Sunteți pe pagina 1din 8

COLEGIUL TEHNIC GENERAL DAVID PRAPORGESCU, TURNU MĂGURELE, TELEORMAN

Proiect de lecție

APLICAȚII ALE DETERMINANȚILOR ÎN GEOMETRIE

Clasa a XI-a B filiera tehnologică

Profesor: ORIȚĂ FLORIN

Disciplina: Matematică

Unitatea de învăţare: Determinanţi

Tema lecţiei: APLICAȚII ALE DETERMINANȚILOR ÎN GEOMETRIE (ecuaţia unei drepte determinate de două puncte distincte, aria unui triunghi şi
coliniaritatea a trei puncte în plan)

Tipul lecţiei: Lecție de fixare și consolidare, de formare a priceperilor și deprinderilor.

Competenţe generale:

1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite

2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural sau contextual cuprinse în enunţuri matematice

3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete

4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi a algoritmilor de prelucrare a acestora

5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă în scopul găsirii de strategii pentru optimizarea soluţiilor

6. Modelarea matematică a unor contexte problematice, prin integrarea cunoştinţelor din diferite domenii

Competenţe specifice:

1. Identificarea unor situaţii practice concrete, care necesită asocierea unui tabel de date cu reprezentarea matriceală a unui proces specific domeniului
economic sau tehnic
COLEGIUL TEHNIC GENERAL DAVID PRAPORGESCU, TURNU MĂGURELE, TELEORMAN

2. Asocierea unui tabel de date cu reprezentarea matricială a unui proces

6. Optimizarea rezolvării unor probleme sau situaţii-problemă prin alegerea unor strategii şi metode adecvate (de tip algebric, vectorial, analitic, sintetic)

Valori şi atitudini:

 manifestarea curiozităţii şi a imaginaţiei în crearea şi rezolvarea de probleme


 manifestarea tenacităţii, a perseverenţei şi a capacităţii de concentrare
 dezvoltarea unei gândiri deschise, creative şi a unui spirit de obiectivitate şi imparţialitate
 dezvoltarea independenţei în gândire şi acţiune
 manifestarea iniţiativei şi a disponibilităţii de a aborda sarcini variate
 dezvoltarea simţului estetic şi critic, a capacităţii de a aprecia rigoarea, ordinea şi eleganţa în arhitectura rezolvării unei probleme sau a construirii unei
teorii
 formarea obişnuinţei de a recurge la concepte şi metode matematice în abordarea unor situaţii cotidiene sau pentru rezolvarea unor probleme practice
 formarea motivaţiei pentru studierea matematicii ca domeniu relevant pentru viaţa socială şi profesională.

 Metode şi procedee: conversaţie frontală, exerciţiul , explicaţia, exemplificarea, problematizarea, munca independentă ,
 Modul de organizare al clasei: frontal, individual
 Procedee de evaluare : analiza şi compararea rezultatelor elevilor; aprecierea corectitudinii rezolvării aplicaţiilor (verbală).

RESURSE:

• Materiale didactice: Manualul Matematica M2 Clasa A XI-A - Marius Burtea, Georgeta Burtea, Editura Books Unlimited Publishing, București 2007,
fişa de lucru, caiete

• Umane: 20 elevi

• Temporale: 50 min

Locul: sala de clasă.

Bibliografie: programa şcolară, planificarea, manualul


COLEGIUL TEHNIC GENERAL DAVID PRAPORGESCU, TURNU MĂGURELE, TELEORMAN

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Modul de Procedee de
Etapele lecţiei Conţinutul lecţiei Metode
organizare evaluare

1. Moment
organizatoric Verificarea prezenţei elevilor, notarea absenţelor în catalog. Asigurarea
Conversaţie Frontal
condițiilor optime pentru desfășurarea lecției

2. Anunţarea Se scrie pe tablă de către profesor titlul lecţiei: APLICAȚII ALE Conversaţie observarea
Frontal
temei DETERMINANȚILOR ÎN GEOMETRIE frontală elevilor

Se recapitulează oral modalitatea de calcul pentru:

-determinant de ordin doi și trei

- ecuația generală a dreptei: ax+by+c=0, a≠0 sau b≠0

- ecuația dreptei determinată de două puncte A(xA;yA) și B(xB;yB)


3. Reactualizarea
analiza
cunoștințelor - formula de calcul pentru coordonatele mijlocului unui segment Conversaţie Frontal
răspunsurilor
anterioare
- formula distanței între două puncte

x  xA y  yA
 (ecuația carteziană)
x B  x A yB  y A

Fie două puncte A(xA;yA) și B(xB;yB) Muncă


4. Dirijarea observarea
independentă, în Independent
invaţarii x  xA y  yA elevilor,
Pornind de la ecuația carteziană  , obţinem o formă caiete analiza
x B  x A yB  y A
COLEGIUL TEHNIC GENERAL DAVID PRAPORGESCU, TURNU MĂGURELE, TELEORMAN

echivalentă a ecuaţiei: răspunsurilor

( x  x A )( y B  y A )  ( y  y A )( xB  x A )  0 . Această formă de scriere


se poate scrie sub forma unui determinant de ordinul 2 astfel

x  xA y  yA
0
xB  x A yB  y A

Folosind proprietățile determinanților putem scrie sub formă de


determinant de ordinul 3 astfel

x y 1
xA y A 1  0 care este ecuația dreptei sub formă de determinant.
xB yB 1

Aplicație:

