Sunteți pe pagina 1din 84

Instrucţiuni de montaj şi VIESMANN

service
pentru personalul de specialitate

Vitopend100
Tipul WH0A
Cazan pentru încălzire şi preparare de apă caldă menajeră, pe gaz
Model pe gaz metan şi gaz lichefiat

Indicaţii de valabilitate, vezi ultima pagină

VITOPEND100

5845 632 RO 6/2004 Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni!


Măsuri de siguranţă

Măsuri de siguranţă

Vă rugăm să respectaţi cu stricteţe aceste măsuri de siguranţă pentru a


exclude pericole şi daune umane şi materiale.

Explicarea măsurilor de siguranţă & normativele legale cu privire la pre-


venirea accidentelor,
Pericol & normativele legale cu privire la ocro-

Acest semn atrage atenţia asu- tirea mediului înconjurător,


pra unor daune pentru per- & hotărârile asociaţiilor profesionale.

soane. & normele de siguranţă prevăzute de

STAS şi normativele internaţionale

! Atenţie
Acest semn atrage atenţia asu-
pra unor posibile daune mate-
& a

& c

riale şi daune pentru mediul Măsuri ce trebuie luate în caz de


înconjurător. miros de gaz

Indicaţie Pericol
Informaţiile trecute sub denumirea de Emanarea de gaz poate con-
indicaţie conţin informaţii suplimen- duce la la explozii care pot
tare. avea ca urmări accidentări
grave.
Persoanele cărora se adresează & Nu fumaţi! Evitaţi focul des-

aceste instrucţiuni chis şi formarea de scântei.


& Nu aprindeţi niciodată lumina

Aceste instrucţiuni se adresează în şi nu conectaţi aparatele


mod exclusiv personalului de speciali- electrice.
tate autorizat. & Deschideţi ferestrele şi uşile.

& Intervenţiile la instalaţia de gaz tre- & Închideţi robinetul de gaz.

buie executate numai de către insta- & Scoateţi instalaţia de încăl-

latori autorizaţi de ROMGAZ. zire din funcţiune.


& Lucrările la instalaţia electrică vor fi & Evacuaţi persoanele din

executate numai de electricieni cali- zona de pericol.


ficaţi. & Respectaţi măsurile de sigu-

& Prima punere în funcţiune se va ranţă înscrise de ROMGAZ


face de către executantul instalaţiei pe contorul de gaz.
sau de un specialist desemnat de & Informaţi firma de speciali-

acesta. tate din afara clădirii.

Normative
5845 632 RO

La efectuarea lucrărilor trebuie res-


pectate

2
Măsuri de siguranţă

Măsuri de siguranţă (continuare)

Măsuri ce trebuie luate în caz de Lucrările de remediere


miros de gaze arse

Pericol
Gazele arse pot conduce la
! Atenţie
Remedierea unor componente
cu funcţie de siguranţă pericli-
intoxicaţii care pun însăşi viaţa tează funcţionarea sigură a
în pericol. instalaţiei.
& Se scoate instalaţia de încăl- Componentele defecte trebuie
zire din funcţiune. înlocuite cu componente origi-
& Se aeriseşte încăperea de nale de la firma Viessmann.
amplasare a instalaţiei.
& Se închid uşile spre încăpe- Componente suplimentare, piese
rile de locuit. de schimb şi piese supuse uzurii

Intervenţii la instalaţie

& Se deconectează instalaţia de la


! Atenţie
Piesele de schimb şi piesele
supuse uzurii care nu au fost
reţea şi se verifică dacă este între- verificate împreună cu instala-
ruptă alimentarea electrică (de ţia pot influenţa funcţionarea
exemplu de la siguranţa separată instalaţiei. Montajul unor com-
sau de la un întrerupător principal). ponente neomologate ca şi
& Se asigură instalaţia împotriva unei efectuarea unor modificări
reconectări accidentale. neautorizate pot periclita sigu-
& În cazul combustibilului gazos tre- ranţa şi restrânge acordarea
buie închis robinetul de gaz şi asi- serviciilor de garanţie.
gurat împotriva deschiderii În cazul înlocuirii unor piese se
accidentale. vor utiliza numai piese origi-
nale de la firma Viessmann sau
piese de schimb aprobate de
firma Viessmann.
5845 632 RO

3
Cuprins

Cuprins

Instrucţiuni de montaj
Pregătirea montajului
Informaţii privind produsul........................................................................... 5
Pregătiri în vederea montajului cazanului .................................................... 5

Etapele de montaj
Montajul cazanului şi a racordurilor ............................................................. 8
Racordul de evacuare gaze arse - cu racord la coş (atmosferic)................... 9
Racordul de evacuare gaze arse - fără racord la coş (turbo) ........................ 10
Racord pentru alimentarea cu gaz............................................................... 15
Conexiuni electrice ..................................................................................... 15

Instrucţiuni de service
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea
Etapele de lucru - Prima punere în funcţiune, inspecţia şi întreţinerea.......... 18
Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lucru.................................. 20

Remedierea avariilor
Remediere.................................................................................................. 48

Diagnoză la automatizare
Semnificaţia diferitelor simboluri în timpul funcţionării ................................. 52
Semnificaţia diferitelor simboluri pentru service........................................... 52
Semnalizarea avariilor ................................................................................ 53

Scheme
Schema circuitului electric – Conexiuni interne – Schema circuitului electric 56
Schema circuitului electric – Conexiuni externe........................................... 58

Liste de piese componente....................................................................... 60

Protocoale................................................................................................. 72

Date tehnice .............................................................................................. 78

Certificate
Declaraţie de conformitate .......................................................................... 80

Index alfabetic .......................................................................................... 81


5845 632 RO

4
Pregătirea montajului

Informaţii privind produsul

Vitopend 100, Tipul WH0A

Reglat din fabricaţie pentru funcţionare pe gaz metan specific reţelelor din
Comunitatea Europeană.
Cu ajutorul unui set pentru trecere pe alt tip de combustibil se poate trece pe
gaz metan obişnuit sau gaz lichefiat.

Pregătiri în vederea montajului cazanului

Pentru pregătirea de către instalator a racordării la gaz, apă şi alimentare

Montaj
electrică, vezi instrucţiunile de montaj pentru suportul pentru montaj sau
rama de montaj.
5845 632 RO

5
Pregătirea montajului

Pregătiri în vederea montajului cazanului (continuare)

A Tur circuit primar R p¾ E Retur circuit primar R p¾


B Apă caldă R p½ F Umplere/Golire
C Racord pentru alimentarea cu gaz G Spaţiu pentru cablurile electrice
D Apă rece R p½

1. Se pregătesc racordurile hidrau- 2. Racordul de alimentare cu gaz se


lice. Se spală instalaţia de încăl- pregăteşte conform normativelor în
zire. vigoare.
5845 632 RO

6
Pregătirea montajului

Pregătiri în vederea montajului cazanului (continuare)

3. Se pregătesc conexiunile electrice.


& Cablul de alimentare de la reţea:

NYM-J 3 x 1,5 mm 2 , asigurat cu


max. 16 A, 230 V~, 50 Hz.
& Cablurile pentru accesorii: NYM

cu numărul necesar de fire pentru


racordarea aparatelor externe.
& Toate cablurile trebuie să iasă în

zona „G“ 1200 mm din perete.

Montaj
5845 632 RO

7
Etapele de montaj

Montajul cazanului şi a racordurilor

A Tur circuit primar R p¾ D Apă rece R p½


5845 632 RO

B Apă caldă R p½ E Retur circuit primar R p¾


C Racord pentru alimentarea cu gaz F Umplere/Golire

8
Etapele de montaj

Racordul de evacuare gaze arse - cu racord la coş (atmosferic)

1. Racordul pentru evacuarea gazelor


arse se leagă prin tubulatura de
gaze arse pe traseul cel mai scurt
la coş. Se vor evita curburile accen-
tuate.

Indicaţie
Diametrul tubulaturii de evacuare a
gazelor arse şi cel al coşului de fum
trebuie să corespundă diametrului
stuţului stabilizatorului de tiraj. De
la tubulatura de evacuare a gazelor

Montaj
arse la elementele constructive
inflamabile trebuie să se păstreze o
distanţă de cel puţin 100 mm.

2. Se decupează gura de măsurare în


tubulatura de evacuare a gazelor
arse (vezi figură).

3. Tubulatura de evacuare a gazelor


arse se izolează termic (dacă este
necesar).

