai la automatizare
pentru funcţionare co-
mandată de temperatu-
ra exterioară)

Parametru adresa Cu optimizarea funcţionării pompelor circuitelor


A5:.... de încălzire: Pompa circuitului de încălzire „opri-
tă“
1 TE > TA regl. + 5 K
2 TE > TA regl. + 4 K
3 TE > TA regl. + 3 K
4 TE > TA regl. + 2 K
5 TE > TA regl. + 1 K
6 TE > TA regl.
7 TE > TA regl. ‐ 1 K

15 TE > TA regl. ‐ 9 K
5845 953 RO

80
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în starea de livrare Modificare posibilă


Circuitul cazanului, circuit cu vană de amestec
A6:36 Regimul economic ex- A6:5 Regimul economic extins
tins nu este activat până este activat, adică la o
(numai la automatizare A6:35 valoare a temperaturii ce
pentru funcţionare co- se poate regla între 5 şi
mandată de temperatu- 35 °C plus 1 °C, se
ra exterioară) opresc arzătorul şi
pompa circuitului de în-
călzire şi se închide vana
de amestec. Ca bază de
calcul se foloseşte tem-
peratura exterioară amor-
tizată, compusă din
temperatura exterioară
efectivă şi o constantă de
timp, care ţine seama de
răcirea unei clădiri obiş-
nuite.
A7:0 Fără funcţie economică A7:1 Cu funcţie economică
pentru vana de amestec pentru vana de amestec
(numai la automatizare (extinderea optimizării
pentru funcţionare co- funcţionării pompei cir-
mandată de temperatu- cuitului de încălzire):
ra exterioară) Pompa circuitului de în-
călzire în plus „oprită“:
Dacă vana de amestec a
fost închisă de mai mult
de 20 min.
Pompa circuitului de în-
călzire „pornită“:
Service

& Dacă vana de amestec

intră în regim comandat


de automatizare
& La pericol de îngheţ

A8:1 Circuitul de încălzire cu A8:0 Circuitul de încălzire cu


vană de amestec M2 vană de amestec M2 nu
declanşează o solicita- declanşează o comandă
re la pompa internă de la pompa internă de cir-
circulaţie (numai la au- culaţie
5845 953 RO

tomatizare pentru func-


ţionare comandată de
temperatura exterioară)

81
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în starea de livrare Modificare posibilă


A9:7 Cu timp de staţionare a A9:0 Fără timp de staţionare a
pompei: Pompa circui- pompei
tului de încălzire „opri- A9:1 Cu timp de staţionare a
tă“ la modificarea valorii până pompei, se poate regla
reglate prin schimbarea A9:15 între 1 şi 15
regimului de funcţionare
sau modificări ale tem-
peraturii de ambianţă
reglate (numai la auto-
matizare pentru funcţio-
nare comandată de
temperatura exterioară)
b0:0 Cu telecomandă: Regim b0:1 Regim de încălzire: co-
de încălzire/ regim mandat de temperatura
redus: comandat de exterioară
temperatura exterioară Regim redus: cu funcţio-
(numai la automatizare nare comandată de tem-
pentru funcţionare co- peratura de ambianţă
mandată de temperatu- b0:2 Regim de încălzire: cu
ra exterioară, codarea funcţionare comandată
se modifică numai pen- de temperatura de am-
tru circuitul de încălzire bianţă
cu vană de amestec Regim redus: comandat
M2) de temperatura exterioa-

b0:3 Regim de încălzire/ regim
redus: cu funcţionare co-
mandată de temperatura
de ambianţă
5845 953 RO

82
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în starea de livrare Modificare posibilă


b2:8 Cu telecomandă şi pen- b2:0 Fără influenţa ambianţei
tru circuitul de încălzire b2:1 Factorul de influenţă a
trebuie să fie codat regi- până ambianţei poate fi reglat
mul de funcţionare co- b2:64 între 1 şi 64
mandat de temperatura
de ambianţă: Coeficien-
tul de influenţă a am-
bianţei 8 (numai la
automatizare pentru
funcţionare comandată
de temperatura exte-
rioară, codarea se mo-
difică numai pentru
circuitul de încălzire M2
cu vană de amestec)
b5:0 Cu telecomandă: Fără b5:1 Optimizarea funcţionării
optimizarea funcţionării până pompei circuitului de în-
pompelor circuitelor de b5:8 călzire, vezi tabelul urmă-
încălzire (numai la auto- tor:
matizare pentru funcţio-
nare comandată de
temperatura exterioară,
codarea se modifică
numai pentru circuitul
de încălzire cu vană de
amestec M2)

Parametru Cu optimizarea funcţionării pompelor circuitelor de încăl-


adresa b5:.... zire:
Service

Pompa circuitului de încăl- Pompa circuitului de încălzi-


zire „oprită“ re „pornită“
1 TA efect. > TA regl. + 5 K TA efect. < TA regl. + 4 K
2 TA efect. > TA regl. + 4 K TA efect. < TA regl. + 3 K
3 TA efect. > TA regl. + 3 K TA efect. < TA regl. + 2 K
4 TA efect. > TA regl. + 2 K TA efect. < TA regl. + 1 K
5 TA efect. > TA regl. + 1 K TA efect. < TA regl.
6 TA efect. > TA regl. TA efect. < TA regl. ‐ 1 K
7 TA efect. > TA regl. ‐ 1 K TA efect. < TA regl. ‐ 2 K
5845 953 RO

8 TA efect. > TA regl. ‐ 2 K TA efect. < TA regl. ‐ 3 K

83
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în starea de livrare Modificare posibilă


Circuitul cazanului, circuit cu vană de amestec
C5:20 Limitare electronică a C5:1 Limitarea valorii minime a
valorii minime a tempe- până temperaturii poate fi re-
raturii pe tur 20 °C C5:127 glată între 1 şi 127 °C (li-
(numai la funcţionare cu mitarea se realizează
temperatură de ambian- prin fişa de codare a ca-
ţă normală, numai la au- zanului)
tomatizare pentru
funcţionare comandată
de temperatura exte-
rioară)
C6:74 Limitarea electronică a C6:10 Limitarea valorii maxime
valorii maxime a tempe- până a temperaturii poate fi re-
raturii pe tur la 74 °C C6:127 glată între 10 şi 127 °C
(numai la automatizare (limitarea se realizează
pentru funcţionare co- prin fişa de codare a ca-
mandată de temperatu- zanului)
ra exterioară)
d3:14 Înclinarea caracteristicii d3:2 Înclinarea caracteristicii
de încălzire = 1,4 până de încălzire se poate
(numai la automatizare d3:35 regla de la 0,2 până la
pentru funcţionare co- 3,5 (vezi pag. 56)
mandată de temperatu-
ra exterioară)
d4:0 Nivelul caracteristicii de d4:–13 Nivelul caracteristicii de
încălzire = 0 (numai la până încălzire se poate regla
automatizare pentru d4:40 de la ‐13 până la 40 (vezi
funcţionare comandată pag. 56)
de temperatura exte-
rioară)
d5:0 Cu schimbare de la un d5:1 Regimul de funcţionare
dispozitiv extern a regi- se comută de la un dispo-
mului de funcţionare: zitiv extern pe „Regim de
Regimul de funcţionare funcţionare permanent cu
se comută pe „Perma- temperatură de ambianţă
nent regim cu tempera- normală“
tură de ambianţă
redusă“ (numai la auto-
matizare pentru funcţio-
5845 953 RO

nare comandată de
temperatura exterioară)

84
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în starea de livrare Modificare posibilă


E1:1 Cu telecomandă: Tem- E1:0 Temperatura de zi se
peratura de zi se re- poate regla între 3 şi
glează de la 23 °C
telecomandă între 10 şi E1:2 Temperatura de zi se
30 °C (numai la auto- poate regla între 17 şi
matizare pentru funcţio- 37 °C
nare comandată de
temperatura exterioară)
E2:50 Cu telecomandă: Nu se E2:0 Corectarea afişării –5 K
afişează temperatura până ‐
de ambianţă efectivă E2:49 Corectarea afişării ‐0,1 K
(numai la automatizare E2:51 Corectarea afişării +0,1 K
pentru funcţionare co- până ‐
mandată de temperatu- E2:99 Corectarea afişării +4,9 K
ra exterioară)
E5:0 Fără pompă cu turaţie E5:1 Cu pompă a circuitului de
variabilă pentru circuitul încălzire cu turaţie varia-
de încălzire (numai la bilă (este recunoscută
automatizare pentru automat)
funcţionare comandată
de temperatura exte-
rioară)
E6:100 Turaţie maximă a pom- E6:0 Turaţia maximă se poate
pei externe pentru cir- până regla între 0 şi 100 %
cuitul de încălzire: E6:100
100 % din turaţia max.
la funcţionare în regim
normal (numai la auto-
matizare pentru funcţio-
nare comandată de
Service

temperatura exterioară)
E7:20 Turaţie minimă a pom- E7:0 Turaţia minimă se poate
pei externe pentru cir- până regla între 0 şi 100 % din
cuitul de încălzire: 20 % E7:100 turaţia max.
din turaţia max. (numai
la automatizare pentru
funcţionare comandată
de temperatura exte-
rioară)
5845 953 RO

85
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în starea de livrare Modificare posibilă


E8:0 Turaţia minimă la func- E8:1 Turaţia corespunde valo-
ţionare cu temperatură rii stabilite la adresa de
de ambianţă redusă codare „E9“
conform setării la adre-
sa de codare „E7“
(numai la automatizare
pentru funcţionare co-
mandată de temperatu-
ra exterioară)
E9:20 Turaţia pompei externe E9:0 Turaţia se poate regla
pentru circuitul de încăl- până între 0 şi 100 % din tura-
zire: 20 % din turaţia E9:100 ţia max. la funcţionare cu
max. la funcţionare cu temperatură de ambianţă
temperatură de ambian- redusă
ţă redusă (numai la au-
tomatizare pentru
funcţionare comandată
de temperatura exte-
rioară)
Circuit cu vană de amestec
F1:0 Funcţia de uscare a F1:1 Funcţia de uscare a par-
pardoselii nu este acti- până doselii după cinci diagra-
vată (numai la automati- F1:5 me temperatură‐timp ce
zare pentru funcţionare pot fi selectate (vezi
comandată de tempera- pag. 132)
tura exterioară). F1:6 Permanent temperatură
până pe tur 20 °C
F1:15
F2:8 Limitare temporală a re- F2:0 Fără limitare ca timp pen-
gimului de petrecere 8 h tru funcţionarea în regim
(numai la automatizare de petrecere* 1
pentru funcţionare co- F2:1 Limitarea ca timp se
mandată de temperatu- până poate regla între 1 şi 12 h
ra exterioară) * 1 F2:12
5845 953 RO

în regim de petrecere se încheie în regimul de funcţionare „Încălzire şi apă


*1 Funcţionarea

caldă“ automat o dată cu comutarea pe încălzire cu temperatură de ambianţă normală.


