Sunteți pe pagina 1din 7

Boeru Gheorghe

14/09/2018 12:30:32 UTC+02


Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a RAJA S.A. Constanta,
in perioada 2014-2020

INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE SI INTRETINERE


A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA

pentru obiectivul de investitie

Denumire contract: CL 39
RETELE DE APA: PLOPENI, INDEPENDENTA, MOVILA VERDE, FANTANA
MARE, TUFANI SI DUMBRAVENI. ADUCTIUNI: PLOPENI – MOVILA VERDE
– INDEPENDENTA – DUMBRAVENI – FURNICA – TUFANI – FANTANA
MARE

Retele de apa: Plopeni, Independenta, Movila Verde, Fantana Mare, Tufani Si Dumbraveni. Aductiuni: Plopeni – Movila Verde –
Independenta – Dumbraveni – Furnica – Tufani – Fantana Mare
PAG. 1 /7
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a RAJA S.A. Constanta,
in perioada 2014-2020

CUPRINS

INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE SI INTRETINERE .......................................................................................... 1


A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA ............................................................................................................. 1
1. GENERALITĂŢI ..................................................................................................................................................... 3
2. ACTIVITĂŢI TEHNICE ........................................................................................................................................ 4
2.1 SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA POTABILA ................................................................................... 4
2.2 PREVEDERI DE URGENŢĂ ........................................................................................................................... 4
2.3 ACTIVITĂŢI DE SPRIJIN ............................................................................................................................... 4
2.3.1 ACHIZIŢIONAREA DE ECHIPAMENT, MATERIALE ŞI PRODUSE ......................................................... 4
2.3.2 ASPECTE CONTRACTUALE ŞI LEGALE ................................................................................................... 5
2.3.3 CONTABILITATE/FACTURARE .................................................................................................................. 5
2.3.4 RESURSE UMANE ....................................................................................................................................... 5
2.3.5 PROTECŢIA MUNCII................................................................................................................................... 5
2.3.6 EXTERNALIZARE ......................................................................................................................................... 5
2.3.7 PROTECŢIA MEDIULUI ............................................................................................................................. 6
3. LUCRARI DE INTRETINERE SI EXPLOATARE........................................................................................... 6
3.1 CONTROLUL PERIODIC AL STARII RETELEI DE ALIMENTARE CU APA............................................ 6
3.1.1 CONTROLUL APEI DISTRIBUITE .............................................................................................................. 6
3.1.2 CONSTRUCTIA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA .............................................................................. 6
3.2 SPALAREA SI CURATIREA RETELEI .......................................................................................................... 7
3.3 LUCRARI DE REPARARE A RETELEI ......................................................................................................... 7

Retele de apa: Plopeni, Independenta, Movila Verde, Fantana Mare, Tufani Si Dumbraveni. Aductiuni: Plopeni – Movila Verde –
Independenta – Dumbraveni – Furnica – Tufani – Fantana Mare
PAG. 2 /7
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a RAJA S.A. Constanta,
in perioada 2014-2020

1. GENERALITĂŢI
Operaţiile şi întreţinere a sistemului de alimentare cu apa pot include:
a) bransarea la serviciu (controlul calităţii instalării racordului, controlul impactului
bransamentelor industriale),
b) aductiune şi transport (inspectarea şi evaluarea stării sistemului de alimentare cu
apa şi a pierderilor, reabilitarea sistemului de alimentare cu apa şi a pierderilor,
inspectarea pe teren a sistemului la fiecare operaţiune de golire sau de îndepărtare a
reziduurilor, inspectarea şi întreţinerea conductelor, etc.),
Operatorul de retea trebuie să elaboreze un plan pentru o strategie de operaţii şi
întreţinere, care să includă atât activităţi de prevenire, cât şi de răspuns. Întreţinerea
preventivă include activităţile de întreţinere efectuate la intervale planificate, în funcţie de
stare sau programate pentru a preveni, minimiza sau întârzia avariile sau întreruperile ce
rezultă în urma activităţilor de întreţinere neplanificată sau pentru a asigura funcţionarea
continuă, eficientă a activelor şi pentru a prelungi durata de viaţă a activelor. Întreţinerea
de remediere sau de răspuns include activităţile de întreţinere efectuate în urma unei
avarii sau a unei întreruperi şi implică activităţile necesare pentru a repara sau restaura
activele sau sistemele de active la o stare sau la un nivel de performanţă satisfăcătoare.
Activităţile şi responsabilităţile operatorului de retea trebuie să acopere aspectele
enumerate mai jos:
- operaţii,
- controale de eficienţă operaţională,
- întreţinere (depanare, inspectare, reabilitare, reparare),
- monitorizarea calităţii şi cantităţii de apa potabila distribuita,
- punerea în funcţiune (oprirea, repornirea, scoaterea din funcţiune), eventual
împreună cu organismul responsabil,
- depanarea (în timpul şi în afara programului de lucru normal),
- documentarea,
- reacţia în caz de urgenţă.
Managementul tuturor proceselor în cazul serviciilor publice de alimentare cu apa trebuie
întreprins astfel încât să optimizeze utilizarea echipamentelor şi a resurselor implicate.

