Sunteți pe pagina 1din 16

Instrucţiuni de montaj VIESMANN

pentru personalul de specialitate

Vitodens 200
Tipul WB2A, de la 8,8 până la 31,0 kW
Cazan în condensaţie pe combustibil gazos ca aparat mural
Model pe gaz metan şi gaz lichefiat

VITODENS 200

5845 654 RO 7/2004 După montaj nu trebuie păstrate aceste instrucţiuni!


Măsuri de siguranţă

Vă rugăm să respectaţi cu stricteţe aceste măsuri de siguranţă pentru a


exclude pericole şi daune umane şi materiale.

Explicarea măsurilor de siguranţă Normative

! Atenţie
Acest semn atrage atenţia asu-
pra unor posibile daune mate-
La efectuarea lucrărilor trebuie res-
pectate
& normativele legale cu privire la pre-

riale şi daune pentru mediul venirea accidentelor,


înconjurător. & normativele legale cu privire la ocro-

tirea mediului înconjurător,


Indicaţie & hotărârile asociaţiilor profesionale,

Informaţiile trecute sub denumirea de & normele de siguranţă prevăzute de

indicaţie conţin informaţii suplimen- STAS şi normativele internaţionale.


tare. a
c
Persoanele cărora se adresează
aceste instrucţiuni Intervenţii la instalaţie

Aceste instrucţiuni se adresează în & Se deconectează instalaţia de la


mod exclusiv personalului de speciali- reţea şi se verifică dacă este între-
tate autorizat. ruptă alimentarea electrică (de
& Intervenţiile la instalaţia de gaz tre- exemplu de la siguranţa separată
buie executate numai de către insta- sau de la un întrerupător principal).
latori autorizaţi de ROMGAZ. & Se asigură instalaţia împotriva unei

& Lucrările la instalaţia electrică vor fi reconectări accidentale.


executate numai de electricieni cali- & În cazul combustibilului gazos tre-

ficaţi. buie închis robinetul de gaz şi asi-


gurat împotriva deschiderii
accidentale.
5845 654 RO

2
Cuprins

Pregătirea montajului
Informaţii privind produsul........................................................................... 4
Pregătiri în vederea montajului cazanului .................................................... 5

Etapele de montaj
Montajul cazanului şi a racordurilor ............................................................. 7
Racordarea evacuării gazelor arse.............................................................. 8
Racordarea evacuării condensului .............................................................. 8
Racord pentru alimentarea cu gaz............................................................... 9
Deschiderea carcasei automatizării ............................................................ 10
Conexiuni electrice ..................................................................................... 11
& Pozarea cablurilor electrice...................................................................... 13
Închiderea carcasei automatizării şi instalarea elementului de comandă ...... 14
Montajul panoului frontal............................................................................. 15
Punerea în funcţiune şi efectuarea reglajelor............................................... 15
5845 654 RO

3
Informaţii privind produsul

Vitodens 200, Tipul WB2A

Reglat din fabricaţie pentru funcţionare pe gaz metan specific reţelelor din
Comunitatea Europeană.
Modelul pe gaz metan specific reţelelor din Comunitatea Europeană poate fi
adaptat pentru funcţionare pe gaz metan obişnuit sau gaz lichefiat cu ajutorul
unui set pentru trecere pe alt tip de combustibil.

Adaptarea pentru alte ţări decât cele enumerate pe plăcuţa cu caracteris-


tici
Trecerea pe alt tip de gaz, decât cele trecute pe plăcuţa cu caracteristici pentru
ţările de destinaţie, trebuie realizată de către o firmă de instalaţii de încălzire
autorizată care solicită şi omologarea conform legislaţiei în vigoare în ţara res-
pectivă.

5845 654 RO

4
Pregătiri în vederea montajului cazanului

Pentru pregătirea de către instalator a racordării la gaz, apă şi alimentare


electrică, vezi instrucţiunile de montaj pentru suportul pentru montaj sau
rama de montaj.

