Sunteți pe pagina 1din 148

Instrucţiuni de service VIESMANN

pentru personalul de specialitate

Vitodens 300
Tipul WB3A, de la 6,6 până la 35,0 kW
Cazan în condensaţie pe combustibil gazos ca aparat mural
Model pe gaz metan şi gaz lichefiat

Indicaţii de valabilitate, vezi ultima pagină

VITODENS 300

5675 537 RO 2/2004 Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni!


Măsuri de siguranţă

Măsuri de siguranţă

Vă rugăm să respectaţi cu stricteţe aceste măsuri de siguranţă pentru a


exclude pericole şi daune umane şi materiale.

Explicarea măsurilor de siguranţă Normative

Pericol La efectuarea lucrărilor de service tre-


Acest semn atrage atenţia asu- buie respectate
pra unor daune pentru per- & normativele legale cu privire la pre-

soane. venirea accidentelor,


& normativele legale cu privire la ocro-

! Atenţie
Acest semn atrage atenţia asu-
pra unor posibile daune mate-
tirea mediului înconjurător,
& hotărârile serviciilor de specialitate

avizate.
riale şi daune pentru mediul
înconjurător. Măsuri ce trebuie luate în caz de
miros de gaz
Indicaţie
Informaţiile trecute sub denumirea de Pericol
indicaţie conţin informaţii suplimen- Emanarea de gaz poate con-
tare. duce la la explozii care pot
avea ca urmări accidentări
Servicii de garanţie grave.
& Nu fumaţi! Evitaţi focul des-

Serviciile de garanţie nu se acordă în chis şi formarea de scântei.


cazul în care nu se respectă informa- Nu aprindeţi niciodată lumina
ţiile cu privire la service. şi nu conectaţi aparatele
electrice.
Persoanele cărora se adresează & Deschideţi ferestrele şi uşile.

aceste instrucţiuni & Închideţi robinetul de gaz.

& Evacuaţi persoanele din

Aceste instrucţiuni de service se adre- zona de pericol.


sează în mod exclusiv personalului de & Respectaţi măsurile de sigu-

specialitate autorizat. ranţă înscrise de ROMGAZ


Intervenţiile la instalaţia de gaz tre- pe contorul de gaz.
buie executate numai de către instala- & Informaţi firma de speciali-

tori autorizaţi de ROMGAZ. tate din afara clădirii.


Lucrările la instalaţia electrică vor fi
executate numai de electricieni califi-
caţi.
Prima punere în funcţiune se va face
5675 537 RO

de către executantul instalaţiei sau de


un specialist desemnat de acesta.

2
Măsuri de siguranţă

Măsuri de siguranţă (continuare)

Măsuri ce trebuie luate în caz de Lucrări de service la instalaţia de


miros de gaze arse încălzire

Pericol & Se deconectează instalaţia de la


Gazele arse pot conduce la reţea şi se verifică dacă este între-
intoxicaţii care pun însăşi viaţa ruptă alimentarea electrică (de
în pericol. exemplu de la siguranţa separată
& Închideţi instalaţia de încăl- sau de la un întrerupător principal).
zire. & Se asigură instalaţia împotriva unei

& Aerisiţi încăperea de ampla- reconectări accidentale.


sare a instalaţiei. & În cazul combustibilului gazos tre-

& Închideţi uşile spre încăperile buie închis robinetul de gaz şi asi-
de locuit. gurat împotriva deschiderii
accidentale.
Lucrările de remediere
Componente suplimentare, piese
sunt interzise la componentele cu de schimb şi piese supuse uzurii
funcţie de siguranţă.
În cazul înlocuirii, trebuie utilizate
piese originale de la firma Viessmann
sau piese echivalente, acceptate de
! Atenţie
Componentele care nu au fost
verificate împreună cu instala-
firma Viessmann. ţia de încălzire, montajul unor
piese de schimb neomologate
şi efectuarea unor lucrări neau-
torizate de modificare pot
cauza deteriorări ale instalaţiei
de încălzire, pot influenţa defa-
vorabil funcţionarea acesteia şi
pot limita acordarea garanţiei.
În cazul unor modificări sau în
cazul înlocuirii unor piese se
vor utiliza numai piese origi-
nale de la firma Viessmann sau
piese de schimb aprobate de
firma Viessmann.
5675 537 RO

3
Cuprins

Cuprins

Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea


Etapele de lucru - Prima punere în funcţiune, inspecţia şi întreţinerea.......... 5
Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lucru.................................. 7

Codări
Nivelul de codare 1 ..................................................................................... 43
Nivelul de codare 2 ..................................................................................... 47
Revenirea la codările din starea de livrare .................................................. 72

Informare pentru service


Privire de ansamblu a nivelelor de service................................................... 73
Temperaturi, fişa de codare a cazanului şi informare pe scurt ..................... 73
Verificarea ieşirilor (test relee) .................................................................... 78
Informare cu privire la parametrii regimului de functionare şi senzori ........... 80

Remedierea avariilor
Accesarea istoricului avariilor prin codurile de avarie .................................. 83
Accesarea codurilor de avarie actuale......................................................... 83
Citirea şi anularea mesajelor de avarie ....................................................... 85
Remediere.................................................................................................. 98

Descrierea funcţionării
Automatizare pentru funcţionare cu temperatură constantă ......................... 110
Automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară....... 112
Extensii pentru conexiuni externe (accesorii) .............................................. 114
Funcţiile automatizării................................................................................. 118

Scheme
Schema circuitului electric – Conexiuni interne ........................................... 123
Schema circuitului electric – Conexiuni externe........................................... 125

Liste de piese componente....................................................................... 127

Protocoale................................................................................................. 134

Date tehnice .............................................................................................. 140

Certificate
Declaraţie de conformitate .......................................................................... 142
Certificat de fabricaţie conform 1. BlmSchV................................................. 143
5675 537 RO

Index alfabetic .......................................................................................... 144

4
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Etapele de lucru - Prima punere în funcţiune, inspecţia şi întreţinerea

Pentru indicaţii suplimentare cu privire la etapele de lucru,


vezi pagina indicată

Etapele de lucru pentru prima punere în funcţiune

Etapele de lucru pentru inspecţie


Etapele de lucru pentru întreţinere Pagina


! ! !
• 1. Umplerea instalaţiei de încălzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
• 2. Aerisirea cazanului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
• 3. Aerisirea instalaţiei de încălzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
• 4. Umplerea sifonului cu apă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
• 5. Verificarea alimentării electrice de la reţea
• 6. Schimbarea limbii (dacă este necesar) - numai la
automatizare pentru funcţionare comandată de
temperatura exterioară) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
• • 7. Verificarea tipului de gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
• 8. Trecerea pe alt tip de gaz (vezi instrucţiunile
separate de montaj)
• • • 9. Etapele de lucru şi avarii posibile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
• • • 10. Măsurarea presiunii statice şi dinamice de
alimentare cu gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
• • • 11. Verificarea valorilor reglate pentru conţinutul de
CO 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
• 12. Reglajul sarcinii maxime pentru încălzire .................. 18
• • • 13. Verificarea etanşeităţii tuturor racordurilor pe
circuitul primar şi pe cel secundar
• • • 14. Măsurarea caracteristicilor arzătorului (valorile se
trec în protocolul de măsurători de la 134)
• 15. Testul de etanşeitate al sistemului de evacuare
gaze arse/admisie aer (măsurare în rostul inelar) . . . . 19
• • 16. Demontarea arzătorului şi verificarea garniturii
arzătorului (garnitura se va înlocui din 2 în 2 ani) . . . . 20
• •
5675 537 RO

17. Verificarea corpului de flacără al arzătorului . . . . . . . . . . . . . 21

5
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Etapele de lucru - Prima punere în funcţiune, insp . . . (continuare)


Etapele de lucru pentru prima punere în funcţiuneEtapele de lucru pentru inspecţie


Etapele de lucru pentru întreţinere Pagina


! ! !
• • 18. Verificarea şi reglarea electrodului de aprindere şi
a electrodului de ionizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
• • 19. Curăţirea camerei de ardere/suprafeţelor de
schimb de căldură şi montajul arzătorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
• • 20. Verificarea evacuării condensului şi curăţirea
sifonului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
• • 21. Verificarea echipamentului de neutralizare (dacă
există)
• 22. Limitatorul de debit (numai la cazan pentru
încălzire şi preparare de apă caldă menajeră, pe
gaz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
• • • 23. Verificarea vasului de expansiune cu membrană şi
a presiunii în instalaţie
• • • 24. Verificarea funcţionării supapelor de siguranţă
• • • 25. Verificarea poziţiei stabile a conexiunilor electrice
• • • 26. Verificarea etanşeităţii conductelor de gaz şi a
blocului de ventile de gaz la presiune de lucru . . . . . . . . 25
• • • 27. Măsurarea curentului de ionizare .................................. 26
• • • 28. Verificarea supapei externe de siguranţă pentru
gaz lichefiat (dacă există)
• 29. Adaptarea automatizării la instalaţia de încălzire ... 27
• 30. Conectarea automatizării la sistemul LON (numai
la automatizare comandată de temperatura
exterioară) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
• 31. Verificarea participanţilor (în combinaţie cu
sistemul LON) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
• 32. Reglajul caracteristicii de încălzire (numai la
automatizare pentru funcţionare comandată de
temperatura exterioară) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
5675 537 RO

• 33. Instruirea utilizatorului instalaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41


• 34. Accesarea şi anularea mesajului „Întreţinere“ . . . . . . . . . . 41

6
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lucru

Umplerea instalaţiei de încălzire

3.
! Atenţie
Agenţii de protecţie la îngheţ
sau agenţii de protecţie con-
tra coroziunii din agentul ter-
mic pot determina
deteriorarea garniturilor şi
producerea de zgomote în
instalaţie.
Nu se vor adăuga în agentul
termic agenţi de protecţie la
îngheţ şi agenţi contra coro-
ziunii.

Instalaţia de încălzire se umple prin


robinetul A pentru umplerea şi
golirea cazanului. (presiunea
minimă în instalaţie > 0,8 bar).

Indicaţie
Dacă automatizarea nu a fost
conectată înainte de umplerea
instalaţiei, servomotorul ventilului
de comutare se află în poziţia de
mijloc şi instalaţia va fi umplută
complet.

1. Se controlează presiunea prelimi-


nară din vasul de expansiune cu
membrană.
5675 537 RO

2. Se închide robinetul de gaz.

7
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

4. Dacă automatizarea a fost conec- 5. Se închide robinetul de umplere şi


tată înainte de umplere: golire A.
automatizarea se conectează şi în
nivelul de codare 1 se setează 6. Se setează adresa de codare
adresa de codare „2F:2“. „2F:0“.
Ventilul de comutare se află atunci
în poziţia de mijloc.

Indicaţie
Accesarea nivelului de codare 1 şi
setarea adresei de codare, vezi
43.
În timp ce programul de umplere
este activat, pe display apare „bF“
(automatizare pentru funcţionare
cu temperatură constantă) respec-
tiv „Umplere“ (automatizare
comandată de temperatura exte-
rioară)

Instalaţia se umple în continuare.

5675 537 RO

8
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Aerisirea cazanului

1. Se închid robineţii pe circuitul


agentului termic.

2. Furtunul de evacuare de la robine-


tul superior B se leagă la canali-
zare.

3. Se deschid robineţii sferici A şi B


şi se aeriseşte cazanul cu presiu-
nea din reţea, până când nu se mai
aud zgomote produse de aerul
existent.

4. Se închid robineţii A şi B, se des-


chid robineţii de închidere pentru
agentul termic.
5675 537 RO

9
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Aerisirea instalaţiei de încălzire

1. Se închide robinetul de gaz şi se 2. Programul de aerisire se activează


conectează automatizarea. prin adresa de codare „2F:1“.

Indicaţie
Accesarea nivelului de codare 1 şi
setarea adresei de codare, vezi
43.
Funcţionarea şi derularea progra-
mului de aerisire, vezi 119.
În timp ce programul de aerisire
este activat, pe display apare „EL“
(automatizare pentru funcţionare
cu temperatură constantă), respec-
tiv „Aerisire“ (automatizare coman-
dată de temperatura exterioară).

3. Se verifică presiunea în instalaţie.

Umplerea sifonului cu apă

1. Se extrage clema de fixare şi se


scoate sifonul A.

2. Sifonul se umple cu apă.

3. Se montează sifonul A şi se
fixează cu clema de fixare.
5675 537 RO

10
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Schimbarea limbii (dacă este necesar) - numai la automati-


zare pentru funcţionare comandată de temperatura exte-
rioară)

1. c se apasă. 3. Cu d se confirmă.

2. Cu b se selectează limba dorită.

Verificarea tipului de gaz

1. Se află tipul de gaz metan şi indi- 3. Dacă datele nu corespund, trebuie


cele Wobbe (Wo) de la ROMGAZ, trecut arzătorul pe tipul de gaz
respectiv furnizorul de gaz liche- existent, corespunzător datelor
fiat. obţinute de la ROMGAZ, respectiv
furnizorul de gaz lichefiat.
Indicaţie
În starea de livrare cazanul Vito- Vezi instrucţiunile separate
dens 300 este reglat pentru funcţio- de montaj pentru setul de
nare pe gaz metan specific trecere pe alt tip de combus-
reţelelor din Comunitatea Euro- tibil.
peană.
Cazanul poate să funcţioneze în După trecerea pe
cazul indicelui Wobbe cuprins între & Gaz metan obişnuit

12,0 şi 16,1 kWh/m 3 (între 43,2 şi Cazanul poate să funcţioneze în


58,0 MJ/m 3 ). cazul indicelui Wobbe cuprins
între 10,0 şi 13,1 kWh/m 3 (între
2. Se compară tipul şi grupa de gaz 36,0 şi 47,2 MJ/m 3 ).
cu datele trecute pe autocolantul & Gaz lichefiat

de pe arzător. Cazanul poate să funcţioneze în


cazul indicelui Wobbe cuprins
între 21,4 şi 22,5 kWh/m 3 (între
76,9 şi 81,0 MJ/m 3 ).

4. Tipul de gaz se reglează la adresa


de codare „1E“ la automatizare.

Indicaţie
Accesarea nivelului de codare 1 şi
setarea adresei de codare, vezi
5675 537 RO

43.

11
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

5. Se trece tipul de gaz în protocolul


de măsurători de la pag. 134.

Etapele de lucru şi avarii posibile

Pentru alte informaţii referitoare la proiectare, vezi 85

Afişaj pe display Măsură


Comandă de căl- nu Valoare nominală
dură la automati-
zare

da

Suflanta por- după cca 51 Verificarea cablu-


neşte nu secunde rilor şi a legături-
Avarie lor electrice cu
F9 fişe

da

Senzorul pentru după cca 51 Se verifică cablu-


diferenţa de pre- nu secunde rile şi conectorii
siune permite Avarie cu fişe ai suflan-
pornirea (0,75 V E6 tei, se verifică
între bornele suflanta
„X8.5 “şi „X8.6“)

da

Aprindere nu Avarie Se verifică modu-


F4 lul de aprindere
(comandă 230 V
între conectorii
„X2.1“ şi „X2.2“

da
5675 537 RO

12
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Blocul de ventile nu Avarie Se verifică blocul


de gaz se des- F4 de ventile de gaz
chide (comandă 230
V), se verifică
presiunea de
intrare la racordul
de gaz

da

Curentul de ioni- Avarie Se verifică regla-


zare se formează jul electrozilor şi
(peste 5 µA) nu se verifică dacă
Simbol A F4 există aer pe con-
ducta de gaz.

da

Arzătorul este în Se opreşte Se verifică etan-


funcţiune înainte de a se şeitatea instala-
atinge tempera- ţiei de evacuare a
tura nominală a gazelor de ardere
apei din cazan şi (recircularea
reporneşte ime- gazelor de
diat ardere), se veri-
fică presiunea
dinamică a gazu-
lui

Măsurarea presiunii statice şi dinamice de alimentare cu gaz

Pericol
Valori ridicate ale CO emis pot conduce la intoxicaţii.
Înainte şi după executarea de lucrări la aparatele ce funcţionează pe gaz
trebuie efectuată măsurarea conţinutului de CO, pentru a exclude pericli-
tarea sănătăţii şi a asigura o stare ireproşabilă a instalaţiei.

Funcţionarea cu gaz lichefiat


5675 537 RO

Rezervorul de gaz lichefiat trebuie spălat de două ori la prima punere în func-
ţiune/înlocuire. Rezervorul şi conducta de racordare la alimentarea cu gaz tre-
buie bine aerisite după spălare.

13
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

1. Se închide robinetul de gaz.

2. Se slăbeşte şurubul de la racordul


de măsurare „PE“ A de la blocul
de ventile, nu se scoate complet şi
se racordează manometrul.

3. Se deschide robinetul de gaz.

4. Se măsoară presiunea statică,


valoarea ar trebui să fie maximum
57,5 mbar. Se trece în protocol
valoarea măsurată.

5. Se porneşte cazanul.

Indicaţie
La prima punere în funcţiune apara-
tul poate indica avarie, deoarece
există aer pe conducta de gaz.
După cca 5 secunde se apasă
tasta „E“ pentru deblocarea arză-
torului.

6. Se măsoară presiunea de alimen-


tare cu gaz (presiunea dinamică),
ea trebuie să fie
& la gaz metan 20 mbar,

& la gaz lichefiat 50 mbar.

Indicaţie
Pentru măsurarea presiunii dina-
mice de alimentare cu gaz se vor
utiliza aparate de măsură cu o pre-
cizie de cel puţin 0,1 mbar.

Se trece în protocol valoarea măsu-


rată.
Se vor lua măsurile corespunză-
toare conform tabelului.
5675 537 RO

14
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Presiunea de ali- Presiunea de Măsuri


mentare (presiu- alimentare (pre-
nea dinamică) siunea dina-
pentru gaz mică) pentru
metan gaz lichefiat
sub 17,4 mbar sub 42,5 mbar Nu se va porni instalaţia şi se va informa
firma ROMGAZ, respectiv furnizorul de
gaz lichefiat.
de la 17,4 până la de la 42,5 până Se porneşte cazanul.
57,5mbar la 57,5 mbar
peste 57,5 mbar peste 57,5 mbar Se montează un regulator separat de
presiune înainte de intrarea în instalaţie
şi se reglează presiunea la 20 mbar pen-
tru gaz metan, respectiv la 50 mbar pen-
tru gaz lichefiat. Se va informa firma
ROMGAZ, respectiv furnizorul de gaz
lichefiat.

7. Se opreşte cazanul, se închide


robinetul de gaz, se scoate mano-
metrul, se închide racordul de
măsurare A cu şurubul prevăzut.

8. Pericol
Scurgerea de gaz pe la
racordul de măsurare con-
stituie pericol de explozie.
Se verifică etanşeitatea la
gaz.

Se deschide robinetul de gaz, se


porneşte cazanul şi se verifică
etanşeitatea racordului de măsu-
rare A.

Verificarea valorilor reglate pentru conţinutul de CO 2

Cazanul Vitodens 300 este pregătit pentru funcţionare pe gaz metan specific
ţărilor din Comunitatea Europeană şi poate fi pregătit cu ajutorul unui set pentru
5675 537 RO

trecere pe alt tip de combustibil pentru funcţionare pe gaz metan obişnuit sau
gaz lichefiat.

15
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

La prima punere în funcţiune/întreţinere se efectuează controlul emisiei de CO 2


la racordul de gaze arse al cazanului.

Indicaţie
Arzătorul MatriX al cazanului Vitodens 300 este reglat din fabricaţie pentru
întreaga grupă de gaz. Nu este necesar un nou reglaj sau o corecţie a reglajului
arzătorului.

Conţinutul de CO 2 va fi cuprins, în funcţie de indicele Wobbe, în intervalul


& de la 6,6 până la 10,0% la gaz metan specific reţelelor din Comunitatea Euro-

peană
& de la 7,0 până la 10,0% la gaz metan obişnuit şi

& de la 8,5 până la 10,5% la gaz lichefiat.

