Sunteți pe pagina 1din 5

Dosar executare silita nr.

2171/2014

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 3/11 decembrie 2018

Noi, SOCIETATE CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI


JUDECĂTOREŞTI DOBRA, COŞOREANU & ASOCIAŢII, executori
judecătoreşti în circumscripţia Curţii de Apel Bucureşti, cu toate datele de
identificare din antet,
Potrivit dispozitiilor art. 838 Cod procedură civilă, aducem la cunoştinţă
generală urmatoarele:

In data de 09 ianuarie 2019, ora 13.00, va avea loc la sediul Societăţii


Civile Profesionale de Executori Judecătoreşti Dobra, Coşoreanu & Asociaţii, în
Bucureşti B-dul. Libertăţii nr. 20 - 22, bl. 102, parter şi mezanin, sector 5,
vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Bucureşti, B-dul Camil
Ressu nr. 30, bl. A8 bis, sc. 1, et. 6, ap. 44, sector 3, identificat cu număr
cadastral 220913-C1-U15 şi întabulat în Cartea Funciară nr. 220913-C1-
U15 a sectorului 3 București, compus din apartament cu o cameră și
dependințe, în suprafață utilă de 34,69 mp și o suprafață totală de 37,68
mp, împreună cu dreptul de coproprietate asupra cotei indivize aferente
din părțile de folosință comună ale imobilului, precum și dreptul de
folosință asupra cotei de 6 mp din terenul aferent întregului imobil – bloc.
Imobilul descris mai sus este proprietatea debitorului NAGY AMR ABDEL
KAHER MAHOMED cu reședința în Bucureşti, B-dul Camil Ressu nr. 30, bl. A8
bis, sc. 1, et. 6, ap. 44, sector 3, în cotă de ¼.
Licitaţia începe de la pretul de 40.122,56 lei, reprezentând 75% din
valoarea cotei de ¼ stabilita pentru prima licitatie conform art. 836 Cod
procedură civilă.
Executorul va oferi spre vânzare imobilul, prin 3 strigări succesive, la
intervale de timp care să permită opțiuni și supralicitări, pornind de la prețul
oferit care este mai mare decât pretul la care s-a facut evaluarea sau in lipsa
unei asemenea oferte, chiar de la acest preț.
Dacă nu se obține prețul de începere a licitației și există cel puțin doi
licitatori, bunul licitat va fi vândut la cei mai mare preț oferit, dar nu mai puțin de
30% din prețul de pornire al primei licitații (pretul din raportul de evaluare).
Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care
oferă prețul de la care începe licitația.

Executarea silită se efectuează în baza:


 cererii de executare silită formulată de creditorul BANCA
TRANSILVANIA S.A. – SUCURSALA „UNIRII” BUCURESTI, cu sediul in
Bucureşti, str. Piaţa Alba-Iulia nr. 2, bloc I1, tronson I/II, sector 3, prin mandatar
IMPROVEMENT CREDIT COLLECTION S.R.L, cu punct de lucru în București,
Șos. Ion Ionescu de la Brad nr. 1A, et. 6, clădirea Băneasa Airport Tower,
sector 1,

Page 1 of 5
 în contradictoriu cu debitorul NAGY AMR ABDEL KAHER MAHOMED,
cu reşedinţa în Bucureşti, str. Camil Ressu nr. 30, bl. A8 bis, sc. 1, ap. 44,
sector 3, în calitate de garant și cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor
de procedură în București, str. Străduinței nr. 9, bl. D3, sc. 2, et. 3, ap. 26,
sector 4, la S.C.P Budișteanu & Asociații,
 titlului executoriu reprezentat de Contract de credit nr. 1657/22.09.2008,
 încheierii pronunţată de Judecătoria Sectorului 3 București, în data de
13 noiembrie 2014, în dosar nr. 72714/301/2014, prin care a fost încuviinţată
executarea silită, prin toate modalităţile prevazute de lege,
 încheierii S.C.P.E.J. DOBRA, COŞOREANU & ASOCIATII intocmită in
data de 05 octombrie 2018 cu privire la stabilirea pretului imobilului urmarit silit,
a termenului in vederea vanzarii acestuia la licitatie publica si actualizarea
cheltuielilor de executare.
 încheierii S.C.P.E.J. DOBRA, COŞOREANU & ASOCIATII intocmită in
data de 11 decembrie 2018 cu privire la actualizarea cheltuielilor de executare.