A Turul circuitului primar Rp¾ D Apă rece Rp¼ (cazan pentru


B Apă caldă Rp½ (cazan pentru încălzire şi preparare de apă
încălzire şi preparare de apă caldă menajeră, pe gaz)
caldă menajeră, pe gaz) Turul boilerului G¾ (cazan pentru
5845 654 RO

Turul boilerului G¼ (cazan pentru încălzire, pe gaz)


încălzire, pe gaz) E Turul circuitului primar Rp¾
C Racord pentru alimentarea cu gaz F Umplere/Golire

5
Pregătiri în vederea montajului cazanului (continuare)

G Spaţiu pentru cablurile electrice K Racord pentru vasul de expan-


H Dimensiune în cazul instalării cu siune G¾
boiler pentru preparare de apă L Evacuarea condensului
caldă menajeră amplasat sub
cazan.

Indicaţie 2. Racordul de alimentare cu gaz se


Cazanul (tipul de protecţie IP X4 D) pregăteşte conform normativelor în
este omologat conform DIN VDE 0100 vigoare.
pentru instalarea în încăperi umede în
zona de protecţie 1, dacă se poate 3. Se pregătesc conexiunile electrice.
exclude apariţia vreunui jet de apă. & Cablul de alimentare de la reţea:

Trebuie respectate condiţiile prevă- NYM-J 3 x 1,5 mm 2 , asigurat cu


zute de DIN VDE 0100. max. 16 A, 230 V~, 50 Hz.
& Cablurile pentru accesorii: NYM

1. Se pregătesc racordurile hidrau- cu numărul necesar de fire pentru


lice. Instalaţia de încălzire se spală racordarea aparatelor externe.
bine cu apă. & Toate cablurile trebuie să iasă în

zona „G“ 1200 mm din perete.

5845 654 RO

6
Montajul cazanului şi a racordurilor

Indicaţie
Elementul de racordare pentru vasul de expansiune se livrează ambalat sepa-
rat.
5845 654 RO

A Turul circuitului primar

7
Montajul cazanului şi a racordurilor (continuare)

B Apă caldă (cazan pentru încălzire D Apă rece (cazan pentru încălzire
şi preparare de apă caldă mena- şi preparare de apă caldă mena-
jeră, pe gaz) jeră, pe gaz)
Turul boilerului (cazan pentru Returul boilerului (cazan pentru
încălzire, pe gaz) încălzire, pe gaz)
C Racord pentru alimentarea cu gaz E Returul circuitului primar
F Umplere/Golire

Racordarea evacuării gazelor arse

Se racordează tubulatura de eva- Instrucţiuni de montaj pentru


cuare gaze arse şi admisie aer. sistemul de evacuare a gazelor
arse.

Racordarea evacuării condensului

Conducta de evacuare a condensului,


pentru care se asigură panta cores-
punzătoare şi aerisirea conductei, se
racordează la reţeaua de canalizare.

5845 654 RO

8
Racord pentru alimentarea cu gaz

1. Se face testul de etanşeitate.

! Atenţie
O presiune de testare prea
ridicată poate provoca avarii
la cazan şi la blocul de ven-
tile de gaz.
Suprapresiunea max. de
testare 150 mbar. În cazul
unei presiuni mai ridicate
pentru detectarea neetan-
şeităţilor, se desfac cazanul
şi blocul de ventile de la
A Racord pentru alimentarea cu gaz conducta principală de gaz
(se desface îmbinarea prin
Indicaţie pentru funcţionarea pe asamblare filetată).
gaz lichefiat!
În cazul instalării cazanului în încăperi 2. Se aeriseşte conducta de gaz.
sub nivelul solului, recomandăm mon-
tajul electrovalvei magnetice externe Trecerea pe alt tip de gaz:
de siguranţă. Instrucţiuni de montaj pentru
setul de trecere pe alt tip de
gaz
5845 654 RO

9
Deschiderea carcasei automatizării

5845 654 RO

10
Conexiuni electrice

Indicaţie pentru conectarea accesoriilor


La conectare se vor respecta instrucţiunile separate de montaj care sunt
ataşate accesoriilor.