Valoarea măsurată de CO 2 trebuie comparată cu valorile de CO 2 prevăzute mai


sus pentru fiecare grupă de gaz (se află grupa de gaz de la ROMGAZ respectiv
de la furnizorul de gaz lichefiat).
Dacă valoarea măsurată de CO 2 diferă faţă de intervalele menţionate cu peste
1% la gaz metan, respectiv 0,5% la gaz lichefiat, trebuie procedat după cum
urmează:
& Se controlează, dacă s-a folosit diafragma corectă pentru gaz.

& Se execută testul de etanşeitate al sistemului de evacuare gaze arse/admisie

aer, vezi 19.

5675 537 RO

16
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

1. Aparatul pentru analiza gazelor


arse se racordează la orificiul
"Gaze arse" A la flanşa de racor-
dare a cazanului.

2. Se deschide robinetul de gaz, se


porneşte arzătorul şi se declan-
şează comanda de căldură.

3. Se reglează puterea nominală


minimă.

Automatizare pentru funcţionare cu


temperatură constantă:
& Tastele 9 şi d se apasă simul-

tan, până când apare afişat „1“.

Automatizare pentru funcţionare


comandată de temperatura exte-
rioară:
& Tastele 9 şi d se apasă simul-

tan, până când apare afişat „Test


relee“.
& Cu a/b se alege „Sarcina

minimă“.

4. Se verifică conţinutul de CO 2. Dacă


valoarea diferă cu peste 1% faţă de
domeniul menţionat mai sus, se iau
măsurile enumerate la 15.

5. Se trece valoarea măsurată în pro-


tocol.
5675 537 RO

17
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

6. Se reglează puterea maximă.

Automatizare pentru funcţionare cu


temperatură constantă:
& Cu a/b se alege pe display „2“.

Automatizare pentru funcţionare


comandată de temperatura exte-
rioară:
& Cu a/b se alege pe display

„Sarcină maximă“.

7. Se verifică conţinutul de CO 2. Dacă


valoarea diferă cu peste 1% faţă de
domeniul menţionat mai sus, se iau
măsurile enumerate la 15.

8. După verificare se apasă d.

9. Se trece valoarea măsurată în pro-


tocol.

Reglajul sarcinii maxime pentru încălzire

Indicaţie
Pentru regimul de încălzire poate fi limitată sarcina maximă pentru încălzire.
Limitarea se face prin domeniul de modulare.

1. Se porneşte cazanul. 4. Cu d se confirmă valoarea


reglată.
2. Tastele K şi F se apasă simul-
tan, până când pe display apare 5. Reglajul puterii maxime se mar-
afişat intermitent „100“ (cores- chează prin plăcuţa cu caracteris-
punde la 100% din valoarea nomi- tici care a fost alăturată
nală) şi apare „A“. La „documentaţiei tehnice“. Plăcuţa cu
automatizarea comandată de tem- caracteristici suplimentară se
peratura exterioară apare în plus lipeşte lângă plăcuţa cu caracteris-
„Sarcină maximă încălzire“. tici în partea superioară a cazanu-
lui.
3. Cu a/b se reglează în % valoa-
5675 537 RO

rea dorită din puterea nominală ca


sarcină maximă.

18
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Indicaţie
Pentru prepararea de apă caldă
menajeră poate fi de asemenea limi-
tată puterea. În acest scop se modi-
fică adresa de codare „6F“ în nivelul
de codare 2.

Testul de etanşeitate al sistemului de evacuare gaze arse/


admisie aer (măsurare în rostul inelar)

În cazul aparatelor murale pe com-


bustibil gazos, verificate împreună cu
sistemul de evacuare gaze arse/admi-
sie aer, în unele ţări se admite renun-
ţarea la efectuarea testului de
etanşeitate (verificare la suprapre-
siune) de către serviciul competent la
punerea acestora în funcţiune.
În acest caz recomandăm ca la pune-
rea în funcţiune a instalaţiei, firma de
instalaţii de încălzire să efectueze un
test de etanşeitate simplificat. Pentru
aceasta este suficient să se măsoare
A Rost de aerisire concentraţia de CO 2 din aerul de
ardere în rostul inelar din tubulatura
de evacuare gaze arse/admisie aer.
Tubulatura de evacuare a gazelor
arse se consideră etanşă, dacă nu se
înregistrează în aerul de ardere o
concentraţie de CO 2 care depăşeşte
0,2 % sau o concentraţie a O 2 sub
20,6 %.
Dacă se măsoară valori mai mari de
CO 2 sau mai mici de O 2, se impune o
verificare sub presiune a tubulaturii
de evacuare a gazelor arse la o
suprapresiune statică de 200 Pa.
5675 537 RO

19
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Demontarea arzătorului şi verificarea garniturii arzătorului


(garnitura se va înlocui din 2 în 2 ani)

1. Se închide comutatorul pornit-oprit 4. Se scot şuruburile de fixare de la


de la automatizare şi se întrerupe flanşa de racordare la gaz G.
alimentarea de la reţea.
5. Se scot cele patru piuliţe H şi se
2. Se închide robinetul de gaz şi se demontează arzătorul.
asigură împotriva deschiderii acci-
dentale.

3. Se scot cablurile electrice de la


! Atenţie
Se va evita deteriorarea pla-
sei de sârmă.
motorul suflantei A, senzorul pen- Nu se aşează arzătorul pe
tru diferenţa de presiune B, blocul tubul de flacără!
de ventile de gaz C, electrodul de
ionizare D, unitatea de aprindere 6. Se verifică dacă garnitura arzătoru-
E şi cablul de legare la masă F. lui K prezintă deteriorări.
5675 537 RO

De regulă se înlocuieşte garnitura


la fiecare 2 ani.

20
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Verificarea corpului de flacără al arzătorului

Dacă plasa de sârmă prezintă deterio-


rări, se va înlocui tubul de flacără.

1. Se demontează electrozii A. 4. Se montează noul corp de flacără


cu noua garnitură şi se fixează cu
2. Se scot cele şase şuruburi Torx B şase şuruburi Torx.
şi apoi se demontează corpul de
flacără al arzătorului C. Indicaţie
Cuplu de strângere: 3,5 Nm
3. Se scoate garnitura veche de la
corpul de flacără D.
5675 537 RO

21
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Verificarea şi reglarea electrodului de aprindere şi a electro-


dului de ionizare

A Electrozi de aprindere B Electrod de ionizare

1. Se verifică dacă electrozii sunt 3. Se verifică dacă sunt respectate


uzaţi sau murdari. distanţele necesare. Dacă distan-
ţele nu sunt respectate sau dacă
2. Se curăţă electrozii cu o perie mică electrozii prezintă deteriorări, se
(nu perie de sârmă) sau cu hârtie înlocuiesc electrozii şi garnitura A
abrazivă. şi se aşează în poziţia prevăzută.
Se strâng şuruburile de fixare a

! Atenţie
Plasa de sârmă
nu se va deteriora!
electrozilor cu un cuplu de strân-
gere de 2 Nm.
5675 537 RO

22
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Curăţirea camerei de ardere/suprafeţelor de schimb de căl-


dură şi montajul arzătorului

1. Dacă este necesar, se curăţă


camera de ardere A şi suprafeţele
de schimb de căldură B cu o perie
sau se spală cu apă.

! Atenţie
Zgârieturile la componentele
care vin în contact cu gazele
arse pot cauza coroziune.
Se vor folosi numai perii din
material plastic, în nici un
caz perii de sârmă!

Dacă persistă reziduurile de ardere


se vor utiliza detergenţi care nu
conţin solvenţi şi potasiu:
& Depunerile de funingine se înde-

părtează cu substanţe alcaline cu


adaos de tenzid (de exemplu
Fauch 600).
& Depunerile aderente şi petele de

pe suprafeţe (galben-maronii) se
îndepărtează cu detergenţi pe
bază de acid fosforic, uşor acizi şi
fără clor (de exemplu
Antox 75 E).
& Se spală bine cu apă.

Indicaţie
Produsele Fauch 600 şi Antox 75 E
sunt fabricate de firma
Hebro Chemie GmbH
Rostocker Straße 40
D41199 Mönchengladbach

2. Se montează arzătorul şi se strâng


piuliţele în ordine diagonală cu un
5675 537 RO

cuplu de strângere de 4 Nm.

23
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

3. Se montează cu o nouă garnitură


îmbinarea filetată a conductei de
alimentare cu gaz.

4. Se verifică etanşeitatea racorduri-


lor pe circuitul primar.

Pericol
Scurgerea de gaz constituie
pericol de explozie.
Se verifică etanşeitatea
asamblării prin îmbinare file-
tată.

5. Se montează cablurile electrice la


componentele respective.

Verificarea evacuării condensului şi curăţirea sifonului

1. Se verifică dacă evacuarea con-


densului prin sifon se realizează
fără impedimente.

2. Se extrage clema de fixare şi se


scoate sifonul.

3. Se curăţă sifonul.

4. Se umple sifonul cu apă şi se mon-


tează. Se montează clema de
fixare.
5675 537 RO

24
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Limitatorul de debit (numai la cazan pentru încălzire şi prepa-


rare de apă caldă menajeră, pe gaz)

1. Se opreşte automatizarea, se blo-


chează conducta de alimentare cu
apă rece şi se goleşte circuitul
secundar al cazanului.

2. Se desfac şuruburile cu gaură inte-


rioară hexagonală.

Indicaţie
În timpul demontării poate să se
scurgă apa rămasă.

3. Se scoate fluxostatul B şi se
extrage spre partea inferioară limi-
tatorul de debit C.

4. Se verifică limitatorul de debit C,


în caz de depunere de piatră sau
deteriorare se înlocuieşte şi se
montează din nou.
Se fixează fluxostatul B cu şuru-
buri (cuplu de strângere 1 Nm).

Verificarea etanşeităţii conductelor de gaz şi a blocului de


ventile de gaz la presiune de lucru

Pericol
Scurgerea de gaz constituie
pericol de explozie.
Se verifică etanşeitatea con-
ductelor şi a blocului de ventile
de gaz.
5675 537 RO

25
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Măsurarea curentului de ionizare

1. Se extrage cablul şi se conectează


aparatul de măsură (cablul pentru
adaptor este livrabil ca accesoriu).

2. Se reglează puterea nominală


maximă.

Automatizare pentru funcţionare cu


temperatură constantă:
& K şi d se apasă simultan, min.

2 secunde.
& Cu a/b se alege pe display „2“.

Automatizare pentru funcţionare


comandată de temperatura exte-
rioară:
& K şi d se apasă simultan, min.

2 secunde.
& Cu a/b se alege pe display

„Sarcină nominală“.

Indicaţie
Curentul minim de ionizare trebuie
să aibă deja la formarea flăcării
A Cablu pentru adaptor (livrabil ca (cca 2-3 secunde după deschide-
accesoriu) rea blocului de ventile) o valoare de
B Cablu la automatizare min. 4 µA.

3. Dacă curentul de ionizare < 4 µA


& se verifică distanţa dintre elec-

trozi, vezi 22.


& se verifică alimentarea de la

reţea a automatizării.

4. După măsurare se apasă d.

5. Se trece în protocol valoarea măsu-


rată.
5675 537 RO

26
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Adaptarea automatizării la instalaţia de încălzire

Indicaţie
Automatizarea trebuie să fie adaptată corespunzător dotării instalaţiei. Diferite
componente ale instalaţiei vor fi recunoscute automat de automatizare şi coda-
rea se realizează automat.
În schemele care urmează, prepararea de apă caldă menajeră se realizează cu
un boiler separat. Schemele sunt valabile şi pentru instalaţii cu preparare de
apă caldă menajeră cu ajutorul unui preparator instantaneu de apă caldă mena-
jeră încorporat. Senzorul pentru temperatura apei calde menajere din boiler %
este montat în acest caz din fabricaţie în cazan.
& Selectarea schemei corespunzătoare, vezi figurile care care urmează.

& Etapele de lucru pentru codare, vezi 43.

Schema de instalaţie 1

Cu/fără preparare de apă caldă menajeră cu un circuit de încălzire fără


vană de amestec A1

! Senzor de temperatură exterioară lH Vitotrol 100 (numai la automati-


(numai la automatizare pentru zare pentru funcţionare cu tempe-
funcţionare comandată de tempe- ratură constantă)
ratura exterioară) % Senzor pentru temperatura a.c.m.
sau din boiler
5675 537 RO

27
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Codări necesare Adresa


Funcţionare cu gaz metan (starea de livrare) 1E:0
sau
Funcţionarea cu gaz lichefiat 1E:1

Schema de instalaţie 2

Cu/fără preparare de apă caldă menajeră cu un circuit de încălzire fără


vană de amestec A1 şi un circuit de încălzire cu vană de amestec M2

Indicaţie
Debitul volumetric al circuitului de încălzire fără vană de amestec este cu min.
30% mai mare decât debitul volumetric al circuitului de încălzire cu vană de
amestec.

! Senzor de temperatură exte- aVG KM-BUS


rioară A Limitator pentru temperatura
? Senzor de temperatură pe tur maximă (încălzire prin pardo-
% Senzor pentru temperatura a.c. seală)
m. din boiler B Set extensie pentru un circuit de
sÖ Pompa circuitului de încălzire încălzire cu vană de amestec
lH Alimentare de la reţea (set
extensie)
5675 537 RO

28
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Codări necesare Adresa


Funcţionare cu gaz metan (starea de livrare) 1E:0
sau
Funcţionarea cu gaz lichefiat 1E:1

Schema de instalaţie 3

Cu/fără preparare de apă caldă menajeră cu un circuit de încălzire fără


vană de amestec A1 şi un circuit de încălzire cu vană de amestec M2 cu
separarea circuitelor

! Senzor de temperatură exte- aVG KM-BUS


rioară A Limitator pentru temperatura
? Senzor de temperatură pe tur maximă (încălzire prin pardo-
% Senzor pentru temperatura a.c. seală)
m. din boiler B Set extensie pentru un circuit de
sÖ Pompa circuitului de încălzire încălzire cu vană de amestec
lH Alimentare de la reţea (set C Schimbător de căldură pentru
extensie) separarea circuitelor
5675 537 RO

Codări necesare Adresa


Funcţionare cu gaz metan (starea de livrare) 1E:0
sau

29
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Codări necesare Adresa


Funcţionarea cu gaz lichefiat 1E:1

Schema de instalaţie 4

Cu/fără preparare de apă caldă menajeră cu un circuit de încălzire fără


vană de amestec A1 cu pompă separată şi un circuit de încălzire cu vană
de amestec M2

! Senzor de temperatură exte- lH Alimentare de la reţea (set


rioară extensie)
? Senzor de temperatură pe tur aVG KM-BUS
% Senzor pentru temperatura a.c. A Extensie internă H1 sau H2
m. din boiler sau
sÖ Pompa circuitului de încălzire Extensie externă H1
sK Pompa circuitului de încălzire B Limitator pentru temperatura
pentru un circuit fără vană de maximă (încălzire prin pardo-
amestec (racordare prin extensie seală)
internă) C Set extensie pentru un circuit de
sau încălzire cu vană de amestec
sÖ Pompa circuitului de încălzire
pentru un circuit fără vană de
5675 537 RO

amestec (racordare prin extensie


externă)

30
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Codări necesare Adresa


Funcţia releu a extensiei interne: Pompa circuitului de încăl- 53:2
zire
Funcţionare cu gaz metan (starea de livrare) 1E:0
sau
Funcţionarea cu gaz lichefiat 1E:1
Turaţie maximă a pompei interne de circulaţie la regim de 31:20
încălzire: 20%

Schema de instalaţie 5

Cu/fără preparare de apă caldă menajeră cu un circuit de încălzire cu vană


de amestec M2 (cu set extensie), un circuit de încălzire cu vană de amestec
(cu Vitotronic 050) şi preselector hidraulic

Indicaţie
Prepararea de apă caldă menajeră cu
un preparator instantaneu de apă
caldă menajeră încorporat nu este
posibilă la această schemă de instala-
ţie.

! Senzor de temperatură exte- % Senzor pentru temperatura a.c.


5675 537 RO

rioară m. din boiler


? Senzor de temperatură pe tur sÖ Pompa circuitului de încălzire

31
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

lH Alimentare de la reţea (set B Vitotronic 050


extensie) C Limitator pentru temperatura
aVG KM-BUS maximă (încălzire prin pardo-
A Set extensie pentru un circuit de seală)
încălzire cu vană de amestec

Codări necesare Adresa


Un circuit de încălzire cu vană de amestec cu set extensie
pentru vana de amestec şi un circuit de încălzire cu vană de
amestec cu Vitotronic 050
& cu boiler pentru preparare a.c.m. 00:4
& fără boiler pentru preparare de apă caldă menajeră 00:3
Funcţionare cu gaz metan (starea de livrare) 1E:0
sau
Funcţionarea cu gaz lichefiat 1E:1

5675 537 RO

32
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Schema de instalaţie 6

Cu un circuit de încălzire fără vană de amestec A1, colectori solari şi boiler


Vitocell-W 100 (tip CVB) pentru preparare de apă caldă menajeră, amplasat
lângă cazan

! Senzor de temperatură exte- D Set extensie (numai la Vitosolic


rioară 100, accesoriu)
aVG KM-BUS E Senzor pentru temperatura apei
A Solar-Divicon calde menajere din boiler pentru
B Senzor de temperatură la colec- funcţionare cu panouri solare
tor
C Vitosolic 100 sau 200
5675 537 RO

33
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

F Senzor pentru temperatura apei


din boiler (accesoriu)
G Termostat de siguranţă* 1

Codări necesare Adresa


A 3-a valoare nominală pentru a.c.m este 40 °C (se verifică 67:40
starea de livrare)
Funcţionare cu gaz metan (starea de livrare) 1E:0
sau
Funcţionarea cu gaz lichefiat 1E:1

Conectarea automatizării la sistemul LON (numai la automa-


tizare comandată de temperatura exterioară)

Modulul de comunicare LON (accesoriu) trebuie să fie conectat.

Instrucţiuni de montaj
Modul de comunicare LON

Indicaţie
Transmisia informaţiilor prin sistemul LON poate dura 2-3 minute.

Setarea numărului participantului la sistemul LON

Numărul participantului se setează În cadrul unui sistem LON nu poate fi


prin adresa de codare „77“ (vezi mai atribuit acelaşi număr de două ori.
jos).

Actualizarea listei participanţilor la sistemul LON

Acest lucru este posibil numai dacă sunt conectaţi toţi participanţii la sistemul
LON şi dacă automatizarea este codată ca manager de avarii (codarea „79:1“).

*1 Termostatul de siguranţă este necesar numai când:


volumul de apă menajeră este sub 30 litri/m2 suprafaţă de captare la instalarea de colec-
5675 537 RO

tori Vitosol 100


volumul de apă menajeră este sub 100 litri/m 2 suprafaţă de captare la instalarea de
colectori Vitosol 200 şi 300
34
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

1. L şi d se apasă simultan cca 2. e se apasă. Lista participanţilor


2 secunde. S-a declanşat verifica- este actualizată după cca 2 minute.
rea participanţilor (vezi 36). Verificarea participanţilor s-a
încheiat.

Instalaţie cu un cazan cu Vitotronic 050 şi Vitocom 300

Automatizarea Vitotronic 050 Vitotronic 050 Vitocom


circuitului caza-
nului
Participant nr. 1 Participant nr. 10 Participant nr. 11 Participant nr.
Codarea „77: 1“ Codarea „77: 10“ Codarea „77: 11“ 99
se setează
Automatizarea Automatizarea nu Automatizarea nu Aparatul este
este manager de este manager de este manager de manager de
erori * 1 erori * 1 erori * 1 erori
Codarea „79: 1“ Codarea „79: 0“ Codarea „79: 0“
Transmiterea orei Recepţionarea orei Recepţionarea orei Recepţionarea
prin sistemul LON prin sistemul LON prin sistemul LON orei prin siste-
Codarea „7b 1“ Codarea „81: 3“ Codarea „81: 3“ mul LON
se setează se setează
Transmiterea Recepţionarea Recepţionarea tem- —
temperaturii exte- temperaturii exte- peraturii exterioare
rioare prin siste- rioare prin sistemul prin sistemul LON
mul LON LON Codarea „97: 1“
Codarea „97: 2“ Codarea „97: 1“ se setează
se setează se setează
5675 537 RO

*1 Numai o singură automatizare Vitotronic are voie să fie codată ca manager de erori
într-o instalaţie de încălzire.
35
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Verificarea participanţilor (în combinaţie cu sistemul LON)

Prin verificarea participanţilor se testează comunicarea aparatelor instalaţiei


care sunt legate la managerul de erori.
Premise:
& Automatizarea trebuie să fie codată ca manager de erori (codarea „79:1“).