A Orificiu de măsurare Ø 10 mm
B 2 x diametrul tubulaturii de gaze
arse
5845 632 RO

9
Etapele de montaj

Racordul de evacuare gaze arse - fără racord la coş (turbo)

A Cotul de racordare la cazan pen- B Racordul coaxial de gaze arse al


tru instalarea orizontală a tubula- cazanului pentru instalarea verti-
turii de evacuare a gazelor arse cală a tubulaturii de evacuare a
(60/100, 70/110 şi 80/125). gazelor arse (60/100, 70/110 şi
80/125).
C Racordul paralel de gaze arse al
cazanului pentru instalarea verti-
cală şi orizontală a tubulaturii de
evacuare a gazelor arse (80/80).
5845 632 RO

10
Etapele de montaj

Racordul de evacuare gaze arse - fără racord la c . . . (continuare)

1. Înainte de montaj se verifică cu aju- 3. Se introduce racordul de gaze arse


torul tabelului de la pag. 11, dacă al cazanului cu elementul de adap-
trebuie montat un element de tare pentru tubulatura de gaze
adaptare pentru tubulatura de gaze arse.
arse.
Indicaţie
2. Se slăbesc şuruburile de întindere Ştuţurile pentru racordul de gaze
de la flanşa pentru racordul de arse al cazanului C trebuie mon-
gaze arse al cazanului. tate paralel şi astfel încât să indice
spre stânga sau spre dreapta.

4. Se strâng şuruburile de întindere.

Montaj
5. Se montează sistemul de evacuare
a gazelor arse.

Instrucţiuni de montaj pentru


sistemul de evacuare a
gazelor arse

Obturatoare de aer de admisie pentru sisteme de evacuare


gaze arse/admisie aer 60/100 şi 80/80 mm

La lungimi ale tubulaturii de evacuare gaze arse/admisie aer peste 3 m trebuie


montat şi racordat un element de vizitare cu colector pentru condens.
La solicitare se pot obţine informaţii pentru 80/125 şi 70/110.

Sistem 80/80 mm
Tubulatura pentru admisie aer trebuie izolată termic dacă se află în încăperi
neîncălzite.
La funcţionare pe gaz lichefiat se admite lungimea tubulaturii până la 7 m.
5845 632 RO

11
Etapele de montaj

Racordul de evacuare gaze arse - fără racord la c . . . (continuare)

Schema Tipul racor- Tip Diame- Lungi- Lungi- Element


dului (con- trul mea mea de adap-
struc- tubula- tubula- tubula- tare pen-
tiv) turii de turii de turii tru tubu-
eva- gaze pentru latura de
cuare arse admisie gaze
gaze aer arse
arse/
admisie
aer
mm m m
Racordare C 12x 60/100 până la 2 da
prin peretele peste 2 până la 5 nu
exterior C 12 80/80 până la 6 da
peste 6 până nu
la 14

Evacuare C 32x 60/100 până la 2 da


prin acoperiş peste 2 până la 5 nu
C 32 80/80 până la 6 da
peste 6 până nu
la 14

Racord la coş C 42x 60/100 până la 2 da


cu sistem de
tuburi con-
centrice

Evacuare C 52 80/80 până la 6 da


gaze arse peste 6 până la 8 nu
peste acope-
riş, admisie
aer din altă
zonă de pre-
siune (perete
exterior)
5845 632 RO

12
Etapele de montaj

Racordul de evacuare gaze arse - fără racord la c . . . (continuare)

Schema Tipul racor- Tip Diame- Lungi- Lungi- Element


dului (con- trul mea mea de adap-
struc- tubula- tubula- tubula- tare pen-
tiv) turii de turii de turii tru tubu-
eva- gaze pentru latura de
cuare arse admisie gaze
gaze aer arse
arse/
admisie
aer
mm m m
Evacuare B 22 80/80 până la 6 da

Montaj
gaze arse peste 6 până nu
peste acope- la 14
riş, admisie
aer din altă
zonă de pre-
siune (aer din
încăpere)
Căi separate C 82 80/80 până până da
de evacuare la 4 la 2
gaze arse şi
admisie aer

Sistem 80/80 mm – Deschiderea evacuării bypass pentru


gaze arse

Etapele de lucru sunt valabile pentru tipurile constructive B 22, C 12, C 32, C 52şi
C 82 în combinaţie cu sistemul de evacuare a gazelor arse 80/80.
5845 632 RO

13
Etapele de montaj

Racordul de evacuare gaze arse - fără racord la c . . . (continuare)

1. Se îndepărtează tabla ştanţată. 2. Valorile măsurate (cu panoul fron-


Evacuarea bypass pentru gaze tal montat) se trec în protocolul de
arse este astfel deschisă. măsurători.
5845 632 RO

14
Etapele de montaj

Racord pentru alimentarea cu gaz

1. Se montează robinetul de gaz A.

Trecerea pe alt tip de gaz:


Instrucţiuni pentru setul de
trecere pe alt tip de gaz
Trecerea pe alt tip de gaz,
decât cele trecute pe plăcuţa
cu caracteristici pentru ţările
de destinaţie, trebuie reali-
zată de către o firmă de
instalaţii de încălzire autori-
zată care solicită şi omolo-

Montaj
garea conform legislaţiei în
vigoare în ţara respectivă.

2. Se face testul de etanşeitate.

! Atenţie
O presiune de testare prea
ridicată poate provoca avarii
la cazan şi la blocul de ven-
tile de gaz.
Suprapresiunea max. de
testare 150 mbar. În cazul
unei presiuni mai ridicate
pentru detectarea neetan-
şeităţilor, se desfac cazanul
şi blocul de ventile de la con-
ducta principală de gaz (se
desface îmbinarea prin
asamblare filetată).

3. Se aeriseşte conducta de gaz.

Conexiuni electrice

Indicaţie pentru conectarea accesoriilor


La conectare se vor respecta instrucţiunile separate de montaj care sunt
5845 632 RO

ataşate accesoriilor.

15
Etapele de montaj

Conexiuni electrice (continuare)

aYA Presostat de gaz dG Electrovalvă magnetică pentru


gÖ Semnalizarea de avarii gaz
q Aprindere sÖ Pompă de circulaţie
lH Vitotrol 100 fÖ Alimentare de la reţea (230 V~,
a-Ö Funcţionare fără racord la coş: 50 Hz)
Motor suflantă Conductorul de fază "L1" şi nulul
Funcţionare cu racord la coş: "N" nu au voie să fie inversaţi.
Blocarea aparatelor de aerisire Reţeaua de alimentare trebuie
Racordare numai prin extensia să aibă un nul. Conductele de
de racordare, nr. de comandă apă trebuie să fie legate la
7159 945. Nu se admite racorda- banda de pământare a clădirii.
rea directă. ? Conectare la masă ionizare
F1 Siguranţă T 2,5 A

5845 632 RO

16
Etapele de montaj

Conexiuni electrice (continuare)

Pozarea cablurilor electrice

! Atenţie
Cablurile electrice se deteriorează, dacă vin în contact cu componente
fierbinţi.
În cazul pozării şi fixării cablurilor electrice de către instalator, trebuie
avut grijă să nu fie depăşită temperatura maximă admisă pentru cabluri.

Montaj
5845 632 RO

17
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Etapele de lucru - Prima punere în funcţiune, inspecţia şi întreţinerea

Pentru indicaţii suplimentare cu privire la etapele de lucru,


vezi pagina indicată

Etapele de lucru pentru prima punere în funcţiune
Etapele de lucru pentru inspecţieEtapele de lucru pentru întreţinere Pagina


! ! !
• • • 01. Umplerea instalaţiei de încălzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
• 02. Conectarea telecomenzii Vitotrol 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
• • 03. Verificarea tipului de gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
• 04. Trecerea pe alt tip de gaz (vezi instrucţiunile
separate de montaj)
• • • 05. Măsurarea presiunii statice şi dinamice de
alimentare cu gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
• • • 06. Măsurarea presiunii la duză . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
• 07. Reglajul puterii utile maxime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
• • • 08. Verificarea etanşeităţii tuturor racordurilor pe
circuitul primar şi pe cel secundar
• 09. Testul de etanşeitate al sistemului de evacuare
gaze arse/admisie aer (măsurare în rostul inelar) . . . .
• • 10. Golirea instalaţiei de încălzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• • 11. Verificarea şi curăţirea arzătorului care
funcţionează cu racord la coş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
• • 12. Verificarea şi curăţirea arzătorului care
funcţionează fără racord la coş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
• • 13. Verificarea şi curăţirea schimbătorului de căldură
gaze arse/apă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
• • 14. Verificarea electrozilor de aprindere şi ionizare . . . . . . . 43
• 15. Limitator de debit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
• • • 16. Verificarea vasului de expansiune cu membrană şi
a presiunii în instalaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
• • • 17. Verificarea funcţionării ventilelor de siguranţă
5845 632 RO

• • • 18. Verificarea poziţiei stabile a conexiunilor electrice

18
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Etapele de lucru - Prima punere în funcţiune, insp . . . (continuare)


Etapele de lucru pentru prima punere în funcţiune


Etapele de lucru pentru inspecţieEtapele de lucru pentru întreţinere Pagina


! ! !
• • • 19. Verificarea etanşeităţii conductelor de gaz şi a
blocului de ventile de gaz la presiune de lucru . . . . . . . . 45
• • • 20. Măsurarea curentului de ionizare .................................. 46
• • • 21. Verificarea ventilului extern de siguranţă pentru
gaz lichefiat (dacă există)
• 22. Instruirea utilizatorului instalaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Service
5845 632 RO

19
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lucru

Umplerea instalaţiei de încălzire

5845 632 RO

20
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

1. Se controlează presiunea prelimi-


nară din vasul de expansiune cu
membrană .

