Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE


DEPARTAMENTUL CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ
ECONOMICĂ

Lucrul individual
la disciplina CONTABILITATEA SOCIETĂȚILOR DE
ASIGURĂRI

STUDIU DE CAZ

Conducător ştiinţific: Malai Maria, lect. univ.

Autor: Gîrlean Felicia, gr. CON1602

Chişinău – 2018
Descrierea STUDIULUI DE CAZ

În luna iunie 2017, Societatea de Asigurari „Y” a încheiat următoarele contracte de


asigurare:
Contracte încheiate de angajatul Societății:
I. La 10 iunie 2017 asigurătorul a preluat riscul de asigurare a autovehiculelor – CASCO de la
asigurat persoană juridică. Termenul de valabilitate a contractului 10.06.2017 – 09.06.2018.
Prima de asigurare subscrisă constituie 15 000 lei care va fi achitată în 2 rate câte 50%
fiecare, și anume:
- prima rată – la încheierea contractului;
- a doua rată – peste 2 luni de la intrarea în vigoare a contractului.
II. La 04 iunie 2016 asigurătorul a preluat riscul de asigurare obligatorie a răspunderii civile auto
de la asigurat persoană fizică. Termenul de valabilitate a contractului 04.06.2017 –
03.06.2018. Prima de asigurare subscrisă constituie 500 lei.
Remunerarea angajatului constituie 8% din prima subscrisă pe contractul de asigurare și se
achită conform condițiilor contractului de muncă după încasarea acesteia de la asigurat.
Contract încheiat prin intermediul brokerului de asigurare:
III. La 07 iunie 2017 Societatea de Asigurări „Y” a încheiat prin intermediul brokerului de
asigurare „ACM” contractul de asigurare a răspuderii civile a transportatorilor (CMR) cu
întreprinderea de transport „ALEX” SRL. Comisionul intermediarului în asigurări conform
condițiilor contractului de mandat pe tipul dat de asigurare este stabilit în mărime de 12%.
Riscul asigurat constituie răspunderea pentru distrugerea și/sau deteriorarea încărcăturii
supuse transportării. Termenul de valabilitate a contractului: 07.06.2017-06.06.2018. Prima
subscrisă constituie 170254 lei. Riscul dat a fost transmis în reasigurare pe același termen de
valabilitate a contractului de asigurare directă. Răspunderea reasigurătorului constituie 50%
din riscul preluat, iar comisionul cedentului este de 5% din prima calculată pe riscul cedat.
Prima de asigurare pe contractele încheiate a fost achitată:
- în casieria asigurătorului pe contractul de asigurare a autovehiculelor – CASCO conform
ratelor stabilite și pe contractul de asigurare obligatorie a răspunderii civile auto în
momentul încheierii acestuia;
- la contul curent în valută națională pe contractul de asigurare a răspuderii civile a
transportatorilor de către intermediarul în asigurări conform raportului prezentat.
Societatea de Asigurari „Y” a înregistrat următoarele cereri cu privire la rezilierea
contractelor de asigurare:
I. La 5 septembrie 2017 a încetat acțiunea contractului de asigurare facultativă CASCO a
asiguratului persoană juridică din motivul neachitării ratei a doua a primei de asigurare de
către asigurat. Pe contractul dat asigurătorul beneficiază de un comision în mărime de 7%
pentru deservirea acestuia.
II. La 11 septembrie 2017 s-a reziliat contractul de asigurare obligatorie a răspunderii civile auto
ca rezultat al vânzării acestuia. Cheltuielile de gestiune a asigurătorului constituie 20% de la
prima subscrisă.
Prima anulată pe contractele reziliate a fost restituită din casieria asigurătorului.
Soluționarea STUDIULUI DE CAZ:

Contabilizarea operațiunelor economice efectuate la data de 04.06.2017:


