Sunteți pe pagina 1din 15

Ministerul Mediului

Agenția Națională pentru Protecția Mediului

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. din 14.06.2018

Titularul activității: SC LUBEST SRL


Adresa: com. Şcheia, sat Mihoveni, str. Principală, nr. 1C, judeţul Suceava
Punct de lucru: Fabrică de sucuri natural de fructe şi legume
Locația activității: com. Şcheia, sat Mihoveni, nr. 1C, judeţul Suceava
Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Poziţie
Cod Cod
Denumire activitate Anexa 1 din Denumire activitate
CAEN CAEN NFR SNAP
CAEN Rev. 2 OM CAEN Rev.1
Rev.2 Rev.1
1798/2007
1032 Fabricarea sucurilor de 32 1532 Fabricarea sucurilor de
fructe si legume fructe si legume

Activitate PRTR Denumire activitate PRTR

Emisă de: APM Suceava

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.


Data emiterii: 14.06.2018
Data expirării: 13.06.2023

Temeiul legal
Ca urmare a cererii adresate de SC LUBEST SRL, cu punctul de lucru din com. Şcheia, sat
Mihoveni, str. Principală, nr. 1C, judeţul Suceava, înregistrată la APM Suceava cu nr.
5029/18.05.2018, în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza HG nr.
19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG nr. 1000/2012 privind
reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor
publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA


Str. Bistriţei, Nr. 1 A, Loc. Suceava, Cod 720264
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230514056; Fax 0230514059
a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu
modificările și completările ulterioare,

se emite:
AUTORIZAȚIA DE MEDIU
Pentru SC LUBEST SRL, cu punctul de lucru din com. Şcheia, sat Mihoveni, str.
Principală, nr. 1 C, judeţul Suceava,

Documentația conține:
- Fişă de prezentare şi declaraţie;
și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:
- Clasarea notificării nr. 12002/14.12.2015 eliberată de APM Suceava;
- Autorizaţie de construire nr. 246/2016 eliberată de Comuna Şcheia;
- Acte de deţinere a terenului amplasamentului;
- Contract prestări de servicii de vidanjare ape uzate nr. 1932/2018 încheiat cu SC
DISCIF SRL Suceava;
- Contract prestări servicii de salubrizare nr. 365/2018 încheiat cu SC RITMIC COM SRL
Ilişeşti;
- Contract valorificare deşeuri vegetale nr. 399/2018 încheiat cu SC RUX SRL Suceava;
- Document de înregistrare pentru siguranţa alimentelor nr. 0320/2012 eliberat de
ANSVSA-DSVSA Suceava;
- Contract valorificare deşeuri reciclabile nr. 842/2015 încheiat cu SC Ritmic Com SRL
Ilişeşti;
- Certificat de înregistrare societate şi certificat constatator eliberate de ORC Suceava;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:


- să asigure salubritatea în toată zona obiectivului propriu şi să nu afecteze prin zgomot
vecinătăţile;
- să returneze deşeurile refolosibile de ambalaje la furnizori;
- să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă
şi să nu amestece aceste deşeuri;
- să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure
îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, cu
modificările şi completările ulterioare;
- se va solicita reînoirea tuturor documentelor( la momentul expirării acestora) care au stat la
baza emiterii prezentului act şi se vor pune la dispoziţia autorităţilor de mediu, la solicitarea
acestora;
- în cazul in care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei de mediu, se
modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, se încetează activitatea pe
amplasament, titularul activităţii “are obligaţia de a notifica autoritatea competentă de mediu
care va decide, după caz, pe baza notificării titularului, prevăzută la art. 15 alin. (2) lit. a) din
OUG nr. 164/2008, menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora,
informând titularul cu privire la această decizie. Până la adoptarea unei decizii de către

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA


Str. Bistriţei, Nr. 1 A, Loc. Suceava, Cod 720264
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230514056; Fax 0230514059

2
autoritatea competentă, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi care face obiectul
notificării”.
- se vor face declaraţiile şi se vor achita taxele corespunzătoare la Fondul pentru Mediu
conform OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările
ulterioare.
Înainte cu 45 zile de data expirării autorizaţiei aveţi obligaţia de a depune documentele
necesare în vederea obţinerii unei noi autorizaţii
Nerespectarea prevederilor autorizaţiei atrage după sine suspendarea şi/sau anularea
acesteia, după caz. Autorizaţia de mediu se suspendă de către autoritatea emitentă, pentru
nerespectarea prevederilor acesteia, în conformitate cu prevederile legale.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor


acte normative:
- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei
cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are


obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce
modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea


acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.
Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei
autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente,
potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin
Legea nr. 262/2007
Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității
competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului
activității.

