Sunteți pe pagina 1din 30

ffi&d"*''

CATRE: MINISTERUL ARARII NATIONALE,


Bucuresti, str. mul Taberei, nr. 9 -
'
''3t' 'ii'i
L MAN MILITARY VETIICLES GMBH Si MHS
t conventional Musat [k Asociatii S.P.A.R.L.'
3, sect.1

Kl1.tl: uomunlcare confesfafre rrnporrlva procedurii de ticitatie publica restransa


rr-^sdn
avand
-."^-,1 ca
--

obiect ,,incheierba acordului/acordurilor cadru de funnizare a produselor:


,,Platforme de trahsport auto, multifunctionale - pe roti"l

Stimati Domni,

DATA: z9.u.zor8

z.''i.'.
', ''.'
" r'/ ,, rL-tC!l
'\

)
MUgAr &nsocrATII
Societate de Avoca{i
-dul Aviatorilor, nr. 43, sector 1, cod orr853, Bucuresti, R.omAnia ,
Tel: (4o-zr) zoz Fax: (4o-zr) 223 3957 22g o4g5; E-mail: general@musirt.ro; Website: www'musat'ro

TRIBUNALUL BUCURESTI

SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATW SI FISCAL

DOMNULI] PRESBDTNTE,

Subscrisa, consortiul format din (i) RHEINME:IALL MAN IUILITARY VEHICLES


GMBH, Dachauer Strasse 655, 8o995 Munchen, Germania si (ii) MHS TRUCK& BUS SRL,
Blv. Iuliu Maniu Sg2A, Bucuresti, o6ttzg, Romania, reprezentat in cadrul proc,edurii prin
reprezentatul legal al MHS TRUCK & BLIS SRL in calitate de rr:prezentant al consortiului
(denumit in continuare "Consortiul"), reprezentata conventional prin MUSdT &ASOCIATII
S.p,a.r.l., cu sediul in B-dul. Aviatorilor nr. 48, Sector 1, Bucuresti, Romania, lfelefrrn:
(+o-zt)
2o2 Sgoo;Fax: (40-zr) zzg ggSZ; 223 o4gl;; E-mail: general@mus'at.ro, unde va solicitam
sa ne fre comuni toate actele de procedura vizand prelzenta calrza,

In contradictoriu

MINISTERUL ARARII NATIONALE, UNITATEA. MILIT'ARA. o255o


BUCURESTI, CU iul in Bucuresti, str. Drumul Taberei, nr. 9 - 11, sector 6, Cod 061353
,t),
(,,.{utoritatea

In temeiul aft.49 din Legea nr. rorfzor6 privind remediile si caile de ata.c in materie de
atribuire a contraetelor de achizitie publica, a contractelor sectr:riale si a contractelor de
concesiune de lucr[ri si concesiune de servicii, precum si pentru organizareeL si functionarea
Consiliului NationAl de Solutionare a Contestatiilor, fgrmulam in tr:rmen legal, prerzenta

CONTESTATIE

Impotriva: (i) p{ocesului verbal al sedintei de deschidere a ofertelor nr. -{3-flr29


din data de 6 e zot8, pentru Lotul I (,,ProcesuliVerbal"), cu privire la
Procedura de licitatie publica restransa avand ca obiect "Incheieres
acordului/, - cadru de furnizare o prodtuselor: "'Platforrne de
tronsport o'uto, - pe roti" (nrProcedura Oontesta&r"), organizata

in temeiul O de urgenta a Guvernului nr. rt4f zo1: privind atribuirea


anumitor de achizitiipublice in domeniile apararii si securitatii ("OUG
tt4f zorl-") si a tututor actelor subsecvente aferente Procedurii Contestate,
intocmite sau 6mise de catre Autoritatea Contractanta in cadrul procedurii
anterior mentibnate, inclusiv Procesul verbal interrrrediar der verrificare si
evaluare a p erilor tehnice Lot r, nr. A3-u564 dirn 14 noiembrie zorS si
t
MUS,AT @esocIATII
Societate de Avncati

Procesul verbal documente aferente oferta lLot r nr. A3-u268 din 16


noiembrie 2tr18,

SOLICITANDU- ca, in raport d.e argumentele ce vor fi expuse in continu:rre cu privire la


neregulile sesizate, dispuneti:

(a) pRocEsuLUI VERBAL de deschidere a oJiertelor pentru l-otul I, nr.


A3-rrrz9, i mit la data d.e 6 noi.embrie zor8, avand in vedere intocmLirea sa cu
incalcarea incipiului transparentei, instituit prin art. z, alin. z, lit. (d) d|n OUG nr'
rL4f2oLL, si a tuturor actelor subsecvente (ce eventual au fost intocmite de catre
Autoritatea inclusiv Procesul verbal intermediar de verificare si evaluare
a propune tehnice Lot t, nr. A3-1564 din 14 noieimbr:ie zor8 si Procr:sul verbal
analiza te aferente oferta Lot r nr.lq3-r1768 din 16 rroiembrie 2018)si, pe cale
de consecin

(b) APLICARII PROCEDURII CONTEST.ATE, Clr OB]LIGAREA


AUTORIT TII CONTRACTANTE I.A RELUAREA PROCEDIJRII DE
in conditii d.e legalitate, potrivit att.2,alin. (z) lit. d), art. 181, alin. (r) lit-
c) raportat 14 art. r8r, alin. (+) din O[lG nr. rr4l2otr;

Pentru a va pron in sensul celor solicitate, va rugam sa aveti in vedere urrnatoarele

MOTIVE

Scurta a situatiei de fapt

In fapt, i temeiul OUG rr4f2art, prin publicarea anuntului de participare


procedura
nr. CNrooz Zo din data de ro iulie zot8, Autoritatea Contractanta a initiat
de licitatie restransa avand ca obiect "Incheiereaocordului/ocardurilor - cadru
defurniza a produselor: "Platforme de transport auto, multifuncti.onale - pe roti",
valoarea mata a contractului fiind de aproximatl g,4zg,62o.527,g!i Lei fara TVA.

Consortiul participat in procedura mentionata in calitate de candidat si a depus,


respectiv a nsmis Autoritatii Contractante documentele solicitate prin documentatia
de atribui candidatura sa fiind validata.

La data 24 octombrie 2018, in cadrul Procedurii Contestate, Autoritatea


Contractan a transmis catre cei doi ofertanti validati, re'sPectiv Consortiul si Iveco
Defence V Spa (in continuare ,,Iveco"), Comunicareia cu nr. A3/to6z4 prin care
aceasta ula clarificari ce favorizau vadit Iveco, modifir:and in esenta sa caietul de
sarcini al rii Contestate.

Fata de imprejurari, Consortiul:


MUsAr &esocIATII
Societate de Avocati

(a) afo ulat in termen contestatie ce face obiectul Dosat'ului nr. g6ZZS13/zo18 pe
rolul ibunalului Bucuresti (,,Contestatia in Curs"), solicitand anularea
rii Contestate, pentru incalcarea de catre ,\utoritatea. Contractanta'
la stea la baza atribuirii
r. (z) din OUG tt'4lzoot,
ticipantilon la Procedura
I

(b) afost pus in imposibilitatea de a mai depune o oferta conforma sii cu reale sanse
de ca$tig, pentru a evita (i) afectarea imaginii publice si indicatorilor bursieri
ai

socieiatilor membre ale Consortiului ca urmare a respinl5erii


ofertei si
(ir) ierea pozitiei Consortiului de reclamanta in Contestatia in Curs, prin
ratificator si de achiesare pe care depunerea unei ofertei l-arr fi avut in
de conduita nelegala a Autoritatii Contractanttl.

In conti in data de 6 noiembrie zor8, urmand calendarul aferent Procedurii


Contestate, fata de imprejurarea ca cererea de suspendarer a Procedurii Crontestate a
primit n ulterior de solutionare, Autoritatea Corttractanta a procedat la
deschiderea rtelor pentru Procedura Contestata intocmind procestil verbal ce face
obiectul i contestatii, intr-o maniera nelegala si a carei critica o vom iletalia mai
jos.

Mentionam prin sentinta pronuntata la d,ata de z8 noiernbrie zot8i, in Dosarul nr.


g6zzslslzo 8, Tribunalul Bucuresti a admis contestatiei subscrisei si a dispus:

quond ca obiect
acordului/ acordurilor - codru de furnizare a produselor
de transport auto, multifunctionale - pe roti" si disptune
acesteio cu respectarea dispozitiilor leg ale t'ncidente, Ttrecum si
pr e zentei h.otar ari jude cator e sti."

2. F in termen legal a prezentei contestatii

Sub acest va rugam sa observati ca Prezenta contestatie a f<rst fcrrmulata in


termenul t de art. 8, alin. (r),lit. a) din Legea nr. Lottl2oL6,coroborat cu arl' 44
alin. (z) lit. din OUG nr. rr4f 2oL1.

Astfel, ava vedere ca valoarea estimata a Acordului-cadru r:e face obiectul


in
procedurii atribuire excede valoarea prag de 4r8.ooo Iiuro prevazuta de att. L34'
alin. (z),li a) din OUG nr. rt4lzot.rpentru care este obligatorie publicarea anuntului
de partici in Jurnalul Oficial aI Uniunii Europene, rezulla ca termenul de formulare
aco este de ro (zece) zile, incepand cu ziua urnratoare luarii la cunostinta
MUgAr &nsocrATII
Societate de Avocati

d.espre actul autoritatii contractante considerat nelegal, cru consecinta cet prezenta
contestatie e$te formulata in termentrl legal.