& La toate automatizările trebuie să fie setat numărul participantului la sistemul

LON (vezi 34).


& Lista participanţilor la sistemul LON din managerul de erori trebuie să fie

actualizată (vezi 34).

1. L şi d se apasă simultan cca


2 secunde. Verificarea participanţi-
lor este activată.

2. Cu a şi b se selectează partici-
pantul dorit.

3. Cu d se activează verificarea.
„Verificare“ este afişat intermitent,
A Numărul curent din listă până ce se încheie verificarea. Dis-
B Numărul participantului play-ul şi ledurile tastelor pentru
participantul selectat semnalizează
intermitent cca 60 secunde.
& În cazul comunicării între cele

două aparate apare „Verificare


OK“.
& În cazul în care comunicarea

între cele două aparate nu este


stabilită, apare „Eroare la verifi-
care“. Se verifică legătura LON.

4. Pentru verificarea celorlalţi partici-


panţi se procedează ca la punctele
2 şi 3.

5. L şi d se apasă simultan cca


1 secundă. Verificarea participanţi-
lor s-a încheiat.
5675 537 RO

36
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Reglajul caracteristicii de încălzire (numai la automatizare


pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară)

Caracteristicile de încălzire repre- În starea de livrare sunt reglate urmă-


zintă legătura între temperatura exte- toarele valori:
rioară şi temperatura apei din cazan & Înclinare = 1,4

respectiv temperatura agentului ter- & Nivel = 0

mic pe tur. Simplificat: cu cât este mai


scăzută temperatura exterioară, cu Înclinarea caracteristicii de încălzire
atât este mai ridicată temperatura se află în mod normal
apei din cazan respectiv temperatura & la încălziri prin pardoseală în

pe tur. De temperatura apei din cazan zona A,


respectiv temperatura pe tur depinde & la încălziri de temperatură joasă în

la rândul său temperatura de zona B.


ambianţă.
5675 537 RO

37
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Modificarea înclinării şi a nivelului

1. Înclinarea caracteristicii se modi-


fică prin adresa de codare „d3“ în
nivelul de codare 1 (vezi 43).
Valoarea poate fi reglată între 2 şi
35 (corespunde înclinării între 0,2
şi 3,5).

2. Nivelul caracteristicii se modifică


prin adresa de codare „d4“ în nive-
lul de codare 1 (vezi 43).
Valoarea se poate regla între -13 şi
+40 K.

A Modificarea înclinării
B Modificarea nivelului

Reglajul temperaturii de ambianţă nominale

Temperatura de ambianţă normală:

1. În cazul în care există două circuite


de încălzire – se alege circuitul de
încălzire:
& a se apasă.

„1r“ este afişat intermitent pe


display.
& Se alege circuitul de încălzire A1

(circuitul fără vană de amestec):


d se apasă.
& Se alege circuitul de încălzire M2

(circuitul cu vană de amestec):


– a se apasă.
– „2r“ este afişat intermitent pe
display.
– d se apasă.
5675 537 RO

38
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

2. Cu ajutorul butonului rotativ „ ts“


se reglează valoarea nominală
pentru temperatura de zi.
După cca 2 secunde valoarea este
preluată automat.
Caracteristica de încălzire este
deplasată în lungul axei pentru
temperatura nominală de ambianţă
C în mod corespunzător şi acest
fapt are ca rezultat modificarea
regimului de pornire şi oprire al
pompelor circuitelor de încălzire,
atunci când este activată optimiza-
Exemplul 1: Modificarea temperaturii rea funcţionării pompelor circuitelor
de ambianţă normale de la 20 °C la de încălzire.
26 °C

A Temperatura apei din cazan res-


pectiv temperatura pe tur în °C
B Temperatura exterioară în °C
C Temperatura de ambianţă nomi-
nală în °C
D Pompa circuitului de încălzire
oprită
E Pompa circuitului de încălzire por-
nită
5675 537 RO

39
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

Temperatura de ambianţă redusă:

1. În cazul în care există două circuite


de încălzire – se alege circuitul de
încălzire:
& a se apasă.

„1r“ este afişat intermitent pe


display.
& Se alege circuitul de încălzire A1

(circuitul fără vană de amestec):


d se apasă.
& Se alege circuitul de încălzire M2

(circuitul cu vană de amestec):


– a se apasă.
– „2r“ este afişat intermitent pe
display.
– d se apasă.

5675 537 RO

40
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

2. Cu E se accesează valoarea
nominală pentru temperatura de
noapte.

3. Cu a şi b se modifică valoarea.

4. Cu d se confirmă valoarea
reglată.

Exemplul 2: Modificarea temperaturii


de ambianţă reduse de la 5 °C la
14 °C.

A Temperatura apei din cazan res-


pectiv temperatura pe tur în °C
B Temperatura exterioară în °C
C Temperatura de ambianţă nomi-
nală în °C
D Pompa circuitului de încălzire
oprită
E Pompa circuitului de încălzire por-
nită

Instruirea utilizatorului instalaţiei

Executantul instalaţiei trebuie să predea utilizatorului instalaţiei instrucţiunile de


utilizare şi să-l iniţieze în deservirea acesteia.

Accesarea şi anularea mesajului „Întreţinere“

Dacă la adresele de codare „21“ şi „23“ se ating valorile limită stabilite, semnali-
zatorul de avarie semnalizează intermitent. Pe display-ul unităţii de comandă
apare afişat intermitent:
5675 537 RO

41
Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lu . . . (continuare)

& la automatizare pentru funcţionare cu temperatură constantă, în funcţie de


reglaj, numărul de ore de funcţionare fixat sau intervalul de timp fixat şi simbo-
lul cu ceas
& la automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară

„Întreţinere“.

Indicaţie
Dacă se efectuează lucrările de întreţinere, înainte de a apărea mesajul de
întreţinere, se setează adresa de codare „24:1“ şi apoi adresa de codare „24:0“;
în această situaţie contorizarea valorilor de întreţinere reglate pentru orele de
funcţionare şi intervalul de timp începe din nou de la 0.

1. c se apasă. După efectuarea întreţinerii


Informarea privind întreţinerea este
activată. 1. Codarea „24:1“ se setează din nou
la „24:0“.
2. Cu a sau b se accesează mesa- Semnalizatorul roşu de avarie se
jele privind întreţinerea. stinge.

3. d se apasă, la automatizare Indicaţie


comandată de temperatura exte- Dacă adresa de codare „24“ nu se
rioară se confirmă în plus mesajul readuce la valoarea iniţială, apare
„Anulare: Da“ cu d. luni la ora 7.00 din nou mesajul
Mesajul „Întreţinere“ de pe display „Întreţinere“.
se stinge, semnalizatorul roşu de
avarie luminează intermitent în 2. Dacă este necesar:
continuare. & c se apasă.

& Contoarele pentru înregistrarea

Indicaţie orelor de funcţionare ale arzăto-


Mesajul anulat privind întreţinerea rului, a numărului de porniri ale
poate fi reafişat prin apăsarea tas- arzătorului şi a consumului se
tei d (cca 3 secunde). readuc la valorile iniţiale (vezi
80).
& c se apasă.
5675 537 RO

42
Codări

Nivelul de codare 1

Accesarea nivelului de codare 1

1. K şi L se apasă simultan cca 3. Cu a sau b se modifică valoa-


2 secunde. rea, cu d se confirmă. Pe display
apare pentru scurt timp mesajul
2. Cu a sau b se selectează „preluat“ şi apoi este din nou afi-
adresa de codare dorită, adresa de şată intermitent adresa de codare.
codare este afişată intermitent; cu Cu a sau b pot fi selectate şi
d se confirmă. alte adrese de codare.

Indicaţie 4. K şi L se apasă simultan cca


La automatizarea pentru funcţio- 1 secundă.
nare comandată de temperatura Codarea s-a încheiat.
exterioară codările sunt afişate tex-
tual. Codările care nu sunt rele-
vante datorită dotării instalaţiei sau
din cauza setării altor codări, nu
vor fi afişate.
5675 537 RO

43
Codări

Nivelul de codare 1 (continuare)

Privire de ansamblu

Codări

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
Schema instalaţiei
00 :1 Schema de instalaţie 1: 00 :2 Schema de instalaţie 1,6:
1 circuit de încălzire 1 circuit de încălzire fără
fără vană de amestec vană de amestec A1, cu
A1, fără preparare a.c. preparare a.c.m.
m. 00 :3 Schema de instalaţie 5:
1 circuit cu vană de
amestec M2, fără prepa-
rare a.c.m.
00 :4 Schema de instalaţie 5:
1 circuit cu vană de
amestec M2, cu prepa-
rare a.c.m.
00 :5 Schemele de instalaţie 2,
3, 4:
1 circuit de încălzire fără
vană de amestec A1 şi 1
circuit de încălzire cu
vană de amestec M2,
fără preparare a.c.m.
00 :6 Schema de instalaţie 2,
3, 4:
1 circuit de încălzire fără
vană de amestec A1, 1
circuit de încălzire cu
vană de amestec M2, cu
preparare a.c.m.
Temp. max. cazan
06:... Limitarea valorii 06:20 Limitarea valorii maxime
maxime a temperaturii până la a temperaturii apei din
apei din cazan, fixată 06:127 cazan în cadrul domenii-
5675 537 RO

prin fişa de codare a lor fixate pentru cazanul


cazanului respectiv

44
Codări

Nivelul de codare 1 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
Tipul de gaz
1E:0 Funcţionare pe gaz 1E:1 Funcţionarea pe gaz
metan lichefiat
Aerisire/Umplere
2F:0 Programul de aerisire/ 2F:1 Programul de aerisire
Programul de umplere activat
nu este activat 2F:2 Programul de umplere
activat
Nr. participant
77:1 Numărul participantului 77:2 Numărul participantului la
la sistemul LON până la sistemul LON se poate
77:99 atribui între 1 şi 99:
1-4 = cazan
5 = cascadă
10 - ... = Vitotronic 050
99 = Vitocom

Indicaţie
Fiecare număr poate fi
atribuit numai o singură
dată.

Regim economic de vară A1


A5:5 * 1Cu optimizarea func- A5:0 Fără optimizarea funcţio-
ţionării pompelor circui- nării pompelor circuitelor
telor de încălzire de încălzire
Regim economic de vară M2
A5:5 * 1Cu optimizarea func- A5:0 Fără optimizarea funcţio-
ţionării pompelor circui- nării pompelor circuitelor
telor de încălzire de încălzire
Temp. min. tur A1
C5:20 Limitarea electronică a C5:1 Limitarea valorii minime
valorii minime a tempe- până la poate fi reglată de la 1
raturii pe tur 20 °C C5:127 până la 127 °C
5675 537 RO

*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


45
Codări

Nivelul de codare 1 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
Temp. min. tur M2
C5:20 Limitarea electronică a C5:1 Limitarea valorii minime
valorii minime a tempe- până la poate fi reglată de la 1
raturii pe tur 20 °C C5:127 până la 127 °C
Temp. max. tur A1
C6:75 * 1Limitarea electronică C6:1 Limitarea valorii maxime
a valorii maxime a tem- până la poate fi reglată de la 1
peraturii pe tur la 75 °C C6:127 până la 127 °C
Temp. max. tur M2
C6:75 * 1Limitarea electronică C6:1 Limitarea valorii maxime
a valorii maxime a tem- până la poate fi reglată de la 1
peraturii pe tur la 75 °C C6:127 până la 127 °C
Înclinare A1
d3:14 * 1Înclinarea caracteris- d3:02 Înclinarea caracteristicii
ticii de încălzire = 1,4 până la de încălzire se poate
d3:35 regla de la 0,2 până la
3,5 (vezi 37)
Înclinare M2
d3:14 * 1Înclinarea caracteris- d3:02 Înclinarea caracteristicii
ticii de încălzire = 1,4 până la de încălzire se poate
d3:35 regla de la 0,2 până la
3,5 (vezi 37)
Nivel A1
d4:0 * 1Nivelul caracteristicii d4:–13 Nivelul caracteristicii de
de încălzire = 0 până la încălzire se poate regla
d4:40 de la –13 până la 40
(vezi 37)
Nivel M2
d4:0 * 1Nivelul caracteristicii d4:–13 Nivelul caracteristicii de
de încălzire = 0 până la încălzire se poate regla
d4:40 de la –13 până la 40
(vezi 37)
5675 537 RO

*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


46
Codări

Nivelul de codare 2

Accesarea nivelului de codare

1. L şi G se apasă simultan cca 3. Cu a sau b se modifică valoa-


2 secunde; cu d se confirmă. rea, cu d se confirmă. Pe display
apare pentru scurt timp mesajul
2. Cu a sau b se selectează „preluat“ şi apoi este din nou afi-
adresa de codare dorită, adresa de şată intermitent adresa de codare.
codare este afişată intermitent; cu Cu a sau b pot fi selectate şi
d se confirmă, valoarea este afi- alte adrese de codare.
şată intermitent.
4. L şi G se apasă simultan cca
1 secundă.
Codarea s-a încheiat.

Privire de ansamblu

Adresele de codare sunt clasificate în funcţie de următoarele domenii de func-


ţii. Domeniul respectiv apare afişat pe display.
Cu a sau b domeniile sunt parcurse în ordine succesivă.

Domeniul de funcţii Adrese de codare


Schema instalaţiei 00
Cazan/Arzător de la 06 până la 54
Apă caldă menajeră de la 56 până la 73
Generalităţi de la 76 până la 9F
Circuit racordat direct (circuit de încălzire de la A0 până la F7
A1 fără vană de amestec)
Circuit de încălzire cu vană de amestec de la A0 până la F7
(circuit de încălzire M2 cu vană de ames-
tec)
5675 537 RO

47
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codări

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
Schema instalaţiei
00 :1 Schema de instalaţie 1: 00 :2 Schema de instalaţie 1,
1 circuit de încălzire 6:
fără vană de amestec 1 circuit de încălzire fără
A1, fără preparare a.c. vană de amestec A1, cu
m. preparare a.c.m.
00 :3 Schema de instalaţie 5:
1 circuit cu vană de
amestec M2, fără prepa-
rare a.c.m.
00 :4 Schema de instalaţie 5:
1 circuit cu vană de
amestec M2, cu prepa-
rare a.c.m.
00 :5 Schema de instalaţie 2,
3, 4:
1 circuit de încălzire fără
vană de amestec A1, 1
circuit de încălzire cu
vană de amestec M2,
fără preparare a.c.m.
00 :6 Schema de instalaţie 2,
3, 4:
1 circuit de încălzire fără
vană de amestec A1, 1
circuit de încălzire cu
vană de amestec M2, cu
preparare a.c.m.
Cazan/Arzător
06:... Limitarea valorii 06:20 Limitarea valorii maxime
maxime a temperaturii până la a temperaturii apei din
apei din cazan, fixată 06:127 cazan în cadrul domenii-
prin fişa de codare a lor fixate pentru cazanul
5675 537 RO

cazanului respectiv

48
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
1E:0 Funcţionare pe gaz 1E:1 Funcţionarea pe gaz
metan lichefiat
21:0 Fără mesaj de întreţi- 21:1 Numărul de ore de func-
nere până la ţionare ale arzătorului
Arzător 21:100 până la întreţinere poate
fi reglat între 100 şi
10000 ore (o gradaţie de
reglaj corespunde la 100
ore)
23:0 Fără interval de timp 23:1 Intervalul de timp reglabil
pentru întreţinerea până la între 1 şi 24 luni
arzătorului 23:24
24:0 Nu apare mesajul 24:1 Mesajul „Întreţinere“ pe
„Întreţinere“ display (adresa apare
automat şi trebuie schim-
bată manual după efec-
tuarea întreţinerii)
25:0 * 1Nu se recunoaşte 25:1 Recunoaşterea senzoru-
senzorul de tempera- lui de temperatură exte-
tură exterioară şi nici rioară şi a supravegherii
supravegherea avariilor avariilor
28:0 Fără aprindere forţată a 28:1 Arzătorul este aprins for-
arzătorului ţat o dată la 24 ore
2E:0 Fără extensie externă 2E:1 Cu extensie externă (se
setează automat la racor-
dare)
2F:0 Programul de aerisire/ 2F:1 Programul de aerisire
Programul de umplere activat
nu este activat 2F:2 Programul de umplere
activat
30:1 Pompă internă de circu- 30:0 Pompă internă de circula-
laţie cu turaţie reglabilă ţie fără turaţie reglabilă
(este setată automat) (de exemplu pentru func-
ţionare provizorie în caz
de service)
5675 537 RO

*1 Numai la automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


49
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
31:65 Turaţia nominală a 31:0 Turaţia nominală poate fi
pompei interne de circu- până la reglată de la 0 până la
laţie la funcţionare ca 31:100 100 %
pompă a circuitului
cazanului 65%, valoare
fixată prin fişa de
codare a cazanului
32:0 Semnal „Blocare 32:1 Semnal „Blocare externă“
externă“ care acţio- până la care acţionează asupra
nează asupra pompelor 32:15 pompelor de circulaţie:
de circulaţie: Toate vezi tabelul de mai jos
pompele funcţionează
comandate de automa-
tizare

Codarea Pompă Pompa cir- Pompa circuitu- Pompa de circu-


internă de cuitului de lui de încălzire laţie pentru
circulaţie încălzire circuit de încăl- încălzirea apei
circuit de zire cu vană de din boiler
încălzire amestec
fără vană de
amestec
0 Funcţio- Funcţionare Funcţionare Funcţionare
nare comandată comandată de comandată de
coman- de automati- automatizare automatizare
dată de zare
automati-
zare
1 Funcţio- Funcţionare Funcţionare OPRITĂ
nare comandată comandată de
coman- de automati- automatizare
dată de zare
automati-
zare
5675 537 RO

50
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codarea Pompă Pompa cir- Pompa circuitu- Pompa de circu-


internă de cuitului de lui de încălzire laţie pentru
circulaţie încălzire circuit de încăl- încălzirea apei
circuit de zire cu vană de din boiler
încălzire amestec
fără vană de
amestec
2 Funcţio- Funcţionare OPRITĂ Funcţionare
nare comandată comandată de
coman- de automati- automatizare
dată de zare
automati-
zare
3 Funcţio- Funcţionare OPRITĂ OPRITĂ
nare comandată
coman- de automati-
dată de zare
automati-
zare
4 Funcţio- OPRITĂ Funcţionare Funcţionare
nare comandată de comandată de
coman- automatizare automatizare
dată de
automati-
zare
5 Funcţio- OPRITĂ Funcţionare OPRITĂ
nare comandată de
coman- automatizare
dată de
automati-
zare
6 Funcţio- OPRITĂ OPRITĂ Funcţionare
nare comandată de
coman- automatizare
dată de
automati-
zare
7 Funcţio- OPRITĂ OPRITĂ OPRITĂ
nare
coman-
5675 537 RO

dată de
automati-
zare

51
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codarea Pompă Pompa cir- Pompa circuitu- Pompa de circu-


internă de cuitului de lui de încălzire laţie pentru
circulaţie încălzire circuit de încăl- încălzirea apei
circuit de zire cu vană de din boiler
încălzire amestec
fără vană de
amestec
8 OPRITĂ Funcţionare Funcţionare Funcţionare
comandată comandată de comandată de
de automati- automatizare automatizare
zare
9 OPRITĂ Funcţionare Funcţionare OPRITĂ
comandată comandată de
de automati- automatizare
zare
10 OPRITĂ Funcţionare OPRITĂ Funcţionare
comandată comandată de
de automati- automatizare
zare
11 OPRITĂ Funcţionare OPRITĂ OPRITĂ
comandată
de automati-
zare
12 OPRITĂ OPRITĂ Funcţionare Funcţionare
comandată de comandată de
automatizare automatizare
13 OPRITĂ OPRITĂ Funcţionare OPRITĂ
comandată de
automatizare
14 OPRITĂ OPRITĂ OPRITĂ Funcţionare
comandată de
automatizare
15 OPRITĂ OPRITĂ OPRITĂ OPRITĂ
5675 537 RO