86
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în starea de livrare Modificare posibilă


F5:8 Timp de funcţionare F5:0 Nu există timp de funcţio-
prelungită pentru nare prelungită a pompei
pompa internă de circu- interne de circulaţie
laţie la regim de încălzi- F5:1 Timpul de funcţionare
re 8 min (numai la până prelungită a pompei inter-
automatizare pentru F5:20 ne de circulaţie poate fi
funcţionare cu tempera- reglat între 1 şi 20 min
tură constantă)
F6:25 Pompa internă de circu- F6:0 Pompa internă de circula-
laţie este la regimul de ţie este oprită în perma-
funcţionare „Numai apă nenţă în regimul de
caldă“ permanent în funcţionare „Numai apă
funcţiune (numai la au- caldă“
tomatizare pentru func- F6:1 Pompa internă de circula-
ţionare cu temperatură până ţie porneşte în regimul de
constantă) F6:24 funcţionare „Numai apă
caldă“ între 1 şi 24 ori pe
zi pentru câte 10 min.
F7:25 Pompa internă de circu- F7:0 Pompa internă de circula-
laţie este la funcţionare ţie este oprită în perma-
în „Regim deconectat“ nenţă la funcţionare în
permanent în funcţiune „Regim deconectat“
(numai la automatizare F7:1 Pompa internă de circula-
pentru funcţionare cu până ţie porneşte la funcţiona-
temperatură constantă) F7:24 re în „Regim deconectat“
între 1 şi 24 ori pe zi pen-
tru câte 10 min.
Arzător
F8:‐5 Temperatura limită pen- F8:+10 Limita de temperatură se Service
tru anularea funcţionării până poate regla de la +10
în regim redus ‐5 ºC, F8:‐60 până la ‐60 C
vezi exemplul de la F8:‐61 Funcţie neactivată
pag. 134.
Se va ţine cont de seta-
rea adresei de codare
„A3“. (numai la automa-
tizare pentru funcţiona-
re comandată de
temperatura exterioară)
5845 953 RO

87
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în starea de livrare Modificare posibilă


F9:‐14 Temperatura limită pen- F9:+10 Limita de temperatură se
tru ridicarea valorii re- până poate regla de la +10
glate pentru F9:‐60 până la ‐60 C
temperatura de ambian-
ţă redusă ‐14 ºC, vezi
exemplul de la
pag. 134. (numai la au-
tomatizare pentru func-
ţionare comandată de
temperatura exterioară)
FA:20 Ridicarea valorii reglate FA:0 Ridicarea temperaturii
pentru temperatura apei până poate fi reglată între 0 şi
din cazan respectiv FA:50 50%
pentru temperatura pe
tur cu 20 % la trecerea
de la funcţionare la tem-
peratură de ambianţă
redusă la funcţionare cu
temperatură de ambian-
ţă normală. Vezi exem-
plul de la pag. 135
(numai la automatizare
pentru funcţionare co-
mandată de temperatu-
ra exterioară).
Fb:30 Timpul pentru ridicarea Fb:0 Intervalul de timp se
valorii reglate pentru până poate regla între 0 şi
temperatura apei din Fb:150 300 min;
cazan respectiv a tem- 1 gradaţie de reglaj
peraturii pe tur (vezi ≙ 2 min)
adresa de codare „FA“)
60 min. Vezi exemplul
de la pag. 135 (numai la
automatizare pentru
funcţionare comandată
de temperatura exte-
rioară).
5845 953 RO

88
Codări

Revenirea la codările din starea de livrare

Se apasă următoarele taste: 3. d pentru confirmare


sau
1. L + G se apasă simultan cca
2s. 4. a/b pentru a alege „Reglaj
de bază? Nu“.
2. e „Reglaj de bază? Da“
apare afişat.

Service
5845 953 RO

89
Informare pentru service

Privire de ansamblu a nivelelor de service

Funcţie Combinaţie de taste Ieşire Pagina


Temperaturi, fişa de co- K şi G se apasă simul- d se apasă 91
dare a cazanului şi infor- tan cca 2 s
mare
Testul pentru relee K şi d se apasă simultan d se apasă 95
cca 2 s
Putere max. (regim de în- K şi F se apasă simul- d se apasă 33
călzire) tan cca 2 s
Stări de funcţionare şi c se apasă d se apasă 95
senzori
Informare pentru întreţi- c (când luminează inter- d se apasă 62
nere mitent „Întreţinere“)
Reglajul contrastului pe d şi a se apasă simul- – –
display tan; displayul devine mai
întunecat
d şi b se apasă simul- – –
tan; displayul devine mai
luminos
Accesarea mesajului de d se apasă cca 3 s 99
avarie anulat
Istoric avarii G şi d se apasă simul- d se apasă 100
tan cca 2 s
Verificarea participanţilor L şi d se apasă simultan L şi d se 61
(în combinaţie cu siste- cca 2 s apasă simul-
mul LON) tan
Funcţia de testare‐verifi- Automatizare pentru func- F şi E –
care „S“ ţionare comandată de tem- respectiv
peratura exterioară: O şi F se
F şi E se apasă simul- apasă simul-
tan cca 2 s tan cca 1 s
Automatizare pentru func- sau automat
ţionare cu temperatură după 30 min
constantă:
O şi F se apasă simul-
tan cca 2 s
Accesarea nivelului de K şi L se apasă simultan K şi L 64
codare 1 cca 2 s
Accesarea nivelului de L şi G se apasă simul- L şi G 67
codare 2 tan cca 2 s
Revenirea la codările din L şi G se apasă simul- – 89
5845 953 RO

starea de livrare tan cca 2 s, se apasă e

90
Informare pentru service

Temperaturi, fişa de codare a cazanului şi informare

Automatizare pentru funcţionare cu temperatură constantă

Se apasă următoarele taste: 2. a/b pentru accesarea dorită.

1. K + G se apasă simultan cca 3. d Informarea s‐a încheiat.


2 s.

În funcţie de dotarea instalaţiei, se pot obţine informaţii cu privire la urmă-


toarele valori:
Afişaj pe display
Informare

0 0 Schema de Versiune software Versiune


instalaţie Automatizare software
de la 1 Unitate de
până la 6 comandă
1 0 Versiune software Versiune 0
Automat de aprindere software
extensie
externă
0: fără ex-
tensie ex-
ternă
E 0: fără so- 0: fără blo- Conectare externă în V
licitare ex- care exter- Afişare în %
ternă nă 0: fără conectare externă
1: solicita- 1: blocare
re externă externă
3 0 0 Temperatura reglată pentru apa din
cazan
Service

A 0 0 Temperatura max. solicitată


4 0 Tip automat de aprindere Tipul aparatului
5 0 0 Temperatura reglată pentru apa din
boiler
b 0 0 Sarcină max. încălzire în %
C 0 Fişa de codare a cazanului (hexazecimal)
c 0 Stare revizie Stare revizie
Aparat Automat de aprindere
5845 953 RO

91
Informare pentru service

Temperaturi, fişa de codare a cazanului şi . . . (continuare)

Afişaj pe display
Informare

d 0 0 0 Pompă cu Versiune
turaţie re- software
glabilă pompă cu
0 fără turaţie re-
1 Wilo glabilă
2 Grundfos 0: fără
pompă cu
turaţie re-
glabilă

Automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura


exterioară

Se apasă următoarele taste: 2. a/b pentru accesarea dorită.

1. K + G se apasă simultan cca 3. d Informarea s‐a încheiat.


2 s.

În funcţie de dotarea instalaţiei, se pot obţine informaţii cu privire la urmă-


toarele valori:
Afişaj pe display Explicaţie
Înclinare A1 – Nivel A1
Înclinare M2 – Nivel M2
Temp. ext. amort. Cu e se poate reveni de la temperatura exte-
Temp. ext. efectiv rioară amortizată la temperatura exterioară
existentă efectiv.
Temp. cazan regl.
Temp. cazan efectiv
Temp. a.c.m. regl.
Temp. a.c.m. efect.
Temp. a.c.m. ieşire efectiv
Temp. a.c.m. ieşire regl.
Temp. tur regl. Circuit de încălzire cu vană de amestec
Temp. tur efectiv Circuit de încălzire cu vană de amestec
Temp. comună pe tur regl. Preselector hidraulic
Temp. comună pe tur efect. Preselector hidraulic
5845 953 RO

Fişa codare cazan


Info 1 până la 8

92
Informare pentru service

Temperaturi, fişa de codare a cazanului şi . . . (continuare)

Afişaj pe display
Informa-
re
1 Versiune software Stare revizie aparat Stare revizie automat
Automatizare de aprindere
2 Schema de instala- Număr Temperatura solicitată max.
ţie 01 până la 06 partici-
panţi la
KM‐BUS
3 0 Versiune Versiune 0 Versiune Versiune
software software software software
Unitatea Extensie Modul Extensie
de co- vană de LON externă
mandă amestec 0: fără ex-
0: fără tensie ex-
extensie ternă
vană de
amestec
4 Versiune software Tip Tipul aparatului
Automat de aprinde- Automat de aprinde-
re re
5 0: fără 0: fără 0 Conectare externă 0 până la
solicitare blocare 10 V
externă externă Afişare în %
1: solici- 1: bloca- 0: fără conectare externă
tare ex- re exter-
ternă nă
6 Număr participanţi la Cifră de Putere maximă
sistemul LON control Valoarea este dată în %
cazan Circuit de încălzire Circuit de încălzire Service
A1 (fără vană de M2 (cu vană de
amestec) amestec)
7 0 0 Teleco- Versiune Teleco- Versiune
mandă software mandă software
0 fără Teleco- 0 fără Teleco-
1 Vitotr- mandă 1 Vitotrol mandă
ol 200 0: fără te- 200 0: fără tele-
2 Vitotr- lecoman- 2 Vitotrol comandă
ol 300 dă 300
Pompă internă de Pompa circuitului de încălzire la extensia
5845 953 RO

circulaţie de conectare

93
Informare pentru service

Temperaturi, fişa de codare a cazanului şi . . . (continuare)

Afişaj pe display
Informa-
re
8 0 0 Pompă Versiune Pompă Versiune
cu tura- software cu turaţie software
ţie regla- pompă reglabilă pompă cu
bilă cu turaţie 0 fără turaţie re-
0 fără reglabilă 1 Wilo glabilă
1 Wilo 0: fără 2 Grund- 0: fără
2 Grun- pompă fos pompă cu
dfos cu turaţie turaţie re-
reglabilă glabilă

Verificarea ieşirilor (test relee)

Automatizare pentru funcţionare cu temperatură constantă

Se apasă următoarele taste: 2. a/b pentru ieşirea dorită a


releului.
1. K + d se apasă simultan cca
2 s. 3. d Testul pentru relee s‐a
încheiat.

În funcţie de dotarea instalaţiei se pot comanda următoarele ieşiri de


relee:
Afişaj pe display Explicaţie
1 Arzător modulare sarcina minimă
2 Arzător modulare sarcină maximă
3 Pompă int. / ieşire 20„con.“
4 Ventilul de comutare în poziţia regim de încălzire
5 Ventilul de comutare în poziţie neutră (umplere/
golire)
6 Ventilul de comutare în poziţia preparare a.c.m.
10 Ieşire sA extensie internă
11 Pompa externă a circuitului de încălzire A1 exten-
sie externă
14 Semnalizare de avarii extensie externă
5845 953 RO

94
Informare pentru service

Verificarea ieşirilor (test relee) (continuare)

Automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura


exterioară

Se apasă următoarele taste: 2. a/b pentru ieşirea dorită a


releului.
1. K + d se apasă simultan cca
2 s. 3. d Testul pentru relee s‐a
încheiat.

În funcţie de dotarea instalaţiei se pot comanda următoarele ieşiri de


relee:
Afişaj pe display Explicaţie
Sarcina minimă Arzător modulare sarcina minimă
Sarcina maximă Arzător modulare sarcină maximă
Pompă int. pornită Ieşire int. 20
Ventil încălzire Ventilul de comutare în poziţia regim de încălzire
Ventil poziţie neutră Ventilul de comutare în poziţie neutră (umplere/
golire)
Ventil a.c.m. Ventilul de comutare în poziţia preparare a.c.m.
Pompă circ. înc. M2 pornită Extensie vană de amestec
V. amestec deschis Extensie vană de amestec
V. amestec închis Extensie vană de amestec
Ieşire int. pornit Pompa de încărcare a acumulatorului
Pompă circ. înc. A1 pornită Extensie externă
Semnalizarea de avarii por- Extensie externă
nită

Informare cu privire la parametrii regimului de functionare şi la


Service

senzori

Automatizare pentru funcţionare cu temperatură constantă

Se apasă următoarele taste: 2. a/b pentru starea de funcţio-


nare dorită.
1. c se apasă.
3. d Informarea s‐a încheiat.
5845 953 RO

95
Informare pentru service

Informare cu privire la parametrii regimului de . . . (continuare)

În funcţie de dotarea instalaţiei, se pot obţine informaţii cu privire la urmă-


toarele valori:
Afişaj pe dis- Explicaţie
play
1 15 °C/°F Temperatura exterioară ‐ valoare efectivă
3 65 °C/°F Temperatura cazanului ‐ valoare efectivă
5 50 °C/°F Temperatura apei din boiler ‐ valoare efectivă
P Orele de funcţionare ale arzătorului (după întreţinere se se-
263572 h tează cu e la „0“)
PPP Numărul de porniri ale arzătorului (după întreţinere se setea-
030529 ză cu e la „0“)

Automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura


exterioară

Se apasă următoarele taste: 3. c se apasă din nou.

1. c „Selectarea circuitului de 4. a/b pentru starea de funcţio-


încălzire“ apare pe display. nare dorită.

2. d pentru confirmare se 5. d Informarea s‐a încheiat.


aşteaptă cca. 4 s.