Or, in cazul de fata, Consoritul a luat act de Procesul Verbal, in cadrul solutionarii
Contestatiei fn Curs, prin depunerea sa de catre Iveco la doriarul canzei, in data de 19
Autoritatea Contractanta si catre subscrisa.

, respectiv Procesul verbal intermediar de


ll.ot t, nr. A3-u5;6 4 din t4 noiennbrie zor8
si procesul verbal analiza documente aferente oferta Lot r nr. ,{3-11768 din 16
noiembrie zbr8, facem mentiunea ca nu le detinem, infornratia privind existenta lor
fiind preluath din opisul dosarului de achizitie depus de catrr: Autoritatea Contractanta
in Dosarul nI. S6ZZS I g I zorS (Contestatia in Curs). Opisul in cauza este atasat ca Anexa
nr. S (Opis) ]a prezenta contestatie.

Precizam ct cererea noastra de acces Ia dosarul achizitiei depus in Dosarul


nr. S6ZZS/i lzotS a fost respinsa de catre Tribunalul lSucuresti, prin incheiere,
pronuntata in 2g noiembrie zor8. In acest context, solicitam ca Autoritatea
Contractan sa depune copie de pe dosarul achizitiei.

3. Anularea ui Verbal, avand in vedere incidernta art. 21, alin. (z)' lit'
(d) din nr. tt4f zol-t

Art. z, alin. z),lit. (d) din OUG nr. u4f zorr prevede:

,,Art. - (z) Principiile care stau Io baza atribuiirii contractului de


och publica sunt: [...] d) nansparenta;"

nsparentei presupune informarea adecvata a. tuturor participantilor la


procedura atribuire, fiind important si din perspectiva accesului la remediile legale.

Principiul rentei presupune si aducerea la cunostinta publicului a tuturor


referitoare la aplicarea procedurii de atribuire in scopul garantarii
eliminarii lui de favoritism si de comportament arbiitrar din partea autoritatii
contractan

Aplicarea i principiu presupune in esenta:


jin mod clar,
(a) Iarea tuturor informatiilor cu privire la procedura de achizitie
univoc in anuntul/invitatia de participare si in documentatia de atribuire,
ofe operatorilor economici o pozitie de egalitate ;atat in mornentul in care isi
ofertele. cat si in momentul in care aces;tea sunt evaluate de catre
tea contractanta;
MUS.AT &'nsocIATI:I
Societate de Avoca[i

asigurfrea vizibilitatii regulilor, oportunitatilor, proceselor, inregistrarilor


si
(b)
izitie publica.

ut faptul ca principiul transparr:ntei, care


atament, este in principal destirrat evitarii
arbitrar
riscului de afuz de putere discretionara si a favoritismului sii comportamrentului
din partea auitoritatii contractante.

Ca parante zd,,precizamca tocmaifavoritismul si comportamt:ntul arbitrar al Autoritatii


Contractantd futu de ofertantul Iveco, fac obiectul Conltestatiei in Curs,
dupa cum
precizam anlerior.

ca documentatia
Respectarea principiului transparentei impune asadar, prinl:re altele,
unei proced|ri de achizitie publica sa respecte un anumit standard de r:laritate si
informare, s{andard aplicabil si Procesului Verbal'

In aceasta p,firrirrtu, aratam ca standardul in rnaterie de intocmire a proceselor verbale


in sedintele de deschidere a ofertelor impune consemnal'ea in aceste inLscrisuri a:
(i) modului
deschiderea
carora, nu dxista garantii, iar Autoritatea
pagini din ofertele depuse nu au fost modificate/inlocuitr: ulterior depunerii acestora)
si (tv) docurirentelor depuse de fiecare operator economic in parte.

Acest standdrd este reflectat atat de:

(a) Iegislatia in materie de achizitii publice, inclusiv:

(i) Legea nr. 98 din 19 mai zo16 privind achiziliih publice, sens in care citam
prevederile arL.64,alin. (+) din HG nr. gg5f zrtr6 (normele metodologice
de aplicare), in conformitate cu care: "f se

finalizeazd. printr-un proces-uerbal semnal


de

eualuare gi de rep't'ezentanfii legali/tntp1 ilor


economici prezenfi la gedinfd., tn care set consemneazd. modul de
desfdEurare a gedinlei respectiue, aspectetle formale constotote la
de s chider e a ofertelor,

inclusiu prefuI, consemndndu-se totodatd. lista documentelor depuse de


fiecare operator economic tn parte."

Mentionam ca dispozitiile Legii nr. g}lzot6 isi gasesc directa


aplicabilitate in prezentacauzaraportat la arl:. r94 din OUG lr4/zorr.

De altfel, chiar si sub imperiul reglementarii anterioare in materia


achizitiilor publice, respectiv OUG nr. g4f :zo,c6,prevederile art. 33, alin'
t
MUSAT d/ESOCIATII
Societate de Avocati

4 din H.G. nr. 9z5lzoo6 (normele metodologice de aplicare), cu


modific[rile gi complet[rile ulterioare (in prezent abrogate.), stipulau
faptul ca "$edin{a de deschidere se finalizeaz'd' printr-utt proces uerbal
semnat de membrii comisiei de eualuo:re gi de reprezctntanfi ai
operatorilor economici prezengi la Eedinld', in care SQ coflS€frtneazd'
mo dul d e de sft guror e a e din{ei r e sp e ctiu e, asp e ct ele for male co nst at ot e
E

lo d e s chider e a ofertelor, eletnentele prirtgip o.le o,lefiecana-qferte'


consemndndu-se toto datd- lista documentelor depuse de Jiecar e operator
economicinporte".

(ii) OUG nr. tt4f zott care mentine principiul trimsparentei in art. z, alin.
(z), lit. (d) sus citaU

(iii) proiectul de Norme metodologice ale OUG nr. u4f zorr publicat pentru
dezbatere publica pe site-ul ANAP, sens in care citam prervederile art' 6t,
alin. (+) din respectiva hotarare, in confo.rmitate cu care: ,,Sedin[a de
d.eschidere se finalizeazd. printr-un proceti-uerbol semnat de membrii
comisiei de eualuare Ei de reprezentanfi. ai operotorilor economici,
prezenli lo sedin[d, tn care se consemneazil modul det des-fdgurore a
sedin[ei respectiue, aspectele formale ca'nstotate Io deschiderea
ofertelor, elementele princip arle orlefieEfr,f et-gfu te' con:;emndndu-
se totodatd.Iista documentelor depuse de rftecare operator e'eonomic tn
parte."

O copie a proiectului de norme, in extrasi, este disponibila pentru


consultare in Anexa nr. t (Proiect norme metctdologice)'

(w) Metodologia de evaluare a candidaturilor / ofertelor depuse in cadrul


procedurilor d.e achizitie organizate in traza Ordonarrtei de Urgenta
nr. 114 din zr decembrie zorr privind atribu.irea anumitor contracte de
achizitii publice in domeniul aparararii si' securitatii, aplicabila in
prezenta cauza, sens in care citam prevederile art' 9, alin' (+) din
respectiva metodologie, in conformitate cu czre: ,,Sedinta de deschidere
se finalizeazd. printr-un proces-uerbal setnnat de membrii comisiei
de

eualuare Ei de reprezentangi ai operotori'l'or econotnici prezengi Ia


sedin[d, tn care se consemneazd modul de desfdgurore a sedinlei
formale constatote la deschidereo ofertelor,
respectiue, aspectele
elernentele principale ale fiecdreli-oferte, consemndndu-se
totodatd lista documentelor depuse de Jiecare operotor economic tn
porte."

O copie a metodologiei este disponibila p(3ntru consultare in Anexa


\r. 2 (Metodologie de eul.luare)'
MU$AI &esocIATnI
de

cu care abseula r:lementelor principale ale


inta o incalcar,e a principiului transparentei
durii.

. g (JurisprurCenta CNSC), Decizia CNSC


erea celor anterior mentionLate.

procedand analiza Procesului Verbal, se poate constala ca s-au omis a


lt fi indicate
cateva elemdnte principale si esentiale ale ofertei Iveco'

In mo4 part{cular, Autoritatea Contractanta a omis sa indice preturile unitare pentru


ndicand in procesul verbal, la pagina 4,
total ofertat.

unitare era eserntjLala in virturtea p'rincipiului


transparent{i, de weme ce achizitia avuta in vedere de Arrtoritatea Contractanta se
implementehza, conform Caietului de sarcini, printr-utn acord cadru si. contracte
subsecventei de comanda, pentru diverse vehicule cu variate specificatii'

Ca atare, indicarea doar a pretului total oferit este nerelelanta si nu asigura garantii de
transparentd reala, de weme ce fiecare comanda va avea un volum si va fi
pentru
vehicule cu gpecificatii diferite, iar in absenta mentiunilor din Procesul Verbal
in acest
sens, preturfle unitare pot fi alterate ulterior.

Suplimenta{, Autoritatea contractanta a omis sa inrlice, criteriile de calificare,


punctajul tdlrnic si planul de realizare al capabilitatilor, dar mai ales valorile ofertate
pentru elerhentele care fac obiectul factorilor de evalu:re aferenti criteriului de
atribuire.