Fie punctele A(1;2) și B(0;3).Să se scrie ecuația dreptei AB

x y 1
Ecuația dreptei AB este x A yA 1  0
xB yB 1

x y 1
Prin înlocuire obținem 1 2 1  0 .
0 3 1

Calculăm determinantul 2x+3-3x-y=0,


COLEGIUL TEHNIC GENERAL DAVID PRAPORGESCU, TURNU MĂGURELE, TELEORMAN

-x-y+3=0 ecuația dreptei AB.

Un punct M(xM;yM) aparține dreptei AB dacă verifică ecuația dreptei.

Condiția de coliniaritate a trei puncte A(xA;yA) și B(xB;yB) și C(xC;yC)

xA yA 1
xB yB 1  0
xC yC 1

Aplicație:

1.Să se studieze dacă punctele A(1;2), B(3;4), C(6;7) sunt coliniare.

1 2 1
Punctele A, B, C sunt coliniare dacă 3 4 1  0 . După calcularea
6 7 1
determinantului , acesta este zero, deci punctele sunt coliniare.

2. Să se determine parametrul real m astfel ca punctele A(0, 3), B(1,m),


C(-1,-3) să fie coliniare.

xA yA 1
Din condiția de coliniaritate x B y B 1  0 . După înlocuire se obține
xC yC 1

0 3 1
1 m 1  0 . Calculând determinantul se obține -3-3+m-3=0, m=9
1  3 1
COLEGIUL TEHNIC GENERAL DAVID PRAPORGESCU, TURNU MĂGURELE, TELEORMAN

Aria triunghiului ABC, cu vârfurile punctele A(xA;yA) și B(xB;yB) și


C(xC;yC) se determină cu ajutorul formulei

xA yA 1
1
AABC   , unde   x B yB 1
2
xC yC 1

Aplicație:

Se consideră punctele A(2,0), B(3,0), C(2,3)

1
Formula de calcul a ariei AABC  
2

2 0 1
  0 3 1  6  6  6  6
2 3 1

1
AABC  6 3
2

În reperul cartezian xoy se consideră punctele A(-2;2), B(1;3); C(4,2).

a) Reprezentați punctele în repreul cartezian xoy aprecierea


5. Asigurarea b) Verificați dacă punctele sunt coliniare. Exercițiul, corectitudinii
Scrieți ecuațiile dreptelor AB, BC, AC individual
feed-back-ului c) explicația rezolvării
d) Calculați aria triunghiului ABC aplicaţiilor
e) Determinați coordonatele mijloacelor laturilor triunghiului.
f) Calculați perimetrul triunghiului ABC
COLEGIUL TEHNIC GENERAL DAVID PRAPORGESCU, TURNU MĂGURELE, TELEORMAN

Realizarea acestuia este permanentă, prin verificarea rezultatelor .

Conversaţie Frontal
6. Evaluare Aprecierea elevilor care au răspuns în timpul lecţiei
Individual

7. Tema pentru Conversaţie Frontal


Exercițiile din fișa de lucru rămase neefectuate.
acasă Explicaţia
COLEGIUL TEHNIC GENERAL DAVID PRAPORGESCU, TURNU MĂGURELE, TELEORMAN

FIȘA DE LUCRU

APLICAȚII ALE DETERMINANȚILOR ÎN GEOMETRIE

CLASA A XI –A, FILIERA TEHNOLOGICĂ

1. Fie punctele A(-4;-2), B(2;2), C(3;0).


a) Reprezentați punctele în repreul cartezian xoy
b) Scrieți ecuația dreptei AB
c) Calculați aria triunghiului ABC
2. Se dau punctele A(-2;-2), B(1;0) , C(3;5), D(-1;4)
a) Reprezentați punctele în repreul cartezian xoy
b) Scrieți ecuațiile laturilor patrulaterului ABCD
c) Scrieți ecuațiile diagonalelor patrulaterului ABCD
d) Comparați aria triunghiului ABC cu aria triunghiului BDC
e) Scrieți ecuația medianei corespunzătoare laturii AC în triunghiul ABC
3. Se consideră punctul A(-2,4) și punctul B(-1;4). Să se determine patametrul real m astfel ca punctul M(m,m+2) să fie coliniar cu A și B.
4. Verificați dacă punctele de mai jos pot fi coliniare
a) A(-1;1), B(1;3), C(0;4)
b) A(0;2), B(-1;1), C(-4;2)
c) A(m;m-1), B(-2m;-2m-1), C(3m-1;3m-2)
5. Se consideră punctele A(1;m), B(-2,m) și C(0;6). Să se determine parametrul real m astfel ca aria triunghiului ABC să fie 8.