Sunteți pe pagina 1din 2

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: COLEGIUL TEHNIC “APULUM” ALBA IULIA

EXAMENUL DE CORIGENŢĂ
CLASA a IX- a
BIOLOGIE
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

Proba Scrisă
Varianta 1

SUBIECTUL I 45 Puncte
A. Scrieți noțiunile cu care trebuie completate spațiile libere din afirmația următoare, astfel încât
aceasta să fie corectă:
Reticulul endoplasmatic este de două tipuri: ……………….și…………………
B. Apreciati afirmatiile cu adevarat (A) sau fals (F) Transformați propozițiile false în propoziții
adevărate.
1.Nucleul are rol în transmiterea caracterelor ereditare.
2. Algele verzi au nutriție heterotrofă.
3.Nucleoidul este un constituent specific celulei procariote.
C. Scrieți litera corespunzătoare răspunsului correct. Este corectă o singură variantă de răspuns.
1. Vibrionul holerei este:
a. bacterie
b. virus
c. ciupercă
d. vierme lat
2. În urma diviziunii mitotice se obțin:
a. 2 celule diploide
b.4 celule haploide
c.4 celule diploide
d. 2 celule haploide
3. Face parte din categoria viermilor inelați:
a. limbricul
b. râma
c. tenia
d.oxiurul
4. Plastidele sunt organite celulare întâlnite la:
a. plante
b. animale
c. om
d. plante și animale
D. Dați două exemple de grupe de pești; scrieți în dreptul fiecărei grupe, câte un exemplu
reprezentativ.

SUBIECTUL II 45 Puncte
1. Toate organismele vii sunt alcătuite din celule. 22 puncte
a) Enumerați patru componente celulare comune celulei vegetale și celulei animale. 10 puncte
b) Precizați rolul nucleului. 2 puncte
c) Construiți 4 enunțuri afirmative, câte două pentru fiecare conținut, utilizând limbajul științific adecvat.
-celulă procariotă 10 puncte
-celulă eucariotă

2. Gregor Mendel a experimentat hibridarea la mazăre. 23 puncte


a) Definiți hibridarea. 3 puncte
b) Stabiliți o asemănare și o deosebire dintre monohibridare și dihibridare. 10 puncte
c) Construiți 2 enunțuri afirmative, câte 1 pentru fiecare conținut, utilizând limbajul științific adecvat.
Folosiți informații referitoare la următoarele conținuturi: 10 puncte
- homozigot
- heterozigot

NOTĂ: Se acordă 10 puncte din oficiu


Punctajul obținut se împarte la 10, astfel obținându-se nota finală.

EVALUATOR: Prof. ARDELEAN DELIA