52
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
Cazan/Arzător
34:0 Semnal „Solicitare 34:1 Semnal „Solicitare
externă“ asupra pompe- până la externă“ asupra pompe-
lor de circulaţie: Toate 34:23 lor de circulaţie: vezi
pompele funcţionează tabelul de mai jos
comandate de automa-
tizare

Codarea Pompă Pompa cir- Pompa cir- Pompa de circulaţie


internă de cuitului de cuitului de pentru încălzirea apei
circulaţie încălzire încălzire din boiler
circuit de circuit de
încălzire încălzire cu
fără vană de vană de
amestec amestec
0 Funcţionare Funcţionare Funcţionare Funcţionare comandată
comandată comandată comandată de automatizare
de automa- de automati- de automati-
tizare zare zare
1 Funcţionare Funcţionare Funcţionare OPRITĂ
comandată comandată comandată
de automa- de automati- de automati-
tizare zare zare
2 Funcţionare Funcţionare OPRITĂ Funcţionare comandată
comandată comandată de automatizare
de automa- de automati-
tizare zare
3 Funcţionare Funcţionare OPRITĂ OPRITĂ
comandată comandată
de automa- de automati-
tizare zare
4 Funcţionare OPRITĂ Funcţionare Funcţionare comandată
comandată comandată de automatizare
de automa- de automati-
5675 537 RO

tizare zare

53
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codarea Pompă Pompa cir- Pompa cir- Pompa de circulaţie


internă de cuitului de cuitului de pentru încălzirea apei
circulaţie încălzire încălzire din boiler
circuit de circuit de
încălzire încălzire cu
fără vană de vană de
amestec amestec
5 Funcţionare OPRITĂ Funcţionare OPRITĂ
comandată comandată
de automa- de automati-
tizare zare
6 Funcţionare OPRITĂ OPRITĂ Funcţionare comandată
comandată de automatizare
de automa-
tizare
7 Funcţionare OPRITĂ OPRITĂ OPRITĂ
comandată
de automa-
tizare
8 OPRITĂ Funcţionare Funcţionare Funcţionare comandată
comandată comandată de automatizare
de automati- de automati-
zare zare
9 OPRITĂ Funcţionare Funcţionare OPRITĂ
comandată comandată
de automati- de automati-
zare zare
10 OPRITĂ Funcţionare OPRITĂ Funcţionare comandată
comandată de automatizare
de automati-
zare
11 OPRITĂ Funcţionare OPRITĂ OPRITĂ
comandată
de automati-
zare
12 OPRITĂ OPRITĂ Funcţionare Funcţionare comandată
comandată de automatizare
de automati-
zare
13 OPRITĂ OPRITĂ Funcţionare OPRITĂ
5675 537 RO

comandată
de automati-
zare
54
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codarea Pompă Pompa cir- Pompa cir- Pompa de circulaţie


internă de cuitului de cuitului de pentru încălzirea apei
circulaţie încălzire încălzire din boiler
circuit de circuit de
încălzire încălzire cu
fără vană de vană de
amestec amestec
14 OPRITĂ OPRITĂ OPRITĂ Funcţionare comandată
de automatizare
15 OPRITĂ OPRITĂ OPRITĂ OPRITĂ
16 PORNITĂ Funcţionare Funcţionare Funcţionare comandată
comandată comandată de automatizare
de automati- de automati-
zare zare
17 PORNITĂ Funcţionare Funcţionare OPRITĂ
comandată comandată
de automati- de automati-
zare zare
18 PORNITĂ Funcţionare OPRITĂ Funcţionare comandată
comandată de automatizare
de automati-
zare
19 PORNITĂ Funcţionare OPRITĂ OPRITĂ
comandată
de automati-
zare
20 PORNITĂ OPRITĂ Funcţionare Funcţionare comandată
comandată de automatizare
de automati-
zare
21 PORNITĂ OPRITĂ Funcţionare OPRITĂ
comandată
de automati-
zare
22 PORNITĂ OPRITĂ OPRITĂ Funcţionare comandată
de automatizare
23 PORNITĂ OPRITĂ OPRITĂ OPRITĂ
5675 537 RO

55
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
Cazan/Arzător
50:0 Modalitatea de reglaj 50:1 Automatizare pentru
(se setează automat la funcţionare cu tempera-
recunoaşterea elemen- tură constantă
tului de comandă) 50:3 Automatizare comandată
de temperatura exte-
rioară
52:0 Fără senzor de tempe- 52:1 Cu senzor de tempera-
ratură pe tur pentru pre- tură pe tur pentru prese-
selectorul hidraulic lectorul hidraulic (se
setează automat atunci
când este recunoscut)
53:1 Funcţia conexiunii sK a 53:0 Funcţia conexiunii sK:
extensiei interne: Semnalizare de avarii
Pompa de recirculare 53:2 Funcţia conexiunii sK:
Pompa externă a circuitu-
lui de încălzire (circuitul
de încălzire A1)
53:3 Funcţia conexiunii sK:
Pompa de circulaţie
externă pentru încălzirea
apei din boiler
54:0 Fără automatizare pen- 54:1 Cu Vitosolic 100
tru instalaţia solară 54:2 Cu Vitosolic 200 (se
setează automat când
este recunoscută)
Apă caldă menajeră
56:0 Temperatura a.c.m. se 56:1 Temperatura a.c.m. se
poate regla de la 10 poate regla de la 10 până
până la max. 60 °C la peste 60 °C (în funcţie
de fişa de codare a caza-
nului, numai la cazan
pentru încălzire, pe gaz)
Se va ţine seama de tem-
peratura maximă admisă
5675 537 RO

pentru apa caldă mena-


jeră.

56
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
58:0 Fără funcţie suplimen- 58:1 Introducerea unei a doua
tară pentru prepararea până la valori nominale pentru
de apă caldă menajeră 58:95 apa caldă menajeră; se
poate seta între 1 şi
95 °C (se va ţine cont de
adresa de codare „56“)
59:0 Încălzirea apei din boi- 59:1 Punctul de conectare se
ler: până la poate regla între 1 şi 10 K
Punct de conectare 59:10 sub valoarea nominală
-2,5K
Punct de deconectare
+2,5K
5b:0 Aşezarea boilerului 5b:1 Boiler pentru preparare
pentru preparare de de apă caldă menajeră
apă caldă menajeră racordat după preselec-
racordat direct la cazan torul hidraulic
60:10 * 1În timpul preparării de 60:5 Diferenţa dintre tempera-
apă caldă menajeră până la tura apei din cazan şi
temperatura apei din 60:25 temperatura nominală
cazan este cu maximum pentru apa caldă mena-
20 K mai mare decât jeră poate fi reglată între
temperatura nominală 10 şi 50 K
pentru apa caldă mena-
jeră
62:2 Pompa de circulaţie cu 62:0 Pompa de circulaţie fără
funcţionare prelungită funcţionare prelungită
de 2 minute 62:1 Funcţionarea prelungită
până la se poate regla între 1 şi
62:15 15 minute
63:0 * 2Fără funcţie supli- 63:1 Funcţie suplimentară: 1 x
mentară pentru prepa- zilnic
rare a.c.m. 63:2 la fiecare 2 până la 14
până la zile
63:14
63:15 2 x zilnic
5675 537 RO

*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


*2 Numai la automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.
57
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
65:... Informaţie cu privire la 65:0 Fără ventil de comutare
tipul ventilului de comu- 65:1 Ventil de comutare de la
tare (nu se va modifica firma Viessmann
reglajul) 65:2 Ventil de comutare de la
firma Wilo
65:3 Ventil de comutare de la
firma Grundfos
67:40 În combinaţie cu o auto- 67:0 Valoarea nominală pentru
matizare pentru instala- până la temperatura a.c.m. se
ţia solară Vitosolic: A 3- 67:60 poate regla de la 0 până
a valoare nominală pen- la 60 °C
tru temperatura a.c.m.
6C:100 Turaţia nominală a 6C:0 Turaţia nominală poate fi
pompei de circulaţie până la reglată de la 0 până la
interne la prepararea a. 6C:100 100 %
c.m. 100 %
6d:0 Funcţia de punere la 6d:1 Funcţia de punere la dis-
dispoziţie pentru con- până la poziţie pentru consum de
sum de a.c.m. dezacti- 6d:15 a.c.m. cu interval de
vată funcţionare între 1 şi
15 min.
6F:100 Puterea maximă la pre- 6F:0 Puterea maximă la pre-
parare de apă caldă până la parare de apă caldă
menajeră 100 %, este 6F:100 menajeră poate fi reglată
fixată prin fişa de între 0 şi 100 %
codare a cazanului
71:0 * 1Pompa de recirculare 71:1 Oprită în timpul preparării
pentru apa caldă mena- de apă caldă menajeră la
jeră: pornită conform prima valoare nominală
programării orare pen- 71:2 Pornită în timpul prepară-
tru a.c.m.: pornită (la rii de apă caldă menajeră
Vitotrol 300 sunt posi- la prima valoare nomi-
bile intervale separate nală
de conectare)
5675 537 RO

*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


58
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
72:0 * 1Pompa de recirculare 72:1 Oprită în timpul preparării
pentru apa caldă mena- de apă caldă menajeră la
jeră: pornită conform a 2-a valoare nominală
programării orare pen- 72:2 pornită în timpul prepară-
tru a.c.m.: pornită rii de apă caldă menajeră
la a 2-a valoare nominală
73:0 * 1Pompa de recirculare 73:1 În timpul programării
pentru apa caldă mena- până la orare pompa porneşte
jeră: Pornită conform 73:6 1dată/oră pentru 5
programării orare pen- minute
tru a.c.m.: pornită până la 6 ori/oră pentru
5 minute pornită
73:7 în permanenţă în func-
ţiune
Generalităţi
76:0 Fără modul de comuni- 76:1 Cu modul de comunicare
care LON LON; este recunoscut
automat
77 :1 Numărul participantului 77 :2 Numărul participantului la
la sistemul LON până la sistemul LON se poate
77 :99 atribui între 1 şi 99:
1-4 = cazan
5 = cascadă
10 - ... = Vitotronic 050
99 = Vitocom

Indicaţie
Fiecare număr poate fi
atribuit numai o singură
dată.

79:1 * 1Automatizarea este 79:0 Automatizarea nu este


manager de erori manager de erori
7b:1 * 1Transmiterea orei prin 7b:0 Ora nu se transmite prin
sistemul LON sistemul LON
5675 537 RO

*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


59
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
7F:1 * 1Casă unifamilială 7F:0 Casă cu mai multe apar-
tamente
Este posibil reglajul
separat al programului de
vacanţă şi al programării
orare pentru prepararea
de apă caldă menajeră
80:1 Cu întârziere de 5 80:0 Fără întârziere
secunde pentru semna- 80:2 Întârzierea semnalizării
lizarea de avarie; sem- până la avariei poate fi reglată
nalizarea se realizează, 80:199 între 10 şi 995; 1 gradaţie
dacă avaria s-a produs de reglaj = 5 s
de min. 5 secunde
81:1 Trecere automată la ora 81:0 Comutare manuală oră
de vară/iarnă de vară/iarnă
81:2 Existenţa modulului de
comandă radio a ceasului
este recunoscută auto-
mat
81:3 Ora este preluată de la
sistemul LON
88 :0 Afişarea temperaturilor 88 :1 Afişarea temperaturilor în
în grade °Celsius grade Fahrenheit
90:128 Constantă de timp pen- 90:0 Corespunzător valorii
tru calculul temperaturii până la reglate adaptare rapidă
exterioare modificate 90:199 (valori mai mici) respectiv
21,3 ore adaptare lentă (valori mai
mari) a temperaturii pe
tur la modificarea tempe-
raturii exterioare;
1 gradaţie de reglaj =
10 min.
5675 537 RO

*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


60
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
91:0 * 1Nu există posibilitatea 91:1 Comutarea externă a
unei comutări externe a regimului de funcţionare
regimului de funcţionare acţionează asupra circui-
prin extensie externă tului de încălzire fără
vană de amestec
91:2 Comutarea externă a
regimului de funcţionare
acţionează asupra circui-
tului de încălzire cu vană
de amestec
91:3 Comutarea externă a
regimului de funcţionare
acţionează asupra circui-
tului de încălzire fără
vană de amestec şi a cir-
cuitului de încălzire cu
vană de amestec
95:0 Fără interfaţă de comu- 95:1 Cu interfaţă de comuni-
nicare Vitocom 100 care Vitocom 100 este
recunoscută automat
97:0 * 1Temperatura exte- 97:1 Temperatura exterioară
rioară măsurată la sen- este preluată prin LON-
zorul conectat la BUS
automatizare este folo- 97:2 Temperatura exterioară
sită intern măsurată la senzorul
conectat la automatizare
este folosită intern şi
transmisă prin LON-BUS
la automatizarea Vitotro-
nic 050 dacă aceasta
este conectată
98:1 Nr. instalaţiei Viess- 98:1 Numărul instalaţiei poate
mann (în combinaţie cu până la fi fixat între 1 şi 5
sistemul de suprave- 98:5
ghere a mai multor
5675 537 RO

instalaţii prin Vito-


com 300)
*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.
61
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
9b:0 Nu există o temperatură 9b:1 Temperatura se poate
minimă reglată pentru până la regla între 1 şi 127 °C
apa din cazan la solici- 9b:127
tare externă
9C:20 * 1Supravegherea parti- 9C:0 Fără supraveghere
cipanţilor la LON 9C:5 Timpul se poate regla
Dacă un participant nu până la între 5 şi 60 minute
răspunde la accesare, 9C:60
rămân timp de 20 minute
valorile interne de reglaj
fixate. Numai după
aceea va apărea un
mesaj de avarie.
9F:8 * 1Diferenţa de tempera- 9F:0 Diferenţa de temperatură
tură 8 K; numai în com- până la poate fi reglată între 0 şi
binaţie cu un circuit cu 9F:40 40 K
vană de amestec
Circuitul cazanului, circuit cu vană de amestec
A0:0 * 1Fără telecomandă A0:1 Cu Vitotrol 200 (este
recunoscută automat)
A0:2 Cu Vitotrol 300 (este
recunoscută automat)
5675 537 RO

*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


62
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
A3:2 *1 A3:-9 Pompa circuitului de
Temperatura exterioară până la încălzire pornită/oprită
sub 1 °C: Pompa circui- A3:15 (vezi tabelul următor)
tului de încălzire pornită
Temperatura exterioară
peste 3 °C: Pompa cir-
cuitului de încălzire
oprită

Indicaţie
La reglaje sub 1 °C
există pericolul de
îngheţ al conductelor
care nu sunt protejate
de termoizolaţia clădirii.
Trebuie să se acorde o
atenţie deosebită func-
ţionării în regim deco-
nectat, de exemplu în
timpul concediului.

Parametru Pompa circuitului de încălzire


Adresa A3:... pornită la oprită la
-9 -10 °C -8 °C
-8 -9 °C -7 °C
-7 -8 °C -6 °C
-6 -7 °C -5 °C
-5 -6 °C -4 °C
-4 -5 °C -3 °C
-3 -4 °C -2 °C
-2 -3 °C -1 °C
-1 -2 °C 0 °C
0 -1 °C 1 °C
5675 537 RO

1 0 °C 2 °C

*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


63
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Parametru Pompa circuitului de încălzire


Adresa A3:... pornită la oprită la
2 1 °C 3 °C
până la până la
15 14 °C 16 °C

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
Circuitul cazanului, circuit cu vană de amestec
A4:0 * 1Cu protecţie la îngheţ A4:1 Nu există protecţie la
îngheţ, reglaj posibil,
numai în cazul codării
„A3: -9“.

Indicaţie
La reglaje sub 1 °C există
pericolul de îngheţ al
conductelor care nu sunt
protejate de termoizolaţia
clădirii. Trebuie să se
acorde o atenţie deose-
bită funcţionării în regim
deconectat, de exemplu
în timpul concediului.

A5:5 * 1Cu optimizarea func- A5:0 Fără optimizarea funcţio-


ţionării pompelor circui- nării pompelor circuitelor
telor de încălzire de încălzire
(program economic): A5:1 Cu optimizarea funcţio-
Pompa circuitului de până la nării pompelor circuitelor
încălzire se opreşte, A5:15 de încălzire: Pompa cir-
atunci când tempera- cuitului de încălzire
tura exterioară (TE) oprită, dacă (vezi tabelul
este cu 1 K mai mare următor)
decât temperatura de
ambianţă reglată
(TA regl.)
5675 537 RO

TE > TA regl. + 1 K
*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.
64
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Parametru adresa A5 Cu optimizarea funcţionării pompelor circuitelor


.... de încălzire: Pompa circuitului de încălzire oprită,
dacă
1 TE > TA regl. + 5 K
2 TE > TA regl. +4 K
3 TE > TA regl. +3 K
4 TE > TA regl. + 2 K
5 TE > TA regl. +1 K
6 TE > TA regl.
7 TE > TA regl. -1 K
până la
15 TE > TA regl. -9 K

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
Circuitul cazanului, circuit cu vană de amestec
A6:36 * 1Extensia regimului A6:5 Regimul economic extins
economic nu este acti- până la este activat, adică la o
vată A6:35 valoare a temperaturii ce
se poate regla între 5 şi
35 °C plus 1 °C, se
opreşte arzătorul şi
pompa circuitului de
încălzire şi se închide
vana de amestec. Ca
bază de calcul se folo-
seşte temperatura exte-
rioară amortizată,
compusă din temperatura
exterioară efectivă şi o
constantă de timp, care
ţine seama de răcirea
unei clădiri obişnuite.
5675 537 RO

*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


65
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
A7:0 * 1Fără funcţie econo- A7:1 Cu funcţie economică
mică pentru vana de pentru vana de amestec
amestec (extinderea optimizării
funcţionării pompei cir-
cuitului de încălzire):
Pompa circuitului de
încălzire poate fi în mod
suplimentar oprită, dacă
vana de amestec este
închisă de mai mult de 20
minute. Pompa circuitului
de încălzire porneşte,
& dacă vana de amestec

intră în regim comandat


de automatizare
sau
& după o încălzire a apei

din boiler (timp de


20 min)
sau
& la pericol de îngheţ

A8:1 * 1Circuitul de încălzire A8:0 Circuitul de încălzire M2


M2 (circuit cu vană de (circuit cu vană de ames-
amestec) declanşează tec) nu declanşează
comanda asupra pom- comanda asupra pompei
pei interne de circulaţie interne de circulaţie
A9:7 * 1Cu timp de staţionare A9:0 * 1Fără timp de staţionare
a pompei: Pompa cir- a pompei
cuitului de încălzire A9:1 Cu timp de staţionare a
este oprită la modifica- până la pompei, se poate regla
rea valorii nominale A9:15 între 1 şi 15
(prin schimbarea regi-
mului de funcţionare
sau modificarea tempe-
raturii nominale de
5675 537 RO

ambianţă)

*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


66
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
b0:0 * 1Cu telecomandă: b0:1 Regim de încălzire:
Regim de încălzire/ comandat de tempera-
regim redus: comandat tura exterioară
de temperatura exte- Regim redus: cu funcţio-
rioară * 2 nare comandată de tem-
peratura de ambianţă
b0:2 Regim de încălzire: cu
funcţionare comandată
de temperatura de
ambianţă
Regim redus: comandat
de temperatura exte-
rioară
b0:3 Regim de încălzire/ regim
redus: cu funcţionare
comandată de tempera-
tura de ambianţă
b2:8 Cu telecomandă şi pen- b2:0 Fără influenţa ambianţei
tru circuitul de încălzire b2:1 Factorul de influenţă a
trebuie să fie codat regi- până la ambianţei poate fi reglat
mul de funcţionare b2:64 între 1 şi 64
comandat de tempera-
tura de ambianţă: coefi-
cient de influenţă a
ambianţei 8 * 2
b5:0 * 1Cu telecomandă: Fără b5:1 Optimizarea funcţionării
funcţie de optimizare a până la pompei circuitului de
funcţionării pompei cir- b5:8 încălzire, vezi tabelul
cuitului de încălzire următor
comandată de tempera-
tura de ambianţă * 2

*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.