2. Se închide robinetul de gaz.

3.
! Atenţie
Apa de umplere cu proprie-
tăţi necorespunzătoare sti-
mulează depunerile şi
procesul de coroziune şi
poate provoca avarii la
cazan.
& Instalaţia de încălzire tre-

buie spălată bine înainte


de umplere.
& Se va folosi numai apă

care îndeplineşte condiţiile


de apă menajeră.
& Apa cu o duritate peste

20°dH (3,58 mmol/l) tre-


buie dedurizată.
& Apei de umplere i se poate

adăuga un agent de pro-


tecţie la ingheţ indicat spe-
cial pentru instalaţii de
încălzire.

Instalaţia de încălzire se umple prin


robinetul de umplere de pe returul
circuitului de încălzire (prin setul de
Service

racordare sau de către instalator).


(presiunea minimă în instalaţie >
0,8 bar).

Indicaţie
Dacă automatizarea nu a fost
conectată înainte de umplerea
instalaţiei, servomotorul ventilului
de comutare se află într-o poziţie
5845 632 RO

intermediară şi instalaţia va fi
umplută complet.

21
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

4. Dacă automatizarea a fost conec-


tată deja înainte de umplere:
& Ambele butoane rotative se

rotesc simultan la stânga până la


limită
& Comutatorul pornit-oprit „8“ se

închide şi se redeschide după


3 s.
& Comutatorul rotativ „tw“ se

aduce pentru cca 3 s în domeniul


de reglaj şi apoi din nou în poziţia
iniţială.

Indicaţie
Pompele pornesc pentru cca
10 minute.

5. Aparatul se opreşte de la comutato-


rul pornit-oprit „8“ al instalaţiei.

6. Se închide robinetul de umplere şi


golire A.

Conectarea telecomenzii Vitotrol 100

1. Masca de protecţie a blocului de


conectori A se scoate din clemele
de fixare şi se îndepărtează.
5845 632 RO

22
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

2. Se îndepărtează puntea B de la
ştecherul 96 între bornele „1“ şi „L“.

3. Se conectează telecomanda Vito-


trol 100 C.

Schema circuitului electric,


vezi pag. 58.
Instrucţiuni de montaj pentru
Vitotrol 100.

4. Se montează masca blocului de


conectori.

Service
5845 632 RO

23
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Verificarea tipului de gaz

1. Se află tipul de gaz metan şi indi- 3. Dacă datele nu corespund, trebuie


cele Wobbe (Wo) de la ROMGAZ, trecut arzătorul pe tipul de gaz
respectiv furnizorul de gaz liche- existent, corespunzător datelor
fiat. obţinute de la ROMGAZ, respectiv
furnizorul de gaz lichefiat.
Indicaţie
În starea de livrare cazanul Vito- Vezi instrucţiunile separate
pend 100 este reglat pentru func- de montaj pentru setul de
ţionare pe gaz metan specific trecere pe alt tip de combus-
reţelelor din Comunitatea Euro- tibil.
peană.
Cazanul poate să funcţioneze în După trecerea pe
cazul indicelui Wobbe cuprins între & gaz lichefiat

12,0 şi 16,1 kWh/m 3 (între 43,2 şi & Cazanul poate să funcţioneze în

58,0 MJ/m 3 ). cazul indicelui Wobbe cuprins


între 20,2 şi 21,3 kWh/m 3 (între
Indicaţie 72,8 şi 76,8 MJ/m 3 ).
bf În starea de livrare cazanul & P Gaz metan L S (GZ 35)

Vitopend 100 este reglat pentru & Cazanul poate să funcţioneze în

funcţionare pe gaz metan specific cazul indicelui Wobbe cuprins


reţelelor din Comunitatea Euro- între 8,45 şi 10,0 kWh/m 3 (între
peană. 30,4 şi 36,0 MJ/m 3 ).
Cazanul poate să funcţioneze în & P Gaz metan L S (GZ 41,5)

cazul indicelui Wobbe cuprins între & Cazanul poate să funcţioneze în

11,4 şi 15,3 kWh/m 3 (între 40,8 şi cazul indicelui Wobbe cuprins


54,8 MJ/m 3 ). între 9,86 şi 12,0 kWh/m 3 (între
35,5 şi 43,4 MJ/m 3 ).
2. Se compară tipul şi grupa de gaz & h Gaz metan grupa S (GZ

cu datele trecute pe autocolantul 25,1)


de pe arzător. & Cazanul poate să funcţioneze în

cazul indicelui Wobbe cuprins


între 10,1 şi 11,55 kWh/m 3 (între
36,3 şi 41,6 MJ/m 3 ).

4. Se trece tipul de gaz în protocolul


de măsurători de la pag. 72.
5845 632 RO

24
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Măsurarea presiunii statice şi dinamice de alimentare cu gaz

Pericol
Formarea de CO ca urmare a unui reglaj incorect al arzătoruluiprezintă
un pericol permanent pentru sănătate şi poate avea urmări grave.
Înainte şi după lucrările la aparatele care funcţionează pe gaz trebuie
măsurate emisiile de CO.

Funcţionarea pe gaz lichefiat


Rezervorul de gaz lichefiat trebuie clătit de două ori la prima punere în func-
ţiune/înlocuire. Rezervorul şi conducta de racordare la alimentarea cu gaz tre-
buie bine aerisite după clătire.

Presiunea statică

1. Se închide robinetul de gaz.

2. Se slăbeşte şurubul de la racordul


de măsurare A de la blocul de
ventile , nu se scoate complet şi se
racordează manometrul.

3. Se deschide robinetul de gaz.

4. Se măsoară presiunea statică, ea


ar trebui să fie
max. 57,5 mbar.

Service
5845 632 RO

25
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

5. Se porneşte cazanul.

Indicaţie
La prima punere în funcţiune apara-
tul poate indica avarie, deoarece
există aer pe conducta de gaz.
Pentru deblocarea arzătorului se
roteşte butonul „tr“ pentru scurt
timp până la limită spre dreapta şi
apoi înapoi. Se repetă procesul de
aprindere.

Funcţionare fără racord la coş


Panoul de protecţie trebuie să fie
montat pentru a împiedica pătrun-
derea de aer fals.

6. Se măsoară presiunea de alimen-


tare cu gaz (presiunea dinamică),
ea trebuie să fie
& la gaz metan 20 mbar,

& la gaz lichefiat 37 respectiv

50 mbar.

Indicaţie
Pentru măsurarea presiunii gazului
la racord se vor utiliza aparate de
măsură cu o precizie de cel puţin
0,1 mbar.

7. Se trece în protocol valoarea măsu-


rată.
Se vor lua măsurile corespunză-
toare conform tabelului.
5845 632 RO

26
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Presiunea de ali- Presiunea de ali- Măsuri


mentare (presiu- mentare (presiu-
nea dinamică) nea dinamică)
pentru gaz metan pentru gaz liche-
fiat
sub 17,4 mbar sub 25 mbar Nu se va porni instalaţia şi se va
informa firma ROMGAZ, respectiv fur-
nizorul de gaz lichefiat.
17,4 - 57,5 mbar 42,5 - 57,5 mbar Se porneşte cazanul.
peste 57,5 mbar peste 57,5 mbar Se instalează un regulator pentru pre-
siunea gazului înainte de intrarea în
instalaţie şi se reglează presiunea
la gaz metan specific reţelelor din
Comunitatea Europeană la 20 mbar
la gaz lichefiat la 37 respectiv 50 mbar.
Se informează firma ROMGAZ, res-
pectiv furnizorul de gaz lichefiat.

8. Se închide comutatorul pornit-oprit


de la automatizare (cazanul se
opreşte), se închide robinetul de
gaz, se scoate manometrul, se
închide cu şurubul corespunzător
racordul de măsurare A.

9. Se deschide robinetul de gaz şi se


porneşte cazanul.

