Sunteți pe pagina 1din 5

TEMATICI PRIVIND INSTRUIREA INTRODUCTIV

GENERALA, INSTRUIREA LA LOCUL DE MUNCA,


INSTRUIREA PERIODICA
APROBAT DIRECTOR GENERAL
/ 14.12.2017

..........................................

I. Tematica instruirii introductiv generale :

Instructajul introductiv general vizeaza dobandirea de cunoştinţe cu privire la:


a) conţinutul actelor normative care reglementeaza managementul situaţiilor de urgenţa şi activitatea de
aparare impotriva incendiilor, precum şi actele normative specifice profilului operatorului economic sau
instituţiei;
b) managementul situaţiilor de urgenţa şi modul de organizare a activitaţii de aparare impotriva
incendiilor la nivelul operatorului economic sau al instituţiei;
c) mijloacele tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor cu care sunt echipate construcţiile, instalaţiile,
amenajarile şi modul de utilizare a acestora, precum şi mijloacele tehnice existente şi planificarea
resurselor pentru realizarea masurilor de protecţie civila;
d) formele şi metodele specifice de prevenire şi stingere a incendiilor;
e) modul de acţiune in cazul producerii unei situaţii de urgenţa şi in cazul observarii şi anunţarii unui
incendiu;
f) acţiunile ce trebuie intreprinse pentru limitarea şi inlaturarea urmarilor situaţiilor de urgenţ

a) Acte normative generale care reglementeaza activitatea de aparare


impotriva incendiilor:
-Legea nr.307/12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor(AII)
-Ordinul MAI nr.163/2007 – Normele generale AII;
-OMAI Nr. 712/2005 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 599 din 12/07/2005 pentru aprobarea
Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă Dispozitia MAI privind
instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta si Ordinului MAI Nr. 786 din 2 septembrie 2005
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru
aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, publicat în:
Monitorul Oficial nr. 844 din 19 septembrie 2005;
b) modul de organizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor(AII) în cadrul Societăţii .
c) formele si metodele specifice de prevenire si stingere a incendiilor.
d) mijloacele tehnice de psi cu care sunt echipate constructiile si instalatiile proprii si modul de utilizare a
acestora.
e) modul de actiune in cazul observarii si anuntatii unui incendiu;
f) actiunile ce trebuie intreprinse dupa perceperea alarmei in caz de incendiu.

Instructajul introductiv general se desfaşoara cu grupe compuse din cel mult 20 de persoane.

II. Tematica pentru instruirea la locul de munca:

2
Instructajul specific locului de munca se executa individual, dupa instructajul introductiv general, de catre şeful
locului de munca respectiv.
La efectuarea instructajului specific locului de munca se urmareşte sa se asigure participanţilor
cunoştinţe referitoare la:
a) caracteristicile fizicochimice
ale substanţelor, materialelor şi produselor utilizate la locul de munca;
b) condiţiile care determina ori favorizeaza producerea accidentelor şi avariilor tehnologice şi cauzele potenţiale de
incendiu şi/sau de explozie specifice locului de munca, masurile de prevenire a acestora;
c) descrierea, funcţionarea, monitorizarea şi modul de intervenţie la instalaţiile şi sistemele de siguranţa ale maşinilor şi
utilajelor de la locurile de munca, inclusiv cele de prevenire a avariilor tehnologice;
d) descrierea, funcţionarea, amplasarea şi modul de acţionare a instalaţiilor, utilajelor, aparatelor,
dispozitivelor şi mijloacelor de protecţie impotriva incendiilor;
e) concepţia de intervenţie in cazul producerii unei situaţii de urgenţa şi conţinutul documentelor
operative de raspuns;
f) sarcini specifice pentru prevenirea situaţiilor de urgenţa, cauzelor potenţiale de incendiu şi realizarea masurilor
specifice de protecţie civila.
Instructajul specific locului de munca se efectueaza şi in urmatoarele cazuri:
a) cand un salariat a lipsit mai mult de 30 de zile calendaristice de la locul de munca;
b) cand sau adus modificari procesului tehnologic sau au fost introduse noi tehnologii;
c) la reluarea activitaţii dupa producerea unui incendiu, explozii sau situaţii de urgenţa;
Durata instructajului specific locului de munca este de 8 ore.
Problemele cu caracter teoretic prezentate pe timpul instructajului specific locului de munca sunt urmate in mod
obligatoriu de demonstraţii practice.
Admiterea definitiva la lucru a persoanelor instruite se face numai dupa verificarea acestora pe baza de teste cu
privire la nivelul de insuşire a cunoştinţelor necesare.

III. Tematica instruirii periodice la locul de munca

Problemele ce se expun in cadrul instruirii la locul de munca sunt:

1) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca. Masuri de prevenire si protectie;
2) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de munca.
3) Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitatea specifica locului de munca:
- HOTĂRÂRE nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau
de sănătate la locul de munca
- HOTĂRÂRE nr. 1.028 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate in munca
referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
- HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul
de munca
- OUG 195 / 2002 – privind circulatia pe drumurile publice

4) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si
evacuarea lucratorilor.
5) Demonstratii practice privind activitatea desfasurata si exercitii practice privind utilizarea echipamentelor
individuale de protectie, a mijloacelor de alarmare, interventie, evacuare si prim ajutor.
6) ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protecţia maternitatii la locurile de
munca.
Prezenta instruire se desfasoara pe parcursul a 8 ore (4 ore cu pauza dupa fiecare ora, urmat de 3 ore studiu individual
de aprofundare a cunostintelor si 1 ora testarea cunostintelor acumulate)

3
INTOCMIT 14.12.2017
Vlad Ionescu (Cadru Tehnic PSI)

…………………….

APROBAT DIRECTOR GENERAL


/ 14.12.2017

..........................................
TEMATICA INSTRUIRII PERIODICE
IN DOMENIUL SU - 2018

Nr.crt Perioada Materialele ce se prelucreaza

Legea 481/2004, art. 1-9.


1 Trimestrul Instructiuni specifice SU-AII(acte normative care
I reglementează managemetul situatiilor de urgentă).

Legea 481/2004, art. 10-20.


Trimestrul Instructiuni specifice SU-AII(acte normative care
2 II reglementează managemetul situatiilor de urgentă-dispoziţia
privind reglementarea ordinii interioare psi

Instructiuni specifice SU-AII(acte normative care


Trimestrul reglementează managemetul situatiilor de urgentă-dispoziţia
3 III privind reglementarea fumatului.
Legea nr.481/2004 art.21-31)

OMAI 163/2007 Normele generale de psi art. 80 – 96


Trimestrul Legea nr.481/2004 art.40-46
IV Instructiuni specifice SU-AII si sarcini ce revin personalului
4 pe locul de munca
Reglementarea in cadrul societatii comerciale a activitatii de
aparare impotriva incendiilor
Testarea personalului privind cunoaşterea normelor şi
regulilor AII

Nota : Prezenta instruire se desfasoara pe parcursul a o ora.

INTOCMIT 14.12.2017
4
Vlad Ionescu (Cadru Tehnic PSI)

…………………….