Se pot accesa următorii parametrii în funcţie de dotarea instalaţiei pentru


circuitele de încălzire A1 şi M2:
Afişaj pe display Explicaţie
Nr. participant Nr. participant codat în sistemul LON
program de vacanţă Dacă este setat programul de vacanţă
Zi plecare Data
Zi revenire Data
Temperatura exterioară, Valoare efectivă
... °C
Temperatura apei din cazan, Valoare efectivă
... °C
Temeratura pe tur, ... °C Valoare efectivă (numai la circuit cu vană de
amestec M2)
Temp. de ambianţă Valoare reglată
Temperatura de ambianţă,
5845 953 RO

... °C

96
Informare pentru service

Informare cu privire la parametrii regimului de . . . (continuare)

Afişaj pe display Explicaţie


Temperatura de ambianţă, Valoare efectivă
... °C
Temp. reglată de ambianţă La conectare de la un aparat extern
ext., ... °C
Temperatura a.c.m., ... °C Temperatura a.c.m. ‐ valoare efectivă
Temp. com. pe tur, ... °C Valoarea efectivă, numai pentru preselector hi-
draulic
Arzător, ...h Ore de funcţionare, valoare efectivă
Porniri ale arzătorului, ... Orele de funcţionare şi numărul de porniri ale
arzătorului se setează cu e după întreţinere la
„0“.
Ora
Data
Arzător pornit/oprit
Pompa int. pornită/oprită Ieşire 20
Ieşire int. con./decon. Pompa de încărcare a acumulatorului
Pompa circ. de încălzire por- Dacă există o extensie externă sau există un
nită/oprită set extensie pentru un circuit de încălzire cu
vană de amestec
Semnalizare de avarii con./ Dacă există extensia externă
decon.
Vana de amestec deschisă/ Dacă există setul extensie pentru un circuit de
închisă încălzire cu vană de amestec
Diferite limbi Cu d poate fi selectată limba respectivă pentru
afişarea permanentă a mesajelor

Service
5845 953 RO

97
Remedierea avariilor

Semnalizarea avariilor

Structura semnalizării de avarie

A Semnalizarea de avarii C Numărul avariei


B Simbol pentru semnalizarea ava- D Cod de avarie
riilor

Semnalizatorul roşu de avarie luminează intermitent la fiecare avarie.


În cazul unei avarii la automatul de aprindere pe display apare „E“.

Automatizare pentru funcţionare cu temperatură constantă

În cazul unei avarii, pe displayul unită-


ţii de comandă este afişat intermitent
codul de avarie şi simbolul avariei.

Automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară

În cazul unei de avarii pe display Afişajul textual al avariilor:


apare „Avarie“ & Automatul de aprindere

& Senzor temp. ext.

& Senzor temp. tur

& Senzor cazan

& Senzor comun tur


5845 953 RO

& Senzor boiler

& Senzor gaze arse

& Senzor a.c.m. ieşire

98
Remedierea avariilor

Semnalizarea avariilor (continuare)

& Senzor ambianţă & Telecomandă


& Avarie la un participant

Citirea şi anularea mesajelor de avarie

Indicaţie
Dacă o avarie anulată nu a fost remediată, mesajul de avarie apare din nou:
& La automatizare pentru funcţionare cu temperatură constantă după 24 h

& La automatizare comandată de temperatura exterioară în ziua următoare la

ora 7.00

Automatizare pentru funcţionare cu temperatură constantă

Se apasă următoarele taste: 2. d toate mesajele de avarie


se anulează simultan,
1. a/b pentru alte coduri de avarii. semnalizarea avariilor nu
mai este afişată, semnali-
zatorul roşu de
avarii semnalizează în
continuare intermitent.

Automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară

Se apasă următoarele taste: 3. d toate mesajele de avarie


se anulează simultan,
1. c pentru avaria actuală. semnalizarea avariilor nu
mai este afişată, semnali-
2. a/b pentru alte semnalizări de zatorul roşu de
avarii. avarii semnalizează în
continuare intermitent.
Service

Accesarea mesajelor de avarie anulate

Se apasă următoarele taste: 2. a/b pentru avaria anulată.

1. d cca 3 s.
5845 953 RO

99
Remedierea avariilor

Citirea codurilor de avarie din memoria de avarii (istoric avarii)

Ultimele 10 avarii apărute sunt memo- Se apasă următoarele taste:


rate şi pot fi accesate.
Avariile sunt ordonate în funcţie de 1. G + d se apasă simultan cca
apariţia lor, ultima avarie apărută 2 s.
având numărul 1.
2. a/b pentru coduri de avarii
succesive.

3. Indicaţie
Cu e pot fi şterse codurile de ava-
rii salvate.

4. d Informarea s‐a încheiat.

Coduri de avarii

Cod de Const. Com. Comportarea Cauza ava- Măsură


avarie temp. instalaţiei riei
pe dis- ext.
play
0F X X Funcţionare Întreţinere Se efectuează în-
comandată de treţinerea. După
automatizare întreţinere se se-
tează codarea
„24:0“.
10 X X Funcţionare Scurtcircuit Verificarea senzo-
comandată de la senzorul rului de tempera-
temp. ext. 0°C de tempera- tură exterioară
tură exte- (vezi pag. 111)
rioară
18 X X Funcţionare Întrerupere Verificarea senzo-
comandată de la senzorul rului de tempera-
temp. ext. 0°C de tempera- tură exterioară
tură exte- (vezi pag. 111)
rioară
5845 953 RO

100
Remedierea avariilor

Coduri de avarii (continuare)

Cod de Const. Com. Comportarea Cauza ava- Măsură


avarie temp. instalaţiei riei
pe dis- ext.
play
20 X X Funcţionează Scurtcircuit Verificarea senzo-
fără senzor de la senzorul rului preselectoru-
temperatură de tempera- lui hidraulic (vezi
pe tur (prese- tură pe tur al pag. 112)
lector hidrau- instalaţiei
lic)
28 X X Funcţionează Întrerupere Verificarea senzo-
fără senzor de la senzorul rului preselectoru-
temperatură de tempera- lui hidraulic (vezi
pe tur (prese- tură pe tur al pag. 112)
lector hidrau- instalaţiei
lic)
30 X X Arzător blocat Scurtcircuit Verificarea senzo-
la senzorul rului de tempera-
de tempera- tură al cazanului
tură al caza- (vezi pag. 112)
nului
38 X X Arzător blocat Întrerupere Verificarea senzo-
la senzorul rului de tempera-
de tempera- tură al cazanului
tură al caza- (vezi pag. 112)
nului
40 X Vana de Scurtcircuit Se verifică senzo-
amestec se în- la senzorul rul de temperatu-
chide de tempera- ră pe tur
tură pe tur al
circuitului de
Service

încălzire M2
48 X Vana de Întrerupere Se verifică senzo-
amestec se în- la senzorul rul de temperatu-
chide de tempera- ră pe tur
tură pe tur al
circuitului de
încălzire M2
50 X X Nu se prepară Scurtcircuit Se verifică senzo-
apă caldă me- la senzorul rii (vezi pag. 112)
5845 953 RO

najeră de tempera-
tură încărca-
re

101
Remedierea avariilor

Coduri de avarii (continuare)

Cod de Const. Com. Comportarea Cauza ava- Măsură


avarie temp. instalaţiei riei
pe dis- ext.
play
51 X X Nu se prepară Scurtcircuit Se verifică senzo-
apă caldă me- la senzorul rii (vezi pag. 112)
najeră pentru tem-
peratura a.c.
m. la ieşire
58 X X Nu se prepară Întrerupere Se verifică senzo-
apă caldă me- la senzorul rii (vezi pag. 112)
najeră de tempera-
tură încărca-
re
59 X X Nu se prepară Întrerupere Se verifică senzo-
apă caldă me- la senzorul rii (vezi pag. 112)
najeră de tempera-
tură a.c.m. la
ieşire
A7 X Funcţionează Unitatea de Se înlocuieşte
conform stării comandă de- unitatea de co-
de livrare fectă mandă
b0 X X Arzător blocat Scurtcircuit Se verifică detec-
(numai la senzorul torul de suprave-
pentru pentru su- ghere a gazelor
funcţio- pravegherea arse
nare cu gazelor arse
racord
la coş)
b1 X X Funcţionează Eroare de Se verifică legătu-
conform stării comunicare rile, eventual se
de livrare la unitatea înlocuieşte unita-
de comandă tea de comandă
b4 X X Funcţionare Eroare inter- Se înlocuieşte au-
comandată de nă tomatizarea
temp. ext. 0°C
b5 X X Funcţionează Eroare inter- Se înlocuieşte au-
conform stării nă tomatizarea
de livrare
5845 953 RO

102
Remedierea avariilor

Coduri de avarii (continuare)

Cod de Const. Com. Comportarea Cauza ava- Măsură


avarie temp. instalaţiei riei
pe dis- ext.
play
b7 X X Arzător blocat Eroare la Se conectează
fişa de coda- fişa de codare a
re a cazanu- cazanului sau
lui dacă este defectă
se înlocuieşte
b8 X X Arzător blocat Întrerupere Se verifică detec-
(numai la senzorul torul de suprave-
pentru pentru su- ghere a gazelor
funcţio- pravegherea arse
nare cu gazelor arse
racord
la coş)
bA X Vana de Eroare de Se verifică cone-
amestec „În- comunicare xiunile şi comuta-
chisă“ set extensie torul de codare
pentru un pentru setul ex-
circuit cu tensie, se porneş-
vană de te setul extensie
amestec M2
bC X Funcţionare Eroare de Se verifică legătu-
comandată de comunicare rile, cablul şi
automatizare telecomandă adresa de codare
fără teleco- Vitotrol, cir- „A0“
mandă cuit de încăl-
zire A1
bd X Funcţionare Eroare de Se verifică legătu-
comandată de comunicare rile, cablul şi
Service

automatizare telecomandă adresa de codare


fără teleco- Vitotrol, cir- „A0“
mandă cuit de încăl-
zire M2
bE X Funcţionare Codare inco- Se verifică poziţia
comandată de rectă la tele-
comutatorului de
automatizare comanda codare al teleco-
Vitotrol menzii (vezi
pag. 136)
5845 953 RO

bF X Funcţionare Modul de co- Se înlocuieşte


comandată de municare modulul de comu-
automatizare LON incorect nicare LON

103
Remedierea avariilor

Coduri de avarii (continuare)

Cod de Const. Com. Comportarea Cauza ava- Măsură


avarie temp. instalaţiei riei
pe dis- ext.
play
C6 X Funcţionare Eroare de Se verifică seta-
comandată de comunicare rea adresei de co-
automatizare, pompa ex- dare „E5“, poziţia
turaţie maximă ternă, cu tu- comutatorului de
a pompei raţie variabi- codare în soclul
lă, a de legături al
circuitului de pompei:
încălzire, cir- comutatorul 1: OF-
cuitul de F,
încălzire M2 comutatorul 2: ON
C7 X X Funcţionare Eroare de Se verifică seta-
comandată de comunicare rea adresei de co-
automatizare, pompa cir- dare „E5“, poziţia
turaţie maximă cuitului de comutatorului de
a pompei încălzire cu codare în soclul
turaţie varia- de legături al
bilă, circuitul pompei:
de comutatorul 1: ON,
încălzire A1 comutatorul 2: OF-
F
Cd X X Funcţionare Eroare de Se verifică cone-
comandată de comunicare xiunile,
automatizare Vitocom 100 Vitocom 100 şi
(KM‐BUS) adresa de codare
„95“
CE X X Funcţionare Eroare de Se verifică cone-
comandată de comunicare xiunile şi adresa
automatizare extensie ext. de codare „2E“
CF X Funcţionare Eroare de Se înlocuieşte
comandată de comunicare modulul de comu-
automatizare modulul de nicare LON
comunicare
LON
5845 953 RO

104
Remedierea avariilor

Coduri de avarii (continuare)