5675 537 RO

*2 Codarea se modifică numai pentru circuitul fără vană de amestec A1 sau pentru circuitul
de încălzire cu vană de amestec M2, atunci când telecomanda acţionează asupra aces-
tui circuit de încălzire.
67
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Parametru Cu optimizarea funcţionării pompei circuitului de încăl-


adresa b5 .... zire: Pompa circuitului de încălzire oprită, dacă
1: activ TA efect. > TA regl. + 5 K; pasiv TA efect. < TA regl. + 4 K
2: activ TA efect. > TA regl. + 4 K; pasiv TA efect. < TA regl. + 3 K
3: activ TA efect. > TA regl. + 3 K; pasiv TA efect. < TA regl. + 2 K
4: activ TA efect. > TATregl. + 2 K; pasiv TAefect. < TA regl. + 1 K
5: activ TA efect. > TA regl. + 1 K; pasiv TA efect. < TA regl.
6: activ TA efect. > TA regl.; pasiv TA efect. < TA regl. - 1 K
7: activ TA efect. > TA regl. - 1 K; pasiv TA efect. < TA regl. - 2 K
8: activ TA efect. > TA regl. - 2 K; pasiv TA efect. < TA regl. - 32 K

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
Circuitul cazanului, circuit cu vană de amestec
C5:20 * 1Limitarea electronică C5:1 Limitarea valorii minime a
a valorii minime a tem- până la temperaturii la funcţio-
peraturii pe tur la func- C5:127 nare în regim normal
ţionare în regim normal poate fi reglată de la 1
20 °C până la 127 °C
C6:74 * 1Limitarea electronică C6:0 Limitarea valorii maxime
a valorii maxime a tem- până la a temperaturii poate fi
peraturii pe tur 74 °C C6:127 reglată de la 1 până la
127 °C
d3:14 * 1Înclinarea caracteris- d3:2 Înclinarea caracteristicii
ticii de încălzire = 1,4 până la de încălzire se poate
d3:35 regla de la 0,2 până la
3,5 (vezi 37)
d4:0 * 1Nivelul caracteristicii d4:–13 Nivelul caracteristicii de
de încălzire = 0 până la încălzire se poate regla
d4:40 de la –13 până la 40
(vezi 37)
d5:0 * 1Regimul de funcţio- d5:1 Regimul de funcţionare
nare se comută de la un se comută de la un dispo-
dispozitiv extern pe zitiv extern pe „Regim de
„Regim de funcţionare funcţionare permanent cu
permanent cu tempera- temperatură de ambianţă
5675 537 RO

tură de ambianţă normală“


redusă“
*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.
68
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
E1:1 * 1Cu telecomandă: E1:0 Valoarea nominală de zi
Valoarea nominală pen- se poate regla între 3 şi
tru temperatura de zi se 23 °C
poate regla de la teleco- E1:2 Valoarea nominală de zi
mandă între 10 şi 30 °C se poate regla între 17 şi
37 °C
E2:50 * 1Cu telecomandă: Fără E2:0 Corectarea afişării –5 K
corectarea afişării tem- până la sau
peraturii de ambianţă E2:49 Corectarea afişării –0,1 K
efective E2:51 Corectarea afişării +0,1 K
până la sau
E2:99 Corectarea afişării +4,9 K
E5:0 * 1Fără pompă de circu- E5:1 Cu pompă de circulaţie
laţie cu turaţie reglabilă cu turaţie reglabilă; este
recunoscută automat
E6:65 * 1Turaţia maximă a E6:0 Turaţia maximă se poate
pompei cu turaţie regla- până la regla între 0 şi 100 % din
bilă este 65 % din tura- E6:100 turaţia maximă
ţia maximă la
funcţionare în regim
normal
E7:30 * 1Turaţia minimă a E7:0 Turaţia minimă se poate
pompei cu turaţie regla- până la regla între 0 şi 100 % din
bilă este 30 % din tura- E7:100 turaţia maximă
ţia maximă
E8:1 * 1Turaţia minimă cores- E8:0 Turaţia corespunde valo-
punde valorii stabilite la rii stabilite la adresa de
adresa de codare „E9“ codare „E7“
E9:45 * 1Turaţia pompei cu E9:0 Turaţia se poate regla
turaţie reglabilă este 45 până la între 0 şi 100 % din tura-
% din turaţia maximă în E9:100 ţia maximă
regim redus
Circuit cu vană de amestec
F1:0 Funcţia de uscare a F1:1 Funcţia de uscare a par-
pardoselii nu este acti- până la doselii după cinci dia-
5675 537 RO

vată (numai la automati- F1:5 grame temperatură-timp


zare pentru funcţionare ce pot fi selectate (vezi
*1 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.
69
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
comandată de tempera- 120)
tura exterioară).
Indicaţie
Se vor respecta datele
producătorului pardoselii.

Se vor respecta normati-


vele internaţionale. Pro-
tocolul care trebuie
completat de specialistul
în instalaţii de încălzire
va conţine următoarele
date privind procesul de
încălzire:
& parametrii privind încăl-

zirea cu temperaturile
respective pe tur
& temperatura max.

atinsă pe tur
& regimul de funcţionare

şi temperatura exte-
rioară la predare
După o întrerupere a
curentului electric sau
după deconectarea auto-
matizării, funcţia va fi
continuată la revenirea
curentului respectiv
conectarea automatizării.
Dacă funcţia de uscare a
pardoselii s-a încheiat
sau adresa a fost reglată
manual la 0, atunci se
conectează automat regi-
mul de funcţionare
„rw“.
5675 537 RO

F1:6 Permanent temperatură


până la pe tur 20 °C

70
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
F1:15
F2:8 * 2Limitare ca timp pen- F2:0 Fără limitare ca timp a
tru regimul de petrecere funcţionării în regim de
8 ore sau comutarea petrecere
externă a regimului de F2:1 Limitarea timpului se
funcţionare cu tasta * 3 până la poate regla între 1 şi
F2:12 12 ore * 3* 3
F5:12 Timp de funcţionare F5:0 Nu există timp de funcţio-
prelungită a pompei nare prelungită a pompei
interne de circulaţie la interne de circulaţie
regim de încălzire F5:1 Timpul de funcţionare
până la prelungită al pompei
F5:20 interne de circulaţie
poate fi reglat între 1 şi
20 minute
F6:0 * 4Pompa internă de cir- F6:1 Pompa internă de circula-
culaţie este oprită în până la ţie porneşte în regimul de
permanenţă în regimul F6:24 funcţionare „Numai apă
de funcţionare „Numai caldă“ între 1 şi 24 ori pe
apă caldă“ zi pentru câte 10 minute.
F6:25 Pompa internă de circula-
ţie este în permanenţă în
funcţiune în regimul de
funcţionare „Numai apă
caldă“
F7:0 * 4Pompa internă de cir- F7:1 Pompa internă de circula-
culaţie este oprită în până la ţie porneşte în regimul de
permanenţă în regimul F7:24 funcţionare „Regim deco-
de funcţionare „Regim nectat“ între 1 şi 24 ori pe
deconectat“ zi pentru câte 10 minute.
F7:25 * 4Pompa internă de cir-
culaţie este în perma-
nenţă în funcţiune în
regimul de funcţionare
*2 Numai cu automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.
5675 537 RO

*3 Funcţionarea în regim de petrecere se încheie în regimul de funcţionare „rw“automat


o dată cu comutarea pe încălzire cu temperatură de ambianţă normală.
*4 Numai la automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.

71
Codări

Nivelul de codare 2 (continuare)

Codare în Tipul funcţiei Modifica- Modificare posibilă


starea de rea codării
livrare Adresă:
Adresă: valoare
valoare
„Regim deconectat“

Revenirea la codările din starea de livrare

1. L şi G se apasă simultan cca 2. e se apasă.


2 secunde. „Reglaj de bază? Da“ cu d se con-
firmă.
Cu a sau b se poate selecta
„Reglaj de bază? Da“ sau „Reglaj
de bază? Nu“.

5675 537 RO

72
Informare pentru service

Privire de ansamblu a nivelelor de service

Funcţie Combinaţie de taste Ieşire Pagina


Temperaturi, fişa de K şi G se apasă simul- d se apasă 73
codare a cazanului şi tan cca 2 secunde
informare
Testul pentru relee K şi d se apasă simultan d se apasă 78
cca 2 secunde
Putere max. (regim de K şi F se apasă simul- d se apasă 18
încălzire) tan cca 2 secunde
Regim de funcţionare c se apasă c se apasă 80
Informare pentru întreţi- c (când luminează inter- d se apasă 42
nere mitent „Întreţinere“)
Reglajul contrastului pe d şi b se apasă simul- – –
display tan; displayul devine mai
întunecat
d şi a se apasă simul- – –
tan; displayul devine mai
luminos
Istoric avarii G şi d se apasă simul- – –
tan cca 2 secunde
Verificarea participanţilor L şi d se apasă simultan – –
(în combinaţie cu siste- cca 2 secunde
mul LON)
Funcţia pentru regim de F şi E se apasă simul- – –
testare/verificare „S“ tan cca 2 secunde
Accesarea nivelului de K şi L se apasă simultan – –
codare 1 cca 2 secunde

Afişaj textual
Accesarea nivelului de L şi G se apasă simul- – –
codare 2 tan cca 2 secunde
Afişaj numeric

Temperaturi, fişa de codare a cazanului şi informare pe scurt

Automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura


exterioară

1. K şi G se apasă simultan cca 2. Cu a şi b se selectează informa-


5675 537 RO

2 secunde. rea dorită.

73
Informare pentru service

Temperaturi, fişa de codare a cazanului şi inform . . . (continuare)

3. d se apasă.

În funcţie de dotarea instalaţiei, se pot obţine informaţii cu privire la următoarele


valori:

& Înclinare A1 – Nivel A1


& Înclinare M2 – Nivel M2
& Temp.ext.amort. Cu e se poate reveni de la temperatura exte-
& Temp. ext. efect. rioară amortizată la temperatura exterioară
efectivă.
& Temp. cazan regl.
& Temp. cazan efect.
& Temp. a.c.m. regl.

& Temp. a.c.m. efect.

& Temp. a.c.m. efect.

& Temp. a.c.m. regl.

& Temp. pe tur regl. Circuit de încălzire cu vană de amestec


& Temp. pe tur efect. Circuit de încălzire cu vană de amestec
& Temp. comună pe tur nom. Preselector hidraulic
& Temp. comună pe tur efect. Preselector hidraulic
& Fişa codare cazan

& Info 1

până la
Info 8

Afişaj pe display
Informare

Fişa nealocat nealocat X X X X


codare
cazan
1 Versiune software Versiune revizie Versiune revizie
automatizare cazan (EEPROM) automatul de aprin-
dere (EEPROM)
2 Schema de instala- Număr Temperatura de solicitare max.
ţie de la 1 până la 6 partici-
Afişajul conform panţi la
schemei KM-BUS
5675 537 RO

74
Informare pentru service

Temperaturi, fişa de codare a cazanului şi inform . . . (continuare)

Afişaj pe display
Informare

3 nealocat Versiune Versiune Versiune Versiune Versiune


software software software software software
unitate set automati- sistem extensie
de extensie zare LON ext.
comandă pentru instalaţie
vana de solară
amestec
4 Versiune software Tipul Tipul aparatului
automat de aprin- automat de aprin-
dere dere
5 0: nu 0: Nu nealocat Conectare externă 0 până la
există există 10 V
solicitare blocare Afişare în %
externă ext.
respectiv 1: Există
comuta- blocare
rea regi- externă
mului de
funcţio-
nare
1: Solici-
tare ext.
respectiv
comuta-
rea regi-
mului de
funcţio-
nare
există
6 Număr participanţi la Versiune Putere maximă
sistemul LON software Valoarea este dată în %
Foreign-
Control-
ler
5675 537 RO

75
Informare pentru service

Temperaturi, fişa de codare a cazanului şi inform . . . (continuare)

Afişaj pe display
Informare

Circuit de încălzire 1 Circuit de încălzire 2


(circuitul cazanului (circuit cu vană de
A1) amestec M2)
7 nealocat nealocat Teleco- Versiune Teleco- Versiune
manda software manda software
0: fără teleco- 0: fără teleco-
1: Vito- mandă 1: Vito- mandă
trol trol
200 200
2: Vito- 2: Vito-
trol trol
300 300
Pompa internă de Pompa de circulaţie Pompa circuitului de
circulaţie a circuitului cazanu- încălzire circuit cu
lui A1 vană de amestec M2
8 Pompă Versiune Pompă Versiune Pompă Versiune
cu turaţie software cu tura- software cu tura- software
reglabilă pompă ţie regla- pompă cu ţie regla- pompă cu
0: fără cu turaţie bilă turaţie bilă turaţie
1: Wilo reglabilă 0: fără reglabilă 0: fără reglabilă
2: Grun- 1: Wilo 1: Wilo
dfos 2: Grun- 2: Grun-
dfos dfos

Automatizare pentru funcţionare cu temperatură constantă

1. K şi G se apasă simultan cca 2. Cu a şi b se selectează informa-


2 secunde. rea dorită.
Informarea este activată.
3. d se apasă.
Informarea s-a încheiat.
5675 537 RO

76
Informare pentru service

Temperaturi, fişa de codare a cazanului şi inform . . . (continuare)

Afişaj pe display
Informare

0 Schema de Versiune software Versiune


instalaţie, automatizare software
afişaj con- element de
form sche- comandă
mei
1 Versiune Versiune software Versiune Versiune
software automat de aprindere software software
modul extensie modul reglaj
solar ext. în cascadă
E 0: nu 0: Nu Conectare externă 0 până la 10 V
există soli- există blo- Afişare în %
citare care ext.
externă 1: Blocare
respectiv externă
comutarea există
regimului
de funcţio-
nare
1: Solici-
tare ext.
respectiv
comutarea
regimului
de funcţio-
nare există
3 Temperatura nominală a apei din
cazan la senzorul de temperatură al
cazanului
A Temperatura max. de solicitare
4 Tip automat de aprin- Tipul aparatului
dere
5 Valoarea nominală a temperaturii a.c.
m. din boiler la senzorul pentru tem-
peratura a.c.m. din boiler (valoare
efectivă)
b Putere maximă în %
5675 537 RO

C Fişa de codare a cazanului (hexazecimal)

77
Informare pentru service

Temperaturi, fişa de codare a cazanului şi inform . . . (continuare)

Afişaj pe display
Informare

c Stare revizie Stare revizie


aparat (EEPROM) automat de aprindere
(EEPROM)
d Pompă cu Versiune
turaţie software
reglabilă pompă cu
0: fără turaţie
1: Wilo reglabilă
2: Grund-
fos

Verificarea ieşirilor (test relee)

Automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura


exterioară

1. K şi d se apasă simultan cca 2. Cu a şi b se comandă ieşirile


2 secunde. releelor.
Testul pentru relee este activat.
3. d se apasă.
Testul pentru relee s-a încheiat.

În funcţie de dotarea instalaţiei se pot comanda următoarele ieşiri de relee:

Afişaj Explicaţie
Sarcina minimă Modulare arzător sarcină minimă
Sarcina maximă Modulare arzător sarcină maximă
Ventil încălzire Ventilul de comutare în poziţia regim de încălzire
Ventil poz. intermed. Ventilul de comutare în poziţie intermediară
(umplere)
Ventil a.c.m. Ventilul de comutare în poziţia preparare a.c.m.
Pompă int. pornită Pompă int./ieşire 20. con.
V. amestec închis Extensie vană de amestec
V. amestec deschis Extensie vană de amestec
5675 537 RO

Pompa circ.încălz. M2 por- Extensie vană de amestec


nită

78
Informare pentru service

Verificarea ieşirilor (test relee) (continuare)

Afişaj Explicaţie
Ieşire int. Extensie internă
Pompa circ.încălz. A1 por- Extensie ext.
nită
Pompă a.c.m.pornită Extensie ext.
Pompă recirc. pornită Extensie ext.
Semnalizarea de avarii con. Extensie ext.
Pompa circ. solar pornită Vitosolic

Automatizare pentru funcţionare cu temperatură constantă

1. K şi d se apasă simultan cca 2. Cu a şi b se comandă ieşirile


2 secunde. releelor.
Testul pentru relee este activat.
3. d se apasă.
Testul pentru relee s-a încheiat.

În funcţie de dotarea instalaţiei se pot comanda următoarele ieşiri de relee:

Afişaj Explicaţie
1 Modulare arzător sarcină minimă
2 Modulare arzător sarcină maximă
3 Ventilul de comutare în poziţia regim de încălzire
4 Ventil în poz. de mijloc
5 Ventilul în poziţia preparare a.c.m.
6 Pompă int. / ieşire 20 con.
10 Ieşire sK extensie internă
11 Pompa externă a circuitului de încălzire A1 exten-
sie externă
12 Pompa a.c.m. extensie externă
13 Pompa de recirculare extensie externă
14 Semnalizare de avarii extensie externă
5675 537 RO

79
Informare pentru service

Informare cu privire la parametrii regimului de functionare şi senzori

Automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura


exterioară

1. În cazul în care există două circuite 2. c se apasă.


de încălzire – se alege circuitul de
încălzire: 3. Cu a sau b se alege informarea
& a se apasă. cu privire la parametrii regimului de
„1r“ este afişat intermitent pe functionare dorit.
display.
& Se alege circuitul de încălzire A1 4. c se apasă.
(circuitul fără vană de amestec):
d se apasă.
& Se alege circuitul de încălzire M2

(circuitul cu vană de amestec):


– a se apasă.
– „2r“ este afişat intermitent pe
display.
– d se apasă.

Circuite de încălzire A1 şi M2
Afişarea stării de funcţio- Explicaţie
nare (în funcţie de dotarea
instalaţiei)
Nr. participant Nr. participant codat în sistemul LON
Program de vacanţă Se afişează numai dacă a fost codat programul
de vacanţă.
Ziua plecării Data
Ziua revenirii Data
Temperatura exterioară, Valoare efectivă
... °C
Temperatura apei din cazan, Valoare efectivă
... °C
Temeratura pe tur, ... °C Valoare efectivă (numai la circuit cu vană de
amestec M2)
Temp. de ambianţă Valoare nominală
normală, ... °C
Temperatura de ambianţă, Valoare efectivă
... °C
Temp. nom. de ambianţă ext., dacă există un element pentru conectare
5675 537 RO

... °C externă
Temp. a.c.m., ... °C Temperatura a.c.m. - valoare efectivă

80
Informare pentru service

Informare cu privire la parametrii regimului de fun . . . (continuare)

Afişarea stării de funcţio- Explicaţie


nare (în funcţie de dotarea
instalaţiei)
Temp. a.c.m. circ. solar, Valoare efectivă
... °C
Temperatura la colector, Valoare efectivă
... °C
Temp. com. pe tur, ... °C Valoarea efectivă, numai pentru preselector
hidraulic
Arzător, ...h * 1 Ore de funcţionare
Porniri ale arzătorului, ... * 1* 1 Valoare efectivă
Energie solară Afişaj în kW/h
Ora
Data
Arzătorul oprit respectiv por-
nit
Pompa int. oprită respectiv Ieşire 20
pornită
Ieşire int. decon. respectiv Extensie internă
con.
pompa circ. de încălzire Extensie externă sau există un set extensie
oprită respectiv pornită pentru un circuit de încălzire cu vană de ames-
tec
Pompa a.c.m. oprită respec- Se afişează numai, dacă există o extensie
tiv pornită externă
Pompa recirculare oprită res- Se afişează numai, dacă există o extensie
pectiv pornită externă
Semnalizarea de avarii Se afişează numai, dacă există o extensie
decon. respectiv con. externă
Vană de amestec sau vană Se afişează numai, dacă există un set extensie
de amestec deschisă sau pentru un circuit de încălzire cu vană de ames-
vană de amestec închisă tec
Pompa circuitului solar oprită Se afişează numai dacă există Vitosolic
respectiv pornită
Pompa circ. solar ...h Ore de funcţionare
Diferite limbi Cu d poate fi selectată limba respectivă pentru
afişarea permanentă a mesajelor
5675 537 RO

*1 Orelede funcţionare, numărul de porniri ale arzătorului se reiniţializează după efectua-


rea întreţinerii. Cu e se poate readuce la „0“ fiecare valoare în parte.
81
Informare pentru service

Informare cu privire la parametrii regimului de fun . . . (continuare)

Automatizare pentru funcţionare cu temperatură constantă

1. c se apasă. 3. c se apasă.