I. Activitatea autorizată
- Fabrică de sucuri naturale de fructe şi legume

Cod CAEN Capacitate maximă


Activitate UM
Rev.2 proiectată
1032 fabricarea sucurilor naturale din fructe 150,00 Tone/luna

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)


- Activitatea se desfăşoară într-un spaţiu cu suprafaţa de 150 mp, prevăzută cu pardoseală
betonată. Fabrica are în dotare o linie tehnologică de prelucare ce cuprinde următoarele
operaţiuni:

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA


Str. Bistriţei, Nr. 1 A, Loc. Suceava, Cod 720264
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230514056; Fax 0230514059

3
- recepţie cantitativă şi calitativă materii prime

- sortare- se face manual pe o bandă de sortare;

- spălare- se face cu apă potabilă pentru îndepărtarea impurităţilor;

- spălare-mărunţire- sitemul de spălare-tocare este format din cuvă de spălare, un elevator


vertical cu duşuri şi un tocător centrifugal;

- presare- se face cu ajutorul unei benzi de presare şi are rolul de a colecta sucul din pulpa
fructului ;

- depozitare de suc brut- 2 rezervoare cu capacitatea de 2000 litri pentru prepararea-


omogenizarea sucului de fructe simplu sau în amestec;

- pasteurizare- sucul preparat se depozitează în alt rezervor de unde se alimentează


pasteurizatorul cu plăci, cu scopul distrugerii microflorei şi păstrarea calităţii produsului.
Pasteurizarea se face la temperatura de 83-85̊ C pentru ambalarea sucului în pungi Bag
în box, şi la 93-95̊ C pentru ambalarea sucului în butelii de sticlă.

- ambalare- se face fierbinte în pungi bag in box din folie de polietilenă termorezistentă cu
ajutorul unei maşini semiautomate cu sistem de vidare. Sunt utilizate pungi de ambalare
de capacitate 3, 5, 10, 20, 220 litri.
- se poate face şi în ambalaje de sticlă cu capacitatea de 0,3, 0,7, 1,0 litri.

- răcire- produsul ambalat este răcit într-o cuvă de inox cu ajutorul apei reci, după care se
se depozitează pungile în box paleţi.
- depozitare
- ambalare- înainte de livrare pungile de suc sunt ambalate în cutii de carton.
- livrare

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare,


cantități

Periculozitate

Natura Mod de
Destinație /
Tip Denumire Încadrare Cantitate UM chimică / depozitar
Utilizare
compoziție e

Alte Mere, pere, Materie pentru în


materii cireşe, primă 200,00 Tone/luna producerea boxpaleţi
vişine, sucului de de lemn
fructe de fructe şi

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA


Str. Bistriţei, Nr. 1 A, Loc. Suceava, Cod 720264
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230514056; Fax 0230514059

4
pădure, legume
sfeclă roşie,
morcov,
ţelină etc.
Alte gaz metan Combusti 1200,00 Metri combustibi aprovizio
materii bili cubi/luna l pentru nat prin
centralele reţeaua
termice de
distribuţi
ea
furnizorul
ui
Alte pungi de Ambalaje Bucati/luna pentru în
materii plastic ambalarea magazie
pentru sucului de de
ambalare mere materiale
suc
Alte cutii de Ambalaje Bucati/luna pentru în
materii carton ambalarea magazie
pentru pungilor cu de
ambalarea suc materiale
pungilor cu
suc