1) Contabilizarea primelor de asigurare subscrise de către asigurator pe contractul de
asigurare obligatorie a răspunderii civile auto de la asigurat persoană fizică, contractul încheiat
de angajatul societății de asigurare:
Debitul contului 221,, Creanțe curente ale asiguratorului’’, subcontul 221.1 ,,Creanțe ale
asiguratorului pe prime subscrise’’ - 500,00 lei
Creditul contului 611 ,,Venituri din primele de asigurare”, subcontul 611.1 ,,Prime brute
subscrise” - 500,00 lei
2) Înregistrarea rezervei de primă necîștigată la suma primei de asigurare subscrise pe
contractul de asigurare obligatorie a răspunderii civile auto:
Debitul contului 611 ,,Venituri din primele de asigurare”, subcontul 611.7,, Modificarea rezervei
de prime necâștigate’’ - 500,00 lei
Creditul contului 525 ,,Rezerva de prime necîștigate”- 500,00 lei
3) Încasarea primei de asigurare de către asigurator de la asigurat pe contractul de
asigurare obligatorie a răspunderii civile auto, încheiat de angajatul entității:
Debitul contului 241 ,,Casa” , subcontul 241.1 ,, Casa în moneda națională’’ - 500,00 lei
Creditul contului 221,, Creanțe curente ale asiguratorului’’, subcontul 221.1,,Creanțe ale
asiguratorului pe prime subscrise’’ - 500,00 lei

Contabilizarea operațiunelor economice efectuate la data de 07.06.2017:


1) Contabilizarea primelor de asigurare subscrise de către asigurator pe contractul de
asigurare a răspunderii civile a transportatorilor (CMR) încheiat prin intermediul brokerului
de asigurare ,,ACM”:
Debitul contului 221,, Creanțe curente ale asiguratorului’’, subcontul 221.1,,Creanțe ale
asiguratorului pe prime subscrise’’ - 170 254,00 lei
Creditul contului 611 ,,Venituri din primele de asigurare”, subcontul 611.1 ,,Prime brute
subscrise” - 170 254,00 lei
2) Înregistrarea rezervei de prime necîștigate la suma primelor de asigurare subscrise pe
contractul de asigurare a răspunderii civile a transportatorilor încheiat prin intermediul
brokerului de asigurare:
Debitul contului 611,,Venituri din primele de asigurare”, subcontul 611.7,, Modificarea rezervei
de prime necâștigate’’ - 170 254,00 lei
Creditul contului 525 ,,Rezerva de prime necîștigate” - 170 254,00 lei
3) Încasarea primei de asigurarea de către asigurator de la broker, dat fiind faptul că prima
de asigurarea la închierea contractului a fost achitată acestuia de către asigurator:
Debitul contului 242 ,, Conturi curente în monedă națională” ,subcontul 242.1 ,, Numerar la
conturi nelegat” - 170 254,00 lei
Creditul contului 221,, Creanțe curente ale asiguratorului’’, subcontul 221.1,,Creanțe ale
asiguratorului pe prime subscrise’’ - 170 254,00 lei
4) Înregistrarea cheltuielilor asiguratorului la suma comisionului calculate brokerului de
asigurare:
Debitul contului 712 ,, Cheltuieli de achiziție aferente contractelor de asigurare”,subcontul
712.1 ,,Cheltuieli privind comisioanele și onorările intermediarilor în asigurări” - 20 430 ,48 lei
Creditul contului 524 ,, Datorii față de intermediari’’, subcontul 524.1 ,,Datorii privind
comisioanele și onorările” - 20 430,48 lei (170 254,00 x 12%)
5) Achitarea comisionului brokerului de asigurare pe primele de asigurare achitate
asiguratorului conform condițiilor contractului de mandat:
Debitul contului 524 ,, Datorii față de intermediari’’, subcontul 524.1 ,,Datorii privind
comisioanele și onorările” - 20 430,48 lei
Creditul contului 242 ,, Conturi curente în monedă națională” ,subcontul 242.1 ,, Numerar la
conturi nelegat” - 20 430,48 lei
6) Înregistrarea primelor cedate pe riscurile transmise în reasigurare:
Debitul contului 611 ,,Venituri din primele de asigurare”, subcontul 611.3,, Prime cedate pe
riscurile transmise în reasigurare și retrocesie’’ - 85 127,00 lei
Creditul contului 523 ,, Datorii curente associate contractelor de reasigurare” , subcontul 523.1
,, Datorii pe prime cedate în reasigurare “ - 85 127,00 lei (170 254,00 x 50%)
7) Înregistrarea venitului cedentului la suma comisionului calculate pe riscurile cedate în
reasigurare conform condițiilor reasigurării:
Debitul contului 224 ,, Creanțe curente ale reasiguratorilor’’, subcontul 224.1 ,, Creanțe aferente
comisioanelor pe riscurile cedate’’ - 4 256,35 lei
Creditul contului 612 ,, Venituri din comisioane” , subcontul 612.1 ,, Comisioane primate de la
reasiguratori”- 4 256,35 lei (85 127,00 x 5%)
8) Micșorarea datoriii cedentului pe primele cedate în reasigurare la suma comisionului
calculat ce îi revine pe riscul cedat:
Debitul contului 523,, Datorii curente asociate contractelor de reasigurare” , subcontul 523.1 ,,
Datorii pe prime cedate în reasigurare “ - 4 256,35 lei
Creditul contului 224 ,, Creanțe curente ale reasiguratorilor’’, subcontul 224.1 ,, Creanțe
aferente comisioanelor pe riscurile cedate’’ - 4 256,35 lei
9) Achitarea primei de asigurare pe riscurile cedate în reasigurare de către cedent
reasiguratorului:
Debitul contului 523,, Datorii curente associate contractelor de reasigurare” , subcontul 523.1 ,,
Datorii pe prime cedate în reasigurare - 80 870,65 lei
Creditul contului 242 ,, Conturi curente în monedă națională” ,subcontul 242.1 ,, Numerar la
conturi nelegat” - 80 870,65 lei (85 127,00 - 4 256,35)