Cod de Const. Com. Comportarea Cauza ava- Măsură


avarie temp. instalaţiei riei
pe dis- ext.
play
dA X Funcţionare Scurtcircuit Se verifică senzo-
comandată de la senzorul rul de temperatu-
automatizare de tempera- ră de ambianţă,
fără influenţa tură de am- circuitul de încăl-
ambianţei bianţă, cir- zire A1
cuitul de
încălzire A1
db X Funcţionare Scurtcircuit Se verifică senzo-
comandată de la senzorul rul de temperatu-
automatizare de tempera- ră de ambianţă,
fără influenţa tură de am- circuitul de încăl-
ambianţei bianţă, cir- zire M2
cuitul de
încălzire M2
dd X Funcţionare Întrerupere Se verifică senzo-
comandată de la senzorul rul pentru tempe-
automatizare de tempera- ratura de
fără influenţa tură de am- ambianţă al cir-
ambianţei bianţă, cir- cuitului de încălzi-
cuitul de re A1 şi poziţia
încălzire A1 comutatorului de
codare al teleco-
menzii (vezi
pag. 136)
dE X Funcţionare Întrerupere Se verifică senzo-
comandată de la senzorul rul pentru tempe-
automatizare de tempera- ratura de
Service

fără influenţa tură de am- ambianţă al cir-


ambianţei bianţă, cir- cuitului de încălzi-
cuitul de re M2 şi poziţia
încălzire M2 comutatorului de
codare al teleco-
menzii (vezi
pag. 136)
E4 X X Arzător blocat Eroare la Se înlocuieşte au-
tensiunea de tomatizarea
5845 953 RO

alimentare
24 V

105
Remedierea avariilor

Coduri de avarii (continuare)

Cod de Const. Com. Comportarea Cauza ava- Măsură


avarie temp. instalaţiei riei
pe dis- ext.
play
E5 X X Arzător blocat Eroare la Se înlocuieşte au-
amplificato- tomatizarea.
rul de flacără
E6 X X Arzătorul pe Sistemul de Se verifică siste-
avarie evacuare mul de evacuare
gaze arse/ gaze arse/admi-
admisie aer sie aer şi presos-
înfundat tatul de aer, se
apasă „E“
F0 X X Arzător blocat Eroare inter- Se înlocuieşte au-
nă tomatizarea
F2 X X Arzătorul pe Limitatorul Se verifică nivelul
avarie de tempera- de umplere al in-
tură a deco- stalaţiei, pompa
nectat de circulaţie, limi-
tatorul de tempe-
ratură şi
conductele de le-
gătură, se aeri-
seşte instalaţie,
se apasă „E“
F3 X X Arzătorul pe La pornirea Se verifică elec-
avarie arzătorului trodul de ionizare
există deja şi cablul de legă-
semnal de tură, se apasă
flacără „E“
F4 X X Arzătorul pe Nu există Se verifică elec-
avarie semnal de trodul de ionizare,
flacără. aprinderea, mo-
dulul de aprinde-
re, electrozii de
aprindere, cablul
de legătură, pre-
siunea gazului şi
blocul de ventile,
se măsoară cu-
5845 953 RO

rentul de ionizare,
se apasă „E“

106
Remedierea avariilor

Coduri de avarii (continuare)

Cod de Const. Com. Comportarea Cauza ava- Măsură


avarie temp. instalaţiei riei
pe dis- ext.
play
F5 X X Automatul de Presostatul Se verifică siste-
aprindere pe de aer nu mul de evacuare
avarie este deschis gaze arse /admi-
la pornirea sie aer, furtunele
arzătorului de la presostatul
sau nu se în- de aer, presosta-
chide la atin- tul de aer şi cablu-
gerea tura- rile de legătură
ţiei pentru
sarcina de
aprindere
F6 X X Automatul de Presostatul Se verifică pre-
aprindere pe de gaz nu sostatul de gaz,
avarie este deschis presiunea gazului
la pornirea şi blocul de venti-
arzătorului le
sau nu este
închis la
sfârşitul
fazei de sta-
bilizare a flă-
cării
F8 X X Arzătorul pe Ventilul pen- Se verifică blocul
avarie tru combusti- de ventile şi cele
bil închide cu două căi de co-
întârziere mandă, se apasă
„E“
Service

F9 X X Arzătorul pe Turaţia su- Se verifică suflan-


avarie flantei la por- ta, cablurile de le-
nirea arzăto- gătură la suflantă,
rului prea alimentarea elec-
scăzută trică a suflantei şi
comanda suflan-
tei; se apasă „E“
5845 953 RO

107
Remedierea avariilor

Coduri de avarii (continuare)

Cod de Const. Com. Comportarea Cauza ava- Măsură


avarie temp. instalaţiei riei
pe dis- ext.
play
FA X X Arzătorul pe Nu s‐a atins Se verifică suflan-
avarie punctul de ta, cablurile de le-
oprire al su- gătură la suflantă
flantei şi comanda su-
flantei; se apasă
„E“
FC X X Automatul de Comanda Se verifică co-
aprindere pe ventilului de manda ventilului
avarie modulaţie de modulaţie
defectă
Fd X X Arzător blocat Eroare la au- Se verifică elec-
tomatul de trozii de aprindere
aprindere şi cablurile de le-
gătură. Se verifică
dacă există un
câmp perturbator
puternic (EMW) în
apropierea apara-
tului. Se apasă
„E“ , dacă avaria
nu se remediază,
se înlocuieşte au-
tomatizarea.
FE X X Arzătorul blo- Câmp per- Se porneşte apa-
cat sau pe turbator pu- ratul din nou.
avarie ternic (EMW) Dacă aparatul nu
în apropiere intră din nou în
sau placa funcţiune, se înlo-
electronică cuieşte automati-
de bază de- zarea.
fectă
FF X X Arzătorul blo- Câmp per- Se porneşte apa-
cat sau pe turbator pu- ratul din nou.
avarie ternic (EMW) Dacă aparatul nu
în apropiere intră din nou în
sau eroare funcţiune, se înlo-
5845 953 RO

internă cuieşte automati-


zarea.

108
Remedierea avariilor

Repararea

Verificarea şi curăţirea schimbătorului de căldură în plăci

Indicaţie
Se goleşte cazanul pe circuitul primar
şi pe cel secundar.

Service
5845 953 RO

109
Remedierea avariilor

Repararea (continuare)

1. Se scoate conectorul de la aparatul 4. Se controlează racordurile pentru


de aprindere A. Se slăbesc circuitele primar şi secundar cu pri-
numai şuruburile de la aparatul de vire la murdărire şi depunere de
aprindere A (nu se scot) şi se piatră, dacă est necesar se înlo-
scoate aparatul de aprindere A cuieşte schimbătorul de căldură în
prin partea posterioară. plăci.

2. Se scoate elementul de siguranţă 5. Garniturile noi se ung cu lubrifiant.


D de la furtunul textil B şi se Montajul se face cu garnituri noi,
scoate furtunul textil. realizând operaţiile în ordine
inversă.
3. Se deşurubează schimbătorul de
căldură în plăci C (şuruburile E)
şi se scoate prin partea frontală.
5845 953 RO

110
Remedierea avariilor

Repararea (continuare)

Verificarea senzorului de temperatură exterioară (automati-


zare pentru funcţionare comandată de temperatura exte-
rioară)

1. Se extrage conectorul cu fişă „X3“


de la automatizare.

2. Se măsoară rezistenţa senzorului


de temperatură exterioară între
„X3.1“" şi „X3.2“ la ştecherul scos
şi se compară cu caracteristica.

3. În cazul unor abateri mari de la


caracteristică se desfac firele de la
senzor şi se repetă măsurarea
direct la senzor. Service

4. În funcţie de rezultatul măsurării se


înlocuieşte cablul sau senzorul de
temperatură exterioară.
5845 953 RO

111
Remedierea avariilor

Repararea (continuare)

Verificarea senzorului pentru temperatura apei din cazan,


senzorului pentru temperatura din acumulator sau senzoru-
lui de temperatură pe tur pentru preselectorul hidraulic

A Senzor pentru temperatura apei % Conector pentru senzorul de tem-


din cazan peratură pentru sistemul de acu-
mulare a.c.m.
5845 953 RO

112
Remedierea avariilor

Repararea (continuare)

1. & Senzor pentru temperatura


apei din cazan
Se scot cablurile de la senzorul
de temperatură al apei din cazan
şi se măsoară rezistenţa.
& Senzor de temperatură pentru

sistemul de acumulare a.c.m.


Se extrage conectorul % din
mănunchiul de cabluri al automa-
tizării şi se măsoară rezistenţa.
& Senzor de temperatură pe tur

Se extrage conectorul „X3“ de la


automatizare şi se măsoară
rezistenţa între „X3.4“ şi „X3.5“
(vezi pag. 111).

2. Se măsoară rezistenţa senzorilor şi


se compară cu caracteristica.

3. În cazul unor abateri mari se înlo-


cuieşte senzorul.

Pericol
Senzorul pentru tempera-
tura apei din cazan se află
direct în agentul termic
(pericol de opărire).
Înainte de a înlocui senzo-
rul, se goleşte cazanul.
Service
5845 953 RO

113
Remedierea avariilor

Repararea (continuare)

Verificarea senzorului pentru temperatura a.c.m. la ieşire

A Senzor pentru temperatura a.c.m.


la ieşire

1. Se scot cablurile de la senzorul


pentru temperatura a.c.m. la ieşire.

2. Se măsoară rezistenţa senzorului


şi se compară cu caracteristica.

3. În cazul unor abateri mari se înlo-


cuieşte senzorul.

Pericol
Senzorul pentru tempera-
tura a.c.m. la ieşire se află
direct în apa caldă menajeră
(pericol de opărire).
Înainte de a înlocui senzo-
rul, se goleşte cazanul pe
circuitul secundar.
5845 953 RO

114
Remedierea avariilor

Repararea (continuare)

Verificarea detectorului de supraveghere a gazelor arse


(numai la cazan cu racord la coş (atmosferic))

A Detector de supraveghere a gaze-


lor arse

1. Se scoate conectorul detectorului


de supraveghere a gazelor arse.

2. Se măsoară rezistenţa senzorului


şi se compară cu caracteristica.

3. În cazul unor abateri mari se înlo-


cuieşte senzorul.

Indicaţie
Pentru testul de funcţionare al sis-
Service

temului de supraveghere a gazelor


arse, vezi pag. 47).
5845 953 RO

115
Remedierea avariilor

Repararea (continuare)

Verificarea limitatorului de temperatură

Se face verificarea, în cazul în care după o deconectare de avarie a arzătorului,


automatul de aprindere nu poate fi deblocat, deşi temperatura apei din cazan
este sub cca 90 °C (afişaj pe display „E“).

2. Cu ajutorul unui aparat de măsură


se verifică dacă nu există o întreru-
pere la limitatorul de temperatură.

3. Limitatorul de temperatură defect


se demontează.

4. Limitatorul nou de temperatură se


unge cu pastă termoconductoare şi
se montează.

5. După punerea în funcţiune se


apasă tasta de deblocare „E“ de la
A Limitator de temperatură automatizare.

1. Se scot cablurile de la limitatorul


de temperatură.

5845 953 RO

116
Remedierea avariilor

Repararea (continuare)

Verificarea siguranţei

A Mască

1. Se deconectează alimentarea de la 3. Se demontează masca.


reţea.
4. Se verifică siguranţa F1 (vezi
2. Se desfac elementele laterale de schema circuitului electric).
Service

închidere şi se rabate spre faţă


automatizarea.
5845 953 RO

117
Remedierea avariilor

Repararea (continuare)

Set extensie pentru circuitul de încălzire cu vană de amestec

Verificarea sensului de rotaţie al servomotorului vanei de amestec

2. În timpul testului automat se supra-


veghează sensul de rotaţie al ser-
vomotorului vanei de amestec.
Apoi se aduce vana de amestec
manual în poziţia „deschisă“.

Indicaţie
1. Comutatorul pornit‐oprit A de la Senzorul de temperatură pe tur tre-
setul extensie se deconectează şi buie să sesizeze acum o tempera-
se reconectează. Aparatul efec- tură mai ridicată. Dacă temperatura
tuează următorul test propriu: scade, atunci fie sensul de rotaţie
& Vană de amestec „închisă“ al servomotorului este incorect, fie
(150 s) elementul din vana de amestec
& Pompă „pornită“ (10 s) este montat incorect.
& Vană de amestec „deschisă“

(10 s) Instrucţiuni de montaj pentru


& Vană de amestec „închisă“ (10 s) vana de amestec
Apoi funcţionarea este comandată
de automatizare.

Modificarea sensului de rotaţie al servomotorului vanei de amestec (dacă


este necesar)

Pericol
Electrocutarea poate avea consecinţe fatale.
Înainte de deschiderea carcasei aparatului se va deconecta comutatorul
pornit‐oprit şi se va întrerupe alimentarea electrică, de exemplu deco-
nectând siguranţa sau întrerupătorul principal.
5845 953 RO

118
Remedierea avariilor

Repararea (continuare)

2. Comutarea comutatorului pentru


sensul de rotaţie:

Comutatorul în poziţia I pentru retu-


rul circuitului de încălzire din stân-
ga (starea de livrare).