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate Descriere Cantitate UM


Apa se asigură din sursă proprie- puţ forat Metri
cu h= 35 m, echipat cu pompă cubi/luna
submersibilă şi instalaţie hidrofor.
Canalizare Apele uzate se deversează într-un bazin Metri
vidanjabil din polipropilenă, cu cubi/luna
capacitatea de 30 mc, de unde sunt
vidanjate periodic de firmă specializată.
Energie energia electrică este asigurată prin 4033,00 KiloWatt
branşamentul existent la reţeaua de ora/luna
distribuţie a furnizorului.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității


- recepţie cantitativă şi calitativă a fructelor, prespălare-spălare fructe, eliminare frunze,
sortare, spălare finală, mărunţire, presare , stocare suc brut, curăţire centrifugală,
pasteurizare, ambalare, răcire, depozitare, supraambalare, livrare.
4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul
ariilor naturale protejate

Tip arie Cod Arie protejată

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA


Str. Bistriţei, Nr. 1 A, Loc. Suceava, Cod 720264
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230514056; Fax 0230514059

5
- Nu este cazul.
5. Produsele și subprodusele obținute

Tip
Denumire produs/subprodus Cantitate UM Destinație
produs/subprodus
Alte produse suc de fructe şi legume pasteurizat 130,00 Tone/luna comercializare

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

centralei (MW)
nominală a
Cantitate

Puterea
Tip combustibil Combustibil UM Tipul centralei

Alti combustibili gaz metan 1050,00 Metri cubi/luna tip SIME-pentru 0,085
asigurarea
energiei termice
în procesul
tehnologic
Alti combustibili gaz metan 150,00 Metri cubi/luna tip Beretta- 0,025
pentru
asigurarea
energiei termice
pentru încălzirea
spaţială

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe


amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Denumire activitate CAEN Rev.2


Rev.2

- Nu este cazul.
8. Programul de funcționare
- 16 ore/zi, 5 zile/săptămână, 120 zile/an;

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA


Str. Bistriţei, Nr. 1 A, Loc. Suceava, Cod 720264
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230514056; Fax 0230514059

6
1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu,
din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Diametru

Diametru

Stereo70

Stereo70
Eficiență
bază (m)
Înălțime

vârf (m)
Cod
Echipament

(m)

(%)
CAEN Denumire coş

Y
Poluant
depoluare
Rev.2

1032 coş centrală 5,00 0,18 0,18 597213, 664231,


termică tip 00 00
SIME pentru
asigurarea
energiei
termice
tehnologice

- Centrala termică tip Beretta care asigură energia termică necesară încălzirii spaţiale
are tiraj forţat.

Alte surse de poluare


- Nu este cazul.
Sursă Tip sursă

Apă

Pretratare ape pe amplasament

Denumire Detalii
Pretratare ape industriale în amplasament DA
Stație epurare Pe amplasamentul instalației
Management sedimente rezultate din pretratare
Detalii Apele uzate se deversează într-un bazin vidanjabil
din polipropilenă, cu capacitatea de 30 mc, de
unde sunt vidanjate periodic de firmă specializată .

Tratare ape pe amplasament


- Nu este cazul.
Denumire Detalii

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA


Str. Bistriţei, Nr. 1 A, Loc. Suceava, Cod 720264
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230514056; Fax 0230514059

7
Sol
- Nu este cazul.
Alți factori de mediu (după caz)
- Nu este cazul.
2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:
- deşeurile rezultate din presarea fructelor şi legumelor , cca 70 t lunar, sunt livrate către
SC RUX SRL Suceava pentru hrana animalelor.
3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații,
admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale


- Nu este cazul.
Cod CAEN Rev.2 Denumire coș Poluant VLE UM Condiții de
referință

Alte condiții de funcționare decit cele normale:


În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri),
titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.
În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie,
combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare şi evacuare a emisiilor, etc.)
titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a
instalației generatoare de emisii.
Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din
instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentraţii maxime admise pentru apa tehnologică evacuată


- Nu este cazul.

Loc de prelevare Natura apei Indicator de CMA UM


calitate

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană


- Nu este cazul.
Loc de prelevare Indicator de calitate CMA UM

Valori admise pentru sol

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA


Str. Bistriţei, Nr. 1 A, Loc. Suceava, Cod 720264
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230514056; Fax 0230514059

8
Prag de alertă (mg/kg Prag de intervenție (mg/kg
substanță uscată) substanță uscată)

Adâncime
(cm)
Loc de prelevare Indicator analizat
Mai puțin Mai puțin
Sensibil Sensibil
sensibil sensibil

- Nu este cazul.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți,


frecvența, modul de valorificare a rezultatelor
- Nu este cazul.