A Conexiune pentru ceasul coman- B Vitotrol 100 UTD (numai la auto-


dat prin unde radio matizare pentru funcţionare cu
temperatură constantă)
C Vitotrol 100 UTA (numai la auto-
5845 654 RO

matizare pentru funcţionare cu


temperatură constantă)

11
Conexiuni electrice (continuare)

Conectori 230 V~ Conectori de joasă tensiune


fÖ Alimentarea de la reţea ! Senzor de temperatură exte-
& Firele „L1“ şi „N“ nu se vor rioară (numai în cazul funcţionă-
inversa. rii comandate de temperatura
& În cablul de alimentare de la exterioară).
reţea trebuie să existe un ele- Montaj:
ment de separare care deconec- & Se fixează pe peretele dinspre

tează în acelaşi timp de la reţea nord sau nord-vest, la o înăl-


toţi conductorii nelegaţi la masă ţime de 2 până la 2,5 m deasu-
cu diametrul suprafeţei de con- pra solului, în cazul clădirilor
tact de minimum 3 mm. cu mai multe etaje se fixează
& Siguranţă max. 16 A. în jumătatea superioară a celui
& Dacă elementul de trecere a de-al doilea etaj
cablurilor nu este suficient pen- & Nu se fixează deasupra feres-

tru secţiunea cablului folosit, se trelor, uşilor şi gurilor de aeri-


foloseşte un elementul de etan- sire
şare pentru cabluri alăturat. & Nu se fixează direct sub un

lH & Alimentarea de la reţea a acce- balcon sau sub streaşină


soriilor (230 V ~ 50 Hz). În cazul & Nu se va îngropa în tencuială

amplasării cazanului în încăperi & Cablu bifilar, lungimea max.

umede, alimentarea de la reţea 35 m la o secţiune a cablului


a accesoriilor amplasate în de 1,5 mm 2
afara zonei umede, nu se va ? Senzor de temperatură pe tur
face de la automatizare. Dacă pentru preselectorul hidraulic
cazanul se amplasează în afara (accesoriu)
încăperilor umede, conectarea % Senzor pentru temperatura apei
la alimentarea de la reţea a din boiler (se află împreună cu
accesoriilor se poate face direct setul de racordare pentru boile-
la automatizare. Acest racord se rul pentru preparare de apă
conectează şi se deconectează caldă menajeră)
direct o dată cu comutatorul por- aVG Participant la KM-BUS (acce-
nit-oprit al instalaţiei (max. 3 A). soriu)
& Vitotrol 100 UTA & Telecomandă Vitotrol 200 sau

& Vitotrol 100 UTD 300


& Vitocom 100

& Set extensie pentru un circuit

de încălzire cu vană de ames-


tec
& Vitosolic

& Extensie externă H1 sau H2


5845 654 RO

12
Conexiuni electrice (continuare)

Pozarea cablurilor electrice

! Atenţie
Cablurile electrice se deteriorează, dacă vin în contact cu componente
fierbinţi.
În cazul pozării şi fixării cablurilor electrice de către instalator, trebuie
avut grijă, să nu fie depăşită temperatura maximă admisă pentru cabluri.

A Conectori de joasă tensiune E Modul de comunicare


B Conexiuni de 230 V % Ştecher pentru conectarea senzo-
C Extensie internă rului pentru temperatura apei
D Placa electronică de bază calde menajere din boiler la setul
de conectori
5845 654 RO

13
Închiderea carcasei automatizării şi instalarea elementului de comandă

5845 654 RO

14
Montajul panoului frontal

Punerea în funcţiune şi efectuarea reglajelor

Pentru punerea în funcţiune şi efectuarea reglajelor, vezi instrucţiunile


de service.
5845 654 RO

15
16
Fax: 068 425017
Viessmann S.R.L.

www.viessmann.ro
Tel: 068 422054 / 422493
RO-507075 Ghimbav, Braşov
5845 654 RO Firma Viessmann îşi rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice!

Tipărit pe hârtie ecologică,


albită fără clor