Absenta u""bto. elemente cu rol esential pentru evaluarea conformitatii ofertei Iveco
si,

in final, a plrnctajului obtinut, reprezinta din nou, in opirria Consortiului, o incalcare a


principiuluiltransparentei, de weme ce ele pot fi ajustate ul:erior'
posibile pentru
Concret, nuLnai simpla alterare/modificare a uneia dintrer ce,Ie 4 optiuni
realizarea c[pabilitatilor de productie la nivel national, perrmite realocarea in cadrul
ofertei a urior fonduri de ordinul a minim 3o% din valoat:ea estimata, aceasta suma
la nivel
reprezentadd costul aproximativ al operationalizarii capabilitatilor de productie
national,

precizam, d. u."-"nea, ca in cadrul lotului nr. z, astfel de j.nformatii au fost incluse in


procesul vefbal, imprejurare ce denota ca \utoritatea Contl:actanta admite ca necesara
in vederea respectarii principiului transparentei, intlicarea acestor elemente ale
ofertelor dqpuse.
MU$AI &esocrATI:I
Societate de Avocali

In acest sensj atasam pentru informarea intantei procesullverbal


pentru loilrl nr' Z ca

Anexa nr.4 (fuoces Verbal Lot nr. z) la prezenta'


prin scopul
Aceasta d.iferbnta de tratament nu poate fi justificata in mod obiectiv
dercat
in scopul
potential dolpsiv de a nu face publice anumite informatii rlefavorabile si/sau
de a modifich elemente ale ofertei ulterior datei limita de clepunere a
ofertelor, prin
Contestata in
avantajarea Operatorului economic, Iveco, unic ofertant in Procedurzt

eliberat sa indice in procesul verbal de


afectand in mod irevocabil principiul
putea proba
transparentdi si punand Autoritatea Contractanta in imposibilitatea de a
ca anumite blemente principale si esentiale din oferta Ivtrco nu au fost
modificate
ulterior depqnerii ofertei.

4. Arrularea lrocedurii Contestate, avand in vedere funcralcarea art. art. z, alin'


(z), lit. (4) art. z si incidenta art. r8r, alin. (r), lit. (c) coroborat cu
prevederilp art. r8r, alin. (+) din OUG nr. r1^4f zourprecum si inciflenta art'
r8r alin (g) din OUG u4f zotl.-
Art. r8r, atinl. (r),lit. (c) din OUG nr. u4f zott prevede urmatoarele:

,Art. 781 - A) Prin exceptie de la preuederile q|t. 779, autorithtea


coniltactant1 are dreptul de a onula aplicort"a procedurii pentra
atriblirea contractului de achizitie publica, doca Io aceasta decizie; de
regula, inointe de data transmiterii comunicarii priuind rezultatul
oplic,srii procedurii de atribuire si, oricum, inainte de data incheierii
conti acruIui, numoi tn urmato ar ele cazuri : [ "' ]

d a{ateri graue de Ia preuederile legislatiue aJecteaza proceduro de


atribuire; [...I'

Art. r8r, alilir. (a) lit. b) din ouG m. tt4f zou prevede urtnaloarele:

,Art't tlt - (+) in sensul preuederilor alin. (t) lit. c)., prin obateri graue
d e ld pr eu derile leg islatiu e e inlele E e : [ "' ]
e s

D A" parcursul onalizei, eualudrii gi/sau fin'tlir'drii procedurii de


otrituire se constatd. erori ori omisiuni, ior outoritutea contractontd se
afldin imposibilitateo de a adopto mdsuri corectiue fdrd. ca acesten sd-
conducdlaincdlcorea principiilor preud.zute la ort. z olin. (z) Iit. a)-f)"

In opinia Qonsortiului, prin raportare la prevederile arl. t.8r, alin. r, lit (c) din OUG
nr.tt4fzon, dar si la prevederiie art. 181 alin. (3) din OUG rt4fzort, omisiunea
ofertei
Comisiei dd evaluare de a ind.ica in Procesul Verbal principalele elernente ale
MUgAr &esoclATu
Societate de Avocati

Iveco, respedtiv atat preturile unitare ale vehiculelor, dar mai ales valorille ofertate
pentru elembntele care fac obiectul factorilor de evaluat:e aferenti criteriului de
atribuire, inqalca principiul transparentei prevazut de art' z din OUG nr' tt4f zort'
justifi candu-le anularea aplicarii procedurii de atribuire.

Cat priveste pond.itia de la art. r8r, alin. (4), lit. (b) din OIIG nr. rt4f zorr, va rugam sa
Verbal
observati ca Aceasta este indepli nitainprbnulrand.,prin a<:eea ca din .Procesul
a II-a
lipsesc princfpalele elemente ale ofertei Iveco - singura depusa in cadr:ul etapei
procedurii, rpspectiv atat preturile unitare ale vehiculelor, dar mai ales valorile ofertate
pentru elen{entele care fac obiectul factorilor de evaluare aferenti criteriului de
atribuire, desi in cadrul lotului \r.2, astfel de informatiii au fost incluse in
procesul

verbal. Or, aceasta imprejurare nu face decat sa probeze faptul ca Autoritatea


ContractantA admite ca necesara in vederea respectarii principiului transparentei,
indicarea pr{ncipalelor elemente ale ofertelor depuse'

Teza finala d conditiei prevazute la art. r8r, alin. (4), lit.


(b) <lin OUG ru:' u4f zorr, esle
indeplinita $rin aceea ca nu mai este posibila reluarea procedurii si refacerea procesului
procesului
verbal dupa ce au fost d.eschise ofertele, intrucat a fost afectata integritatea
de atribuire, iar acesta integritate nu poate face obiectul uLnei reparari'
(anterior
Interpretarda mai sus mentionata este sustinuta si de jr,rrirsprudenta CNSC
pentru vicii
citata in cadhul prezentei contestatii), autoritatea retinant ca unic remediu
de natura Celor invocate in prezenta, anularea procedrurilor de achizitie publica si
reluarea acebtora.

Concluzie
pentru toale argumentele invederate anterior, solicitam instantei de judecata sa

dispuna adr],riterea prezentei contestatii, astfel cum a fost. formulata si motivata.

Totodata, irl temeiul art. 5o alin. (S) din Legea nr. rol/zo'16,va solicitam acordarea
posibilitatii de a avea acces la documentele dosarului de achizitie publica ce urmeaza a
fi depus in dopie de catre Autoritatea Contractanta, precum si de a punr: concluzii scrise
in cursul procedurii de solutionare a prezentei contestatii, :cezervandr-l-ne clreptul de a
dezvolta/cognpleta contestatia cu alte motive de nelergalitate/nereguli de a caror
putea identifica
existenta srlbscrisa nu are cunostinta la acest moment, dar pe care le veL
ulterior stud,ierii dosarului achizitiei publice.

In drept: drt. +g din Legea nr. totf zo16-

probe: r. I[rscrisurile depuse de Consortiu la dosar, atasrat prezentei contestatii;

Solicitatrn Autoritatii Contractante sa depuna dosanrl achizitiei, cu


precadere
z.
procesul vdrbal intermediar de verificare si evaluare a propunerilor tehnice Lot 1, nr.
t
MUgAT @esocIATnI
Societate de Avocati

Ag-rrS6+ di r4 noiembrie zor8 si Procesul verbal analiza ilocumente aferernte oferta


Lot r nr. A3- rz68 din 16 noiembrie zor8

Depunem Laturat: Dovada consemnarii cautiunii prevazute de art. 6rr. - (r) tit' d)
din Legea nr totlzot6.

Consortiul din:

RHEINM 'ALL MAN MILITARYVEHICLES GMIIH

si

MHS TR & BUS SRL

Prin M T & ASOCIATII S.P.a.r.l.


Domestic Funds Transfer
Payment CurrencY Paymernt /\mount
Debit Account
RON - ROMANIAN LEU 220000.00
798886002
Account Name Payment Method
MHS TRUCK BUS SRL Domestic Funds Transfer

Branch Name Payment Type


BUCHAREST CITIBANK Ordinary Payment, Romania

Payment Details

Sub Status Paymr:nt Details


Status GAUTIIUNE potrivit art 61
CB Accepted
ind '1 , alin.('1 ), lit. (c) corob
Transaction Reference Num ber Value Date cu alin.(2) din legea 10112016
1 907 1112912018

Confidential Real Time Gross Settlement Payment


No No

Subsidiary ldentifier

Mark this Payment as lmPortant


No

Beneficiary Details
Beneficiary Bank Routing Gode Benel'iciary Account or Other lD
Beneficiary Name
32741000 RO91 CEOE850470RON0000000
TRIBUNALUL BUCURESTI
Beneficiary Address Beneficiary Bank Name
CEC - CEC BANK
Beneficiary Bank Town

FOR'M OU
G iIIIAL U L

Page 1 ofl Printed on 11 lzgD\'\8 al 11:43:09 (GMT+02:00)Athens, Bucharest


E

RoMAtil L NI]CLASIF'ICAT
MIMSTERI]L APARAruI NATIONALE J0xrmplar unic
UMTATEa [ryLtr.qRA 02ss0 c BUCIIRE$TI lDouar nn _
Nr. A3 / dih 2018

p"gEFUt o*riffir"U.ro* 02155 c BUCURE5TI

Colonel iuginer
Ilic TIIA

PROCES-\IDRBAL
al gedintci de deschiderc a ofertclor
Lot 1

incheiat astdzi, 06111.201S, cu ocazia deschiderii ofertelor depnsrl futvederea:


.J auibuirii acordului caiJru de achizifie public[ av6nd ca obiect firrnizrezr produselor:
,flalfume de transphrt auto, multifunclionale *pe rolf';
- cod CPV principal:84134100-6
- cantitate: 3265 complete;
- valoare estimata tothld a achiz$i er: 3.423 .62fr .527,3 5 I ei, fdrf, TVA..
- nr. anunf departicipare $EAP: CN1002170 din 10-07'2018
- nr. anudt de particippre JOUE: 2018/5130'2g78ll itio tO-oZ.ZOte
Procedura de atibufus este:
- Licitagie deschis6
- Licitalie restr6nsE
- Cerere de oferte
- Dialog competitiv

