Sunteți pe pagina 1din 8
Comisia Electoral Centrali DECLARATIE* Subsemnatul(a), Sor Han, dejinind funetia de Primar la Primaria mun, Orhei, candidat la de deputat in Parlament la alegerile parlamentare din 24” februarie 2019, pentru cumscriptia nationala in conformitate cu art49 alin.(1) lite) din Codul electoral, declar pe propria rispundere ea ‘ltoarele venituti 1. in perioada 1 ianuarie 2017 - 27 decembrie 2018 am realizat un T VENITORIDN OBTINUTE DB SUBIECTUL DECLARARM, DE MEMBRI FAMILIET LUI $I DE CONCUBINUL/CONCUBINA LUI, ATIT IN TARA CIT SLIN SPRAINATATE Nr. Cine a realizat venitul Sursa venitului: Servieiul | Suma venitului crt. (numele/denumirea | prestat/obiectul persoanei generator de jjuridice) venit baci Primaria oragului Orhei | Atributii 124100 MDL functionale de conducere exeeutate (Primar) ~ salariu nitul obtinut la 11 | Subiectul de Sor Han 1.2 | Soqul/sotia sau coneubinul/eoncubina jnireprinzitor individual | Activitate de 3937339 RUB itreprinzator | Copiii minori . Venitul obtinut din ac I ctul declararii _ Z a c fa Soul/sofia sau _| concubinul/eoneubina : 2.3__| Copiii minori — Z| 2.4 _| Persoanele aflate la intretinere Vietoriabank SA, Sue. | Dobinda la cont 17 Chisiniu Victoriabank SA, Sue. | Dobinda Ta cont — 17 Chisinau 3.1 Subiectul dec! | Sor Han + 3.2 | Sotul/sofia sau | concubinul/eoneubina 3_| Copii minori Persoanele aflate fa intrefinere ea de reprezemtant al statulu Soul/sofia sau concubinul/eoncubina 43 minor 4.4 | Persoanele aflate la intretinere 5. Venitul obfinut din donafii $i mosteni 5.1 | Subiectul declaravii 5.2 | Sojul/sotia sau coneubinul/concubina 5.3 _| Copii minori 5.4__| Persoanele aflate la intretinere 6. Venitul obfinut din instriinarea s/sau definerea valorilor mobiliare si/sau capitalul social al societitilor comerciale 6.1 | Subiectul deelararii 6.2 | Sojul/sotia sau concubinul/concubina 6.3_| Copiii minor 64 | Persoanele aflate la intrefinere 7. Venitul obfinut din instriinarea bunurilor mobile sau imobile 7.1 | Subiectul declara = 7.2_| Sojul/soyia sau concubinul/coneubina 73_ | Copiii minori 7.4_| Persoanele aflate la intrefinere 8. Venitul obfinut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizafii, premii, drepturi de _proprietate intelectual 8.1 | Subiectul declararii 8.2 | Soqul/soyia sau concubinul/eoncubina [8.3 84 A. Terenuri A Nr. | Categoria* | Modul de ‘Suprafata ] Cota. | Valoarea Titular radastral/ dobindire ** parte | bunului*** locatitaten | 3 1 2014 0067ha | 641592 MDL | Sor Haw * Categorit: (1) agricol; (2) forestier: (3) intravilan; (4) extravilan; (3) alte categorii de terenuri aflete in cireuitul civil. ** Mod de dobindire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translative de posesie si de folosina. *** Valoarea bumului: 1) valoarea cadastralé, in cazul in care terenul a fost evaluat de organele cadastrale, sit 2) valoarea teremului conform documentului care certified provenienta acestuia. ****Numele subiectului declararii, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia. Noté. Subiecfii declararii care mu detin bunurile in proprietate vor indica urmatoarele informayii: localitatea, fard nunar cadastral; categoria bunului: modul de dobindire: anul dobindiri: suprafaya si titular bunutwi. B, Clidiri si constructii Eon ‘Adresa’ | Catego- numirul | ria® ‘cadastral ‘Actul care | Valoarea | Titularul™™™ confirm’ | bunu- provenienta | lui*** Dunulu Contract de | 824515 vinzare~ MDL ‘Sor Tian i] p ‘cumparare 4 868 din 220022013 r 2000 158mp [1 | Coniracrde | —9a2087 | Sart viva MDL eumparare 1885 din 037102000 — 2 7 2014 | 201.8 mp Contacte | 4101851 | Sor Tan vinzare- MDL umparare 11328 dia 3ui2A014 5 i 2014 | 48,6 mp Contract de | T7951 | Sor tam vinzare- MDL cumparare 11328 ain si2n014 7 H 2002 |57,Tmp | 12 | Coniracrde | 163150] Sor Han vinzare- MDL c:amparare | (324300 17974i0 | MDL #172 28.08.2002 | cota pare) () apartament; (2) cast: de Toeuit; (3) vile: A) spatin comercial sau de productie: (3) guraj: th) alte bururi imobile, inclusiv cele nefinalizate. ** Mod de dobindire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) uzuftuct; (4) wz; (5) abitasie; (6) alte contracte irdinslarive de posesie si de folosin(é. *** Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrala, in cazul in care bunul a fost evaluat de organele cadastrale, sau 2) valoarea bunului conform documentului care certified provenienja acestuia “°° Numele subiectului declarari, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuic. Note, Subiectii declardrii care nu detin bunurite in proprietate vor indica urmatoarele informait: adresa, flr numitr cadastral; categoria bumului: modul de dobindire: anul dobindirii: suprafaa si titularul bunului ATOMESTSAT a eae INEHUNERT OnE SPA SATIN snatar A. Autoturisme, eamioane, remorci, vehicule motorizate, masini agricole, mijloace de transport nayal/acrian, alte mijloace de transport supuse inmatricula } Tipu) Anulde Locul “Anul Modul de Valoarea | modelul | fabricatie | inregistrarii/ | dobin- dobindire* bunului numar de iii conform inmatricula documentului ‘Autoturism [2010 2014 2576720 MDL} Sor lan Bentley Continental ‘Autotirsm | 1988 2014 1 5000 Sorfian GAZ 210 MDL. Autotu 1997 2006 400 MDI (800 © | Sor Tian Toyota Ys cota parte)