2. Cu a sau b se alege informarea


cu privire la parametrii regimului de
functionare dorit.

Afişarea stării de funcţionare (în Explicaţie


funcţie de dotarea instalaţiei)
1 15 °C/°F * 1 Senzor de temperatură exterioară -
valoarea efectivă (i: numai dacă este
conectat un senzor de temperatură
exterioară)
3 65 °C/°F * 1 Senzorul de temperatură al cazanului -
valoare efectivă
5 50 °C/°F * 1 Senzor pentru temperatura a.c.m. din
boiler - valoare efectivă
5□ 45 °C/°F * 1 Temperatura a.c.m. pentru circuitul
solar valoare efectivă
6 70 °C/°F * 1 Senzor de temperatură la colector
valoare efectivă
263572 h Ore de funcţionare ale arzătorului
030529 Porniri ale arzătorului
001417 h Pompa circ. solar ore de funcţionare
002850 Energie solară în kW/h
5675 537 RO

*1 Afişaj în °F la codare corespunzătoare şi cu a 4-a cifră pe display


82
Remedierea avariilor

Accesarea istoricului avariilor prin codurile de avarie

Ultimele 10 avarii apărute sunt memorate şi pot fi accesate.

1. G şi d se apasă simultan cca


2 secunde.

2. Cu a sau b se accesează succe-


siv codurile de avarii.

Ordinea cronolo- Cod de avarie


gică a codurilor
de avarii apărute
1 Cod de avarie cel
. mai recent
. .
. .
10 .
Al 10-lea cod de
avarie (de la cel
mai recent)

Cu e pot fi şterse codurile de ava-


rii salvate.

3. d se apasă.

Accesarea codurilor de avarie actuale

Semnalizatorul roşu de avarie „U“


luminează intermitent la fiecare ava-
rie.
În cazul unei semnalizări de avarie,
pe displayul unităţii de comandă
apare mesajul „Avarie“ afişat intermi-
tent.

În cazul unei avarii la automatul de


aprindere pe display apare „E“.
5675 537 RO

83
Remedierea avariilor

Accesarea codurilor de avarie actuale (continuare)

Avarii la automatizare

1. Cu c se caută avaria actuală.

2. Cu a şi b pot fi selectate şi alte


coduri de avarie.

3. Anularea avariei

Cu d poate fi anulat mesajul de


avarie. Mesajul de avarie dispare
de pe display, led-ul roşu de avarie
A semnalizează în continuare
intermitent. În cazul în care o avarie
anulată nu este remediată până la
ora 7.00 a zilei următoare, se afi-
şează din nou pe display mesajul
de avarie.

Avarii la automatul de aprindere

1. Cu c se caută avaria actuală.

2. Cu a şi b pot fi selectate şi alte


coduri de avarie.

3. Anularea avariei

Cu d poate fi anulat mesajul de


avarie. Mesajul de avarie dispare
de pe display, led-ul roşu de avarie
A semnalizează în continuare
intermitent. În cazul în care o avarie
anulată nu este remediată până la
ora 7.00 a zilei următoare, se afi-
şează din nou pe display mesajul
5675 537 RO

de avarie.

84
Remedierea avariilor

Accesarea codurilor de avarie actuale (continuare)

4. „E“ indică pe display blocarea


automatului de aprindere. După
remedierea avariei se apasă tasta
de deblocare „E“ pentru anulare.

Structura semnalului de avarie Afişajul textual al avariilor


& Automat aprindere

& Senzor temp. ext.

& Senzor temp. tur

& Senzor cazan

& Senzor comun tur

& Senzor boiler

& Senzor gaze arse

& Senzor a.c.m.

& Senzor ambianţă

& Senzor colector

A Simbol pentru semnalizarea ava- & Senzor a.c.m. solar

riilor & Telecomanda

B Mesaj de avarie afişat textual


(numai la automatizare pentru
funcţionare comandată de tempe-
ratura exterioară)
C Numărul avariei
D Cod de avarie

1. Accesarea mesajului de avarie 2. Cu a sau b se selectează avaria


anulat anulată.
d se apasă timp de cca 3
secunde. Mesajul de avarie este
afişat.

Citirea şi anularea mesajelor de avarie

Semnalizatorul roşu de avarie „U“


luminează intermitent la fiecare ava-
rie.
În cazul unei semnalizări de avarie,
pe displayul unităţii de comandă este
5675 537 RO

afişat intermitent un cod de avarie.


Automatizare pentru funcţionare Cu a sau b pot fi accesate şi alte
comandată de temperatura exterioară coduri de avarie existente.

85
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Indicaţie
Cu d poate fi anulat mesajul de ava-
rie. Mesajul de avarie dispare de pe
display, semnalizatorul roşu de avarie
„U“ semnalizează în continuare inter-
mitent. În cazul în care o avarie anu-
Automatizare pentru funcţionare cu lată nu este remediată până în
temperatură constantă dimineaţa următoare, se afişează din
nou pe display mesajul de avarie.

Accesarea mesajului de avarie anu-


lat
d se apasă pentru cca 2 secunde,
cu a sau a se selectează avaria
anulată.

Cod de Temp. Coma- Compor- Cauza avariei Măsură


avarie pe const. ndat tarea
display temp. instalaţiei
ext.
0F X X Funcţio- Întreţinere Se efec-
nare tuează întreţi-
comandată nerea. După
de auto- întreţinere se
matizare setează
codarea
„24:0“.
10 X X Funcţio- Scurtcircuit la sen- Se verifică
nare zorul de tempera- senzorul de
comandată tură exterioară temperatură
de temp. exterioară
ext. 0°C (vezi pag.
98)
18 X X Întrerupere la sen-
zorul de tempera-
tură exterioară
5675 537 RO

86
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Cod de Temp. Coma- Compor- Cauza avariei Măsură


avarie pe const. ndat tarea
display temp. instalaţiei
ext.
20 X X Funcţio- Scurtcircuit la sen- Se verifică
nează fără zorul de tempera- senzorul pre-
senzor de tură pe tur al selectorului
tempera- instalaţiei hidraulic
tură pe tur (vezi 100)
(preselec-
tor hidrau-
lic)
28 X X Întrerupere la sen-
zorul de tempera-
tură pe tur al
instalaţiei
30 X X Arzător Scurtcircuit la sen- Se verifică
blocat zorul de tempera- senzorul pen-
tură al cazanului tru tempera-
tura cazanu-
lui (vezi 100)
38 X X Întrerupere la sen-
zorul de tempera-
tură al cazanului
40 X Vana de Scurtcircuit la sen- Se verifică
amestec zorul de tempera- senzorul de
se închide tură pe tur al temperatură
circuitului de încăl- pe tur
zire M2
48 X Întrerupere la sen-
zorul de tempera-
tură pe tur al
circuitului de încăl-
zire M2
50 X X Nu se pre- Scurtcircuit la sen- Se verifică
pară apă zorul de tempera- senzorii (vezi
caldă tură al apei din 100)
menajeră boiler/senzor de
confort/senzor
încărcare
5675 537 RO

87
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Cod de Temp. Coma- Compor- Cauza avariei Măsură


avarie pe const. ndat tarea
display temp. instalaţiei
ext.
58 X X Întrerupere la sen-
zorul de tempera-
tură al apei din
boiler/senzor de
confort/senzor
încărcare
51 X X Nu se pre- Scurtcircuit la sen- Se verifică
pară apă zorul 2 pentru tem- senzorii (vezi
caldă peratura a.c.m. din 100)
menajeră boiler/senzor ieşire
a.c.m.
59 X X Întrerupere la sen-
zorul 2 pentru tem-
peratura a.c.m. din
boiler/senzor ieşire
a.c.m.
92 X X Funcţio- Solar: Întrerupere Se verifică
nare la senzorul de tem- senzorul
comandată peratură la colector
de auto-
matizare
9A X X Întrerupere la sen-
zorul de tempera-
tură la colector
93 X X Funcţio- Solar: Scurtcircuit Se verifică
nare la senzorul S3 senzorul
comandată
de auto-
matizare
9B X X Întrerupere la sen-
zorul S3
94 X X Funcţio- Solar: Scurtcircuit Se verifică
nare la senzorul de tem- senzorul
comandată peratură al apei din
de auto- boiler
matizare
5675 537 RO

88
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Cod de Temp. Coma- Compor- Cauza avariei Măsură


avarie pe const. ndat tarea
display temp. instalaţiei
ext.
9C X X Întrerupere la sen-
zorul de tempera-
tură al apei din
boiler
9F X X Funcţio- Mesaj de eroare Vezi instruc-
nare automatizare pen- ţiunile de ser-
comandată tru instalaţia solară vice pentru
de auto- automatiza-
matizare rea instalaţiei
solare
A7 X Funcţio- Elementul de Se înlo-
nare comandă defect cuieşte ele-
comandată mentul de
de auto- comandă
matizare
b0 X X Arzător Scurtcircuit la sen- Se verifică
blocat zorul pentru tempe- senzorul pen-
ratura gazelor arse tru tempera-
tura gazelor
arse (vezi
102)
b8 X X Întrerupere la sen-
zorul de tempera-
tură gaze arse
b1 X X Funcţio- Eroare de comuni- Se verifică
nare care la elementul conexiunile,
comandată de comandă eventual se
de auto- (internă) înlocuieşte
matizare unitatea de
comandă
b4 X X Funcţio- Eroare internă Se înlo-
nare în transductor analog cuieşte auto-
regim de matizarea
testare/
verificare
5675 537 RO

89
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Cod de Temp. Coma- Compor- Cauza avariei Măsură


avarie pe const. ndat tarea
display temp. instalaţiei
ext.
b5 X X Funcţio- Eroare internă Se înlo-
nare cuieşte auto-
comandată matizarea
de auto-
matizare
b7 X X Arzător Lipseşte fişa de Se conec-
blocat codare a cazanului, tează fişa de
este defectă sau nu codare a
este cea corectă cazanului sau
dacă este
defectă se
înlocuieşte
bA X Vana de Eroare de comuni- Se verifică
amestec care set extensie conexiunile şi
M2 pentru un circuit cu codarea setu-
reglează în vană de amestec lui extensie.
continuare M2 Se conec-
tează setul
extensie.
bC X Funcţio- Eroare de comuni- Se verifică
nare care telecomandă legăturile,
comandată Vitotrol, circuit de cablul şi
de auto- încălzire A1 adresa de
matizare codare „A0“ şi
fără tele- comutatorul
comandă de codare al
telecomenzii
bd X Funcţio- Eroare de comuni-
nare care telecomandă
comandată Vitotrol, circuit de
de auto- încălzire M2
matizare
fără tele-
comandă
bE X Funcţio- Codare incorectă la Se verifică
nare telecomanda Vito- poziţia comu-
5675 537 RO

comandată trol tatorului de


de auto- codare a tele-
matizare comenzii

90
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Cod de Temp. Coma- Compor- Cauza avariei Măsură


avarie pe const. ndat tarea
display temp. instalaţiei
ext.
bF X Funcţio- Modul de comuni- Se înlo-
nare care LON incorect cuieşte
comandată modulul de
de auto- comunicare
matizare LON
C2 X X Funcţio- Eroare de comuni- Se verifică
nare care la automatiza- conexiunile şi
comandată rea pentru adresa de
de auto- instalaţia solară codare „54“
matizare
C5 X X Funcţio- Eroare de comuni- Se verifică
nare care pompa încor- codarea adre-
comandată sei „30“; se
porată a circuitului
de auto- de încălzire, cu verifică pozi-
matizare, turaţie reglabilă ţia comutato-
turaţie rului de
maximă a codare pentru
pompei pompa circui-
tului de încăl-
zire
C6 X Funcţio- Eroare de comuni- Se verifică
nare care pompa circui- codarea adre-
comandată tului de încălzire cu sei „E5“; se
de auto- turaţie reglabilă, verifică pozi-
matizare, circuitul de încăl- ţia comutato-
turaţie zire M2 rului de
maximă a codare pentru
pompei pompa circui-
tului de încăl-
zire
5675 537 RO

91
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Cod de Temp. Coma- Compor- Cauza avariei Măsură


avarie pe const. ndat tarea
display temp. instalaţiei
ext.
C7 X X Funcţio- Eroare de comuni- Se verifică
nare care pompa circui- adresa de
comandată tului de încălzire cu codare „E5“;
de auto- turaţie reglabilă, se verifică
matizare, circuitul de încăl- poziţia comu-
turaţie zire A1 tatorului de
maximă a codare pentru
pompei pompa circui-
tului de încăl-
zire
Cd X X Funcţio- Eroare de comuni- Se verifică
nare care Vitocom 100 conexiunile şi
comandată (KM-BUS) Vitocom 100
de auto-
matizare
CE X X Funcţio- Eroare de comuni- Se verifică
nare care extensie ext. conexiunile şi
comandată adresa de
de auto- codare „2E“
matizare
CF X Funcţio- Eroare de comuni- Se înlo-
nare care modulul de cuieşte
comandată comunicare LON modulul de
de auto- comunicare
matizare LON
dA X Funcţio- Scurtcircuit la sen- Se verifică
nare zorul de tempera- senzorul de
comandată tură de ambianţă, temperatură
de auto- circuitul de încăl- de ambianţă,
matizare zire A1 circuitul de
fără încălzire A1
influenţa
ambianţei
db X Scurtcircuit la sen- Se verifică
zorul de tempera- senzorul de
tură de ambianţă, temperatură
5675 537 RO

circuitul de încăl- de ambianţă,


zire M2 circuitul de
încălzire M2

92
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Cod de Temp. Coma- Compor- Cauza avariei Măsură


avarie pe const. ndat tarea
display temp. instalaţiei
ext.
dd X Întrerupere la sen- Se verifică
zorul de tempera- senzorul de
tură de ambianţă, temperatură
circuitul de încăl- de ambianţă,
zire A1 circuitul de
încălzire A1
dE X Întrerupere la sen- Se verifică
zorul de tempera- senzorul de
tură de ambianţă, temperatură
circuitul de încăl- de ambianţă,
zire M2 circuitul de
încălzire M2
E4 X X Arzător Eroare tensiune de Se înlo-
blocat alimentare cuieşte auto-
matizarea
E5 X X Arzător Eroare internă Se verifică
blocat electrodul de
ionizare şi
cablurile de
legătură. Se
verifică etan-
şeitatea
instalaţiei de
evacuare a
gazelor arse.
„E“ se
apasă.
E6 X X Arzătorul Sistemul de eva- Se verifică
pe avarie cuare gaze arse/ sistemul de
admisie aer înfun- evacuare
dat gaze arse/
admisie aer.
Se verifică
senzorul pen-
tru diferenţa
de presiune.
„E“ se
5675 537 RO

apasă.

93
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Cod de Temp. Coma- Compor- Cauza avariei Măsură


avarie pe const. ndat tarea
display temp. instalaţiei
ext.
F0 X X Arzător Eroare internă Se înlo-
blocat cuieşte auto-
matizarea
F1 X X Arzătorul Limitatorul pentru Se verifică
pe avarie temperatura gaze- nivelul de
lor arse a deconec- umplere al
tat instalaţiei. Se
aeriseşte
instalaţia.
Tasta de
deblocare
„E“ se apasă
cel mai
devreme
după 20
minute.
F2 X X Arzătorul Limitatorul de tem- Se verifică
pe avarie peratură a deco- nivelul de
nectat umplere al
instalaţiei. Se
verifică
pompa de cir-
culaţie. Se
aeriseşte
instalaţia. Se
verifică limita-
torul de tem-
peratură şi
cablurile de
legătură.
„E“ se
apasă.
F3 X X Arzătorul La pornirea arzăto- Se verifică
pe avarie rului există deja electrodul de
semnal de flacără. ionizare şi
cablul de
5675 537 RO

legătură.
„E“ se
apasă.

94
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Cod de Temp. Coma- Compor- Cauza avariei Măsură


avarie pe const. ndat tarea
display temp. instalaţiei
ext.
F4 X X Arzătorul Nu există semnal Se verifică
pe avarie de flacără electrodul de
ionizare şi
cablul de
legătură, se
măsoară
curentul de
ionizare, se
verifică pre-
siunea gazu-
lui, se verifică
blocul de ven-
tile, aprinde-
rea, unitatea
de aprindere,
electrozii de
aprindere,
evacuarea
condensului.
„E“ se
apasă.
F7 X X Arzător Senzorul pentru Se verifică
blocat diferenţa de pre- senzorul pen-
siune defect tru diferenţa
de presiune şi
cablul de
legătură.
F8 X X Arzătorul Supapa pentru Se verifică
pe avarie combustibil închide blocul de ven-
cu întârziere tile. Se veri-
fică cele două
căi de
comandă.
„E“ se
apasă.
5675 537 RO

95
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Cod de Temp. Coma- Compor- Cauza avariei Măsură


avarie pe const. ndat tarea
display temp. instalaţiei
ext.
F9 X X Arzătorul Turaţia suflantei la Se verifică
pe avarie pornirea arzătorului suflanta,
prea scăzută cablurile de
legătură la
suflantă, ali-
mentarea
electrică a
suflantei,
comanda
suflantei.
„E“ se apasă
.
FA X X Arzătorul Turaţia suflantei la Se verifică
pe avarie pornirea arzătorului suflanta,
prea ridicată cablurile de
legătură la
suflantă,
comanda
suflantei.
„E“ se
apasă.

5675 537 RO

96
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Cod de Temp. Coma- Compor- Cauza avariei Măsură


avarie pe const. ndat tarea
display temp. instalaţiei
ext.
Fd X X Arzător Eroare la automatul Se verifică
blocat de aprindere electrozii de
aprindere şi
cablurile de
legătură. Se
verifică dacă
există un
câmp pertur-
bator puternic
(EMV) în
apropierea
aparatului.
„E“ se apasă
Dacă pertur-
baţia nu se
remediază,
se înlocuieşte
automatiza-
rea.
FE X X Arzător Câmp perturbator Se înlătură
blocat puternic (EMW) în câmpul per-
apropiere sau fişa turbator
de codare a caza- EMW. Dacă
nului defectă sau aparatul nu
placa electronică intră din nou
de bază defectă în funcţiune,
se verifică
fişa de
codare a
cazanului,
eventual se
înlocuieşte
sau se înlo-
cuieşte auto-
matizarea.
5675 537 RO

97
Remedierea avariilor

Citirea şi anularea mesajelor de avarie (continuare)

Cod de Temp. Coma- Compor- Cauza avariei Măsură


avarie pe const. ndat tarea
display temp. instalaţiei
ext.
FF X X Arzător Eroare internă Se înlătură
blocat câmpul per-
turbator
EMW. Dacă
aparatul nu
intră din nou
în funcţiune,
se verifică
fişa de
codare a
cazanului,
eventual se
înlocuieşte
sau se înlo-
cuieşte auto-
matizarea.

Remediere

Verificarea senzorului de temperatură exterioară (automati-


zare pentru funcţionare comandată de temperatura exte-
rioară)

1. Se extrage conectorul cu fişă „X3“


de la automatizare.
5675 537 RO

98
Remedierea avariilor

Remediere (continuare)

2. Se măsoară rezistenţa senzorului


de temperatură exterioară între
„X3.1““ şi „X3.2“ la ştecherul scos şi
se compară cu caracteristica.

3. În cazul unor abateri mari de la


caracteristică se desfac firele de la
senzor şi se repetă măsurarea
direct la senzor.

4. În funcţie de rezultatul măsurării se


înlocuieşte cablul sau senzorul de
temperatură exterioară.
5675 537 RO

99
Remedierea avariilor

Remediere (continuare)

Verificarea senzorului pentru temperatura apei din cazan , a


senzorului pentru temperatura apei din boiler sau a senzoru-
lui de temperatură pe tur pentru preselectorul hidraulic

1. Senzorul de temperatură al apei din


cazan: Se scot cablurile de la sen-
zorul de temperatură al apei din
cazan A şi se măsoară rezistenţa.
Senzorul pentru temperatura apei
din boiler: Se extrage ştecherul %
din mănunchiul de cabluri al auto-
matizării şi se măsoară rezistenţa.
Senzor de temperatură pe tur: Se
extrage ştecherul „X3“ de la auto-
matizare şi se măsoară rezistenţa
între „X3.4“ şi „X3.5“.