Se udlizeazii ticit{fia electronic6 ca etapE finaH a procedurii de aribuire:

:) Eo' EJ*"
Comisia de evaluare numitii pnnAZIJ nr. 150/09,08.201E, modificatil qi completatf, cu OZU nr"
1?8 din 2f "{19.2018 gi OZn nr.209 din 06.11-2018, compusd din:
PreEedinte cu Lt.col. ihg. Adrian BAHRM reprezenliafii U.M. 02550 C tsucuregti
drept devol:
Membrii; Cpr ingf DeliaAl.iTON reprezeiltanl U.M. 025:'0 C Bucuregti
ri. cor. ine. Vasile chsrgn reprezen,tan't U.M. 02512 Bucuregti
tt. col. Constantin BUR.LAC{,I reprezeulant U.M. 02490 Bucuregii
Lt. reprezenrtaot U.M" 013i;7 Bucr:regti
LI, reprezentant U.M" Sl E3 5 Eueuregti
P[t, A reprezenhnt U.M. 02150 Eueuregti
eol reprszentent IJ.M. 0257 4 Br:lei:reqti
SIi" ing. Bogdan CzuSTEA rcpreuentfinr U"M. 0i835 Eueureqti

aproced s6.IL.b01S, ora ls"SCI" !a sediul Unitf,trii hdilitarE 02:550 C i, la


ofcrt*lor eadnrt prceeduril de atribuire'
dintel iei de evaluare i::fonneaz6 cd pt'ocedura dr: achizili s-@

UU
lu lllE
1.
publice ?n don'leniul ap5rarii qi seeilritEgii;
T'rECl
de achizi'sie
{!-*gea nr. 10l/2015 pil,i"yind remediile gi c[ile de atac ?n materie dE aftitruire a eontractelor
gi de servieii,
public6" a contactelJi sectoriate gi a contxactelor de concesiune de lucrdri - /a^-|^-+-+.iil^*,
conrcesiume
- -
Natrional de Soltrlionare a Contestaliilor;
ir.."*'gi pentro otg*l"rpu gi fuucfionarea Consiliului gi desf?igurarea activitEtii de codificare
s. HG w. uyio$ plnnr uprob**uNormelorprivind organizarea
a articolelor de irizestarrc din domeniul apErErii;
pentm
4. o.u.G nr. tsglzooi privinu operaliuniie compensatorii referitoare la contractele de achizitii
cu modificarile
nevoi de apdrare, orJitj. publica gi siguranlil nafionala aprobata prin Legea nr' 354/11003

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G ru. 189/2002


privind
s. publica
i ieferitoare Ia conkactele de achizilii penuu rtevoi de apiirare, ordine
si
6. tI. care pot berreficia de operatiuni compensatorii
si de compensue si penurr modifi,careaNormelor

!\ vehiculelor rutiere in vederea inmaticul[rii sau


completErile ulterioaref
e. RNTR 2 - ordinul *. din il.02.2003 pentu aprobarea reglernent6riilor privind condifiile tehnice pe
ltt
care hebuie sE le indeplineascE v in vederea admiterii irr circulalie pe drurnurile publice
din Romdniq cu modificErile 5i c

114l?ort);
procesete de testare, evaluare 9i omologare aproduselor;
11.I.1000.4/2006 -Instrubf*i privinil
u.sMT 4}il33llggg_Aqalize iehnice li audinui pentru sisteme, echipane,ute gi softwme.

pregedintele comiiiei de evaluare declarE deschisfl gedinta dd. citire componentei coTisiei ;i invitE
irnparfizrlitate gi disponibilitate' care se
membrii acesteia s6 recdnfirme declaraliile de confidentialitate,
iurexeazE prezentului prodes-verbal de deschidere'

S-au solicitat clarifipflri privind docgmentafiade atibuire, asfel:


- MIIS Truck g Biru Sru,, prlo fa:l in data de 28.09.2018, ora 15:41 (inrcgistratE la auto'ritatea
cortractantf, cu nr" pMci204il0 1. I 0.20 1 S - A3 19406/ 01. I 0.20 I 8).
la
Resprmsruile o$runicate tutwo,r candidalilor selectali pentu a
ofertflin
a"pirr nr. A3/9655i04"10.2018;
_ Automecanica 12,10.2018, ora 12:28 (lnregistnfe la autoritatea
contraetantE cu nr.$3 19991 | 12. 1 0"201 8).
R6spunsurile la soteit6rile de elarifi"eri *,, fost eonnmicate tuhutrr
candidalilol sclgeta{ P:ryu u
depune oferti in Ethpa a II-a a procedrxii pentru lotul nr. 2,
ptit famirilo nr. A3/10t232/18.10.2018-
A3l1023slL8.l0.2of 8;
(ftuegishlilE la autoritatea
- Automceanics lvreitilE sRL, prin fax lu data de 22.10.2018, ora t3:42
contraotantd cu nr. DMICTZZSZ 122.1 0.2AW - 43 /1 04 65/22 1 0.?0 I 8); "

Rdspunsurile la solicit5rile de clarifieFri au fost comr:nicate tulrror


candidalilor se]gctapi penfu a
depnne or*rte Eiapa a il-a a proeedurii, prin faxurite nr- l*ilil624i24'iCI.20i8-
h
A3/10629124"I0"2S18;
(tnregistrata la aut'oritatea
- Iveeo Defesce ve6cles, SpA, prin fax ffn data de 19.n&"20tr8, ora 15:39
eonft'aetanta eu nr. fur,aa zzas ftz "1 *.zal's - h3 I Ifr 42 ll22' 1 0'20
I 8) ;,

Rdspu:usr-enle la solieitdrile de elarifis*ri au felst ecnau:dcate


tuturor ea*didafil*r qe]9etg6i q:lry o
^018-
demrne ofertfl
depune of,erth ill
idl Etapa
EtaPa a ltr-a a Froe
Froc
.\311fi629124. n 0.20i 8;
Ngc
MHS Truck & Bris sRL, prin fa,x in data de 23.10.2018, ora 14:16 (inregishatEr ia autoritalea
contractantd cu nr. DMC t227223. I 0.20 I I - A3/l 0532/23. I 0.20 I 8).
se]gctati P-elt'u a
R6spunsprile Ia solipit[rile de clarificdri au fost comunicate tuturor candida[ilor
depune ofertl tnEtapa a
II-a procedurii, prin fanuril: nr."A31105:24124'10.2018-
a
A3110629124.10.2018;
- MHS Truck c g,l.'SRL, prin fa,x ln data de 25.10.2018, ora ll:28 (inregisbatiii la autoritatea
conractanta *. $rtacrzigstzs.to.z0lg - A3lr063slz6.10.20lg), r,rspectiv in data de 26.10"2018'
ora 10:03"o(iruedisrata la autoritatea contrastanta cu ru'- DMC/21307/:26'10'2018
t comruricate tutrrror candidalilor selectali pentu a
lotul nr.l, prin faxul nr. A3/10862/30'10'2018'

&Bus Srl cu Rheinmetall Marn Velhioles GmbH a


depus la sediul autorit6fii conkactante o cont
A3lt1O67 din 06.11.20[S). Frin adtesa de
contractantE privind depirnerea contesta$iei gi I
fiscal, Avflrrd in vedere cE pAn[ la aceastil d
judecatE q inshr
achizitrie, chiderea ofertelor depuse in temten (cf. arl;- 7l din O.u.G-
714t2071 are)'

Operatorii econordici au depus oferte asfel:


- ln termenul-limit5" r:unatorii:
1. I\1ECO DEFENCE VEHICLES S.p.A. Italia cu adresa de inaintErre inregishatE la ur. A3/11053/
-
06.1 1 .20 I I (nr. 7 7 t 06 )11 .20 I 8 - ora 08 37, din RU. A3 I 14O126.09.2017"t.

Nu au fost oferte iht6miate.


ui acestora' dupd cunr
La qedinla de deschfidere participd oferranlii gi/sau reprezentanlii imputernicrF
urmeaz6:

Numer/ Prenume NrJ nlatl act


Nr. Ofertadt ds lmputerniicire
reorezentsnt tm puternicit
CTL
hnputernicire FN /
T\IECO DEFENC4 VEHICI,ES BogdaoILJLIADE Copie CI seriaFH tn 941288
t. S.p.A' It+lia OctsvAI.IDRONIC Copie CI seria RK:nr. I19962

')'r
Oferte respinse iu padrul gediriei de deschidere: Nu este caegl.

Se treco la deschidereaplicwilor confin6ud ofertele'

Toli participanfii rpcunosc integritatea plicurilor care contin ofertele'.