Monitorizarea aerului
- Nu este cazul.
Cod CAEN Denumire coș Poluant Tip de Frecvență Metodă de analiză
Rev.2 monitorizare

Monitorizarea apei
- Nu este cazul.
Loc de prelevare Natura apei Indicator de Tip de Frecvență Metodă de
calitate monitorizare analiză

Monitorizarea apei subterane


- Nu este cazul.
Loc de prelevare Indicator de calitate Tip de monitorizare Frecvență Metodă de analiză

Monitorizarea solului
- Nu este cazul.
Loc de prelevare Adâncime (cm) Indicator analizat Tip de Frecvență Metodă de
monitorizare analiză

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA


Str. Bistriţei, Nr. 1 A, Loc. Suceava, Cod 720264
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230514056; Fax 0230514059

9
2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se
regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale
titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod operațiune
Cantitate
Operațiune
Cod Sursă Denumire
Denumire deșeu UM valorificare
deșeu generatoare operațiune
/ eliminare

20 03 01 deseuri municipale din activitatea 2,00 Metri Eliminare D1 Depozitarea pe


amestecate tehnologică şi cubi/luna sol si in sol (de
administrativă exemplu,
depozite si
altele
asemenea)
15 01 01 ambalaje ele hârtie si din procesul 50,00 Kilogram/lu Valorificare R 12 Schimb de
carton tehnologic na deseuri in
vederea
efectuarii
oricareia dintre
operatiile
numerotate de
la R1 la R11
15 01 02 ambalaje de materiale din procesul 10,00 Kilogram/lu Valorificare R 12 Schimb de
plastice tehnologic na deseuri in
vederea
efectuarii
oricareia dintre
operatiile
numerotate de
la R1 la R11
02 07 01 deseuri de la spalarea, deşeuri din 60,00 Tone/luna Valorificare R 12 Schimb de
curatarea si prelucrarea presarea deseuri in
mecanica a materiei merelor vederea
prime efectuarii
oricareia dintre
operatiile
numerotate de
la R1 la R11
15 01 03 ambalaje de lemn europaleţi 50,00 Bucati/luna Valorificare R 12 Schimb de

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA


Str. Bistriţei, Nr. 1 A, Loc. Suceava, Cod 720264
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230514056; Fax 0230514059

10
pentru deseuri in
transportul vederea
produselor efectuarii
finite oricareia dintre
operatiile
numerotate de
la R1 la R11

2. Deșeuri colectate
- Nu este cazul.

Cod operațiune
Cantitate
Operațiune
Cod deșeu Denumire deșeu UM valorificare / Denumire operațiune
eliminare

Deşeuri comercializate
- Nu este cazul.

Cod operațiune
Cantitate

Operațiune
Cod
Denumire deșeu UM valorificare / Denumire operațiune
deșeu
eliminare

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate


- Nu este cazul.
Cod deșeu de echipamente electrice și
Denumire deșeu
electronice (DEEE)

Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate


- Nu este cazul.
Cod deșeu de baterii și acumulatori Denumire deșeu

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA


Str. Bistriţei, Nr. 1 A, Loc. Suceava, Cod 720264
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230514056; Fax 0230514059

11
3. Deșeuri stocate temporar
- Nu este cazul.
Cod deșeu Denumire deșeu Cantitate UM Mod de stocare

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)


- Nu este cazul.
Operațiune

Cantitate
Cod Denumire
Cod deșeu Denumire deșeu UM valorificare /
operațiune operațiune
eliminare

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice tratate


- Nu este cazul
Cod deșeu de echipamente electrice și
Denumire deșeu
electronice (DEEE)

Deşeuri de baterii şi acumulatori tratate


- Nu este cazul.
Cod deșeu de baterii și acumulatori Denumire deșeu

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului


Deşeuri transportate
Cod operațiune
Cantitate

Operațiune
Cod Denumire
Denumire deșeu UM valorificare /
deșeu operațiune
eliminare