5675 537 RO

100
Remedierea avariilor

Remediere (continuare)

2. Se măsoară rezistenţa senzorilor şi


se compară cu caracteristica.

3. În cazul unor abateri mari se înlo-


cuieşte senzorul respectiv.

Pericol
Senzorul de temperatură al
cazanului este imersat direct
în agentul termic(pericol de
opărire).
Înainte de a înlocui senzorul,
se goleşte cazanul.

Verificarea senzorului pentru temperatura la ieşire sau a sen-


zorului pentru funcţia de confort (numai la cazan pentru
încălzire şi preparare de a.c.m. pe gaz)

1. Se scot cablurile de la senzorul


pentru temperatura la ieşire A ,
respectiv de la senzorul pentru
funcţia de confort B .

2. Se măsoară rezistenţa senzorului


şi se compară cu caracteristica.
5675 537 RO

101
Remedierea avariilor

Remediere (continuare)

3. În cazul unor abateri mari se înlo-


cuieşte senzorul.

Indicaţie
Când se înlocuieşte senzorul pen-
tru temperatura a.c.m. la ieşire
poate să se scurgă apă. Se închide
robinetul de apă rece. Se golesc
conducta de apă caldă şi schimbă-
torul de căldură în plăci (pe circuitul
secundar).

Verificarea senzorului pentru temperatura gazelor arse

În cazul în care temperatura gazelor arse depăşeşte valoarea admisă, senzorul


pentru temperatura gazelor arse blochează aparatul. Deblocarea poate fi anu-
lată cel mai devreme după 20 minute, prin apăsarea tastei de deblocare „E“.

Indicaţie
Prin întreruperea alimentării electrice, aparatul va fi blocat din nou pentru 20
minute.
5675 537 RO

102
Remedierea avariilor

Remediere (continuare)

1. Se scot cablurile de la senzorul


pentru temperatura gazelor arse A
.

2. Se măsoară rezistenţa senzorului


şi se compară cu caracteristica.

3. În cazul unor abateri mari se înlo-


cuieşte senzorul.
5675 537 RO

103
Remedierea avariilor

Remediere (continuare)

Verificarea schimbătorului de căldură în plăci

H Returul circuitului de încălzire L Turul circuitului de încălzire


K Apă rece M Apă caldă

1. Se închid şi se golesc circuitul pri- 7. Se desfac şuruburile F şi se


mar şi circuitul secundar al caza- scoate schimbătorul de căldură în
nului. plăci G spre înainte.

2. Se desfac elementele laterale de Indicaţie


închidere şi se rabate spre faţă În timpul demontării şi din schim-
automatizarea A. bătorul de căldură în plăci demon-
tat, pot să se mai scurgă cantităţi
3. Se scot cablurile de la senzorul mici de apă.
pentru funcţia de confort B.
8. Se verifică dacă există depuneri
4. Se extrage clema de fixare şi se de piatră în racordurile circuitului
scoate sifonul C. secundar, dacă este necesar se
curăţă sau se înlocuieşte schim-
5. Se demontează ţeava de racor- bătorul de căldură în plăci.
dare la alimentarea cu gaz D.
5675 537 RO

6. Se scoate termoizolaţia E.

104
Remedierea avariilor

Remediere (continuare)

9. Se verifică dacă există depuneri 11. Pericol


de piatră în racordurile circuitului Scurgerea de gaz consti-
secundar, dacă este necesar se tuie pericol de explozie.
curăţă sau se înlocuieşte schim- Se verifică etanşeitatea
bătorul de căldură în plăci. racordurilor pe circuitul de
gaz.
10. Montajul se face cu garnituri noi,
realizând operaţiile în ordine Se verifică etanşeitatea la gaz a
inversă. Garniturile noi se ung cu asamblării prin îmbinare filetată şi
lubrifiant. a flanşei.

Verificarea limitatorului de temperatură

În cazul în care după o deconectare


de avarie, unitatea sa de comandă nu
poate fi deblocată, deşi temperatura
apei din cazan este mai mică de cca
90 °C:
& Se scot cablurile de la limitatorul de

temperatură A.
& Cu ajutorul unui aparat de măsură

universal se verifică dacă nu există


o întrerupere la limitatorul de tem-
peratură.
& Limitatorul de temperatură defect se

demontează.
& Se montează limitatorul nou de tem-

peratură.
& După punerea în funcţiune se apasă

tasta de deblocare „E“ de la auto-


matizare.
5675 537 RO

105
Remedierea avariilor

Remediere (continuare)

Verificarea şi înlocuirea senzorului pentru diferenţa de pre-


siune

În cazul unor mesaje de avarie care se referă la senzorul pentru diferenţa de


presiune, se verifică senzorul:
& dacă este corect montat

& conexiunea electrică

& poziţia corectă a garniturilor inelare din adaptor

& dacă niplurile de măsurare sunt închise cu dopuri.

Dacă apare şi în continuare mesajul de avarie, se înlocuieşte senzorul.

Verificarea garniturilor inelare: 1. Se scoate conectorul cu fişă pentru


alimentarea electrică A.

2. Senzorul B se extrage vertical în


sus.

3. Se verifică dacă cele două garnituri


inelare C sunt corect aşezate în
ghidajele D ale adaptorului.

4. Se introduce senzorul cu niplurile


de conectare în adaptorul blocului
de ventile şi se apasă în jos până
se fixează pe poziţie.

5. Se conectează din nou conectorul


cu fişă pentru alimentarea electrică
a senzorului.
5675 537 RO

106
Remedierea avariilor

Remediere (continuare)

Verificarea siguranţei

1. Se deconectează alimentarea de la 3. Se demontează masca de acope-


reţea. rire A.

2. Se desfac elementele laterale de 4. Se verifică siguranţa F1.


închidere şi se rabate spre faţă
automatizarea.
5675 537 RO

107
Remedierea avariilor

Remediere (continuare)

Set extensie pentru circuitul de încălzire cu vană de amestec

Verificarea sensului de rotaţie al servomotorului vanei de amestec

1. Comutatorul pornit-oprit de la ser-


vomotor se închide şi se deschide
din nou. Aparatul efectuează urmă-
torul test propriu:
& Vană de amestec închisă

(150 secunde)
& Pompă pornită (10 secunde)

& Vană de amestec deschisă

(10 secunde)
& Vană de amestec închisă

(10 secunde)
Apoi funcţionarea este comandată
de automatizare.

2. În timpul testului automat se supra-


veghează sensul de rotaţie al ser-
vomotorului vanei de amestec.
A Comutator pentru sensul de rota- Apoi se aduce vana de amestec
ţie manual în poziţia „Deschisă“.
B Comutator pornit-oprit „8“
Indicaţie
Senzorul de temperatură pe tur tre-
buie să sesizeze acum o tempera-
tură mai ridicată. Dacă temperatura
scade, atunci fie sensul de rotaţie
al servomotorului este incorect, fie
elementul din vana de amestec
este montat incorect.

Instrucţiuni de montaj pentru


vana de amestec
5675 537 RO

108
Remedierea avariilor

Remediere (continuare)

3. Se fixează sensul de rotaţie al ser-


vomotorului vanei de amestec
(dacă este necesar).
& Comutatorul în poziţia I pentru

returul circuitului de încălzire din


stânga (starea de livrare).
& Comutatorul în poziţia II pentru

returul circuitului de încălzire din


dreapta.

Verificarea Vitotronic 050 (accesoriu)

Vitotronic 050 este legată prin sistemul LON la automatizare. Pentru verificarea
legăturii se execută testul de verificare a participanţilor la automatizarea caza-
nului (vezi 36).
5675 537 RO

109
Descrierea funcţionării

Automatizare pentru funcţionare cu temperatură constantă

Regim de încălzire
La solicitare provenită de la cronoter- Prepararea de apă caldă menajeră
mostatul comandat de temperatura de cu ajutorul cazanului pentru încăl-
ambianţă, în cadrul regimului de func- zire pe combustibil gazos
ţionare încălzire şi apă caldă mena- Prepararea de apă caldă menajeră se
jeră „G“ temperatura apei din cazan activează, dacă temperatura apei din
este menţinută la temperatura nomi- boiler coboară cu 2,5 K sub valoarea
nală. Dacă nu există nici o solicitare nominală a apei din boiler. Arzătorul,
de căldură, temperatura apei din pompa de circulaţie şi ventilul cu 3 căi
cazan este menţinută la temperatura vor fi conectate, respectiv comutate.
fixată pentru protecţia la îngheţ. Tem- Temperatura nominală a apei din
peratura apei din cazan este limitată cazan este reglată în starea de livrare
de la unitatea de comandă a arzătoru- cu 20 K peste temperatura nominală a
lui: prin termostatul de lucru la 74 °C, apei calde menajere (se reglează la
prin termocupla electronică la 82 °C. adresa de codare „60“). Dacă tempe-
Limitatorul de temperatură al circuitu- ratura efectivă a apei din boiler depă-
lui cu elemente de siguranţă blo- şeşte cu 2,5 K temperatura nominală
chează unitatea de comandă a a apei din boiler, atunci se opreşte
arzătorului atunci când temperatura arzătorul şi se activează deconecta-
apei din cazan ajunge la 100 °C. rea întârziată a pompelor de circulaţie
pentru apa din boiler.
Prepararea de apă caldă menajeră
cu ajutorul cazanului pentru încăl-
zire şi preparare de apă caldă
menajeră pe combustibil gazos
Dacă fluxostatul sesizează consum
de apă caldă menajeră (> 3 l), atunci
pornesc arzătorul şi pompa de circu-
laţie, iar supapa cu trei căi comută pe
preparare de apă caldă menajeră
(simbolul „w“ pe display). Arzătorul
funcţionează în modulaţie determi-
nată de temperatura de ieşire a apei
calde menajere, aceasta fiind limitată
de termocupla cazanului (82 °C).
Dacă este activată funcţia de confort,
schimbătorul de căldură în plăci este
menţinut la o temperatură de stand-by
de „42 °C Pornit“ şi „46 °C Oprit“.
5675 537 RO

110
Descrierea funcţionării

Automatizare pentru funcţionare cu temperatură . . . (continuare)

A Regimuri de funcţionare F Reglajul valorilor


B Funcţia de confort G Temperatura apei calde menajere
C Informare H Funcţia pentru regim de testare/
D Reglaj de bază verificare
E Confirmare K Temperatura apei din cazan
5675 537 RO

111
Descrierea funcţionării

Automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară

Regim de încălzire Prepararea de apă caldă menajeră


Cu ajutorul automatizării se determină cu ajutorul cazanului pentru încăl-
valoarea nominală a temperaturii apei zire şi preparare de apă caldă
din cazan, ţinând cont de temperatura menajeră pe combustibil gazos
exterioară sau de temperatura de Dacă fluxostatul sesizează consum
ambianţă (în cazul conectării unei de apă caldă menajeră (> 3 l), atunci
telecomenzi comandate de tempera- pornesc arzătorul şi pompa de circu-
tura de ambianţă) şi de înclinarea/ laţie, iar ventilul cu trei căi comută pe
nivelul caracteristicii de încălzire. preparare de apă caldă menajeră.
Valoarea determinată pentru tempera- Arzătorul funcţionează în modulaţie
tura nominală a apei din cazan se determinată de temperatura de ieşire
transmite la unitatea de comandă a a apei calde menajere, aceasta fiind
arzătorului. Unitatea de comandă a limitată de termocupla cazanului (82
arzătorului stabileşte gradul de modu- °C). Dacă este activată funcţia de
laţie în funcţie de temperatura nomi- confort, schimbătorul de căldură în
nală şi cea efectivă a apei din cazan plăci este menţinut la o temperatură
şi comandă în mod corespunzător de stand-by de „42 °C Pornit“ şi „46
arzătorul. Temperatura apei din cazan °C Oprit“.
este limitată de la unitatea de
comandă a arzătorului: prin termosta- Prepararea de apă caldă menajeră
tul de lucru la 74 °C, prin termocupla cu ajutorul cazanului pentru încăl-
electronică la 82 °C. Limitatorul de zire pe combustibil gazos
temperatură al circuitului cu elemente Prepararea de apă caldă menajeră se
de siguranţă blochează unitatea de activează, dacă temperatura apei din
comandă a arzătorului atunci când boiler coboară cu 2,5 K sub valoarea
temperatura apei din cazan ajunge la nominală a apei din boiler. Arzătorul şi
100 °C. pompa de circulaţie (pentru încălzirea
apei din boiler) pornesc. Temperatura
nominală a apei din cazan este
reglată în starea de livrare cu 20 K
peste temperatura nominală a apei
din boiler. Dacă temperatura efectivă
a apei din boiler depăşeşte cu 2,5 K
temperatura nominală a apei din boi-
ler, atunci se opreşte arzătorul şi se
activează deconectarea întârziată a
pompelor de circulaţie pentru apa din
boiler.
5675 537 RO

112
Descrierea funcţionării

Automatizare pentru funcţionare comandată de te . . . (continuare)

Încălzire suplimentară a apei calde


menajere
Funcţia pentru încălzire suplimentară
va fi activată, dacă este reglat un
interval de conectare în intervalul al
patrulea de timp. Acest interval de
timp trebuie să fie în afara intervalelor
de conectare pentru regimul normal
de preparare de apă caldă menajeră,
pentru ca semnalul să fie recepţionat
de automatizare. Valoarea nominală a
temperaturii pentru încălzirea supli-
mentară poate fi reglată prin adresa
de codare „58“.

A Programare orară circuit de încăl- E Regimuri de funcţionare


zire F Temperatura de ambianţă nor-
B Programare orară a.c.m. mală
şi recirculare (dacă este conec- G Regim economic
H Regim de petrecere
5675 537 RO

tată la automatizare)
C Program de vacanţă K Reglaj de bază
D Informare L Confirmare

113
Descrierea funcţionării

Automatizare pentru funcţionare comandată de te . . . (continuare)

M Reglajul valorilor P Temperatura de ambianţă redusă


N Temperatura apei calde menajere R Ora/Data
O Funcţia pentru regim de testare/
verificare

Extensii pentru conexiuni externe (accesorii)

Extensie internă H1

Extensia internă se montează în car- & Pompa de recirculare (codare 53:1)


casa automatizării. La ieşirea pentru & Pompa pentru circuitul de încălzire
relee sK se pot conecta alternativ fără vană de amestec (codare 53:2)
următoarele funcţii. Funcţia se atri- La conexiunea gD poate fi conectată
buie prin adresa de codare „53“: o supapă externă de siguranţă.
& Semnalizarea de avarii (codare
5675 537 RO

53:0)
& Pompa de circulaţie pentru încălzi-

rea apei din boiler (codare 53:3)

114
Descrierea funcţionării

Extensii pentru conexiuni externe (accesorii) (continuare)

Extensie internă H2

Extensia internă se montează în car- & Pompa de recirculare (codare 53:1)


casa automatizării. La ieşirea pentru & Pompa pentru circuitul de încălzire
relee sK se pot conecta alternativ fără vană de amestec (codare 53:2)
următoarele funcţii. Funcţia se atri- La conexiunea aBJ poate fi conectat
buie prin adresa de codare „53“: elementul de blocare pentru aparatele
& Semnalizarea de avarii (codare de evacuare a gazelor arse.
53:0)
& Pompa de circulaţie pentru încălzi-

rea apei din boiler (codare 53:3)


5675 537 RO

115
Descrierea funcţionării

Extensii pentru conexiuni externe (accesorii) (continuare)

Extensie externă H1

Extensia externă va fi conectată prin aVD & Blocare externă


KM-BUS la automatizarea cazanului. (borna 2 - 3)
Prin extensie pot fi comandate sau & Comanda externă

prelucrate următoarele funcţii: (borna 1 - 2)


sÖ Pompa pentru circuitul de încăl- & Comutarea externă a regimului

zire fără vană de amestec de funcţionare (borna 1 - 2)


sA Pompa de circulaţie pentru încăl- aVF Valoare nominală externă 0 până
zirea apei din boiler la 10 V
sK Pompa de recirculare aVG KM-BUS
fÖ Alimentarea de la reţea Atribuirea funcţiei „Comutare externă
gÖ Semnalizarea de avarii a regimului de funcţionare“ se face
prin adresa de codare „91“.
5675 537 RO

116
Descrierea funcţionării

Extensii pentru conexiuni externe (accesorii) (continuare)

Extensie internă H2

Extensia externă va fi conectată prin aVD & Blocare externă


KM-BUS la automatizarea cazanului. (borna 2 - 3)
Prin extensie pot fi comandate sau & Comanda externă

prelucrate următoarele funcţii: (borna 1 - 2)


sK Pompa de recirculare & Comutarea externă a regimului

fÖ Alimentarea de la reţea de funcţionare (borna 1 - 2)


aVG KM-BUS
Atribuirea funcţiei „Comutare externă
a regimului de funcţionare“ se face
prin adresa de codare „91“.
5675 537 RO

117
Descrierea funcţionării

Funcţiile automatizării

Comutare externă a regimului de funcţionare

Funcţia „Comutare externă a regimu-


lui de funcţionare“ se face prin adresa
de codare „aVD“. La adresa de codare
„91“ se poate fixa asupra căror cir-
cuite de încălzire să acţioneze comu-
tarea regimului de funcţionare:

Codare Comutarea regimului de funcţionare


acţionează asupra:
91:0 fără comutare
91:1 circuitului de încălzire fără vană de ames-
tec A1
91:2 circuitului de încălzire cu vană de amestec
M2
91:3 circuitului de încălzire fără vană de ames-
tec şi circuitului de încălzire cu vană de
amestec

La adresa de codare „D5“ poate fi


setat, pentru fiecare circuit de încăl-
zire, pe ce program să aibă loc comu-
tarea:

Codare Comutarea regimului de funcţionare


acţionează asupra:
d5:0 comutării pe „Permanent regim redus“ res-
pectiv „Permanent regim deconectat“ (în
funcţie de valoarea nominală reglată)
d5:1 comutării pe „Permanent regim de încăl-
zire“

Durata de comutare a regimului de


funcţioare poate fi setată la adresa de
codare „F2“.

Codare Comutarea regimului de funcţionare


acţionează asupra:
F2:0 fără comutare a regimului de funcţionare
5675 537 RO

F2:1 până la durata comutării regimului de funcţionare


F2:12 între 1 şi 12 ore

118
Descrierea funcţionării

Funcţiile automatizării (continuare)

Comutarea regimului de funcţionare


este atât timp activă, cât timp contac-
tul este închis, dar cel puţin pentru
intervalul de timp setat la adresa de
codare „F2“.

Blocare externă

Funcţia „Blocare externă“ se conec- La adresa de codare „32“ se poate


tează prin intrarea „aVD“ a extensiei seta influenţa pe care semnalul „Blo-
externe. care ext.“ s-o aibă asupra pompelor
de circulaţie conectate.

Solicitare externă

Funcţia „Solicitare externă“ se conec- La adresa de codare „9b“ se poate


tează prin intrarea „aVD“ a extensiei regla temperatura nominală minimă a
externe. apei din cazan la solicitare externă
La adresa de codare „34“ se poate
seta influenţa pe care semnalul „Soli-
citare ext.“ s-o aibă asupra pompelor
de circulaţie conectate.

Program de aerisire

Indicaţie Ventilul de comutare trece alternativ


La funcţionarea în program de aerisire pentru un anumit timp pe regim de
robinetul de gaz trebuie închis. încălzire şi prepararea de apă caldă
menajeră. În timpul programului de
În programul de aerisire pompa de cir- aerisire arzătorul este oprit.
culaţie va fi alternativ pornită şi oprită Programul de aerisire se activează
câte 30 secunde timp de 20 minute. prin adresa de codare „2F:1“. După
20 minute programul va fi dezactivat
automat şi adresa de codare va fi
setată la valoarea „0“.
5675 537 RO

119
Descrierea funcţionării

Funcţiile automatizării (continuare)

Programul de umplere

Indicaţie După aceea ventilul de comutare


La funcţionarea în program de poate fi adus prin adresa de codare
umplere robinetul de gaz trebuie „2F:2“ în poziţia de mijloc. Dacă auto-
închis. matizarea se opreşte când ventilul
este în această poziţie instalaţia
În starea de livrare ventilul de comu- poate fi umplută complet.
tare este în poziţia de mijloc, astfel
încât instalaţia să poată fi umplută
complet. După pornirea automatizării,
ventilul de comutare nu mai trece în
poziţia de mijloc.