Se consemneaz6 lista documentelor depuse de fiesare ofertant


gi se d[ citire datelror principale ale
ofbrtalor,

Lotul rn Autocamign de ftdnsport cnpaeitate *icd ACIvtC, AutoJurgonfrigarit?c 'aFF'


I - configarayi$e:
Autoeewfan de plansport capacitate
''-r -- I ---r' - medie ACIn{!}, auloawnion de transport capacitattt med{e AChdD'
IdAC, Autocamion eu oblon ridicdtar AOR, Aats
transport conlai
Ce eapaeitate m
eagtaeitate mare
t'r&6'4'irsuuLvt bq
Fa - eap lemiirAiler peiatr$ tffrftspo t ec?iipErfieni greu {E ${eaurt{i6 D'dE/q-r'
penfru r1wperare Si
Fa - s6F C, "Autotraruscorctainei ATC, VeFeieul ca traliu Ei tYtscdrfi
evacuare VRE rnJ^:lt\t
ve' / 29AZ cp["
/ d'r' P v,vv lei
Tlaloare estfnza{d: 3.365,849.996,85 ...,r r'J':Flyl
_t,,itjrlr ^
i
+l'Frr'''
L
NECL/ISI!]iC"4T
?din5
Nr. docurncntclor dcpuse/ IVECC VEHICLES S.p.A,
crt. %Jista
I)ocumcnlc carc inso(esc ofqia:
FN/02.11.201U
I Scrisoarea de lnaintare Formulnr nr. t7 I fiH
lar nn 18, pensr perscanele desemlate sl
schidere a ofertelor gi/sau s[ angajeze ofeflantul FN/02.11.2018
J 2 file+2 copii Cl
atribuirc + copie dup6 actul de identitate al
nersoanei imnutemicite 1A4ntO
^/.r t, [v'z,v ttr
00t Itr-Ul'U) lZ9 /YIJ
lflsfiument de garantarb (scrisoare de garanlie bancard / polila de
I tilir
J.
garantare) de participare*Formular nr. l9 (12.787.500 lei) r2"787 i00 lei. valabilitate 07.03'2019
licitate, ProPunerile tehnice 9i DA
4.
financiare - Formuhr nr.20 IfilE
Declarafi{t TVA
5. Alte documente depuse dar nesolicitate de autoritatea contrsclantd FNi02.ll20l8*l ftl6
Proounsrss fiuancisrtr
DA
6. Formulanrl de ofen[ - Fbrmular nr. 23 | fil[
DA
7. Central izator de preguri Ancxtr le Formularul nr' 23 4 file
DA
8. Inventar de complet - Fqrmular nr. 24 32 frlc
3-193,21y.354!UU |et
9. Prel total ofertat, fffe TVA 1685.166,689 euro)

10, ffiI" schirnb (t erlro = 4.6603 lei) I euro* 4,6605 lei


I l. ffiorerteilol44gq +- 07.03.?0le
Pronr inile-niricE
t2. Specifi catii tehnicq/Fige phnice a produselor oferlate DA,
13. 1235 file
14. )ocumente tehnice
IJA
15. Tabel detalii producltor'Formuhr nr, 22 32 file

a D.ar

16. ea FNi02.ll.20lE
I fila
tr'ormular na 25
privind nivelul de imPlicare a D/r
l alizaret produselor qi asigurarea FN/02.1l.20lEi
17. durata de viap a acestora- AnffiI la 'l82 rEle
tr'ormularul nr. 25
DA
18. Lista unitdtilorservice dutorizate RAR din Romdnia 3 file
Autorizalia RA.R DA
I9. eri tehnice/acoperiri 7 file
Dll
Dovada privind agreafea unit[lilor service din Romdnia de cdfre
Extras rcord serviee intre Iveco Defence
2A.
producf,torul Produsului si veco Truck Services - 9 file
DA
21. Planul de instruke 5 file
DA
22" Frocedura de rernediere a reelama{iilor in garanlie 5 file
tchniee obltgatonl !,l{
ffita Si grgcul luer{rilor de nnentenanlUrevizii
arevf,zute de produc6tor
23" 6 fiIe
-
M'i -uF decfiirst
Altc c ]cuf$ente prirrind nranagelnentui
24. AIte doeumente depuse
c Jirjrii - 4 file {AQ.A,P 2 ! 10}
ln nforfoE
Deelnraiie privind lista rub*irtra-"don1iloF g i parteru/pii4ile d in e0ntract nAl
fils A
1q
eare lunt indeBlinite de aee"sti & * F*ontq !_qr- 4 n€f

I.IECLASIFtCAT
I
r
"r'rt'ji'r'
riti'j)
,w /--,. r*"'

4 diri 5
Nr. Elemeniele principplc de ofertei gi lista docuncntclor dcpuse/ I\/ECO DEFENCE VEHICLES S.p.A.
crt, Ofcrtant Italia
26. ProiecruI Acordurilor de subcontraclare
Declarafia privind angajarnen$l de oblinere a codului NATO de a ont DA,
27.
econornic - Formuhr nr.27 sau CertificatulNCAGE NCAGEU'.44249
D.A.
Declaralie privind accepErea obligaliei de compensare gi a penalitE lor
28. FN/02.r 1.201E
(pentru opaatorii econoinici sueini) - Fornular nr. 29
I fild
DA
Declara$e privi_nd r cunoasterea cerinlelor privind opera;ir dle
29. R.l/02.1trJ018
conpensatorii -Anerl r Fonnularul nn 29
2 file
Declaralie privind acce$tarea obligntiei de compensare gi a penalitl lor
30. (uenfir ooemtorii econotnici dinRomf,nia) - Formular nn 30
Declaralic privind r(cunoa5terea cerinfelor pdvind operafir rile
3I.
eompersatorii - AnerE h'Fonnularul nr. 30
DA.
Documente care dovedqsc implementarea 5i menlirerea la producEl ,ta 2file
32. (lertifi cat ISO 900 I :20 15
sisternului de mauagem(nt al calitlifii.
Valabil: A7.12-7021
FN/02.11.2018
tJ. Declaragie de acceptare fl clauzelor contrachrale
I fiIA
FN/02.11.2018
J+. Declaragie de confidenli4litatc
I fil[
-
Operatorii econor{ici ale c[ror oferte au fost respinse cadrul gedlintei de deschidlere gi rnotivele
respingerii sunt urmetorii/i:rur[toarele: Nu este cazul.

in ut*r Eedinfei dq deschidere, participatrfi din pafiea. nu au formuiat observaliiii privind


modul de desf4ruare a acgsfeia.

Pregedintele comisiei de evaluare declar6.inchise luct6rile gedintei dt; deschidenr a olbrtelor, urmAnd
ca membdi aeesteia, lurppunE cu expe4ii cooptaii (dac[ este cazul), si tmalizeze tr detrrliu ofertele, in
gedinle ulterioare, in confqrmitate cu cele stabilite prin documentagia de atrilluire $i cu clarificfuile precizate
la deschidere.

Drept care s-a lncheiat prezentul proces-verbal inr-un singru exemplar original, G3.r,0 va fi hansmis
tn copie tutuor oferfanfilof.

Comisia de evaluare
Lt.coi. ing, Adriau EAIIRM
)
Cpt. ing. Delia AIITON
Lt. col. ing. Vasile plnsffe
Lt. col. Constautin BI,JRLACU
Lt ing. Alexandra IvIARIAN
Lt. PauI DOSPINE$CU
PIt. adj. Gheorghe faNUertC.A.
Col. ing. Cattilin ZLVYLCJ,,
Slt. ing" Bogdan CRISTEA

Reprezen tam gli opcrn torilor


Am primit o copie a
Humele $i prenunrele venhaH

NECLA.S}FICAT
SECRET U ARMAMENTE

THffi-d
E
PROCEI}I]RILOR DE
A IIRGIENTa NIL 114 DrN2l
Affi hfiI a\ffiiltTT
PBIVIND UOI\If,RACTE DE ACHIUITII
--,---ir- -iUBt-icEhI
IIECEMBRIE 201r
s[:cURITATfl ,, ' ,,

proqedurilor dE
decemftie 2-011
securitiifii,
(Z)Pre4en1a m
ranvwdpa,ro.gi

' .
Etapa:I
,
; qetcctardr'candif,afilqr,
:.t
prin aplicarea critiiriilor de selecfirr

ART.2
chide bandidatruile 9i; dupE caz, ahe documente
cate in anunful de PrrticiPare.
candidah:rilo:c'
gerea niciune:i candidaturi, cu excepfia celor
sau la o alt6 adresfl decit ce.le stabilite in
anunlul de participfie.
(4) Sedinta de deFchidere se finalizeazfl prin rnat de membrii comisiei de
.*to*" gi de replezentanli ai operatorilor ec tinta' in cat€ se colsenr'ueaz6
modul ile'desf-a.qur+re a 6edinlei respective, aspecte r la deschide"rea candidatr;rilor,

consemnandu-se tqtodati lista documentelor depuso de fiecare opefator economic in parte. Autoritatea
contracta[t4 are qbligalia de a transmite un exemplar al procesului-verbal ttrturor: operatorilor
economici participhus-la procedup de atribuire, in cel nrult o zi lucrEtoare dE la deschidr:re, indiferent
dac
(5) lor sau, dttpd caz, cu privire la evaluarea
can in cadnrl unor gedinfe ulterioale gedintei de
deschidere a candidaturilor.