Contabilizarea operațiunelor economice efectuate la data de 10.06.2017:


1) Contabilizarea primelor de asigurare subscrise de către asigurator pe contractual de
asigurarea autovehicolelor – CASCO de la asigurat persoana juridică, contractul închiat de
angajatul societății de asigurare:
Debitul contului 221,, Creanțe curente ale asiguratorului’’, subcontul 221.1,,Creanțe ale
asiguratorului pe prime subscrise’’ - 15 000,00 lei
Creditul contului 611 ,,Venituri din primele de asigurare”, subcontul 611.1 ,,Prime brute
subscrise” - 15 000,00 lei
2) Înregistrarea rezervei de primă necîștigată la suma primei de asigurare subscrise pe
contractual de asigurare autovehicoleor – CASCO:
Debitul contului 611 ,,Venituri din primele de asigurare”, subcontul 611.7,, Modificarea rezervei
de prime necâștigate’’- 15 000,00 lei
Creditul contului 525 ,,Rezerva de prime necîștigate”- 15 000,00 lei
3) Încasarea primei rate a primei de asigurare de către asigurator de la asigurat, la
momentul închierii contractului:
Debitul contului 241 ,,Casa”, subcontul 241.1 ,, Casa în moneda națională’’ -7 500,00 lei
Creditul contului 221,, Creanțe curente ale asiguratorului’’, subcontul 221.1,,Creanțe ale
asiguratorului pe prime subscrise’’ - 7 500,00 lei (15 000 lei x 50%)

Contabilizarea operațiunelor economice efectuate la data de 30.06.2017:


1) Înregistrarea cheltuielilor asiguratorului privind remunerarea calculată angajatului pe
contractul de asigurarea autovehicolelor – CASCO și pe contractul de asigurare obligatorie a
răspunderii civile auto:
Debitul contului 712 ,, Cheltuieli de achiziție aferente contractelor de asigurare”, subcontul
712.2 ,,Cheltuieli privind remunerarea angajaților aferente vînzărilor” - 1 240,00 lei
Creditul contului 531 ,, Datorii față de personal privind retribuirea muncii”, subcontul 531.1 ,,
Datorii salariale” - 1 240,00 lei [(15 000 + 500) x 8%]
2) Înregistrarea cheltuielilor asiguratorului privind asigurările sociale și asigurările
obligatorii de asistență medicală la suma remunerării calculate angajatului:
Debitul contului 712 ,, Cheltuieli de achiziție aferente contractelor de asigurare”,subcontul
712.2 ,,Cheltuieli privind remunerarea angajaților aferente vînzărilor” - 279,00 lei
Creditul contului 533 ,,Datorii privind asigurările sociale și medicale’’, subcontul 533.1
,, Datorii față de bugetul asigurărilor sociale de stat “ - 223,20 lei (1 240,00 x 18%)
Creditul contului 533 ,,Datorii privind asigurările sociale și medicale’’, subcontul 533.2
,,Datorii față de fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală” - 55,80 lei (1240,00 x
4,5%)
3) Contabilitatea reținerilor obligatorii din remunerarea calculată angajatului
asiguratorului:
Debitul contului 531 ,,Datorii față de personal privind retribuirea muncii’’, subcontul 531.1
,,Datorii salariale “ - 135,84 lei
Creditul contului 534 ,,Datorii față de buget”, subcontul 534.2 ,, Datorii privind impozitul pe
venit din salariu“ - 68,64 lei
Creditul contului 533 ,,Datorii privind asigurările sociale și medicale’’, subcontul 533.1
,, Datorii față de bugetul asigurărilor sociale de stat “ - 38,40 lei (640,00 x 6%)
Creditul contului 533 ,,Datorii privind asigurările sociale și medicale’’, subcontul 533.2
,,Datorii față de fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală” - 28,80 lei (640,00 x
4,5%)
Prima de asigurare pentru calcularea reținerii = (7500,00 + 500,00) x 8% = 640,00 lei
Baza impozabilă = 640,00 - 38,40 - 28,80 = 572,80 lei
Impozitul pe venit = 572,80 x 12% = 68,74 lei
4) Achitarea datoriei față de angajat privind retribuirea muncii de către asigurator:
Debitul contului 531 ,,Datorii față de personal privind retribuirea muncii’’, subcontul 531.1
,,Datorii salariale “ - 504,16 lei
Creditul contului 241 ,,Casa”, subcontul 241.1 ,,Casa în monedă națională” - 504,16 lei
(640,00 - 135,84)