Retele de apa: Plopeni, Independenta, Movila Verde, Fantana Mare, Tufani Si Dumbraveni. Aductiuni: Plopeni – Movila Verde –
Independenta – Dumbraveni – Furnica – Tufani – Fantana Mare
PAG. 3 /7
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a RAJA S.A. Constanta,
in perioada 2014-2020

2. ACTIVITĂŢI TEHNICE

2.1 SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA POTABILA


Sistemul trebuie exploatat în conformitate cu specificaţiile sale. Este posibil ca
funcţionarea corespunzătoare a sistemului de distributie al apei potabile să necesite, în
particular:

-controlarea calităţii, debitului, vitezei de transport, presiuni de serviciu,


-ajustarea vanelor la debitele de apa potabila transportate.

2.2 PREVEDERI DE URGENŢĂ


Continuitatea furnizării serviciului de alimentare cu apa către utilizatori pentru protejarea
sănătăţii publice şi a mediului trebuie să reprezinte o prioritate pentru serviciul public de
alimentare cu apa. Prin urmare, serviciul public de alimentare cu apa trebuie să fie pregătit
să facă paşii necesari pentru a face faţă situaţiilor de urgenţă.
Situaţiile de urgenţă pot include avarii tehnologice (de ex. avarii ale conductelor) şi
calamităţi naturale (de ex. cutremure şi evenimente climaterice grave), acte criminale (de
ex. vandalism şi terorism). Trebuie elaborate planuri de urgenţă care să acopere toate
aceste situaţii. În momentul în care serviciul este întrerupt, serviciul trebuie restaurat cât
mai curând posibil. Trebuie acordată o atenţie specială nevoilor utilizatorilor critici sau
zonelor critice ale serviciului.
Pentru situaţii de urgenţă, în vederea minimizării impactului negativ asupra serviciului de
alimentare cu apa, serviciul public de alimentare cu apa trebuie să elaboreze un plan de
răspuns în caz de urgenţă pe baza unei evaluări a riscurilor.
Se recomandă ca planurile de urgenţă să fie testate şi să fie realizate simulări pentru a
instrui personalul operativ în gestionarea situaţiilor de urgenţă. Trebuie înregistrată
experienţa urgenţelor anterioare şi a simulărilor.
În baza riscurilor analizate şi clasificate anterior, trebuie evaluate şi apreciate din punct de
vedere economic acţiuni preventive şi să se iniţieze acţiunile de răspuns corespunzătoare.

2.3 ACTIVITĂŢI DE SPRIJIN

2.3.1 ACHIZIŢIONAREA DE ECHIPAMENT, MATERIALE ŞI PRODUSE

Trebuie stabilite proceduri scrise pentru achiziţionarea şi formarea de stocuri pentru toate
materialele, echipamentele şi produsele.
Trebuie elaborate specificaţii clare şi precise, iar conformarea trebuie evaluată.
Angajaţii trebuie să dispună de echipamentele adecvate pentru a-şi îndeplini sarcinile şi
pentru a realiza activităţile.
Tipul de materiale utilizate pentru componentele sistemului de alimentare cu apa (de ex.
conducte, robinete, armaturi) trebuie sa fie Pn 6 sau PN 10.