--i"
ART.3
in carp, irn cadrul documentafiei de ribuire, a fost prevdzutd obtigafia iruleplinirii ungr
criterii"-u"r
de califlcarB, astfel cum sunt acesteaprEv ute laart. 15.! din.oldonanfa de t{gen!e' cemisia
de
sardidat in
evaluare are oblig4ia verificfii modului de tndeplinir€ a acqslor criterii de cehe fiecare
Parte.
(4) Sedinta de desdhider.e se finalizeazil printr-rn proces-verbal semtmt de menrblii con:isiei de
ii d" .*p.{"entanfi ai operatorilor economici prezenfi la Fedi:nld, in 9are. se conseBueaz4
"uulu*"
ruodul da destEgur+. u +"aiofei respective, aspectele fbnn{e cotrstatate la deschidert:a ofertelor,
deprue de fiecare
elementele principalE ale fiecarii ofbrte, .oos"nrnando-se totodatl lista dc,cumentelor
lractantfl are obligaiia de a transmiter un exemplar a1
icipanfi la procedurrr de atribuire, tn cel mult o zi
fost sau nu prezenfi la gedinla respectivd.
1 prevEzut la art. 1ti7 din ordo:nanfa de ulgen{il,

dupE caz, cuptivire la evaluarea ofertelor se'


edinle ultlfuare pedilrlei de deschidere a ofertelor;

ART. lO
(1) Comisia tle evahlare are obligalia dg 1 analiza,qi'de a velfica fie,care- Ufertl,atitdo OTl"l i:,,n_:=d9t"

r lesinla{ii: ,. t: -:l' -.'''' '' ''


I alin' (3); "
le de cladficdri ale comisiei de evaluale, tn
termenul stabilit de aceasta;
c)constihrie erile caiehrlui de sarcini, alternzLtivfl care nu poate fr luatd in
considerate din
- in anuxtut precizatd ?n mod e:gplicit posibiiitatea depunerii unor oferte

minime prevEzute lin caien:l de sarcini;


orii referitoare la conilifiile specilice de nrunc[ 9i de
te founulati in sonfrmritate cu preverderile art. 28

ciarf, depEgegte valoarea estirnatti comunicatd prin


tatea disponibilizarii de fonduri suplimentare pentru

I comunicat[ prin
depEgegte valtlatea estimatfl
sponibilizErii de fonduri suplimentare
si consrntd existenla a cel pulin uneia
dinte unn[to arele pitualii
de
- preful este cu qnai mutt de l}Vomai mare dec&t valoarea estimati prwEzutfl in anunlul/invitagia
participare;
- incheierea corltractului la pre{ul respectiv ar conduce la eluclarea aplic6rii acelor prwederi ale
anumite praguri
ordonanlei ae utg+ut6 .ut" i"rtitoie obligalii aie autoritdfii contuactanl:e ln raport cu
valorice;
se constatil c[ oferta are
fl in urma verifi[arilor prevEzute la xt. 177 9i 178 din ordoaanla de t
un pre! neobilnni! de. scdzut pentru €eea ce urmeazE a fi asflel iucdt nu se
parametrii cantitativi prin caietul de
|F.lft^tutC poale asigula lndqplinirea contactului la
'f /r
llt
Neclasificat
{-' ?t
3 din 11
ART.16
(l) DupA ce a findlizat evaluarea ofertelor, comisia de evaluare are obligafia de a elabor4 irr
cu preirederile art. 185 alin. (2) din ordonanla de urgenfEl, un r:aport al procedurii de
"ooformitate se-apfoba de catre conducatorul autorite$i contactante s;tu de persoaua desemnat?i in
atibuire, care
ace$ scop.
(2) Condlcftorui ar{toritalii contractantts sau persoana desemnatE tn acr:st scop are obligalia de lua
mdsurite necesare p{n11u irrformarea tuturor ofertanfilor iri leg6turf cu rezultatul aplicErii procedurii de
atribuire, conform F{evederilor aEt.I37 - i39 din ordonanla de urgenfE

tr.
Etapa I -,selectmed ea4didafilor' prin aplicarea criteriilql ile. selgc$s

ART.18
(1) Dupd primi i propunerilor de oferte prelimiriare, corrisi4 de eval.u re va stallili urr calendar de
desfEFurarq a cu candidalii selectali calg 4U depu aceste'prolluneit de oferte preliminare'
@ Autoritatea va.tnnsmite candidafilOr selectali q4re au depuq oferte pleliminale,
{i!
' --rl t J- l--l:----i-^;:^-^^:^;I^d
invitatii,de paitici IaDesoclereprecus.$icalendarulde.desfEqurareanegocierilor'
i
1

(3) Scepul he este ae. tmtuniatagre a ofertei pieliminare gi de adaptaie a' acesteia la
,:.. -

condi$iie concrete care se va derula viitorul contract. La sfflrpitul fiec5rei in$lnhi comisia are
obliga{ia problemelor discutate qi a aspectelor converrite intr-un proces-verbrfl de gedinid,
cgre se semneazd cEtre to{i participaniii la negocieri.

ART.19
tn m6sura in a prevdzut aceastfl posibilitate in documentagia descriptivil, iar numErul de
participanli Ia i este suficient de marE astfel fucAt diminuarea niumdrului de participan,ti sd nu
afecteZe realf,, attoritatea contractantE are dreptul de a deruIa negJocierile h runde
succe$ve.

ART.20
(l) Negocierile se ruleaz[ pdn6 in momentu] in care fiecare participant la negocie:ri declari etr oferta
preliminard pe o ptrz"otut-o nu mai poate fi lmbunfltA]itE, fapt care se consern$eazE explicit in
procesul-verbal de
tzl i" cazr:l in ca pe,parcursul negocierilor, comisia constat[ cE nut se ftuegislreazft lmbunetEliri
substanliale ale iptlti*io-" fata de int8lnirile/rundele anterioare, aceasta are dreptul de a stabili
o int6lrrire finala, ii"r*" participant irr parte. in cadrul acestei irrtAlniri fiecare participant are
obligalia de a elemeuiele finale ate propunerii sale tehnice gi linanciare, pentru care urmeazd
sE se aolice de atribuire.

a de evaluare stabiiegte ofertantrrl c6'5tigfltor, pe baza


(3) Autoritatea cor{tracrant1 are oblieatia de a anuu{a toli participangii la dialog cu privire la
*oauUtutru de desi5ggrare a rundei intermediare, precum gi la factori:i de evalua::e apJlicabili gi la
modul concret ae apiicar" a acestora penlm reducerea numdrului de pzuticipanli'
(4) Dupn unei runcle interrnediare de reducere a numdruluii de'participan[ii la dialog, comisia
lu *.iu*" are oblihafia de a elabora un nou raport intermediar, care se aprobi de cdhe conducEtorul
ailtoritSlii sau de persoana desemnatft in acest scop.
(5) Conducdtorul itilii conhactants sau pelsoana desemnatii ft: ace,st scop are obligr4ia de a lua
privire la reztltatr:l rundei
*i**1. tenm'informarea tuturor participanlilor la dialog cu
"*r.r*" - 139 din ordonanfa de urgenfE
interrnediare,confq[nprevederilorad.137-l39dinordonan|adeurgenfE'
(6) UimEtoarea teaza nunai cu participanfii;
de diaiog se deruleaz[ rdma$i in competilie dupd
participantij; rdmagi
rundei i ediare organizate anterior. Participanlii in competitie' odat[ admipi ca
--'
finalizarea
'l it nu
lrll i+u
au dreptul cq
usPlur.vst in
Tdr,nagi
cadn:l :nuldelor urr"aitoare sau atunci
ufmAfg a OTgailZAnI t orei mnde inlermediare,
. lu' J _-,_ :-ir_ r-t--:^i ::r-,... +:--*^:^--
cdnd depun oferta sh modifice angajamrcnteli qsumqe prin propr:nerile tebnice gi/sau fi-nanqiare
parliale pe ca-r€ prezentat, dec6t in sensirl imbunatafdi acestora.

ART.27
' ln cazu lll carE
rmei solu[ii
,'cdnsideretrdu:se i

ART.2A
, 11f in cadrul
solulieilsolufiilor
(2) In aceastfl

v.
ART.29
(1) Dupe invitaiiei de participare, regulile aplicabile procedurii de eerere de ofette sunt
similare cu cele la art. 8- 16, pentru aplicarea licitaliei reslr6nse-
(2) in oazul ii orooedutii de cerire de oferte prin mijloace elech:onice, autodtatea conttactantd
are dreph:l de a ita reduceri succesive ale prelurilor incluse in propunerile finanoiare'

ART.30
procedura d.e cereEe cle oferte poate fi aplicatd prin utilizarea mijloaceklr elecbouice, prin intermediul
SEAP, in condi$ild reglementate de HG 39512016'

vr.
ART.3I
(1) Autoritatea actantE me obligalia de a desernna, pentru atribuirea contractelor de achizifie
publioE, responsabile pentru evaluarea ofertelor, care s(t constituie intr'o comisie de
evaluare.
(2) Comisia de specialigti tn domeniul obiec,tului conhactulut
tebuie sE includE spsc .*" *=nea
-zd

,e'n* atibuit qi se nominalizeazf din cadrul conrpartimentr'rlui intorn comlsla 09


sarl'
evaluare pot
irr cazul in care beneficiarul final al conlractului este o altfl cadrul
t X,Lf t w wt rqgpsctivei
\Id
zlB \4
lv
F.
Fltr
t\
lr
\$\ +)
\ar q-sry*f
4PAF-hY
(5) Expe4ii nu au drept de vot, insE au obligalia de a elaborit uu raport de specialitate cu
privire la aspectele financiare saujuridice asuprfl cdrora, pe baza expertizei pe carc o defin, itri
exprimfl punctul de
(6) Raportul de :ialitate prev6zut la alin. (5) este destinat sFr t'ar:iliteze courisiei de evaluare
adoDtarea decizi in cadrul procesului de analizi a ofertelor ryi d,e stabilire a ofertei/ofertelor
c6ptigfltoare. de specialitate se atageaz[ la raporh:l de atribuire gi devine parter a dosarului
achizitiei publice.