Pericol
Scurgerea de gaz pe la
Service

racordul de măsurare con-


stituie pericol de explozie.
Se verifică etanşeitatea la
gaz a racordului de măsu-
rare A.
5845 632 RO

27
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Măsurarea presiunii la duză

1. Se închide comutatorul pornit-


oprit „8“ al instalaţiei.

2. Se roteşte butonul rotativ „tr“ la


stânga până la limită.

3. Se închide robinetul de gaz.

4. Se slăbeşte şurubul de la racordul


de măsurare A, nu se scoate
complet şi se racordează mano-
metrul.

5. Se deschide robinetul de gaz. Se


porneşte cazanul.

6. Se reglează puterea maximă.

Se roteşte butonul „tw“ până la


limită la dreapta (se lasă pentru
scurt timp în această poziţie) şi
apoi se roteşte înapoi.

Indicaţie
La regimul de funcţionare cu
putere nominală maximă se revine
automat după cca 30 minute sau
prin deconectarea şi reconectarea
alimentării de la reţea.

LEDurile„tw“ şi „tr“ semnali-


zează intermitent simultan.
5845 632 RO

28
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

7. Se scoate capacul B de la blocul


de ventile.

8. Se măsoară presiunea la duză la


valoarea maximă a puterii nomi-
nale. În cazul cazul unor abateri
faţă de valoarea din tabelul de
la pag. 30 respectiv de la
pag. 33 se reglează presiunea la
duză pentru puterea nominală
maximă la şurubul C (cheie nr.
10).

Indicaţie
bf La funcţionare pe gaz
metan este interzisă modificarea
puterii nominale maxime reglate
din fabricaţie. Presiunea la duză
se controlează numai cu capacul
B montat.

Service
5845 632 RO

29
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

9. Se reglează puterea minimă.

Se roteşte butonul rotativ „tw“ la


stânga până la limită.

Indicaţie
Înainte de a regla puterea nomi-
nală minimă, trebuie reglată pute-
rea nominală maximă. La regimul
de funcţionare cu putere nominală
minimă se revine automat după
cca 30 minute sau prin deconecta-
rea şi reconectarea alimentării de
la reţea.

Indicaţie
bf La funcţionare pe gaz
metan este interzisă modificarea
puterii nominale maxime reglate
din fabricaţie. Presiunea la duză
se controlează numai cu capacul
B montat.

LEDurile„tw“ şi „tr“ semnali-


zează intermitent alternativ.

10. Se măsoară presiunea la duză la


puterea nominală minimă. În
cazul cazul unor abateri faţă de
valoarea din tabelul de la
pag. 30 respectiv de la pag. 33
se reglează presiunea la duză
pentru puterea nominală minimă
la şurubul cu cap crestat D. Se
ţine contra de şurubul C (cheie
nr. 10).
5845 632 RO

30
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Funcţionare cu racord la coş


Putere nominală kW 10,5 11 12 15 18 21 24 Duze
ømm
Presiunea la duză
considerând presiunea de
alimentare cu gaz de
20 mbar
cu cu indi-
cele
Wobbe
Wo
Gaz 14,1 kW- mbar 2,4 2,6 3,1 4,7 6,5 8,8 11,5 1,30
metan h/m 3
tip CE 50,7 MJ/
m3
h Gaz 10,9 kW- mbar 2,0 2,2 2,5 3,8 5,3 7,0 9,2 1,55
metan h/m 3
grupa S 39,1 MJ/
m3
P Gaz 9,2 kWh/ mbar 1,8 2,0 2,3 3,5 4,9 6,6 8,6 1,70
metan L- m 3
S GZ 35 33,2 MJ/
m3
P Gaz 11,0 kWh/ mbar 2,4 2,6 3,1 4,7 6,5 8,8 11,5 1,30
metan L- m 3
W GZ 41,5 39,6 MJ/
m3
P Gaz 14,1 kW- mbar 2,4 2,6 3,1 4,7 6,5 8,8 11,5 1,45
metan E h/m 3
GZ 50 50,7 MJ/
m3
Service
5845 632 RO

31
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Putere nominală kW 10,5 11 12 15 18 21 24 Duze


ømm
bf 14,1 kW- mbar 4,2 4,5 5,4 7,8 10,8 14,6 18,4 1,30
Gaz h/m 3
metan 50,7 MJ/
3
tip E+ * 1 m
considerând pre-
siunea de alimen-
tare cu gaz de
20 mbar
bf 11,4 kWh/ mbar 4,2 4,9 5,8 9,1 13,1 17,8 23,3 1,30
Gaz m3
metan 40,8 MJ/
3
tip E+ * 1 m
considerând pre-
siunea de alimen-
tare cu gaz de
25 mbar
cu cu indicele
Wobbe Wo
Gaz 21,3 kW- mbar 4,8 4,9 5,6 8,5 12,0 16,4 21,6 0,87
lichefiat h/m 3
76,8 MJ/
m3
considerând pre-
siunea de alimen-
tare cu gaz de
50 mbar
5845 632 RO

*1 La funcţionare pe gaz metan este interzisă modificarea reglajelor efectuate din fabrica-
ţie.
32
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Funcţionare fără racord la coş


Putere nominală kW 10,5 11 12 15 18 21 24 Duze
ømm
Presiunea la duză
considerând presiunea de
alimentare cu gaz de
20 mbar
cu cu indicele
Wobbe Wo
Gaz 14,1 kW- mbar 1,7 1,9 2,3 4,0 5,5 7,4 9,7 1,35
metan h/m 3
tip CE 50,7 MJ/
m3
h Gaz 10,9 kW- mbar 1,5 1,7 2,0 3,6 4,9 6,7 8,7 1,55
metan h/m 3
grupa S 39,1 MJ/
m3
P Gaz 9,2 kWh/ mbar 1,2 1,4 1,6 3,4 4,6 6,3 8,2 1,70
metan L- m 3
S GZ 35 33,2 MJ/
m3
P Gaz 11,0 kWh/ mbar 2,1 2,3 2,9 4,4 6,3 8,6 10,7 1,45
metan L- m 3
W GZ 41,5 39,6 MJ/
m3
P Gaz 14,1 kW- mbar 1,7 1,9 2,3 4,0 5,5 7,4 9,7 1,35
metan E h/m 3
GZ 50 50,7 MJ/
m3
Service
5845 632 RO

33
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Putere nominală kW 10,5 11 12 15 18 21 24 Duze


ømm
bf 14,1 kW- mbar 3,5 4,0 4,8 7,4 10,4 14,6 18,3 1,35
Gaz h/m 3
metan 50,7 MJ/
3
tip E+ * 1 m
considerând pre-
siunea de alimen-
tare cu gaz de
20 mbar
bf 11,4 kWh/ mbar 4,0 4,9 5,8 9,1 13,1 17,8 23,3 1,35
Gaz m3
metan 40,8 MJ/
3
tip E+ * 1 m
considerând pre-
siunea de alimen-
tare cu gaz de
25 mbar
cu cu indicele
Wobbe Wo
Gaz 21,3 kW- mbar 4,1 4,4 5,4 8,7 12,4 16,8 21,5 0,87
lichefiat h/m 3
76,8 MJ/
m3
considerând pre-
siunea de alimen-
tare cu gaz de
50 mbar
5845 632 RO

*1 La funcţionare pe gaz metan este interzisă modificarea reglajelor efectuate din fabrica-
ţie.
34
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Numai pentru f: Vitopend 100 în combinaţie cu instalaţii de aerisire VMC


Putere nominală kW 11,2 12 15 18 21 24 Duze
ømm
Presiunea la duză
considerând presiunea de ali-
mentare cu gaz de 20 mbar
cu cu indicele Wobbe
Wo
Gaz 14,1 kWh/m 3 mbar 4,7 5,4 7,8 10,8 14,6 18,4 1,30
metan 50,7 MJ/m 3
tip E+
considerând presiunea de ali-
mentare cu gaz de 25 mbar
Gaz 11,4 kWh/m 3 mbar 5,1 5,8 9,1 13,1 17,8 23,3 1,30
metan 40,8 MJ/m 3
tip E+
considerând presiunea de ali-
mentare din reţeaua de gaz 37/
50 mbar
cu cu indicele Wobbe
Wo
Gaz 21,3 kWh/m 3 mbar 5,1 5,6 8,5 12,0 16,4 21,6 0,87
lichefiat 76,8 MJ/m 3

Numai pentru f:
Pentru presiunea la duză se con-
sideră 15 °C şi 1013 mbar.
La funcţionare pe gaz metan este
interzisă modificarea reglajelor
efectuate din fabricaţie.
Service
5845 632 RO

35
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

11. Se fixează pe poziţie capacul B.

12. Se verifică valorile reglate si se


trec în protocolul de măsurători.