20 03 01 deseuri municipale 2,00 Metri Eliminare D1 Depozitarea pe sol si


amestecate cubi/luna in sol (de exemplu,
depozite si altele
asemenea)
15 01 01 ambalaje de hartie si carton 50,00 Kilogram/luna Valorificare R 12 Schimb de deseuri in
vederea efectuarii
oricareia dintre
operatiile numerotate
de la R1 la R11
15 01 02 ambalaje de materiale plastice 10,00 Kilogram/luna Valorificare R 12 Schimb de deseuri in

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA


Str. Bistriţei, Nr. 1 A, Loc. Suceava, Cod 720264
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230514056; Fax 0230514059

12
vederea efectuarii
oricareia dintre
operatiile numerotate
de la R1 la R11
02 07 01 deseuri de la spalarea, 60,00 Tone/luna Valorificare R 12 Schimb de deseuri in
curatarea si prelucrarea vederea efectuarii
mecanica a materiei prime oricareia dintre
operatiile numerotate
de la R1 la R11

- transportul deşeurilor va fi asigurat cu mijloace de transport adecvate de firmă specializată şi


autorizată.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor


- se va asigura evidenţa gestiunii deşeurilor în conformitate cu prevederile HG 856/2002 şi
Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare.

7. Ambalaje folosite

Tip ambalaj Descriere Cantitate UM


Alte plastice Ambalaje din polietilena 1500,00 kilograme/luna
Hartie si carton Ambalaje din carton 5000,00 kilograme/luna
Lemn europaleţi 50,00 Bucati/luna

8. Modul de gospodărire a ambalajelor


- pungile de plastic şi cutiile de carton se comercializează cu produsul finit; europaleţii
sunt ambalaje de transport reutilizabili, care la sfârşitul ciclului de viaţă vor fi
valorificaţi către firme specializate.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase


- Nu este cazul.
1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite
- Nu este cazul.
Substanță chimică periculoasă/ Categoria - Fraza de
Tip Cantitate UM
Categorie de amestec Fraza de risc pericol

2. Modul de gospodărire
- Nu este cazul.
- ambalare:
- transport:
- depozitare:
- folosire/comercializare:

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA


Str. Bistriţei, Nr. 1 A, Loc. Suceava, Cod 720264
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230514056; Fax 0230514059

13
3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile
periculoase
- Nu este cazul.
4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și
pentru intervenție în caz de accident

- Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO.

Tip Denumirea substanței Fraze de risc/fraze Cantitate Cantitatea relevantă (tone)


periculoase/Clasa de de pericol maximă Coloana 2 din Coloana 3 din
pericol prezentă cf. Partea 1 a Partea 1 a
Art.2, HG Anexei nr. 1 la Anexei nr. 1 la
804/2007, HG 804/2007 HG 804/2007
tone

Instalații de stocare a substanțelor periculoase


Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate
Instalații relevante din punct de vedere Cauze Efecte
al securității

Sisteme de siguranță existente


Instalația Echipamente de funcționare în siguranță

- Nu este cazul.
5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase
- Nu este cazul.
VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare
ale activităților
- Nu este cazul.
VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Frecvență de Perioada depunerii


Denumire raport Acces aplicații SIM
Crt. raportare raportului
1 Statistica deseurilor: Chestionar 4: anual 1 februarie - 15 iunie Chestionar 4: PRODDES –
PRODDES – completat de completat de producatorii de
producatorii de deseuri. deseuri.
2 Deseuri Ambalaje: Anexa 1: anual 1 februarie - 25 Anexa 1 - Producatori si

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA


Str. Bistriţei, Nr. 1 A, Loc. Suceava, Cod 720264
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230514056; Fax 0230514059

14
Producatori si importatori de februarie importatori de ambalaje de
ambalaje de desfacere, de produse desfacere, de produse
ambalate, supraambalatori de ambalate, supraambalatori
produse ambalate de produse ambalate

Prezenta autorizație de mediu conține 15 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Gheorghe Aldea

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii, Întocmit,


Ing. Constantin Burciu Ing. Doru Cojocaru

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA


Str. Bistriţei, Nr. 1 A, Loc. Suceava, Cod 720264
E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230514056; Fax 0230514059

15