Imobilul este grevat de următoarele sarcini:


- somaţie în favoarea creditorului, conform încheierii nr. 37202 din data de
22.05.2018 emisă de O.C.P.I. București – B.C.P.I Sector 3.
Anexa I face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.

Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilelor sunt invitaţi să-l aducă
la cunostinţă executorului judecătoresc, în scris, până la data vânzării la
licitaţie.
Persoanele care doresc să cumpere imobilele la licitatie trebuie să
depună la sediul S.C.P.E.J. DOBRA, COŞOREANU & ASOCIAŢII, până la
termenul fixat pentru vânzarea la licitaţie, oferta de cumpărare însoţita de
dovada achitării unei cauţiuni reprezentând 10 % din preţul de începere al
licitaţiei, astfel cum a fost anterior precizat.
Cauţiunea va fi consemnată la orice unitate a Băncii Raiffeisen Bank, pe
numele şi la dispoziţia SOCIETATE CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI
JUDECĂTOREŞTI DOBRA, COŞOREANU & DOBRA, în contul deschis la
Raiffeisen Bank Agenţia Buftea, cod IBAN RO47 RZBR 0000 0600 1313 0437
– LEI.
Persoanele fizice sau juridice care vor participa la vânzarea la licitaţie,
personal sau prin mandatar desemnat conform legii, trebuie să se prezinte la
data, ora si locul stabilit pentru vanzarea la licitatie avand asupra lor cartea de
identitate, procura autentica in original, daca este cazul, iar persoanele juridice
trebuie să prezinte cerificatul de înmatriculare (in copie conformă cu originalul),
decizia asociatului unic sau hotărârea adunării generale a asociaţilor/
acţionarilor (original) şi dovada mandatului persoanei care participă la vânzarea
la licitaţie (original).
Nedepunerea tuturor înscrisurilor anterior menţionate (nu se acceptă
întocmirea acestora la sediul biroului executorului judecătoresc) anterior
începerii licitaţiei, atrage după sine decăderea din dreptul de a participa la
licitaţie.

Drept pentru care s-a întocmit prezenta publicaţie de vânzare, ce


conţine 5 (cinci) pagini, în 9 (nouă) exemplare care vor fi depuse, comunicate,
afisate si publicate dupa cum urmeaza:
I. un exemplar se va depune in dosarul de executare;

Page 2 of 5
II. cate un exemplar se va comunica potrivit art. 839 Cod procedura
civila:
 un exemplar va fi comunicat creditorulu BANCA TRANSILVANIA S.A. –
SUCURSALA „UNIRII” BUCURESTI, prin mandatar IMPROVEMENT CREDIT
COLLECTION S.R.L, cu punct de lucru în București, Șos. Ion Ionescu de la
Brad nr. 1A, et. 6, clădirea Băneasa Airport Tower, sector 1,
 un exemplar va fi comunicat debitorului NAGY AMR ABDEL KAHER
MAHOMED, cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedură în
București, str. Străduinței nr. 9, bl. D3, sc. 2, et. 3, ap. 26, sector 4, la S.C.P
Budișteanu & Asociații,
 un exemplar va fi comunicat coproprietarului NAGY ADHAM AMR, cu
reşedinţa în Bucureşti, str. Camil Ressu nr. 30, bl. A8 bis, sc. 1, ap. 44, sector
3,
 un exemplar va fi comunicat organului fiscal local, ADMINISTRAȚIA
FINANȚELOR PUBLICE SECTOR 3 BUCUREȘTI, cu sediul în Bucureşti, str.
Lucrețiu Pătrășcanu nr. 10, sector 3;
III. cate un exemplar se va afisa, conform art. 838 alin. 3 Cod procedura
civila,
- la JUDECĂTORIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI, cu sediul în
București, str. Ilfov, nr. 6, sector 5
- la PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI, cu sediul în București,
Calea Dudești nr. 191, sector 3
- la sediul organului de executare,
- la locul situării imobilului;
IV. pentru indeplinirea procedurii prevazute de art. 838 alin. 4 Cod
procedura civila, se va proceda la:
- publicarea in extras intr-un ziar de circulatie nationala,
- publicarea pe pagina de internet www.executaresilita.ro a S.C.P.E.J.
DOBRA, COŞOREANU & ASOCIAŢII,
- publicarea pe pagina de internet
www.registru.uniuneaexecutorilor.ro, a U.N.E.J.

Executor Judecătoresc,
DOBRA NARCIS CONSTANTIN

Red. S.P

Page 3 of 5
ANEXA 1

Page 4 of 5
Page 5 of 5