13. Se închide comutatorul pornit-


oprit de la automatizare (cazanul
se opreşte), se închide robinetul
de gaz, se scoate manometrul, se
închide cu şurubul corespunzător
racordul de măsurare A.

14. Butoanele rotative „tw“ şi „tr“


se aduc în poziţia iniţială.

15. Se deschide robinetul de gaz şi


se porneşte cazanul.

Pericol
Scurgerea de gaz pe la
racordul de măsurare con-
duce la pericol de explozie.
Se verifică etanşeitatea la
gaz a racordului de măsu-
rare A.

Reglajul puterii utile maxime

Indicaţie
Pentru regimul de încălzire poate fi limitată puterea utilă maximă. Limitarea se
face prin domeniul de modulare.

1. Se închide comutatorul pornit-


oprit „8“ al instalaţiei.

2. Se roteşte butonul rotativ „tr“ la


stânga până la limită.
5845 632 RO

36
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

3. Se slăbeşte şurubul de la racordul


de măsurare A, nu se scoate
complet şi se racordează mano-
metrul.

4. Se deschide robinetul de gaz şi se


conectează comutatorul pornit-
oprit „8“.

5. Se roteşte butonul „tw“ până la


limită la dreapta (se lasă pentru
scurt timp în această poziţie) şi
apoi se roteşte înapoi.
LEDurile„tw“ şi „tr“ semnali-
zează intermitent simultan.

6. Se slăbesc şuruburile laterale B


de la carcasa automatizării.

7. Se rabate automatizarea în jos.

8. Masca de protecţie a blocului de


conectori C se scoate din cle-
mele de fixare şi se îndepărtează. Service

9. Potenţiometrul D se roteşte cu o
şurubelniţă la stânga, până ce
presiunea la duză indicată de
manometru corespunde regimului
de încălzire dorit, conform tabelu-
lui cu presiuni la duze de la
pag. 30 respectiv 33.

10. Se aşează la loc masca C.


5845 632 RO

11. Se rabate automatizarea în sus şi


se fixează cu şuruburi.

37
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

12. Se închide comutatorul pornit-


oprit „8“, se închide robinetul de
gaz, se scoate manometrul şi se
închide racordul de măsurare A.

13. Butoanele rotative „tw“ şi „tr“


se aduc în poziţia iniţială.

14. Reglajul puterii utile maxime se


documentează prin plăcuţa cu
caracteristici suplimentară, ata-
şată „Documentaţiei tehnice“. Plă-
cuţa cu caracteristici se lipeşte
lângă plăcuţa cu caracteristici din
partea superioară.

15. Se deschide robinetul de gaz şi se


porneşte cazanul.

Pericol
Scurgerea de gaz pe la
racordul de măsurare con-
duce la pericol de explozie.
Se verifică etanşeitatea la
gaz a racordului de măsu-
rare A.
5845 632 RO

38
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Verificarea şi curăţirea arzătorului care funcţionează cu


racord la coş

Service

1. Se închide comutatorul pornit-oprit 4. Se deşurubează masca de protec-


de la automatizare şi se întrerupe ţie de la camera de ardere B.
alimentarea de la reţea.
5. Se scoate ştecherul C de la elec-
2. Se închide robinetul de gaz şi se trodul de ionizare.
asigură împotriva deschiderii acci-
dentale. 6. Se scoate ştecherul cablului de
aprindere D de la automatizare.
3. Se scoate cablul de masă A de la
5845 632 RO

arzător. 7. Se slăbesc şuruburile de fixare E


de la rampa de distribuţie a gazu-
lui.

39
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

8. Se desface legătura prin îmbinare 9. Se curăţă arzătorul, dacă este


filetată F de la blocul de ventile. necesar, cu aer comprimat sau
leşie de săpun.
Se clăteşte cu apă curată.

Indicaţie
Se deşurubează electrozii de
aprindere şi supraveghere, even-
tual se spală cu leşie de săpun sau
apă curată.

Verificarea şi curăţirea arzătorului care funcţionează fără


racord la coş

1. Se închide comutatorul pornit- 2. Se închide robinetul de gaz şi se


5845 632 RO

oprit de la automatizare şi se asigură împotriva deschiderii


deconectează de la reţea. accidentale.

40
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

3. La panoul de acoperire A se slă- 8. Se slăbesc şuruburile de


besc şuruburile din partea supe- fixare F de la rampa de distribu-
rioară, iar cele din partea ţie a gazului.
inferioară se deşurubează şi se
scot. Se îndepărtează panoul de 9. Se desface legătura prin îmbinare
acoperire. filetată G de la blocul de ventile.

4. Se scoate cablul de masă B de 10. Se curăţă arzătorul, dacă este


la arzător. necesar, cu aer comprimat sau
leşie de săpun.
5. Se deşurubează masca de pro- Se clăteşte cu apă curată.
tecţie de la camera de ardere C.
Indicaţie
6. Se scoate ştecherul D de la Se deşurubează electrozii de
electrodul de ionizare. aprindere şi supraveghere, even-
tual se spală cu leşie de săpun
7. Se scoate ştecherul cablului de sau apă curată.
aprindere E de la automatizare.

Service
5845 632 RO

41
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Verificarea şi curăţirea schimbătorului de căldură gaze arse/


apă

1. Se scot ştecherele de la senzorul


de temperatură al cazanului A şi
limitatorul de temperatură B.

2. Se scoate siguranţa conexiunii cu


fişe C de la tubul de racordare şi
se desface legătura prin îmbinare
filetată D.

3. Se extrage schimbătorul de căldură


gaze arse/apă E spre faţă.

4. Se curăţă schimbătorul de căldură


gaze arse/apă, dacă este necesar,
cu aer comprimat sau leşie de
săpun.
Se clăteşte cu apă curată.

5845 632 RO

42
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Verificarea electrozilor de aprindere şi ionizare

Service
5845 632 RO

1. Se verifică dacă electrozii de aprin- 2. Se curăţă electrozii de aprindere


dere A şi electrodul de ionizare cu o perie mică sau cu hârtie abra-
B sunt consumaţi sau murdari. zivă.

43
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

3. Se verifică dacă sunt respectate 4. Se deşurubează panoul protector


distanţele necesare. Dacă distan- de la camera de ardere.
ţele nu sunt respectate sau dacă
electrozii prezintă deteriorări, se
înlocuiesc electrozii. Se strâng
şuruburile de fixare C ale electro-
zilor cu un cuplu de strângere de
2 Nm.

Limitator de debit

1. Se deconectează automatizarea şi
se închide conducta de alimentare
cu apă rece.

2. Se desfac şuruburile cu gaură inte-


rioară hexagonală A.

3. Se scoate fluxostatul B şi se
extrage spre partea inferioară limi-
tatorul de debit C.

4. Se verifică limitatorul de debit C,


în caz de depunere de piatră sau
deteriorare se înlocuieşte şi se
montează din nou.
Se înşurubează fluxostatul B.
5845 632 RO

44
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Verificarea vasului de expansiune cu membrană şi a presiu-


nii în instalaţie

1. Se scot cablurile de la
presostatul A.

2. Se deşurubează capacul B.

3. Se măsoară presiunea preliminară


din vasul de expansiune cu mem-
brană la niplul de măsurare C,
eventual se completează umplerea.

4. Capacul B se fixează cu şuruburi


şi se conectează cablurile la
presostatul A.

Verificarea etanşeităţii conductelor de gaz şi a blocului de


ventile de gaz la presiune de lucru

Pericol
Emanarea de gaz conduce la
pericol de explozie.
Service

Se verifică etanşeitatea con-


ductelor şi a blocului de ventile
de gaz.
5845 632 RO

45
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Măsurarea curentului de ionizare

1. Se racordează aparatul de măsură


conform figurii alăturate.

A Cablu pentru adaptor (livrabil ca


accesoriu)

2. Se reglează puterea maximă.


Se roteşte butonul „tw“ până la
limită la dreapta (se lasă pentru
scurt timp în această poziţie) şi
apoi se roteşte înapoi.
LEDurile„tw“ şi „tr“ semnali-
zează intermitent simultan.
5845 632 RO

46
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

3. Se reglează puterea maximă.

Indicaţie
Curentul minim de ionizare trebuie
să aibă deja la formarea flăcării
(cca 2-3 secunde după deschide-
rea blocului de ventile) o valoare de
min. 4 µA.

4. Dacă curentul de ionizare < 4 µA


& Se verifică distanţa dintre elec-

trozi (vezi pag. 43).


& Se verifică alimentarea de la

reţea a automatizării.

5. Se închide comutatorul pornit-oprit


„8“ de la automatizare.
Funcţionarea la puterea nominală
maximă s-a încheiat.

6. Se trece în protocol valoarea măsu-


rată.