A Comutator pornit‐oprit Comutatorul în poziţia II pentru re-


B Comutator pentru sensul de rota- turul circuitului de încălzire din
ţie dreapta.

1. Se deşurubează partea inferioară


şi cea superioară a carcasei setului
extensie.

Instrucţiuni de montaj pentru


setul extensie

Verificarea Vitotronic 050 (accesoriu)

Vitotronic 050 este legată prin cablul de legătură LON la automatizare. Pentru
Service

verificarea legăturii se execută testul de verificare a participanţilor la automati-


zarea cazanului (vezi pag. 61).
5845 953 RO

119
Descrierea funcţionării

Automatizare pentru funcţionare cu temperatură constantă

Elemente comandă şi afişaj

A Manometru E Elemente de comandă:


B Semnalizator de avarie (roşu) O Temperatura reglată
C Semnalizator de funcţionare pentru apa din cazan
(verde) F Temperatura reglată
D Tastă de deblocare pentru apa caldă mena-
jeră
O+F funcţia de testare‐verifi-
care
K Regim deconectat
L Numai apă caldă
G Încălzire şi apă caldă
/ Fără funcţie
b/a Reglajul valorilor
d Confirmare
c Informare
e Reglaj de bază (reset)
F Comutator pornit‐oprit

Regim de încălzire

La solicitare provenită de la termosta-


tul de ambianţă, în cadrul regimului de
funcţionare „Încălzire şi apă caldă
menajeră“ temperatura apei din cazan
este menţinută la temperatura reglată.
Dacă nu există nici o solicitare de căl-
5845 953 RO

dură, temperatura apei din cazan este


menţinută la temperatura fixată pentru
protecţia la îngheţ.

120
Descrierea funcţionării

Automatizare pentru funcţionare cu temperatură . . . (continuare)

Temperatura apei din cazan este limi-


tată:
& la 76 °C prin termostatul din auto-

matul de aprindere.
& la 84 °C prin termocupla electronică

din automatul de aprindere (la încăl-


zirea apei calde menajere la 87 °C).
& la 100 °C prin termostatul din circui-

tul cu elemente de siguranţă (blo-


carea automatului de aprindere).

Încălzirea apei din acumulator din stare rece

Dacă temperatura înregistrată de sen- Apa din acumulatorul de apă caldă


zorul pentru apa din sistemul de acu- menajeră se încălzeşte până la tem-
mulare de apă caldă menajeră este peratura reglată pentru apa caldă
sub valoarea reglată, atunci porneşte menajeră. Încălzirea se încheie când
pompa de circulaţie a sistemului de la senzorul pentru sistemul de acumu-
încălzire şi ventilul de comutare cu 3 lare de apă caldă menajeră şi la sen-
căi comută. zorul pentru temperatura a.c.m. la
& Când temperatura apei din cazan ≥ ieşire se ating temperaturile reglate.
temperatura reglată pentru apa Pompa de încărcare a sistemului de
caldă menajeră, porneşte pompa de acumulare de apă caldă menajeră şi
încărcare a sistemului de acumulare ventilul de comutare cu 3 căi rămân
de apă caldă menajeră după încheierea procesului de încăr-
& Când temperatura apei din cazan ≤ care încă 30 s conectate.
temperatura reglată pentru apa
caldă menajeră, porneşte arzătorul
şi după atingerea temperaturii nece-
sare pentru apa din cazan porneşte
Service

pompa de încărcare a sistemului de


acumulare de apă caldă menajeră.

Încălzire adăugată în timpul consumului a.c.m.

În timpul procesului de consum intră


apă rece în partea inferioară a acumu-
latorului.
5845 953 RO

121
Descrierea funcţionării

Automatizare pentru funcţionare cu temperatură . . . (continuare)

Dacă temperatura înregistrată de sen- Prin intermediul senzorului pentru apa


zorul pentru apa din sistemul de acu- caldă menajeră la ieşire, apa caldă
mulare de apă caldă menajeră scade menajeră este adusă la temperatura
sub valoarea reglată, atunci porneşte reglată.
pompa de circulaţie a sistemului de După încheierea procesului de con-
încălzire şi ventilul de comutare cu 3 sum, apa din acumulator este în conti-
căi comută. nuare încălzită până când senzorul
& Când temperatura apei din cazan ≥ pentru temperatura apei din sistemul
temperatura reglată pentru apa de acumulare a.c.m. înregistrează
caldă menajeră, porneşte pompa de temperatura reglată pentru apa caldă
încărcare a sistemului de acumulare menajeră.
de apă caldă menajeră Pompa de încărcare a sistemului de
& Când temperatura apei din cazan ≤ acumulare de apă caldă menajeră şi
temperatura reglată pentru apa ventilul de comutare cu 3 căi rămân
caldă menajeră, porneşte arzătorul încă 30 s conectate.
şi după atingerea temperaturii nece-
sare pentru apa din cazan porneşte
pompa de încărcare a sistemului de
acumulare de apă caldă menajeră.

Automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura


exterioară

Elemente comandă şi afişaj

A Manometru D Tastă de deblocare


B Semnalizator de avarie (roşu)
5845 953 RO

C Semnalizator de funcţionare
(verde)

122
Descrierea funcţionării

Automatizare pentru funcţionare comandată de . . . (continuare)

E Elemente de comandă: F Buton rotativ pentru temperatura


A Programare orară pen- de ambianţă normală
tru încălzire G Comutator pornit‐oprit
B Programare orară pen-
tru prepararea de apă
caldă menajeră şi
pompa de recirculare
(dacă este conectată la
automatizare)
H program de vacanţă
D Ora/Data
E Temperatura de
ambianţă redusă
F Temperatura reglată
pentru apa caldă mena-
jeră
O+F funcţia de testare‐verifi-
care
K Regim deconectat
L Numai apă caldă
G Încălzire şi apă caldă
M Regim petrecere
N Regim economic
b/a Reglajul valorilor
d Confirmare
c Informare
e Reglaj de bază (reset)

Regim de încălzire Service

Automatizarea determină valoarea Automatul de aprindere stabileşte


nominală pentru temperatura apei din gradul de modulaţie în funcţie de tem-
cazan, ţinând cont de temperatura peratura nominală şi cea efectivă a
exterioară respectiv de temperatura apei din cazan şi comandă în mod
de ambianţă (în cazul conectării unei corespunzător arzătorul.
telecomenzi comandate de tempera-
tura de ambianţă) şi de înclinarea/
nivelul caracteristicii de încălzire.
Valoarea determinată pentru tempera-
5845 953 RO

tura nominală a apei din cazan se


transmite la automatul de aprindere.

123
Descrierea funcţionării

Automatizare pentru funcţionare comandată de . . . (continuare)

Temperatura apei din cazan este limi-


tată:
& la 76 °C prin termostatul din auto-

matul de aprindere.
& la 84 °C prin termocupla electronică

din automatul de aprindere (la încăl-


zirea apei calde menajere la 87 °C).
& la 100 °C prin termostatul din circui-

tul cu elemente de siguranţă (blo-


carea automatului de aprindere).

Încălzirea apei din acumulator din stare rece

Dacă temperatura înregistrată de sen- Apa din acumulatorul de apă caldă


zorul pentru apa din sistemul de acu- menajeră se încălzeşte până la tem-
mulare de apă caldă menajeră este peratura reglată pentru apa caldă
sub valoarea reglată, atunci porneşte menajeră. Încălzirea se încheie când
pompa de circulaţie a sistemului de la senzorul pentru sistemul de acumu-
încălzire şi ventilul de comutare cu 3 lare de apă caldă menajeră şi la sen-
căi comută. zorul pentru temperatura a.c.m. la
& Când temperatura apei din cazan ≥ ieşire se ating temperaturile reglate.
temperatura reglată pentru apa Pompa de încărcare a sistemului de
caldă menajeră, porneşte pompa de acumulare de apă caldă menajeră şi
încărcare a sistemului de acumulare ventilul de comutare cu 3 căi rămân
de apă caldă menajeră după încheierea procesului de încăr-
& Când temperatura apei din cazan ≤ care încă 30 s conectate.
temperatura reglată pentru apa
caldă menajeră, porneşte arzătorul
şi după atingerea temperaturii nece-
sare pentru apa din cazan porneşte
pompa de încărcare a sistemului de
acumulare de apă caldă menajeră.

Încălzire adăugată în timpul consumului a.c.m.

În timpul procesului de consum intră


apă rece în partea inferioară a acumu-
latorului.
5845 953 RO

124
Descrierea funcţionării

Automatizare pentru funcţionare comandată de . . . (continuare)

Dacă temperatura înregistrată de sen- Prin intermediul senzorului pentru apa


zorul pentru apa din sistemul de acu- caldă menajeră la ieşire, apa caldă
mulare de apă caldă menajeră scade menajeră este adusă la temperatura
sub valoarea reglată, atunci porneşte reglată.
pompa de circulaţie a sistemului de După încheierea procesului de con-
încălzire şi ventilul de comutare cu 3 sum, apa din acumulator este în conti-
căi comută. nuare încălzită până când senzorul
& Când temperatura apei din cazan ≥ pentru temperatura apei din sistemul
temperatura reglată pentru apa de acumulare a.c.m. înregistrează
caldă menajeră, porneşte pompa de temperatura reglată pentru apa caldă
încărcare a sistemului de acumulare menajeră.
de apă caldă menajeră Pompa de încărcare a sistemului de
& Când temperatura apei din cazan ≤ acumulare de apă caldă menajeră şi
temperatura reglată pentru apa ventilul de comutare cu 3 căi rămân
caldă menajeră, porneşte arzătorul încă 30 s conectate.
şi după atingerea temperaturii nece-
sare pentru apa din cazan porneşte
pompa de încărcare a sistemului de
acumulare de apă caldă menajeră.

Service
5845 953 RO

125
Descrierea funcţionării

Extensie pentru racordări externe

Extensie internă H1

Extensia internă H1 este montată în La conexiunea gD poate fi conectată


carcasa automatizării. La ieşirea o supapă externă de siguranţă.
releului sA este racordată pompa de
încărcare a acumulatorului.
5845 953 RO

126
Descrierea funcţionării

Extensie pentru racordări externe (continuare)

Extensie internă H2 (accesoriu)

Extensia internă H2 se montează în Prin conexiunea aBJ se poate deco-


locul extensiei interne H1 în carcasa necta un aparat pentru evacuarea
automatizării. La ieşirea releului sA gazelor arse, atunci când porneşte
este racordată pompa de încărcare a arzătorul.
acumulatorului.
Service
5845 953 RO

127
Descrierea funcţionării

Extensie pentru racordări externe (continuare)

Extensie externă H1 (accesoriu)

Extensia externă se conectează prin aVD &


Blocare externă
KM‐BUS la automatizarea cazanului. (borna 2 ‐ 3)
Prin această extensie pot fi coman- & Solicitare externă

date sau prelucrate în acelaşi timp (borna 1 ‐2)


următoarele funcţii: & Comutare externă a regimului

A Comutator pornit‐oprit (de la de funcţionare (borna 1 ‐2)


instalator) Atribuirea funcţiei „Comutare
sÖ Pompa pentru circuitul de încăl- externă a regimului de funcţio-
zire fără vană de amestec nare“ se face prin adresa de
fÖ Alimentarea de la reţea codare „91“.
gÖ Semnalizarea de avarii aVF Valoare nominală externă 0 până
la 10 V
aVG KM‐BUS
5845 953 RO

128
Descrierea funcţionării

Extensie pentru racordări externe (continuare)

Extensie externă H2 (accesoriu)

Extensia externă se conectează prin aVD &


Blocare externă
KM‐BUS la automatizarea cazanului. (borna 2 ‐ 3)
Prin această extensie pot fi coman- & Solicitare externă

date sau prelucrate în acelaşi timp (borna 1 ‐2)


Service

următoarele funcţii: & Comutare externă a regimului

A Comutator pornit‐oprit (de la de funcţionare (borna 1 ‐2)


instalator) Atribuirea funcţiei „Comutare
fÖ Alimentarea de la reţea externă a regimului de funcţio-
nare“ se face prin adresa de
codare „91“.
aVG KM‐BUS
5845 953 RO

129
Descrierea funcţionării

Funcţii de reglaj

Comutare externă a regimului de funcţionare

Funcţia „Comutare externă a regimului de funcţionare“ se face prin conectorul


„aVD“ al extensiei externe. La adresa de codare „91“ se poate fixa asupra căror
circuite de încălzire să acţioneze comutarea regimului de funcţionare:

Comutarea regimului de funcţionare acţionează asupra: Codarea


fără comutare 91:0
circuitului de încălzire fără vană de amestec (A1) 91:1
circuitului de încălzire cu vană de amestec (M2) 91:2
circuitului de încălzire fără vană de amestec şi circuitului de în- 91:3
călzire cu vană de amestec

La adresa de codare „d5“ poate fi setat, pentru fiecare circuit de încălzire, pe ce


program să aibă loc comutarea:

Comutarea regimului de funcţionare acţionează asupra: Codarea


comutării pe „Permanent regim redus“ respectiv „Permanent d5:0
regim deconectat“ (în funcţie de valoarea nominală reglată)
comutării pe „Permanent regim de încălzire“ d5:1

Durata de comutare a regimului de funcţioare poate fi setată la adresa de


codare „F2“.