Retele de apa: Plopeni, Independenta, Movila Verde, Fantana Mare, Tufani Si Dumbraveni. Aductiuni: Plopeni – Movila Verde –
Independenta – Dumbraveni – Furnica – Tufani – Fantana Mare
PAG. 4 /7
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a RAJA S.A. Constanta,
in perioada 2014-2020

Aceste cerinţe trebuie incluse atât în specificaţiile pentru achiziţionare, cât şi în


instrucţiunile de instalare şi operare pentru toate aceste materiale şi componente.

2.3.2 ASPECTE CONTRACTUALE ŞI LEGALE

Toate drepturile, autorizaţiile şi contractele (de ex. contracte cu furnizorii, contracte cu


clienţii) trebuie administrate corespunzător. Trebuie acordată o atenţie specială cerinţelor
de materiale, acordurilor de furnizare apa potabila, drepturilor de a instala conducte,
înlesnirilor pentru facilităţile de alimentare cu apa.

2.3.3 CONTABILITATE/FACTURARE

Sistemul contabil trebuie să ia în calcul toate costurile şi ar putea include costurile de


mediu şi cu resursele.
În cazul în care utilizatorii sunt taxaţi pentru furnizarea apei potabile, taxele pot reflecta
costurile serviciului public de alimentare cu apa, în întregime sau în parte, în conformitate
cu politicile sociale aplicabile. Calculul taxei trebuie să fie transparent.

2.3.4 RESURSE UMANE

Serviciul public de alimentare cu apa trebuie să se asigure că toţi angajaţii sunt instruiţi,
pregătiţi şi calificaţi pentru activităţile ce urmează să fie desfăşurate.

2.3.5 PROTECŢIA MUNCII

Serviciul public de alimentare cu apa trebuie să asigure un mediu sigur, echipamente


corespunzătoare (de ex. echipament de protecţie personală) şi proceduri de lucru.
Personalul vizat trebuie să fie instruit şi pregătit cu privire la lucrul în siguranţă, cu instrucţii
ulterioare de rutină, după caz. Trebuie acordată atenţie sănătăţii muncii pentru tot
personalul, în ceea ce priveşte riscurile specifice ale operării sistemelor de alimentare cu
apa si canalizare.

2.3.6 EXTERNALIZARE

Atunci când se externalizează lucrări către un contractor, responsabilitatea generală


pentru serviciu trebuie să rămână a serviciului public de alimentare cu apa. În consecinţă,
serviciul public trebuie să specifice faptul că contractorul lucrărilor externalizate
- dispune de toate resursele umane şi materiale necesare pentru efectuarea
lucrărilor,
- este capabil să asigure monitorizarea şi verificarea propriilor activităţi în mod
adecvat,
- dispune de personal cu calităţi adecvate, de încredere şi eficient, care deţine,
de asemenea, cunoştinţele tehnice şi de specialitate necesare pentru a
îndeplini sarcinile vizate şi
- raportează în mod regulat şi de încredere cu privire la activităţile sale şi la
starea contractului său.

Retele de apa: Plopeni, Independenta, Movila Verde, Fantana Mare, Tufani Si Dumbraveni. Aductiuni: Plopeni – Movila Verde –
Independenta – Dumbraveni – Furnica – Tufani – Fantana Mare
PAG. 5 /7
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a RAJA S.A. Constanta,
in perioada 2014-2020

2.3.7 PROTECŢIA MEDIULUI

Planificarea dezvoltării sistemului de alimentare cu apa trebuie să se bazeze pe o


strategie pe termen lung pentru protecţia mediului, prin îmbunătăţirea treptată a retelei,
luând în calcul:
- dezvoltarea populaţiei şi urbanizarea,
- protejarea sănătăţii publice precum şi a resurselor de apă.
Impactul asupra mediului avut în vedere include mai mult decât aspecte legate de apă şi
poate fi permanent sau temporar.
Managementul de mediu reprezintă o componentă esenţială a operării unui serviciu public
de alimentare cu apa şi pentru planificarea dezvoltării sale viitoare.