AITT.34
(1) Pe parcursul Epr:rErii procesului:de avaluare, comisia 9i expef$ii ctloptafi au obligaJila dela pE5tra
confidentialitatea upra conlinutului ofertelor, precum gi asupra orio6lor alte infomlalii prbzentate de
a'cflrcir dezvflluire ar putea aduce atingere drel:tului.acestt]ra de 4-$i proteja
proprietatea in hIE sau secretele comerciale.
(2) Incdlcarea referitoare 1a confidenfialitate se. sanolioxlata conform leg:,i, disciplinar
sau penal. , .'.
(3).Cu exceplia
prirtibipa numai:'
(4) Reguliie d9 eyi
a din ordonanla de,

AI{T.35
(i) Comisia de
pe proPna
se aflE intr-o
(2) Declaratia

parcwsul exercit6rii atributiilo6 cd. se afld trrtr-o sitr-ra1ie de


soliciti, de lndati littlosuirea sa di4 compon€nfa
incompatibilitate/conflict de interese pot fi sesizatE

ea conkactantE. verlfic4 infomraliile semnalate gi,


ului comisiei de evaluare/experhrlui cooptal

ART.36
(1) Modul de lucru al somisiei de evaluare este stabilit de comun acord intre membrii acesteia, urmdnd
," urr"u ln vedbre calendarul estimativ de aplicare a procedurii qi. perioada solicitatd pentm
"alabilitatea
v ofertelor.
(2) Membrii comisiei de evaiuare au drephrl de a analiza qi evalua docurnentele depuse de
ofertanflcandida$ fnAiviaual qiliau ln qedinie comune, inst orise decizier a oomisiei de evaluare trEbuie
sd lntruneasc6 voh:l a cel pulin 2/3 dintre membrii s[i. Comisia de evaluarr: are obligalia sE
intocmeascd inscrisuri prin care se formalizeazd deciziile adoptate in caclrul procesullui de evaluare.
(3) in cazrrl stabiliqii ofertei cdgtigEtoare pe bazd de punctaj, votul menrbrilor comisioi cle evaluare se
refle-ctd prin punctr$utt individuai ar ordat trecdrei
individual at oferte ihperte.
fiecdrei ofbrte in perte-
(a) in cazul ln se ajunge in situalia ca prevederile alin. (2) sA rru fie respectatE datoriti unor
eventuale di de p[reri intre membrii comisiei de evaluare, condrrcltorul autoritdfi'i conhaetante
sau, dupE caz, comisiei va solicita reanalizarea. punctr:lor de tn scopul
finalizarij ln timp irtil a etapei de evaluare a ofertelor qi de stabilire a ofertei lo cazul in
oare comisia'de nu ajunge la un acord, decizia finalE se adoptE cu :mbrilor
sal
]Fi/$"n,at i:)
t.-
i(E
.rr.\ .ri,,
,P/
ii, \.4
Neclasificat
9dinll
(i) h ordinea a punctajului acordat, comisia de avaluale trebuie sE tntocmeasch
slasanentui pe baza a se stabilegte oferta cds.tigEtoare,
(4) In cazul in cate, atribuirea contractului de achizilie publici se face 1:e baza critrrir:Iui "pre!r:l cel
mai scdeut", ofertelor se realizeaz[ prin compEuarea preguri]ol tiecirei oferte a.dmisibile in
pa/ce qi prin in ordine crescdtoare a prelurilor respective, a clluamenhrlui pe baza c[r-uia se
stabilegte oferta
(5) lndiferent de aplicat pentru atribuirea contractului, coltrpararea pretuliJor prel'5zute in
propunerile financi ale ofertaqtilor se realizeazd la valoarea fErE TVA.

ART.42
(1) Dup{ alufii ofertelor, comisia de evaluare are, obligalia de a elabora taporhrl
procedurii de atri care se semn,eaz6. de cdte toii membrii comisisi de eval.uare,.inclufiv de
oresedintele acestei
(2) Raportul

YII.
cApRr.{

ART.43
+.
ln penoada de a unui acord cadru. autoritatea contractanti poate incheia contracte
Subsecvente pentru t[!i de produse ce pot depaqi cu ma;iirl 50% ca:rtitatea muim6 estimata prin
acordul cadru. cu cond
- AceastE sd fie introdusi in documentatia de atribuire;
- Prin ace depaqire, autoritatea contractantE s[ nu se afle in s;itualia nerespect6rii anumitor
obligaiii de legislafie in raport cupragurile valorice,

. t..ji

3t1/rt",
'l o-,,
- ' Hr

. :i i
._-.;.:,,. .:' ]
'l:,.
L:
".1
_.,..
,.;
. i-:t: :

if.{r4
' '.- #er
vyz'\ r'/
il/1
Neclasifcat
. i t/l
c:gt_ ll dinll
,UU.
Ll\
DE( IZ:r
BO20LL_O4L7
Data:..2O1L

Prin contes(alia nr. . din 2L.12,2010, Tnregistrat5 la C.l\.S.C. cu


r'rf. . din 22.I2.2Q10, depus5 de c5tre S.C. . S.A., c:u sediul Tn ', avdnd
C.I.F. .,reprezentat5 legal prin director general .t Trnpotriva
procesului-verbaf al gedinlei de deschidere a ofertelot' nr. ' din
20.L2.2010, emii de c5tre., cu sediul in ., cod pogtal ', avdnd C.I.F. ',
Tn calitate de autoritate contractantS, Tn cadrul procedurii rJe atribuire,
prin licitalie desohisS, a contractului de concesionare servicii av6nd ca
obiect ,,Delegare a serviciului public de salubritatel a comufl€i "', cod
CPV 9051t20O-4, se solicit5 anularea actului atetcat gi, pe cale de
consecin!5, anul{rea procedurii de atribuire a contrilctului.

baza documentelor depuse de piirli,


in
CONSILIUL NAJIONAL DE SOLUJIONARE A CONTESTATIII-OR

DECIDE:

Admite contestatia depusd de c5tre S.C. ' S./\., cu sr:diurl in ., it1


contradictoriu cu ., cu sediul Tn 'l cod pogtal ., anuleazlS procesul-
verbal al gedintei de deschidere a ofertelor nr. . din 2Cl.I2.2Ot0 5i
procedura de atribuire.
Obligatorie.
Impotriva prezentei decizii, se poate formula pl6ngere, Tn termen
de 10 zile de la comunicare.
MOTIVARE

tn luarea deciziei, s-au avut in vedere urm5toitrele:


Prin contestalia nr. . din 2L.72.2AL0, Tnregistrat5 la C.N.S.C. cu
11f'. . din 22.t2.20t0, S.C. . S.A. critic5 procesul-verbal al gedintei de
deschidere a ofeftelor, emis de c5tre ., Tn ca litate d,e autoritate
contractantS, Tn cadrul procedurii de atribuire, prin licitatier deschisS, a
contractului de concesionare av6nd ca obiect ,,Delegare a serviciului
public de salubritate a comunei.", comunicat in clata de 20.t2.20L0,
despre care sustine cd este nelegal.
in fapt, contestatorul arat5 c5, in cadrul gedintei de rleschidere a
ofertelor, care a avut loc in data de 20 .L2.2010 ora 13,00, a solicitat
consemnarea, ln procesul-verbal intocmit cu aceast5r ocazie, a
documentelor depuse de c5tre ofertanti, precLlm 9i centralizarea
tarifelor, Tns5, dgsi criteriul de atribuire a fost ,,prt:!ul cel mai scdzut",
1
fraudS, care afepteazE irevocabil 9i irenlediabil integritatea procesului
1) lit. c) din O.Lf .G . nr. 34/2006.
TncSlcate prevederile art. 2 alin. (1)
33 alin. (3), (4) Si (6), art, 11 alin.
.G. n r. 925/2006
copie, procesul-verberl al gedintei
.r2.20L0.
. S.A. solicit5 ilnulareet pFroc€sului-
verbal al gedintei de deschidere a ofertelor nr,'din 20.I2.2010 9i, pe
cale de consecinld, intrucdt acest proces-verbal nu mai poate fl ref5cut
gi nu mai pot fi respectate etapele procedurli de atribuire, sr3 solicit5
anularea procedurii de atribuire.
in motivarda acestei solicit5ri, contestatorul sustine cE nu mai
este posibil5 reluarea procedurii, dupd ce au fost deschise ofertele,
intruc6t a fost afectatE integritatea procesului de atribuire, iar acestd
integritate nu poate face obiectul runei repardri.
Cu adresa nr.. din 07.0L.2011, inregistrat5 la C.N.!i.C. cu nr. I
din 11.0I.20!I,. a transmis punctul de vedere nr. . din 23.t2.2070,
prin care solicitb respingerea contestatiei depusb tle citre S.C.'S.A.,
ca nefondatd gi continuarea procedurii de atribuire a contrerctului.
tn fapt, iutoritatea contractantd precizeazd ci5 a iniliilt procedura
de atribuire a cqntractului de concesionare in cauzb prin publicarea, in
SEAP, a anunlului de concesionare nr. . din ..11 }OLO, precum 5i in
Monitorul Oficial nr. 24L din 17.I1.2010, in ;ziarul local
r\r" din
19.1I.2010 gi in ziarul de circulalie nationa16,,." din 19.I.L.2010, fiind
depuse 2 oferte, de cbtre S.C.. S.A.9i de c5tre S.C.'S.R.il-.
Autoritatea contractant5 sustine cE ,,pretinsa s;olicitare" a
contestatorului, de intocmire a listei cu docurnentele depuse de
ofertanli gi a unui centralizator cu tarifele din propunerile financiare
este neintemeiatH, Tntruc6t, pe de o parte, doar tr'tembrii comisiei de
evaluare pot solicita acest lucru, gi, pe de alt5 pat'te, con'Fornndndu-se
prevederilor art. 33 alin. (4) din H,G. nr. 925/20A6, in urma
deschiderii plicurilor cu documentele de calificare Tn prezentia celor 2
ofertanfi, autoritatea contractant5 a Tntocmit o ,,figd" cu documentele
de calificare.
. precizeazd c6, in cadrul gedintei de deschridere a ofertelor, a
constatat cE S.C. . S.A. nu a depus autorizatia cle mediut, clocument
solicitat prin figa de date a achizitiei, sub sanctiunea excludrerii de la
procedurS, iar in procesul-verbal intocmit s-a consemnilt rnodul de
desfSgurare a gedInlei, aspectele formale constatate, elementele
principale ale fiec5rei oferte, respectiv lista documentelor drepuse de
cdtre fiecare ofert5.
tn punctul de vedere se subliniazd c5, rlrmare a r:erintelor
manifestate ,,Tn mod recarcitrant" de reprezentantltl contes;tatorului, de
a completa oferta in timpul gedintei 9i a faptului c5 acesta 9i-a
manifestat intenlia de a contesta d.esfSgurarea procedurii de atribuire,
in punctul fle vedere se afirm5 cd cerinlelrf prev5zute in figa de
date a achiziliei gi in caietul de sarclni sunt clare gi precis€, gi, odat5
ce au fost aprobate d de Consiliul Local ', flu
mai pot fi modifigate atribuire.
Autoritatea cont oiniisia de evaluare, nu
a Tnc5lcat preve(erile piile tratarnentului egal
gi transparentei.
In drept, s(rnt invocate dispozitiile art. 275 atlin. (3) gi art. 277
alin. l din O.U.G. nr.34/2006, cu modificErile gi cornplet5rile
ulterioare.
Autoritatea contractantb a dep