Contabilizarea operațiunelor economice efectuate la data de 05.09.2017:


1) Înregistrarea primelor de asigurare anulate pe contractul de asigurare a autovehicolelor
– CASCO încetat:
Debitul contului 611 ,, Venituri din prime de asigurare “, subcontul 611.4 ,,Prime subscrise
anulate” - 11 383,56 lei
Creditul contului 551 ,, Datorii pe prime anulate ’’- 11 383,56 lei (15 000 x 277/365)
2) Stingerea creanței asiguratorului față de asigurator pe etapa neachitată:
Debitul contului 551 ,, Datorii pe prime anulate ’’ - 7 500 lei
Creditul contului 221,, Creanțe curente ale asiguratorului’’, subcontul 221.1,,Creanțe ale
asiguratorului pe prime subscrise’’ - 7 500,00 lei (15 000 lei x 50%)
3) Înregistrarea venitului asiguratorului din comision aferent deservirii contractului de
asigurare:
Debitul contului 221,, Creanțe curente ale asiguratorului’’, subcontul 221.3,,Creanțe aferente
deservirii contractelor de asigurare” - 796,84 lei
Creditul contului 612 ,, Venituri din comisioane” , subcontul 612.2 ,, Comision din diverse
contracte de asigurare” - 796,84 lei (11 383,56 x 7%)
4) Stingerea creanței asiguratorului la suma comisionului calculat asiguratorului pentru
deservirea contractului:
Debitul contului 551 ,, Datorii pe prime anulate’’ - 796,84 lei
Creditul contului 221 ,, Creanțe curente ale asiguratorului’’, subcontul 221.3 ,,Creanțe aferente
deservirii contractelor de asigurare” - 796,84 lei
5) Achitarea primei anulate de către asigurator asiguratului:
Debitul contului 551 ,, Datorii pe prime anulate ’’ - 3 086,72 lei
Creditul contului 241 ,,Casa” , subcontul 241.1 ,, Casa în moneda națională’’ - 3 086,72 lei
(11 383,56 - 7500,00 - 796,84)

Contabilizarea operațiunelor economice efectuate la data de 11.09.2017:


1) Înregistrarea primelor de asigurare anulate pe contractul de asigurare obligatorie a
răspunderii civile auto încetat:
Debitul contului 611 ,, Venituri din prime de asigurare “, subcontul 611.4 ,,Prime subscrise
anulate” - 290,41 lei
Creditul contului 551 ,, Datorii pe prime anulate ’’ - 290,41 lei
[(500 lei:365 x 265) - ((500:365 x 265) x 20%)] = 363,01 - 72,60 = 290,41 lei
2) Achitarea primei anulate de către asigurator asiguratului din caserie:
Debitul contului 551 ,, Datorii pe prime anulate ’’ - 290,41 lei
Creditul contului 241 ,,Casa”, subcontul 241.1 ,, Casa în moneda națională’’ - 290,41 lei
Rezilierea contractelor de asigurare:

Tipul de Prima Termenul Nr. de zile Nr. de zile Rezerva de


asigurare brută de acţiune a de la care au prime
subscrisă, contractului, zile începutul rămas pînă necîştigate, lei
lei acţiunii la expirarea
I.30.06.2017 contractului contractului
1.Asigurarea CASCO 15 000,00 21 344 14 137,00