Instruirea utilizatorului instalaţiei

Executantul instalaţiei trebuie să predea utilizatorului instalaţiei instrucţiunile de


utilizare şi să-l iniţieze în deservirea acesteia.

Service
5845 632 RO

47
Remedierea avariilor

Remediere

Verificarea schimbătorului de căldură în plăci

1. Se închid şi se golesc circuitul pri-


mar şi circuitul secundar al cazanu-
lui.

2. Se desfac şuruburile A şi se
scoate schimbătorul de căldură în
plăci B spre înainte.

3. Se verifică dacă există depuneri de


piatră în racordurile circuitului
secundar, eventual se înlocuieşte
schimbătorul de căldură în plăci.

4. Se verifică dacă există depuneri de


murdărie în racordurile de pe circui-
tul agentului termic, dacă este
necesar se spală prin returul circui-
tului primar C.

C Returul circuitului primar 5. Montajul se face cu garnituri noi,


D Apă rece realizând operaţiile în ordine
E Apă caldă inversă. Garniturile noi se ung cu
F Turul circuitului primar lubrifiant.

5845 632 RO

48
Remedierea avariilor

Remediere (continuare)

Verificarea limitatorului de temperatură

În cazul în care după o deconectare de avarie, unitatea sa de comandă a arză-


torului nu poate fi deblocată, deşi temperatura apei din cazan este mai mică de
cca 75 °C, se verifică limitatorul de temperatură

1. Se scot cablurile de la limitatorul de


temperatură A.

2. Cu ajutorul unui aparat de măsură


universal se verifică dacă nu există
o întrerupere la limitatorul de tem-
peratură.

3. Limitatorul de temperatură defect


se demontează.

4. Limitatorul nou de temperatură se


unge cu pastă termoconductoare şi
se montează.

5. Pentru deblocarea arzătorului se


roteşte butonul „tr“ pentru scurt
Service

timp până la limită spre dreapta şi


apoi înapoi. Se repetă procesul de
aprindere.

Verificarea echipamentului de supraveghere a gazelor arse


5845 632 RO

(Numai la funcţionare cu racord la coş)

49
Remedierea avariilor

Remediere (continuare)

1. Se demontează tubulatura de eva-


cuare a gazelor arse de la stabiliza-
torul de tiraj.

2. Se montează panoul frontal.

3. Pentru verificarea funcţionării se


acoperă racordul pentru tubulatura
de evacuare a gazelor arse de la
stabilizatorul de tiraj.

4. Se porneşte cazanul la puterea


nominală maximă.
Pentru aceasta se roteşte butonul
rotativ „tw“ la dreapta până la
limită şi apoi se roteşte înapoi.
LEDurile„tw“ şi „tr“ semnali-
zează intermitent simultan.

Indicaţie
La acest tip de verificare, sistemul
de supraveghere a gazelor arse tre-
buie să oprească arzătorul după cel
mult 5 minute (depinzând de tem-
peratura aparatului şi a ambianţei)
şi să-l pornească automat cel mai
devreme după aproximativ 15
minute.
Controlul funcţionării trebuie să se
facă la putere nominală maximă şi
cu panoul frontal montat. Atât timp
cât arzătorul este blocat de siste-
mul de supraveghere a gazelor
arse, semnalizatorul verde de func-
ţionare a arzătorului „A“ semnali-
zează intermitent.
5845 632 RO

50
Remedierea avariilor

Remediere (continuare)

5. Se verifică poziţia senzorului A în


cazul în care echipamentul de
supraveghere a gazelor arse
opreşte arzătorul după mai mult de
5 minute.

6. Se înlocuieşte senzorul sau unita-


tea de comandă a arzătorului:
& dacă sistemul de supraveghere a

gazelor arse nu opreşte arzătorul


& dacă arzătorul nu porneşte

& dacă senzorul este corodat.

7. Se scoate cazanul din funcţiune.

8. Se îndepărtează acoperirea şi se
montează tubulatura de gaze arse
la stabilizatorul de tiraj.

Service
5845 632 RO

51
Diagnoză la automatizare

Semnificaţia diferitelor simboluri în timpul funcţionării

8 A U tr tw Funcţie
Stins Alimentarea de la reţea deco-
nectată
Apri- Alimentarea la reţea conectată
ns Arzător oprit,
încălzirea şi prepararea a.c.m.
cuplate pe stand-by şi protecţia
la îngheţ activată
Apri- Apri- Arzătorul pornit (există semnal
ns ns de flacără)
Apri- Apri- Solicitare de căldură
ns ns
Apri- Apri- Prepararea de apă caldă mena-
ns ns jeră

Semnificaţia diferitelor simboluri pentru service

8 A U tr tw LEDurile Funcţie
semnali-
zează
intermi-
tent
Ap- sem- sem- simultan Funcţionare la putere maximă
rins nali- nali- (funcţia de testare/verificare)
zea- zea-
ză ză
inter- inter-
mite- mite-
nt nt
Ap- sem- sem- alternativ Funcţionare la putere nominală
rins nali- nali- minimă
zea- zea-
ză ză
inter- inter-
mite- mite-
nt nt
5845 632 RO

52
Diagnoză la automatizare

Semnalizarea avariilor

8 A U tr tw LEDurile Funcţie
semnali-
zează
intermi-
tent
Ap- sem- Sistemul de supraveghere a
rins nali- gazelor arse a decuplat
zea-

inter-
mite-
nt
Ap- sem- sem- simultan Scurtcircuit la senzorul de tempe-
rins nali- nali- ratură al cazanului
zea- zea-
ză ză
inter- inter-
mite- mite-
nt nt
Ap- sem- sem- alternativ Întrerupere la senzorul de tempe-
rins nali- nali- ratură al cazanului
zea- zea-
ză ză
inter- inter-
mite- mite-
nt nt
Ap- sem- sem- simultan Scurtcircuit la senzorul de tempe-
rins nali- nali- ratură a.c.m.
zea- zea-
ză ză
inter- inter-
Service

mite- mite-
nt nt
Ap- sem- sem- alternativ Întrerupere la senzorul de tempe-
rins nali- nali- ratură a.c.m.
zea- zea-
ză ză
inter- inter-
mite- mite-
nt nt
5845 632 RO

53
Diagnoză la automatizare

Semnalizarea avariilor (continuare)

8 A U tr tw LEDurile Funcţie
semnali-
zează
intermi-
tent
Ap- sem- sem- simultan Scurtcircuit la senzorul pentru
rins nali- nali- supravegherea gazelor arse
zea- zea-
ză ză
inter- inter-
mite- mite-
nt nt
Ap- sem- sem- alternativ Întrerupere la senzorul pentru
rins nali- nali- supravegherea gazelor arse
zea- zea-
ză ză
inter- inter-
mite- mite-
nt nt
Ap- Apri- Avarie la automatul de aprindere
rins ns

Alte semnalizări de avarii


Pentru afişarea unor cauze de avarii
detaliate trebuie mai întâi rotit butonul
„rt“ la stânga până la limită, apoi la
dreapta până la limită.

8 A U tr tw LEDurile Funcţie
semnali-
zează
intermi-
tent
Ap- sem- 1 ori/10 s Termostatul de siguranţă/protec-
rins nali- ţia pentru funcţionare fără apă a
zea- decuplat

inter-
mite-
5845 632 RO

nt

54
Diagnoză la automatizare

Semnalizarea avariilor (continuare)

8 A U tr tw LEDurile Funcţie
semnali-
zează
intermi-
tent
Ap- sem- 2 ori/10 s Nu există semnal de flacără după
rins nali- timpul de siguranţă
zea-

inter-
mite-
nt
Ap- sem- 3 ori/10 s Presostatul de aer nu cuplează
rins nali-
zea-

inter-
mite-
nt
Ap- sem- 4 ori/10 s Există semnal de flacără după
rins nali- timpul de postcombustie
zea-

inter-
mite-
nt

Service
5845 632 RO

55
Scheme

Schema circuitului electric – Conexiuni interne – Schema circuitului electric

5845 632 RO

§ Senzorul pentru temperatura $ Senzor pentru temperatura a.c.


apei din cazan m.