3. LUCRARI DE INTRETINERE SI EXPLOATARE


Lucrarile care fac obiectul exploatarii tehnice si intretinerii lucrarilor de alimentare cu apa,
sunt:
- Controlul periodic al starii retelei de alimentare cu apa;
- Spalarea si curatirea retelei;
- Efectuarea la timp a lucrarilor de reparatii ale retelei;
- Exploatarea statiilor de pompare;
- Verificarea functionalitatii elementelor de inchidere si pozitia acestora (vane
inchise – deschise)

3.1 CONTROLUL PERIODIC AL STARII RETELEI DE ALIMENTARE CU APA


Controlul periodic are drept scop de a efectua verificari exterioare ale retelei in vederea
mentierii ei in functiune in conditii rationale, intinse pe o perioada cat mai lunga.
Folosirea de aparatura de detectare a pierderilor din retea.

3.1.1 CONTROLUL APEI DISTRIBUITE

Apa potabila se controleaza cantitativ si calitativ.


Controlul cantitativ verifica daca reteaua de alimentare cu apa poate transporta si distribui
debitele necesare.
Controlul calitativ se face pe baza analizelor de laborator, efectuate de catre un personal
specializat. Calitatea apei potabile se verifica la intervale diferite, in functie de conditiile
tehnice de exploatare, insa cel putin o data pe an.

3.1.2 CONSTRUCTIA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA

Reteaua de alimentare cu apa se controleaza la exterior.


In cadrul controlului exterior se deschid capacele tuturor caminelor de vane, golire si
aerisire, hidrantilor, si se verifica:
- daca pe traseul conductelor precum si in jurul caminelor nu s-au ivit tasari ale
pavajelor sau solului,

Retele de apa: Plopeni, Independenta, Movila Verde, Fantana Mare, Tufani Si Dumbraveni. Aductiuni: Plopeni – Movila Verde –
Independenta – Dumbraveni – Furnica – Tufani – Fantana Mare
PAG. 6 /7
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a RAJA S.A. Constanta,
in perioada 2014-2020

- daca capacele caminelor nu sunt crapate sau deteriorate,


- daca sunt asezate corect capacele in lacasurile lor,
- daca nu s-au realizat bransamente ilegale,
- daca vanele sunt la pozitia de lucru normal deschise si golirile inchise, precum
si functionarea in parametri a vanelor aerisire – dezaerisire.
- daca peretii si treptele caminelor de vizitare si ale celorlalte lucrari accesorii
vizitabile nu au suferit degradari,
Controlul exterior se face o data pe an.

3.2 SPALAREA SI CURATIREA RETELEI


Spalarea retelei are drept scop eliminarea depunerilor din interiorul retelei de alimentare
cu apa. Aceasta operatie de efectueaza prin intermediul hidrantilor dupa ce au fost
delimitate tronsoanele de retea supuse acestei operatii. Daca gradul de depuneri este
ridicat, aceasta operatie se va executa si prin intermediul vanelor de golire acolo unde
configuratia retelei permite acest lucru.

3.3 LUCRARI DE REPARARE A RETELEI


Reparatiile necesare lucrarilor de alimentare cu apa se grupeaza in curente si capitale.
Reparatiile curente constau din:
- inlocuire de vane,
- repararea si inlocuirea pieselor uzate (vane, hidranti, dispozitiv aerisire –
dezaerisire)
- repararea pavajelor deteriorate de exfilotratii anormale sau alte defectiuni ale
retelei de alimentare cu apa,
- inlocuire tronson conducta,
- repararea tencuielilor, zidariilor si altor elemente de constructie care compun
reteaua de alimentare cu apa,
- repararea reperelor de pozitionare camine si hidranti,
- reparerea retelei ca urmare a diferitelor accidente pe alte retele subterane.
Reparatiile curente se efectueaza in conformitate cu planurile anuale, trimestriale si lunare
de exploatare.
In realitate, reparatiile curente constituie in cea mai mare masura lucrari de intretinere.

Intocmit, Verificat

Ing. Mariana Groza Ing. Andrei Tivadar

Retele de apa: Plopeni, Independenta, Movila Verde, Fantana Mare, Tufani Si Dumbraveni. Aductiuni: Plopeni – Movila Verde –
Independenta – Dumbraveni – Furnica – Tufani – Fantana Mare
PAG. 7 /7

S-ar putea să vă placă și