Umplerea dacă automatizarea este conectată

Dacă instalaţia urmează să fie


umplută când automatizarea este în
funcţiune, ventilul de comutare se
aduce prin adresa de codare „2F:2“ în
poziţia de mijloc şi se porneşte pompa
Dacă programul se activează prin
adresa de codare „2F“, arzătorul se
opreşte. După 20 minute programul
va fi dezactivat automat şi adresa de
codare va fi setată la valoarea „0“.

Funcţia de uscare a pardoselii

Funcţia de uscare a pardoselii face Se pot regla diferite diagrame de tem-


posibilă uscarea diferitelor tipuri de peratură.
pardoseală. În fiecare caz trebuie res-
pectate indicaţiile producătorului par-
doselii.
5675 537 RO

120
Descrierea funcţionării

Funcţiile automatizării (continuare)

Diagramă de temperatură: Diagrama 1 (DIN 4725 partea 4) codarea „F1:1“

Diagramă de temperatură: Diagrama 2 (Asociaţia centrală pentru tehnici


de parchet şi alte pardoseli) codarea „F1:2“

Diagramă de temperatură: Diagrama 3 codarea „F1:3“


5675 537 RO

121
Descrierea funcţionării

Funcţiile automatizării (continuare)

Diagramă de temperatură: Diagrama 4 codarea „F1:4“

Diagramă de temperatură: Diagrama 5 Codarea „F1:5“

Diagramă de temperatură: Reglaj din fabricaţie codarea „F1:6 până la


F1:15“
5675 537 RO

122
Scheme

Schema circuitului electric – Conexiuni interne


5675 537 RO

A1 Placă electronică de bază § Senzor de temperatură al caza-


nului

123
Scheme

Schema circuitului electric – Conexiuni interne (continuare)

$ Senzor pentru temperatura a.c. aG Senzor pentru temperatura


m. gazelor arse
% Senzor pentru temperatura apei dÖ Servomotor pas cu pas pentru
din boiler (cazan pentru încăl- ventilul de comutare
zire, pe gaz) fJ Termostat
Senzor pentru funcţia de confort gF Unitate de aprindere
(cazan pentru încălzire şi prepa- a-Ö Motor suflantă
rare de apă caldă menajeră, pe aVL Fluxostat
gaz) aNF Senzor pentru diferenţa de pre-
aA Electrod de ionizare siune

5675 537 RO

124
Scheme

Schema circuitului electric – Conexiuni externe


5675 537 RO

A1 Placă electronică de bază

125
Scheme

Schema circuitului electric – Conexiuni externe (continuare)

A2 Element pentru alimentare de la % Senzor pentru temperatura a.c.


reţea m. din boiler
A3 Optolink sÖ Pompă internă de circulaţie
A4 Automat de aprindere sK Pompă de circulaţie sau semna-
A5 Unitate de comandă lizarea avariilor
A6 Fişa de codare dG Electrovalvă magnetică pentru
A7 Adaptor de conectare gaz
A8 Modul de comunicare LON fÖ Alimentare de la reţea
A9 Extensie internă H1 gD Electrovalvă magnetică externă
S1 Comutator pornit-oprit de siguranţă pentru gaz lichefiat
S2 Tastă de deblocare lH Alimentare de la reţea accesorii
! Senzor de temperatură exte- şi Vitotrol 100
rioară a-Ö Motor suflantă
? Senzor pentru temperatura pe aYA Presostat de gaz
tur la preselectorul hidraulic aVG KM-BUS

5675 537 RO

126
Liste de piese componente

Liste de piese componente

Indicaţie pentru comanda pieselor de schimb!


Se vor indica nr. de comandă şi nr. de fabricaţie (vezi plăcuţa cu caracteristici)
ca şi indicele de reper al componentei (din această listă de piese componente).
Piesele uzuale se vor procura de la magazinele de specialitate.

001 Aerisitor automat 028 Siguranţă conector cu fişă


002 Conductă de racordare 029 Panou frontal (cu poz. 030)
003 Termostat 030 Clemă de fixare
004 Senzor de temperatură 031 Element pentru agăţarea panou-
005 Mufe de trecere pentru racordul lui
cazanului 032 Panou de mascare cu capse (cu
006 Senzor de temperatură de la poz. 007)
schimbătorul de căldură pentru 033 Ţeava de racordare la gaz
funcţia de confort * 1 034 Conducta de retur
007 Garnitură profilată 035 Garnitură aer de admisie
008 Termoizolaţie schimbător de căl- 036 Garnitură gaze arse
dură* 1 037 Piuliţe (5 bucăţi)
009 Arc de siguranţă 038 Garnituri conectori cu fişă (set)
010 Motor pompă 051 Arzător (cu poz. 050 şi 052 până
011 Supapă a.c.m. la 064)
012 Senzor pentru temperatura gaze- 052 Unitate de aprindere
lor arse 055 Tub de flacără al arzătorului
013 Sifon 056 Ventilator
014 Schimbător de căldură 057 Senzor pentru diferenţa de pre-
015 Racord la sifon al schimbătorului siune
de căldură 058 Bloc ventile de gaz
018 Furtun pentru evacuarea con- 059 Set pentru trecere pe gaz metan
densului specific reţelelor din CE (dia-
019 Buşonul de închidere al racordu- fragmă pentru gaz)
lui de gaze arse al cazanului 060 Set pentru trecere pe gaz metan
020 Set garnituri pentru schimbătorul obişnuit (diafragmă pentru gaz)
de căldură * 1 061 Set pentru trecere pe gaz liche-
021 Schimbător de căldură în plăci * 1 fiat (diafragmă pentru gaz)
022 Manometru 064 Garnitură pentru tubul de flacără
023 Fluxostat * 1 080 Automatizare Vitodens
024 Limitator pentru cantitatea de 081 Placă acoperire posterioară
apă * 1 082 Suport
025 Motor liniar pas cu pas 083 Clapetă
026 Racordul de gaze arse al caza- 084 Suport manometru
nului (cu poz. 019, 035, 036) 085 Clemă
5675 537 RO

027 Ansamblu racordare vas de 086 Articulaţie


expansiune cu membrană 087 Extensie internă
*1 Numai la nr. de comandă 7176538...
127
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

088 Modul de comunicare LON 039 Elemente de fixare (set)


089 Adaptor de conectare 097 Set de conductori X8/X9
090 Fişă de codare 098 Set de conductori 100/35/34 (cu
091 Siguranţă (10 bucăţi) legătură la masă)
092 Unitate de comandă pentru func- 099 Cablu de conectare motor pas cu
ţionare cu temperatură constantă pas
093 Unitate de comandă pentru func- 100 Set de conductori ionizare/Km-
ţionare comandată de tempera- BUS intern
tura exterioară 101 Cablu interior circuit electric al
095 Etrier de închidere (10 bucăţi) electrodului de ionizare
110 Senzor de temperatură exte- 104 Adaptor cablu măsurare curent
rioară de ionizare
150 Instrucţiuni de montaj
Piese expuse uzurii 151 Instrucţiuni de service
050 Garnitură arzător 153 Instrucţiuni de utilizare pentru
053 Electrod de aprindere cu garni- funcţionare cu temperatură con-
tură stantă
054 Electrod de ionizare cu garnitură 154 Instrucţiuni de utilizare pentru
062 Set întreţinere pentru arzător funcţionare comandată de tem-
063 Set piese mici arzător peratura exterioară
065 Inel termoizolant 156 Creion de retuş, vito-alb
157 Lac spray, vito-alb
Componente nereprezentate în A Plăcuţa cu caracteristici
desen
016 Lubrifiant special
017 Pastă termoconductoare
5675 537 RO

128
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)


5675 537 RO

129
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

5675 537 RO

130
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)


5675 537 RO

131
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

5675 537 RO

132
Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)


5675 537 RO

133
Protocoale

Protocoale

Valori de reglaj şi măsurare Valoare nomi- Prima punere


nală în funcţiune
la data
de:
exe-
cutat
de:
Presiunea statică mbar max. 57,5 mbar

Presiunea (dinamică) de alimen-


tare cu gaz
= la gaz metan specific reţelelor mbar 17,4 -57,5 mbar
din CE
= la gaz metan obişnuit mbar 17,4 -57,5 mbar
= la gaz lichefiat mbar 42,5 -57,5 mbar
Se va bifa tipul de gaz

Conţinut de bioxid de carbon


CO 2
& la putere nominală minimă vol. %
& la putere nominală maximă vol. %

Conţinutul de oxigen O 2
& la putere nominală minimă vol. %
& la putere nominală maximă vol. %

Conţinutul de monoxid de car-


bon CO
& la putere nominală minimă ppm
& la putere nominală maximă ppm

Curent de ionizare µA min. 5 µA


5675 537 RO

134
Protocoale

Protocoale (continuare)

Întreţinere/Ser- Întreţinere/Ser- Întreţinere/Ser- Întreţinere/Ser-


vice vice vice vice
5675 537 RO

135
Protocoale

Protocoale (continuare)

Valori de reglaj şi măsurare Valoare nomi- Întreţinere/


nală Service
la data
de:
exe-
cutat
de:
Presiunea statică mbar max. 57,5 mbar

Presiunea (dinamică) de alimen-


tare cu gaz
= la gaz metan specific reţelelor mbar 17,4 -57,5 mbar
din CE
= la gaz metan obişnuit mbar 17,4 -57,5 mbar
= la gaz lichefiat mbar 42,5 -57,5 mbar
Se va bifa tipul de gaz

Conţinut de bioxid de carbon


CO 2
& la putere nominală minimă vol. %
& la putere nominală maximă vol. %

Conţinutul de oxigen O 2
& la putere nominală minimă vol. %
& la putere nominală maximă vol. %

Conţinutul de monoxid de car-


bon CO
& la putere nominală minimă ppm
& la putere nominală maximă ppm

Curent de ionizare µA min. 5 µA


5675 537 RO

136
Protocoale

Protocoale (continuare)

Întreţinere/Ser- Întreţinere/Ser- Întreţinere/Ser- Întreţinere/Ser-


vice vice vice vice
5675 537 RO

137
Protocoale

Protocoale (continuare)

Valori de reglaj şi măsurare Valoare nomi- Întreţinere/


nală Service
la data
de:
exe-
cutat
de:
Presiunea statică mbar max. 57,5 mbar

Presiunea (dinamică) de alimen-


tare cu gaz
= la gaz metan specific reţelelor mbar 17,4 -57,5 mbar
din CE
= la gaz metan obişnuit mbar 17,4 -57,5 mbar
= la gaz lichefiat mbar 42,5 -57,5 mbar
Se va bifa tipul de gaz

Conţinut de bioxid de carbon


CO 2
& la putere nominală minimă vol. %
& la putere nominală maximă vol. %

Conţinutul de oxigen O 2
& la putere nominală minimă vol. %
& la putere nominală maximă vol. %

Conţinutul de monoxid de car-


bon CO
& la putere nominală minimă ppm
& la putere nominală maximă ppm

Curent de ionizare µA min. 5 µA


5675 537 RO

138
Protocoale

Protocoale (continuare)

Întreţinere/Ser- Întreţinere/Ser- Întreţinere/Ser- Întreţinere/Ser-


vice vice vice vice
5675 537 RO

139
Date tehnice

Date tehnice

Tensiune nomi- Reglajul termostatu- 82 °C (reglaj


nală: 230 V~ lui electronic: fixat)
Frecvenţă nomi- Reglajul limitatorului 100 °C (reglaj
nală: 50 Hz de temperatură: fixat)
Intensitate nomi- Siguranţă (reţea): max. 16 A
nală: 6,0 A~
Clasa de protec- Putere el. absorbită
ţie: I & pompa de circula-

IP X 4 D conform ţie: max. 115 W


Tipul de protecţie: EN 60529 & arzător: max. 60 W
& automatizare: max. 10 W
Temperatura admisă a mediului
ambiant
de la 0 până la
& la funcţionare: +40 °C
& la depozitare şi de la -20 până
transport: la +65 °C

Cazan pe combustibil gazos, categoria II 2ELL3P


de la 6,6
de la 8,7
Putere nominală la T tur/Tretur 50/30 °C kW până la
până la 35
26
de la 6,3 de la 8,3
Putere nominală utilă kW până la până la
24,7 33,3
Consum de combustibil * 1
considerând puterea nominală
cu cu Pci
9,45 kWh/m 3
Gaz metan tip CE m 3 /h 2,65 3,52
34,02 MJ/m 3
8,13 kWh/m 3
Gaz metan obişnuit m 3 /h 3,08 4,10
29,25 MJ/m 3
12,79 kWh/m 3
Gaz lichefiat m 3 /h 1,94 2,59
46,04 MJ/m 3
Număr de identificare al produsului _-0085 BO 0338

*1 Acestevalori pentru consumul de combustibil servesc numai pentru informare (de


5675 537 RO

exemplu în cazul cererii de racordare la conducta de alimentare cu gaz) sau pentru veri-
ficarea estimativă şi volumetrică a reglajului. Datorită reglajelor făcute din fabricaţie,
valorile presiunii de gaz nu au voie să difere faţă de aceste valori. Se consideră: 15°C,
1013 mbar.
140
Date tehnice

Date tehnice (continuare)

Parametrii caracteristici ai produsului (conform EnEV)


de la 6,6 de la 8,7
Putere nominală utilă kW
până la 26 până la 35
Randament µ la
& 100 % din puterea nominală % 96,3 96,5
& 30% din puterea nominală % 107,4 108,3
Pierderi de căldură prin stand-by q B,70* 1 % 0,7 0,5
Putere electrică absorbită * 1 la
& 100 % din puterea nominală W 207 238
& 30 % din puterea nominală W 69 79
5675 537 RO

*1 Valoare limită max. conform EnEV


141
Certificate

Declaraţie de conformitate

Declaraţie de conformitate pentru cazanul Vitodens 300

Noi, firma Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, declarăm pe
proprie răspundere, că produsul

Vitodens 300

corespunde următoarelor norme: Conform dispoziţiilor directivelor


DIN 4702–6 90/396/CEE
EN 297 89/336/CEE
EN 483 73/ 23/CEE
EN 625 92/ 42/CEE
EN 677
EN 50 165
acest produs va fi marcat după cum
EN 60 335
urmează:
EN 61 000-3-2
EN 61 000-3-3 _-0085

Declaraţia de conformitate CE a unui serviciu autorizat conform EMVG Articolul


10.2 Număr de certificare: E9 02 08 1730.
Acest produs îndeplineşte normele impuse de Directiva privind randamentul
(92/42/CEE) pentru:
Cazan în condensaţie
La evaluarea energetică prevăzută de normativele în vigoare pentru instalaţiile
de încălzire şi cele de aerisire conform DIN V 4701–10 pot fi luaţi în calcul pen-
tru produsul Vitodens 300 parametrii stabiliţi în cadrul procesului pentru
omologarea CE conform Directivei cu privire la randament (vezi tabelul cu
Datele tehnice).

Allendorf, 14 ianuarie 2004 Viessmann Werk GmbH&Co KG

ppa. Manfred Sommer


5675 537 RO

142
Certificate

Certificat de fabricaţie conform 1. BlmSchV

Noi, firma Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, confirmăm că
pentru următorul produs sunt respectate valorile limită de NO x prevăzute de
1. BImSchV § 7 (2):

Vitodens 300

Allendorf, 14 ianuarie 2004 Viessmann Werk GmbH&Co KG

ppa. Manfred Sommer


5675 537 RO

143
Index alfabetic

Index alfabetic

A Î
Accesarea temperaturilor . . . . . . . . . . . . . . 73 Înclinare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Aerisire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Înclinarea caracteristicii de încălzire .
Aprindere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

B I
Blocare externă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Informare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Blocul de ventile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Informare cu privire la parametrii
regimului de funcţionare . . . . . . . . . . . . . . . 80
C Informare cu privire la senzori . . . . . . . 80
Caracteristica de încălzire . . . . . . . . . . . . 37 Informare pe scurt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Căutarea avariei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Istoric avarii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Căutarea erorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Certificat de fabricaţie . . . . . . . . . . . . . . . . 143 L
Circuit elemente de siguranţă . . . . . . 105 Limitator de debit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Codare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Limitator de temperatură
Codări la punerea în funcţiune . . . . . . 27 & Termocuplă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Comutarea regimului de funcţionare . Lista de piese componente . . . . . . . . . 127


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Corpul de flacără al arzătorului . . . . . . 21 M


Curăţirea camerei de ardere . . . . . . . . . 23 Mesaj de avarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83, 85
Curăţirea suprafeţelor de schimb de Modul de comunicare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
căldură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Montajul arzătorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Curent de ionizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
N
D Nivel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Nivelul caracteristicii de încălzire . . 38
Declaraţie de conformitate . . . . . . . . . . 142 Nivelul de codare 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Demontarea arzătorului . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Nivelul de codare 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Descrierea funcţionării . . . . . . . . . . . . . . . 110
Detergenţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 P
Parametrii caracteristici ai produsului
E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Electrod de ionizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Presiune statică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14


Electrozi de aprindere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Presiunea de alimentare cu gaz . . . . 14
Evacuarea condensului . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Presiunea dinamică de alimentare cu
Extensie gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
& externă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116, 117 Presiunea în instalaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
& internă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114, 115 Prima punere în funcţiune . . . . . . . . . . . . . . 7
Privire de ansamblu a nivelelor de
5675 537 RO

F service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Funcţia de umplere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Program de aerisire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Funcţia de uscare a pardoselii . . . . . 120 Protocol de măsurători 134, 136, 138

144
Index alfabetic

Index alfabetic (continuare)

R Ş
Reglajul sarcinii pentru încălzire . . . . 18 Ştergerea codărilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Reglajul temperaturii de ambianţă . 38
Revenirea la codările din starea de T
livrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Test relee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Testul de etanşeitate al sistemului de
S evacuare gaze arse/admisie aer . . . . 19
Schema circuitului electric . . . . . . . . . . 123 Tipul de gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Scheme de instalaţii . . . . . . . . . . . . . . . 27, 44
Schimbarea limbii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 U
Schimbător de căldură în plăci . . . . 104 Umplerea instalaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Senzor de temperatură exterioară . 98 Uscarea pardoselii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Senzorul de temperatură al cazanului
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 V
Senzorul pentru funcţia de confort . . . . Verificarea funcţiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Verificarea ieşirilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Senzorul pentru temperatura apei Verificarea participanţilor la sistemul
calde menajere din boiler . . . . . . . . . . . . 100 LON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Senzorul pentru temperatura gazelor Verificarea senzorului pentru
arse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 diferenţa de presiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Senzorul pentru temperatura la ieşire Vitotronic 050 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Set extensie pentru circuitul de


încălzire cu vană de amestec . . . . . . 108
Setarea numărului participantului la
sistemul LON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Sifon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 24
Siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Sistem LON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Solicitare externă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
5675 537 RO

145
146
5675 537 RO
5675 537 RO

147
Tipărit pe hârtie ecologică,
albită fără clor
Firma Viessmann îşi rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice!
Indicaţie de valabilitate

Cazan în condensaţie pentru încăl-


Cazan în condensaţie pe gaz zire şi preparare de apă caldă mena-
jeră, pe combustibil gazos
Tip WB3A Tip WB3A
De la 6,6 până la 26 kW De la 6,6 până la 26 kW
De la nr. de fabricaţie De la nr. de fabricaţie
7176 537 3 00001 7176 538 3 00001
De la 8,7 până la 35 kW
De la nr. de fabricaţie
7176 539 3 00001

Viessmann S.R.L.
5675 537 RO

RO-507075 Ghimbav, Braşov


Tel: 068 422054 / 422493
Fax: 068 425017
www.viessmann.ro

148