Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

În atenţia d-lui manager al Centrului Cultural „Liviu Rebreanu‟ Aiud


Hădărig Ioan

Subsemnatul/a__________________________________, domiciliat/ă în loc.


__________, str._________________________________, nr. ___, bl.___, ap. ___,
posesor al BI/CI seria ___, nr. _____________, tel. _________________________;
Vă rog să-mi aprobați participarea la concursul pentru ocuparea postului
vacant de contabil şef, pe perioadă nedeterminată, organizat la data de 25 mai
2017, ora 1000 - proba scrisă.
Anexez prezentei următoarele documente:
a) ) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz;
b) c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care
atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care
atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea
sau instituţia publică;
c) d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în
muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
d) e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care
candidează;
e) f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de
familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
f) g) curriculum vitae.
.

Aiud, Semnătura:
Data: ___________ ______________