Comutarea regimului de funcţionare acţionează asupra: Codarea


fără comutare a regimului de funcţionare F2:0
duratei comutării regimului de funcţionare de la 1 până la 12 F2:1 până la
ore F2:12

Comutarea regimului de funcţionare este atât timp activă, cât timp contactul
este închis, dar cel puţin pentru intervalul de timp setat la adresa de codare
„F2“.

Blocare externă

Funcţia „Blocare externă“ se conec- La adresa de codare „32“ se poate


tează prin intrarea „aVD“ a extensiei seta, ce influenţă să aibă în mod
externe. suplimentar comanda „Blocare
Funcţia „Blocare externă“ opreşte
5845 953 RO

externă“ asupra pompelor de circula-


arzătorul. ţie conectate.

130
Descrierea funcţionării

Funcţii de reglaj (continuare)

Solicitare externă

Funcţia „Solicitare externă“ se conec- La adresa de codare „9b“ se poate


tează prin intrarea „aVD“ a extensiei seta temperatura nominală minimă a
externe. apei din cazan la solicitare externă.
La adresa de codare „34“ se poate
seta, ce influenţă să aibă comanda
„Solicitare externă“ asupra pompelor
de circulaţie conectate.

Programul de aerisire

În programul de aerisire pompa de cir- În timpul programului de aerisire arză-


culaţie va fi alternativ pornită şi oprită torul este oprit.
câte 30 s timp de 20 min. Programul de aerisire se activează
Ventilul de comutare trece alternativ prin codarea „2F:1“. După 20 min
pentru un anumit timp pe regim de funcţia va fi dezactivată automat şi
încălzire şi prepararea de apă caldă adresa de codare „2F“ va fi setată la
menajeră. valoarea „0“.

Programul de umplere

În starea de livrare ventilul de comu- După aceea ventilul de comutare


tare este în poziţie neutră, astfel încât poate fi adus prin codarea „2F:2“ în
instalaţia să poată fi umplută complet. poziţia neutră. În cazul acestei setări
După pornirea automatizării, ventilul automatizarea poate fi oprită şi insta-
de comutare nu mai trece în poziţia de laţia poate fi umplută complet.
mijloc. Service

Umplerea dacă automatizarea este conectată

Dacă instalaţia urmează să fie Dacă funcţia se activează prin adresa


umplută când automatizarea este în de codare „2F“, arzătorul se opreşte.
funcţiune, ventilul de comutare se După 20 „min“ funcţia va fi dezacti-
aduce prin codarea „2F:2“ în poziţia vată automat şi adresa de codare „2F“
neutră şi se porneşte pompa. va fi setată la valoarea „0“.
5845 953 RO

131
Descrierea funcţionării

Funcţii de reglaj (continuare)

Funcţia de uscare a pardoselii

Funcţia de uscare a pardoselii face & parametrii privind încălzirea cu tem-


posibilă uscarea diferitelor tipuri de peraturile respective pe tur
pardoseală. În fiecare caz trebuie res- & temperatura max. atinsă pe tur

pectate indicaţiile producătorului par- & regimul de funcţionare şi tempera-

doselii. tura exterioară la predare


În cazul funcţiei activate pentru usca- Diferite diagrame de temperatură pot
rea şapei pardoselii, porneşte pompa fi setate la adresa de codare „F1“.
circuitului de încălzire cu vană de După o întrerupere a curentului elec-
amestec şi temperatura pe tur se tric sau după deconectarea automati-
reglează conform profilului ales. După zării, funcţia va fi continuată la
încheierea funcţiei de uscare a şapei revenirea curentului respectiv conec-
pardoselii (30 zile), circuitul cu vană tarea automatizării. Dacă funcţia de
de amestec revine automat la para- uscare a pardoselii s‐a încheiat sau a
metrii reglaţi. fost reglată manual codarea „F1:0“,
Se va respecta EN 1264. Protocolul atunci se conectează automat regimul
care trebuie completat de specialistul de funcţionare „Încălzire şi apă caldă
în instalaţii de încălzire va conţine menajeră“.
următoarele date privind procesul de
încălzire:

Diagrama de temperatură 1 (EN 1264‐4): Codarea „F1:1“

5845 953 RO

132
Descrierea funcţionării

Funcţii de reglaj (continuare)

Diagrama de temperatură 2 (Asociaţia centrală pentru parchet şi pardo-


seli): Codarea „F1:2“

Diagrama de temperatură 3: Codarea „F1:3“

Diagrama de temperatură 4: Codarea „F1:4“

Service
5845 953 RO

133
Descrierea funcţionării

Funcţii de reglaj (continuare)

Diagrama de temperatură 5: Codarea „F1:5“

Diagrama de temperatură 6 (starea de livrare): Codarea „F1:6“

Ridicarea temperaturii de ambianţă reduse

La funcţionarea cu temperatură de Valorile limită ale temperaturii exte-


ambianţă redusă valoarea reglată rioare pentru începutul şi sfârşitul ridi-
pentru temperatura de ambianţă cării temperaturii se pot seta la
redusă poate fi reglată în funcţie de adresele de codare „F8“ şi „F9“.
temperatura exterioară. Ridicarea
temperaturii se realizează conform
caracteristicii de încălzire reglate şi
cel mult până la valoarea reglată pen-
tru temperatura de ambianţă normală.
5845 953 RO

134
Descrierea funcţionării

Funcţii de reglaj (continuare)

Exemplu de reglaje în starea de livrare

A Caracteristica de încălzire pentru B Caracteristica de încălzire pentru


funcţionare cu temperatură de funcţionare cu temperatură de
ambianţă normală ambianţă redusă

Scurtarea timpului de încălzire

La trecerea de la funcţionare cu tem- Valoarea şi durata pentru creşterea


Service

peratură de ambianţă redusă la func- suplimentară a valorii reglate pentru


ţionare cu temperatură de ambianţă temperatura apei din cazan respectiv
normală temperatura apei din cazan, pentru temperatura pe tur pot fi setate
respectiv temperatura pe tur, cresc la adresele de codare „FA“ şi „Fb“
conform caracteristicii de încălzire
reglate. Ridicarea temperaturii apei
din cazan, respectiv a temperaturii pe
tur, poate fi mărită automat.
5845 953 RO

135
Descrierea funcţionării

Funcţii de reglaj (continuare)

Exemplu de reglaje în starea de livrare

A Începutul funcţionării cu tempera- C Valoarea reglată pentru tempera-


tură de ambianţă normală tura apei din cazan respectiv pen-
B Temperatura reglată pentru apa tru temperatura pe tur
din cazan respectiv temperatura corespunzător adresei de codare
pe tur corespunzător caracteristi- „FA“:
cii de încălzire reglate 50 °C + 20 % = 60 °C
D Intervalul de timp în care instalaţia
funcţionează cu temperatura
reglată la o valoare mai mare pen-
tru apa din cazan respectiv tem-
peratura pe tur corespunzător
adresei de codare „Fb“:
60 min

Comutatorul de codare a telecomenzii

Comutatoarele de codare pentru telecomandă se află pe placa electronică din


5845 953 RO

partea superioară a carcasei.

136
Descrierea funcţionării

Comutatorul de codare a telecomenzii (continuare)

Telecomandă Poziţia comutatorului de codare


Telecomanda acţionează asupra cir-
cuitului de încălzire fără vană de
amestec A1

Telecomanda acţionează asupra cir-


cuitului de încălzire cu vană de ames-
tec M2

La conectarea unui senzor separat de


temperatură de ambianţă, comutatorul
de codare „3“ se poziţionează pe „ON“.

Service
5845 953 RO

137
Scheme

Schemele circuitelor electrice – funcţionare cu racord la coş (atmosferic)

Conectări interne

A1 Placa electronică de bază aA Electrod de ionizare


X... Interfeţe electrice dÖ Servomotor pas cu pas pentru
§ Senzor pentru temperatura apei ventilul de comutare
din cazan fJ Termocuplă
$ Senzor pentru temperatura a.c. gF Unitate de aprindere
m. la ieşire aNS Detector de supraveghere a
% Senzor de temperatură pentru
5845 953 RO

gazelor arse
sistemul de acumulare a.c.m. a:Ö Bobină de modulaţie

138
Scheme

Schemele circuitelor electrice – funcţionare cu . . . (continuare)

Conectări externe

Service
5845 953 RO

A1 Placa electronică de bază A3 Optolink


A2 Bloc pentru alimentarea de la A4 Automatul de aprindere
reţea A5 Unitate de comandă

139
Scheme

Schemele circuitelor electrice – funcţionare cu . . . (continuare)

A6 Fişa de codare % Senzor de temperatură pentru


A7 Adaptor de conectare sistemul de acumulare a.c.m.
A8 Modul de comunicare LON sÖ Pompă internă de circulaţie
(Vitotronic 200) sA Pompa de încărcare a acumula-
A9 Extensie internă H1 sau H2 torului
S1 Comutator pornit‐oprit dG Electrovalvă magnetică pentru
S2 Tastă de deblocare gaz
X... Interfeţe electrice fÖ Alimentarea de la reţea
! Senzor de temperatură exte- gD Ventil extern pentru gaz lichefiat
rioară lH Alimentare de la reţea accesorii
? Senzor pentru temperatura pe şi Vitotrol 100
tur la preselectorul hidraulic aYA Presostat de gaz
aVG KM‐BUS

5845 953 RO

140
Scheme

Schemele circuitelor electrice – funcţionare fără racord la coş (turbo)

Conectări interne

Service
5845 953 RO

A1 Placa electronică de bază § Senzor pentru temperatura


X... Interfeţe electrice apei din cazan

141
Scheme

Schemele circuitelor electrice – funcţionare fără . . . (continuare)

$ Senzor pentru temperatura a.c. fJ Termocuplă


m. la ieşire gF Unitate de aprindere
% Senzor de temperatură pentru a-Ö Motor suflantă
sistemul de acumulare a.c.m. a-ÖA Comandă motor suflantă
aA Electrod de ionizare aYS Presostat de gaz
dÖ Servomotor pas cu pas pentru aCA Presostat de aer
ventilul de comutare a:Ö Bobină de modulaţie

5845 953 RO

142
Scheme

Schemele circuitelor electrice – funcţionare fără . . . (continuare)

Conectări externe

Service
5845 953 RO

A1 Placa electronică de bază A3 Optolink


A2 Bloc pentru alimentarea de la A4 Automatul de aprindere
reţea A5 Unitate de comandă

143
Scheme

Schemele circuitelor electrice – funcţionare fără . . . (continuare)

A6 Fişa de codare sÖ Pompă internă de circulaţie


A7 Adaptor de conectare sA Pompa de încărcare a acumula-
A8 Modul de comunicare LON torului
(Vitotronic 200) dG Electrovalvă magnetică pentru
A9 Extensie internă H1 sau H2 gaz
S1 Comutator pornit‐oprit fÖ Alimentarea de la reţea
S2 Tastă de deblocare gD Ventil extern pentru gaz lichefiat
X... Interfeţe electrice lH Alimentare de la reţea accesorii
! Senzor de temperatură exte- şi Vitotrol 100
rioară a-Ö Motor suflantă
? Senzor pentru temperatura pe aYA Presostat de gaz
tur la preselectorul hidraulic aVG KM‐BUS
% Senzor de temperatură pentru
sistemul de acumulare a.c.m.