ractantS, a ihitiat o procedurE de


ntractului de c;oncesionare servicii
avdnd ca obiect j,Delegare a serviciului public de perlubritate a comunei
.", cod CPV 90F1L2OO-4, prin publicarea, Tn SE,AP, a arnuntului de
participare nr. ' in data de ..11.2010.
Conform apuntului de participare, criteriu!ui de atribulire este
,,Prelul cel mai sc5zut Minim 2 utilaje aflate in pfoprietate sau leasing
Nivelul redeventei/an Programul de ridicare a r;unoiuluti Atribuirea
p pre utilizare", iar conform documentatiei de
a de atribuire este ,,oferta cea rnai avantajoasE din
p nomic", cu urm5torii factori de evaluare: pretul cel
mai scazut al serviciului/1 persoan
al serviciului/agent economic 1
utilaje aflate in proprietate sau leas
- 10 puncte, programul de ridicare
atribuirea Tn mod gratuit de pubele
10 puncte.
Aga cum reiese din anunlul d ) concesionarg, valoareia estimatd a
contractului este de 1.000 euro fdri TVA.
Au fost depuse 2 oferte, de c itre de c5tre $.C. ' S.A. gi de c5tre
S.C.. S.R.L., care au fost deschisl Tn data de 20.L2.20L0, clcazie cu
care au fost intocmite dou5 procese-verbale, resper:tiv fl1'. r gi n.
Cu privire la procesul-verbail de deschidere a ofeftellor, a depus
contestatie, in termen, S.C. . S.A.
Analiz6nd sustinerile p54ilor, rrobatoriul adrrninistrat gi dispozitiile
legale aplicabile, Consiliul constat5 :
Actul atacat de c5tre contestaLor este procepurl-verbal ,,gudinta de
deschidere" nr.. din 20.t2.20L0, unde, la rubrica,,D€lnumirea
operatorilor economici respingi", S-d consemnat faptul c5 ofertantul
S.C. . S.A. ,n!t a depus autorizatia dc' mediuJ rCocument ce a fost
prev5zut in mod obllgatoriu gi sub sanctiunea excluderii Tn fisa de date
a achiziliei, in consecin!5 ofer:a este neellgibilS, Fre Fespect6nd
5
inc5lcarea dispoli[iilor art. 33 alln. 1 din H.G. nr. 925/2006, cu
modificdrile gi {omplet5rile ulterioaren potrivit r:5rora "Autoritatea
contractant5 are obligalia de a deschide ofertele gi, dup5 caz, alte
documente prezqntate de participanti, la data, ora gi locul indicate
in anunlul de participare". Prin urmare, va retine, ca neforndate 9i
contradictorii, aptrbrile autoritSfii contractante confclrm cdrora
"comisia a intocfnit proces verbal in care s-a consemnat modul de
desfSgurare a gedinlei, aspectele formatle constatate la des;chidere,
elementele principale ale fiec5rei oferte,, Tn spet5 lista documentelor
depuse (...)". Sub acest aspect, constat5 r:onfuzia autorit5tii
contractante care expliciteazd ca fiind elementele principale ale ofertei,
documentele de calificare, cu ignorarea dispozitiilcrr art. 3 lit, q) care
definegte oferta ca fiind "actul juridic prin care oparatorul ecorromic i9i
manifestd voinla de a se angaja din punct de verdere juridic Tntr-un
contract de aChizitie publicS; oferta cupriinde proltunerea
financiari gi prgpunerea tehnici".
Pentru toate acestea, constat6nd grave TncSlcbri ale pre'vederilor
legale, in leg5turE cu care nu pot fi dispuse m5suri de remediere fErH a
se TncSlca principiile care guverneaz5 nrateria achizitiilor publice, in
temeiul dispoziliilor art. 278 alin. 2 9i 6 din ordonanla de urgent5,
Consiliul admite contestalia formulat5 de cdtre S.C. . S.A. 9i anuleazd
procedura de atribuire.
Decizia este obligatorie, potrivit dis;pozitiilor art. 280 alin. 3 din
ordonanta de urgent5.

PRE9EDTNTE COMPLET,

MEMBRU, MEMISRL',

Redactat5 in 3 exemplare originale, contine 7 (giaptei) file.


Guvernul Romflniei

TIOTARARE DE GtryERN
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor Ordonarrfei de urgenfl a
Guvernuluinr.11412011 privind atribuirea anumitor contracte der achizilii publice in
domeniile aplririi qi securitlfii

in temeiul artt 108 din Constitufia Romdniei, republicatd, qi al art. 199 din Ordonanla de
urgen!6 a Guvemului nr. 11412011 privind atribuirea anumitor contracte de achizilii publice
in domeniile apdrdrii 9i securit[1ii,

Guvernul Romdniei adopt[ prezenta hotirAre.

Cap.I
Dispozifii generale

Art. 1 - Se aprob[ normele de aplicare a prevederilor Ordonanfei rle urgen][ a Guvr:rnului


rtr. ll4l20l1 privind atribuirea anumitor contracte de achizilii publice in domeniile apdrdrii
gi securitdfii, denumitii in continuare ordonanfa de urgenfii.
Art. 2 - (1) in procesul de aplicare a procedurilor de atribuire a <;ontractelor de achizi|ie
publicd, orice situafie pentru care nu existd o reglementare explicit[ se irtterpreteazl,prin prisma
principiilor prev[zute la art.2 alin. (2) din ordonanfa de urgenfi.
(2) in cazul contractelor a clror atribuire nu intrd sub incidenfa prevederilor ordonanfei
de urgen{6, autoritatea contractantl are obligafia de a asigura o utilizare,eficientd a fbndurilor in
procesul de atribuire, de a promova concurenfa dintre operatorii econLomici, precum 5i de a

garanta nediscriminarea, reeunoagterea reciproci gi tratamentul egal al operatorilor economici


care participd la atribuirea contractului.
punctelor de divergenld, in scopul finalizdrii in timp util a etapei de ev,aluare a oferftelor 9i de
stabilire a ofertei cAgtigdtoare. in cazul in care comisia de evaluare nu ajurrge la un acord, decizia
finali se adopt[ cu votul majorit[1ii membrilor s[i.
(5) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizt.a adoptdtl au obligafia
de a-gi prezenta punctul de vedere in scris, elabordnd in acest sens o notd individuald care se

ataqeazd la raportul procedurii de atribuire.

Art. 61 - (1) Autoritatea contractantdare obliga{ia de a deschide ofertele qi, dupd catz, alte

documente prezentaie de participan[i, la data, ora qi locul indicate in anunfuVinvita]ia de

participare. in cazul in care devine necesard prelungirea termenului dr: depunere a oferrtelor,
autoritatea contractapt| are obligalia de a preciza atceastd modifir:are printr-o eratd la
anunlul/invitalia de participare, care trebuie ins6 publicat[ cu cel putin 3 zile inainte de data
anun{at[ initial pentru deschiderea ofertelor.
(2) Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.
(3) in cadrul sedinlei de deschidere, nu este permisd respingerea niciunei oferte, cu
exceplia celor care se incadreaz6 intr-una din urmitoarele situalii:
a) au fost depuse dupd data gi ora limit[ de depunere sau la o alt[ adresir decdt cele
stabilite in anunJul de participare;
b) nu sunt insolite de garanfia de participare, in cuantumul, fornta gi avdnd perioada de
valabilitate solicitate in documenta[ia de atribuire.
(4) Sedinfa de deschidere se finalizeaz| prinft-un proces-verbal semnat de membrii
comisiei de evaluare gi de reprezentanJi ai operatorilor economici, prezenti la sedinfE, in care se

consemneaz[ modul de desfrgurare a sedinfei respective, aspectele formale constatlate la

deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecirei oferte, consenrn6ndu-se totodatd lista
documentelor depuse de fiecare operator economic irn parte. Autoritatea contractantd are
obligafia de a transmite un exemplar al procesului-verbal tuturor operatorilol economici
participanfi la proced-ura de atribuire, in cel mult o zi lucr[toare de la deschidere, indiferent dacl
acegtia au fost sau nu prezenli la sedinfa respectivi.

(5) Prevederile alin. (4) nu sunt aplicabile in cazul previlzutlaut. 187 din ordonanfa de
urgen!6, trasabilitatea acfiunilor fiind asiguratd, implicit, de SEAP.
l3l-136
137-138
139-140
141
t42-526