2.Asigurarea RCA 500,00 365 27 338 463,01

3.Asigurarea ACM 170254,00 24 341 159 059,22

Total x x x x 173 659,23

II.30.09.2017 170 254,00 365 116 249 116 145,88

III. 31.12.2017 170 254,00 365 208 157 73 232,54

1. La 30.06.2017:
Formarea rezervei de primă necîștigată:
Debitul contului 525 ,,Rezerva de prime necîștigate” - 173 659,23 lei
Creditul contului 611,,Venituri din primele de asigurare”, subcontul 611.7,, Modificarea
rezervei de prime necâștigate’’ - 173 659,23 lei
2. La 30.09.2017:
Modificarea rezervei de primă necîștigată de către asigurator:
Debitul contului 525 ,,Rezerva de prime necîștigate” - 116 145,88 lei
Creditul contului 611 ,,Venituri din primele de asigurare”, subcontul 611.7 ,, Modificarea
rezervei de prime necâștigate’’ - 116 145,88 lei
3. La 31.12.2017:
Modificarea rezervei de primă necîștigată de către asigurator :
Debitul contului 525 ,,Rezerva de prime necîștigate” - 73 232,54 lei
Creditul contului 611 ,,Venituri din primele de asigurare”, subcontul 611.7 ,, Modificarea
rezervei de prime necâștigate’’ - 73 232,54 lei
Concluzie:
Societățile de asigurări funcționează în conformitate cu Legea nr. 407-XVI din 21 decembrie
2006 cu privire la asigurări și cu alte acte legislative și normative din domeniu, prin oferirea,
negocierea şi încheierea de contracte de asigurare şi reasigurare, încasarea de prime, lichidarea
de daune, efectuarea de acțiuni de regres și de recuperare.
Astfel, în baza studiului de caz efectuat putem menționa că la data de 07.06.2017 suma
comisionului brokerului de asigurare pe primele de asigurare achitate asiguratorului conform
condițiilor contractului de mandat constituie 20 430,48 lei.
Înregistrarea venitului cedentului la suma comisionului calculat pe riscurile cedate în
reasigurare conform condițiilor reasigurării a fost calculată în sumă de 4 256,35 lei.
La data de 31.06.2017 cheltuielilor asiguratorului privind remunerarea calculată angajatului
pe contractul de asigurarea autovehicolelor - CASCO și pe contractul de asigurare obligatorie a
răspunderii civile auto reprezintă suma de 1 240,00 lei. Iar la data de 05.09.2017 venitului
asiguratorului din comision aferent deservirii contractului de asigurare a contituit 796,84 lei.
La data de 11.09.2017 înregistrarea primelor de asigurare anulate pe contractul de asigurare
obligatorie a răspunderii civile auto încetat a constituit 290,41 lei. Iar la 30.06.2017 rezerva de
primă necîștigată constituie 173 659,23 lei.
La data de 30.09.2017 rezerva de primă necîștigată de către asigurator este mai mică față de
trimestrul precedent cu 57 513,35 lei și constituie 116 145,88 lei. Pe cînd la data de 31.12.2017
rezerva de primă necîștigată de către asigurator a scăzut față de trimestrul precedent cu
42 913,34 lei și constituie 73 232,54 lei.
Bibliografie:
Acte legislative şi normative:
1. Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova din 29.06.2007, nr. 90-93/399;
2. Legea nr. 407-XVI din 21.12.2006 „cu privire la asigurări” // Monitorul Oficial al
Republicii Moldova din 06.04.2007, nr.47-49/213;
3. Legea nr. 414 – XVI din 22.12.2006 „cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă
pentru pagube produse de autovehicule” // Monitorul Oficial al Republicii Moldova din
09.03.2007, nr. 32-35/112.

Articole:
1. Dolghi Cristina, Contabilitatea cheltuielilor legate de cererile de despăgubire și
operațiilor cu privire la realizarea dreptului de regres a asigurătorului - Conferința Științifică
Internațională Jubiliară, ediția a VIII-a, CEP USM, 2013;
2. Dolghi Cristina, Dolghi Vladimir, Politici generale contabile internaționale conform
SIRF în contabilizarea operațiilor de reasigurare - Conferința Științifică Internațională
Jubiliară, ediția a VIII-a, CEP USM, 2013;
3. Dolghi Igor, „Problemele asigurării riscurilor în afaceri și direcțiile principale de
dezvoltare a acestora în Republica Moldova” - Academia de Studii Economice a
Moldovei, Revista științifico-didactică „Economica”, Departamentul Editorial-Poligrafic al
ASEM, nr.3, 2013.

S-ar putea să vă placă și