5845 953 RO

144
Liste de piese componente

Liste de piese componente pentru aparatul cu racord la coş (atmosferic)

Indicaţie pentru comanda pieselor 037 Set suporţi cabluri


de schimb 040 Vas de expansiune cu membrană
Se vor indica nr. de comandă şi nr. de pentru agentul termic
fabricaţie (vezi plăcuţa cu caracteris- 041 Vas de expansiune cu membrană
tici) ca şi indicele de reper al compo- pentru apa menajeră
nentei (din această listă de piese 042 Bridă 210 ‐ 230
componente). 043 Bridă 140 ‐ 160
Piesele uzuale se vor procura de la 044 Conductă de racordare pentru
magazinele de specialitate. vasul de expansiune cu mem-
brană pentru agentul termic
001 Senzor de temperatură 045 Conductă de racordare pentru
002 Limitator de temperatură vasul de expansiune cu mem-
003 Arzător brană pentru apa menajeră
004 Rampa de distribuţie pentru gaz 046 Conductă de racordare pentru
metan tip CE apa rece
006 Rampa de distribuţie pentru gaz 047 Conductă de racordare pentru
metan LS apa caldă
007 Rampa de distribuţie pentru gaz 048 Conductă de racordare pentru
metan S apa caldă
008 Rampa de distribuţie pentru gaz 049 Conductă de racordare pentru
metan LL apa rece
009 Rampa de distribuţie pentru gaz 050 Racord apă rece
lichefiat 051 Conductă de racordare
012 Bloc ventile de gaz 052 Conductă de racordare tur încăl-
013 Stabilizator de tiraj zire
015 Schimbător de căldură gaze 053 Conductă de racordare retur
arse/apă încălzire
016 Vizor 054 Conducta de retur
017 Termoizolaţie frontală pentru 055 Conductă de tur
camera de ardere 056 Ţeava de racordare la gaz
018 Termoizolaţie posterioară pentru 057 Conducta de gaz
Service

camera de ardere 059 Pompa de încărcare a acumula-


019 Termoizolaţie pentru camera de torului
ardere dreapta şi stânga 060 Suport pompă de încărcare a
021 Tablă pentru ecranare acumulatorului
022 Piesă suport pentru schimbătorul 061 Supapă unisens
de căldură gaze arse/apă 062 Profil de protecţie acumulator
023 Panou protector al camerei de 063 Termoizolaţie posterioară acu-
ardere mulator
024 Aparat de aprindere 064 Termoizolaţie frontală acumula-
5845 953 RO

027 Detector de supraveghere a tor


gazelor arse 065 Acumulator
036 Manometru 066 Bridă 370 ‐ 390

145
Liste de piese componente

Liste de piese componente pentru aparatul cu . . . (continuare)

067 Garnitură plată 207 Deconector


068 Set garnituri plate 208 Dispozitiv de umplere
069 Conectori set de garnituri 209 Agrafă fixare
070 Arc de siguranţă 210 Furtun de racordare
071 Set siguranţe pentru conectori 211 Furtun de racordare
072 Panou frontal 212 Bloc hidraulic
080 Automatizare 213 Schimbător de căldură în plăci
081 Placă acoperire posterioară
082 Suport Piese expuse uzurii
083 Clapetă 025 Electrod de aprindere
084 Suport manometru 026 Electrod de ionizare
085 Clemă
086 Articulaţie Componente nereprezentate în
087 Extensie internă H1 desen
088 Modul LON 073 Element de fixare pentru cablu
089 Adaptor placă electronică 097 Set conductori X8/X9/pentru
090 Fişa de codare masă
091 Siguranţă T 6,3 A/250 V (10 bucă- 098 Set de conductori X8/X9
ţi) 099 Cablu pentru conectarea suflan-
092 Unitate de comandă pentru func- tei
ţionare cu temperatură constantă 100 Conductă de racordare ventil de
093 Unitate de comandă pentru func- gaz
ţionare comandată de tempera- 101 Cablu pentru circuitul electrodu-
tura exterioară lui de ionizare cu elemente de
095 Etrier de închidere (10 bucăţi) fixare
096 Senzor de temperatură exte- 103 Adaptor pentru măsurarea curen-
rioară tului de ionizare
120 Suport siguranţă 104 Cablu de conectare motor pas cu
200 Supapa de siguranţă pas
201 Aerisitor automat 106 Cablu pentru electrodul de ioni-
202 pompă de circulaţie zare cu racord tip cot
203 Cartuş cu motor pas cu pas 220 Instrucţiuni de montaj şi service
204 Circuit bypass 300 Lac spray, vito‐alb
205 Garnitură schimbător de căldură 301 Creion de retuş, vito‐alb
în plăci A Plăcuţa cu caracteristici
206 Elemente de asigurare
5845 953 RO

146
Liste de piese componente

Liste de piese componente pentru aparatul cu . . . (continuare)

Service
5845 953 RO

147
Liste de piese componente

Liste de piese componente pentru aparatul cu . . . (continuare)

5845 953 RO

148
Liste de piese componente

Liste de piese componente pentru aparatul cu . . . (continuare)

Service
5845 953 RO

149
Liste de piese componente

Liste de piese componente pentru aparatul cu . . . (continuare)

5845 953 RO

150
Liste de piese componente

Liste de piese componente pentru aparatul cu . . . (continuare)

Service
5845 953 RO

151
Liste de piese componente

Liste de piese componente pentru aparatul cu . . . (continuare)

5845 953 RO

152
Liste de piese componente

Liste de piese componente pentru aparatul fără racord la coş (turbo)

Indicaţie pentru comanda pieselor 033 Garnitura pentru flanşa pentru


de schimb racordarea cazanului
Se vor indica nr. de comandă şi nr. de 034 Garnitură profilată
fabricaţie (vezi plăcuţa cu caracteris- 035 Suflantă
tici) ca şi indicele de reper al compo- 036 Manometru
nentei (din această listă de piese 037 Set suporţi cabluri
componente). 038 Mufă de trecere
Piesele uzuale se vor procura de la 039 Mufă de trecere
magazinele de specialitate. 040 Vas de expansiune cu membrană
pentru agentul termic
001 Senzor de temperatură 041 Vas de expansiune cu membrană
002 Limitator de temperatură pentru apa menajeră
003 Arzător 042 Bridă 210 ‐ 230
005 Rampa de distribuţie pentru gaz 043 Bridă 140 ‐ 160
metan tip CE 044 Conductă de racordare pentru
010 Rampa de distribuţie pentru gaz vasul de expansiune cu mem-
lichefiat brană pentru agentul termic
012 Bloc ventile de gaz 045 Conductă de racordare pentru
014 Colector gaze arse vasul de expansiune cu mem-
015 Schimbător de căldură gaze brană pentru apa menajeră
arse/apă 046 Conductă de racordare pentru
016 Vizor apa rece
017 Termoizolaţie frontală pentru 047 Conductă de racordare pentru
camera de ardere apa caldă
018 Termoizolaţie posterioară pentru 048 Conductă de racordare pentru
camera de ardere apa caldă
019 Termoizolaţie pentru camera de 049 Conductă de racordare pentru
ardere dreapta şi stânga apa rece
020 Panou de protecţie cu cleme de 050 Racord apă rece
prindere 051 Conductă de racordare
022 Piesă suport pentru schimbătorul 052 Conductă de racordare tur încăl-
Service

de căldură gaze arse/apă zire


023 Panou protector al camerei de 053 Conductă de racordare retur
ardere încălzire
024 Aparat de aprindere 054 Conducta de retur
028 Presostat 055 Conductă de tur
029 Presostat de gaz, gaz metan 056 Ţeava de racordare la gaz
tip CE 058 Conducta de gaz
030 Presostat de gaz, gaz lichefiat 059 Pompa de încărcare a acumula-
031 Furtun de legătură torului
5845 953 RO

032 Flanşa pentru racordarea caza- 060 Suport pompă de încărcare a


nului acumulatorului
061 Supapă unisens

153
Liste de piese componente

Liste de piese componente pentru aparatul fără . . . (continuare)

062 Profil de protecţie acumulator 203 Cartuş cu motor pas cu pas


063 Termoizolaţie posterioară acu- 204 Circuit bypass
mulator 205 Garnitură schimbător de căldură
064 Termoizolaţie frontală acumula- în plăci
tor 206 Elemente de asigurare
065 Acumulator 207 Deconector
066 Bridă 370 ‐ 390 208 Dispozitiv de umplere
067 Garnitură plată 209 Agrafă fixare
068 Set garnituri plate 210 Furtun de racordare
069 Conectori set de garnituri 211 Furtun de racordare
070 Arc de siguranţă 212 Bloc hidraulic
071 Set siguranţe pentru conectori 213 Schimbător de căldură în plăci
072 Panou frontal
078 Tablă pentru dirijarea aerului Piese expuse uzurii
079 Furtun de izolare 025 Electrod de aprindere
080 Automatizare 026 Electrod de ionizare
081 Placă acoperire posterioară
082 Suport Componente nereprezentate în
083 Clapetă desen
084 Suport manometru 073 Element de fixare pentru cablu
085 Clemă 077 Element de adaptare pentru
086 Articulaţie tubulatura de gaze arse
087 Extensie internă H1 097 Set conductori X8/X9/pentru
088 Modul LON masă
089 Adaptor placă electronică 098 Set de conductori X8/X9
090 Fişa de codare 099 Cablu pentru conectarea suflan-
091 Siguranţă T 6,3 A/250 V (10 bucă- tei
ţi) 100 Conductă de racordare ventil de
092 Unitate de comandă pentru func- gaz
ţionare cu temperatură constantă 101 Cablu pentru circuitul electrodu-
093 Unitate de comandă pentru func- lui de ionizare cu elemente de
ţionare comandată de tempera- fixare
tura exterioară 103 Adaptor pentru măsurarea curen-
095 Etrier de închidere (10 bucăţi) tului de ionizare
096 Senzor de temperatură exte- 104 Cablu de conectare motor pas cu
rioară pas
102 Dispozitiv pentru protecţia de 106 Cablu pentru electrodul de ioni-
acces zare cu racord tip cot
120 Suport siguranţă 220 Instrucţiuni de montaj şi service
200 Supapa de siguranţă 300 Lac spray, vito‐alb
5845 953 RO

201 Aerisitor automat 301 Creion de retuş, vito‐alb


202 pompă de circulaţie A Plăcuţa cu caracteristici

154
Liste de piese componente

Liste de piese componente pentru aparatul fără . . . (continuare)

Service
5845 953 RO

155
Liste de piese componente

Liste de piese componente pentru aparatul fără . . . (continuare)

5845 953 RO

156
Liste de piese componente

Liste de piese componente pentru aparatul fără . . . (continuare)

Service
5845 953 RO

157
Liste de piese componente

Liste de piese componente pentru aparatul fără . . . (continuare)

5845 953 RO

158
Liste de piese componente

Liste de piese componente pentru aparatul fără . . . (continuare)

Service
5845 953 RO

159
Liste de piese componente

Liste de piese componente pentru aparatul fără . . . (continuare)

5845 953 RO

160
Protocoale

Protocoale

Valori de reglaj şi măsu- Valoare re- Prima pu- Întreţinere/


rare glată nere în service
funcţiune
la data
de:
execu-
tat de:
Presiunea statică mbar max.
57,5 mbar
Presiunea (dinamică) de
alimentare cu gaz
= la gaz metan tip CE mbar 17,4‐25 mbar
= la gaz metan obişnuit mbar 17,4‐25 mbar
= la gaz lichefiat mbar 42,5‐
57,5 mbar
Se va bifa tipul de gaz
Concentraţia de bioxid
de carbon CO 2
& la putere nominală infe- vol. ‐%
rioară
& la putere nominală vol. ‐%
superioară
Concentraţia de oxigen
O2
& la putere nominală infe- vol. ‐%
rioară
& la putere nominală vol. ‐%
superioară
Concentraţia de mono-
xid de carbon CO
Service
& la putere nominală infe- ppm
rioară
& la putere nominală ppm
superioară
Curent de ionizare µA min. 4 µA
5845 953 RO

