Sunteți pe pagina 1din 2

PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR CU PĂRINŢII

ANUL ŞCOLAR 2018-2019

Clasa a V a A
Diriginte: Prof . SECU RAMONA
NR. TEMA OBIECTIVE PERIOADA
CRT
- prezentarea programului de funcţionare, orarul
clasei, încadrarea cu personal didactic Septembrie
,,Managementul clasei de elevi” - prezentarea şi dezbaterea regulamentului şcolar şi 2018
1. regulamentului de ordine interioară;
- alegerea comitetului de părinţi;
- modalităţilă de sprijin a familiei pentru buna
desfăşurare a procesului instructive-educativ.

- dezvoltarea motivaţiei învăţării;


- cunoaşterea posibilităţii copilului şi cultivarea
,, Motivarea copiilor pentru încrederii în sine; Octombrie
2. - implicarea părinţilor în supravegherea
învăţătură” 2018
programului de învăţare a copiilor;
- recomandarea unor lucrări de specialitate în acest
domeniu spre a fi lecturate de părinţii interesaţi în
îmbunătăţirea relaţiei părinte-copil.
- implicarea privind folosirea PC-ului;
3. ,,Calculatorul –avantaje şi - conştientizarea părinţilor asupra reţelelor de Noiembrie
dezavantaje” socializare utilizate de copii; 2018
- propunerea unor modalităţi de petrecere în mod
plăcut şi util a timpului liber;
- program artistic;
4. ,, Să întâmpinăm împreună - activităţi de voluntariat. Decembrie
sărbătorile de iarnă” 2018
- analiza situaţiei la învăţătură şi disciplina pe
5. ,, Împreună în faţa catalogului” semestrul I; Februarie
- stabilirea unor madalităţi de lucru cu elevii, pentru 2019
îmbunătăţirea situaţiei la învaăţătură în semestrul al
II-lea.
,,Particularităţile de vârstă şi - menţinerea sănătăţii copilului;
6. problemele copilului în - cunoaşterea particularităţile vârstei Martie
preadolescenţă” preadolescentului; 2019
- rolul grupului de prieteni.

7. ,,Părinţi şi copii la organizarea - implicarea părinţilor în activităţile extraşcolare


activităţilor din săptămâna ,,Să ştii organizate cu elevii. Aprilie
mai multe, să fii mai bun” 2019

8. - sarcinile părintelui în comportamentul civilizat şi


,,Rolul familiei în educaţia respectuos al copilului; Mai
copilului” - copilul să cunoască importanţa calitaăţi mediului; 2019
pentru viaţă şi să formeze o atitudine de respect faţă
de mediu.
- dezbaterea importanţei parteneriatului şcoală-
9. ,,Şcoala şi familia la culegerea familie şi repercursiunile benefice asupra elevilor, Iunie
roadelor!” Analiza activităţii; 2019
- concluzii asupra situaţiei la învăţătură şi disciplina
a elevilor în anul scolar 2013/2014
- premierea elevilor.
DIRIGINTE,
Prof. Speranţa Petcu

S-ar putea să vă placă și