56
Scheme

Schema circuitului electric – Conexiuni interne – . . . (continuare)

sÖ Pompa de circulaţie 230V~ aCA Presostat de aer (numai la func-


dG Electrovalvă magnetică pentru ţionare fără racord la coş)
gaz aVL Fluxostat
fÖ Intrare reţea 230V~/50Hz aBL Blocarea aparatelor de aerisire
fJ Termocuplă prin extensia de racor-
lH Alimentare de la reţea Vitotrol dare 7159945 (numai la funcţio-
100 nare cu racord la coş)
A Vitotrol 100, UTA, 7170149 aNS Detector de supraveghere a
B Vitotrol 100, RT, 7141709 gazelor arse (numai pentru func-
C Vitotrol 100, UTD, 7179059 ţionare cu racord la coş)
a-Ö Suflantă (numai la funcţionare a:Ö Bobină de modulaţie
fără racord la coş) T1 Transformator pentru aprindere
Ştecherul a-Ö există o singură şi ionizare
dată CN6 Servomotor pas cu pas pentru
aYA Presostat de gaz (accesoriu) ventilul de comutare

Service
5845 632 RO

57
Scheme

Schema circuitului electric – Conexiuni externe

5845 632 RO

fÖ Intrare reţea 230V~/50Hz

58
Scheme

Schema circuitului electric – Conexiuni externe (continuare)

lH Alimentare de la reţea Vito- gÖaBL Conexiunea semnalizării


trol 100 avariilor prin extensia de
A Vitotrol 100, UTA, conectare 7159945
7170149 a-ÖaBL Blocarea aparatelor de aeri-
B Vitotrol 100, RT, sire prin extensia de racor-
7141709 dare 7159945 (numai la
C Vitotrol 100, UTD, funcţionare cu racord la coş)
7179059
aYA Presostat de gaz

Service
5845 632 RO

59
Liste de piese componente

Liste de piese componente

Indicaţie pentru comanda pieselor de schimb!


Se vor indica nr. de comandă şi nr. de fabricaţie (vezi plăcuţa cu caracteristici)
ca şi indicele de reper al componentei (din această listă de piese componente).
Piesele uzuale se vor procura de la magazinele de specialitate.

Funcţionare cu racord la coş 049 Panou frontal


001 Senzor de temperatură 050 Clemă de fixare
002 Termostat 080 Automatizare Vitopend
003 Arzător 081 Mască bloc de conectori
007 Vas de expansiune cu membrană 082 Suport
008 Aerisitor automat 083 Element de mascare dreapta şi
009 Bloc de ventile (Nr. de comandă stânga
7176789 şi 7179720) 091 Siguranţă
010 Bloc de ventile (Nr. de comandă
7176811) Piese expuse uzurii
011 Manometru 005 Electrod de ionizare
012 Vizor 006 Electrod de aprindere
013 Set garnituri
014 Elemente de asigurare Componente nereprezentate în
017 Termoizolaţie frontală pentru desen
camera de ardere 024 Elemente de fixare
018 Termoizolaţie posterioară pentru 051 Lac spray, vito-alb
camera de ardere 052 Creion de retuş, vito-alb
019 Termoizolaţie pentru camera de 053 Set pentru trecere de la gaz
ardere dreapta şi stânga metan specific CE pe gaz liche-
021 Schimbător de căldură gaze fiat
arse/apă 055 Set pentru trecere de la gaz
023 Rampa de distribuţie pentru gaz metan specific CE pe gaz metan
metan tip CE LW
033 Suport de cablu 056 Set de trecere pentru gaz metan
038 Stabilizator de tiraj E+ (Nr. de comandă 7176811)
039 Senzor de temperatură NTC 058 Set de trecere pentru gaz metan
040 Motor liniar pas cu pas tip CE (Nr. de comandă 7176789
041 Motor pompă şi 7179720)
042 Schimbător de căldură în plăci 059 Set de trecere pentru gaz metan
043 Fluxostat tip CE pe gaz metan L S (Nr. de
044 Regulator debit de apă comandă 7176789 şi 7179720)
045 Set garnituri schimbător de căl- 060 Set de trecere pentru gaz metan
dură în plăci tip CE pe gaz metan S (Nr. de
045 Panou frontal comandă 7176789 şi 7179720)
5845 632 RO

047 Diafragmă pentru gaz (Nr. de 061 Instrucţiuni de montaj şi service


comandă 7176789 şi 7179720) 098 Set conductori pentru joasă ten-
048 Conductă de bypass siune

60
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

099 Cablu de conectare pentru motor 100 Cablu pentru conectarea electro-
liniar pas cu pas valvei magnetice
101 Cablu Ion/PE
A Plăcuţa cu caracteristici

Service
5845 632 RO

61
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

5845 632 RO

62
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

Service
5845 632 RO

63
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

5845 632 RO

64
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

Service
5845 632 RO

65
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

Funcţionare fără racord la coş 037 Furtun de compensare


001 Senzor de temperatură 025 Flanşa pentru racordarea caza-
002 Termostat nului
003 Arzător 026 Garnitura pentru flanşa pentru
004 Colector gaze arse racordarea cazanului
007 Vas de expansiune cu membrană 027 Presostat de gaz, gaz metan tip
008 Aerisitor automat CE
009 Bloc de ventile (Nr. de comandă 028 Presostat de gaz, gaz lichefiat
7176789 şi 7179720) 029 Element de racordare pentru pre-
010 Bloc de ventile (Nr. de comandă sostatul de gaz
7176811) 030 Piuliţă cu clip
011 Manometru 031 Adaptor pentru conector plat
012 Vizor 032 Furtunuri de legătură
013 Set garnituri 033 Suport de cablu
014 Elemente de asigurare 034 Element de siguranţă pentru agă-
015 Mufe de trecere ţare
016 Panou de protecţie cu cleme de 035 Garnitură pentru capacul panou-
prindere lui posterior
017 Termoizolaţie frontală pentru 036 Capacul panoului posterior cu
camera de ardere garnitură
018 Termoizolaţie posterioară pentru 037 Furtun de compensare
camera de ardere 040 Motor liniar pas cu pas
019 Termoizolaţie pentru camera de 041 Motor pompă
ardere dreapta şi stânga 042 Schimbător de căldură în plăci
020 Schimbător de căldură gaze 043 Fluxostat
arse/apă 044 Regulator debit de apă
022 Rampa de distribuţie pentru gaz 045 Set garnituri schimbător de căl-
metan tip CE dură în plăci
025 Suflantă 046 Diafragmă pentru gaz (Nr. de
026 Presostat comandă 7176789 şi 7179720)
027 Garnitură profilată 048 Conductă de bypass
028 Flanşa pentru racordarea caza- 049 Panou frontal
nului 050 Clemă de fixare
029 Garnitura pentru flanşa pentru 080 Automatizare Vitopend
racordarea cazanului 081 Mască bloc de conectori
030 Piuliţă cu clip 082 Suport
031 Adaptor pentru conector plat 083 Element de mascare dreapta şi
032 Furtunuri de legătură stânga
033 Suport de cablu 091 Siguranţă
034 Element de siguranţă pentru agă-
5845 632 RO

ţare Piese expuse uzurii


036 Capacul panoului posterior cu 005 Electrod de ionizare
garnitură 006 Electrod de aprindere

66
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

Componente nereprezentate în 059 Set de trecere pentru gaz metan


desen tip CE pe gaz metan L S (Nr. de
024 Elemente de fixare comandă 7176789 şi 7179720)
051 Lac spray, vito-alb 060 Set de trecere pentru gaz metan
052 Creion de retuş, vito-alb tip CE pe gaz metan S (Nr. de
053 Set pentru trecere de la gaz comandă 7176789 şi 7179720)
metan specific CE pe gaz liche- 061 Instrucţiuni de montaj şi service
fiat 099 Cablu de conectare pentru motor
054 Set pentru trecere de la gaz liniar pas cu pas
metan specific CE pe gaz metan 100 Cablu pentru conectarea electro-
LW valvei magnetice
055 Set de trecere pentru gaz metan 102 Set de conductori Vitopend
E+ (Nr. de comandă 7176811) 103 Cablu pentru conectarea suflan-
057 Set de trecere pentru gaz metan tei
tip CE (Nr. de comandă 7176789
şi 7179720)

Service
5845 632 RO

67
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

5845 632 RO

68
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

Service
5845 632 RO

69
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

5845 632 RO

70
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

Service
5845 632 RO

71
Protocoale

Protocoale

Valori de reglaj şi măsurare Valoare reglată Prima punere


în funcţiune
la data
de:
exe-
cutat
de:
Presiunea statică mbar max. 57,5 mbar

Presiunea (dinamică) de alimen-


tare cu gaz
= la gaz metan specific reţelelor mbar 17,4 -57,5 mbar
din CE
= la gaz metan obişnuit mbar 17,4 -57,5 mbar
= la gaz lichefiat mbar 42,5 -57,5 mbar
Se va bifa tipul de gaz

Conţinut de bioxid de carbon


CO 2
& la putere nominală minimă vol. %
& la putere nominală maximă vol. %

Conţinutul de oxigen O 2
& la putere nominală minimă vol. %
& la putere nominală maximă vol. %