161
Date tehnice

Date tehnice

Tensiune nominală 230 V~ Reglajul termocuplei electronice


Frecvenţă nominală 50 Hz & la regimul de

Intensitate nomina- 6A încălzire 84 °C


lă & la încălzirea apei
Clasa de protecţie I menajere 87 °C
Tipul de protecţie IP X 4 D con- Reglajul limitatoru-
form EN 60529 lui de temperatură 100 °C (fixat)
Temperatura admisă a mediului am- Siguranţă (reţea) max. 16 A
biant Putere absorbită
& la funcţionare între 0 şi incl. pompa de cir-
+40 °C culaţie
& cu racord la coş max. 200 W
& la depozitare şi între ‐20 şi
& fără racord la coş max. 154 W
transport +65 °C

Funcţionare cu racord la coş, Art B 11BS


Putere no- kW 10,5 11 12 15 18 21 24 30
minală
Sarcina no- kW 12,4 13,0 14,1 17,5 20,8 24,0 27,2 33,3
minală în
focar
Consum de
combustibil
la putere ma-
ximă
Gaz m 3 /h 1,31 1,38 1,49 1,85 2,20 2,54 2,88 3,53
metan CE
l/min 22 23 25 31 36 42 47 58
Gaz m 3 /h 1,53 1,60 1,73 2,15 2,56 2,95 3,35 4,10
metan obişn-
uit
l/min 25 26 29 36 42 49 55 68
Gaz m 3 /h 1,7 1,78 1,93 2,4 2,85 3,29 3,73 4,57
metan Ls
l/min 28 29 32 40 47 54 61 76
Gaz m 3 /h 1,48 1,55 1,68 2,08 2,48 2,86 3,24 3,97
metan Lw
l/min 24 26 28 34 41 47 53 66
Gaz metan S m3 /h 1,21 1,27 1,38 1,71 2,04 2,35 2,66 3,26
l/min 20 21 23 28 34 39 44 54
Gaz lichefiat kg/h 0,97 1,02 1,10 1,37 1,62 1,88 2,13 2,61
_‐0085 BP 0399
5845 953 RO

Număr de identifi-
care al produsului

162
Date tehnice

Date tehnice (continuare)

Funcţionare fără racord la coş, Art C 12, C 12X, C 32, C 32X, b C 32s, C 42X, C 52,
C 62 (nu b), C 82, C 82X, B22, B 32
Putere no- kW 10,5 11 12 15 18 21 24 30
minală
Sarcina no- kW 12,1 12,6 13,7 17,0 20,2 23,3 26,4 33,3
minală în
focar
Consum de
combustibil
la putere ma-
ximă
Gaz m 3 /h 1,28 1,34 1,45 1,80 2,14 2,47 2,79 3,53
metan CE
l/min 21 22 24 30 35 41 46 58
Gaz m 3 /h 1,49 1,56 1,69 2,09 2,48 2,87 3,25 4,10
metan obişn-
uit
l/min 25 26 28 34 41 47 54 68
Gaz m 3 /h 1,66 1,73 1,88 2,33 2,77 3,19 3,62 4,57
metan Ls
l/min 27 29 31 38 46 53 60 76
Gaz m 3 /h 1,44 1,5 1,63 2,02 2,40 2,77 3,14 3,96
metan Lw
l/min 24 25 27 33 40 46 52 66
Gaz metan S m3 /h 1,18 1,23 1,34 1,67 1,98 2,28 2,59 3,26
l/min 19 20 22 28 33 38 43 54
Gaz lichefiat kg/h 0,95 0,99 1,07 1,33 1,58 1,82 2,06 2,60
Număr de identifi- _‐0085 BP 0399
care al produsului
Service

Putere calorifică inferioară


Putere calo- Gaz metan Gaz liche-
rifică infe- fiat
rioară Pci E obiş- LS LW S P
nuit
kWh/m 3 9,45 8,13 6,8 7,75 8,14 24,44
MJ/m 3 34,02 29,25 24,49 27,89 29,3 88,00
5845 953 RO

163
Date tehnice

Date tehnice (continuare)

Indicaţie
Aceste valori pentru consumul de combustibil servesc numai pentru informare
(de exemplu în cazul cererii de racordare la conducta de alimentare cu gaz) sau
pentru verificarea estimativă şi volumetrică a reglajului. Datorită reglajelor
făcute din fabricaţie, valorile presiunii de gaz nu au voie să difere faţă de aceste
valori.

5845 953 RO

164
Certificate

Declaraţie de conformitate

Declaraţie de conformitate pentru Vitopend 222

Noi, firma Viessmann Werke GmbH & Co KG, D‐35107 Allendorf, declarăm pe
proprie răspundere, că produsul Vitopend 222 corespunde următoarelor
norme:

EN 297 EN 50 165
EN 483 EN 55 014
EN 625 EN 60 335
EN 806 EN 61 000‐3‐2
EN 61 000‐3‐3

Conform hotărârilor următoarelor directive, acest produs va fi marcat cu _‐


0085 BQ 0447:

90/396/CEE 73/ 23/CEE


89/336/CEE 92/ 42/CEE

Declaraţia de conformitate CE a unui serviciu autorizat conform EMVG,


Art. 10.2
Numărul de certificare 122904‐EMC‐1
Vitopend 222 pentru funcţionare fără racord la coş îndeplineşte normele impuse
de Directiva privind randamentul (92/42/CEE) pentru cazan de temperatură
joasă (NT).
Vitopend 222 pentru funcţionare cu racord la coş îndeplineşte normele impuse
de Directiva privind randamentul (92/42/CEE) pentru cazane standard.

Allendorf, 5 aprilie 2006 Viessmann Werke GmbH&Co KG

Service

ppa. Manfred Sommer


5845 953 RO

165
Index alfabetic

Index alfabetic

A E
Accesarea semnalizării de avarie . 100 Electrovalvă magnetică externă de
Accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Acumulator a.c.m. . . . . . . . . . . . . . . . 121, 124 Electrozi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Aerisirea instalaţiei de încălzire . . . . 23 Electrozi de aprindere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Anularea unei semnalizări de avarie . . Electrozi de ionizare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 Elemente de afişaj . . . . . . . . . . . . . . 120, 122
Apă de umplere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Elemente de comandă. . . . . . . . . 120, 122
Arzător . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Etapele de lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Automatizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120, 122 Extensie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Avarii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 98 Extensie
& externă H1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

B & externă H2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Blocare externă . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130, 131 & internă H1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Blocul de ventile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 & internă H2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

C F
Cabluri electrice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Funcţia de uscare a pardoselii . . . . . 132
Caracteristica de încălzire . . . . . . . . . . . . 56 Funcţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Circuit elemente de siguranţă . . . . . . 116 Funcţii de reglaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Codări la punerea în funcţiune . . . . . . 49
Coduri de avarii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 G
Comutarea regimului de funcţionare . . Golirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Comutator de codare a telecomenzii . Î


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Încălzire adăugată în timpul
Conector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 consumului a.c.m. . . . . . . . . . . . . . . . 121, 124
Conectori de joasă tensiune . . . . . . . . . 15 Încălzirea apei din acumulator . . . . 121,
Conexiuni electrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Consum a.c.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121, 124 Înclinarea caracteristicii de încălzire . .


Curentul de ionizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

D I
Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Indice Wobbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Declaraţie de conformitate . . . . . . . . . . . 165 Informare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Deschiderea carcasei automatizării 13 Informare cu privire la parametrii
Descrierea funcţionării . . . . . . . . . . . . . . . . 120 regimului de funcţionare . . . . . . . . . . . . . . . 95
Detectorul de supraveghere a gazelor Informaţii privind produsul . . . . . . . . . . . . . . 6
arse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Instalaţie mică de dedurizare . . . . . . . . 22
Dispozitiv de deconectare . . . . . . . . . . . . 15
5845 953 RO

Distanţa dintre electrozi . . . . . . . . . . . . . . . . 38

166
Index alfabetic

Index alfabetic (continuare)

Î P
Întreţinere Panou frontal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
& accesare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Participant la KM‐Bus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
& anulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Pompă de încărcare a acumulatorului
& reiniţializare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Pregătirea montajului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
I Pregătiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Istoric avarii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Prepararea de apă caldă menajeră. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121, 124

L Preselector hidraulic . . . . . . . . . . . . . . . 51, 55


Limitator de temperatură . . . . . . . . . . . . . 116 Presiunea de testare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Liste de piese componente . . 145, 153 Presiunea dinamică de alimentare cu
LON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 28
LON Presiunea în instalaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
& Actualizarea listei participanţilor . 61 Presiunea la duză . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
& Setarea numerelor participanţilor 60 Presiunea statică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
& Supravegherea erorilor . . . . . . . . . . . . . . 60 Prima punere în funcţiune . . . . . . . . . . . . . 22
& Verificarea participanţilor . . . . . . . . . . . 61 Programul de aerisire . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Programul de umplere . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
M Protocol de măsurători . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Manager de erori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Putere inferioară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 46
Măsurarea emisiilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Putere superioară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 46
Măsurarea emisiilor de substanţe
poluante prin gazele arse . . . . . . . . . . . . . 45
Măsurarea în rostul inelar . . . . . . . . . . . . . 34
Memoria de avarii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Modul de comunicare LON . . . . . . . . . . . 59
Montajul cazanului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

N
Nivele de service, privire de ansamblu
90
Nivelul caracteristicii de încălzire . . 57
Nivelul de codare 1
& accesare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Nivelul de codare 2
& accesare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

& Adrese de codare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68


5845 953 RO

167
Index alfabetic

Index alfabetic (continuare)

R S
Racord a.c.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Sarcina pentru încălzire, max. . . . . . . . 33
Racord de alimentare cu gaz . . . . . 7, 11 Schema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Racord de apă rece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Schema circuitului electric . . . . . . . . . . . 138
Racord pentru ceasul comandat prin Schema instalaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
unde radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Scheme de conectare . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Racord pentru evacuarea gazelor Scheme de instalaţii . . . . . . . . . . . . . . . . 49, 64
arse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Schimbarea limbii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Racordarea la reţea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Schimbător de căldură gaze arse/apă
Racordarea la reţea a accesoriilor . 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

Racordări externe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Schimbătorul de căldură în plăci . . 109


Racordul cazanului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Scurtarea timpului de încălzire . . . . . 135
Racordul de gaze arse al cazanului 45 Sensul de rotaţie al servomotorului
Racorduri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 vanei de amestec
Reducerea sarcinii de încălzire . . . . 134 & modificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Regim de încălzire . . . . . . . . . . . . . . 120, 123 & verificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Reglajul datei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Senzor de temperatură exterioară 111


Reglajul orei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Senzor de temperatură pe tur. . . . . . . 112
Reglajul temperaturii de ambianţă . 58 Senzor de temperatură
Repararea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 & exterioară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Retur circuit primar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 & tur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Ridicarea temperaturii de ambianţă Senzor pentru temperatura a.c.m la


reduse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 ieşire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Senzor pentru temperatura apei din
cazan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Senzor pentru temperatura din
acumulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Separarea circuitelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Set extensie pentru circuitul de
încălzire cu vană de amestec . . . . . . . 118
Siguranţa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Sistem de supraveghere a gazelor
arse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Stare de livrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Structura semnalizării de avarii . . . . . 98
Supapă de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Suprimarea unei semnalizări de
avarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

T
5845 953 RO

Tabel cu presiunile la duză. . . . . . . . . . . . 32

168
Index alfabetic

Index alfabetic (continuare)

Ţ U
Ţări în care poate fi livrat . . . . . . . . . . . . . . . 6 Umplerea instalaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Umplerea instalaţiei de încălzire . . . 22
T Unitate de comandă ‐ instalare. . . . . . 18
Telecomandă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Uscarea pardoselii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Temperatura de ambianţă normală 58
Temperatura de ambianţă redusă . . 59 V
Test relee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Vasul de expansiune cu membrană . . .
Testul de etanşeitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 44

Timp de încălzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Verificarea funcţiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94


Tipul de gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Verificarea participanţilor . . . . . . . . . . . . . . 61
Tipul de instalaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Vitocom 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Tur circuit primar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Vitotrol 100 UTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vitotrol 100 UTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vitotronic 050 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Vitotronic 050 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
5845 953 RO

169
170
5845 953 RO
5845 953 RO

171
Tipărit pe hârtie ecologică,
albită fără clor
Firma Viessmann îşi rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice!
Indicaţie de valabilitate

Cazan mural pe gaz


Tip WHSA
Nr. de fabricaţie
7186 934 ... până la 7186 937 ...
7186 940 ... până la 7186 941 ...
7246 166 ... până la 7246 167 ...

Viessmann S.R.L.
RO-507075 Ghimbav
5845 953 RO

Braşov
E-mail: info-ro@viessmann.com
www.viessmann.com

172