Sunteți pe pagina 1din 4

TEST DE PREGĂTIRE PENTRU EVALUAREA NAŢIONALĂ

VARIANT A 10
Probă scrisă la MATEMATICĂ
clasa a VIII-a
 Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 120 minute.
SUBIECTUL I. Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele.
(30 de puncte)
5p 1. Rezultatul calculului este egal cu ….
5p 2. Cel mai mare divizor comun al numerelor 12, 16 şi 20 este egal cu ......
5p 3. Cardinalul mulţimii este egal cu .......
5p 4. Dacă în triunghiul ABC, m( A) = 35, m( B) = 65, atunci m( C) = ............
5p 5. În figura 1 este reprezentată o prismă hexagonală regulată ABCDEFA'B'C'D'E'F' cu
AB = 1 cm şi AA' = 4 cm. Suma lungimilor tuturor muchiilor este egală cu ..........cm.

5p 6. În tabelul de mai jos sunt prezentate mediile la matematică la o clasă, pe cele două semestre.
Medii Sub 5 5 şi 6 7 şi 8 9 10
Semestrul I 3 6 9 4 2
Semestrul al II-lea 2 5 10 4 3
Numărul de elevi care au obţinut medii de 7 şi de 8 în semestrul al II-lea este egal cu …..

SUBIECTUL al II-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.


(30 de puncte)
5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un cilindru circular drept cu secţiunea axială ABB'A'.
5p 2. Determinaţi numărul natural de forma , dacă .
5p 3. Un turist a parcurs 40% din lungimea traseului pe care şi l-a propus să-l parcurgă. Dacă i-au
mai rămas să parcurgă 9 km, atunci aflaţi lungimea totală a traseului.
x
4. Fie funcţia f : R  R, f ( x )   1 .
3
5p a) Reprezentaţi grafic funcţia f într-un sistem ortogonal xOy.
1
5p b) Punctul M(m, ) aparţine graficului funcţiei f. Aflaţi valoarea numărului real pozitiv m.
m
5p 5. Fie expresia algebrică , .
Să se arate că E (n)  2 pentru orice .

SUBIECTUL al III-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.


(30 de puncte)
1. Desenul din figura 2 reprezintă schiţa unei terase unde partea colorată reprezintă o piscină iar
restul suprafeţei este acoperită cu gazon.
ABCD este un pătrat cu latura AB = 20 m iar piscina are forma unui semicerc de diametru CD.
5p a) Aflaţi perimetrul pătratului ABCD.
5p b) Demonstraţi că raportul dintre aria suprafeţei acoperite cu gazon şi aria piscinei este mai
mare decât 1,5. (3,14   3,15)
5p c) Comparaţi lungimea arcului de cerc CD cu lungimea diagonalei [BD].

2. În figura 3 este reprezentată o piramidă triunghiulară regulată VABC în care punctul E este
mijlocul muchiei [BC], VE = 4 cm, VB = 5 cm.
5p a) Să se arate că BC = 6 cm.
5p b) Aflaţi volumul piramidei VABC.
5p c) Demonstraţi că distanţa de la punctul A la planul (VBC) este mai mică decât 4,75 cm.

TEST DE PREGĂTIRE PENTRU EVALUAREA NAŢIONALĂ


VARIANTA 9
Probă scrisă la MATEMATICĂ
clasa a VIII-a
 Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 120 minute.
SUBIECTUL I. Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele.
(30 de puncte)
5p 1. Rezultatul calculului este egal cu ….
5p 2. Suma a trei numere naturale consecutive este egală cu 24. Cel mai mic număr natural din cele
trei numere este egal cu ....
5p 3. Numărul de numere întregi din intervalul (1, 3) este egal cu ....
5p 4. Dreptunghiul ABCD are AB = 12 cm şi perimetrul egal cu 40 cm. Lungimea laturii BC este
egală cu ....cm.
5p 5. În figura 1 este reprezentat un cub ABCDEFGH. Măsura unghiului determinat de dreptele
AC şi FH este egală cu .......

5p 6. În diagrama de mai jos sunt reprezentate procentual cantităţile de precipitaţii pe parcursul unei
săptămâni. Dacă marţi cantitatea de precipitaţii a fost de 18 litrim2, atunci cantitatea de
precipitaţii pentru ziua de miercuri a fost egală cu .......... litrim2.

SUBIECTUL al II-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.


(30 de puncte)
5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un con circular drept cu secţiunea axială triunghiul VAB.
1 1 2
5p 2. Fie numerele a   şi b  . Comparaţi numerele a şi b.
5 3 5 3
5p 3. Andreea a citit o carte în trei zile: în a doua zi a citit cu 12 pagini mai mult decât a citit în
prima zi, iar în a treia zi a citit jumătate cât a citit în primele două zile la un loc. Aflaţi câte
pagini a citit Andreea în prima zi dacă în total sunt 150 de pagini.
4 x
4. Fie funcţia f : R  R, f ( x)  .
2
5p a) Reprezentaţi grafic funcţia f într-un sistem ortogonal xOy.
m
5p b) Punctul M(m, ) aparţine graficului funcţiei f. Aflaţi valoarea numărului real m.
2
 4
5. Fie expresia E ( x)   2 x  1   x  3   x  3  3 x   x   . Să se arate că E ( x )  10 pentru
2
5p
 3
orice x număr real.
SUBIECTUL al III-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.
(30 de puncte)
1. Desenul din figura 2 reprezintă schiţa unui parc. ABCD este un dreptunghi cu AB = 64 m şi
BC = 48 m. Parcul este străbătut de două alei, BD şi EF, unde AE = FC = 14 m.
5p a) Calculaţi perimetrul dreptunghiului ABCD.
5p b) Demonstraţi că BDEF.
5p c) Demonstraţi că aria patrulaterului BCFO este egală cu 936 m2, {O}=BDFE.

2. În figura 3 este reprezentat un vas sub forma unui trunchi de con circular drept cu secţiunea
axială trapezul isoscel ABB'A' în care AB = 20 cm, A'B' = 30 cm, OO' = 30 cm.
5p a) Arătaţi că în vas nu încap 15 litri de apă. (3,14    3,15)
5p b) Aflaţi aria laterală a vasului.
5p c) Demonstraţi că o vergea cu lungimea de 40 cm nu poate fi introdusă în totalitate în vas.