Sunteți pe pagina 1din 5
Comisia Electoral Centrali/ Consitiu electoral al cireumsgripfel electorate COL O760 Ce” ws DECLARATIE* Subsemnatul(a), /77Ge-29272-Z SCrLLL » detinind functia de _fbe: LIL. la _ Pow; Pooled elt phate, Pe ha Qs candidat la functia de deputat in Parlament la alegerile parlamentare fing £2. Lect) 2045, pentru circumscripjia nafionali/circumscripfia uninominali _ /2¢¢. in eonformitate cu art.49 alin.(I) lite) din Codul electoral, declar pe propria rispundere ea: 1. inperioada I ianuarie 20//- 31 decembrie 20/4” am realizat urmitoarele venituri: Sursa venitului: Servieiul | Suma venitului ert. (numele/denumirea | prestat/obiectul persoanei generator de firice/juridice) venit 1. Venitul objinut Ia locul de mune de baz L.1_| Subiectul declaritrit __ PP 27 PA Poegcen 1.2 | Soful/sofia sau concubinul/coneubina = 13 | Copii minori 1.4 | Persoanele aflate la intrefinere | 2. Venitul obinut din activititi didactice, stiinfifice side ereatie 2.1 | Subiectul declararit 2.2 | Soul/sofia sau concubinul/coneubina 2.3 _| Copiii minori 2.4 | Persoanele aflate la intrejinere 3. Venitul obfinut din depuneri la institufiile financiare 3.1 _| Subiectul declararii 3.2_| Sopul/sofia sau concubinul/coneubina ~) [3.3 Copii minori 3.4 | Persoanele aflate la intrejinere 7 4, Venitul obfinut din activitatea de reprezentant al statului in societi{i comerciale 4.1 | Subiectul declarivii 42 | Sopul/sofia sau coneubinul/eoncubina 43 ay 4.4 _| Persoanele aflate la intretinere 5. Venitul obfinut din donafii si mosteniri Zz 5.1 __| Subiectul declaririt t 5.2 | Soful/sotia sau coneubinul/concubina 53_| Copii minori = 5.4_| Persoanele aflate la intrefinere 6. Venitul obfinut din instrainarea gi/s capitalul social al societa{ilor comerciale sau definerea valorilor mobiliare gi/sau a co telor-; 6.1 _ | Subiectul declararit 6.2 | Soful/sofia sau concubinul/concubina 5 Z 63 _| Copiii minor 64 | Persoanele aflate la intrefinere 7. Venitul obfinut din instriinarea bum jurilor mobile sau imobile 7.1_| Subiectul declara 7.2 | Sopul/sofia sau coneubinul/coneubina 73_| Copiii minor 7.4 | Persoanele aflate la intrefinere | proprietate intelectual ete.) 8. Venitul obfinut din alte surse ley gale (pensii, burse, indemnizafii, premii, drepturi de 8.1 _| Subiectul declararii concubinul/concubina 8.2 _| Soful/sofia sau 8.3_| Copii minori 8.4 | Persoanele aflate la intr TIMOBILE IN FARK, Nr. | Categoria* | Modul de cadastral! dobindire ** localitaten ‘Suprafata *Categorit: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (A) extravilan; (3) alte categorit de terenuri circuitul civil. ** Mod de dobindire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translative de posesie si de folosin(d. “* Valoarea bumului: 1) valoarea cadastrald, in cazul in care teremil a fost evaluat de organele cadastrale, ‘sau 2) valoarea teremului conform documentului care certifica provenienja acestuia. #86 Numele subiectului declararti, al membrului de familie sau al concubinului/eoncubinei acestuia. Noté. Subieetii declardrii care mu detin bunurile in proprietate vor indica urmétoarele informatii: localitatec, fard numa cadastral; categoria bunului; modul de dobindire: anul dobindirii: sug ‘B, Clidiri giconstrucfii afata si titularul burulai * Categorit: (1) apartament; (2) casit de Toeuit; (3) vild; (4) spafiu comercial sau de productie; (3) garaj; (6) alte bunuri imobile, inclusiv cele nefinalizate. +* Mod de dobindire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) uzuftuct; (4) uz; (5) abitatie; (6) alte contraete translative de posesie si de folosinta + Valoarea bumului: 1) valoarea cadastrala, in cazul in care bunul a fost evaluat de organele cadastrale, su 2) valoarea bunului conform documentului care certifica provenienta acest. ste Numele subjectului declardrii, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia. i] ‘Adresa’ | Catego- | Modul de ‘Supra- | Cota- | Actuleare | Valoarea | Titwlarul**** | numarul | ria® ddobin- fata | parte | confirma | bunu- | cadastral ire provenienta | Iuit** | bunului | poeta SOL banteaer| ¥0Cee) Toe. ee ese ~ LtAapft eepe Pema ‘Nota. Subieciii declararit care nu dejin bunarile tn proprietate vor indica urmdoarele informatii: adresa, fer’ mumdir cadastral; categoria bunului; modul de dobindive; aul dobindirit; suprafaja gi titudaral bunului, USS NS SS ‘A, Autoturisme, camioane, remorei, vehicule motorizate, masini Bee Sane ftet ransport Tipul/ Locul ‘Anul Modul de Valoarea Titula- | modelul inregistrarit/ | dobin- dobindire* bunului rul** | numarde | dirii conform | ‘inmatriculare documentului | care ii certified provenien(a : Z = | * Mod de dobindire: (1) proprietate,(2) poseste;(3) alte contracte translative de poseste 91 de folosinjat ** Numele subiectului declardrii, al membrulti de familie sau al concubinuluifconeubinel acestuia. B, Bunuri sub formi de metale si/sau pietre prefioase, obiecte de arta gi de eult, obiecte ce Tue parte din patrimoniul cultural nafional sau universal, a edror valoare unitari depageste suma a 15 salarii medii pe economic x C. Colectii de arta, de numismatica, de filatelic, de arme sau alte bunuri, a edror valo =| | depaigeste suma a 20 de salarii medii pe economic | Lav Naseer eer: D, Bunuri transmise eu titlu’ oneros sau gratuit, personal sau de citre membrii familici, | concubin/eoneubinl, unor persoane fiziee sau juridice in perionda declaririi, daci valoares | fiecdrui bun depaseste suma a 10 salarii medii pe economic Nr. | Deserierea Modul de Data transmiterit | Persoana cireia | Valoarea | Titular ort transmitere fea fost transmis | bunu! bunului 1 =F _ 3 = 3 a _ =| - sau un membru de familie, sau | * Numele tindarului bunului transmis: subiectul declararit concubinul/concubina acestuia. KE. Alte bunuri mobile a ciror valoare unitara depageste suma a 10 salarii medii pe economic Nr. | Deserierea | Modul de Data ‘Valoarea estimatit Titularul* ert, | bunului dobindire dobindirii a bunului os. fape]—