Conţinutul de monoxid de car-


bon CO
& la putere nominală minimă ppm
& la putere nominală maximă ppm

Curent de ionizare µA min. 4 µA


5845 632 RO

72
Protocoale

Protocoale (continuare)

Întreţinere/Ser- Întreţinere/Ser- Întreţinere/Ser- Întreţinere/Ser-


vice vice vice vice

Service
5845 632 RO

73
Protocoale

Protocoale (continuare)

Valori de reglaj şi măsurare Valoare reglată Prima punere


în funcţiune
la data
de:
exe-
cutat
de:
Presiunea statică mbar max. 57,5 mbar

Presiunea (dinamică) de alimen-


tare cu gaz
= la gaz metan specific reţelelor mbar 17,4 -57,5 mbar
din CE
= la gaz metan obişnuit mbar 17,4 -57,5 mbar
= la gaz lichefiat mbar 42,5 -57,5 mbar
Se va bifa tipul de gaz

Conţinut de bioxid de carbon


CO 2
& la putere nominală minimă vol. %
& la putere nominală maximă vol. %

Conţinutul de oxigen O 2
& la putere nominală minimă vol. %
& la putere nominală maximă vol. %

Conţinutul de monoxid de car-


bon CO
& la putere nominală minimă ppm
& la putere nominală maximă ppm

Curent de ionizare µA min. 4 µA


5845 632 RO

74
Protocoale

Protocoale (continuare)

Întreţinere/Ser- Întreţinere/Ser- Întreţinere/Ser- Întreţinere/Ser-


vice vice vice vice

Service
5845 632 RO

75
Protocoale

Protocoale (continuare)

Valori de reglaj şi măsurare Valoare reglată Întreţinere/


Service
la data
de:
exe-
cutat
de:
Presiunea statică mbar max. 57,5 mbar

Presiunea (dinamică) de alimen-


tare cu gaz
= la gaz metan specific reţelelor mbar 17,4 -57,5 mbar
din CE
= la gaz metan obişnuit mbar 17,4 -57,5 mbar
= la gaz lichefiat mbar 42,5 -57,5 mbar
Se va bifa tipul de gaz

Conţinut de bioxid de carbon


CO 2
& la putere nominală minimă vol. %
& la putere nominală maximă vol. %

Conţinutul de oxigen O 2
& la putere nominală minimă vol. %
& la putere nominală maximă vol. %

Conţinutul de monoxid de car-


bon CO
& la putere nominală minimă ppm
& la putere nominală maximă ppm

Curent de ionizare µA min. 4 µA


5845 632 RO

76
Protocoale

Protocoale (continuare)

Întreţinere/Ser- Întreţinere/Ser- Întreţinere/Ser- Întreţinere/Ser-


vice vice vice vice

Service
5845 632 RO

77
Date tehnice

Date tehnice

Tensiune nomi- 230 V~ Regulator de tempe- 40 – 76°C


nală: ratură: reglabil
Frecvenţă nomi- 50 Hz~
nală: Putere absorbită incl.
Intensitate nomi- 2,5 A~ pompa de circulaţie
nală: cu racord la coş max. 120 W
Clasa de protec- I fără racord la coş max. 165 W
ţie:
Tipul de protecţie: IP X 4 D gemäß Tipul constructiv
EN 60529 cu racord la coş B 11BS
fără racord la coş C 12, C 12x, C 32,
Temperatura admisă a mediului C 32x, C 42, C 52,
ambiant C 52x, C 82,
& la funcţionare: de la 0 până la C 82x,,
+40 °C
& la depozitare şi de la -20 până Categoria II 2H3P
transport: la +65 °C b I 2E+
f II 2E+3P
Reglajul termostatu- 84 °C h II 2HS3P
lui electronic: P II 2ELsLw3P
Reglajul limitatorului 100 °C (reglaj
de temperatură: fixat)

Putere nominală kW 10,5 11 12 15 18 21 24


Sarcina nominală în kW 12,1 12,5 13,7 17,0 20,2 23,5 26,7
focar
Consum de combus-
tibil * 1
considerând puterea
maximă
cu cu P ci
Gaz 9,45 kWh/ m 3 /h 1,28 1,34 1,46 1,80 2,12 2,47 2,82
metan m3
tip CE 34,02 MJ/ l/ 21,4 22,4 24,3 30,1 35,3 41,2 47,1
m3 min
P 7,80kWh/ m 3 /h 1,55 1,62 1,76 2,18 2,55 2,98 3,40
Gaz m3
metan LW 28,20 MJ/ l/ 25,8 27,0 29,3 36,3 42,6 49,6 56,7
GZ 41,5 m3 min
*1 Aceste
5845 632 RO

valori pentru consumul de combustibil servesc numai pentru informare (de


exemplu în cazul cererii de racordare la conducta de alimentare cu gaz) sau pentru veri-
ficarea estimativă şi volumetrică a reglajului. Datorită reglajelor făcute din fabricaţie,
valorile presiunii de gaz nu au voie să difere faţă de aceste valori.
78
Date tehnice

Date tehnice (continuare)

Putere nominală kW 10,5 11 12 15 18 21 24


P 6,8kWh/ m 3 /h 1,78 1,86 2,03 2,50 2,94 3,43 3,92
3
Gaz m
metan L S 24,5 MJ/ l/ 29,7 31,1 33,8 41,7 49,0 57,1 65,3
GZ 35 m3 min
Gaz liche- 24,44 kWh/ kg/h 0,94 0,99 1,07 1,32 1,56 1,81 2,07
fiat m3
88,00 MJ/
m3
h 8,1kWh/ m 3 /h 1,48 1,56 1,69 2,09 2,46 2,87 3,28
3
Erdgas m
Grupa S 29,3 MJ/ l/ 24,8 26,0 28,2 34,9 41,0 47,8 54,63
m3 min
Gaz liche- 24,44 kWh/ kg/h 0,94 0,99 1,07 1,32 1,56 1,81 2,07
fiat m3
88,00 MJ/
m3
Număr de identificare al _-0085 BP0200
produsului

Service
5845 632 RO

79
Certificate

Declaraţie de conformitate

Declaraţie de conformitate pentru Vitopend 100

Noi, firma Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, declarăm pe
proprie răspundere, că produsul

Vitopend 100

corespunde următoarelor norme: Conform dispoziţiilor directivelor


EN 297 90/ 396/CEE
EN 483 89/ 336/CEE
EN 50.165 73/ 23/CEE
EN 55.014 92/ 42/CEE
EN 60 335
EN 61 000-3-2 acest produs va fi marcat după cum
EN 61 000-3-3 urmează:
_-0085

Acest produs îndeplineşte normele impuse de Directiva privind randamentul


(92/42/CEE) pentru:
Cazane de temperatură joasă (NT).
La evaluarea energetică conform DIN V 4701–10 pentru instalaţiile de încălzire
şi cele de aerisire pot fi luaţi în calcul pentru produsul Vitopend 100 parametrii
stabiliţi în cadrul procesului pentru omologarea CE conform Directivei cu
privire la randament (vezi tabelul cu Datele tehnice).

Allendorf, 14 ianuarie 2004 Viessmann Werke GmbH&Co KG

ppa. Manfred Sommer


5845 632 RO

80
Index alfabetic

Index alfabetic

A P
Aprindere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Presiune statică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Presiunea de alimentare cu gaz . . . . 26
B Presiunea dinamică de alimentare cu
Blocul de ventile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Presiunea în instalaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
C Protocol de măsurători . . . . . . 72, 74, 76
Circuit elemente de siguranţă . . . . . . . . 49 Putere maximă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Curentul de ionizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Puterea minimă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

D S
Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Schimbător de căldură în plăci . . . . . . 48
Declaraţie de conformitate . . . . . . . . . . . . 80
Demontarea arzătorului . . . . . . . . . . 39, 40 T
Tipul de gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
E
Electrozi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 U
Umplerea instalaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

V
Vasul de expansiune cu membrană . .

................................................................... 21
5845 632 RO

81
82
5845 632 RO
5845 632 RO

83
Tipărit pe hârtie ecologică,
albită fără clor
Firma Viessmann îşi rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice!
Indicaţie de valabilitate

Cazan pentru încălzire şi preparare de apă caldă menajeră, pe gaz,


Tip WH0A
de la 10,5 pâna la 24 kW
de la nr. de fabricaţie
7176 788 4 00001 ...
7176 789 4 00001 ...
7179 719 4 00001 ...
7179 720 4 00001 ...
bf
7176 810 4 00001 ...
7176 811 4 00001 ...
7179 842 4 00001 ...

Viessmann S.R.L.
5845 632 RO

RO-507075 Ghimbav, Braşov


Tel: 068 422054 / 422493
Fax: 068 425017
www.viessmann.ro

84